Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego"

Transkrypt

1 Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich wychowania fizycznego. Stanowi istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy. Praktyka służy przede wszystkim do budowania własnego warsztatu pracy, poprzez weryfikację wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie studiów, w szkolnej praktyce. Daje możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych i kształtowania umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Praktyka pozwala też na ewaluację własnej drogi rozwoju zawodowego, przechodzenia od wiedzy do działania. Aktualny program praktyk pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego obowiązuje od 2012 roku, co było spowodowane wprowadzeniem do systemu szkolnictwa wyższego Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. W wyniku zmian systemowych, organizacyjnych i programowych zapoczątkowanych w roku akademickim 2012/2013 absolwenci studiów pierwszego na kierunku Wychowanie fizyczne po ich ukończeniu nabędą kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych w klasach I-III i IV- VI. Natomiast absolwenci studiów II na kierunku Wychowanie fizyczne po ich ukończeniu posiadają kwalifikacje do pracy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Powyższa sytuacja spowodowała konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dotychczas realizowanych programach praktyk pedagogicznych. Obecny program praktyk pedagogicznych zawiera: cele i zadania, efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, organizację i formy realizacji praktyk i szczegółowy harmonogram realizacji praktyk pedagogicznych na studiach pierwszego i drugiego. 1. Cele i zadania praktyk pedagogicznych: tworzenie podstaw własnego warsztatu pracy w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, poznawanie sposobów realizacji różnorodnych umiejętności rekreacyjno-sportowych i utylitarnych, poznawanie praktycznych sposobów realizacji założeń reformy systemu edukacji,

2 dokonywanie pierwszych prób diagnozowania w wychowaniu fizycznym, zdobywanie wiedzy związanej z organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na różnych szczeblach edukacji, uczenie się obserwowania lekcji i innych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonalenie w zakresie pisemnego przygotowywania lekcji oraz innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uczenie się prowadzenia zajęć, dokonywanie prób nawiązywania współpracy z rodzicami i innymi społecznościami szkolnymi, branie udziału w imprezach rekreacyjno-sportowych, zawodach i rozgrywkach, uczenie się organizacji szkolnych igrzysk sportowych, obserwowanie i prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej poznawanie pracy różnych agend szkoły: sekretariat, dyrekcja, zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego, organizacje i stowarzyszenia sportowe np. UKS. W trakcie kolejnych praktyk pedagogicznych pożądane jest uzyskanie przez absolwentów następujących szczegółowych efektów kształcenia: W zakresie wiedzy absolwent: a) posiada podstawową wiedzę o głównych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, b) posiada podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, c) posiada szczegółową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (edukacja wczesnoszkolna klasy I-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne),

3 d) posiada podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w wybranych instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. W zakresie umiejętności absolwent: a) potrafi dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, b) potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej, w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na określonych etapach edukacyjnych, c) potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych związanych z wybranymi etapami edukacyjnymi, d) potrafi kierować procesem kształcenia i wychowania. W zakresie kompetencji społecznych absolwent: a) ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku szkolnym i społecznym, b) odpowiednio przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i realizuje działania pedagogiczne, c) ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów o różnym poziomie sprawności fizycznej, d) ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka. 2. Organizacja i formy realizacji praktyk pedagogicznych Praktyki pedagogiczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I realizowane są w trakcie 150 godz., w formie jednej praktyki obserwacyjno-asystenckiej i dwóch praktyk ciągłych. Natomiast praktyki pedagogiczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II realizowane są również w trakcie 150 godz., w formie jednej praktyki obserwacyjno-asystenckiej i dwóch praktyk ciągłych.

4 Są to następujące praktyki: A) stacjonarne i niestacjonarne pierwszego : 1. Praktyka obserwacyjno-asystencka w ramach przedmiotu metodyka wychowania fizycznego w szkole ćwiczeń (semestr III 15 godz. w szkole podstawowej i semestr IV 15 godz. w szkole podstawowej) 30 godz. 2. Praktyka wychowawcza wdrożeniowa ciągła w szkole podstawowej: 2 tygodnie (semestr II) 40 godz. 3. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole podstawowej: 4 tygodnie (semestr V) 80 godz. B) stacjonarne i niestacjonarne drugiego : 1. Praktyka obserwacyjno-asystencka w ramach przedmiotu zaawansowana metodyka wychowania fizycznego w szkole ćwiczeń (semestr I 15 godz. w gimnazjum i semestr II 15 godz. w szkole ponadgimnazjalnej) 30 godz. 2. Praktyka dydaktyczna ciągła w gimnazjum: 4 tygodnie (semestr II) 60 godz. 3. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej: 4 tygodnie (semestr III) 60 godz. Praktyki pedagogiczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego I. Praktyka obserwacyjno-asystencka w szkole podstawowej w ramach przedmiotu metodyka wychowania fizycznego Praktyka obserwacyjno-asystencka realizowana jest w szkole ćwiczeń (szkoła podstawowa) w ramach przedmiotu metodyka wychowania fizycznego w trakcie III semestru 15 godzin i IV semestru 15 godzin. Student pod opieką dydaktyczną nauczyciela akademickiego i nauczyciela wychowania fizycznego poznaje specyfikę praktycznej realizacji procesu wychowania fizycznego na poziomie szkoły podstawowej. W tym celu student: a) obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, b) czynnie asystuje w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego, c) prowadzi poszczególne części toku zajęć wychowania fizycznego, d) samodzielnie lub z innym studentem prowadzi całe jednostki lekcyjne,

5 e) potrafi omawiać obserwowane i prowadzone zajęcia wychowania fizycznego, f) dokonuje oceny prowadzonych i obserwowanych lekcji wychowania fizycznego, g) prowadzi dokumentację praktyki. II. Praktyka wychowawcza wdrożeniowa ciągła w szkole podstawowej Praktyka wychowawcza wdrożeniowa ciągła w szkole podstawowej (40 godz.) jest realizowana na I roku studiów, w trakcie II semestru. Opiekunem studenta w trakcie praktyki ciągłej wychowawczej może być pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel świetlicy lub nauczyciel wychowania fizycznego jeżeli prowadzi zajęcia na świetlicy szkolnej lub pełni funkcję pedagoga szkolnego w wymiarze co najmniej ½ etatu. W ramach tej praktyki student: a) poznaje specyfikę funkcjonowania szkoły podstawowej, b) obserwuje formalne i nieformalne grupy dzieci, c) poznaje zasady pracy nauczyciela wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela zatrudnionego w świetlicy, d) uczy się sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych na terenie szkoły, e) pełni rolę nauczyciela opiekuna wychowawcy w trakcie wycieczek szkolnych, dyskotek, ognisk, wyjazdów do kina itp., f) zapoznaje się z podstawowymi dokumentami szkoły, g) pełni rolę nauczyciela dyżurnego w trakcie przerw międzylekcyjnych, h) uczestniczy w posiedzeniach organów statutowych szkoły, i) prowadzi dokumentację praktyki. Szczegółowe zadania merytoryczne praktyki wychowawczej wdrożeniowej ciągłej w szkole podstawowej oraz ich wymiar godzinowy są następujące: zapoznanie się ze statutem szkoły i jego charakterystyka 2 godz., koncepcja pracy szkoły 2 godz., regulamin ucznia 2 godz.,

6 regulamin rady pedagogicznej szkoły 2 godz., zapoznanie się z programem profilaktycznym szkoły 2 godz., analiza szkolnego zestawu programów nauczania, w tym programu wychowania fizycznego 4 godz., zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły 2 godz., poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, w tym przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego 4 godz., charakterystyka szkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły oraz wewnętrznego systemu ewaluacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły 2 godz., obserwacje zajęć edukacyjnych tzw. godzin z wychowawcą klasy 6 godz., poznanie dokumentacji pracy nauczyciela wychowawcy 2 godz., poznanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela pedagoga szkolnego 2 godz., asystowanie przy prowadzeniu zajęć w ramach świetlicy szkolnej 6 godz., pełnienie funkcji nauczyciela dyżurnego w trakcie przerw międzylekcyjnych 2 godz. III. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole podstawowej W trakcie praktyki dydaktycznej ciągłej w szkole podstawowej (80 godz.), która jest realizowana po II roku studiów, w miesiącu wrześniu, student: a) obserwuje czynności podejmowane przez nauczyciela opiekuna praktyki, w toku prowadzonych przez niego zajęć, w szkole podstawowej, b) zapisuje obserwowane zajęcia w karcie obserwacji, c) zapoznaje się z metodami, formami i szczegółowymi tokami lekcji w szkole podstawowej, d) poznaje sposoby wykorzystania oraz przygotowania do zajęć różnorodnych urządzeń i przyborów sportowych, e) uczy się sposobów oceniania uczniów w szkole podstawowej, f) analizuje działania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć ruchowych,

7 g) asystuje nauczycielowi opiekunowi praktyki w trakcie lekcji lub innych zajęć ruchowych, h) demonstruje ćwiczenia metodyczne związane z realizacją zadania głównego lekcji, i) prowadzi wybrane fragmenty lekcji lub innych zajęć rekreacyjno-sportowych, j) prowadzi całe lekcje wychowania fizycznego lub inne zajęcia ruchowe, k) pisemnie przygotowuje się do każdej prowadzonej jednostki metodycznej (konspekt, scenariusz zajęć), l) analizuje wymagania szczegółowe podstawy programowej wychowania fizycznego w szkole podstawowej, m) zapoznaje się z programem nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej, n) analizuje szczegółowy roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy, o) poznaje przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego, p) sędziuje i pomaga w organizacji szkolnych zawodów sportowych, q) poznaje metody diagnozowania sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego dzieci, r) prowadzi dokumentację odbywania praktyki (dziennik praktyk). Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole podstawowej może być odbywana u nauczyciela wychowania fizycznego, który posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Szczegółowe rozplanowanie 80 godzin praktyki jest następujące: obserwacja zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej 4 godz., asystowanie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej - 6 godz., prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej 10 godz.,

8 obserwacja zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej 10 godz., asystowanie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 10 godz., samodzielne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej 30 godz., udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, wyjazdach na pływalnię itp. 10 godz. Praktyki pedagogiczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego I. Praktyka obserwacyjno-asystencka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w ramach przedmiotu zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Praktyka obserwacyjno-asystencka realizowana jest w szkole ćwiczeń (semestr I 15 godzin w gimnazjum i semestr II 15 godzin w szkole ponadgimnazjalnej). Student pod opieką dydaktyczną nauczyciela akademickiego i nauczyciela wychowania fizycznego poznaje specyfikę praktycznej realizacji procesu wychowania fizycznego na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. W tym celu student: a) obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, b) czynnie asystuje w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego, c) samodzielnie prowadzi całe jednostki lekcyjne, d) potrafi omawiać obserwowane i prowadzone zajęcia wychowania fizycznego, e) dokonuje oceny prowadzonych i obserwowanych lekcji wychowania fizycznego, f) prowadzi dokumentację praktyki. II. Praktyka dydaktyczna ciągła w gimnazjum W trakcie praktyki dydaktycznej ciągłej w gimnazjum (60 godz.), która jest realizowana w trakcie II semestru zajęć, student: a) obserwuje czynności podejmowane przez nauczyciela opiekuna praktyki, w toku prowadzonych przez niego zajęć w gimnazjum, b) zapisuje obserwowane zajęcia w karcie obserwacji,

9 c) zapoznaje się z metodami, formami i szczegółowymi tokami lekcji w gimnazjum, d) poznaje sposoby wykorzystania oraz przygotowania do zajęć różnorodnych urządzeń i przyborów sportowych, e) uczy się sposobów oceniania uczniów w gimnazjum, f) analizuje działania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć ruchowych, g) asystuje nauczycielowi opiekunowi praktyki w trakcie lekcji lub innych zajęć ruchowych, h) demonstruje ćwiczenia metodyczne związane z realizacją zadania głównego lekcji, i) prowadzi wybrane fragmenty lekcji lub innych zajęć rekreacyjno-sportowych, j) prowadzi całe lekcje wychowania fizycznego lub inne zajęcia ruchowe, k) pisemnie przygotowuje się do każdej prowadzonej jednostki metodycznej (konspekt, scenariusz zajęć), l) analizuje wymagania szczegółowe podstawy programowej wychowania fizycznego w gimnazjum, m) poznaje metody diagnozowania sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego i aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej, n) zapoznaje się z programem nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum, o) analizuje szczegółowy roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy, p) poznaje przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego, q) uczy się sposobów realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej, r) sędziuje i pomaga w organizacji szkolnych zawodów sportowych, s) prowadzi dokumentację odbywania praktyki (dziennik praktyk). Praktyka ciągła dydaktyczna w gimnazjum może być odbywana u nauczyciela wychowania fizycznego, który posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela

10 mianowanego lub dyplomowanego. Szczegółowe rozplanowanie 60 godzin praktyki jest następujące: obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyki - 10 godz., asystowanie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyki - 5 godz., samodzielne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego 35 godz., udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, wyjazdach na pływalnię itp. 10 godz. III. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej W trakcie praktyki dydaktycznej ciągłej w szkole ponadgimnazjalnej (60 godz.), która jest realizowana po pierwszym roku studiów, w miesiącu wrześniu, student: a) obserwuje czynności podejmowane przez nauczyciela opiekuna praktyki, w toku prowadzonych przez niego zajęć w szkole ponadgimnazjalnej, b) zapisuje obserwowane zajęcia w karcie obserwacji, c) zapoznaje się z metodami, formami i szczegółowymi tokami lekcji w szkole ponadgimnazjalnej, d) poznaje sposoby wykorzystania oraz przygotowania do zajęć różnorodnych urządzeń i przyborów sportowych, e) uczy się sposobów oceniania uczniów w szkole ponadgimnazjalnej, f) analizuje działania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć ruchowych, g) asystuje nauczycielowi opiekunowi praktyki w trakcie lekcji lub innych zajęć ruchowych, h) uczy się sposobów realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej, i) demonstruje ćwiczenia metodyczne związane z realizacją zadania głównego lekcji,

11 j) prowadzi całe lekcje wychowania fizycznego lub inne zajęcia ruchowe, k) analizuje wymagania szczegółowe podstawy programowej wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej, l) zapoznaje się z programem nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej, m) poznaje metody diagnozowania sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego i aktywności fizycznej młodzieży w szkole ponadgimnazjalnej, n) analizuje szczegółowy roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy, o) poznaje przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego, p) sędziuje i pomaga w organizacji szkolnych zawodów sportowych, q) prowadzi dokumentację odbywania praktyki (dziennik praktyk). Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej może być odbywana u nauczyciela wychowania fizycznego, który posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Szczegółowe rozplanowanie 60 godzin praktyki jest następujące: obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyki - 10 godz., samodzielne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego 40 godz., udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, wyjazdach na pływalnię itp. 10 godz.

12 Szczegółowy harmonogram praktyk pedagogicznych na studiach stacjonarnych Rodzaj praktyki Tryb Poziom Liczba Liczba Zaliczenie studiów studiów godzin tygodni (semestr) 1. Praktyka I wychowawcza wdrożeniowa stacjonarne 40 2 II ciągła w szkole podstawowej 2. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole podstawowej stacjonarne I 80 4 V 3. Praktyka dydaktyczna ciągła w gimnazjum stacjonarne II 60 4 II 4. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej stacjonarne II 60 4 III 5. Praktyka I obserwacyjnoasystencka stacjonarne 30 - III, IV 6. Praktyka II obserwacyjnoasystencka stacjonarne 30 - I, II

13 Szczegółowy harmonogram praktyk pedagogicznych na studiach niestacjonarnych Rodzaj praktyki Tryb studiów Poziom Liczba Semestr Zaliczenie studiów godzin realizacji (semestr) 1.Praktyka I wychowawcza wdrożeniowa niestacjonarne 40 II II ciągła w szkole podstawowej 2. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole podstawowej niestacjonarne I 80 V V 3. Praktyka dydaktyczna ciągła w gimnazjum niestacjonarne II 60 II II 4. Praktyka dydaktyczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej niestacjonarne II 60 III III 5. Praktyka I obserwacyjnoasystencka niestacjonarne 30 - III, IV 6. Praktyka II obserwacyjnoasystencka niestacjonarne 30 - I, II

14 3. System kontroli praktyk pedagogicznych W trakcie trwania praktyki student jest kontrolowany przez nauczyciela akademickiego (co najmniej jeden raz w trakcie trwania każdej praktyki), który pełni funkcję opiekuna praktyki. Po zakończonej praktyce, opiekun dydaktyczny praktyki sprawdza dziennik praktyk wraz z oceną punktową, którą student otrzymuje od nauczyciela wychowania fizycznego, u którego była realizowana praktyka. 4. Zaliczenie praktyki Zaliczenia praktyki w ciągu 2 tygodni od daty jej zakończenia dokonuje opiekun dydaktyczny praktyki z ramienia uczelni na podstawie: a) obserwacji zajęć prowadzonych przez studenta w szkole, b) analizy sposobu prowadzenia dziennika praktyk, c) oceny punktowej, którą otrzymuje student od nauczyciela opiekunka praktyki w szkole. Pozostałe warunki zaliczenia praktyki reguluje Regulamin praktyk pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 5. Ocena jakości praktyk Praktyki realizowane przez studentów kierunku Wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego podlegają określonym procedurom oceny jakości ich realizacji. Należy tu wymienić następujące mechanizmy: 1. Student może realizować praktykę pedagogiczną tylko u nauczyciela, który posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a więc jest to osoba posiadająca duże doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej w szkole. 2. Nauczyciel może przyjąć tylko jedną osobę na praktykę zapewnia to pełną realizację godzinowego harmonogramu praktyki. 3. Opiekunowie praktyk z ramienia Wydziału hospitują studentów w trakcie ich pobytu w szkołach. 4. Student prowadzi dokumentację przebiegu praktyki tylko w specjalnym dzienniku praktyk opracowanym dla każdej praktyki.

15 5. Wszelkie zmiany w realizacji haromonogramu praktyki student musi zgłosić opiekunowi z Wydziału. 6. Ocena za praktykę dokonywana przez szkolnego opiekuna praktyki jest wszechstronna i dotyczy wielu aspektów pracy studenta z dziećmi i młodzieżą. 7. Do oceny praktyki wykorzystywany jest specjalny formularz załączony do każdego dziennika. 8. Praktyka musi być realizowana zgodnie z Regulaminem praktyk pedagogicznych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opracowanie dr Krzysztof Warchoł Zatwierdził: Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Prof. dr hab. Wojciech Czarny

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1 REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 1. Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Z PRAKTYKI WDROŻENIOWEJ DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS Z PRAKTYKI WDROŻENIOWEJ DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS Z PRAKTYKI WDROŻENIOWEJ DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Praktyka wdrożeniowa Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rok akademicki 2018/2019.

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rok akademicki 2018/2019. REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rok akademicki 2018/2019 Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 1. Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UAM. Studia podyplomowe. (Przygotowanie do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu)

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UAM. Studia podyplomowe. (Przygotowanie do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu) REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UAM Studia podyplomowe (Przygotowanie do prowadzenia zajęć z kolejnego przedmiotu) POZNAŃ 2013 1 I. PODSTAWA PRAWNA Założenia organizacyjne i merytoryczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA Wrocław, 20 maja 2015 PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH Kierunek: PEDAGOGIKA I. Rodzaje praktyk na kierunku pedagogika Praktyka przygotowuje do realizowania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Geografia i Biologia Nazwisko i imię Słuchacza ww.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Biologia Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne 1. Założenia programowe PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne Cel i zadania przedmiotu: Praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Plastyka i historia sztuki Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA Praktyka ogólnopedagogiczna organizowana jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i trwa 30 godzin. Odbywa się od września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH,

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, 1. PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W GIMNAZJUM - III etap kształcenia, 2. Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE W LICEUM IV etap kształcenia PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE IV

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Informatyka i technika Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyki zawodowe profil praktyczny 2. KIERUNEK: filologia, filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ III,

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego

Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego Regulamin praktyki pedagogicznej na Studiach Podyplomowych: Przygotowania Pedagogicznego 1. Obowiązek odbycia praktyki pedagogicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Załącznik nr 3f do Regulaminu praktyki zawodowej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Podstawę praktyk pedagogicznych stanowi art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.): (Specjalność nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim; Specjalność nauczycielska język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Kod przedmiotu: 100N-3P1PEWa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole podstawowej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Education and

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA

SYLABUS PRAKTYKI PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna (śródroczna) w liceum ogólnokształcącym lub w gimnazjum - 10-1P-DZA2 KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA

DZIENNIK PRAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA DZIENNIK PRAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA KIERUNEK: PEDAGOGIKA Imię i nazwisko studenta.. Numer albumu... Rok i kierunek studiów.. Specjalność. Opiekun w Instytucji Opiekun z ramienia Uczelni... Nazwa zakładu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 3 2. Kod przedmiotu: FGN - 26 3. Okres ważności karty: 2013-2016 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH PRAKTYKI ZAWODOWE dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Zgodnie z obowiązującymi planami studiów integralną częścią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I III szkoły podstawowej (10-0P-WY3a)

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I III szkoły podstawowej (10-0P-WY3a) SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I III szkoły podstawowej (10-0P-WY3a) KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: (ZZ-PE) Wychowanie przedszkolne z edukacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w szkole jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. dla Programu Kształcenia. Studiów Podyplomowych. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Załącznik do uchwały nr538 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu OPIS

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Jazzu /październik 2017 r./ REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH dla studentów Instytutu Jazzu, specjalności: Edukacja Artystyczna w Jazzie i Muzyce Estradowej

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Praktyka pedagogiczna. Dr Ewa Krause Dr Monika Gołembowska

OPIS PRZEDMIOTU. Praktyka pedagogiczna. Dr Ewa Krause Dr Monika Gołembowska Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III)

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Kod przedmiotu: 100S-0P3SUa Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. E. F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. E. F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. E. F. Szczepanika w Suwałkach Regulamin praktyki pedagogicznej słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Wymiar, zasady i forma odbywania

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK ZIENNIK PRAKTYK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STUDENCKICH wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100S-4P2POS PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ/ŚREDNIEJ* 1 DZIENNIK PRAKTYK dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk. ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W ŁODZI DLA KIERUNKU: PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Działając na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Nazwisko i imię Słuchacza ww. studiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Studia podyplomowe Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej REGULAMIN PRAKTYK NAUCZYCIELSKICH Białystok, 25 grudnia 2015 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) dla studentów II roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski (studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Studia niestacjonarne rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny/niestacjonarny) praktyka realizowana

Bardziej szczegółowo

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO. w Siedlcach

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO. w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu kształcenia w ramach modułu przygotowującego do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI Kod przedmiotu: 10-4P-PEK2 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)*

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)* WYŻSZA SZKOŁA SPORTOWA im. Kazimierza Górskiego WYDZIAŁ: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu RAMOWY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 50/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w zakresie specjalności nauczycielskiej z przedmiotu Plastyka studia I stopnia z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie Kierunek : Pedagogika Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą studia I stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100S-0P3SU PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO INSTYTUT PSYCHOLOGII PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: Psychologia Poziom studiów: 5-letnie jednolite studia magisterskie Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

d) Opanowania podstawowych umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

d) Opanowania podstawowych umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Praktyka pedagogiczna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie fizyczne z drugim rodzajem zajęć gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna I rok I. ZałoŜenia programowo - organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ ZAKŁAD KULTURY FIZYCZNEJ DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka praktyk

Charakterystyka praktyk Charakterystyka praktyk I. Praktyka ogólnopedagogiczna 36 godzin 2 tygodnie po 18 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum po semestrze 2. Podczas praktyki student/studentka będzie miał/a okazję

Bardziej szczegółowo