Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych Instytutu Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1 Wprowadza się Regulamin studenckich praktyk zawodowych Instytutu Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego z dnia 21 grudnia 2012 roku. Regulamin studenckich praktyk zawodowych (praktyka opiekuńczo-wychowawcza, pedagogiczna w szkole podstawowej i gimnazjum, praktyka specjalnościowa z gimnastyki korekcyjnej ) Instytut Wychowania Fizycznego PWSZ im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawia standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 24/2011 PWSZ w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. II. Postanowienia wstępne Regulamin został opracowany i przyjęty do realizacji dla studentów studiów stacjonarnych licencjackich I stopnia. Regulamin opracowano zgodnie z planem studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna III. Cel praktyk Przygotowanie do samodzielnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela wychowania fizycznego w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych (etap edukacyjny I, II, III, IV), w tym pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zachowaniem zasad prakseologii oraz indywidualizacji w projektowaniu, planowaniu i realizacji zadań dydaktycznowychowawczych. Samodzielne prowadzenie oraz obserwacja lekcyjnych, fakultatywnych i pozalekcyjnych zajęć ruchowych, a także ich dokumentacja (konspekty lekcji, arkusze obserwacji lekcji, zapisy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku zajęć fakultatywnych, dzienniku zajęć pozalekcyjnych, w zeszycie przedmiotowym nauczyciela). IV. Obowiązki szkoły, dyrekcji, nauczyciela opiekuna oraz studentów praktykantów Szczegółowe wymagania dotyczące warunków jakie powinna spełnić szkoła przyjmująca studentów na praktyki, zobowiązania dyrekcji, nauczyciela opiekuna praktyk oraz obowiązki studentów znajdują się w wytycznych do organizacji i przeprowadzenia praktyk dla poszczególnych rodzajów praktyk. 2

3 Wytyczne do organizacji i przeprowadzenia praktyk opracowane są osobno dla poszczególnych rodzajów praktyki i zawarte są w załączniku (załącznik nr 1), który stanowi integralną część regulaminu. V. Rodzaje i terminy odbywanych praktyk Kierunek Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne I stopnia L.P. Rodzaj praktyki Termin Forma zaliczenia 1. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza I rok I semestr Zaliczenie z oceną 2. Praktyka w szkole podstawowej w II rok IV Zaliczenie klasach 1-3 semestr z oceną 3. Praktyka w szkole podstawowej w III rok V Zaliczenie klasach 4-6 semestr z oceną Liczba godzin Punkty ECTS Kierunek Wychowanie Fizyczne studia I stopnia specjalność: Gimnastyka Korekcyjna L.P. Rodzaj praktyki Termin Forma zaliczenia 1. Praktyka pedagogiczna w szkole II rok IV Zaliczenie podstawowej semestr z oceną 2. Praktyka pedagogiczna w gimnazjum III rok V Zaliczenie semestr z oceną 3. Praktyka specjalnościowa z III rok VI Zaliczenie gimnastyki korekcyjnej semestr z oceną Liczba godzin Punkty ECTS VI. Procedury obowiązujące przy organizowaniu praktyki PWSZ w Oświęcimiu kieruje studentów na praktyki w oparciu o podpisane porozumienie pomiędzy PWSZ im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu a szkołami dotyczące przyjęcia studentów na praktyki Po uzyskaniu akceptacji ze strony dyrekcji szkoły kierowana jest pisemna umowa dla nauczyciela opiekuna praktykantów ze strony PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu a szkołą dotycząca przyjęcia i opieki nad studentami praktykantami. Studenci odbywający praktykę pedagogiczną kierowani są do poszczególnych placówek wraz ze skierowaniem Uczelni i pełną dokumentacją (dziennik praktyk oraz pozostałe dokumenty) Nauczyciel opiekun praktykantów przygotowuje warunki dla studentów do odbycia praktyki oraz kontroluje na bieżąco dokumentacje i obecność studentów na praktyce. Każdy dzień odbytej praktyki przez studentów potwierdza podpisem w dokumentacji w dzienniku praktyk lub karcie zaliczenia praktyki ( ta ostatnia dotyczy praktyki opiekuńczo-wychowawczej) 3

4 W trakcie trwania praktyki dokonywana jest kontrola i ocena pracy praktykantów przez pracownika PWSZ Po zakończeniu praktyki nauczyciel opiekun wręcza studentom opinię wraz z oceną o praktykancie (ew. kartę zaliczenia) oraz potwierdza zakończenie praktyki pieczątką w dzienniku praktyk Po zakończeniu praktyki studenci zobowiązani są dostarczyć pełną dokumentację do sekretariatu Instytutu Wychowania Fizycznego do 5 dni roboczych. Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego PWSZ (kontrolujący praktykanta w danej szkole) dokonują sprawdzenia dokumentacji praktyk oceniają wartość merytoryczną konspektów lekcji i arkuszy obserwacyjnych. Następnie dokonują oceny praktykanta na podstawie: oceny lekcji egzaminacyjnej, oceny dokonanej przez nauczyciela oraz oceny konspektów lekcji. Zaliczenie z oceną uzyskaną przez studenta praktykanta wpisywane jest w tygodniu zaliczeń do indeksu oraz w karcie zaliczeniowej VII. Postanowienia końcowe Obecność studenta na praktykach jest obowiązkowa w każdym dniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, lub Dyrektora Instytutu WF, które przy danym dniu należy wkleić do dziennika praktyk. Ponadto student powinien powiadomić o swej nieobecności nauczyciela opiekuna praktyk oraz sekretariat Instytutu WF. W przypadku niezaliczenia praktyki wg planu studiów student zobowiązany jest odrobić praktykę w kolejnym terminie na własny koszt. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7. września 2004 (Dz. U. nr 207, poz. 2110) 4

5 WYTYCZNE do organizacji i przeprowadzenia praktyki opiekuńczowychowawczej dla studentów-praktykantów studiów stacjonarnych Instytutu Wychowania Fizycznego Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza a w szkole podstawowej a) czas trwania: 1 raz w tygodniu przez okres 7 tygodni b) liczba godzin: 30; c) okres realizacji w czasie studiów: w 1. semestrze; d) forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. Praktyki pedagogiczne mają na celu przygotowanie praktykantów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego oraz zapoznanie ich z działalnością dydaktyczno-wychowawczą współczesnej szkoły i jej organizacją. Instytut Wychowania Fizycznego, po zawarciu umowy z Dyrekcjami szkół, kieruje praktykantów do danej szkoły. Dyrektorzy poszczególnych placówek wyznaczają nauczyciela do opieki nad przydzielonymi praktykantami. Dyrekcja szkoły zobowiązuje się: 1) zorganizować i przygotować warunki dla odbycia praktyk; 2) skierować grupę praktykantów do odpowiedniego nauczyciela opiekuna (minimum mianowanego); 3) wprowadzać praktykantów w całokształt pracy szkoły zapoznając z dokumentacją szkoły, jej organizacją, strukturą, pracą samorządu uczniowskiego oraz szkolnych organizacji młodzieżowych; 4) zorganizować spotkanie z pedagogiem/psychologiem szkolnym; 5) umożliwić hospitacje zajęć w świetlicy szkolnej 6) umożliwić hospitację lekcji wychowawczej Nauczyciel-opiekun praktykantów zobowiązuje się: 1) przeprowadzić dla praktykantów lekcje różnych typów i rodzajów (np. gimnastyki, lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych, zabaw i gier ruchowych i inne); 2) zorganizować praktykantom hospitację: lekcji wychowawczej, zajęć świetlicy szkolnej, zajęć ruchowych w klasach I-III, zajęć ruchowych w klasach IV-VI oraz zajęć np. gimnastyki korekcyjnej 3) angażować studentów do asystowania podczas prowadzonej lekcji, przydzielić zadania do wykonania. Podczas lekcji część studentów (np. 3 osoby) aktywnie asystuje i pomaga przy jej prowadzeniu; pozostali studenci obserwują prowadzone lekcje, a efekty obserwacji zapisują w arkuszach obserwacji lekcji; 4) na bieżąco sprawdzać zapisane przez praktykantów arkusze obserwacji lekcji oraz potwierdzać podpisem obserwacje zgodne z przeprowadzoną lekcją; 5) omawiać z praktykantami prowadzone lekcje; 6) po zrealizowaniu zadania wg karty zaliczenia praktyk w danym dniu podpisywać dzienniki praktyk, stwierdzając w ten sposób zgodność zapisu z faktyczną realizacją. Jest to jednocześnie potwierdzenie zaliczenia danego dnia praktyk; 7) zapoznać studentów z dokumentacją pracy nauczyciela wf (plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, budżet godzin, bieżący zapis w dzienniku, kryteria i sposób oceny uczniów, plan rozwoju zawodowego nauczyciela wf i in.) 8) dokumentować frekwencję i prowadzić bieżącą ocenę praktykantów; zapis obecności studentów powinien zawierać informacje dotyczące każdego dnia praktyk z uwzględnieniem każdej godziny zajęć zgodnie z harmonogramem pracy; 9) w ostatnim dniu wręczyć każdemu praktykantowi kartę zaliczenia praktyki wraz z oceną końcową. Przykład właściwego prowadzenia przez praktykanta dziennika praktyk: Data Godziny pracy Liczba Wyszczególnienie zajęć godzin :55-9:40 1 Kl. 6c - hospitacja lekcji nauczyciela (arkusz nr 1) 9:50-10:35 1 Kl. 2a - hospitacja zajęć gimnastyki korekcyjnej 10:45-11:30 1 Omawianie lekcji z nauczycielem. 11:50-12:35 1 Kl. 5b - asystowanie w lekcji prowadzonej przez nauczyciela (Zadania lekcji: U, S, W, P) 5

6 Praktykanci są zobowiązani do: 1) prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk: dziennika praktyk, zeszytu praktyk z arkuszami obserwacji lekcji; 1.arkusz obserwacji zajęć w świetlicy szkolnej, 2. arkusz obserwacji zajęć ruchowych w klasach I-III, 3. arkusz obserwacji zajęć ruchowych w klasach IV-VI 4. arkusz obserwacji lekcji wychowawczej 5. arkusz obserwacji zajęć ruchowych (np. fakultatywnych, gimnastyki korekcyjnej, SKS/UKS) 2) wypełniania poleceń nauczyciela-opiekuna związanych z realizacją praktyk; 3) zapoznania się z programem nauczania, sposobem oceny uczniów oraz z: a) planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły w zakresie wf, b) planem wychowania fizycznego dla klasy, c) planem wynikowym/rozkładem materiału i in. 4) sporządzenia z pomocą nauczyciela-opiekuna, planu pracy i dostarczenia go do sekretariatu Instytutu Wychowania Fizycznego do następnego dnia po rozpoczęciu praktyki do godz ; 5) właściwego przygotowania do lekcji (stosowny ubiór sportowy); 6) aktywnego asystowania w prowadzonej lekcji według wskazań nauczyciela; 7) aktywnego uczestniczenia w obserwacjach - wnikliwe śledzenie przebiegu lekcji oraz sporządzanie arkuszy obserwacji lekcji; 8) 100% obecności. Obecność jest obowiązkowa w każdym dniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, lub dziekańskim, które przy danym dniu należy wkleić do dziennika praktyk. Ponadto student powinien powiadomić o swej nieobecności nauczyciela-opiekuna praktyk oraz grupowego. W przypadku odwołania zajęć wf w danej szkole student grupowy jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie sekretariat Instytutu Wychowania Fizycznego. Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do odbywania praktyk w dogodnych dla nich terminach po wcześniejszych uzgodnieniach z opiekunem praktyk. Osób posiadających ITS nie obowiązuje usprawiedliwianie nieobecności. Poza tym wszystkie powyższe warunki dotyczą również studentów z ITS. Warunki zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia do Instytutu Wychowania Fizycznego w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia praktyk: 1) właściwie wypełniony dziennik praktyk, 2) zeszyt praktyk z 5 arkuszami obserwacji lekcji, podpisanymi przez nauczyciela-opiekuna praktyk, 3) Karta zaliczenia praktyki wraz z oceną końcową nauczyciela opiekuna 6

7 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7. września 2004 (Dz. U. nr 207, poz. 2110) WYTYCZNE do organizacji i przeprowadzenia praktyki pedagogicznej w szkole gimnazjalnej studentów studiów stacjonarnych Instytutu Wychowania Fizycznego, specjalność: Gimnastyka Korekcyjna Praktyka pedagogiczna w klasach I-III w szkole gimnazjalnej e) liczba godzin: 75; f) okres realizacji w czasie studiów: na III roku w V semestrze; g) forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. Praktyki pedagogiczne mają na celu przygotowanie praktykantów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego oraz zapoznanie ich z działalnością dydaktyczno-wychowawczą współczesnej szkoły i jej organizacją na III etapie edukacyjnym Instytut Wychowania Fizycznego, po zawarciu umowy z Dyrekcjami szkół, kieruje praktykantów do danej szkoły. Dyrektorzy poszczególnych placówek wyznaczają nauczyciela do opieki nad przydzielonymi praktykantami. Dyrekcja szkoły zobowiązuje się: 7) zorganizować i przygotować warunki dla odbycia praktyk; 8) skierować grupę praktykantów do odpowiedniego nauczyciela wf opiekuna (minimum mianowanego); 9) wprowadzać praktykantów w całokształt pracy szkoły zapoznając z dokumentacją szkoły, jej organizacją, strukturą, pracą samorządu uczniowskiego oraz szkolnych organizacji młodzieżowych; Nauczyciel-opiekun praktykantów zobowiązuje się: 10) przeprowadzić dla praktykantów lekcje różnych typów i rodzajów (np. gimnastyki, lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych, zabaw i gier ruchowych i inne); 11) zorganizować praktykantom hospitację: lekcji wychowawczej, zajęć ruchowych w klasach I-III, oraz zajęć np. gimnastyki korekcyjnej 12) angażować studentów do asystowania podczas prowadzonej lekcji, przydzielić zadania do wykonania. Podczas lekcji część studentów (np. 3 osoby) aktywnie asystuje i pomaga przy jej prowadzeniu; pozostali studenci obserwują prowadzone lekcje, a efekty obserwacji zapisują w arkuszach obserwacji lekcji; 13) na bieżąco sprawdzać zapisane przez praktykantów arkusze obserwacji lekcji oraz potwierdzać podpisem obserwacje zgodne z przeprowadzoną lekcją; 14) omawiać z praktykantami prowadzone lekcje; 15) zapoznać studentów z dokumentacją pracy nauczyciela wf (plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, budżet godzin, bieżący zapis w dzienniku, kryteria i sposób oceny uczniów, plan rozwoju zawodowego nauczyciela wf i in.) 16) dokumentować frekwencję i prowadzić bieżącą ocenę praktykantów; zapis obecności studentów powinien zawierać informacje dotyczące każdego dnia praktyk z uwzględnieniem każdej godziny zajęć zgodnie z harmonogramem pracy; 17) w ostatnim dniu wręczyć każdemu praktykantowi ocenę końcową wraz z opinią o praktykancie. Przykład właściwego prowadzenia przez praktykanta dziennika praktyk: Data Godziny pracy Liczba Wyszczególnienie zajęć godzin :55-9:40 1 Kl. 1c - hospitacja lekcji nauczyciela (arkusz nr 1) 9:50-10:35 1 Kl. 2a - prowadzenie zajęć wf konspekt nr 4 10:45-11:30 1 (zadania lekcji: U, S, W, P) 11:50-12:35 1 Kl. 3b - asystowanie w lekcji prowadzonej przez nauczyciela (Zadania lekcji: U, S, W, P) 7

8 Praktykanci są zobowiązani do: 2) prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk: dziennika praktyk, zeszytu praktyk z arkuszami obserwacji lekcji oraz z konspektami lekcji; 4) wypełniania poleceń nauczyciela-opiekuna związanych z realizacją praktyk; 5) zapoznania się z programem nauczania, sposobem oceny uczniów oraz z: d) planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły w zakresie wf, e) planem wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum, f) planem wynikowym/rozkładem materiału i in. 9) sporządzenia z pomocą nauczyciela-opiekuna, planu pracy i dostarczenia go do sekretariatu Instytutu Wychowania Fizycznego do następnego dnia po rozpoczęciu praktyki do godz ; 10)właściwego przygotowania do lekcji (stosowny ubiór sportowy); 11)aktywnego asystowania w prowadzonej lekcji według wskazań nauczyciela; 12)aktywnego uczestniczenia w obserwacjach - wnikliwe śledzenie przebiegu lekcji oraz sporządzanie arkuszy obserwacji lekcji; 13)samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych w klasach I-III gimnazjum na podstawie przygotowanych konspektów lekcji 14)100% obecności. Obecność jest obowiązkowa w każdym dniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, lub dziekańskim, które przy danym dniu należy wkleić do dziennika praktyk. Ponadto student powinien powiadomić o swej nieobecności nauczyciela-opiekuna praktyk oraz grupowego. W przypadku odwołania zajęć wf w danej szkole student grupowy jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie sekretariat Instytutu Wychowania Fizycznego. Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do odbywania praktyk w dogodnych dla nich terminach po wcześniejszych uzgodnieniach z opiekunem praktyk. Osób posiadających ITS nie obowiązuje usprawiedliwianie nieobecności. Poza tym wszystkie powyższe warunki dotyczą również studentów z ITS. Warunki zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia do Instytutu Wychowania Fizycznego w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia praktyk: 1) właściwie wypełniony dziennik praktyk, 2) zeszyt praktyk z liczbą min. 15 konspektów lekcji podpisanych przez nauczyciela, oraz 10 arkuszy obserwacji lekcji 3) opinia i ocena końcowa od nauczyciela-opiekuna. 8

9 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7. września 2004 (Dz. U. nr 207, poz. 2110) WYTYCZNE do organizacji i przeprowadzenia praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej w klasach I-III dla studentów studiów stacjonarnych Instytutu Wychowania Fizycznego Praktyka pedagogiczna w klasach I-III szkole podstawowej h) liczba godzin: 60; i) okres realizacji w czasie studiów: na II roku w IV semestrze; j) forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. Praktyki pedagogiczne mają na celu przygotowanie praktykantów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego oraz zapoznanie ich z działalnością dydaktyczno-wychowawczą współczesnej szkoły i jej organizacją na I etapie edukacyjnym Instytut Wychowania Fizycznego, po zawarciu umowy z Dyrekcjami szkół, kieruje praktykantów do danej szkoły. Dyrektorzy poszczególnych placówek wyznaczają nauczyciela do opieki nad przydzielonymi praktykantami. Dyrekcja szkoły zobowiązuje się: 10) zorganizować i przygotować warunki dla odbycia praktyk; 11) skierować grupę praktykantów do odpowiedniego nauczyciela wf opiekuna (minimum mianowanego); 12) wprowadzać praktykantów w całokształt pracy szkoły zapoznając z dokumentacją szkoły, jej organizacją, strukturą, pracą samorządu uczniowskiego oraz szkolnych organizacji młodzieżowych; 13) umożliwić hospitację lekcji wychowawczej Nauczyciel-opiekun praktykantów zobowiązuje się: 18) przeprowadzić dla praktykantów lekcje różnych typów i rodzajów (np. gimnastyki, lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych, zabaw i gier ruchowych i inne); 19) zorganizować praktykantom hospitację: lekcji wychowawczej, zajęć świetlicy szkolnej, zajęć ruchowych w klasach I-III, oraz zajęć np. gimnastyki korekcyjnej 20) angażować studentów do asystowania podczas prowadzonej lekcji, przydzielić zadania do wykonania. Podczas lekcji część studentów (np. 3 osoby) aktywnie asystuje i pomaga przy jej prowadzeniu; pozostali studenci obserwują prowadzone lekcje, a efekty obserwacji zapisują w arkuszach obserwacji lekcji; 21) na bieżąco sprawdzać zapisane przez praktykantów arkusze obserwacji lekcji oraz potwierdzać podpisem obserwacje zgodne z przeprowadzoną lekcją; 22) omawiać z praktykantami prowadzone lekcje; 23) zapoznać studentów z dokumentacją pracy nauczyciela wf (plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, budżet godzin, bieżący zapis w dzienniku, kryteria i sposób oceny uczniów, plan rozwoju zawodowego nauczyciela wf i in.) 24) dokumentować frekwencję i prowadzić bieżącą ocenę praktykantów; zapis obecności studentów powinien zawierać informacje dotyczące każdego dnia praktyk z uwzględnieniem każdej godziny zajęć zgodnie z harmonogramem pracy; 25) w ostatnim dniu wręczyć każdemu praktykantowi ocenę końcową wraz z opinią o praktykancie. Przykład właściwego prowadzenia przez praktykanta dziennika praktyk: Data Godziny pracy Liczba Wyszczególnienie zajęć godzin :55-9:40 1 Kl. 6c - hospitacja lekcji nauczyciela (arkusz nr 1) 9:50-10:35 1 Kl. 3a - prowadzenie zajęć ruchowych konspekt nr 4 10:45-11:30 1 Omawianie lekcji z nauczycielem. 11:50-12:35 1 Kl. 5b - asystowanie w lekcji prowadzonej przez nauczyciela (Zadania lekcji: U, S, W, P) 9

10 Praktykanci są zobowiązani do: 3) prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk: dziennika praktyk, zeszytu praktyk z arkuszami obserwacji lekcji oraz z konspektami lekcji; 1.arkusz obserwacji zajęć w świetlicy szkolnej, 2. arkusz obserwacji zajęć ruchowych w klasach I-III, 6) wypełniania poleceń nauczyciela-opiekuna związanych z realizacją praktyk; 7) zapoznania się z programem nauczania, sposobem oceny uczniów oraz z: g) planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły w zakresie wf, h) planem wychowania fizycznego dla klas I-III, i) planem wynikowym/rozkładem materiału i in. 15)sporządzenia z pomocą nauczyciela-opiekuna, planu pracy i dostarczenia go do sekretariatu Instytutu Wychowania Fizycznego do następnego dnia po rozpoczęciu praktyki do godz ; 16)właściwego przygotowania do lekcji (stosowny ubiór sportowy); 17)aktywnego asystowania w prowadzonej lekcji według wskazań nauczyciela; 18)aktywnego uczestniczenia w obserwacjach - wnikliwe śledzenie przebiegu lekcji oraz sporządzanie arkuszy obserwacji lekcji; 19)samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych w klasach I-III na podstawie przygotowanych konspektów lekcji 20)100% obecności. Obecność jest obowiązkowa w każdym dniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, lub dziekańskim, które przy danym dniu należy wkleić do dziennika praktyk. Ponadto student powinien powiadomić o swej nieobecności nauczyciela-opiekuna praktyk oraz grupowego. W przypadku odwołania zajęć wf w danej szkole student grupowy jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie sekretariat Instytutu Wychowania Fizycznego. Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do odbywania praktyk w dogodnych dla nich terminach po wcześniejszych uzgodnieniach z opiekunem praktyk. Osób posiadających ITS nie obowiązuje usprawiedliwianie nieobecności. Poza tym wszystkie powyższe warunki dotyczą również studentów z ITS. Warunki zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia do Instytutu Wychowania Fizycznego w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia praktyk: 4) właściwie wypełniony dziennik praktyk, 5) zeszyt praktyk z liczbą min. 15 konspektów lekcji podpisanych przez nauczyciela, 6) opinia i ocena końcowa od nauczyciela-opiekuna. 10

11 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7. września 2004 (Dz. U. nr 207, poz. 2110) WYTYCZNE do organizacji i przeprowadzenia praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej w klasach IV-VI dla studentów studiów stacjonarnych Instytutu Wychowania Fizycznego Praktyka pedagogiczna w klasach IV-VI szkole podstawowej k) liczba godzin: 60; l) okres realizacji w czasie studiów: na III roku w V semestrze; m)forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. Praktyki pedagogiczne mają na celu przygotowanie praktykantów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego oraz zapoznanie ich z działalnością dydaktyczno-wychowawczą współczesnej szkoły i jej organizacją na I i II etapie edukacyjnym Instytut Wychowania Fizycznego, po zawarciu umowy z Dyrekcjami szkół, kieruje praktykantów do danej szkoły. Dyrektorzy poszczególnych placówek wyznaczają nauczyciela do opieki nad przydzielonymi praktykantami. Dyrekcja szkoły zobowiązuje się: 14) zorganizować i przygotować warunki dla odbycia praktyk; 15) skierować grupę praktykantów do odpowiedniego nauczyciela wf opiekuna (minimum mianowanego); 16) wprowadzać praktykantów w całokształt pracy szkoły zapoznając z dokumentacją szkoły, jej organizacją, strukturą, pracą samorządu uczniowskiego oraz szkolnych organizacji młodzieżowych; Nauczyciel-opiekun praktykantów zobowiązuje się: 26) przeprowadzić dla praktykantów lekcje różnych typów i rodzajów (np. gimnastyki, lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych, zabaw i gier ruchowych i inne); 27) zorganizować praktykantom hospitację: lekcji wychowawczej, zajęć ruchowych w klasach IV-VI, oraz zajęć np. gimnastyki korekcyjnej 28) angażować studentów do asystowania podczas prowadzonej lekcji, przydzielić zadania do wykonania. Podczas lekcji część studentów (np. 3 osoby) aktywnie asystuje i pomaga przy jej prowadzeniu; pozostali studenci obserwują prowadzone lekcje, a efekty obserwacji zapisują w arkuszach obserwacji lekcji; 29) na bieżąco sprawdzać zapisane przez praktykantów arkusze obserwacji lekcji oraz potwierdzać podpisem obserwacje zgodne z przeprowadzoną lekcją; 30) omawiać z praktykantami prowadzone lekcje; 31) zapoznać studentów z dokumentacją pracy nauczyciela wf (plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, budżet godzin, bieżący zapis w dzienniku, kryteria i sposób oceny uczniów, plan rozwoju zawodowego nauczyciela wf i in.) 32) dokumentować frekwencję i prowadzić bieżącą ocenę praktykantów; zapis obecności studentów powinien zawierać informacje dotyczące każdego dnia praktyk z uwzględnieniem każdej godziny zajęć zgodnie z harmonogramem pracy; 33) w ostatnim dniu wręczyć każdemu praktykantowi ocenę końcową wraz z opinią o praktykancie. Przykład właściwego prowadzenia przez praktykanta dziennika praktyk: Data Godziny pracy Liczba Wyszczególnienie zajęć godzin :55-9:40 1 Kl. 6c - hospitacja lekcji nauczyciela (arkusz nr 1) 9:50-10:35 1 Kl. 5a - prowadzenie zajęć wf konspekt nr 4 10:45-11:30 1 (zadania lekcji: U, S, W, P) 11:50-12:35 1 Kl. 5b - asystowanie w lekcji prowadzonej przez nauczyciela (Zadania lekcji: U, S, W, P) 11

12 Praktykanci są zobowiązani do: 4) prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk: dziennika praktyk, zeszytu praktyk z arkuszami obserwacji lekcji oraz z konspektami lekcji; 8) wypełniania poleceń nauczyciela-opiekuna związanych z realizacją praktyk; 9) zapoznania się z programem nauczania, sposobem oceny uczniów oraz z: j) planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły w zakresie wf, k) planem wychowania fizycznego dla klas IV-VI, l) planem wynikowym/rozkładem materiału i in. 21)sporządzenia z pomocą nauczyciela-opiekuna, planu pracy i dostarczenia go do sekretariatu Instytutu Wychowania Fizycznego do następnego dnia po rozpoczęciu praktyki do godz ; 22)właściwego przygotowania do lekcji (stosowny ubiór sportowy); 23)aktywnego asystowania w prowadzonej lekcji według wskazań nauczyciela; 24)aktywnego uczestniczenia w obserwacjach - wnikliwe śledzenie przebiegu lekcji oraz sporządzanie arkuszy obserwacji lekcji; 25)samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych w klasach IV-VI na podstawie przygotowanych konspektów lekcji 26)100% obecności. Obecność jest obowiązkowa w każdym dniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, lub dziekańskim, które przy danym dniu należy wkleić do dziennika praktyk. Ponadto student powinien powiadomić o swej nieobecności nauczyciela-opiekuna praktyk oraz grupowego. W przypadku odwołania zajęć wf w danej szkole student grupowy jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie sekretariat Instytutu Wychowania Fizycznego. Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do odbywania praktyk w dogodnych dla nich terminach po wcześniejszych uzgodnieniach z opiekunem praktyk. Osób posiadających ITS nie obowiązuje usprawiedliwianie nieobecności. Poza tym wszystkie powyższe warunki dotyczą również studentów z ITS. Warunki zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia do Instytutu Wychowania Fizycznego w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia praktyk: 7) właściwie wypełniony dziennik praktyk, 8) zeszyt praktyk z liczbą min. 15 konspektów lekcji podpisanych przez nauczyciela, oraz 10 arkuszy obserwacji lekcji 9) opinia i ocena końcowa od nauczyciela-opiekuna. 12

13 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7. września 2004 (Dz. U. nr 207, poz. 2110) WYTYCZNE do organizacji i przeprowadzenia praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej w klasach IV-VI dla studentów studiów stacjonarnych Instytutu Wychowania Fizycznego, specjalność: Gimnastyka Korekcyjna Praktyka pedagogiczna w klasach IV-VI szkole podstawowej n) liczba godzin: 75; o) okres realizacji w czasie studiów: na II roku w IV semestrze; p) forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. Praktyki pedagogiczne mają na celu przygotowanie praktykantów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego oraz zapoznanie ich z działalnością dydaktyczno-wychowawczą współczesnej szkoły i jej organizacją na I i II etapie edukacyjnym Instytut Wychowania Fizycznego, po zawarciu umowy z Dyrekcjami szkół, kieruje praktykantów do danej szkoły. Dyrektorzy poszczególnych placówek wyznaczają nauczyciela do opieki nad przydzielonymi praktykantami. Dyrekcja szkoły zobowiązuje się: 17) zorganizować i przygotować warunki dla odbycia praktyk; 18) skierować grupę praktykantów do odpowiedniego nauczyciela wf opiekuna (minimum mianowanego); 19) wprowadzać praktykantów w całokształt pracy szkoły zapoznając z dokumentacją szkoły, jej organizacją, strukturą, pracą samorządu uczniowskiego oraz szkolnych organizacji młodzieżowych; Nauczyciel-opiekun praktykantów zobowiązuje się: 34) przeprowadzić dla praktykantów lekcje różnych typów i rodzajów (np. gimnastyki, lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych, zabaw i gier ruchowych i inne); 35) zorganizować praktykantom hospitację: lekcji wychowawczej, zajęć ruchowych w klasach IV-VI, oraz zajęć np. gimnastyki korekcyjnej 36) angażować studentów do asystowania podczas prowadzonej lekcji, przydzielić zadania do wykonania. Podczas lekcji część studentów (np. 3 osoby) aktywnie asystuje i pomaga przy jej prowadzeniu; pozostali studenci obserwują prowadzone lekcje, a efekty obserwacji zapisują w arkuszach obserwacji lekcji; 37) na bieżąco sprawdzać zapisane przez praktykantów arkusze obserwacji lekcji oraz potwierdzać podpisem obserwacje zgodne z przeprowadzoną lekcją; 38) omawiać z praktykantami prowadzone lekcje; 39) zapoznać studentów z dokumentacją pracy nauczyciela wf (plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, program nauczania, rozkład materiału lub plan wynikowy, budżet godzin, bieżący zapis w dzienniku, kryteria i sposób oceny uczniów, plan rozwoju zawodowego nauczyciela wf i in.) 40) dokumentować frekwencję i prowadzić bieżącą ocenę praktykantów; zapis obecności studentów powinien zawierać informacje dotyczące każdego dnia praktyk z uwzględnieniem każdej godziny zajęć zgodnie z harmonogramem pracy; 41) w ostatnim dniu wręczyć każdemu praktykantowi ocenę końcową wraz z opinią o praktykancie. Przykład właściwego prowadzenia przez praktykanta dziennika praktyk: Data Godziny pracy Liczba Wyszczególnienie zajęć godzin :55-9:40 1 Kl. 6c - hospitacja lekcji nauczyciela (arkusz nr 1) 9:50-10:35 1 Kl. 5a - prowadzenie zajęć wf konspekt nr 4 10:45-11:30 1 (zadania lekcji: U, S, W, P) 11:50-12:35 1 Kl. 5b - asystowanie w lekcji prowadzonej przez nauczyciela (Zadania lekcji: U, S, W, P) 13

14 Praktykanci są zobowiązani do: 5) prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk: dziennika praktyk, zeszytu praktyk z arkuszami obserwacji lekcji oraz z konspektami lekcji; 10)wypełniania poleceń nauczyciela-opiekuna związanych z realizacją praktyk; 11)zapoznania się z programem nauczania, sposobem oceny uczniów oraz z: m) planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły w zakresie wf, n) planem wychowania fizycznego dla klas IV-VI, o) planem wynikowym/rozkładem materiału i in. 27)sporządzenia z pomocą nauczyciela-opiekuna, planu pracy i dostarczenia go do sekretariatu Instytutu Wychowania Fizycznego do następnego dnia po rozpoczęciu praktyki do godz ; 28)właściwego przygotowania do lekcji (stosowny ubiór sportowy); 29)aktywnego asystowania w prowadzonej lekcji według wskazań nauczyciela; 30)aktywnego uczestniczenia w obserwacjach - wnikliwe śledzenie przebiegu lekcji oraz sporządzanie arkuszy obserwacji lekcji; 31)samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych w klasach IV-VI na podstawie przygotowanych konspektów lekcji 32)100% obecności. Obecność jest obowiązkowa w każdym dniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim, lub dziekańskim, które przy danym dniu należy wkleić do dziennika praktyk. Ponadto student powinien powiadomić o swej nieobecności nauczyciela-opiekuna praktyk oraz grupowego. W przypadku odwołania zajęć wf w danej szkole student grupowy jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie sekretariat Instytutu Wychowania Fizycznego. Studenci z Indywidualnym Tokiem Studiów mają prawo do odbywania praktyk w dogodnych dla nich terminach po wcześniejszych uzgodnieniach z opiekunem praktyk. Osób posiadających ITS nie obowiązuje usprawiedliwianie nieobecności. Poza tym wszystkie powyższe warunki dotyczą również studentów z ITS. Warunki zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia do Instytutu Wychowania Fizycznego w terminie do siedmiu dni roboczych od zakończenia praktyk: 10) właściwie wypełniony dziennik praktyk, 11) zeszyt praktyk z liczbą min. 15 konspektów lekcji podpisanych przez nauczyciela, oraz 10 arkuszy obserwacji lekcji 12) opinia i ocena końcowa od nauczyciela-opiekuna. 14

15 Karta zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej dla studentów studiów stacjonarnych licencjackich Instytutu Wychowania Fizycznego Imię i nazwisko studenta. Numer i adres szkoły.. Nazwisko i imię nauczyciela opiekuna praktyk: Dyrekcja szkoły Wychowawca klasy Świetlica szkolna Zadanie Główne kierunki pracy szkoły (dydaktyczna, wychowawczo-opiekuńcza, organizacyjna, administracyjna) Program wychowawczy szkoły, profilaktyki, plan działań wspierających Zapoznanie się z podstawowymi informacjami dot. procedur szkolnych, przepisów i obowiązków nauczyciela Zadania wychowawcy klasy, współpraca z rodzicami, zapoznanie się z planem pracy dydaktycznowychowawczej w klasach I-III Zapoznanie się z dokumentacją nauczyciela wychowawcy Hospitacja lekcji wychowawczej Hospitacja zajęć ruchowych prowadzonych przez nauczyciela w klasach I-III Zapoznanie się z programem pracy opiekuńczej w świetlicy szkolnej Zapoznanie się ze specyfiką pracy i procedurami świetlicy szkolnej Hospitacja zajęć w świetlicy szkolnej Data Potwierdzenie wykonania zadania Podpis uprawnionego pracownika Pieczątka placówki Pedagog psycholog Nauczyciel wf opiekun praktykantów Zapoznanie się z pracą pedagoga, psychologa szkolnego Specyfika pracy, zakres obowiązków, profilaktyka w pracy pedagoga/psychologa szkolnego Zapoznanie się z planami dydaktycznowychowawczymi w zakresie wychowania fizycznego w klasach IV-VI SP Zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela wf (liczebność uczniów w klasach, zwolnienia z wf-u, organizacja zajęć) Hospitacja lekcji wf prowadzonych przez nauczyciela w klasach IV-VI Hospitacja zajęć ruchowych: fakultatywnych, gimnastyki korekcyjnej lub zajęć pozalekcyjnych (SKS,UKS) Ocena końcowa pracy praktykanta 15

16 16

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA W KLUBIE FITNESS

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA W KLUBIE FITNESS AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA W KLUBIE FITNESS Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Specjalność: trener personalny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KARTA ZALICZENIA NAUCZYCIELSKIEJ PRAKTYKI PSYCHOOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

KARTA ZALICZENIA NAUCZYCIELSKIEJ PRAKTYKI PSYCHOOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ KARTA ZALICZENIA NAUCZYCIELSKIEJ PRAKTYKI PSYCHOOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1. Dane: a) Imię i nazwisko studenta:... b) Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna praktyki:... c) Nazwa szkoły miejsca realizacji praktyki:.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA PEDAGOGICZNA GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA PEDAGOGICZNA GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA PEDAGOGICZNA GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Specjalność: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)*

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)* WYŻSZA SZKOŁA SPORTOWA im. Kazimierza Górskiego WYDZIAŁ: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kierunek

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej

D Z I E N N I K praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej A W F w Poznaniu ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Zakład Teorii i Metodyki Kultury Fizycznej 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Estkowskiego 13, tel. 95/ 7279 193 lub 192 D Z I E

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w szkole jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Podyplomowe Studia Pedagogiczne KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA KONIN 2010/2011/2012

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla kierowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla kierowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH,

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, 1. PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W GIMNAZJUM - III etap kształcenia, 2. Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE W LICEUM IV etap kształcenia PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE IV

Bardziej szczegółowo

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego; 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 Sekretariat praktyk: tel. 12 6831095 Kierownik Zakładu: tel. 12 6831249 Kierownik ds. praktyk:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Imię i nazwisko studenta.. Nr albumu.. Rok i kierunek studiów. Specjalność. Szkoła, w której student odbywa

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYKA I INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM W WYMIARZE GODZIN 60 ETAP ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE PRZYRODY I MATEMATYKI

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE PRZYRODY I MATEMATYKI Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE PRZYRODY I MATEMATYKI został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego

Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego 1. Obowiązek odbycia praktyki pedagogicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI W RAMACH PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEGO

DZIENNIK PRAKTYKI W RAMACH PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEGO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYKI W RAMACH PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEGO Imię i nazwisko studenta.. Nr albumu.. Rok i kierunek studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny Na podstawie art. 161 ust.1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Studia niestacjonarne rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

I. CELE PRAKTYK II. ORGANIZACJA PRAKTYK

I. CELE PRAKTYK II. ORGANIZACJA PRAKTYK INSTRUKCJA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ DLA STUDENTÓW HISTORII STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia (licencjackie) AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA (120 godzin praktyki) od roku

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMśY Rozdział 1 Postanowienia ogólne i cele praktyk pedagogicznych 1 1. Praktyki

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności:

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Uwagi ogólne: 1. Organizację i przebieg praktyk studenckich na

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK z zakresu: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Praktyka

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Cele i zadania praktyk dla studentów kierunku Pedagogika Celem praktyk jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej

w Szkole Podstawowej ZESZYT PRAKTYK KATECHETYCZNYCH dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego PRAKTYKA II w Szkole Podstawowej ROK IV... Imię i Nazwisko... Rok akademicki... Rok studiów... Nr albumu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34b/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyki Zawodowej wraz z załącznikami na kierunku: wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. Studenci zobowiązani są do odbycia 160 godzin (cztery tygodnie)

Bardziej szczegółowo

ZESZYT PRAKTYK KATECHETYCZNYCH

ZESZYT PRAKTYK KATECHETYCZNYCH ZESZYT PRAKTYK KATECHETYCZNYCH dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego PRAKTYKA III w Szkole Gimnazjalnej ROK IV... Imię i Nazwisko... Rok akademicki... Rok studiów... Nr albumu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRAKTYK STUDENCKICH

DOKUMENTACJA PRAKTYK STUDENCKICH Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce tel. 41 349 71 20 DZIENNIK PRAKTYK DOKUMENTACJA PRAKTYK STUDENCKICH (SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA) organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ DZIENNIK PRAKTYK dla studentów studiów niestacjonarnych Student: Numer indeksu Studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk pedagogicznych studia I stopnia

Regulamin praktyk pedagogicznych studia I stopnia Regulamin praktyk pedagogicznych studia I stopnia Kierunek: Filozofia Studia stacjonarne I stopnia Specjalność nauczycielska: Etyka Filozofia i komunikacja 1 Wiedza o społeczeństwie (w ramach przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Nr Nazwa pola Opis pola 1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM Poznań 2015 1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 835-52-06 Praktyka dydaktyczna w

Bardziej szczegółowo

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ. III - FORMY PRAKTYKI Student odbywa praktykę w następujących formach:

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ. III - FORMY PRAKTYKI Student odbywa praktykę w następujących formach: HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej (opiekuńczo-wychowawczej) dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ DZIENNIK PRAKTYK dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Student: Numer indeksu Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk pedagogicznych (zwany dalej Regulaminem), określa organizację i tok praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ, kierunek: filologia rosyjska studia II stopnia

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ, kierunek: filologia rosyjska studia II stopnia REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ, kierunek: filologia rosyjska studia II stopnia Praktyki pedagogiczne stanowią nieodłączną część procesu dydaktyczno wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia stacjonarne

INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia stacjonarne Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Matematyki i Informatyki INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA Wrocław, 20 maja 2015 PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH Kierunek: PEDAGOGIKA I. Rodzaje praktyk na kierunku pedagogika Praktyka przygotowuje do realizowania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, studia licencjackie V i VI semestr: V semestr 130 godz. VI semestr 120 godz.

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, studia licencjackie V i VI semestr: V semestr 130 godz. VI semestr 120 godz. Liczba godzin praktyk w roku akademickim 2018/2019 Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, studia licencjackie III i IV semestr: III semestr 90 godz. IV semestr 90 godz. Administracja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ/ŚREDNIEJ* 1 DZIENNIK PRAKTYK dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: praktyczny I CELE I ZADANIA

Profil kształcenia: praktyczny I CELE I ZADANIA Profil kształcenia: praktyczny HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej (opiekuńczo-wychowawczej) dla Studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU (ANEKS DO STATUTU NKJO W JASTRZĘBIU ZDROJU) 2006/2007 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Słuchacz Nauczycielskiego Kolegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA I. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną studenckich praktyk zawodowych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE Poznań 2014 1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Bardziej szczegółowo

ROK V. w Szkole Ponadgimnazjalnej. dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. ... Imię i Nazwisko. Miejsce odbywania praktyk:

ROK V. w Szkole Ponadgimnazjalnej. dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. ... Imię i Nazwisko. Miejsce odbywania praktyk: ZESZYT PRAKTYK KATECHETYCZNYCH dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego PRAKTYKA IV w Szkole Ponadgimnazjalnej ROK V... Imię i Nazwisko... Rok akademicki... Rok studiów... Nr albumu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW Załącznik do Zarządzenia nr 43/2016 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 15.12.2016 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY I PRZEDMIOT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) EPIW

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY I PRZEDMIOT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) EPIW Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ DYDAKTYCZNY I PRZEDMIOT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej. Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej. Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin ZESZYT PRAKTYK dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ DZIENNIK PRAKTYK dla studentów studiów niestacjonarnych Student: Numer indeksu Studia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Nazwisko i imię studenta.... Nr albumu..... Rok i kierunek studiów.... Specjalność.. Nazwa i adres placówki, w której student odbywa

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym (w zakresie oligofrenopedagogiki)

Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym (w zakresie oligofrenopedagogiki) Z3.7-P-RKP-3 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w V

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA I STOPNIA D Z I E N N I K P R A K T Y K AUDYCJE MUZYCZNE I KSZTAŁCENIE SŁUCHU imię i nazwisko: nr albumu: 1 Audycje muzyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 61 835 52 03, tel./fax 61 835 52 06 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH

I. ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NAUCZYCIELSKICH MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY Został opracowany na podstawie: - Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta... Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ Nabór 2016-2019 Miejsce realizowania praktyki... Termin praktyki... Opiekun praktyki

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka w szkole podstawowej DZIENNIK PRAKTYK

Praktyka asystencka w szkole podstawowej DZIENNIK PRAKTYK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie im. Jana Amosa Komeńskiego Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej Praktyka asystencka w szkole podstawowej DZIENNIK PRAKTYK dla studentów stacjonarnych kierunku

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 27/2012 Dziekana WSKS Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia pedagogicznego i na studiach I stopnia w

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk pedagogicznych studia II stopnia

Regulamin praktyk pedagogicznych studia II stopnia Regulamin praktyk pedagogicznych studia II stopnia Kierunek: Filozofia Studia stacjonarne II stopnia Specjalność nauczycielska: Etyka Filozofia/Filozofia i komunikacja Wiedza o społeczeństwie Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok II (semestr III) studia niestacjonarne I stopnia rok II Bydgoszcz 1.

Bardziej szczegółowo

ZESZYT PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia

ZESZYT PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI im. Haliny Konopackiej ZESZYT PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia Wymiar - 30 godzin Student... nr indeksu... studia: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Uczelnia im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Uczelnia im. Alcide De Gasperi w Józefowie Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Uczelnia im. Alcide De Gasperi w Józefowie Wydział Nauk Społecznych Kierunek studiów Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (specjalność Specjalność

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ DZIENNIK PRAKTYK dla studentów stacjonarnych Student: Numer indeksu Studia stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo