U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.)."

Transkrypt

1 U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu 2016 r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Dzielnicą Bielany z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 29, Warszawa, REGON ; NIP , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. - Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa nr.., Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa nr., a Wykonawcą*, działającym pod firmą.. NIP., REGON., z siedzibą. przy. na podstawie. reprezentowanym przez: posiadający rachunek bankowy nr.., została zawarta umowa o następującej treści: Panią/Panem* (imię i nazwisko, PESEL..) zamieszkała/y w.., przy ul..., działający pod firmą na podstawie.., NIP., REGON.., posiadający rachunek bankowy nr., która/y oświadcza, że jest uprawniona do podpisania niniejszej umowy, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: *odpowiedni zapis będzie zastosowany w zależności od tego jaki podmiot złoży najkorzystniejszą ofertę 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostawy wyposażenia technologicznego kuchni dla zadania pt.: Rozbudowa Przedszkola Nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3, zwane dalej przedmiotem umowy. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: sprzedaż, dostarczenie, wniesienie i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach budynku przedszkola, sprzętu oraz mebli technologicznych wymienionych w zał. 1 do umowy. 2 Oświadczenia 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z największą starannością, rzetelnie i terminowo. 2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane, informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych i wizerunku osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób których prawa zostały naruszone ponosi Wykonawca. 3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych dla których Administratorem danych jest Prezydent m. st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy. 3 Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2016 r Wzór umowy: Rozbudowa Przedszkola Nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3 dostawa wyposażenia technologicznego kuchni 1

2 4 Wynagrodzenie 1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą: brutto.. zł, (słownie:. zł). Powyższa kwota zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe do końca trwania umowy i nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, koszt załadunku, rozładunku, wszelkie koszty transportu do Przedszkola, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy 3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji należnego wynagrodzenia 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 7 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. 1 umowy tj....- zł słownie:... zostało wniesione przed zawarciem umowy. 2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy % ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30% nie później niż w piętnastym dniu po upływie 24 miesięcznego okresu rękojmi. 4. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym w protokole stwierdzenia usterki. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 6 Nadzór Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby: 1. Ze strony Zamawiającego:..., 2. Ze strony Wykonawcy osoby:., 7 Odbiór przedmiotu umowy 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie wykonanie całości przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w dniu dostawy. 3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu dostawy (w szczególności w przypadku niekompletności przedmiotu dostawy lub w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym przedmiocie dostawy lub w którymkolwiek elemencie przedmiotu dostawy) podpisany zostanie Protokół odbioru z uwagami. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy Protokół odbioru z uwagami i wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 4. Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad. 5. Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, Strony przystąpią do ponownego odbioru przedmiotu umowy. 1 Zapis będzie miał zastosowanie w sytuacji wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wzór umowy: Rozbudowa Przedszkola Nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3 dostawa wyposażenia technologicznego kuchni 2

3 6. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może uznać, że przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z umową i może odstąpić od umowy w całości lub części według własnego wyboru w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia ww. nieprawidłowości i zażądać zapłaty kary umownej, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 4 umowy. 8 Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot umowy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru. 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę w dniu odbioru przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 3 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT które należy wystawiać na: Nabywcę/Podatnika Miasto st. Warszawa, ul. Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP , Odbiorcę/Płatnika - Dzielnica Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, Warszawa. 6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 9 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania: 1) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy; 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 1 umowy; 4) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 4 ust. 1 umowy; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych, 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych na podstawie wystawionych not księgowych, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy z wystawionej faktury VAT i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w 5 umowy, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. 10 Odstąpienie i rozwiązanie umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wzór umowy: Rozbudowa Przedszkola Nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3 dostawa wyposażenia technologicznego kuchni 3

4 W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części według własnego wyboru bez wyznaczania dodatkowych terminów w terminie do r. w wypadkach: 1) jeśli Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot umowy niekompletny lub niezgodny z określonym w niniejszej umowy; 2) jeśli Wykonawca nie wypełnił obowiązków określonych w umowie; 3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 11 Gwarancja i Rękojmia 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na dostarczone sprzęt i meble technologiczne. 2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym. 3. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 4. Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, które to biegną równolegle. 5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 4) likwidacji Wykonawcy lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę; 5) zajęciu majątku Wykonawcy. 12 Zmiana umowy 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy gdy zachodzi okoliczność wymieniona w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: 1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 13 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie. Wzór umowy: Rozbudowa Przedszkola Nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3 dostawa wyposażenia technologicznego kuchni 4

5 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych adresowych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 7. Integralną część umowy stanowi: 1) Wykaz wyposażenia technologicznego kuchni stanowiący załącznik nr 1; 2) Kserokopia wniosku Wykonawcy stanowiący załącznik nr... Wzór umowy: Rozbudowa Przedszkola Nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3 dostawa wyposażenia technologicznego kuchni 5

UD-III-WIR/C/BIE/V/P1/42/WKR/UPN-../WZP. /2017/CRU

UD-III-WIR/C/BIE/V/P1/42/WKR/UPN-../WZP. /2017/CRU UMOWA Nr UD-III-WIR/C/BIE/V/P1/42/WKR/UPN-../WZP. /2017/CRU. zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U.2017 poz.1579). zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UD-III-WIR/C/BIE/VI/P3/5/JSZ/Upn - /WZP-../2018/CRU...

UMOWA Nr UD-III-WIR/C/BIE/VI/P3/5/JSZ/Upn - /WZP-../2018/CRU... UMOWA Nr UD-III-WIR/C/BIE/VI/P3/5/JSZ/Upn - /WZP-../2018/CRU... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (tekst

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie w dniu 2017 r. pomiędzy:

WZÓR. zawarta w Warszawie w dniu 2017 r. pomiędzy: U M O W A Nr UD-III-WOŚ/C/BIE/III/P4/15/2/CRU.../2017 zamówienie publiczne bez wyboru trybu, zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

2. Termin realizacji Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2017 r.

2. Termin realizacji Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2017 r. U M O W A nr zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. U M O W A wzór

Załącznik nr 3 do SIWZ. U M O W A wzór U M O W A wzór Załącznik nr 3 do SIWZ nr UD-III-WOŚ-B/III/2/1-22/WZP-272..CRU.../2017 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.).

U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.). U M O W A Nr... zawarta w trybie licytacji ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu 2016 r. pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.).

U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.). U M O W A Nr... zawarta w trybie.. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.13.907 z późn. zm.). zawarta w Warszawie w dniu. r. pomiędzy: Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Termin realizacji Termin realizacji ustala się na dzień 7 grudnia 2008 r..

Załącznik nr Termin realizacji Termin realizacji ustala się na dzień 7 grudnia 2008 r.. Załącznik nr 10 W Z Ó R - U M O W A Nr.../2008 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w Białymstoku w dniu... 2008 r. pomiędzy Zespołem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2. Termin realizacji Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do dnia r.

U M O W A. 2. Termin realizacji Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do dnia r. U M O W A nr UD-III-WIR/C/BIE/V/P1/59/AZA/ULE./WZP-272-.../2017/ CRU zamówienie publiczne dokonywane w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

UD-III-WOŚ- C/BIE/III/P3/36-5/ WZP / CRU.../2018

UD-III-WOŚ- C/BIE/III/P3/36-5/ WZP / CRU.../2018 U M O W A w z ó r Z a ł. 4 a nr UD-III-WOŚ- C/BIE/III/P3/36-5/ WZP-272.. / CRU.../2018 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. *odpowiedni zapis będzie zastosowany w zależności od tego jaki podmiot złoży najkorzystniejszą ofertę.

Wzór umowy. *odpowiedni zapis będzie zastosowany w zależności od tego jaki podmiot złoży najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej Pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr. z dnia. przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr. z dnia. przez: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia Wzór UMOWA Nr MOK.WID.B/I/2/4/2/ /272-../2016/GZ.. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Załącznik nr. 1 do ogłoszenia 2/WPK/2016 UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wzór umowy

Załącznik nr Wzór umowy Załącznik nr Wzór umowy UMOWA../ /. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Strzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Suchytę Burmistrza Strzegomia zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym/zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (wzór) Zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, NIP: 1230018381, REGON: 000326196, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie

2 Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie Załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy U M O W A Zawarta w dniu..... 2017 r. pomiędzy Gminą Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP 752-13-73-411 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

UD-III-WOŚ-B/III/3/ / / CR U.../2019

UD-III-WOŚ-B/III/3/ / / CR U.../2019 Umowa Nr UD-III-WOŚ-B/III/3/ / / CRU.../2019 zamówienie publiczne dokonane w trybie licytacji elektronicznej - art. 74 ustawy z 29. 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwane dalej P.z.p.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Zmieniony zał. Nr 12 do SIWZ - Wzór umowy

Zmieniony zał. Nr 12 do SIWZ - Wzór umowy Zmieniony zał. Nr 12 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA Nr... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 4, 10/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCYM : a WYKONAWCĄ: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok,

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/...

WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/... WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/... zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą w 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy UD-III-WZP WIR/11 Wzór umowy- zał. nr 5 do SIWZ U M O W A Nr UD-III-WIR.../WZP / 2011 CRU

Nr sprawy UD-III-WZP WIR/11 Wzór umowy- zał. nr 5 do SIWZ U M O W A Nr UD-III-WIR.../WZP / 2011 CRU U M O W A Nr UD-III-WIR.../WZP-272-.../ 2011 CRU zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

została zawarta umowa o następującej treści:

została zawarta umowa o następującej treści: wzór umowy Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A Nr zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( w z ó r ) nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P4/42/2/WZP..../CRU.../2019 Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany ,. 1.

U M O W A ( w z ó r ) nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P4/42/2/WZP..../CRU.../2019 Miastem Stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany ,. 1. U M O W A ( w z ó r ) nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P4/42/2/WZP..../CRU.../2019 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2017 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2017 (wzór) załącznik nr 3 Umowa nr CRU/.../Zm/2017 (wzór) zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej. UMOWA nr RO

WZÓR. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej. UMOWA nr RO WZÓR Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej FK... UMOWA nr RO.272... dostawa wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej komputery i peryferia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr

WZÓR. UMOWA Nr Załącznik nr 4 WZÓR UMOWA Nr.. 2017 Zawarta w dniu... 2017 r. w Zgorzelcu pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a NIP 615-18-11-188 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY

- 1 - Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zawarta w dniu r. w Kolbuszowej pomiędzy: Przedszkolem Słoneczny Zakątek Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90C, NIP 8141565949, zwanym dalej w tekście umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46

UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46 UMOWA NR B/WIN/B/X/2/2/3/ / / 2015 Nr rejestru 46 w dniu... 20115 roku pomiędzy miastem stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Południe z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 274, 03-841, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7.

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR.../2010 - Projekt zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Strażą Miejską, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, którą reprezentuje:... zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2018 roku w Krakowie, między: Gminą Miejską Kraków NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, z siedzibą w Krakowie, (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3/4,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CZĘŚĆ II. zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy :

Umowa nr CZĘŚĆ II. zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy : Umowa nr CZĘŚĆ II Załącznik nr 7b do specyfikacji zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy : Powiatem Poznańskim Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../NZ-28-12/18/ZOO/UM - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA Nr.../NZ-28-12/18/ZOO/UM - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr.../NZ-28-12/18/ZOO/UM - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu... 2018 r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik Nr 3 do SIWZ Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy

Bardziej szczegółowo

Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._...

Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._... Załącznik nr 3 Umowy nr ATZ_..._..._..._..._..._... zawarta w dniu. w Warszawie,, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

SIWZ WZÓR UMOWY UD III WGN B/II/4/1/B/II/4/2/13/WZP-272-.../2012 /CRU...

SIWZ WZÓR UMOWY UD III WGN B/II/4/1/B/II/4/2/13/WZP-272-.../2012 /CRU... WZÓR UMOWY UD III WGN B/II/4/1/B/II/4/2/13/WZP-272-.../2012 /CRU... (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..) Egz.. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsaa 110 WZÓR ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA USŁUGI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Bazaa Logistyczna 04 470

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej "Zamawiającym" firmą:. reprezentowaną przez:

UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym firmą:. reprezentowaną przez: Załącznik nr 4 Wzór Umowy Dostawa odczynników chemicznych specjalnych do WIOŚ w Białymstoku UMOWA zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do siwz. U M O W A wzór

Zał. nr 3 do siwz. U M O W A wzór U M O W A wzór Zał. nr 3 do siwz nr UD-III-WOŚ-B/III/2/1-28/WZP-272..CRU.../2017 zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści:

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści: Umowa.../2018 Zawarta w dniu... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188B, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części Zamawiającym. zwana w dalszej części Wykonawcą reprezentowana przez:

Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części Zamawiającym. zwana w dalszej części Wykonawcą reprezentowana przez: ZN-ZP.272.1.72.2018.ED Załącznik nr 2a do SIWZ Umowa wzór zawarta w dniu. pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez 1.., 2.., z siedzibą ul. Ligonia 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY Nr

Projekt UMOWY Nr Projekt UMOWY Nr... zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 ASP-DAT-ZP- /2014 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 zawarta w Katowicach dnia. roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, UMOWA nr. B/WIR/B/VIII/1/1/. /LW/2017 Nr rej. Zawarta w dniu... 2017 roku w Warszawie, pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, Dzielnicą Praga-Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 7543023121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ustawa Pzp (t. j.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UD-III-WOŚ- C/BIE/III/P3/26-21 / CRU.../2017

UD-III-WOŚ- C/BIE/III/P3/26-21 / CRU.../2017 U M O W A w z ó r nr UD-III-WOŚ- C/BIE/III/P3/26-21 / CRU.../2017 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo