Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku"

Transkrypt

1 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ZA ROK 2008 Gdańsk, listopad 2008 r.

2 1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Gdańsk, ul. Beniowskiego 5, tel. (058) , Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , Regon , Kapitał zakładowy: zł. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy. 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok Tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z zm.). W zakresie majątku obrotowego, kapitałów, rezerw i odpisów aktualizacyjnych, zobowiązań, pozostałych pasywów, przychodów i kosztów w tym: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, kosztów finansowych oraz w zakresie zysków i strat nadzwyczajnych badanie ma mieć charakter badania pełnego. W toku badania biegły winien uwzględnić: w zakresie kontroli wewnętrznej ustalenie działania kontroli wewnętrznej zarówno funkcjonalnej jak i instytucjonalnej, badanie wszystkich dokumentów zarówno zakupu jak i sprzedaży, w zakresie inwentaryzacji pełna obserwacja inwentaryzacji składników majątkowych w tym aktywów pieniężnych, pełna inwentaryzacja rozrachunków, a w zakresie majątku trwałego ustalenie prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych, porównanie ruchu środków trwałych z ewidencją analityczną jednostki, ustalenie prawidłowości naliczania i odprowadzenia podatku od nieruchomości, podatku dochodowego i podatku VAT. Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem i dodatkowym dokumentem, o którym mowa w 2 ust. 4 projektu umowy o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z art. 65 ustawy o rachunkowości. Badanie sprawozdania finansowego musi przeprowadzić biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu określone w art. 66 ustawy o rachunkowości. 2

3 3. Dodatkowe warunki, jakie musi spełnić oferent: a) Oferent musi wykazać się, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta, upoważnioną do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, która przeprowadziła, co najmniej jedno badanie sprawozdania finansowego za rok 2005, lub za rok 2006, lub za rok 2007 w firmie prowadzącej inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Do oferty należy dołączyć wykaz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych warunków, zawierający imię i nazwisko osoby przewidzianej do badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., nazwę i dane teleadresowe firmy (firm) z sektora budownictwa mieszkaniowego, w których dana osoba dokonała badania sprawozdania finansowego. b) Oferent musi wykazać się wykonaniem najmniej jednego badania sprawozdania finansowego: za rok 2005, za rok 2006, za rok 2007 w tym, co najmniej jednego badania w okresie ostatnich 3 lat w firmie prowadzącej inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Do oferty należy dołączyć wykaz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych warunków zawierający nazwę i dane teleadresowe firm (w tym z sektora budownictwa mieszkaniowego), w których oferent dokonał badania sprawozdania finansowego. c) Wykonanie wskazanych przez oferentów badań winno być poparte dokumentami wystawionymi przez firmy, w których przeprowadzono badania potwierdzające należyte wykonanie umowy. Dokumenty należy dołączyć do oferty. W przypadku przynależności do organizacji, w której obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej zabraniający uzyskiwania i wykorzystywania w postępowaniach ofertowych listów referencyjnych oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności do takiej organizacji oraz oświadczenia, że nie występował o referencje do podmiotów wskazanych w wykazach, o których mowa w punkcie a i b. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszych warunków. d) Osoba przewidziana do badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dołącza do oferty swoje Curriculum Vitae (CV), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych warunków. e) Posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, potwierdzone kopią polisy. Kopie polisy należy dołączyć do oferty. f) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 4. Ofertę stanowi wypełniony w sposób czytelny druk oferta stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków, wraz z podpisaną, przez upoważnionych przedstawicieli oferenta i wypełnioną w dwóch egzemplarzach umową wraz z wymaganymi w niniejszych warunkach załącznikami, dokumentami i zaświadczeniami. 5. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie sprawozdania finansowego GTBS Sp. z o.o. za rok 2008 w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.- Gdańsk, ul. Beniowskiego 5, budynek B2, wejście nr 5, pokój nr 4 do dnia r. do godziny 12: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty według swojego uznania, biorąc pod uwagę oferowaną cenę oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 7. Badanie sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. należy wykonać w terminie do r. Zakończenie badania zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obydwie strony. Rezultaty badania zleceniobiorca przekaże zleceniodawcy nie później niż 10 dni po zakończeniu badania. 4

5 ... pieczątka firmowa oferenta Załącznik nr 1..., dnia r. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Beniowskiego 5 O f e r t a Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008 składamy niniejszą ofertę: 1. Pełna nazwa oferenta: Adres: NIP:. REGON: Tel:.. fax Oferujemy wykonanie badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008 zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia za cenę: Cena netto...zł, (słownie złotych netto...) Podatek VAT...%...zł Cena brutto... zł (słownie złotych brutto.). 3. Oświadczamy, że zawarta w Warunkach Zamówienia umowa została przez nas zaakceptowana. 4. W załączeniu przekazujemy: - podpisaną i wypełnioną w dwóch egzemplarzach umowę, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5

6 - kopię polisy aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, - wykaz zawierający imię i nazwisko osoby przewidzianej do badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o., nazwę i dane teleadresowe firm z sektora budownictwa mieszkaniowego, w których dana osoba dokonała badania sprawozdania finansowego (załącznik nr 2 do warunków zamówienia), - wykaz zawierający nazwę i dane teleadresowe firm (w tym z sektora budownictwa mieszkaniowego), w których dokonaliśmy badania sprawozdania finansowego za rok 2005, za rok 2006 i za rok 2007 (załącznik nr 3 do warunków zamówienia), - dokumenty wystawione przez firmy, w których przeprowadzaliśmy badanie sprawozdania finansowego potwierdzające należyte wykonanie umowy / oświadczenie o przynależności do organizacji, w której obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej zabraniający uzyskiwania i wykorzystywania w postępowaniach ofertowych listów referencyjnych oraz oświadczenie, że nie występowaliśmy o takie referencje (załącznik nr 4 do warunków zamówienia), * - Curriculum Vitae (CV) osoby przewidzianej do badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008, (załącznik nr 5 do warunków zamówienia).... Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) * Niepotrzebne skreślić 6

7 Załącznik nr 2... pieczątka firmowa oferenta Osoba przewidziana do badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008 Rok, za który dana osoba dokonała badania sprawozdania finansowego. Imię i Nazwisko oraz numer ewidencyjny biegłego rewidenta. Nazwa firmy z sektora budownictwa mieszkaniowego, w których dana osoba dokonała badania sprawozdania finansowego. Adres firmy z sektora budownictwa mieszkaniowego, w których dana osoba dokonała badania sprawozdania finansowego. Numer telefonu firmy z sektora budownictwa mieszkaniowego, w których dana osoba dokonała badania sprawozdania finansowego Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) 7

8 Załącznik nr 3... pieczątka firmowa oferenta Doświadczenie oferenta Badanie sprawozdania finansowego Nazwa firmy, w której oferent dokonał badania sprawozdania finansowego (w tym co najmniej 1 z sektora budownictwa mieszkaniowego). Adres firmy, w której oferent dokonał badania sprawozdania finansowego. Numer telefonu firmy, w której oferent dokonał badania sprawozdania finansowego. za rok 2005 za rok 2006 za rok Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) 8

9 Załącznik nr 4... pieczątka firmowa oferenta OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że należymy do organizacji, (nazwa organizacji)... w której obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej (nazwa kodeksu)... zabraniający uzyskiwania i wykorzystywania w postępowaniach ofertowych listów referencyjnych. W związku z tym oświadczamy, że nie występowaliśmy o referencje do podmiotów wskazanych w wykazach, stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Warunków Zamówienia na badanie sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok Oba wykazy dołączyliśmy do naszej oferty.... Podpis i pieczątka osoby (-ób ) upoważnionej ( -ych ) 9

10 CURRICULUM VITAE (CV) załącznik nr 5 Osoby przewidzianej do badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008 Imię nazwisko:. Data urodzenia:. Stan cywilny: Adres zamieszkania: Kontakt:... WYKSZTAŁCENIE Lata: Szkoła/uczelnia: PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ Lata: Miejsce zatrudnienia/pracy: UMIEJĘTNOŚCI Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu udzielenia zamówienia na badanie sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008, zgodnie z Ustawą z dn r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz

11 Umowa nr.. /BSF/200. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w Gdańsku w dniu r. pomiędzy: Gdańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Beniowskiego 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , reprezentowanym przez: Włodzimierza Pietrzaka- Prezesa Zarządu, Wojciecha Szymańskiego- Członka Zarządu zwanym dalej zleceniodawcą a, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem., mającym siedzibę w., reprezentowanym przez: -.., -, -. zwanym dalej zleceniobiorcą 1 Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2008 i jego oceny Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez zleceniobiorcę przeprowadzone na tak dobranych próbkach ksiąg i dowodów księgowych z każdego miesiąca 2008 r., aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanych sprawozdaniach finansowych z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu. 2. Dobór ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u zleceniodawcy systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej. 3. W zakresie majątku obrotowego, kapitałów, rezerw i odpisów aktualizacyjnych, zobowiązań, pozostałych pasywów, przychodów i kosztów w tym kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, kosztów finansowych oraz w zakresie zysków i strat nadzwyczajnych badanie ma mieć charakter badania pełnego. W toku badania biegły winien uwzględnić: w zakresie kontroli wewnętrznej ustalenie działania kontroli wewnętrznej zarówno funkcjonalnej jak i instytucjonalnej, badanie wszystkich dokumentów zarówno zakupu jak i sprzedaży, w zakresie inwentaryzacji pełna obserwacja inwentaryzacji składników majątkowych w tym aktywów pieniężnych pełna inwentaryzacja rozrachunków, a w zakresie majątku trwałego ustalenie prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych, porównanie ruchu środków trwałych z ewidencją analityczną jednostki, ustalenie prawidłowości naliczania i odprowadzenia podatku od nieruchomości, podatku dochodowego i podatku VAT. 4. Wyniki pełnego badania winny być przedstawione w odrębnym dokumencie, w którym również należy wskazać błędy i naruszenia prawa stwierdzone przez biegłego rewidenta. 3 W wyniku badania sprawozdania finansowego zleceniobiorca przekaże zleceniodawcy w trzech egzemplarzach maszynopisu: 1) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych, 11

12 2) raport z badania sprawozdania finansowego, 3) odrębny dokument sporządzony w zakresie badania pełnego zgodnie z treścią ust. 4 w W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej zostanie zleceniodawcy przekazane uzasadnienie. 2. W przypadku odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym z uwagi na okoliczności uniemożliwiające jej sformułowanie zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić tego powody łącznie z uzasadnieniem. 5 Raport, o którym mowa w 3 będzie w szczególności zawierać stwierdzenie wymagane przepisami art.65 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z zm.) Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego zleceniodawcy będą przez zleceniobiorcę wykonane w terminie do r. pod warunkiem bieżącego udostępnienia zleceniobiorcy przez zleceniodawcę sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz niezbędnych danych i informacji określonych szczegółowo w 7 umowy. Zakończenie badania zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obydwie strony. 2. Rezultaty badania określone w 3 niniejszej umowy zleceniobiorca przekaże zleceniodawcy nie później niż 10 dni po zakończeniu badania. 3. Zakończenie badania zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obydwie strony. 4. Zleceniobiorca przekaże Radzie Nadzorczej Spółki zleceniodawcy kopię listu do Zarządu zleceniodawcy z wykazem korekt oraz informację o problemach w systemie rachunkowym u zleceniodawcy, przy czym brak ww. dokumentu będzie traktowany jako brak korekt i problemów w systemie rachunkowym Spółki zleceniodawcy. 7 Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1. Przekazania zleceniobiorcy harmonogramu prac związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego. 2. Udostępnienie zleceniobiorcy: a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa, b) zawartych przez zleceniodawcę umów, udzielonych gwarancji, itp. i innych dokumentów, c) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy, e) sprawozdania z działalności zleceniodawcy. 3. Udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu i opinii. 4. Składania przedstawicielom zleceniobiorcy pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi: a) uznania przez kierownictwo zleceniodawcy odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego, b) utwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej wiary zleceniodawcy, sprawozdanie finansowe o którym zostanie wydana opinia jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, c) potwierdzenie kompletności i udostępnionych przedstawicielom zleceniobiorcy ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, 12

13 d) przestrzegania przez zleceniodawcę, według Jego wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia działalności zleceniodawcy, a zwłaszcza jej kontynuacji, e) kompletności ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową zleceniodawcy (zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe i inne zdarzenia), f) kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących ruchu, g) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów, h) kompletności udostępnionych zleceniobiorcy umów kredytowych, i) spraw przygotowanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku postępowania, j) kompletności ujawnionych przedstawicielom zleceniobiorcy zdarzeń po dacie bilansu mogących mieć wpływ na trafność formułowanych przez zleceniobiorcę opinii i raportu oraz świadczeń w innych sprawach, stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów i okoliczności. 5. Współdziałania ze zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do: a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli zleceniobiorcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego, b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym zleceniodawca i zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzania zmian, c) wydawanie dyspozycji, na wniosek przedstawicieli zleceniobiorcy, wykonania przez personel zleceniodawcy wymaganych czynności (np: kopiowania dokumentów, maszynopisania, przygotowania i wysyłania korespondencji itp.). 8 Badanie sprawozdania finansowego musi być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta. Zleceniodawca wyłącza możliwość wykonywania całości lub części zamówienia przez osoby nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta przy czym powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności biurowych (np. pisanie, drukowanie, kopiowanie, oprawa) Za wykonanie usług objętych niniejszą umową, zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy: a) zryczałtowaną kwotę umowną...zł, b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości % kwoty wynikającej z ust. 1a. zł, c) razem brutto.... zł (słownie:..) 2. Należności za wykonanie usług objętych niniejszą umową zleceniodawca ureguluje przelewem na konto bankowe zleceniobiorcy nr... po otrzymaniu rezultatów badania (raportu, opinii i ewentualnego listu do Zarządu z wykazem korekt) niezależnie od rodzaju opinii sporządzonej przez zleceniobiorcę, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 13

14 3. Odbiór rezultatów badania (raportu, opinii i ewentualnego listu do Zarządu z wykazem korekt) odbędzie się na podstawie protokołu przejęcia. 10 Uregulowanie przez zleceniodawcę należności za usługę nie zwalnia zleceniobiorcy z obowiązku udzielenia zleceniodawcy ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami w toku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. 11 Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego zleceniodawcy wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty. Zleceniobiorca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania. 12 Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody zleceniodawcy powierzyć innej osobie prawnej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 13 Zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnego aneksu. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15 Za właściwy do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami niniejszej umowy, strony uznają Sąd właściwy rzeczowo oraz właściwy miejscowo dla siedziby zleceniodawcy. 16 Za niedotrzymanie terminu umownego wykonania usługi określonego w 6 zleceniobiorca zapłaci zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitej wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia. 17 W przypadku odstąpienia zleceniobiorcy od wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym z powodów niezależnych od zleceniodawcy, zleceniobiorca zapłaci zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 18 Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 otrzymują zleceniodawca i zleceniobiorca. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 14

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MOTŁAWA SP. Z O.O. ZA

Bardziej szczegółowo

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego (PROJEKT) Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta dnia 2015 r. w Bolesławcu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Bankowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu.

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z dnia 19.10.2016 r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, 21-100 Lubartów ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Projekt Dnia. w. pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie

Bardziej szczegółowo

. od dnia r. do dnia r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta W dniu

. od dnia r. do dnia r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta W dniu Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.10.2017 r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta W dniu... 2017 pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej W Lubartowie, 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku. Bytom, dnia 10.11.2016 r. OGŁOSZENIE Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 Dnia...2012 r. w Słotwinie, pomiędzy: Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. Słotwina 36, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 Dnia. w Białogardzie pomiędzy Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

Bardziej szczegółowo

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego dnia. w Pszczynie pomiędzy: PSZCZYŃSKIM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Pszczynie

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA projekt zawarta dnia..r. w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha zarejestrowanym w Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000044746

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA zawarta dnia... w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha zarejestrowanym w Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000044746 NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA zawarta dnia... w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy:

PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy: Załącznik Nr 3 PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy: 1. Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy:

UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy: UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy:

UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego

Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-097, ul. Banacha 1a, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR /2015. W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR /2015. W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy: WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ UMOWA NR /2015 W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy: 1. z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, posiadającym REGON:, NIP: reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów,

Bardziej szczegółowo

Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu..r. w Szczecinku pomiędzy : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6B, 78-400 Szczecinek

Bardziej szczegółowo

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy:

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy: U M O WA zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: 1. POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK" Spółką Akcyjną z siedzibą: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1, reprezentowaną przez: -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ Przedmiot umowy

UMOWA NR./ Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego z dnia..2017 r. WZÓR UMOWA NR./2017 zawarta dnia 2017 roku w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim - Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce

Bardziej szczegółowo

U M O W A o badanie sprawozdania finansowego

U M O W A o badanie sprawozdania finansowego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Znak sprawy. U M O W A o badanie sprawozdania finansowego zawarta w Warszawie, dniu 2015 roku pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIE TATRY S.A. Zakopane, 01 lipca 2017 r. ul. Droga do Białego 7c 34-500 Zakopane tel. + 48 18 206 37 30 fax + 48 18 201 57 70 www.polskietatry.pl Zaproszenie do złożenia oferty na badanie jednostkowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. U M O W A Nr /2013 W dniu...2013 roku w Warszawie pomiędzy: 1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. z siedzibą w Warszawie (00-908) ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NIP: 525 000

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR../2017. Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy:

U M O W A NR../2017. Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy: U M O W A NR../2017 Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 37-700 Przemyśl, ul. Kopernika 58, NIP 795-000-82-44,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr. NIP.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami.

Wzór UMOWY nr. NIP.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Wzór UMOWY nr. zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, 53-148 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016 Załącznik Nr 7do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016 dniu 2016 roku w miejscowości pomiędzy: 1. Badany podmiot z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania Ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017

Zaproszenie do składania Ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017 Gdańsk, dnia 16.11.2017 roku Zaproszenie do składania Ofert na usługę badania sprawozdania Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017 Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017 Załącznik Nr 7do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017 dniu 2017 roku w miejscowości pomiędzy: 1. Badany podmiot z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA POST

WARUNKI ZAMÓWIENIA POST WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 14 000 EURO. na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:.. Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy:

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy: UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016 W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy: 1. Uzdrowisko Wysowa S.A., z siedzibą w 38-316 Wysowa Zdroju 149,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od do i od do

UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od do i od do Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od 01.01.2017 do 31.12.2017 i od 01.01.2018 do 31.12.2018 Zawarta w dniu.. 2017 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu:... Siedziba:

Nazwa podmiotu:... Siedziba: Załącznik nr 1 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W 2 UST. 2 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH,

Bardziej szczegółowo

U M O W A o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

U M O W A o badanie i ocenę sprawozdania finansowego U M O W A o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta dnia. roku pomiędzy : Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. o. w 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:...

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:... załącznik nr 3 UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu.... pomiędzy:........ zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną/-nym przez: 1)....

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

1) Cena - 50% (50 pkt.) 2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie badania sprawozdań finansowych - 20% (20 pkt.).

1) Cena - 50% (50 pkt.) 2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie badania sprawozdań finansowych - 20% (20 pkt.). ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.148.2017 Kielce, 21.11.2017r. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez '" zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez ' zwanym dalej Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta RAMOWY WZÓR UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKREŚLONY W 5 UST. 1 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PK/08/11. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2011

UMOWA Nr PK/08/11. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2011 UMOWA Nr PK/08/11 zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy:

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy: UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 oraz sporządzenia sprawozdania operacyjnego dla Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącego wykonania zobowiązań prywatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA PROJEKT zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 01.01.2015 r. do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-95/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku.

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku. UMOWA NR Zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy Wo jewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa tel. 22 379-45-45, fax. 22 379-45-44 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie :

ZAPYTANIE OFERTOWE. prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie : Nr sprawy: ZO/11/BILANS/GK /2014 Wałbrzych, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2017. zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy następującymi Stronami:

Projekt umowy nr../2017. zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy następującymi Stronami: Projekt umowy nr../2017 zawarta w Łodzi w dniu.... 2017 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Badanie zostanie wykonane w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 7 00 do

Badanie zostanie wykonane w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 7 00 do UMOWA Nr PK/./14 zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2016

Projekt umowy nr../2016 Projekt umowy nr../2016 zawarta w Łodzi w dniu.... 2016 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy)

Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy) Załącznik nr 2 do SWKO Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy) zawarta w dniu. roku, w Warszawie pomiędzy: Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

tel. sekretariat: tel fax: , fax Radom, OGŁOSZENIE

tel. sekretariat: tel fax: , fax Radom, OGŁOSZENIE tel. centrala: 48 361 30 00 Biuro Zarządu tel. sekretariat: 48 361 3900 tel. 48 361 48 92 fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43 fax. 48 345 11 18 Radom, 2017-10-19 OGŁOSZENIE Rada Nadzorcza Mazowieckiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

" Badanie sprawozdania finansowego w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW i A

 Badanie sprawozdania finansowego w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW i A \ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Dyrektora - mgr Elżbietę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

SIWZ w postępowaniu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Muzeum Pomorza ( WZÓR ) UMOWA Nr

SIWZ w postępowaniu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Muzeum Pomorza ( WZÓR ) UMOWA Nr ( WZÓR ) Załącznik nr 9 do oferty UMOWA Nr o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego

UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego numer sprawy: NW-W-I.ZP.U.272.58.2017.AS załącznik nr 3A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Post. 5/2016/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Post. 5/2016/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Post. 5/2016/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, 05-462 Wiązowna, tel.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y

P R O J E K T U M O W Y P R O J E K T U M O W Y Umowa nr./2015 zawarta w dniu. 2015 roku pomiędzy 1. Wojskowymi Zakładami Kartograficznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-909, Al. Jerozolimskie 97, zarejestrowanymi w Sądzie

Bardziej szczegółowo

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez :

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez : Wzór umowy U M O W A N r / 2011 zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy : Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Świętego Ducha 5a, 70-205 Szczecin tel. 8130110, fax

Bardziej szczegółowo

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH WSZ.XIII.2511/156/1/2014 Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice tel/fax. 46 834-08-21 www.wsz-skier.pl zaprasza do postępowania ofertowego na: WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wzór umowy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Wzór umowy w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.. (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska Kraków jest podmiotem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/RJ/182/2013 Katowice, dnia 18.06.2013 roku ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I SZCZEGÓLOWE

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza Spółki AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa tel. 22 379-45-45, fax. 22 379-45-44 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr (Ramowy wzór umowy)

Umowa nr (Ramowy wzór umowy) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa nr (Ramowy wzór umowy) w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.. (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/184-194-198/2011 Katowice, dnia 06.07.2011 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1.

Bardziej szczegółowo

2 Kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe ma być przedmiotem badania, przeprowadza postępowanie ofertowe z wyłączeniem stosowania ustawy z

2 Kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe ma być przedmiotem badania, przeprowadza postępowanie ofertowe z wyłączeniem stosowania ustawy z ZASADY WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W celu jak najpełniejszej realizacji

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

O G Ł O S Z E N I E O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA O G Ł O S Z E N I E O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach działając na podstawie Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy: Szpitalem Giżyckim Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu. Wzór umowy pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu. Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn NIP: 739-05-04-515

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ZZP -228/16

UMOWA NR.../ZZP -228/16 UMOWA NR.../ZZP -228/16 Ogólne warunki umowy W dniu...w. pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w.., reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA

ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 07/RN/2015 Rady Nadzorczej Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 24 lutego 2015 roku Zamawiający: Rada Nadzorcza Płocki Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY

UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 61-823 Poznań ul. Piekary 19, wpisana do

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/2014 (wzór) Załącznik nr 3 Zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

S ZPITA L P OWIATOWY W ZAW I E R C I U

S ZPITA L P OWIATOWY W ZAW I E R C I U S ZPITA L P OWIATOWY W ZAW I E R C I U 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl Regon 27621110, NIP 649-19-18-293 Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin, dnia 09 października 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do. Opisu Warunków Zamówienia

Załącznik do. Opisu Warunków Zamówienia Załącznik do Opisu Warunków Zamówienia Umowa na opracowanie raportu na temat obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie, ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym WZÓR UMOWA zawarta pomiędzy: Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo