DECYZJA NR 1/2014 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA NR 1/2014 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH"

Transkrypt

1 RG Borowie, dnia r. DECYZJA NR 1/2014 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 82, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), a także zgodnie z 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., poz z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Sławomira Olszewskiego zam. Świerczynek 4, Topólka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kw na działce o nr ew. 243 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Głosków, gmina Borowie o r z e k a m odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kw na działce o nr ew. 243 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Głosków, gmina Borowie. U Z A S A D N I E N I E W dniu r. wpłynął do Wójta Gminy Borowie wniosek złożony przez Pana Sławomira Olszewskiego, zam. ul. Śniardwy 6/83, Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kw na działce o nr ew. 243 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Głosków, gmina Borowie wraz z jego załącznikami: - kartą informacyjną przedsięwzięcia o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na płycie CD; - kopią mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą zakresem obszar, na który będzie oddziaływać, poświadczoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Garwolinie; - wypisem z rejestru gruntów dla działki o nr ew. 243 obręb wsi Głosków, gmina Borowie; - uproszczonym wypisem z rejestru gruntów dla działek, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., poz. 1397) planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być ustalony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wobec powyższego pismem z dnia 19 sierpnia 2011r. Wójt Gminy Borowie wystąpił z wnioskami do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 1

2 ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uzasadnieniem zajętego stanowiska. Obwieszczeniem zamieszczonym w dniu r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie, na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Borowiu i tablicy ogłoszeń sołectwa Głosków, powiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie w opinii sanitarnej ZNS /11 z dnia r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem znak sprawy: WOOŚ-II UW z dnia r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji. Na tej podstawie Wójt Gminy Borowie w dniu r. wydał postanowienie, w którym nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Postanowienie, w którym zawarto pouczenie o prawie wniesienia zażalenia, zostało wysłane stronom postępowania. W wyznaczonym terminie nikt nie wniósł zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Borowie. W dniu r. Wójt Gminy Borowie postanowieniem znak sprawy: RG postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o czym poinformował strony postępowania. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Borowie. W dniu r. Pan Sławomir Olszewski zam. Świerczynek 4, Topólka wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Borowie o podjęcie postępowania administracyjnego, załączając 3 egz. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia warz z jego zapisem w wersji elektronicznej na płycie CD. W odpowiedzi pismem z dnia r. Wójt Gminy Borowie wezwał wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości w złożonym wniosku i wyznaczył termin administracyjny na uzupełnienie. W ustawowym terminie tj. w dniu r. do tutejszego urzędu wpłynęło wyjaśnienie złożone przez Pana Sławomira Olszewskiego. Mając powyższe na uwadze oraz po przeprowadzeniu analizy przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko Wójt Gminy Borowie w dniu r. postanowił podjąć na wniosek inwestora zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kw na działce oznaczonej nr ew. 243 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Głosków, gmina Borowie, o czym powiadomił wszystkie strony przedmiotowego postępowania. Ponadto obwieszczeniem z dnia r. Wójt Gminy Borowie poinformował o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa umieszczając na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borowiu, tablicy ogłoszeń przy UG w Borowiu i tablicy ogłoszeń sołectwa Głosków. Organ prowadzący sprawę również w tym samym dniu zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii sanitarnej. Ponadto w dniu r. tutejszy urząd poinformował okólnikiem, iż w dniu r. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami wsi Głosków w sprawie planowanej przez inwestora lokalizacji elektrowni wiatrowej w Głoskowie i o możliwości zapoznania się oraz zgłaszania 2

3 ewentualnych uwag do planowanego przedsięwzięcia. Z niniejszego spotkania został sporządzony protokół wraz z listą obecności, który znajduje się w aktach sprawy. W dniu r. do Wójta Gminy Borowie wpłynęło pismo mieszkańców wsi Głosków z prośbą o wyrażenie zgody na bezpłatne przejęcie na rzecz gminy Borowie pasa gruntu o szerokości 8,0m na nieruchomościach położonych w obrębie wsi Głosków, które stanowić będzie przedłużenie istniejącej drogi gminnej o nr działki 683 w pobliżu zaplanowanej przez inwestora lokalizacji budowy elektrowni wiatrowej na działce o nr ew. 243 obręb Głosków. W związku z powyższym tutejszy urząd wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wydzielenie działek pod drogę gminną. W dniu r. do Wójta Gminy w Borowiu wpłynął protest mieszkańców wsi Głosków wraz z listą 156-ściu osób zgłaszających sprzeciw przy budowie elektrowni wiatrowej. W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Borowie do tutejszego urzędu wpłynęła w dniu r. opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie Nr ZNS/12/2014 z dnia r. stwierdzająca obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określająca zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, o czym organ prowadzący powiadomił wszystkie strony przedmiotowego postępowania. W odpowiedzi na pismo skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach do tutejszego urzędu wpłynęło pismo znak sprawy: WOOŚ-II PĆ z dnia 19 marca 2014r. (data wpływu do tutejszego urzędu r.) wzywające do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi pismem z dnia r. organ prowadzący postępowanie wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, o czym zawiadomił wszystkie strony przedmiotowego postępowania. Inwestor Pan Sławomir Olszewski pismem z dnia r. poinformował, iż niezbędne uzupełnienie dokumentacji zostanie dostarczone do dnia r. Z uwagi na zaistniałą sytuację Wójt Gminy Borowie wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, iż uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nastąpi niezwłocznie po dokonaniu uzupełnienia przez inwestora, o czym powiadomił wszystkie strony przedmiotowego postępowania i wyznaczył termin na załatwienie sprawy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Terenowy w Siedlcach pismem z dnia r. (data wpływu do tutejszego urzędu r.) wyznaczył nowy termin w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. W dniu r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia r. dotyczące wydłużenia terminu dostarczenia uzupełnionej dokumentacji, w związku z powyższym organ prowadzący postępowanie zwrócił się pismem z dnia r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach o przedłużenie terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Terenowy w Siedlcach pismem z dnia r. (data wpływu do tutejszego urzędu r.) wyznaczył nowy termin w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy Borowie w dniu r. poinformował, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie nastąpi do dnia 18 czerwca 2014r., o czym powiadomił wszystkie strony przedmiotowego postępowania. W dniu r. do Wójta Gminy Borowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia r. ponownie wzywające do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko z jednoczesnym wyznaczeniem ostatecznego terminu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. W odpowiedzi Wójt Gminy Borowie pismem znak sprawy: RG z dnia r. wezwał Inwestora Pana Sławomira Olszewskiego do uzupełnienia raportu, o czym powiadomił wszystkie strony przedmiotowego postępowania i wskazał termin na załatwienie sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 3

4 W dniu r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo wnioskodawcy wraz z trzema egzemplarzami raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zapisem elektronicznym na płycie CD, po którym organ prowadzący sprawę przesłał 1 egz. raportu z pismem z dnia r. do uzgodnienia warunków realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach. W dniu r. organ uzgadniający warunki realizacji inwestycji wydał postanowienie znak sprawy: WWOŚ-II PĆ o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki zawarte w postanowieniu. W dniu r. do tutejszego urzędu wpłynęło niniejsze postanowienie, o którym w dniu r. Wójt Gminy Borowie poinformował wszystkie strony przedmiotowego postępowania. W dniu r. organ prowadzący sprawę zawiadomił wszystkie strony niniejszego postępowania administracyjnego poprzez zawiadomienie i obwieszczenie o otwartej rozprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej o nr 243 w miejscowości Głosków, gmina Borowie. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. W związku z tym w dniu r. Wójt Gminy Borowie zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz prawie do składania uwag i wniosków. W wyniku czego mieszkańcy wsi Głosków zarzucili, iż odległość planowanej elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej jest zbyt mała i zgłosili swoje obawy co do wpływu elektrowni na zdrowie ludzi. Ponadto stwierdzili, iż obecność elektrowni wiatrowej doprowadzi do spadku wartości ich nieruchomości oraz spowoduje odpływ ludności z terenu ich miejscowości, a także ograniczy możliwość swobodnego lokalizowania zabudowy mieszkaniowej na okolicznych działkach bezpośrednio sąsiadujących. Nadmienili również, iż planowana elektrownia wiatrowa wyrządzi wiele szkód w środowisku przyrodniczym poprzez dewastację gleby min. wysuszenie gleby obniży zyski z upraw, a także przyczyni się do wyginięcia ptactwa, co spowoduje zachwianie równowagi w przyrodzie poprzez wzrost populacji szkodników. Zgodnie z załączonym przez wnioskodawcę raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kw wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. energetycznym przyłączem kablowym, drogami dojazdowymi, pomiarową stacją kontenerową, placami technologicznymi: tymczasowym i stałym, zatoką postojową, na działce oznaczonej nr ew. 243 obręb wsi Głosków, gmina Borowie. Na podstawie przedstawionego wariantu inwestora odległość turbiny do najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi 430m. Najbliżej planowanej inwestycji znajdują się następujące obszary chronione: rezerwat przyrody Rogalec w odległości ok. 9,4km, Wólczańska Góra ok. 12,4km, Polesie Rowskie ok. 13,6km, Świder ok. 14,4km, Szerokie Bagno ok. 17,6km, Czarci Dół ok. 17,6km; parki krajobrazowe: Mazowiecki Park Krajobrazowy ok. 15km; obszary chronionego krajobrazu: Nadwiślański ok. 9km, Warszawski ok. 16km, Miński ok. 18,7km i obszary Natura 2000: Gołe Łąki ok. 7km, Dolina Środkowego Świdra ok. 13km, Bagna Celestynowskie ok. 15km, Dolina Kostrzynia ok. 19km, Bagno Całowanie ok. 19km. Mimo, że energia wiatrowa uznawana jest za czystą energię może w sposób pośredni i bezpośredni wpływać na zdrowie człowieka, szczególnie w skali lokalnej, głównie ze względu na uciążliwość wynikającą z emisji energii o niskich stężeniach (w tym hałasu i promieniowania). Ze zgromadzonej dokumentacji nie można jednoznacznie wywnioskować, że planowana elektrownia wiatrowa nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływać na zdrowie mieszkańców. Zarówno Inwestor jak i mieszkańcy wsi Głosków będący stronami postępowania powołują się na wyniki badań i opracowania naukowe, które są ze sobą sprzeczne. Ze względu na niewystarczającą liczbę badań oraz rozbieżne opinie naukowców w kwestii wpływu elektrowni wiatrowej na zdrowie, nie można jednoznacznie wykluczyć możliwości jej 4

5 negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. Największe wątpliwości budzą zagadnienia związane z wytwarzaniem przez turbinę wiatrową infradźwięków oraz występowania efektów migotania cieni i refleksów światła, które nie zostały jednoznacznie naukowo udowodnione, ani też usankcjonowane. Brak jest w polskim prawie norm i przepisów wykonawczych regulujących niniejsze rodzaje oddziaływań. Z publicznych informacji wynika, iż Polska przystępuje do opracowania przepisów regulujących problem budowy elektrowni wiatrowych na terenie kraju. W przypadku infradźwięków w uwagach zgłoszonych przez mieszkańców wsi Głosków będących stronami postępowania zawarte są informacje potwierdzające potencjalny wpływ infradźwięków na zdrowie człowieka. Z jednej strony Inwestor w raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji wskazuje, że poziomy infradźwięków emitowane przez elektrownię wiatrową mieszczą się poniżej zakresu odbieranego przez człowieka. Jednakże nadmierne i długotrwałe narażenie na infradźwięki i dźwięki o niskiej częstotliwości może negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi. Nie ma zbyt wielu wyników badań wpływu farm wiatrowych na zdrowie ludzi w tym zakresie, ale uzyskane wyniki świadczą, że tego faktu nie można obecnie wykluczyć. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Zdrowia Publicznego w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie, pomimo braku emisji zanieczyszczeń do atmosfery, elektrownie wiatrowe mogą stanowić problem, szczególnie w skali lokalnej, głównie ze względu na uciążliwość wynikającą z emisji energii o niskich stężeniach (w tym hałasu i promieniowania) oraz znacznymi przeobrażeniami w krajobrazie i zagospodarowaniu terenu. Największe wątpliwości (najczęściej poruszane przez zwolenników i przeciwników energetyki wiatrowej) budzą zagadnienia związane ze szkodliwym oddziaływaniem generowanego przez turbiny wiatrowe hałasu, infradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego, występowania efektów migotania cieni i refleksów światła oraz możliwości odrywania się kawałków lodu z łopat wirnika. Ze względu na niewystarczającą liczbę badań oraz rozbieżne opinie naukowców w kwestii wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie, niezmiernie trudno jest zająć jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Wyników badań wpływu farm wiatrowych na zdrowie ludzi jest niewiele, ale uzyskane wyniki świadczą, że nie można tego zagrożenia wykluczyć. W publikacji wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pt. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych większość naukowców zajmujących się zagadnieniem infradźwięków jest zgodna co do opinii, że w chwili obecnej brak jest przekonywujących dowodów na to, by infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierały negatywny wpływ na zdrowie człowieka, o ile turbiny nie są zlokalizowane zbyt blisko miejsc stałego przebywania ludzi. W związku z faktem, że nie ma jednoznacznie określonych odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych, które będą bezpieczne dla zdrowia ludzi, istnieje prawdopodobieństwo narażenia mieszkańców na szkodliwe działanie elektrowni wiatrowej. Argumentem przy odmowie wydania decyzji jest wszczęte postępowanie administracyjne, o które wystąpili mieszkańcy wsi Głosków, mające na celu wydzielenie z gruntów rolnych pasa drogowego i nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Borowie. Planowana lokalizacja drogi byłaby przedłużeniem istniejącej drogi gminnej o nr działki 683 obręb Głosków, w której znajduje się kompletna infrastruktura techniczna tj. gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna i gazowa. Inwestycja ta przyczyniłaby się do tworzenia nowej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, których w obecnej chwili, przy istniejącej zwartej zabudowie wzdłuż drogi krajowej nr 76 w miejscowości Głosków, jest trudno zlokalizować. Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić, że odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zabezpieczy środowisko naturalne oraz mieszkańców żyjących w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony elektrowni wiatrowej, a zarówno ochrona zdrowia jak i prawna ochrona życia człowieka są wartościami chronionymi konstytucyjnie. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Borowie postanowił jak w sentencji. 5

6 P O U C Z E N I E: Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie. Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Otrzymują: 1. Pan Sławomir Olszewski 2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa 3. a/a Do wiadomości: 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, Garwolin 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I ul. Kazimierzowska 23, Siedlce 6

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do

przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha zostały zaliczone do OŚR 7610-9/2009 Grudusk, 15.07.2009 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Znak: B/Ś.6220.1.2015 DECYZJA Ryn, dnia 28.10.2015 r. odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt2, art. 73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt4, art. 77

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA WÓJT GMINY UDANIN Udanin, 2012.12.12 OS. 2220.5a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/45 60-681 Poznań DECYZJA Na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DECYZJA

OBWIESZCZENIE DECYZJA Działoszyce, dnia 21.12.2012r. Znak: GKRiOŚ.II.7624.1.12 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Drzewica, dnia 05.09.2013 r. ROŚiGG-7624.6.10 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach Znak: U.G. - GiOŚ 7627/5/08 2011 r. Radłów, dnia 25 lipca DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG /3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE

Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG /3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG 7331-7/3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektrowni

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam WÓJT GMINY ROŹWIENICA Roźwienica 2012-09-06 RG.6220.1.4.2012 (RG.6220.23.2012) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 74 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r.

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r. Przebieg rozpatrywania wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej Farma wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. Poznański,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań

DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pani Marty Tosiek-Wróbel USŁUGI PROJEKTOWE ul. Międzyleska 47/2, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 26.01.2018 r. DECYZJA Nr 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 21 marca 2011 roku. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. zawiadamiam

Łasin dnia, 21 marca 2011 roku. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. zawiadamiam Łasin dnia, 21 marca 2011 roku IBG.6220.5.5.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2000

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Zagórów, dnia r. Zagórów IKOS Obwieszczenie

Burmistrz Gminy Zagórów, dnia r. Zagórów IKOS Obwieszczenie Burmistrz Gminy Zagórów, dnia 13.11.2014 r. Zagórów IKOS.6220.5.2014 Obwieszczenie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze

Bardziej szczegółowo

Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wiadomości Środa, 24 marca 2010 Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała Rytro, dnia 24.03.2010 r. GM-7630/5/10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 4 i art. 49 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znak:BKiR-7332/17/2/09 Cielądz dnia D E C Y Z J A NR 3/2009

Znak:BKiR-7332/17/2/09 Cielądz dnia D E C Y Z J A NR 3/2009 Znak:BKiR-7332/17/2/09 Cielądz dnia 2009.05.28. D E C Y Z J A NR 3/2009 o uwarunkowaniach środowiskowych zgody dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 13.07.2017 r. DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 05.12.2016 r. OŚ.6220.16.2016.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.117.2017-10 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 12.02.2018 r. DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE Samorząd Gminy Suwałki Samorząd Gminy Suwałki Ogłoszenia 2019 rok Suwałki, dnia 24 stycznia 2019 roku In.6220.1.2019.SR decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 08.10.2017 r. DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA odbytej w dniu r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA odbytej w dniu r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA odbytej w dniu 23.06.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach Uczestnicy rozprawy: 1. Lech Bojko -Wójt Gminy Werbkowice 2. Beata Stempień - Weremczuk

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2009

D E C Y Z J A Nr 1/2009 Karlino, 12 stycznia 2009 r. GP 7624/58-05/08/09 D E C Y Z J A Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 30.01.2018 r. DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj.

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu - aktualizacja z dnia 06.07.2016 r. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia STAROSTA KOZIENICKI Kozienice, dnia 25 sierpnia 2006 r. RLOŚ 7640/I/7/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 6/7/09 Oleśnica, dnia 24 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.1.2013 Kołczygłowy, dnia.. luty 2013 roku P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I-OŚ.7220.18.1.2012.EN Terespol, dnia 20.12.2012r. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz

DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy. Pana Krzysztofa Matuszaka i Pana Remigiusza Steina ul. Kórnicka 50, Swarzędz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6730.42.2017-9 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 28.07.2017 r. DECYZJA Nr 65/2017 o warunkach zabudowy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A ZAKŁADU USŁUG ELEKTRYCZNYCH REMEL SP. Z O. O. UL. BYDGOSKA ŚWIECIE

D E C Y Z J A ZAKŁADU USŁUG ELEKTRYCZNYCH REMEL SP. Z O. O. UL. BYDGOSKA ŚWIECIE Świecie, dnia 2010-03-15 ROŚiGK 7625/1/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE

Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE OŚR.6220.19.2012 Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013.267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach

o środowiskowych uwarunkowaniach UG 7624-5-3/2009 Czernikowo, dnia 26.08.2009 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca

DECYZJA Wójta Gminy Górzyca WÓJT GMINY GÓRZYCA Górzyca, dnia 28 sierpnia 2013 r. DECYZJA Wójta Gminy Górzyca GWOŚ.6220.7.6.2013 Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY JEŻEWO. orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

WÓJT GMINY JEŻEWO. orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 18.05.2010 rok Nr 7627/1/2010 DECYZJA 03/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia 07.07.2008r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Wileńska 53/55 94-016 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane

t.j.dz.u strona 1 z 5 wnioski i oświadczenia budowlane t.j.dz.u.2015.1146 strona 1 z 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WSSE-NS-OZNS-476/175/06 936 Łódź, dnia 27.07.2006 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Piotrkowska 113 90-430 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania WS-MK.6220.9.2011.JSZ Śmigiel, 18.07.2016 roku OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko inwestora. adres.. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej) adres nr telefonu kontaktowego Do Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego GKB.6733.1.9.2013 Krzeszyce; 19.07.2013r. D E C Y Z J A Nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 267) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora......dnia,...r. adres, nr telefonu imię i nazwisko pełnomocnika( adres pełnomocnika, nr telefonu Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A 97 403 Drużbice Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 11-130 Orneta tel.(55) 22-10-200 Plac Wolności 26 woj. warmińsko-mazurskie fax. (55) 22-10-210 www.umig.orneta.net e-mail: umig@orneta.net RRiGG.6220.4.2011 Orneta, 27.07.2011 r. DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 1/09

D E C Y Z J A nr 1/09 Miedźna, dnia 08.04.2009r. Znak: GKM.7625-5/09 D E C Y Z J A nr 1/09 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grudziądz OŚR POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Grudziądz OŚR POSTANOWIENIE Wójt Gminy Grudziądz OŚR.6220.11.2014 Grudziądz, 06.11.2014r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, Kleczew TEL: NIP: REGON:

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, Kleczew TEL: NIP: REGON: URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 31.08.2016 Znak sprawy: GK.6220.00019.2015 Numer pisma: GK.KW-00059/16

Bardziej szczegółowo

Pana Bartosz Wzorek z firmy Dystrybucja Gazu Polgaz Pani Katarzyna Pilarska, Parlin 58, Pruszcz

Pana Bartosz Wzorek z firmy Dystrybucja Gazu Polgaz Pani Katarzyna Pilarska, Parlin 58, Pruszcz Jeżewo dnia 17.09.2010 rok Nr 7627/5/2010 DECYZJA 04/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. postanawiam

P O S T A N O W I E N I E. postanawiam RI.6220.4.2013.ET Szczutowo, dn. 21.05.2013 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267) w związku

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI UiA/02/01/W Miejscowość, data Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Adres zamieszkania Proszę o: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. ustalam

D E C Y Z J A. ustalam IGK. 7624-4/4/08 Mrozy, dnia 12 listopada 2008 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, ust. 8, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A O K R E Ś L A M

D E C Y Z J A O K R E Ś L A M Opoczno, dnia 27.10.2008r. GKMiOŚ 7632/29/08 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46 ust.1

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRZEBIEL ul. Żarska Trzebiel

WÓJT GMINY TRZEBIEL ul. Żarska Trzebiel .., dn.... miejscowość, data imię, nazwisko, adres inwestora, telefon imię, nazwisko, adres pełnomocnika, telefon WÓJT GMINY TRZEBIEL ul. Żarska 41 68-212 Trzebiel WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... miejscowość, data... Imię i nazwisko / nazwa inwestora... Adres i nr telefonu... Imię i nazwisko pełnomocnika.. Adres i nr telefonu Wójt Gminy Głowaczów ul. Rynek 35 26-903 Głowaczów W N I O S E K

Bardziej szczegółowo

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr 6/2011. Kabel G Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, Gdańsk,

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr 6/2011. Kabel G Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, Gdańsk, IND.6730.4.2011 Grudusk, dnia 10.05.2011 r. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr 6/2011 Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ)

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ) OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. (według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam WÓjt Gminy SZf'1l{0w Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków Szelków, dnia 20.01.2014r. Nasz znak: 6220.3.2013.2014 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

DECYZJA UZASADNIENIE

DECYZJA UZASADNIENIE WÓJT GMINY SEJNY 16-500 SEJNY ul. śwlsrczowskiego 1 Sejny, dnia... sierpnia 2014r. Rol.7624-12/10 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art 80, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/108/07 696, 900 Łódź, dnia...2007 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 90-365 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Co powinienem wiedzieć? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych

Bardziej szczegółowo