KSZTAŁCENIE LITERACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁCENIE LITERACKIE"

Transkrypt

1 uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w I okresie nauki. Dodatkowo przeczytał kilka (od 4-9) ksiąŝek spoza wykazu lektur. Zna teksty omawiane na zajęciach edukacyjnych. Zna zasady redagowania opowiadania z elementami opisu przeŝyć wewnętrznych, charakterystyki bohatera literackiego, autocharakterystykę, charakterystykę porównawczą, opis wyglądu postaci. Wykazuje doskonałą znajomość przeczytanego tekstu. Doskonale i bezbłędnie pisze sprawozdanie z wycieczki, filmu, ksiąŝki. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych lub teatralnych w szkole i poza szkołą. Ma bogaty zasób słownictwa. Umie dyskutować i formułować argumenty w dyskusji. Potrafi umiejętnie korzystać ze słowników i encyklopedii. Wykorzystuje róŝne źródła informacji. Uczeń samodzielnie określa cechy liryki. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną. Podczas zajęć proponuje rozwiązania oryginalne. Potrafi krytycznie ustosunkować się do literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Uczeń samodzielnie redaguje opowiadanie, opis, charakterystykę. Redaguje opis wyglądu postaci. Pisze list do wybranej osoby. Pisze streszczenie danego tekstu i recenzję ksiąŝki. Poprawnie pisze pisma uŝytkowe: Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, ogłoszenie, pozdrowienia, informacje, instrukcja, zaproszenia, plakat. Pisze sprawozdanie z elementami własnej oceny. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego. Stosuje słownictwo typu: fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść(przygodowa, robinsonady), epika. Szybko i sprawnie posługuje się słownikami i encyklopedią. Samodzielnie określa cechy liryki, wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Stosuje słownictwo typu: podmiot liryczny, rytm, rym, zwrotka, refren, poezja, ballada, dramat, tragedia, tekst główny i poboczny, jak równieŝ słownictwo związane z inscenizacją utworu. Szybko i płynnie czyta, ma bardzo dobrą dykcję, właściwe tempo. Recytuje teksty w sposób artystyczny. Samodzielnie podejmuje działalność literacką w róŝnych formach, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. Odpowiada precyzyjnie na % pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu II OKRES- ocena roczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w II okresie nauki. Dodatkowo przeczytał kilka (od 4-9) ksiąŝek spoza wykazu lektur. Zna teksty omawiane na zajęciach edukacyjnych. Poprawnie pisze pisma uŝytkowe: listy, Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, ogłoszenie, pozdrowienia, informacje, instrukcja, zaproszenia, plakat. Pisze sprawozdanie z elementami własnej oceny. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego. Stosuje słownictwo typu: fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść, epika. Szybko i sprawnie posługuje się słownikami i encyklopedią. Samodzielnie określa cechy liryki, wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Stosuje słownictwo typu: podmiot liryczny, tren, rytm, rym, zwrotka, refren, poezja Uczeń potrafi wskazać elementy realistyczne i baśniowe w wierszu. Zna cechy powieści oraz jej definicję. Potrafi podać róŝne rodzaje powieści ze względu na kryterium czasowe i tematyczne. Umie redagować opowiadania twórcze i odtwórcze. Wyodrębnia elementy 1

2 świata przedstawionego w powieści. Sporządza charakterystykę wybranego bohatera literackiego. Zna pojęcie komizmu w powieści i jego rodzaje. Potrafi scharakteryzować środowisko uczniów i nauczycieli na podstawie wybranej lektury. Uczeń wskazuje archaizmy w poezji, zna pojęcie archaizmu. Pisze list do wybranej osoby. Pisze streszczenie danego tekstu i recenzję ksiąŝki. Poprawnie pisze pisma uŝytkowe: Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, ogłoszenie, pozdrowienia, informacje, instrukcja, zaproszenia, plakat, telegram, czek. Pisze sprawozdanie z elementami własnej oceny. Chętnie czyta czasopisma, redaguje sprawozdanie. Dokonuje analizy artykułu z dowolnego czasopisma. Dyskutuje na róŝne tematy. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną. Podczas zajęć proponuje rozwiązania oryginalne. Potrafi krytycznie ustosunkować się do literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych lub teatralnych w szkole i poza szkołą. Samodzielnie podejmuje działalność literacką w róŝnych formach, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. Odpowiada precyzyjnie na % pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu I OKRES- ocena śródroczna celujący Uczeń rozróŝnia głoskę od litery. Zna podział głosek. Definiuje wyraz sylaba. Bezbłędnie dzieli wyrazy na sylaby. Stosuje poprawnie akcent wyrazowy i zdaniowy. Uczeń zna części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki, przyimki. Poprawnie rozpoznaje części mowy i określa je. Potrafi określić wszystkie formy części mowy. Umie nazwać zaimki. Zna budowę zdania pojedynczego (części zdania). Wskazuje na podmiot w zdaniu i jego rodzaje. RozróŜnia zdanie bezpodmiotowe. Poprawnie wskazuje na związek zgody, rządu i przynaleŝności. Stosuje bezbłędnie zasady ortograficzne z : rz, Ŝ, ó, u, h, ch, ą, ę, em, om, pisownia wielką literą, j, i w zakończeniach. Bierze udział w konkursach gramatycznych i ortograficznych osiągając sukcesy. W dłuŝszych formach wypowiedzi bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji. Prowadzi wymagane zeszyty bardzo starannie, zapisuje wszystkie notatki lekcyjne i zadania Odpowiada precyzyjnie na % pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu II OKRES- ocena roczna celujący przyimki oraz nieodmienne części mowy. Poprawnie rozpoznaje części mowy i określa je. Potrafi określić wszystkie formy części mowy. Zna budowę zdania pojedynczego, umie oddać budowę na wykresie. Potrafi rozpoznać zdania złoŝone współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne i wynikowe. Zna rodzaje zdań złoŝonych podrzędnie. Wskazuje sposoby łączenia zdań składowych. Zna budowę słowotwórczą wyrazów. Nazywa formanty. Zna doskonale pisownię wyrazów z przedrostkami i przyrostkami. Umie celowo wykorzystać poznane słowniki i inne źródła informacji. Stosuje bezbłędnie poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Bierze udział w konkursach gramatycznych i ortograficznych osiągając sukcesy. W dłuŝszych formach wypowiedzi bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji. Prowadzi wymagane zeszyty bardzo starannie, zapisuje wszystkie notatki lekcyjne i zadania Odpowiada precyzyjnie na % pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu I OKRES- ocena śródroczna bardzo dobry Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w I okresie nauki. Dodatkowo przeczytał kilka (od 4-5) ksiąŝek spoza wykazu lektur. Zna teksty omawiane na 2

3 zajęciach edukacyjnych. Samodzielnie redaguje opowiadanie twórcze i odtwórcze, charakterystykę postaci, podejmuje redagowanie charakterystyki porównawczej, opisu postaci, streszczenia, sprawozdania z wycieczki, filmu, ksiąŝki. Samodzielnie wyodrębnia elementy świata przedstawionego: czas, miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia, narratora. Uczeń umie zastosować w wypowiedzi ustnej i pisemnej słownictwo typu: fikcja, narracja, mowa potoczna, adaptacja, fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść (przygodowa, robinsonada), epika. Sprawnie posługuje się słownikami i encyklopedią. Samodzielnie określa cechy liryki, wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Stosuje słownictwo typu: podmiot liryczny, rytm, rym, zwrotka, refren, poezja, ballada, dramat, tragedia, tekst główny i poboczny, jak równieŝ słownictwo związane z inscenizacją utworu. Samodzielnie dokonuje analizy wierszy. Płynnie czyta, ma dobrą dykcję, właściwe tempo wypowiedzi ustnej i recytacji. Pisze list do wybranej osoby. Pisze streszczenie danego tekstu i recenzję ksiąŝki. Poprawnie pisze pisma uŝytkowe: Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, zaproszenia, ogłoszenie, pozdrowienia, informacja, instrukcja, plakat. Odpowiada precyzyjnie na 86-96% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu II OKRES- ocena roczna bardzo dobry Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w II okresie nauki. Dodatkowo przeczytał kilka (od 4-5) ksiąŝek spoza wykazu lektur. Zna teksty omawiane na zajęciach edukacyjnych. Poprawnie pisze pisma uŝytkowe: listy, Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, ogłoszenie, pozdrowienia, informacje, instrukcja, zaproszenia, plakat. Pisze sprawozdanie z elementami własnej oceny. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego. Stosuje słownictwo typu: fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść, epika. Szybko i sprawnie posługuje się słownikami i encyklopedią. Samodzielnie określa cechy liryki, wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Stosuje słownictwo typu: podmiot liryczny, tren, rytm, rym, zwrotka, refren, poezja Uczeń potrafi wskazać elementy realistyczne i baśniowe w wierszu. Zna cechy powieści oraz jej definicję. Potrafi podać róŝne rodzaje powieści ze względu na kryterium czasowe i tematyczne. Umie redagować opowiadania twórcze i odtwórcze. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego w powieści. Sporządza charakterystykę wybranego bohatera literackiego. Potrafi scharakteryzować środowisko uczniów i nauczycieli na podstawie wybranej lektury. Zna pojęcie komizmu w powieści i jego rodzaje. Uczeń wskazuje archaizmy w poezji, zna pojęcie archaizmu. Chętnie czyta czasopisma, redaguje sprawozdanie. Dokonuje analizy artykułu z dowolnego czasopisma. Dyskutuje na róŝne tematy. Płynnie czyta, ma dobrą dykcję, właściwe tempo wypowiedzi ustnej i recytacji. Pisze list do wybranej osoby. Pisze streszczenie danego tekstu i recenzję ksiąŝki. Poprawnie pisze pisma uŝytkowe: Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, zaproszenia, ogłoszenie, pozdrowienia, informacja, instrukcja, plakat, telegram, czek. Odpowiada precyzyjnie na 86-96% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu I OKRES- ocena śródroczna bardzo dobry Uczeń rozróŝnia głoskę od litery. Zna podział głosek. Bezbłędnie dzieli wyrazy na sylaby. Stosuje poprawnie akcent wyrazowy i zdaniowy. Uczeń zna części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki, przyimki. Poprawnie rozpoznaje części mowy i określa je. Potrafi określić wszystkie formy części mowy. Umie nazwać zaimki. Zna budowę zdania pojedynczego (części zdania). Wskazuje na podmiot w zdaniu i jego rodzaje. RozróŜnia zdanie bezpodmiotowe. Poprawnie wskazuje na związek zgody, rządu i przynaleŝności. Stosuje zasady ortograficzne z: rz, Ŝ, ó, u, h, ch, ą, ę, em, om, pisownia 3

4 wielką literą, j, i w zakończeniach. W dłuŝszych formach wypowiedzi odpowiednio stosuje zasady interpunkcji. Odpowiada precyzyjnie na 86-96% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu II OKRES- ocena roczna bardzo dobry przyimki oraz nieodmienne części mowy. Poprawnie rozpoznaje części mowy i określa je. Potrafi określić wszystkie formy części mowy. Pisze nie z róŝnymi częściami mowy. Zna budowę zdania pojedynczego, umie oddać budowę na wykresie. Potrafi rozpoznać zdania złoŝone współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne i wynikowe. Zna rodzaje zdań złoŝonych podrzędnie. Wskazuje sposoby łączenia zdań składowych. Zna budowę słowotwórczą wyrazów. Nazywa formanty. Zna doskonale pisownię wyrazów z przedrostkami i przyrostkami. Umie celowo wykorzystać poznane słowniki i inne źródła informacji. Stosuje bezbłędnie poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Odpowiada precyzyjnie na 86-96% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu I OKRES- ocena śródroczna dobry Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w I okresie nauki. Dodatkowo przeczytał kilka (od 2-3) ksiąŝek spoza wykazu lektur. Zna teksty omawiane na zajęciach edukacyjnych. Samodzielnie redaguje opowiadanie twórcze i odtwórcze. Podejmuje próby wypowiadania się w trudniejszych formach wypowiedzi: opowiadanie z dialogiem, elementami opisu, charakterystykę z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie, streszczenie. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego: czas, miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia, narratora. Uczeń stara się zastosować w wypowiedzi ustnej i pisemnej słownictwo typu: fikcja, narracja, mowa potoczna, adaptacja, fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść, epika. Posługuje się słownikami i encyklopedią. Określa cechy liryki, wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Stosuje słownictwo typu: podmiot liryczny, rytm, rym, zwrotka, refren, poezja, ballada, dramat, tragedia, tekst główny i poboczny, jak równieŝ słownictwo związane z inscenizacją utworu. Dokonuje analizy wierszy. Płynnie czyta, ma dobrą dykcję, właściwe tempo wypowiedzi ustnej i recytacji. Pisze list do wybranej osoby. Pisze streszczenie danego tekstu. Pisze pisma uŝytkowe: Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, zaproszenia, pozdrowienia, informacje, ogłoszenia, instrukcja. Odpowiada na 71-85% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego. II OKRES- ocena roczna dobry Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w II okresie nauki. Dodatkowo przeczytał kilka (od 2-3) ksiąŝek spoza wykazu lektur. Zna teksty omawiane na zajęciach edukacyjnych. Samodzielnie redaguje opowiadanie twórcze i odtwórcze. Podejmuje próby wypowiadania się w trudniejszych formach wypowiedzi: opowiadanie z dialogiem, elementami opisu, charakterystykę z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie, streszczenie. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego: czas, miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia, narratora. Uczeń stara się zastosować w wypowiedzi ustnej i pisemnej słownictwo typu: fikcja, narracja, mowa potoczna, adaptacja, fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, 4

5 odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść, epika. Posługuje się słownikami i encyklopedią. Określa cechy liryki, wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Stosuje słownictwo typu: podmiot liryczny, tren, rytm, rym, zwrotka, refren, poezja. Dokonuje analizy wierszy. Płynnie czyta, ma dobrą dykcję, właściwe tempo wypowiedzi ustnej i recytacji. Pisze list do wybranej osoby. Pisze streszczenie danego tekstu. Pisze pisma uŝytkowe: Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, zaproszenia, pozdrowienia, informacje, ogłoszenia, instrukcja, telegram, czek. Odpowiada na 71-85% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego. I OKRES- ocena śródroczna dobry Uczeń rozróŝnia głoskę od litery. Zna podział głosek. Dzieli wyrazy na sylaby. Stosuje akcent wyrazowy i zdaniowy. Uczeń zna części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki, przyimki. Rozpoznaje części mowy i określa je. Potrafi określić formy części mowy. Umie nazwać zaimki. Zna budowę zdania pojedynczego (części zdania). Wskazuje na podmiot w zdaniu i jego rodzaje. RozróŜnia zdanie bezpodmiotowe. Stara się wskazać na związek zgody, rządu i przynaleŝności. Stosuje zasady ortograficzne z rz, Ŝ, ó, u, h, ch, pisownia wielką literą, j, i w zakończeniach. W dłuŝszych formach wypowiedzi odpowiednio stosuje zasady interpunkcji. Zachowuje spójność wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczeń potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. Odpowiada na 71-85% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i II OKRES- ocena roczna dobry przyimki oraz nieodmienne części mowy. Poprawnie rozpoznaje części mowy i określa je. Potrafi określić formy części mowy. Pisze nie z róŝnymi częściami mowy. Zna budowę zdania pojedynczego, umie oddać budowę na wykresie. Potrafi rozpoznać zdania złoŝone współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne i wynikowe. Zna rodzaje zdań złoŝonych podrzędnie. Wskazuje sposoby łączenia zdań składowych. Zna budowę słowotwórczą wyrazów. Nazywa formanty. Zna pisownię wyrazów z przedrostkami i przyrostkami. Umie wykorzystać poznane słowniki i inne źródła informacji. Stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Odpowiada na 71-85% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i I OKRES- ocena śródroczna dostateczny Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w I okresie nauki. Zna teksty omawiane na zajęciach edukacyjnych. W miarę samodzielnie redaguje opowiadanie odtwórcze. Podejmuje próby wypowiadania się w trudniejszych formach wypowiedzi: opowiadanie z dialogiem, elementami opisu, charakterystyka postaci, sprawozdanie, streszczenie. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego: czas, miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia, narratora. Uczeń stara się zastosować ze zrozumieniem w wypowiedzi ustnej i pisemnej słownictwo typu: fikcja, narracja, mowa potoczna, adaptacja, fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść, epika. Posługuje się słownikami i encyklopedią. Wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Zna i rozumie słownictwo typu: 5

6 podmiot liryczny, rytm, rym, zwrotka, refren, poezja, ballada, dramat, tragedia, tekst główny i poboczny, jak równieŝ słownictwo związane z inscenizacją utworu. Podejmuje próby analizy wierszy. Poprawnie czyta, stara się czytać wyraźnie, utrzymuje poprawne tempo wypowiedzi ustnej i recytacji. Pisze list do wybranej osoby. Stara się napisać streszczenie danego tekstu. Stara się zachować zasady pisania pism uŝytkowych: Ŝyczenia, notatki, plany, reklamy, zaproszenia. Odpowiada na 51-70% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego. II OKRES- ocena roczna dostateczny Uczeń przeczytał wszystkie lektury wymagane przez nauczyciela w II okresie nauki. Zna teksty omawiane na zajęciach edukacyjnych. W miarę samodzielnie redaguje opowiadanie odtwórcze. Podejmuje próby wypowiadania się w trudniejszych formach wypowiedzi: opowiadanie z dialogiem, elementami opisu, charakterystyka postaci, sprawozdanie, streszczenie. Wyodrębnia elementy świata przedstawionego: czas, miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia, narratora. Uczeń stara się zastosować ze zrozumieniem w wypowiedzi ustnej i pisemnej słownictwo typu: fikcja, narracja, mowa potoczna, adaptacja, fikcja literacka, świat realny, narracja, bohater, wątek, akcja, fabuła, narrator, język literatury, autor, nadawca, odbiorca, legenda, nowela, opowiadanie, powieść (przygodowa), epika. Posługuje się słownikami i encyklopedią. Wskazuje na środki stylistyczne: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, personifikacje. Zna i rozumie słownictwo typu: podmiot liryczny, rytm, tren, rym, zwrotka, refren, poezja, ballada, dramat, tragedia, tekst główny i poboczny, jak równieŝ słownictwo związane z inscenizacją utworu. Podejmuje próby analizy wierszy. Poprawnie czyta, stara się czytać wyraźnie, utrzymuje poprawne tempo wypowiedzi ustnej i recytacji. Pisze list do wybranej osoby. Stara się napisać streszczenie danego tekstu. Stara się zachować zasady pisania pism uŝytkowych: Ŝyczenia, notatki, plany, telegramu, reklamy, zaproszenia. Odpowiada na 51-70% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego. I OKRES- ocena śródroczna dostateczny Uczeń rozróŝnia głoskę od litery. Zna podział głosek. Dzieli wyrazy na sylaby. Stara się stosować akcent wyrazowy i zdaniowy. Uczeń zna części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki, przyimki. Rozpoznaje części mowy i określa je. WyróŜnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej. Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki. Oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne. Umie nazwać zaimki. Nazywa w zdaniu części zdania na prostych przykładach. Wskazuje na podmiot w zdaniu i jego rodzaje na łatwiejszych przykładach. Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe. Zna podstawowe zasady ortograficzne pisowni wyrazów z: rz, Ŝ, ó, u, h, ch, ę, ą, om, em, pisownia wielką literą, j, i w zakończeniach. W dłuŝszych formach wypowiedzi odpowiednio stosuje zasady interpunkcji, czyli umie dzielić tekst na zdania. Stara się zachować spójność wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczeń potrafi przy pomocy innej osoby poprawić większość własnych błędów. Prowadzi wymagane zeszyty, zapisuje wszystkie notatki lekcyjne i zadania Odpowiada na 51-70% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i II OKRES- ocena roczna dostateczny przyimki oraz nieodmienne części mowy. Rozpoznaje części mowy i określa je. Potrafi 6

7 określić formy części mowy. Pisze nie z róŝnymi częściami mowy. Zna budowę zdania pojedynczego, umie oddać budowę na wykresie. Potrafi rozpoznać zdania złoŝone współrzędnie. Zna rodzaje zdań złoŝonych podrzędnie. Zna budowę słowotwórczą wyrazów. Nazywa formanty. Zna pisownię wyrazów z przedrostkami i przyrostkami. Umie wykorzystać poznane słowniki i inne źródła informacji. Stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Odpowiada na 51-70% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i I OKRES- ocena śródroczna dopuszczający Technika czytania pozwala uczniowi na zrozumienie tekstu. Uwzględnia poprawność językową i rzeczową wypowiedzi ustnych. Przy pomocy nauczyciela redaguje plan opowiadania. RozróŜnia opisy. Potrafi zredagować krótkie opowiadanie na temat przeczytanego w czasie zajęć tekstu. Stara się napisać list, streszczenie, charakterystykę przy pomocy nauczyciela. Redaguje proste notatki. Uczeń przeczytał przynajmniej 2 lektury obowiązkowe w całości. Uczeń udziela od 31-50% poprawnych odpowiedzi na pytania testów sprawdzających II OKRES- ocena roczna dopuszczający Technika czytania pozwala uczniowi na zrozumienie tekstu. Uwzględnia poprawność językową i rzeczową wypowiedzi ustnych. Przy pomocy nauczyciela redaguje plan opowiadania. RozróŜnia opisy. Potrafi zredagować krótkie opowiadanie na temat przeczytanego w czasie zajęć tekstu. Stara się napisać list, streszczenie, charakterystykę przy pomocy nauczyciela. Redaguje proste notatki. Uczeń przeczytał przynajmniej 2 lektury obowiązkowe w całości. Uczeń udziela od 31-50% poprawnych odpowiedzi na pytania testów sprawdzających I OKRES- ocena śródroczna dopuszczający Uczeń rozróŝnia głoskę od litery. Stara się nazywać ich cechy na prostych przykładach. OdróŜnia zdania pojedyncze od zdań złoŝonych. Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcje w zdaniu na prostych przykładach. Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. Zna podstawowe zasady ortograficzne pisowni wyrazów z: rz, Ŝ, ó, u, h, ch, pisownia wielką literą. Uczeń udziela od 31-50% poprawnych odpowiedzi na pytania testów sprawdzających II OKRES- ocena roczna dopuszczający przyimki oraz nieodmienne części mowy. Rozpoznaje części mowy. Potrafi określić formy części mowy. Zna budowę zdania pojedynczego, umie oddać budowę na wykresie przy pomocy nauczyciela. Potrafi rozpoznać zdania złoŝone współrzędnie. Zna rodzaje zdań złoŝonych podrzędnie. Zna budowę słowotwórczą wyrazów. Tworzy rodzinę wyrazów. Umie wykorzystać poznane słowniki. Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Prowadzi wymagane zeszyty, zapisuje notatki lekcyjne i zadania Odpowiada na 31-50% pytań wszelkiego rodzaju testów i sprawdzianu wiadomości i 7

8 I OKRES- ocena śródroczna niedostateczny Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę: dopuszczający. Uczeń udziela do 30% poprawnych odpowiedzi na pytania testów sprawdzających II OKRES- ocena roczna niedostateczny Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę: dopuszczający. Uczeń udziela do 30% poprawnych odpowiedzi na pytania testów sprawdzających I OKRES- ocena śródroczna niedostateczny Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę: dopuszczający. Uczeń udziela do 30% poprawnych odpowiedzi na pytania testów sprawdzających II OKRES- ocena roczna niedostateczny Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę: dopuszczający. Uczeń udziela do 30% poprawnych odpowiedzi na pytania testów sprawdzających Uczące: mgr Zofia Basiaga mgr Anna Jabłońska Irzyk mgr Małgorzata Sądowska 8

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.VI KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KLAS IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! KULTUROWE ORTOGRAFIA I OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV VIII. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV VIII. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV VIII Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Treści nauczania zgodne z programem nauczania Nowe SŁOWA na start! (kl. 4, 5, 6, 7, 8) II. Ocenie podlegają:

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowanie wiadomości przewidziane w programie nauczania, - ocena umiejętności, postawa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi.

Formy wypowiedzi - Całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi. KRYTERIA OCEN Z J. POLSKIEGO KL.IV JĘZYK POLSKI OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających, ponadprogramowych. Kształcenie literackie i kulturalne - Rozszerza czytelnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI Zasady zachowania i postępowania na lekcjach języka polskiego 1. Godnie i kulturalnie zachowujemy się na lekcjach, wykazujemy w każdej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z języka polskiego- rok szkolny 2018/2019. Program nauczania j. polskiego Czytać, myśleć, uczestniczyć, autorka Marlena Derlukiewicz, realizowany przy pomocy podręcznika Słowa na start

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KRYTERIA OCENIANIA KLASA II GIMNAZJUM NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą ( nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Otrzymuje uczeń, którego wiedza nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODST. IV-VI W SOSW W WĘGORZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODST. IV-VI W SOSW W WĘGORZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODST. IV-VI W SOSW W WĘGORZEWIE 1. Umowa. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego Klasa IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści

Bardziej szczegółowo

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania oraz zna lektury spoza programu,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI

Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI Wymagania zostały opracowane na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Ocena dopuszczająca Kształcenie literackie i kulturowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV W I SEMESTRZE OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia nie wykracza poza obowiązujący program nauczania, lecz: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo