Plan działania na rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2012"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd Marszałkowski w Łodzi Adres korespondencyjny Łódź, Al. Piłsudskiego 8 łódzkie Telefon (042) Faks (042) Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Anna Podlecka p.o. Naczelnika Wydziału Programowania i Monitorowania POKL (42) Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Numer Działania lub Poddziałania 6.., 6..3, 6.2 Adres korespondencyjny Łódź, ul. Wólczańska 49 Telefon (042) Faks (042) Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Henryka Błaszkiewicz Kierownik Oddziału naboru wniosków II tel. (042)

2 KARTA DZIAŁANIA 6. Poddziałanie 6.. Projekty, których realizacja jest kontynuowana Nr umowy z KSI i tytuł projektu B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM UDA-POKL /0-00 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi kontynuacja Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Wydział Informacji, Badań i Analiz Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) w roku 202 (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) Poddziałanie 6..2 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. X IV kw. Typ konkursu Otwarty X Zamknięty Planowana alokacja PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące: - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu nie dotyczy Kryteria strategiczne nie dotyczy Poddziałanie 6..3 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Nie dotyczy. 23 powiatowe urzędy pracy województwa łódzkiego Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 2

3 w latach (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) Szczegółowe kryteria wyboru projektów w roku 202 (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) Kryteria dostępu. W przypadku projektów adresowanych do osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45% - dla osób w wieku 5-24 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40% - dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% - dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% - dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%. Premiowane będą projekty, które zapewnią trwałość rezultatów i kontynuację rozwoju osób objętych wsparciem. Dlatego wymaga się efektywności zatrudnieniowej realizowanych projektów. Spełnienie powyższego kryterium powinno być weryfikowane w okresie realizacji projektu. 2. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na koniec 20r.). Kryterium dostępu profilujące wsparcie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób w wieku powyżej 50 roku życia pozwoli na aktywizację przede wszystkim grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Województwo łódzkie ma niski stopień wykonania wskaźnika dotyczącego osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach PO KL. Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do tej grupy w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Niski stopień wykonania wskaźnika aktywizacji w województwie łódzkim dotyczy również osób w wieku lata. Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną doświadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajnych i gorzej wykwalifikowanych pracowników, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, czy też do całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Każdorazowo należy pamiętać o wewnętrznej specyfice wymienionych grup, która wymaga różnorodnego podejścia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 3. Projekt zakłada zastosowanie IPD dla wszystkich uczestników projektu w celu zdiagnozowania ich ścieżki rozwoju zawodowego. Zdiagnozowanie ścieżki rozwoju każdego uczestnika projektu umożliwi właściwe dopasowanie kolejnych form wsparcia pod indywidualne potrzeby uczestnika, a tym samym zapewni większą efektywność podejmowanych działań. Województwo łódzkie ma dotychczas niski stopień wykonania wskaźnika dotyczącego osób objętych IPD, stąd konieczność szerszego zastosowania tego instrumentu. podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 3

4 KARTA DZIAŁANIA 6.2 Działanie 6.2 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty X Planowana alokacja PLN. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub Typ/typy projektów spółdzielni socjalnej o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie (operacji) działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł przewidziane do na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), realizacji w ramach konkursu wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące: a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Kryteria dostępu. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, tj osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Z uwagi na regionalny charakter wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VI planuje się objęcie pomocą we wdrażanych projektach mieszkańców województwa łódzkiego. podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 4

5 Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu z podmiotem realizującym dany projekt wymagane jest, by biuro projektu znajdowało się na terenie województwa łódzkiego. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. W biurze tym powinna znajdować się dokumentacja danego projektu oraz zatrudniona powinna być kadra obsługująca dany projekt. 3. Uczestnikami projektu będą w 00% osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 50 lat albo w 00% osoby do 25 roku życia. Potrzeba udzielania pomocy grupom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zdecydowała o skierowaniu wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej do Stosuje się osób pozostających bez zatrudnienia w wieku do powyżej 50 lat albo do osób do 25 roku życia, by umożliwić starszym powrót na rynek pracy bądź ułatwić osobom młodym wejście na rynek pracy. 4. Projektodawca zakłada badanie predyspozycji potencjalnych uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie przeprowadzenia takiego badania powinno dotyczyć etapu rekrutacji uczestników projektu. Jest to istotne z punktu widzenia zwiększenia racjonalności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej i ograniczenia ryzyka braku powodzenia w podejmowaniu i prowadzeniu tej działalności w dłuższym okresie czasu. 5. Projektodawca w ramach planowanego projektu zakłada kompleksowość wsparcia, tj. doradztwo, szkolenia, przyznanie środków finansowych oraz wsparcie pomostowe lub doradztwo, szkolenia i wsparcie pomostowe Zakłada się, że powyższe kryterium wpłynie na bardziej efektywne i racjonalne wykorzystanie środków finansowych w ramach działania i stanowić będzie kompleksową pomoc osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy, zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej. podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 6. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek. podstawie Rejestru wniosków przyjętych. 5

6 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. X IV kw. Typ konkursu Otwarty X Zamknięty Planowana alokacja PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ( w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii), obejmujące: przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu Kryteria dostępu. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, tj osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego. Z uwagi na regionalny charakter wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VI planuje się objęcie pomocą we wdrażanych projektach mieszkańców województwa łódzkiego. podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 6

7 Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu z podmiotem realizującym dany projekt wymagane jest, by biuro projektu znajdowało się na terenie województwa łódzkiego. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. W biurze tym powinna znajdować się dokumentacja danego projektu oraz zatrudniona powinna być kadra obsługująca dany projekt. 3. Projektodawca zakłada badanie predyspozycji potencjalnych uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie przeprowadzenia takiego badania powinno dotyczyć etapu rekrutacji uczestników projektu. Jest to istotne z punktu widzenia zwiększenia racjonalności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej i ograniczenia ryzyka braku powodzenia w podejmowaniu i prowadzeniu tej działalności w dłuższym okresie czasu. 4 Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt (tzn. w udzielaniu pożyczek na rozwój przedsiębiorczości). Potrzeba zastosowania przedmiotowego kryterium wynika z konieczności zapewnienia, iż Projektodawca posiada wystarczający potencjał (doświadczenie) do zrealizowania zadań, które zostały przedstawione we wniosku o dofinansowanie. 5. Projekt zakłada wykorzystanie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych przez odbiorców wsparcia w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizowanego m.in. w ramach Poddziałania 2.2. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności PO KL, przy czym Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie wskazał metody skutecznej współpracy w zakresie obsługi klienta w uzgodnieniu z ośrodkami KSU. 7

8 Ośrodki KSU zapewniają komplementarność na poziomie regionalnym w zakresie działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw finansowanych z EFS m. in. w ramach Poddziałania 2.2. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności PO KL. Ośrodki KSU świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców jak również dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie m. in. możliwości pozyskiwania wsparcia na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich i publicznych w latach , podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz specjalistycznych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym czy proeksportowym. W treści wniosku o dofinansowanie musi znaleźć się opis określający ośrodki KSU, z którymi nawiązano współpracę oraz metody osiągania jej efektywności w zakresie obsługi wspólnych klientów. Opis powinien dotyczyć w szczególności upowszechniania dostępnej oferty KSU oraz sposobu kierowania do ośrodków KSU odbiorców wsparcia. Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. 6. Projektodawca zapewni udzielenie w ramach projektu co najmniej 34 preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kryterium ma na celu osiągnięcie wskaźnika wyznaczonego w tym działaniu dla województwa łódzkiego i racjonalne wykorzystanie przyznanych na ten cel środków. Kryteria strategiczne. Projekt skierowany jest do osób podejmujących działalność typu spin off / spin out, tj.: m.in. do doktorantów, i/lub pracowników jednostek naukowych, i/lub studentów wyższych uczelni. WAGA 5 Kryterium ma na celu wsparcie rozwoju regionu łódzkiego poprzez wspieranie innowacyjnej działalności akademickiej, która do tej pory rozwija się w stosunkowo niewielkim zakresie. 2. Projektodawca udziela wsparcia uczestnikom projektu, którzy rozpoczną działalność gospodarczą w jednej z następujących branż, istotnych dla rozwoju regionu łódzkiego: informatyka, elektronika, mechatronika, włókiennictwo, budownictwo, turystyka, ekologia, BPO. Kryterium ma na celu wsparcie rozwoju branż, które w raporcie z badań przeprowadzonych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii ekspertów (listopad 200r.) oraz innych raportach dotyczących gospodarki regionu, zostały wskazane m.in. jako branże mające się rozwijać w ciągu najbliższych lat. WAGA 5 INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI 8

9 Nr Działania / Poddziałania LP. E.. Konkursu Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej Szczegółowe kryteria wyboru projektów E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ E. Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty X Zamknięty PLN 6. / 6.. I kw. X II kw. III kw. IV kw.. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno- doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe - staże/ praktyki zawodowe - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - subsydiowanie zatrudnienia. 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). 7. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 3. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 5. Wypracowanie nowych rozwiązań. TAK typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) Projekty z komponentem ponadnarodowym Kryteria dostępu. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu NIE 9

10 Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu z podmiotem realizującym dany projekt wymagane jest, by biuro projektu znajdowało się na terenie województwa łódzkiego. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. W biurze tym powinna znajdować się dokumentacja danego projektu oraz zatrudniona powinna być kadra obsługująca dany projekt. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. typu/ów projektów (nr) 2. Każdy z partnerów musi być zaangażowany w realizację minimum jednego zadania. Współpraca ponadnarodowa nie powinna sprowadzać się jedynie do zwykłej wymiany informacji i doświadczeń, wymagane jest by każdy z partnerów brał czynny udział w tworzeniu i realizacji projektu. typu/ów projektów (nr) 3. Kompleksowość form działań zastosowanie co najmniej dwóch form działań w projekcie, w tym obligatoryjnie 3 lub 5 forma działania ze wskazanych w tabeli. Obligatoryjne zastosowanie 3 lub 5 formy działań wpłynie korzystnie na realizację projektów i pozwoli na adaptowanie sprawdzonych rozwiązań w innych krajach lub wypracowanie nowych rozwiązań dotychczas nie stosowanych. Pozostałe formy będą miały działanie wspomagające w stosunku do form obligatoryjnych. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Kryteria strategiczne. Doświadczenie projektodawcy / partnerów w realizacji projektów współpracy ponadnarodowej (np. w ramach EQUAL lub Leonardo da Vinci) w obszarze zbieżnym z zakresem i celami projektu. Dotychczasowe doświadczenie projektodawcy/ partnerów w realizacji projektów współpracy ponadnarodowej pozwoli na sprawne wdrażanie projektu i pomyślną współpracę pomiędzy partnerami zagranicznymi. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. typu/ów projektów (nr) WAGA typu/ów projektów (nr) pkt. -7 0

11 Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana Nr Działania / Poddziałania Nr umowy z KSI i tytuł projektu E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ E.2. Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym 6. / 6.. POKL /0 Elastyczne rozwiązania na rynku pracy Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Oddział projektów własnych w partnerstwie z Jobcenter Århus (Dania). Okres realizacji projektu Kwota poniesionych / planowanych wydatków w projekcie w latach PLN w roku PLN ogółem w projekcie PLN G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Komplementarność działań współfinansowanych z innych środków wspólnotowych zapewniają rozwiązania systemowe przyjęte dla wszystkich programów obsługiwanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi: - delegowanie reprezentantów departamentów obsługujących poszczególne programy do składów Podkomitetu Monitorującego i Komitetu Monitorującego. - cykliczne spotkania grup roboczych, w których uczestniczą przedstawiciele departamentów obsługujących poszczególne programy, w tym przede wszystkim zespołu zadaniowego ds. koordynacji funduszy europejskich, który omawia kwestie związane z wdrażaniem tych programów Dzięki temu Urząd Marszałkowski dużo bardziej efektywnie jest w stanie wskazywać projektodawcą możliwość integracji działań projektowych przy połączonym wsparciu finansowym różnych Programów. - powołanie Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 647/2009 Forum Komplementarności. Głównym zadaniem Forum jest wypracowywanie mechanizmów komplementarności w celu uzyskania synergii interwencji poszczególnych programów wdrażanych w województwie, przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu, wypracowanie dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy pomiędzy dysponentami środków publicznych. Forum Komplementarności posiada sformalizowaną strukturę oraz regulamin działania określony w Uchwale Zarząd Województwa Łódzkiego nr 647/ prowadzenie wspólnego Punktu Informacyjnego dla programów operacyjnych wdrażanych w województwie łódzkim, dzięki czemu Beneficjenci mogą uzyskać wyczerpujące informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych. Ponadto województwo łódzkie na podstawie podpisanego dn r. Porozumienia o współpracy Urzędu Marszałkowskiego z PARP zapewnia komplementarność działań podejmowanych przez Punkty Konsultacyjne oraz Punkty Informacyjne w zakresie popularyzacji informacji o funduszach europejskich. Dodatkowo działające w regionie łódzkim Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców zapewniają komplementarność na poziomie regionalnym w zakresie działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw finansowanych z EFS w ramach Poddziałania 2.2. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności PO KL. Punkty Konsultacyjne świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców jak również dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza zakresie m.in. pozyskiwania wsparcia na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich i publicznych w latach , podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz specjalistycznych usług doradczych m.in. o charakterze proinnowacyjnym.

12 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Planowana wartość Nazwa wskaźnika wskaźnika do osiągnięcia do końca 202 r. PRIORYTET VI Cel szczegółowy. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika Wskaźniki produktu Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym ,39% -liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania ,9% Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: ,38% a) liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje ,06% b) liczba osób, kóre skorzystały z instrumentów zwrotnych ,00% Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie w pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy ,30% Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne 40% 45% n/d Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 82% 00% n/d n/d Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą 2

13 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 202 r. Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika Cel szczegółowy. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku 5-24 lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym ,98% -osoby z terenów wiejskich ,73% Liczba osób w wieku 5-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,40% Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji-stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie młodych (5-24 lata) 76% 50% n/d Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności ,60% gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 5-24 lata) Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą PRIORYTET VI 3

14 Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) Wskaźniki produktu Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w ,67% a) liczba osób długotrwale bezrobotnych ,2% b) liczba osób niepełnosprawnych ,5% c) liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie ,43% Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: ,65% a) liczba osób długotrwale bezrobotnych ,6% b) liczba osób niepełnosprawnych ,47% c) liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie ,5% Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych ,6% Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupach: 29% 45% n/d a) osób długotrwale bezrobotnych 29% 50% n/d b) osób niepełnosprawnych 4% 35% n/d c) osób zmieszkujących tereny wiejskie 43% 50% n/d Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazanych osobom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ,95% Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d Pole wypełniane automatycznie 4

15 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 202 r. Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie ,7% Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,92% Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji - stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w wieku lata 24% 40% n/d Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku lata) Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą ,92% Pole wypełniane automatycznie 5

16 I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) 202 r. Kontraktacja 202 r. Kontraktacja narastająco (w tym 202 r.) Wydatki 202r. Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON Wydatki wynikające z kontraktacji narastająco Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 202 r = Działanie , , , , , ,00 0, , ,00 Poddziałanie , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Poddziałanie , , , , , ,00 0, , ,00 Poddziałanie , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Działanie , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Działanie 6.3 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAZEM PRIORYTET VI , , , , , ,00 0, , ,00 w tym projekty innowacyjne 0, , , , ,00 w tym projekty współpracy ponadnarodowej , , , , ,00 6

17 7

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Oś 10 Otwarty rynek pracy

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Oś 10 Otwarty rynek pracy PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Oś 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Plany Działania na rok 2013

Plany Działania na rok 2013 Plany Działania na rok 2013 Wsparcie osób bezrobotnych Integracja społeczna i zawodowa Wsparcie edukacji Rozwój kwalifikacji pracowniczych Publikacja bezpłatna Jaka pomoc i dla kogo może być kierowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały PKM Nr 7/11 z dnia 29 listopada 2011 r. Karta A2 dla Działania 6.2. IV kw. LP. Konkursu:

Załącznik nr 1 do Uchwały PKM Nr 7/11 z dnia 29 listopada 2011 r. Karta A2 dla Działania 6.2. IV kw. LP. Konkursu: Załącznik nr Uchwały PKM Nr 7/ z dnia 29 listopada 20 r. Karta A2 dla Działania 6.2 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Termin

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik nr Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP , DZIAŁANIE

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP , DZIAŁANIE Załącznik do uchwały Nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Plan działania na rok 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2018/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Oś 10 Otwarty rynek pracy

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2018/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Oś 10 Otwarty rynek pracy PLAN DZIAŁANIA NA ROK 208 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 208/ INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Oś 0 Otwarty rynek pracy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PLN. konkurs A1: PLN. II kwartał 2012 r. Poddziałanie PO KL Wsparcie ekonomii społecznej. konkurs A2: PLN

PLN. konkurs A1: PLN. II kwartał 2012 r. Poddziałanie PO KL Wsparcie ekonomii społecznej. konkurs A2: PLN konkurs A1: 6 000 000 PLN II kwartał 2012 r. Poddziałanie 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej III kwartał 2012 r. Poddziałanie 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej (projekty współpracy pracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Wyciąg z Planu działania na rok 2013 w województwie pomorskim PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Styczeń 2013 r. 1 KARTA DZIAŁANIA 6.1 Poddziałanie 6.1.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 1 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Planowany termin ogłoszenia konkursu:

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok 2013 Kielce, 25 czerwca 2013 W dniu 20 czerwca 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK/PÓŁROCZE ROKU 2018

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK/PÓŁROCZE ROKU 2018 RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK/PÓŁROCZE ROKU 2018 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1.0 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer osi priorytetowej 4. Nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Konkursy PO KL w III kwartale 2011 r. Karolina Jarosz Kielce, wrzesień 2011 W III kwartale br. zostaną ogłoszone konkursy w ramach: Poddziałania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 4. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 4. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 17/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku Priorytet VII Promocja integracji społecznej Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo dolnośląskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach: Priorytety VI (aktywizacja zawodowa) Priorytetu VII (integracja społeczna)

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach: Priorytety VI (aktywizacja zawodowa) Priorytetu VII (integracja społeczna) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach: Priorytety VI (aktywizacja zawodowa) Priorytetu VII (integracja społeczna) Projekty innowacyjne Konkurs zamknięty

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 1. Nazwa działania/ Działanie Wsparcie osób młodych pozostających

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Witosa 86, Kielce

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Witosa 86, Kielce PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny I Osoby młode na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 1. Nazwa działania/ poddziałania 2. Cele szczegółowe działania/poddziała nia Działanie 1.2 Poddziałani e Poddziałani

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia kryterium 1. Projekt swoim zasięgiem obejmuje cały subregion.

Lp. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia kryterium 1. Projekt swoim zasięgiem obejmuje cały subregion. Załącznik do uchwały Nr 39/2016. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 12 października 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą

Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą Kalisz Pomorski, 28 listopada 2011 r. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2011

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Mazowieckie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny V. Dobre rządzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.1/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.1/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.1/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo