Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Zakupowa Biomasy Nr.."

Transkrypt

1 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z kapitałem zakładowym PLN w całości wpłaconym, zwaną dalej Kupującym, którą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą w Warszawie , ul. Mysia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym) złotych, w imieniu której działają:.. a, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez:.. zwanych dalej Stronami. TERMINY UŻYTE W UMOWIE 1 1. Umowa Zakupowa Biomasy (dalej Umowa) uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zawarte w niniejszym dokumencie wraz z załącznikami. 2. Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w zakresie czynności związanych z realizacją Umowy. 3. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Dolna Odra), Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina. 5. Biomasa stałe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. 6. Biomasa nieleśna w formie: a) Peletu ze słomy rozumie się przez to zagęszczoną Biomasę wytwarzaną przez prasowanie rozdrobnionej słomy, w kształcie walca z nieregularnymi końcami, o długości (L) 5 50 mm i średnicy (D) 6 25 mm.

2 Umowa Zakupowa Nr.. b) Peletu z wytłoczyn z masłosza rozumie się przez to zagęszczoną Biomasę wytwarzaną przez prasowanie rozdrobnionych wytłoczyn z masłosza, w kształcie walca z nieregularnymi końcami, o długości (L) 5 50 mm i średnicy (D) 6 25 mm. 7. Biomasa leśna w formie: a) Peletu drzewnego - rozumie się przez to Biomasę, dla której materiałem wyjściowym jest niepełnowartościowe drewno lite lub odpady drzewne pochodzenia leśnego lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku sprasowania rozdrobnionej Biomasy, zwykle w kształcie walca z nieregularnymi końcami, o długości (L) 6 50 mm i średnicy (D) 6 25 mm, b) Brykietu drzewnego - rozumie się przez to Biomasę, dla której materiałem wyjściowym jest niepełnowartościowe drewno lite lub odpady drzewne pochodzenia leśnego lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku sprasowania rozdrobnionej Biomasy, zwykle w kształcie walca z nieregularnymi końcami, o długości (L) mm, średnicy (D) mm. 8. Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy dokument sporządzony i dostarczony przez Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego. 9. Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i w jednej formie dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego dokumentu przewozowego. 10. Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 0:00 do 23: Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z danej dekady jednego miesiąca. Dekada I od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 dziesiątego dnia miesiąca. Dekada II od godziny 00:00 jedenastego dnia miesiąca do godziny 23:59 dwudziestego dnia miesiąca. Dekada III - od godziny 00:00 dwudziestego pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 12. Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 13. Dowód Dostawy Biomasy dokument WZ (Załączniki Nr 4a 4c do Umowy) zawierający nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), rodzaj i formę Biomasy oraz ilość dostarczonej Biomasy a także stawkę podatku VAT. 14. Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w ciągu kolejnych dni danej dekady danego miesiąca, odpowiednio od poniedziałku od godz do środy do godz. 23:59 oraz od czwartku od godz. 00:00 do niedzieli do godz. 23:59 włącznie. 15. Protokół z Badań Jakości Biomasy (Sprawozdanie z badań paliwa stałego) dokument wystawiany przez Oddział dla Partii do Badań zawierający parametry Biomasy, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci, wyrażone w stanie roboczym. 16. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy (HMDB) Harmonogram określający ile i jakiego rodzaju Biomasy, należy dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym miesiącu. str. 2

3 Umowa Zakupowa Nr Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy (HDDB) Harmonogram zawierający następujące dane: indywidualne oznaczenie Sprzedającego, ilość samochodów, rodzaj i ilość Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy w danym dniu tygodnia dostaw. 18. Dobowa Awizacja Dostaw Biomasy (DADB) Plik EXCEL, który zawiera następujące dane: indywidualne oznaczenie WZ, ilość samochodów, rodzaj i ilość Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy. 19. Oddział Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 20. OZE Odnawialne Źródło Energii. 21. Drewno pełnowartościowe drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1229). 22. Biomasa jednorodna - Biomasa o jednakowych cechach fizycznych (np. wilgotność, zawartość frakcji), która jednakowo wykazuje swoją właściwość bez względu na punkt pobierania próbki do badań w ramach danego środka transportu obejmującego Pojedynczą Dostawę Biomasy, którym dostarczona została do Miejsca Dostawy. PRZEDMIOT UMOWY 2 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. do PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra: a).. Mg Biomasy nieleśnej w formie peletu ze słomy, b).. Mg Biomasy nieleśnej w formie peletu z wytłoczyn z masłosza, c) Mg Biomasy leśnej w formie peletu/brykietu drzewnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 1 ust. 8 i 4 ust. 5 Umowy potwierdzającymi pochodzenie Biomasy, a w szczególności określonymi w 14 ust. 1 Umowy, sporządzonymi zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Dostarczenie przez Sprzedającego jedynie Biomasy leśnej bez wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie traktowane jako brak realizacji Przedmiotu Umowy, a tym samym jako niewykonanie zobowiązania umownego. 2. Dostawy Biomasy wymienione w ust. 1 powyżej, o charakterystyce i właściwościach zgodnych z warunkami określonymi w 4 ust. 2 4 Umowy, Sprzedający obowiązany jest realizować według Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 3 ust. 4 Umowy. 3. Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości lub wstrzymania odbioru dostaw Biomasy, przy zachowaniu ceny określonej w 7 ust. 1, przy czym: a) zmniejszenie całkowitej ilości Biomasy określonej w 2 ust. 1 o maksymalnie 20% w okresie obowiązywania Umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie przez Zarządzającego. Zmiana, o której mowa powyżej nie stanowi zmiany Umowy, na co Sprzedający wyraża zgodę, b) o ewentualnym zmniejszeniu lub wstrzymaniu zapotrzebowania wynikającego z HMDB dla Oddziału na dany miesiąc Zarządzający powiadomi pisemnie Sprzedającego w terminie do str. 3

4 Umowa Zakupowa Nr.. 5 dni roboczych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zapotrzebowanie, c) zmniejszenie ilości lub wstrzymanie Dobowej Dostawy Biomasy na dany dzień Zarządzający zgłosi Sprzedającemu nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień zmniejszonego lub zerowego zapotrzebowania na Biomasę. Zgłoszenie powinno nastąpić drogą elektroniczną ( ). Kupujący zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 Umowy w przypadkach określonych w niniejszym ustępie. 4. Na zasadzie pisemnego uzgodnienia i bez konieczności zmiany Umowy, Sprzedający i Zarządzający dopuszczają możliwość zwiększenia dostaw Biomasy ponad wielkość podaną w 2 ust. 1 Umowy o nie więcej niż 20% pod warunkiem zachowania ceny podanej w 7 ust. 1 Umowy i warunków płatności podanych w 8 Umowy o ile Sprzedający i Zarządzający nie postanowili inaczej. 5. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu Biomasą będącą przedmiotem Umowy. 6. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy każdej Partii Dostarczonej Biomasy opisanego w 14 Umowy sporządzonych zgodnie z wymogami aktualnymi na dzień zawarcia Umowy, których uzyskanie może być niezbędne dla Kupującego ze względu na wymagania przepisów prawa bądź unormowań resortowych lub wewnętrznych, w szczególności pozwalające przy rozpatrywaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE na jednoznaczne zakwalifikowania jej do Biomasy pochodzącej z: produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej; produktów, odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej; Koszty sporządzenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej obciążają wyłącznie Sprzedającego. 7. Z uwagi na kompleksową obsługę przez Zarządzającego w zakresie dostaw Biomasy dla podmiotów z grupy PGE GiEK S.A. oraz Oddziałów, Zarządzający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca docelowego dostarczenia Biomasy w zależności od aktualnie występujących potrzeb Oddziałów PGE GiEK S.A. Zmiana Miejsca Dostawy uzgodniona zostanie każdorazowo ze Sprzedającym na podstawie zgłoszonego Zarządzającemu pisemnego zapotrzebowania danego Oddziału na 7 dni przed planowaną dostawą. Zmiana Miejsca Dostawy przez Sprzedającego rozliczona zostanie po ustalonej przez Strony cenie PLN/GJ, z zastrzeżeniem że cena określona w 7 ust. 1 Umowy zostanie zmniejszona lub zwiększona o koszty transportu, wynikające ze zmiany Miejsca Dostawy. 8. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Oddziału rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, spowodowaną np. zmianą prawa w zakresie wytwarzania energii w OZE, znaczącym spadkiem cen praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO 2, odmową wydawania zielonych certyfikatów przez URE, koniecznością utrzymania wymaganych proporcji Biomasy leśnej i nieleśnej, ograniczeniem produkcji energii elektrycznej w Oddziale, bądź inną niezależną od Kupującego/Oddziału przyczyną uniemożliwiającą spalanie Biomasy w Oddziale. Decyzja Kupującego o wstrzymaniu dostaw Biomasy wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedającego przez Zarządzającego, które powinno określać termin wejścia str. 4

5 Umowa Zakupowa Nr..... w życie i okres wstrzymania odbioru dostaw Biomasy oraz informacji Kupującego dotyczącej możliwości lub braku możliwości odbioru wstrzymanych ilości Biomasy. 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości Biomasy wstrzymanej zgodnie z ust. 8 powyżej, gdy taki odbiór stanie się dla Kupującego niemożliwy z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedającemu nie przysługują kary umowne bądź inne roszczenia związane z ze skorzystaniem przez Kupującego z prawa wstrzymania dostaw Biomasy lub prawa nieodebrania Biomasy wstrzymanej. 10. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub powodujących zagrożenie dla należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Sprzedający i Zarządzający zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o takich okolicznościach oraz podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wystąpienia takich okoliczności, a także aktywnej współpracy w tym zakresie. DOSTAWA BIOMASY 3 1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane są staraniem i na koszt Sprzedającego, sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi typu wywrotka lub tzw. ruchoma podłoga zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi i wyposażonymi w punkt do podpięcia odprowadzania ładunków elektrostatycznych. 2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), którym dostarczona została Biomasa do Oddziału nie może przekraczać wartości określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). W przypadku niezastosowania się przez Sprzedającego do powyższych zasad Oddział ma prawo odmowy przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, a Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 Umowy. 3. Zarządzający może ustalić ze Sprzedającym inne Miejsce Dostawy Biomasy niż wskazane w 1 ust. 4, zgodnie z zasadami określonymi 2 ust. 7 Umowy. 4. Dostawy Biomasy realizowane będą zgodnie z przedstawionym poniżej Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy. Zarządzający ma prawo w uzgodnieniu ze Sprzedającym do dokonania zmian w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanej Biomasy w poszczególnych miesiącach. Zwiększenie dostaw w danym miesiącu nie skutkuje automatyczną zmianą HMDB na kolejne miesiące. Zmiany w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy wymagają uprzedniego pisemnego uzgodnienia (np. lub faks) pomiędzy Zarządzającym i Sprzedającym, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. str. 5

6 Umowa Zakupowa Nr.. str. 6 Miesiąc / Rok Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy Biomasa nieleśna [Mg] Pelet z Pelet ze słomy masłosza Biomasa leśna [Mg] Pelet/brykiet drzewny ŁĄCZNA ilość Biomasy [Mg] Styczeń Luty Marzec Łącznie Dostawy Biomasy realizowane będą przez Sprzedającego zgodnie z Dobową Awizacją Dostaw Biomasy (DADB). Sprzedający będzie przekazywał Zarządzającemu DADB, sporządzoną w oparciu o Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy (HMDB), drogą mailową w formie elektronicznej do godziny 11:00 każdego dnia poprzedzającego dzień, w którym dostawy Biomasy będą realizowane przez Sprzedającego. Awizacja na poniedziałek nowego tygodnia musi być dokonana w piątek tygodnia poprzedzającego. 6. Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do soboty, w godzinach 6:15 21:00 (z przerwą na przejęcie zmiany między godzinami 13:00 14:15). 7. W celu uszczegółowienia terminów realizacji dostaw w danym miesiącu, realizowane one będą w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy, który będzie określany przez Zarządzającego i uzgadniany ze Sprzedającym oraz przesyłany Sprzedającemu drogą elektroniczną lub faksem najpóźniej do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. Brak uzgodnienia HDDB nie zwalnia Sprzedającego z realizacji dostaw w ilościach wynikających z Harmonogramu Miesięcznego Dostaw Biomasy. 8. W przypadku, gdy Zarządzający i Sprzedający wspólnie uznają to za bardziej dla nich korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy do Miejsca Dostawy w innych terminach niż określonych w ust. 6 powyżej. Dostawy w tym przypadku realizowane będą również zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy określonym zgodnie z ust Niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego ilości dostaw Biomasy w ramach Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, mogą być dostarczone na Miejsce Dostawy z opóźnieniem wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządzającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest uzgodnić z Zarządzającym termin oraz warunki realizacji niezrealizowanej uprzednio dostawy Biomasy. Uzgodnienia w tym zakresie mogą nastąpić drogą elektroniczną ( ) bądź faksem. 10. Przyjęcie Biomasy od Sprzedającego w Miejscu Dostawy Biomasy następuje po dokonaniu zważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy i potwierdzeniu dokonania odbioru na Dowodzie Dostawy Biomasy (WZ), którego wzór stanowi Załącznik Nr 4a 4c do Umowy. 11. Sprzedający (oraz osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie Oddziału przepisów BHP i ppoż. (m.in. w zakresie palenia tytoniu, które jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych) oraz zasad określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy. 12. Sprzedający odpowiada za: bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami Biomasy na terenie

7 Umowa Zakupowa Nr..... Oddziału, braki i wady Biomasy powstałe w czasie transportu do Miejsca Dostawy. 13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody wyrządzone Oddziałowi przez osoby dostarczające Biomasę do Miejsca Dostawy na zlecenie Sprzedającego. Kupujący (lub osoby działające na jego rzecz) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania mailowo i telefonicznie przedstawicieli wskazanych w Załączniku Nr 6 do Umowy o zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą lub zagrożeniem jej wystąpienia. W razie zaistnienia takiego zdarzenia Oddział sporządza niezbędną dokumentację (m.in. fotografie, oględziny) oraz protokół (Załącznik Nr 1 do Umowy), w którym wskazuje datę i miejsce zdarzenia wywołującego szkodę, opis zdarzenia wywołującego szkodę oraz stwierdzony rodzaj i rozmiar szkody (jeśli od razu da się go ustalić). Protokół podpisuje pracownik Miejsca Dostawy, osoba biorąca udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, ewentualnie dodatkowo inna osoba wyznaczona przez Sprzedającego. Przed podpisaniem protokołu każda ze Stron może wnieść uwagi do jego treści. W razie niepodpisania protokołu przez osobę biorącą udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, pracownik Miejsca Dostawy dokonuje w treści protokołu wzmianki na ten temat, wskazując przyczyny braku podpisu drugiej Strony. Oddział niezwłocznie przesyła Protokół Sprzedającemu do wiadomości. W terminie trzech (3) dni roboczych od daty doręczenia protokołu, Sprzedający może przekazać Oddziałowi uwagi własne wraz z pisemnym uzasadnieniem do których Oddział odniesie się bez zbędnej zwłoki. Oddział usuwa powstałą szkodę we własnym zakresie, a Kupujący kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego, przedkładając mu dokumenty potwierdzające poniesione przez Oddział koszty (kalkulację robót wykonanych siłami własnymi, faktury VAT, rachunki lub kalkulacje za usługi i towary niezbędne do przywrócenia stanu technicznego sprzed wyrządzenia szkody). 14. Oddział odmówi przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, która z powodu zakwestionowania jej jakości nie została przyjęta przez inny Oddział należący do PGE GiEK S.A. Kupujący w tym przypadku zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 Umowy. JAKOŚĆ BIOMASY 4 1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w 4 ust. 2 5 i 8 Umowy. 2. Charakterystyka Biomasy: Rodzaj Biomasy Forma Biomasy Wymiar zewnętrzny Biomasy [mm] Wartość opałowa Biomasy [GJ/Mg] Średnia wartość opałowa Biomasy [GJ/Mg] Zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] Zawartość popiołu [%] NIELEŚNA Pelet ze słomy Pelet z wytłoczyn z masłosza L = 5 50 D = ,0 17,0 14,5 7,0 15,0 8,5 LEŚNA Pelet drzewny Brykiet drzewny L = 6 50 D = 6 25 L = D = ,0 19,0 15,5 5,0 15,0 3,0 str. 7

8 Umowa Zakupowa Nr.. Uwaga: Wymiar zewnętrzny Biomasy jest to długość (L), średnica (D), jaką może posiadać każda forma dostarczanej do Oddziału Biomasy. Temperatura dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasy nie może być wyższa niż 45 C; Udział frakcji poniżej 3,15 mm (rozkrusz) w dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasie nie może być większy niż 5%. 3. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że dostarczana przez niego Biomasa: a) nie jest wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki, tj. spełnia wymogi 2 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 roku, w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011r. Nr 95, poz. 558), Uwaga: Biomasa leśna w formie peletu i/lub brykietu drzewnego, dostarczona wraz z kartą przekazania odpadu o kodzie , może być wyłącznie odpadem będącym pozostałością z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt typu MDF, HDF, płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych. b) zgodnie z Częścią F Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U , z późn. zm.), zaliczana jest do czystej Biomasy neutralnej pod względem CO 2, a w związku z tym energia elektryczna lub cieplna wytworzona w wyniku jej spalenia może zostać zaliczona do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1229), c) nie jest zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U , z późn. zm.), d) nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie może zawierać w sobie dodatków niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy, e) nie jest wytwarzana z drewna pełnowartościowego rozumianego jako drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz z materiału drzewnego powstałego w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1229), str. 8

9 Umowa Zakupowa Nr..... f) nie zawiera frakcji pochodzących z drewna twardego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U z dnia 3 sierpnia 2012r.). 4. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że dostarczony przez niego Biomasa nie będzie zawierać zanieczyszczeń stałych takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, guma, itp. oraz dostarczona będzie środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu 5. Sprzedający na każde wezwanie Zarządzającego zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy, o którym mowa w 1 ust. 8 a także dokumenty, o których mowa w 2 ust. 6 Umowy w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty sporządzenia oraz dostarczenia tych dokumentów obciążają wyłącznie Sprzedającego. Brak dostarczenia powyższych dokumentów w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków Umowy i stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 1, 2 Umowy) za niedostarczoną z powodu rozwiązania Umowy Biomasę, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany zgodnie z 2 ust. 1 Umowy 6. Sprzedający zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Kupującego lub Zarządzającego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej Biomasy, również w przypadku, gdy Sprzedający nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Kupującego lub Zarządzającego jest ustalenie, czy dostarczana do Oddziału Biomasa spełnia wymagania jakościowe opisane w 4 Umowy. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedający używa do produkcji Biomasy surowców niespełniających warunków określonych w Umowie, Kupujący lub Zarządzający wezwie Sprzedającego do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do usunięcia stanu niezgodnego z Umową. Do czasu usunięcia tego stanu Kupujący lub Zarządzający może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego z Umową może stanowić przesłankę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. 7. Kupujący lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności parametrów dostarczonej do Oddziału Biomasy z parametrami określonymi w Umowie. Pobór próbek do takiej kontroli powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Sprzedającego. Do czasu uzyskania wyników badania próbek, Biomasa pozostaje na placu w dyspozycji Kupującego. W przypadku gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami określonymi w Umowie lub w dostarczonej Biomasie stwierdzona zostanie obecność niedopuszczalnych zanieczyszczeń zastosowanie będzie miał 6 ust. 7, 8 i 9 Umowy, a kosztami badań wykonanych na zlecenie Oddziału bądź Kupującego obciążony zostanie Sprzedający. 8. Sprzedający dostarczy Biomasę w taki sposób, aby w całej dostawie Biomasa była jednorodna i niezbrylona (tj. niesklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego. W przypadku załadunku Biomasy o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby w danym środku transportu nie str. 9

10 Umowa Zakupowa Nr.. tworzyły się warstwy o różnej wilgotności w danym środku transportu. W przypadku nie spełnienia wymogów określonych w niniejszym ustępie, stosuje się postanowienia 6 ust. 7 i 8 Umowy. 9. W przypadku wystąpienia próby ponownego dostarczenia tej samej Pojedynczej Dostawy Biomasy, której przyjęcia uprzednio odmówił Oddział w wyniku stwierdzenia niezgodności jej parametrów z określonymi w Umowie, Kupującemu będzie przysługiwać prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 5 1. Sprzedający na koszt własny dokonuje załadunku oraz rozładunku Biomasy oraz wystawia Dowód Dostawy Biomasy na każdą Pojedynczą Dostawę Biomasy (WZ). 2. Rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w Miejscu Dostawy, b) wagę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Oddział po rozładunku Biomasy, jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) koszty ważenia w Miejscu Dostawy każdej Pojedynczej Dostawy Biomasy ponosi Oddział. 3. Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek dostarczanej Biomasy odbywa się w Miejscu Dostawy, b) kontrola jakości dostarczonej Biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Sprzedającego będzie odbywała się w laboratorium PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) lub innym laboratorium posiadającym akredytacje PCA w wymaganym zakresie, c) dla każdej Partii Do Badań Oddział wystawia Protokół z Badań Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry Biomasy, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci wyrażone w stanie roboczym, d) Protokół z Badań Jakości Biomasy stanowi podstawę dla Kupującego do rozliczenia się ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego Biomasie. 4. Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy zawierające wyniki, o których mowa 5 ust. 3 lit. c), wraz z Protokołem z Badań Jakości Biomasy (przekazywany na żądanie Sprzedającego) oraz ceny uwzględniającej bonifikaty cenowe wyliczone zgodnie z postanowieniami 7 ust. 5, Zarządzający przesyła Sprzedającemu elektronicznie ( ) lub faksem, w terminie do 7-go dnia kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. Warunkiem wystawienia i przesłania powyższego Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy jest przekazanie Zarządzającemu przez Sprzedającego określonych w 14 Umowy dokumentów dla dostaw Biomasy leśnej oraz innych niezbędnych dokumentów dokumentujących pochodzenie Biomasy wymaganych przez Urząd Regulacji Energetyki w terminie wskazanym w 14 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zarządzający nie przekaże Sprzedającemu zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy a Sprzedający przekaże wszystkie wymagane i określone w 14 dokumenty, Zarządzający przekaże Sprzedającemu zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy sporządzone na podstawie wyników zawierających średnie parametry Biomasy uzyskane w poprzednio, prawidłowo rozliczonym okresie rozliczeniowym. W str. 10

11 Umowa Zakupowa Nr..... takim przypadku po otrzymaniu Protokołu z Badań Jakości Biomasy Zarządzający przekaże Sprzedającemu skorygowane Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy, w oparciu o które Sprzedający wystawi fakturę korygującą. 6. Sprzedający oświadcza, że będzie akceptował jako miarodajne i ostateczne wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii Biomasy, wykonanych w laboratoriach wymienionych w 5 ust. 3 lit. b) Umowy oraz sposób ich obliczania. Kupujący dopuszcza udział przedstawiciela Sprzedającego w poborze i uśrednianiu dobowych próbek Biomasy wyłącznie dostarczonej przez Sprzedającego. 7. Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Sprzedającemu jest Partia Dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy na warunkach DDP. 8. Kupujący ma prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w ust. 3 lit. c) powyżej, gwarantowanych przez Sprzedającego parametrów Biomasy (np. zawartość chloru, itp.), na podstawie których dokonywał będzie oceny jakości Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego. Postanowienia 4 ust. 7 Umowy stosuje się odpowiednio. ZWROT BIOMASY 6 1. Oddział odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, a Kupujący może przystąpić do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa jest niezgodna z 4 ust. 3 Umowy. 2. Oddział odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: a) dostarczona Biomasa nie będzie zgodna z postanowieniami 4 ust. 4. b) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w Harmonogramie Dobowych Dostaw Biomasy, c) w dostawie Biomasy leśnej znajdować się będą fragmenty Biomasy nieleśnej lub w dostawie Biomasy nieleśnej znajdować się będą fragmenty Biomasy leśnej lub w dostawie Biomasy w formie peletów znajdować się będą brykiety lub w dostawie brykietów znajdować się będą pelety, d) w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w 4 ust. 7 i 8, e) przekroczona zostanie maksymalna temperatura Biomasy określona w 4 ust. 2 pomiar temperatury Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie termohigrometrem posiadającym świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar, f) przekroczona zostanie maksymalna zawartość frakcji luźnej 3,15 mm określona w 4 ust. 2. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia proporcji wagowych frakcji poniżej 3,15 mm poprzez pomiar wagowy procentowej zawartości części luźnych z pobranej próbki, przesianej na przesiewaczu do badania frakcji na sitach o oczkach 3,15 mm. Poboru próbki i pomiaru dokonuje pracownik Oddziału w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego lub dostawcy/kierowcy dostarczającego Biomasę. Dopuszcza się zawartość do 5% wagi frakcji poniżej 3,15 mm, g) zaistnieje sytuacja określona w 4 ust. 7 i 8, h) dostarczona Biomasa będzie niejednorodna i zbrylona (tj. sklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzeń urządzeń Kupującego. i) Dowód Dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych określonych w 1 ust. 13. str. 11

12 Umowa Zakupowa Nr.. 3. Oddział może odmówić przyjęcia i zwrócić dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy będzie ona nadmiernie sucha lub nadmiernie zawilgocona tzn. zawartość wilgoci wykraczać będzie poza wartości określone w 4 ust. 2 Umowy. 4. W razie zwrotu lub odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie protokół odmowy przyjęcia dostawy Biomasy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Umowy. W przypadku konieczności ponownego załadunku Biomasy obowiązek ten ciąży na Sprzedającym. W przypadku dokonania załadunku przez Oddział, Sprzedający zostanie obciążony wystawioną przez Kupującego fakturą VAT z tego tytułu, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Kupujący zastrzega, że zakwestionowane partie Biomasy nie mogą, bez uprzedniej i wyrażonej na piśmie zgody Zarządzającego, być dostarczone do innego Oddziału PGE GiEK S.A. W przypadku złamania przez Sprzedającego tego zakazu Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 6. Strony uzgadniają, że w toku realizacji Umowy nie mają zastosowania postanowienia art. 567 Kodeksu Cywilnego. 7. Sprzedający zobowiązany jest do odebrania na koszt własny zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego lub Zarządzającego zawiadomienia o konieczności odbioru zakwestionowanej dostawy Biomasy. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odebraniu zakwestionowanej dostawy Biomasy Kupującemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 PLN za każdy Mg nieodebranej Biomasy. 8. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej oraz 4 ust. 4 8 Umowy oraz do dokonania szczegółowej kontroli, o której mowa w 4 ust. 6 i 7 Umowy. 9. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Sprzedający dopuści się naruszenia wskazanego w 4 ust. 6 lub dopuści do dwukrotnego wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2 lit. a) d) powyżej lub 4 ust. 7 i 8, o czym Kupujący dodatkowo pouczy Sprzedającego na piśmie po stwierdzeniu pierwszej nienależycie wykonanej dostawy Biomasy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych tak jak za niedostarczoną Biomasę, według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W sytuacjach szczególnych spowodowanych rażąco nienależytym wykonywaniem dostaw Biomasy do Oddziału przez Sprzedającego bądź osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, które to sytuacje mogą prowadzić do powstania bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź bezpośredniego niebezpieczeństwa zniszczenia lub uszkodzenia mienia podmiotu wytwórczego, a w szczególności wówczas, gdy w dostarczanej Biomasie znajdować się będą ciała obce w postaci materiałów niebezpiecznych mogących spowodować zagrożenia dla ludzi i mienia o których wyżej mowa powstałych w następstwie gwałtownego wybuchu lub pożaru bądź innego gwałtownego wyzwolenia energii, Kupującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy ze Sprzedającym bez zachowania trybu wypowiedzenia. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych tak jak za niedostarczoną Biomasę, według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji z opisanych w ust. 1 3, ust. 5 oraz ust powyżej, Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1. str. 12

13 Umowa Zakupowa Nr..... CENA I WARTOŚĆ DOSTAW BIOMASY 7 1. Cena netto za 1 GJ energii chemicznej w Biomasie w stanie roboczym, dostarczonej przez Sprzedającego na jego koszt do Miejsca Dostawy wynosi: a) Biomasy nieleśnej w formie peletu ze słomy PLN/GJ (słownie złotych netto: /100), b) Biomasy nieleśnej w formie peletu z masłosza wynosi PLN/GJ (słownie złotych netto: /100), c) Biomasy leśnej w formie peletu/brykietu drzewnego wynosi PLN/GJ (słownie złotych netto: /100). 2. Wartość opałowa Biomasy oznaczana będzie w jednym z laboratoriów wymienionych w 5 ust. 3 lit. b) ze średnich prób pobranych z Partii Do Badań. 3. Wyniki uzyskane z pomiarów określane będą z dokładnością do 0,001 GJ/Mg. 4. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wartość opałowa przekraczać będzie maksymalną wartość opałową określoną w tabeli podanej w 4 ust. 2 Umowy, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczoną Biomasę, dla której wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg. wzoru określonego w 7 ust. 7, z zastrzeżeniem, że do obliczeń będzie stosowana maksymalna wartość opałowa Biomasy określona w tabeli 4 ust. 2 Umowy, na co Sprzedający wyraża zgodę. 5. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wybrane parametry jakościowe będą inne niż wskazane w 4 ust. 2 Sprzedający udzieli Kupującemu następujące bonifikaty cenowe: a) z tytułu dostarczenia Biomasy, której wartość opałowa jest niższa od: 11,5 GJ/Mg dla Biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy lub peletów z masłosza, 11,5 GJ/Mg dla Biomasy leśnej w formie peletów lub brykietów drzewnych, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w 7 ust. 1 dla poszczególnych rodzajów Biomasy pomniejszona o 1% bonifikatę za każde rozpoczęte 0,5 GJ różnicy pomiędzy wartością opałową wskazaną powyżej a wartością opałową dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań, b) z tytułu dostarczenia Biomasy, w której zawartość popiołu jest wyższa od: 9,5% dla Biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy lub peletów z masłosza, 4,0% dla Biomasy leśnej w formie peletów lub brykietów drzewnych, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w 7 ust. 1 dla poszczególnych rodzajów Biomasy pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty punkt procentowy różnicy pomiędzy zawartością popiołu wskazaną powyżej, a zawartością popiołu w dostarczonej Biomasie, dla której sporządzona została Partia Do Badań, c) w przypadku wystąpienia niedotrzymania parametrów jakościowych Biomasy dla więcej niż jednego z ww. parametrów, do wyliczenia ostatecznej wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona zgodnie z 7 ust. 7, uwzględniająca sumę naliczonych zgodnie z pkt. a) i b) powyżej bonifikat. 6. Szacunkowa wartość dostaw Biomasy wynosi. PLN (słownie złotych netto: /100). Do obliczeń przyjęto cenę str. 13

14 Umowa Zakupowa Nr.. wymienioną w ust. 1 powyżej, ilości dostaw zgodnie z 2 ust. 1 (z uwzględnieniem tolerancji, o której mowa w 2 ust. 4 Umowy) oraz wartość opałową Biomasy wynoszącą dla: a) dla Biomasy nieleśnej w formie peletu ze słomy lub peletu z masłosza 17,0 GJ/Mg, b) dla Biomasy leśnej w formie peletu lub brykietu drzewnego 19,0 GJ/Mg. 7. Całkowita wartość dostaw Partii Dostarczonej Biomasy określonego rodzaju i formy Biomasy zrealizowanej przez Sprzedającego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: WC d = Σ [(C 1B x K 1d x M 1d ) + (C 2B x K 2d x M 2d ) + + (C ib x K id x M id )] gdzie: WC d Wartość Całkowita Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie danego miesiąca [PLN], C ib Jednostkowa Cena netto Biomasy określona w 7 ust. 1 Umowy dla poszczególnych rodzajów Biomasy dostarczonych przez Sprzedającego, dla której wykonana została Partia Do Badań uwzględniająca udzieloną Kupującemu bonifikatę cenową wyliczoną zgodnie z 7 ust. 5 w przypadku dostarczenia Biomasy niespełniającej parametrów jakościowych [PLN/GJ], K id Wartość opałowa Partii Do Badań biomasy zbadana przez jedno z laboratoriów wymienione w 5 ust. 3 lit. b) potwierdzona Protokołem z Badań Jakości Biomasy, M id ilość dostarczonej Biomasy, dla której wykonana została Partia Do Badań [Mg], i = 1,2, (kolejna Partia Do Badań). 8. Reguły dotyczące obliczania Całkowitej Wartości Partii Dostarczonej Biomasy określonego rodzaju i formy wymienione w niniejszym paragrafie obowiązują w całym czasie obowiązywania Umowy. 9. Ceny netto podane w ust. 1 powyżej uwzględniają wszelkie koszty Sprzedającego, w tym: koszty transportu, ubezpieczenia, cła itp. Ceny netto podane w ust. 1 powyżej zostaną powiększone o podatek VAT, który będzie doliczony przez Sprzedającego w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 10. Jednostką rozliczeniową obowiązującą na fakturze VAT będzie 1 GJ. FAKTURY I PŁATNOŚCI 8 1. Sprzedający będzie wystawiał oddzielne faktury VAT na każdy rodzaj i formę Biomasy. 2. Sprzedający wyłącznie na podstawie Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 5 ust. 4, wystawia fakturę VAT za każdą udokumentowaną zgodnie z zapisami 14 Partię Dostarczonej Biomasy określonego rodzaju i formy do Kupującego. Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy określonego rodzaju i formy stanowić będą załączniki do faktury VAT. 3. Płatności za dostarczoną Biomasę dokonywane będą przez Kupującego przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w terminie 30 dni od daty sprzedaży Partii Dostarczonej Biomasy (przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data ostatniej dostawy w Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie danego miesiąca), dla której Sprzedający wystawił fakturę VAT. Powyższy termin płatności ulegnie zmianie, gdy: a) Sprzedający dostarczy fakturę VAT w terminie późniejszym niż 10 dni kalendarzowych przed terminem jej płatności termin płatności ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia, str. 14

15 Umowa Zakupowa Nr..... b) Sprzedający opóźni się w przekazaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy sporządzonych zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki termin płatności ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 4. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 5. Sprzedający może naliczyć odsetki wg stawek ustawowych, za opóźnienie w terminach płatności określonych w Umowie za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3,7 i 14 niniejszego paragrafu.. 6. Integralną część faktury VAT (w formie załącznika) stanowi przekazane przez Zarządzającego Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy. 7. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym nie zawierająca załącznika, o którym mowa w ust. 6 powyżej) spowoduje przesunięcie terminu zapłaty z winy Sprzedającego. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 8. Z należności przysługujących Sprzedającemu, Kupujący ma prawo potrącić wierzytelności przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wynikające z Umowy, w szczególności dotyczące kar umownych lub kwot wynikających z 3 ust. 13, 4 ust. 7, 6 ust. 4 i 7 oraz 10 ust. 4 Umowy. 9. Na fakturze VAT podane będą obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące informacje: a) dane (firma) Sprzedającego Biomasę, b) dane Kupującego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów, c) dane Oddziału: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Dolna Odra), Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, d) dane Miejsca Dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Dolna Odra), Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, e) ilość Biomasy wyrażona w GJ, f) ilość Biomasy wyrażona w Mg, g) cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, h) wartość Biomasy wyrażona w PLN, i) forma Biomasy, zgodnie z 2 ust. 1 Umowy (np. pelet ze słomy, pelet z wytłoczyn z masłosza, pelet/brykiet drzewny), j) numer umowy z tytułu, której zrealizowano dostawę, k) numer zamówienia SAP wskazany na przekazanym Sprzedającemu Zestawieniu Dobowych Dostaw Biomasy, l) termin płatności faktury VAT, zgodny z 8 ust. 3. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego bonifikat cenowych, o których mowa w 7 ust. 5, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą bonifikaty cenowe oraz pozostałych Partii Dostarczonej Biomasy, zgodnie z przekazanym przez Zarządzającego Zestawieniem Dobowych Dostaw Biomasy. Szczegółowe dane Kupującego i Miejsca Dostawy Biomasy zawiera Załącznik Nr 6 do Umowy. 10. Kupującemu przysługuje prawo wstrzymania płatności za wystawioną przez Sprzedającego fakturę VAT dotyczącą danej dekady dostaw Biomasy w przypadku kiedy Oddział stwierdzi, że dostarczone przez Sprzedającego dokumenty dotyczące zrealizowanych dostaw za które wystawiona została faktura, o których mowa w 2 ust. 6 oraz 14 Umowy, zawierają braki lub str. 15

16 Umowa Zakupowa Nr.. wymagają uzupełnienia. O stwierdzeniu przez Oddział braku dokumentów lub o niespełnianiu przez nich wymogów Zarządzający powiadomi Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłaty wstrzymanej w taki sposób płatności Kupujący dokonana po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Oddział przekazanych Zarządzającemu przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów, spełniających wymagania z 2 ust. 6 oraz 14 Umowy. Jeżeli w wyniku konieczności uzupełnienia i/lub skorygowania dokumentów płatność nie zostanie dokonana w terminie określonym w ust. 3 powyżej, to Kupujący dokona zapłaty w ciągu 2 dni roboczych od daty zaakceptowania i przyjęcia przez Oddział przekazanych przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów. Sprzedającemu w takim przypadku nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 11. Termin zapłaty za fakturę jest zastrzeżony na korzyść Kupującego. O ile Kupujący, na wniosek Sprzedającego, dokona zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 3 powyżej, będzie uprawniony do odliczenia stawki w wysokości 8% w skali roku wartości faktury brutto, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty (skonto), w stosunku do terminu określonego w Umowie (ust. 3 powyżej). Kupujący zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Kupującego. Powyższa stawka może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy, o czym Zarządzający poinformuje Sprzedającego. W przypadku akceptacji warunków płatności za fakturę przed terminem, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 12. Sprzedający dostarczy fakturę VAT na następujący adres: Iron Mountain Polska sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka Pocztowa nr Zmiana danych wskazanych w ust. 12 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Sprzedającego z chwilą poinformowania go o takiej zmianie. 14. W przypadku doręczenia Kupującemu faktury VAT na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy (w tym nr SAP), do czasu otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą VAT, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. SIŁA WYŻSZA 9 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami działania Siły Wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, długotrwałe silne mrozy (temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza), długotrwałe i obfite opady śniegu i/lub deszczu skutkujące str. 16

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) Pieczęć Sprzedającego Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax.., ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax..,  ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY W RAMACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NIEPODLEGAJĄCEGO USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOSTAWY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. BIOMASY

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax.., , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax..,  , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * Załącznik Nr 1 do SIWZ OFERTA NA: DOSTAWY BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH W ILOŚCI 124 000 Mg DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCNI DOLNA ODRA - ELEKTROWNIA SZCZECIN W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY /ŚREDNICA 6 10 mm/ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW Załącznik Nr 2 Pieczęć Sprzedawcy Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-27 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa Sprzedającego:... Adres Sprzedającego:...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2012

Umowa Nr /DB/ELB2/2012 Załącznik nr 3 Wzór umowy O-ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) Umowa Nr /DB/ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2014

Umowa Nr /DB/ELB2/2014 Załącznik nr 3 Wzór umowy Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2014 zawarta w Rogowcu w dniu... 2014 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2017 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Umowy Zakupowej Biomasy Nr.. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA ELEKTROWNIA SZCZECIN UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012 Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Załącznik Nr 3 Umowa Nr.. /ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Załącznik nr 1 UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO O/ZEDO

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO O/ZEDO Załącznik Nr a OFERTA DOSTAW BIOMASY DO O/ZEDO Pieczęć Sprzedawcy Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-7 Rogowiec, ul. Instalacyjna Złożona przez: Nazwa Sprzedawcy: Adres Sprzedawcy: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax..,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Zał. nr 1a do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Telewizją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2013

Umowa Nr /DB/ELB2/2013 Załącznik nr 3 Wzór Umowy Oddział Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2013 zawarta w Rogowcu w dniu... 2013 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa biomasy Nr..

Umowa Zakupowa biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ 1 S t r o n a Umowa Zakupowa biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. pomiędzy: ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELBLĄG, DNIA 20. ROKU Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

UMOWA. pomiędzy: ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELBLĄG, DNIA 20. ROKU Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU UMOWA NR EKO/ /20 pomiędzy: ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU a.... ELBLĄG, DNIA 20. ROKU Niniejsza Umowa została zawarta w Elblągu, w dniu. 20 roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Szczecin zrębka drzewna

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Szczecin zrębka drzewna WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 zawarta w dniu.. w Bełchatowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) WZÓR zawarta w..., w dniu..., w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ Zał. nr 6 Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo