Kraków, dnia 8 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY WIEPRZ. z dnia 14 czerwca 2019 roku. w sprawie: zmian do budżetu gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 8 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY WIEPRZ. z dnia 14 czerwca 2019 roku. w sprawie: zmian do budżetu gminy"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Krków, dni 8 lipc 219 r Poz 5132 UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY WIEPRZ z dni 14 czerwc 219 roku w sprwie: zmin do budżetu gminy Dziłjąc n podstwie rt18 ust 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 199 roku o smorządzie gminnym (t j Dz U z 218r poz 994 z późn zm ) orz rt 211, rt 212, rt 214, rt 218 ustwy z dni 27 sierpni 29 r o finnsch publicznych (tj Dz U z 219r poz 869) Rd Gminy Wieprz uchwl, co nstępuje: 1 1 Zwiększ pln dochodów budżetu n rok 219 o łączną kwotę , zł z kwoty ,4 zł do kwoty ,4 zł w tym: ) zwiększ dochody bieżące o kwotę 34444, zł b) zwiększ dochody mjątkowe o kwotę 342, zł - zgodnie z Tbelą Nr 1 Tbel Nr 1 Lp Dził Nzw - Treść Kwot zwiększeni Kwot zmniejszeni 1 6 Trnsport i łączność , Drogi publiczne gminne , w tym dochody mjątkowe: , Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt 5 ust 3pkt 5 lit i b ustwy, lub płtności , w rmch budżetu środków europejskich, relizownych przez jednostki smorządu terytorilnego ( 6257) 2 75 Administrcj publiczn Urzędy gmin (mist i mist n prwch powitu) w tym dochody bieżące: Otrzymne spdki, zpisy i drowizny w postci pieniężnej ( 96) Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow 5 -

2 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 2 Poz 5132 Ochotnicze strże pożrne 5 - w tym dochody mjątkowe: 5 - Dotcj celow otrzymn z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń inwestycyjnych i zkupów inwestycyjnych ( 63) Oświt i wychownie 97, Szkoły podstwowe 58 - w tym dochody bieżące: 58 - Dochody z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów 33 o podobnym chrkterze ( 75) Wpływy z różnych dochodów ( 97) 25 Stołówki szkolne i przedszkolne 327, - w tym dochody bieżące: 327, - Wpływy z opłt z korzystnie z wyżywieni w jednostkch relizujących zdni z zkresu wychowni przedszkolnego ( 67) 294, - Wpływy z usług ( 83) 33, 5 3 Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej , Pozostł dziłlność , w tym dochody bieżące: , Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt 5 ust 1 pkt 3 orz ust 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub ,73 płtności w rmch budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydtków klsyfikownych w prgrfie 25 ( 27) Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt 5 ust 1 pkt 3 orz ust 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydtków klsyfikownych w prgrfie 25 ( 29) 39 86, Gospodrk komunln i ochron , - środowisk Ochron powietrz tmosferycznego i klimtu , - w tym dochody bieżące: , - Dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt 5 ust 1 pkt 3 orz ust 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klsyfikownych w prgrfie 25 ( 21) , Kultur i ochron dziedzictw nrodowego 16 - Ochron zbytków i opiek nd zbytkmi 16 - w tym dochody bieżące: 16 -

3 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 3 Poz 5132 Dotcje celowe otrzymne od smorządu województw n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego ( 233) 16 Ogółem pln dochodów , , - dochody bieżące , - dochody mjątkowe 34 2, R A Z E M : , 2 I Zwiększ pln wydtków budżetu n rok 219 o kwotę 56532, zł z kwoty ,4 zł do kwoty ,4 zł w tym: 1 Zwiększ pln wydtków bieżących o łączną kwotę 28322,5 zł, w tym: 1) zwiększ wydtki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 7997, zł, z czego: ) wydtki związne z relizcją zdń sttutowych jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 7997, zł, 2) wydtki n dotcje n zdni bieżące zmniejszenie o kwotę 5269, zł 3) wydtki n progrmy finnsowne z udziłem środków z pomocy zgrnicznej o których mow w rt 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę , zł 2 Zwiększ pln wydtków mjątkowych o łączną kwotę 2821 zł, w tym wydtki n inwestycje i zkupy inwestycyjne zwiększenie o łączną kwotę 2821 zł zgodnie z Tbelą Nr 2 do Uchwły Tbel Nr 2 L p D z i ł R oz dz Zwię ksze ni Zmni ejsze ni wy d tki bi eż ąc e wyd tki jedno stek budż etow ych wyng rodze ni i skłd ki od nich nlicz ne w tym: wyd tki związ ne z rel izcj ą ich sttu towy ch zd ń z tego; do tc je n z d ni bie żą ce z tego: świ dcze ni n rzec z osób fizyc znyc h wyd tki n prog r fin nsó w z ud z środ k, o kt óryc h mow w r t5 ust1 pkt 2 i Trnsp ,, ob słu g dł ug u jst wyd tki mj ątko we z tego: inwes w tycje tym: i zk n upy prog inwes r tycyj fin ne nsó w z ud zśr, o kt óryc h mow w r t5 ust1 pkt 2 i 3

4 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 4 Poz ort i łączno ść Drogi publicz ne wojewó dzkie Drogi publicz ne gminne Bezpiec zeństwo publicz ne i ochro n przeciw pożro w Ochotni cze strże pożrne Oświt i wycho wnie Szkoły podstw owe Stołówk i szkolne Pozost łe zdni w zkre sie polityki społecz nej Pozostł dziłln ość Gospod rk komun ln i ochro n środowi sk Ochron powietr z, 15, 86 1, 86 1, 97, 58, 327, , , 177, 17,, 2,,, -2, - 11, - 11, 9 7, 58, 32 7, , , 7,,,,,, -2, -11, -11, 97, 58, 327, -2, -11, -11, 97, 58, 327,,,,,,,,,, , , 7, 7,,,,,,,,, 15, 97 1, 97 1, 15, 97 1, 97 1, 17, 17, 17 17,

5 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 5 Poz tmosfe ryczneg o i klimt u Oświetl enie ulic, plców i dróg Kultur i ochro n dziedzi ctw nrodo wego Ochron zbytkó w i opiek nd zbytk mi Ogółem pln wydtk ów 7, 5 269, 5 269, , , 7, , , , 7, 7,, , , 79 97, W tbeli Nr 3 dokonuje się nstępujących zmin: 79 97, ,,,, ,, 282 1, Tbel Nr 3 Lp Dził Rozdz Nzw - Treść Kwot - Kwot - zwiększeni zmniejszeni 1 6 Trnsport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 15 w tym: Dotcj n zdnie inwestycyjne pn: "Poprw bezpieczeństw n przejścich dl pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województw 15 Młopolskiego - doświetlenie przejści w ciągu drogi wojewódzkiej 781 w m Wieprz" Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Ochotnicze strże pożrne w tym: dotcj celow (mjątkow) dl OSP Frydrychowice n zkup smochodu strżckiego Zkup smochodu dl OSP Frydrychowice

6 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 6 Poz Gospodrk komunln i ochron środowisk Ochron powietrz tmosferycznego i klimtu Rozbudow wewnętrznej instlcji gzowej i elektrycznej w budynku WDK i Biblioteki we Frydrychowicch Rozbudow wewnętrznej instlcji gzowej i elektrycznej w budynku WDK i Biblioteki w Gierłtowicch Budow wewnętrznej instlcji gzowej w budynku ZSP w Przybrdzu RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE Tbel Nr 1 do uchwły budżetowej gminy Wieprz n rok 219 Nr II/13/18 z dni 19 grudni 218 otrzymuje brzmienie jk tbel Nr 4 do niniejszej uchwły Tbel Nr 4 Rozdzi Lp Dził Nzw Kwot ł Rzem Fundusz Sołecki ,49 1 Sołectwo Frydrychowice , Drogi publiczne gminne 3 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 3 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 3 - zkup usług projektowych, mteriłów i usług do utrzymni dróg, remonty, 3 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Oczyszcznie mist i wsi ,1 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych ,1 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 9 8,1 - zkupy dotyczące utrzymni czystości 9 8,1 b) wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne umow n wykonnie prc porządkowch 2 5 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim ,1 2 Sołectwo Gierłtowice , Pozostł dziłlność 5 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 5 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 5 - monitoring sołectw 5 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Przedszkol 5 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 5 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 5 - zkup mteriłów n potrzeby przedszkol 5 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Oczyszcznie mist i wsi 3 358,1

7 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 7 Poz w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 3 358,1 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 788,1 - zkupy dotyczące utrzymni czystości 788,1 b) wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne umow n wykonnie prc porządkowch 2 57 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim 3 358, Oświetlenie ulic, plców i dróg 29 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 29 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 29 - Usługi projektowe 29 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim 29 3 Sołectwo Gierłtowiczki , Drogi publiczne gminne 7 913,99 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 7 913,99 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 7 913,99 - zkup mteriłów orz uslug do poprwy bezpieczeństw n drogch gminnych 7 913,99 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim 7 913, Ochotnicze Strże Pożrne 3 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 3 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 3 - zkup mteriłów 3 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Oświetlenie ulic, plców i dróg 17 1 w tym wydtki mjątkowe jednostek budżetowych 17 w tym: wydtki n inwestycje i zkupy inwestycyjne 17 - Budow oświetleni ulicznego w miejscowości Gierłtowiczki 17 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim 17 4 Sołectwo Nidek , Drogi publiczne gminne w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 31 5 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową zkup mteriłów orz usług do utrzymni orz remontów dróg, przygotownie dokumentcji do 31 5 remontu dróg w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 5 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 5 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 5 - remont schodów WDK Nidek 5 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Szkoły podstwowe w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 3 5

8 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 8 Poz 5132 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową zkup mteriłów n potrzeby szkoły 3 5 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Oczyszcznie mist i wsi 2 358,1 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 2 358,1 ) wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 2 358,1 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim 2 358,1 5 Sołectwo Przybrdz , Ochotnicze Strże Pożrne 38 1 w tym wydtki mjątkowe jednostek budżetowych 38 w tym: wydtki n inwestycje i zkupy inwestycyjne 38 - Modernizcj budynku OSP Przybrdz 38 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Oczyszcznie mist i wsi 4 358,1 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 4 358,1 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 3 358,1 - wydtki dotyczące utrzymni czystości 3 358,1 b) wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 1 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim 4 358,1 6 Sołectwo Wieprz , Drogi publiczne gminne w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 4 2 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową zkup mteriłów do remontów dróg 4 2 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Drogi wewnętrzne w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 4 2 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową zkup mteriłów do remontów dróg 4 2 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Promocj jednostek smorządu terytorilnego w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 2 5 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową promownie gminy - mteriły i usługi 2 5 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Pozostł dziłlność 1 458,1 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 1 458,1 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 1 458,1 - wyposżenie biur sołtys, środki czystości, tblic ogłoszeń 1 458,1 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim 1 458, Ochotnicze Strże Pożrne 3 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 3 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 3

9 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 9 Poz zkup wyposżeni OSP Wieprz 3 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Pozostł dziłlność 5 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 5 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 5 - monitoring sołectw 5 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Oczyszcznie mist i wsi w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 7 8 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową zkupy dotyczące utrzymni czystości 3 8 b) wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 4 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Pozostł dziłlność 4 1 w tym: wydtki bieżące jednostek budżetowych 4 ) wydtki związne z dziłlnością sttutową 4 - zkup instrumentu 4 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Obiekty sportowe w tym wydtki mjątkowe jednostek budżetowych 1 2 w tym: wydtki n inwestycje i zkupy inwestycyjne Budow ogrodzeni boisk sportowego w miejscowości Wieprz 1 2 w tym: z rt 2 ust 1 ustwy o funduszu sołeckim Różnic między dochodmi i wydtkmi stnowi plnowny deficyt w kwocie , który zostnie pokryty przychodmi pochodzącymi z zciągniętego kredytu 2 Ustl się przychody budżetu w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie , zł Tbel Nr 4 Lp Nzw - treść Kwot 1 DOCHODY OGÓŁEM 2 WYDATKI OGÓŁEM 3 Wynik - deficyt 4 Przychody budżetu , , , w tym: ) zciągnięty kredyty bnkowy b) wolne środki 1 6

10 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 1 Poz Rzem rozchody , w tym: ) spłt kredytów i pożyczek , 3 Ustl się limity zobowiązń z tytułu: 1) kredytów zciągniętych w roku 219 w kwocie zł, z czego: ) n sfinnsownie plnownego deficytu budżetu w kwocie , zł b) n spłtę wcześniej zciągniętych zobowiązń z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie , zł 4 Upowżni się Wójt Gminy Wieprz do zciągnięci zobowiązń w kwotch określonych w ust3 5 Złącznik Nr 1 do uchwły Budżetowej n rok 219 dotyczący zestwieni plnownych kwot dotcji udzielonych z budżetu Gminy Wieprz w 219r otrzymuje brzmienie jk złącznik Nr 1 do niniejszej Uchwły 6 Wykonnie uchwły powierz się Wójtowi Gminy 7 Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci i podleg ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Młopolskiego orz n tblicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz Przewodniczący Rdy Gminy Wieprz Mieczysłw Żył

11 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 11 Poz 5132 Złącznik do uchwły Nr VI/54/19 Rdy Gminy Wieprz z dni 14 czerwc 219 r Zestwienie plnownych kwot dotcji udzielnych z budżetu Gminy Wieprz w 219r Dził Rozdz Nzw Rodzj dotcji z budżetu 4 Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryczną, gz i wodę dl jednsektor finnsów publicznych 96 93, dl jedn nie nleżących do sektor finnsów publicznych 42 Dostrcznie wody 96 93, Dotcj przedmiotow 96 93, (bieżąc) 6 Trnsport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 15 dotcj celow (bieżąc) Drogi publiczne powitowe 4 dotcj celow 4 (mjątkow) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Ochotnicze strże pożrne 4 dotcj celow 4 (mjątkow) dl OSP Wieprz - n zkup smochodu strżckiego 81 Oświt i wychownie Przedszkol 24 Dotcj 24 celow(bieżąc) 1 Ochron zdrowi Lecznictwo mbultoryjne 2 dotcj celow 2 (mjątkow) 154 Przeciwdziłnie lkoholizmowi 65 dotcj celow (bieżące) 65

12 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 12 Poz Izby wytrzeźwień 6 75 dotcj celow 6 75 (bieżące) 195 Pozostł dziłlność 3 dotcj celow (bieżące) 3 2 Pomoc społeczn Centr integrcji społecznej 7 Dotcj celow 7 (bieżąc) 295 Pozostł dziłlność 68 Dotcj celow 68 (bieżąc) 3 Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej Pozostł dziłlność 3 Dotcj celow 3 (bieżąc) 921 Kultur i ochron dziedzictw nrodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , dotcj podmiotow (bieżąc) Biblioteki 26 dotcj podmiotow 26 (bieżąc) 9212 Kultur i ochron dziedzictw nrodowego , dotcj celow (bieżąc) , Pozostł dziłlność 1 dotcj celow 1 (bieżąc) 926 Kultur fizyczn i sport Zdni w zkresie kultury fizycznej i sportu 198 dotcje celowe (bieżące) 198 Rzem , , OGÓŁEM DOTACJE , w tym: dotcje podmiotowe dotcje przedmiotowe 96 93,

13 Dziennik Urzędowy Województw Młopolskiego 13 Poz 5132 dotcje celowe , w tym: dotcje celowe w zkresie wydtków bieżących , dotcje celowe inwestycyjne 46 Przewodniczący Rdy Gminy Wieprz Mieczysłw Żył

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO BUDŻET POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2016 ROK (PROJEKT) BIAŁYSTOK 2015 ROK UCHWAŁA NR 222/2015 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dni 16 listopd 2015 r. w sprwie projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 340/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 340/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 340/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprwie zmin w budżecie mist Ktowice n 2019 rok N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE ZARZĄDZENIE NR RGO1221 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dni 22 mrc 21 r w sprwie sprwozdni rocznego z wykonni budżetu Gminy Poświętne z 21 r N podstwie rt 27 ust 1 pkt 1 i 3 orz ust2 i 3 i rt 29 ustwy z dni 27

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 2195/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dni 5 pździernik 2018 r. w sprwie zmin w budżecie mist Ktowice n 2018 rok N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/102/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/102/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/12/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dni 31 mrc 216 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Powitu Nowodworskiego N podstwie rt. 12 pkt 9 i 11 ustwy z dni 5 czerwc 1998 r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY EJ W TRZEBNICY z dni 28 grudni 2012 r. w sprwie zminy do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Trzebnic n lt 2012 2026 N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/ 314/2009 Rady Gminy Świlcza. z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/ 314/2009 Rady Gminy Świlcza. z dnia 29 października 2009 r. Uchwł Nr III/ 314/2009 dy miny Świlcz z dni 29 pździernik 2009 r. w sprwie wprowdzeni zmin w udżecie miny n rok 2009 Dziłjąc n podstwie rt.18 ust.2 pkt.4 rt. 51 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2014 Na podstawie art. podstawie art.18 ust. 2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe Złącznik Nr 3 Uchwły Nr 230(XXXI) Rdy Gminy z dni 19 lutego r. Strony 1,2,3,4,5,6 Progrmy, projekty lub związne z progrmmi relizownymi z udziłem śrków, o których mow w rt..5 ust. 1 pkt 2 i 3 (rzem) Wykz

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 września 2016 r.

z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVI/129/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXI/218/13 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 roku

Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 6417 UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013

Bardziej szczegółowo

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 124/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprwie zmin w budżecie mist Ktowice n 2019 rok N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 4 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 4 grudnia 2014 r. Złącznik Nr 1 do Uchwły Nr II.4.2014 Rdy Mist Jstrzębie-Zdrój z dni 4 grudni 2014 r. GMINA POWIAT RAZEM (w złotych) Dził Źródło dochodu Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/310 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 2 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/310 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 2 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/310 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2012 roku

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2012 roku DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informcj o wykonniu finnsowym zdń inwestycyjnych w roku wykonnie w gr Rok Rok Jednostk Dził Rozdził Kod zdni Wyszczególnienie rozpoczęci zkończeni Pln Wykonnie relizując Wykonnie środkmi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXIX-170-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 3166 UCHWAŁA NR L-283-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok. UCHWAŁA NR RG.0007.298.2018 RADY GMINY KOBIÓR w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 12 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 12 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX.176.2017 RADY GMINY DOMASZOWICE w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 7068 UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RGK WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR RGK WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.46.2018 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dni 23 listopd 2018 r. w sprwi zmin w budżci gminy 2018 rok. N podstwi rt. 257 ustwy z dni 27 sirpni 2009 r. o finsch publicznych (t.j. Dz. U. 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2018 RADY GMINY CISEK. z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2018 RADY GMINY CISEK. z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok UCHWŁ NR XXXVI/214/2018 RDY GMINY CISEK z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r. ZRZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2009 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/47/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/47/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2015 UHWŁ NR VII/47/15 RDY MIEJSKIEJ W MOŃKH w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 15 Na podstawie art.18 ust. pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 4327 UCHWAŁA NR LIII-302-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI.196.2017 RADY GMINY DOMASZOWICE w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/80/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2015

UCHWAŁA NR XI/80/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2015 UHWŁ NR XI/8/5 RDY MIEJSKIEJ W MOŃKH w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 5 Na podstawie art.8 ust. pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII-105-2015 RADY GMINY NĘDZA z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/213/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 24 maja 2017 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/213/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 24 maja 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 4876 UCHWAŁA NR XXVII/213/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/212/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXIII/212/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. UCHWAŁA NR XXXIII/212/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/394/14 RADY GMINY BRANICE. z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

UCHWAŁA NR XLIX/394/14 RADY GMINY BRANICE. z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy UCHWAŁA NR XLIX/394/14 RADY GMINY BRANICE w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2013, Nr XXVI/245/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

l.p. Dział Nazwa źródła dochodów Zmniejszenia Zwiększenia RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: dochody bieżące

l.p. Dział Nazwa źródła dochodów Zmniejszenia Zwiększenia RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: dochody bieżące UCHWAŁA NR XXV/241/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Na art.18 ust.2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY NAREWKA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.

UCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY NAREWKA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r. UCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY NAREWKA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 UCHWAŁA NR XVIII/204/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/320/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2014

UCHWAŁA NR XLI/320/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2014 UHWŁ NR XLI/32/14 RDY MIEJSKIEJ W MOŃKH z dnia 14 marca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 214 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 4 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 4 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII-139-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza UCHWAŁA NR LVII-337-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. UCHWAŁA Nr... RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/141/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/141/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/141/16 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6646 UCHWAŁA NR XXXII/191/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/129/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

UCHWAŁA NR XXV/129/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016 UCHWAŁA NR XXV/129/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/98/2012 RADY GMINY KONDRATOWICE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/98/2012 RADY GMINY KONDRATOWICE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2226 UCHWAŁA NR XIX/98/2012 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 20 stycznia 2012 r. uchwała budżetowa gminy na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXVII-165-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR VII/221/2017 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Kraków, dnia 12 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR VII/221/2017 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 16 sierpnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2017 r. Poz. 5754 UCHWAŁA NR VII/221/2017 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/126/16 RADY GMINY NUR. z dnia 24 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/126/16 RADY GMINY NUR. z dnia 24 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/126/16 RADY GMINY NUR z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, art. 61

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr XX/1/2013 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 27 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 27 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 11079 UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 10 marca 2017 roku

Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 10 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz. 3687 UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia

Bardziej szczegółowo

w.ż.- K'alĄ',. IJchwała Niw//#rĆl8 '' 017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nia,/l Q listopada 2017 r.

w.ż.- K'alĄ',. IJchwała Niw//#rĆl8 '' 017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nia,/l Q listopada 2017 r. w.ż.- K'lĄ',. Ki eruj ę n Zrząd S KPR RXI K IJchwł iw//#rćl '' 17 Zrządu Powitu Pruszkowskieo ni,/l Q listopd 217 r. w sprwie przyjęci projektu wieloletniej pronozy nlnnsowej Powitu Pruszkowskieo podstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXXIII/188/13 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA XXXIII/188/13 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA XXXIII/188/13 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY CISEK. z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY CISEK. z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok UHWŁ NR VIII/48/2019 RDY GMINY ISEK w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/294/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/294/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/294/2017 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2017, Nr XXI/214/2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz. 10638 UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prognozy Finansowej Powiatu PruszkowskięgQ

Prognozy Finansowej Powiatu PruszkowskięgQ Projekt Wieloletnią Pronozy Finnsowej Powitu Pruszkowskię powit pruszkowski nieskończone n-nżllwości Pruszków, listopd 216 r PROJKT Uchwł r / /216 Rdy Powitu Pruszkowskieo z dni 216 r. w sprwie wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/187/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/187/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/187/16 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.

UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok. Projekt z dnia 21 marca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/115/2011 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 28 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/115/2011 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 28 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XII/115/2011 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/ /2019 RADY GMINY CISEK. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/ /2019 RADY GMINY CISEK. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2019 rok Projekt z dnia 21 marca 2019 r. Zatwierdzony przez... UHWŁ NR VII/ /2019 RDY GMINY ISEK z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo