Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym""

Transkrypt

1 Aneks do Umawy Generalnej w sprawie grupowego ubezpieczenia na zycie,,optymalny Wybor AXA" dnia nlt JjQCiH (,,Umowa ubezpieczenia" lub,,") zawarty dnia O'l.f\O-. j OCffi (,,Aneks") pomiedzy: AXA Zycie Towarzystwo Ubezpieczeri Spotka. Akcyjna. z siedziba^ w Warszawie (00-867), przy ul. Chtodnej 51, wpisana. do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sa,d Rejonowy dla m.st. Warszawy - Sa.d Gospodarczy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa,dowego pod numerem KRS 41216, posiadaja.ca. kapitat zaktadowy w wysokosci ztotych - wptacony w catosci, ktorej nadano NIP , REGON reprezentowana. przez: Ewe Da.browska. - Cztonka Zarzqdu; AgnieszkeTober-Buszman - Prokurenta; zwana. dalej:,,towarzystwem" a Krajowa_ Rad Zwia,zku Zawodowego Maszynistow Kolejowych w Polsce z siedziba^ w Warszawie (02-021), przy ul. Grojeckiej 17 wpisanym do rejestru stowarzyszeh i innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zaktadow opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sa_d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa,dowego, pod numerem KRS , NIP , reprezentowanaprzez: Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym" 1 [Zmiany w Umowie ubezpieczenia] W Umowie Ubezpieczenia wprowadza si$ nastepuja.ce zmiany: 1. W 13 dodajesie ust. 11 wbrzmieniu:,,pocza.wszy od roku wprowadza si nastepujace limity swiadczenia z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie: a) dla osob ktore w dacie orzeczenia niezdolnosci do pracy maja. nieukoiiczony 50 rok zycia - 100% Sumy Ubezpieczenia; b) dla osob ktore w dacie orzeczenia niezdolnosci do pracy maja. ukohczony 50 rok zycia, jednak nieukohczony 55 rok zycia - 50% Sumy Ubezpieczenia; c) dla osob ktbre w dacie orzeczenia niezdolnosci do pracy maja. ukohczony 55 rok zycia - 25 % Sumy Ubezpieczenia," 2. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie :,,2. Cztonek Ubezpieczaja.cego pracujacy w wykonywanym zawodzie moze bye objety ochrona^ ubezpieczeniowa, z tytutu niniejszej umowy w ramach Podgrupy 1, Podgrupy 2 albo Podgrupy 7 Wyboru podgrupy dokonuje cztonek Ubezpieczajgcego. Matzonek ubezpieczonego cztonka Ubezpieczajacego i pelnoletnie dziecko ubezpieczonego cztonka Ubezpieczaja.cego moze bye objety ochrona. ubezpieczeniowa. z tytutu niniejszej umowy wyta,cznie w ramach Podgrupy 3." 3. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:,,3. Mozliwe jest takze objecie ochrona_ ubezpieczeniowa, z tytutu niniejszej umowy cztonka Ubezpieczajacego w ramach Podgrupy 4, Podgrupy 5 albo Podgrupy 6 wyta.cznie w przypadkach okreslonych w 22 ust. 2 Umowy Generalnej." 4. W 3 ust. 4 dodaje si punkty 5), 6) i 7) w brzmieniu: Strona 1 z 7

2 5) Podgrupa 5 Sktadka podstawowa Umowa Podstawowa Smierc Ubezpieczonego zt 19,92 zl Sktadka dodatkowa Umowy Dodatkowe Smierc Ubezpieczonego w naslepstwie nieszcze.sliwego wypadku Smierc Ubezpieczonego w naste.pstwie zawalu lub udaru mozgu Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku przy pracy Smierc Ubezpieczoneqo w nastepstwie nieszczesliwego wypadku komunikacyjnego Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w naste.pstwie nieszczesliwego wypadku wariant 1: 1% SUza1%uszczerbku Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu serca lub udaru mozgu wariant 1 : 1%SUza1%uszczerbku Powazne zachorowanie Ubezpieczonego SSOOOzl zl zl 300 zl 280 zl zl 3,54 Zl 3,32 zl 2,05 zl 1,84zl 7,01 Zl 4,56 zl 3,82 Zl Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu Operacja medyczna Ubezpieczonego Smierc wspolmalzonka lub partners Ubezpieczonego Smierc wspofmatzonka lub partnera Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Srnierc rodzicow Ubezpieczonego Smierc rodzicow wspolmalzonka Ubezpieczonego Urodzenie si? dziecka Ubezpieczonego Urodzenie martwego noworodka Smierc dziecka Ubezpieczonego Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 12000zl zl 12000zl 12000zl zl zl zl zl zl zl 6,92 Zl 2,59 zl 1,83zl 0,33 zl 8,46 Zl 6,52 zl 3,35 zl 0,15 Zl 0,45 Zl 2.34 zl 6) Podgrupa 6 Skladka podstawowa Umowa Podstawowa Smierc Ubezpieczonego 41,22 zl Skladka dodatkowa Umowy Dodatkowe Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu lub udaru mozgu Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku przy pracy Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku komunikacyjnego Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie nieszcze. sliwego wypadku wariant 1:1% SUza1%uszczerbku Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu serca lub udaru mozgu wariant 1 : 1%SUza 1%uszczerbku Powazne zachorowanie Ubezpieczonego zl 660 zl 440 zl ISOOOzf 6,91 zl 6,46 zl 3,80 zl 3,38 zl 15,06zl 7,00 zl 7,41 zl Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu Operacja medyczna Ubezpieczonego Smierc wspolmalzonka lub partnera Ubezpieczonego Smierc wspolmalzonka lub partnera Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc rodzicow Ubezpieczonego Smierc rodzicow wspolmatzonka Ubezpieczonego Urodzenie si? dziecka Ubezpieczonego Urodzenie martwego noworodka Smierc dziecka Ubezpieczonego Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 15000zl zl zl 3000zl zl zl zl zl zl 8,15 zl 3,87 zl 5,17 zl 0,50 zl 10,26zl 7,89 zl 3,96 zl 0,16 zl 0,71 zl 3,09 zl Strona 2 z 7

3 7)Podgrupa 7 Zakres ubezpieczenia Umowa Podstawowa Smierc Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia Umowy Dodatkowe Smierc Ubezpieczoneqo w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu lub udaru mozgu Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku przy pracy Smierc Ubezpieczoneqo w nastepstwie nieszczesliwego wypadku komunikacyjneqo Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku wariant 1 : 1% SUza1%uszczerbku Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w naste,pstwie zawaiu serca lub udaru mozgu warianl 1 : 1%SUza1%uszczerbku Trwala niezdolnosc do pracy w wykonywanym zawodzie Powazne zachorowanie Ubezpieczonego Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu Operacja rnedyczna Ubezpieczonego Smierc wspolmaizonka lub partners Ubezpieczonego Smierc wspotmalionka lub partnera Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc rodzicow Ubezpieczonego Smierc rodzicow wspotmalzonka Ubezpieczonego Urodzenie sie dziecka Ubezpieczonego Urodzenie martwego noworodka Smierc dziecka Ubezpieczonego Oslerocenie dziecka przez Ubezpieczonego Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia SOOOOzl 660 zl 440 zl 13000zl 15000zl 15000zl SOOOzl SOOOzl SOOOzl 2400zl zl zl zl Sktadka podstawowa indywidualna 41,22zl Sktadka dodatkowa indywidualna 6,91 zl 6,46 zt 3,80 zl 3,38 zl 15,06zl 7,00 zl 14,90zl 7,41 zl 8,15 zl 3,87 zl 5,17 zl 0,50 zl 10,26zl 7,89 zl 3,96 zl 0,16 zl 0,71 zl 3,09 zl ust. 3 otrzymuje brzmienie:,,3. Niezaleznie od postanowien" ust. 2 ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wszytkach Ubezpieczonych z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie w kazdym roku polisy wygasa z dniem wyptaty/uznania przez Towarzystwo liczby swiadczen z tego tytutu rownej Lh. Wartosc Lk w kazdym roku polisy wynosi: Lk = ((N0 / C0) x UO x 6 gdzie: No = 15; C0 = 4000; Lk- limit swiadczeh w k -tym roku polisowym; Uk - srednia liczba Ubezpieczonych w Towarzystwie w biezacym k roku polisowym objetych ochrona w ramach ryzyka niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie. W razie watpliwosci w pierwszej kolejnosci swiadczenia wyptaca si? osobom w kolejnosci ztozenia Towarzystwu kompletu dokumentow niezbednych do rozpatrzenia roszczenia." ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. Wytacznie do Podgrupy 4, Podgrupy 5 albo Podgrupy 6 moga^ przyst^pic cztonkowie Ubezpieczaj^cego nie pracujacy w wykonywanym zawodzie, oraz cztonkowie Ubezpieczajacego uznani za trwale niezdolnych do pracy w wykonywanym zawodzie, Strona 3 z 7

4 1) ktorzy nie otrzymali swiadczenia z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie u poprzedniego Ubezpieczyciela lub z tytutu niniejszej UmowyGeneralnej, lub 2) ktorzy otrzymali swiadczenie z tytutu trwafej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie u poprzedniego Ubezpieczyciela, pod warunkiem ztozenia oswiadczenia o otrzymaniu swiadczenia z tego tytutu wraz z deklaracja. uczestnictwa; lub 3) ktorzy otrzymali swiadczenie z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie z tytutu niniejszej Umowy Generalnej z zastrzezeniem, ze moga. przystapic wytqcznie w rocznic? nastepujqcq bezposrednio po wyptacie swiadczenia." 7. W 24 ust. 2 dodaje si punkty 5,6 i 7 w brzmieniu:,,5)podgrupa5-79,oozt, 6) Podgrupa 6-135, 00 zt, 7)Podgrupa7-149,90zt." 1. Wust. 1:,, 8. W 33 dodaje si postanowienia dotycza_ce o limitow wyptacanych swiadczeh w odniesieniu do Podgrupy 5, Podgrupy 6 i Podgrupy 7 poprzez dodanie punktow 5, 6 i 7 o tresci wskazanej nizej w kolejnych ustepach: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezqcego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalez^cego do Podgrupy 7 " 2. W ust 2: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 6 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 7 " 3. W ust. 3: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza^cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 7 " 4. W ust. 4: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza,cego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 7 " 5. W ust. 5: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 7 " 6. W ust. 6: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5, Strona 4 z 7

5 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 6 (ograniczenie do PLN w przypadku partners), 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 7 {ograniczenie do PLN w przypadku partnera)." 7 W ust. 9: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 7 " 8. W ust. 10: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 7 " otrzymuje brzmienie: 2 [Pula kulancyjna] 38 [POSTANOWIENIA KONCOWE] 1. Ubezpieczaja,cy oswiadcza, ze wszystkie zapisy niniejszej umowy i zasady udzielania przez Towarzystwo ochrony zostaty indywidualnie uzgodnione pomiedzy stronami i w petni jeakceptuje. 2. Niniejsza umowa zostata zawarta na okres 4 lat, liczac od daty poczatku ochrony ubezpieczeniowej tj. od daty podpisania umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczajqcy ma prawo wypowiedziec Umowe. Generalnq z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania z tego prawa umowa ubezpieczenia rozwiazuje sie w ostatnim dniu roku polisy nastepujacym po uptywie dwoch lat po ztozeniu wypowiedzenia. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci." Towarzystwo utworzy pule, kulancyjna^ z ktorej srodki be.d$ przeznaczone na pokrycie niezasadnych roszczen Ubezpieczonych cztonkow Ubezpieczajacego z tytutu trwatej niezdolnosci Ubezpieczonego do pracy w wykonywanym zawodzie, w stosunku do ktorych orzeczono trwat^ niezdolnosc do pracy w wykonywanym zawodzie spowodowana_ bezposrednio choroba_ lub nieszczesliwym wypadkiem, o ile orzeczenie wydane zostato w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo. Pula kulancyjna zostanie utworzona ze srodkow Towarzystwa. 6rodki zgromadzone w puli kulancyjnej w chwili jej utworzenia wyniosa_ nie mniej niz zt (dwiescie tysiecy ztotych). Zasady tworzenia puli kulancyjnej, naliczania dodatkowych srodkow do puli kulancyjnej, zawierania ugod kulancyjnych i wyptat zostanq ustalone przez Strony w osobnym porozumieniu. 3 [Preferencyjne warunki przystepowania do Umowy ubezpieczenia] Wobec cztonkow Ubezpieczajqcego, ktorzy ztoza^ albo ztozyli deklaracje uczestnictwa w terminie umozliwiaja_cym zgodnie z Umowa, Generalna, objecie danego cztonka Ubezpieczajqcego ochrong ubezpieczeniow^ od dnia r., r., r., , Towarzystwo nie stosuje karencji wyntkajacych z postanowieri 28 ust. 1-4 Umowy Generalnej, o ile spetniaja. tacznie nast^puj^ce warunki: Strona 5 z 7

6 i) w okresie bezposrednio poprzedzaja.cym obj^cie go ochrona. ubezpieczeniowa obj?ty by! ochrona. ubezpieczeniowa, przez innego Ubezpieczyciela z tytutu umowy ubezpieczenia grupowego, ktorej zakres ubezpieczenia obejmowat zdarzenia wymienione w 28 ust 1-4 Umowy ubezpieczenia. Okres wymieniony w zdaniu poprzedzajacym w przypadku, o ktorym mowa w 28 ust. 4 Umowy ubezpieczenia, musi wynosic co najmniej 9 miesi^cy, ii) 2. W okresie: ztozyt Towarzystwu deklaracj? przystqpienia do ubezpieczenia w dacie nabycia praw do ubezpieczenia okreslonej jako: , , , miesiaca od dnia obj^cia Ubezpieczonego, o ktorym mowa w ust. 1, ochronq ubezpieczeniowq na wypadek pobytu w szpitalu, 3 miesi^cy od dnia obje.cia Ubezpieczonego, o ktorym mowa w ust. 1, ochrona, ubezpieczeniowa, na wypadek operacji medycznej oraz powaznego zachorowania, 9 miesi cy od dnia obj^cia Ubezpieczonego, o ktorym mowa w ust. 1, ochrona, ubezpieczeniowa. na wypadek urodzenia si dziecka Ubezpieczonego, swiadczenie odpowiednio z tytutu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, operacji medycznej Ubezpieczonego, powaznego zachorowania Ubezpieczonego, urodzenia si? dziecka Ubezpieczonego, o ile jest nalezne, ograniczone jest do wysokosci nizszego z nastepujacych swiadczeh: a) swiadczenia naleznego z tytutu Umowy ubezpieczenia albo b) swia dczenia naleznego na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego, ktora^ poprzednio wtym zakresie objety byt Ubezpieczony. 3. Wobec wszystkich cztonkow Ubezpieczaja,cego, ktorzy ztoza, deklaracje uczestnictwa w terminie umozliwiaja,cym zgodnie z Umowa. ubezpieczenia obj^cie danego cztonka Ubezpieczaja.cego ochrona^ ubezpieczeniowa. po dacie 31 sierpnia 2009 r., Towarzystwo stosuje 12 miesi^czn^ karencj? w zakresie ubezpieczenia na wypadek trwalej niezdolnosci Ubezpieczonego do pracy wwykonywanym zawodzie, liczona^ od daty pocz^tku ochrony ubezpieczeniowej, okreslonej w swiadectwie uczestnictwa. 4. Ubezpieczony cztonek Ubezpieczajacego objety ochronq w ramach Podgrupy 1 i Podgrupy 2 moze zbzyc stosown^ deklaracj^ uczestnictwa w terminie umozliwiajacym zgodnie z Umowa, ubezpieczenia obj^cie danego cztonka Ubezpieczajacego ochrona, ubezpieczeniowa. w ramach Podgrupy 7od , , r oraz Przy spetnieniu powyzszego warunku do Ubezpieczonego nie stosuje si? karencji, z zastrzezeniem karencji z tyt^u trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie, ktora wynosi 12 miesi^cy od daty obj?cia Ubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowa w ramac h Umowy ubezpieczenia. 5. Matzonkowie oraz petnoletnie dzieci cztonkow Ubezpieczaja_cego, ktorzy zgodnie z Umow3 Generaln^ nie moga^ przyst^pic do ubezpieczenia jako Ubezpieczeni, mogq przystqpic do ubezpieczenia jako Ubezpieczeni na podstawie Aneksu, o ile zloza. deklaracje uczestnictwa w terminie umozliwiaja,cym zgodnie z Umowa. ubezpieczenia objecie danego Ubezpieczonego ochrong. ubezpieczeniowa. od dnia r., r., r, albo W stosunku do tych osob Towarzystwo stosuje karencje wynikaja.cych z postanowieh 28 ust. 1-4 i ust. 11 Umowy ubezpieczenia. 4 [POSTANOWIENIA KONCOWE] 1. Zgodnie z 25 ust. 6 Umowy Generalnej Ubezpieczajqcy w imieniu wszystkich Ubezpieczonych objetych ochrona. z tytutu Umowy ubezpieczenia oswiadcza, ze wyraza zgod? na zmian? warunkow Umowy ubezpieczenia, w tym na zmiane sum ubezpieczenia. Ubezpieczaja_cy Strona 6 z 7

7 oswiadcza, ze wszyscy Ubezpieczeni Ubezpieczaja.cego do dokonania tej czynnosci i nie odwdali takiego upowaznienia. 2. Pozostate postanowienia Umowy Generalnej pozostaj^ bez zmian. 3. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania. 4. Aneks zostat sporz^dzony w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. Ubezpieczajqcy: :!STOW POLSCE Towarzystwo: Czlonek-Zarz^du ^ QQ Ewa Dqbrowska ZWIAZEK ZAWODOWY MASZYNlSTOW KOLEJOWYCHwPOLSj"^ WIC Strona 7 2 7

Szanowni Koledzy, w załączeniu projekt Aneksu zwiększającego kwoty wypłat za niezdolność do pracy w dolnych przedziałach wiekowych.

Szanowni Koledzy, w załączeniu projekt Aneksu zwiększającego kwoty wypłat za niezdolność do pracy w dolnych przedziałach wiekowych. Szanowni Koledzy, w załączeniu projekt Aneksu zwiększającego kwoty wypłat za niezdolność do pracy w dolnych przedziałach wiekowych. Głosowanie nad zgodą na podpisanie w/w Aneksu na opłatkowej radzie Krajowej

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych 1. Ubezpieczający zawiera z TOWARZYSTWEM umowę ubezpieczenia na życie osób ubezpieczonych w ramach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Grupowe Ubezpieczenie na życie. POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O. Warszawa

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Grupowe Ubezpieczenie na życie. POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O. Warszawa Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Grupowe Ubezpieczenie na życie POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O. Warszawa 12.04.2018 Wstęp Zgodnie z ustaleniami z Przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia Szanowne koleżanki i koledzy, Przedstawiamy nową ofertę Generali Życie T.U. S.A. ubezpieczeń grupowych. Oferta zawiera nowe ryzyka ubezpieczeniowe, wzrosty poszczególnych świadczeń oraz rozszerzenia zakresów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. mają przyjemność zaproponować Program Ubezpieczeniowy WARTA TWOJA RODZINA. WARTA to jeden

Bardziej szczegółowo

AXA POLSKA SA CHŁODNA 51 00-867 WARSZAWA. Podgrupa 1 Zasada kwalifikacji do podgrupy nr 1. Śmierć Ubezpieczonego 100,00 zł 0,40 zł

AXA POLSKA SA CHŁODNA 51 00-867 WARSZAWA. Podgrupa 1 Zasada kwalifikacji do podgrupy nr 1. Śmierć Ubezpieczonego 100,00 zł 0,40 zł Polisa nr 50203464 Grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Pomoc na Raka Ubezpieczeni Ubezpieczający Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem. AXA POLSKA SA CHŁODNA 51 00-867

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: 1. Art. II pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: data przystąpienia do Grupy Otwartej - pierwsza data nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Członkiem

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Od lutego 2017 roku funkcjonuje dostępne dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Ubezpieczenie Utraty Dochodu wraz z ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE OPCJE DODATKOWE 16 RÓŻNYCH OPCJI DODATKOWYCH POMOC REHABILITACYJNA DLA PRACOWNIKA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KTÓRY W WYNIKU

WYBRANE OPCJE DODATKOWE 16 RÓŻNYCH OPCJI DODATKOWYCH POMOC REHABILITACYJNA DLA PRACOWNIKA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KTÓRY W WYNIKU Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja ubezpieczenia Kod dokumentu: 571_0117 Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja Spis treści Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja 2 I. TWOJE UBEZPIECZENIE 2. PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE UBEZPIECZENIA

PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE UBEZPIECZENIA Karta Produktu zawiera wybrane informacje o Terminowym ubezpieczeniu na zycie oraz smierci, trwalego uszczerbku na zdrowiu i leczenia szpitalnego spowodowanych nieszczesliwym wypadkiem komunikacyjnym oferowanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Od maja 2016 roku funkcjonuje Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu - Specjalna oferta dedykowana dla lekarzy wynegocjowana przez Brokera Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej dla placówek oświatowych Gminy Podegrodzie na rok szkolny 2016/ 2017 ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Polisa Nr

Polisa Nr Polisa Nr 4212100349 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Polskich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie I. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA ROCZNA 25 PLN 33 PLN 40 PLN 48 PLN

SKŁADKA ROCZNA 25 PLN 33 PLN 40 PLN 48 PLN Informacje dla konsumenta przystępującego na odległość do umowy ubezpieczenia grupowego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawartej przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II z Sopockim Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku i mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja

Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Trafna Decyzja grupowe ubezpieczenie na życie indeks GTD/10/04/19 Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AGENTÓW OVB ALLFINANZ POLSKA Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB 1. INFORMACJE WSTĘPNE Program ubezpieczenia grupowego Extra Grupa OVB bazuje na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie, Specjalnie dla Kredytobiorców oraz Specjalnie dla Inwestorów

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie, Specjalnie dla Kredytobiorców oraz Specjalnie dla Inwestorów Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie, Specjalnie dla Kredytobiorców oraz Specjalnie dla Inwestorów 1. 5 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia Specjalnie dla Ciebie, zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro Strona Wrocław, dnia 25.09.208 r. ZAPYTANIE OFERTOWE postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Małych i Średnich Firm Plus. Obowiązują od 21 marca 2015 roku. generali.pl

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Małych i Średnich Firm Plus. Obowiązują od 21 marca 2015 roku. generali.pl Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Małych i Średnich Firm Plus Obowiązują od 21 marca 2015 roku generali.pl Generali Życie T.U. S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla

Bardziej szczegółowo

Siedlce, Czerwiec 2016 r.

Siedlce, Czerwiec 2016 r. Siedlce, Czerwiec 2016 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 dla II Liceum

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A. wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A. wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Obowiązki informacyjne AXA Życie TU S.A. wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dokument ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych z konsumentami na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

R1u # R3u # Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

R1u # R3u # Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy Propozycja grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina dla firmy NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Funkcjonariuszy Straż y Granicznej Zarząd Oddziałow y w Chełmie ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Oznaczenie sprawy: PN- 48/6 (oznaczenie Wykonawcy) Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PWSZ-III/AG-29020-14/2016 I. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul.

Bardziej szczegółowo

Polisa Nr

Polisa Nr Polisa Nr 4212100406 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Miejski Zespół Szkół w Annopolu, Annopol, ul. Kościuszki 8 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Edward Kędziora, tel. 601-868-156 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł Nr polisy Nr deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S, GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA LEKOWEGO OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH Zmiana deklaracji

Bardziej szczegółowo

PESEL/nr Paszportu (w przypadku obcokrajowców) PESEL/nr Paszportu (w przypadku obcokrajowców) PESEL/nr Paszportu (w przypadku obcokrajowców)

PESEL/nr Paszportu (w przypadku obcokrajowców) PESEL/nr Paszportu (w przypadku obcokrajowców) PESEL/nr Paszportu (w przypadku obcokrajowców) Formularz zgłoszenia Dziecka do grupowej polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Niniejszy Formularz Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać niezwłocznie Ubezpieczającemu. PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 1 S t r o n a Szczecin, 23.05.2016 r. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIE Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Polisa Nr

Polisa Nr Polisa Nr 4212100313 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036374593 EDU-A/P numer 042977

Bardziej szczegółowo

Łódź, 10 czerwca 2019 r. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Gdańska Łódź. Szanowni Państwo,

Łódź, 10 czerwca 2019 r. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Gdańska Łódź. Szanowni Państwo, Łódź, 10 czerwca 2019 r. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Gdańska 132 90-520 Łódź Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Bardziej szczegółowo

Polisa Nr

Polisa Nr Polisa Nr 4212100361 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I PERSONELU W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH UNIQA NA ROK 2016/2017

1 S t r o n a OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I PERSONELU W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH UNIQA NA ROK 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I PERSONELU W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH UNIQA NA ROK 2016/2017 1 S t r o n a Szczecin, 06.06.2016 r. SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY PRZEDSZKOLI RADA RODZICÓW Wychodząc naprzeciw

Bardziej szczegółowo

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dotyczy : postępowania nr 2/2013 pn. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ŁÓDZKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - rozstrzygnięcie przetargu. Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036176941 EDU-A/P numer 041271

Bardziej szczegółowo

Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Członków Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz ich Rodzin Warunki programu od 1 czerwca 2018 r. 2 Generali Życie T.U.

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2018/2019. I. Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES OBLIGATORYJNY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES OBLIGATORYJNY Załącznik nr 1 do SIWZ DZ 2710-2/19 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES OBLIGATORYJNY 1. Zasady Ogólne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na grupowym ubezpieczeniu na życie pracowników

Bardziej szczegółowo

zawarta w, dnia... pomiędzy:... reprezentowanym przez:

zawarta w, dnia... pomiędzy:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w, dnia... pomiędzy:.. reprezentowaną przez:. zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowanym przez: 1.... 2.... wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. i wprowadzonych w życie z dniem 19 marca 2007

Bardziej szczegółowo