UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 oraz sporządzenia sprawozdania operacyjnego dla Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącego wykonania zobowiązań prywatyzacyjnych wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji Spółki. W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy: 1. Uzdrowisko Wysowa S.A., z siedzibą w Wysowa Zdroju 149, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 złotych opłacony w całości, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowana przez: Wacław Furmanek - Prezes Zarządu Grzegorz Wacek - Prokurent A zwany dalej Wykonawcą reprezentowany przez:... o następującej treści: 1 1. Zamawiający oświadcza, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej Uzdrowiska Wysowa SA Nr...z dnia... Wykonawca został wybrany do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.2 i 3 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Uzdrowiska Wysowa S.A. za 2015 rok w terminie od r do r. 3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przygotować sprawozdanie operacyjne dla Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonania zobowiązań prywatyzacyjnych wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji Spółki Uzdrowiska Wysowa S.A. w terminie do dnia r. wg poniższych kryteriów: a) Sprawozdanie Operacyjne dotyczyć będzie wykonania zobowiązań, o których mowa w Art. 5 (ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE) i 6 1 i 2 (ZOBOWIĄZANIA KORPORACYJNE) Umowy Sprzedaży Akcji Spółki b) Sprawozdanie Operacyjne określi zgodność z postanowieniami Umowy Sprzedaży Akcji Spółki wydatków zaliczonych przez Spółkę do Gwarantowanej Kwoty Inwestycji, w szczególności z Art. 5 oraz Art. 6 1 ust. 2 Umowy Sprzedaży Akcji Spółki, a także określi rodzaj, wartość i źródła finansowania inwestycji uznanych przez Spółkę za Gwarantowaną Kwotę Inwestycji oraz potwierdzi, czy stanowią one składniki Rzeczowych Aktywów Trwałych lub inwestycje w rozumieniu Art. 5 3 ust. 2 Umowy. c) Ostatnie Sprawozdanie Operacyjne za Okres Gwarantowany wskaże także czy łączna kwota faktycznie dokonanych w Spółce inwestycji w składniki Rzeczowych Aktywów Trwałych w ramach Gwarantowanej Kwoty Inwestycji, uznanych we wszystkich wymaganych Sprawozdaniach Operacyjnych albo Raportach z Kontroli Sprawozdania Operacyjnego odpowiada Gwarantowanej Kwocie Inwestycji, o której mowa w Art. 5 1 Umowy. 1

2 2 1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym dotyczącymi wprowadzenia krajowych standardów rewizji finansowej oraz stosowaną w Polsce praktyką badania sprawozdań finansowych. 2. Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania systemów: rachunkowości i kontroli wewnętrznej. 3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wobec stosowania przez Wykonawcę badania wyrywkowego, niektóre nieprawidłowości mogą nie zostać ujawnione w toku badania. Wykonawca niektóre ważne obszary badane będzie przeprowadzał metodą pełną. Wybór metody badania dla danego obszaru należy do biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. 3 W wyniku badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu, tj. Zarządowi i Radzie Nadzorczej w trzech egzemplarzach: 1) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, 2) raport z badania sprawozdania finansowego, zawierający zgodnie z ustaleniami art.65 ust.5 Ustawy o rachunkowości zwięzłe informacje o badanej jednostce oraz przedstawiający istotne wyniki wyrywkowego badania, 3) ewentualnie list poufny do Zarządu oraz do Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych spostrzeżeniach dotyczących badanego podmiotu jak i o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki - jeżeli Wykonawca stwierdzi potrzebę wystosowania takiego listu. 4) sprawozdanie operacyjne dla Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonania zobowiązań prywatyzacyjnych wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji Spółki Uzdrowiska Wysowa S.A W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia do sprawozdania finansowego albo wyrażenia o nim opinii negatywnej (art.65 ust.4 ustawy o rachunkowości), zostanie Zamawiającemu przekazane pisemne uzasadnienie. 2. W przypadku odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie (art.65 ust.4 ustawy o rachunkowości), Zamawiającemu zostaną wyczerpująco przedstawione pisemnie powody takiej decyzji Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wstępną wersję opinii i raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. W przypadku wad, błędów wykonanego przez Wykonawcę badania sprawozdania finansowego Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zgłosić na piśmie Wykonawcy zauważone błędy, wady, w terminie trzydniowym od daty otrzymania opinii i raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich analizy i ewentualnego usunięcia błędów, wad przedmiotu umowy lub przedstawienia na piśmie w sposób szczegółowy, przyczyn ich nie usunięcia w sposób wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, o których mowa w 4 ust.3 w wyznaczonym mu terminie, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w 7 ust.1 umowy. Ponadto w przypadku powstania w wyniku działania Wykonawcy szkody związanej z wadliwym (tj. niezgodnym z ofertą na wykonanie przedmiotu umowy) wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2

3 5 1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego będą przez Wykonawcę wykonane nie później niż do dnia r. pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego sprawozdania finansowego za 2015 rok do dnia r. 2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów ustalonych w ust. l i 3, okres badania sprawozdania finansowego przez Wykonawcę zostanie ponownie ustalony przez Strony niniejszej umowy, przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Wykonawcy. 3. Warunkiem rozpoczęcia badania jest uiszczenie przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w 7 ust. 2 umowy, przy czym warunek wpłacenia zaliczki przez Zamawiającego nie jest warunkiem zawieszającym niniejszą umowę. Niniejsza umowa wiąże strony od chwili jej podpisania, a nie wpłacenia zaliczki przez Zamawiającego. 4. Rezultaty badania określone w 3 niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż dnia roku z zastrzeżeniem ust. 2. Przekazanie rezultatów badania nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 5. W przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w 5 ust. 1 i 4 umowy, Zamawiający będzie żądał odszkodowania w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 6 1.Zamawiający zobowiązuje się do: 1) przekazania Wykonawcy do dnia r. Harmonogramu inwentaryzacji poprzedzającej sporządzenie sprawozdania finansowego za 2015r.; 2) udostępnienia przedstawicielom Wykonawcy desygnowanym do wykonywania umowy: a) do dnia r. dokumentów organizacyjnych rachunkowości (w tym zakładowego planu kont, dokumentacji systemów przetwarzania danych księgowych i unormowań w zakresie obiegu dokumentów inwentaryzacji i kontroli); b) do dnia r. dokumentów założycielskich jednostki (statutu, aktu założycielskiego, kopii dokumentu świadczącego o ujęciu jednostki w rejestrze jednostek, kopii zgłoszenia podatkowego). c) do dnia r. ksiąg rachunkowych za okres trzech pierwszych kwartałów 2015 r. d) do dnia r. zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji itp. dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania, e) do dnia r. sprawozdania finansowego podpisanego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, f) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy, 3) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu i opinii, 4) składania przedstawicielom Wykonawcy pisemnych oświadczeń Zarządu dotyczących: a) przyjęcia przez kierownictwo Zamawiającego odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego, b) stwierdzenia, że wg wiedzy i najlepszej wiary Zamawiającego, sprawozdanie finansowe, o którym zostanie wydana opinia jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, c) potwierdzenia kompletności udostępnionych przedstawicielom Wykonawcy ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, d) przestrzegania przez Zamawiającego, wg Jego wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia działalności Zamawiającego, a zwłaszcza jej kontynuacji, e) kompletności ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową Zamawiającego (zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe i inne zdarzenia), 3

4 f) kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących ruchu, g) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów, h) kompletności udostępnionych Wykonawcy umów kredytowych, i) spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku tego postępowania, przez osobę sprawującą obsługę prawną Zamawiającego, j) kompletności ujawnionych Wykonawcy zdarzeń po dacie bilansu mogących mieć wpływ na trafność formułowanych przez Wykonawcę opinii i raportu, k) oświadczeń w innych sprawach, stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów i okoliczności, a niezbędnych dla prawidłowego wydania przez Wykonawcę opinii i raportu. 5) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do: a) niezwłocznego ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Wykonawcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego, b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian, c) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli Wykonawcy, odnośnie wykonania przez personel Zamawiającego wymaganych czynności (np. kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji itp) w taki sposób, aby nie angażować ponad wymaganą potrzebę pracowników Zamawiającego w stopniu uniemożliwiającym realizację ich obowiązków służbowych. d) zapewnienia dostępu do niezbędnych dla wykonania pracy danych, w tym również do informacji o indywidualnych wynagrodzeniach oraz protokołów z posiedzeń zarządu, organów nadzorczych i Akcjonariuszy (właścicieli), w niezbędnym zakresie, 6) poinformowania Wykonawcy o wszelkich istotnych, znanych badanej jednostce zmianach dotyczących okresu objętego badaniem przedmiotowego sprawozdania finansowego, które wystąpiły do daty wydania opinii i raportu, 2.Wykonawca zobowiązuje się : 1. Wypełnić zobowiązania z niniejszej umowy z należytą starannością i rzetelnością zawodową. 2. Zachować w tajemnicy wszelkie informacje finansowe, a także niejawne jak i inne uzyskane w trakcie badania. Przy czym dotyczy to podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak też zatrudnionego przy realizacji przedmiotu umowy przez niego personelu. 3. Ustalić szczegółowo zakres badania w taki sposób, aby można było wydać prawidłową, rzetelną i obiektywną opinię. Przechowywać przez okres 5 lat od daty wydania opinii dokumentację rewizyjną. 4. Ponosić pełną odpowiedzialność za czynności i działania związane ze sporządzeniem opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego. 5. Przeprowadzić obserwację u Zamawiającego spisu z natury w okresie wskazanym w harmonogramie inwentaryzacji. 6. Przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2015 rok w terminie od r do r. 7. Przekazać Zamawiającemu rezultaty badania określone w 3 niniejszej umowy w terminie do dnia roku 8. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jak również (o ile to będzie konieczne) udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. 4

5 7 1. Za wykonanie pracy objętej niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę umowną:... zł netto, słownie:... Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT, według obowiązującej stawki. 2. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania czynności przewidzianych niniejszą umową, Zamawiający w terminie do 14 dni od podpisania umowy, tj. do dnia...r. przeleje, jako zaliczkę, na rachunek bankowy nr:... 30% wynagrodzenia brutto tj. kwotę:... zł, słownie złotych:... Wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę otrzymanej zaliczki. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, zaliczka podlega zwrotowi w terminie 7 dni po jej ewentualnym potrąceniu o należne kary umowne określone w 11 niniejszej umowy. 3. Resztę wynagrodzenia, tj. 70% kwoty brutto ustalonej w ust. l Zamawiający ureguluje przelewem w terminie siedmiu dni od daty otrzymania rezultatów badania i faktury VAT z zastrzeżeniem ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l przysługiwać będzie Wykonawcy niezależnie od tego, czy rezultatem badania będzie opinia i raport stosownie do 3 umowy, czy też opinia z zastrzeżeniem, opinia negatywna - stosownie do 4 umowy. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w wydanej opinii,sporządzonym raporcie uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego lub sprawozdaniu operacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przedmiotowych czynności w trybie określonym w 4 ust. 3 niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie od Zamawiającego. Strony dopuszczają jako formę wezwania: list polecony. Strony ustalają, iż ewentualna zmiana opinii,raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego lub sprawozdania operacyjnego dla Ministerstwa Skarbu Państwa wykonane zostaną przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia należnego według postanowień niniejszej umowy. 6. Strony ustalają, iż w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nowych zdarzeń i nowych okoliczności, których skutków nie uwzględniała wydana Opinia niezależnego biegłego rewidenta po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem (art. 54 ust. 1 Ustawy o rachunkowości), Wykonawcy będzie należne dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość zostanie ustalona pomiędzy stronami w drodze obustronnych negocjacji i aneksu do umowy Wykonawca jest płatnikiem VAT o numerze NIP Zamawiający, jako płatnik VAT, o numerze identyfikacyjnym NIP jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 3. Strony ustalają dodatkowe adresy do doręczeń drogą elektroniczną, poza adresami pocztowymi wskazanymi w umowie: a/...- dla Wykonawcy b/ - dla Zamawiającego 4. Dostarczenie wszelkiej korespondencji, zawiadomień i informacji na adresy pocztowe oraz -owe po potwierdzeniu ich otrzymania przez stronę, jest równoznaczne ze skutecznym doręczeniem drugiej stronie. 5

6 9 Wykonawca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów związanych z wykonywaniem badania, stosownie do postanowień Ustawy z dnia r., o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz.649) 10 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: a) Jeżeli od umowy odstąpi Zamawiający - przed przystąpieniem do badania (do dnia przystąpienia przez Wykonawcę do podjęcia badania spisu z natury składników majątkowych) - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 umowy. b) Jeżeli od umowy odstąpi Zamawiający - w trakcie badania sprawozdania finansowegoz przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 umowy. c) Jeżeli od umowy odstąpi Wykonawca - w trakcie badania sprawozdania finansowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: a) Jeżeli od umowy odstąpi Wykonawca - przed przystąpieniem do badania (do dnia przystąpienia przez Wykonawcę do podjęcia badania spisu z natury składników majątkowych) - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 umowy. b) Jeżeli od umowy odstąpi Wykonawca - w trakcie badania sprawozdania finansowegoz przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 umowy. c) Jeżeli od umowy odstąpi Zamawiający - w trakcie badania sprawozdania finansowego -z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 umowy. 3. Kary umowne podlegają zapłacie w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty. 4.Jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w 5 ust 1 umowy : a/ nie udostępni Wykonawcy ksiąg rachunkowych, dokumentów będących podstawą zapisów w księgach lub innych dokumentów niezbędnych dla oceny sprawozdania finansowego. b/ nie będzie współdziałał z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy w sposób określony w 6 umowy, Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w 11 ust. 4 a i b umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wszystkie prace, o których mowa w postanowieniach umowy, pomniejszone o to, co Wykonawca oszczędził z powodu niewykonania dzieła, stosownie do art. 639 KC. W takim przypadku stopień zaawansowania pracy oceni komisja, złożona z przedstawicieli obu stron umowy W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a także odpowiedzialność za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. deliktu), które powstały w wyniku działania Wykonawcy oraz osób, którym powierzono wykonanie czynności, będzie realizowana i dochodzona według powszechnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych bez ograniczenia. 6

7 3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu wykonywania zawodu Zamawiający oświadcza, że nie jest związany z inną firmą umową na badanie sprawozdania finansowego za okres, którego dotyczy niniejsza umowa. 2. Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i biegli rewidenci, którzy w jego imieniu będą przeprowadzać badanie spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r., o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 14 Ewentualne spory mogące powstać między stronami na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby strony powodowej. 15 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Za Wykonawcę: Za Zamawiającego: 7

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy:

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy: UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016 W dniu...w Wysowej-Zdroju została zawarta umowa pomiędzy: 1. Uzdrowisko Wysowa S.A., z siedzibą w 38-316 Wysowa Zdroju 149,

Bardziej szczegółowo

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego (PROJEKT) Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta dnia 2015 r. w Bolesławcu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Bankowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 Dnia. w Białogardzie pomiędzy Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Projekt Dnia. w. pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu.

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z dnia 19.10.2016 r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, 21-100 Lubartów ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 Dnia...2012 r. w Słotwinie, pomiędzy: Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. Słotwina 36, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA zawarta dnia... w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha zarejestrowanym w Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000044746 NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego dnia. w Pszczynie pomiędzy: PSZCZYŃSKIM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Pszczynie

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA projekt zawarta dnia..r. w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha zarejestrowanym w Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000044746

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA zawarta dnia... w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy:

UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku. Bytom, dnia 10.11.2016 r. OGŁOSZENIE Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

. od dnia r. do dnia r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta W dniu

. od dnia r. do dnia r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta W dniu Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z dnia 12.10.2017 r. UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta W dniu... 2017 pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej W Lubartowie, 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy:

PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy: Załącznik Nr 3 PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy: 1. Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy:

UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy: UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego

Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-097, ul. Banacha 1a, wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A o badanie sprawozdania finansowego

U M O W A o badanie sprawozdania finansowego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Znak sprawy. U M O W A o badanie sprawozdania finansowego zawarta w Warszawie, dniu 2015 roku pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr. NIP.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami.

Wzór UMOWY nr. NIP.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Wzór UMOWY nr. zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, 53-148 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR /2015. W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR /2015. W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy: WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ UMOWA NR /2015 W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy: 1. z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, posiadającym REGON:, NIP: reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA PROJEKT zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy:

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy: U M O WA zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: 1. POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK" Spółką Akcyjną z siedzibą: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1, reprezentowaną przez: -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez :

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez : Wzór umowy U M O W A N r / 2011 zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy : Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Świętego Ducha 5a, 70-205 Szczecin tel. 8130110, fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ Przedmiot umowy

UMOWA NR./ Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego z dnia..2017 r. WZÓR UMOWA NR./2017 zawarta dnia 2017 roku w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim - Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce

Bardziej szczegółowo

Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu..r. w Szczecinku pomiędzy : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6B, 78-400 Szczecinek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-95/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR../2017. Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy:

U M O W A NR../2017. Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy: U M O W A NR../2017 Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 37-700 Przemyśl, ul. Kopernika 58, NIP 795-000-82-44,

Bardziej szczegółowo

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. U M O W A Nr /2013 W dniu...2013 roku w Warszawie pomiędzy: 1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. z siedzibą w Warszawie (00-908) ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NIP: 525 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez '" zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez ' zwanym dalej Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta RAMOWY WZÓR UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKREŚLONY W 5 UST. 1 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016 Załącznik Nr 7do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016 dniu 2016 roku w miejscowości pomiędzy: 1. Badany podmiot z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku.

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku. UMOWA NR Zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy Wo jewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017 Załącznik Nr 7do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017 dniu 2017 roku w miejscowości pomiędzy: 1. Badany podmiot z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 01.01.2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu:... Siedziba:

Nazwa podmiotu:... Siedziba: Załącznik nr 1 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W 2 UST. 2 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy)

Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy) Załącznik nr 2 do SWKO Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy) zawarta w dniu. roku, w Warszawie pomiędzy: Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY

UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 61-823 Poznań ul. Piekary 19, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:.. Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2017. zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy następującymi Stronami:

Projekt umowy nr../2017. zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy następującymi Stronami: Projekt umowy nr../2017 zawarta w Łodzi w dniu.... 2017 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

1) Cena - 50% (50 pkt.) 2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie badania sprawozdań finansowych - 20% (20 pkt.).

1) Cena - 50% (50 pkt.) 2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie badania sprawozdań finansowych - 20% (20 pkt.). ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.148.2017 Kielce, 21.11.2017r. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY

UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY UMOWA NR O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STRONY UMOWY zawarta w dniu 2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 61-823 Poznań ul. Piekary 19, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Badanie zostanie wykonane w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 7 00 do

Badanie zostanie wykonane w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 7 00 do UMOWA Nr PK/./14 zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PK/08/11. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2011

UMOWA Nr PK/08/11. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2011 UMOWA Nr PK/08/11 zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIE TATRY S.A. Zakopane, 01 lipca 2017 r. ul. Droga do Białego 7c 34-500 Zakopane tel. + 48 18 206 37 30 fax + 48 18 201 57 70 www.polskietatry.pl Zaproszenie do złożenia oferty na badanie jednostkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:...

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:... załącznik nr 3 UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu.... pomiędzy:........ zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną/-nym przez: 1)....

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego

UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego numer sprawy: NW-W-I.ZP.U.272.58.2017.AS załącznik nr 3A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym WZÓR UMOWA zawarta pomiędzy: Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ZZP -228/16

UMOWA NR.../ZZP -228/16 UMOWA NR.../ZZP -228/16 Ogólne warunki umowy W dniu...w. pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w.., reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2016

Projekt umowy nr../2016 Projekt umowy nr../2016 zawarta w Łodzi w dniu.... 2016 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

tel. sekretariat: tel fax: , fax Radom, OGŁOSZENIE

tel. sekretariat: tel fax: , fax Radom, OGŁOSZENIE tel. centrala: 48 361 30 00 Biuro Zarządu tel. sekretariat: 48 361 3900 tel. 48 361 48 92 fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43 fax. 48 345 11 18 Radom, 2017-10-19 OGŁOSZENIE Rada Nadzorcza Mazowieckiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od do i od do

UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od do i od do Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od 01.01.2017 do 31.12.2017 i od 01.01.2018 do 31.12.2018 Zawarta w dniu.. 2017 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. /2014. zawarta w dniu.. listopada 2014 roku w Warszawie pomiędzy:

Umowa Nr.. /2014. zawarta w dniu.. listopada 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do zaproszenia Umowa Nr.. /2014 zawarta w dniu.. listopada 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland

Stablowicka 147 I Wroclaw Poland UMOWA PIX/1/ZK Umowa zawarta dnia. r. we Wrocławiu. pomiędzy: XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-066) przy ul. Stabłowickiej 147, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

U M O W A o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

U M O W A o badanie i ocenę sprawozdania finansowego U M O W A o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta dnia. roku pomiędzy : Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. o. w 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012

UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 zawarta w dniu.. w Łodzi, pomiędzy Miastem Łódź, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725 00 28 902; REGON 472057632; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y

P R O J E K T U M O W Y P R O J E K T U M O W Y Umowa nr./2015 zawarta w dniu. 2015 roku pomiędzy 1. Wojskowymi Zakładami Kartograficznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-909, Al. Jerozolimskie 97, zarejestrowanymi w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA Nr. zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. Znak sprawy: ZP 13/2018/CRW Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu UMOWA Nr zawarta w Rzeszowie dnia... 2018 roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ZZP -191/17

UMOWA NR.../ZZP -191/17 UMOWA NR.../ZZP -191/17 Ogólne warunki umowy W dniu...w. pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w.., reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści:

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści: Umowa.../2018 Zawarta w dniu... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188B, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ w postępowaniu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Muzeum Pomorza ( WZÓR ) UMOWA Nr

SIWZ w postępowaniu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Muzeum Pomorza ( WZÓR ) UMOWA Nr ( WZÓR ) Załącznik nr 9 do oferty UMOWA Nr o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy: Szpitalem Giżyckim Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018

UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018 Znak sprawy: ZP 29/2018/CRW Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Wzór umowy UMOWA Nr RARR/ZP/ /2018 zawarta w Rzeszowie dnia... 2018 roku pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1.

UMOWA Nr , Podstawa zakupu: uchwała nr /2016 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa. 1. UMOWA Nr.2016 zawarta w dniu.. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Stowarzyszeniem Ogrodowym Nasza Krępa z siedzibą: ul. Długa 17 Krępa Gm. Prażmów, 05-530 Góra Kalwaria, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie fakultatywnych sprawozdań finansowych BGK

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie fakultatywnych sprawozdań finansowych BGK ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie fakultatywnych sprawozdań finansowych BGK Załącznik nr 2.2 do SIWZ 1. Zakres badania i przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Do zapytania ofertowego nr DP UMOWA NR.

Załącznik nr 2. Do zapytania ofertowego nr DP UMOWA NR. Do zapytania ofertowego nr DP.2302.99.2018 Załącznik nr 2 UMOWA NR. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego UMOWA wzór zawarta w dniu.. 2016 roku w Lesznie pomiędzy: Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011

UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011 UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011 WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu... w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10 UMOWA nr /S/10 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Sanitariuszek nr

Bardziej szczegółowo