+ hszard KUżMICKI. r, _ działa porażająco na ustrój tasiemca in vitro. W e i,s s (1928) izwraca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+ hszard KUżMICKI. r, _ działa porażająco na ustrój tasiemca in vitro. W e i,s s (1928) izwraca"

Transkrypt

1 ,,,,,c1'.. ~ + hszard KUżMICKI BADA!NIA NAD SRUTECZNOŚCIĄ NASION DYNI (SEM. CUCURBITAE) '''"t;',w LECZENIU ZARAŻEŃ TASIEMCEM NIEUZBROJONYM ~~ Kontynuując badania nad skiutecznośdą środków przedwczerwio~ wych przeciw tasiemcom oraz nad mo,żliwością kh za,stosowania rprzy masowej dehelmintyzacji, przeprowadztliśmy próby leczenia nasionami dyni (Sem. Cucurbitae max. Duch luib C. pepo L.) w warunkach ambulatoryjnych.*) Stosowanie nasion dyni w celu usunięcia tasiemców z ustroju człowiek.a jest 1znane od dawna. Srodek ten. pozbawiony własności toksycznych nie wywołuje objawów ubocznych ipodczas 1 kuracji. $pożycie zaś jego w większej Hości powoduje wydalanie pasożytów z przewodu!pokarmowego,czł0 1 wieka. Obserwacje te.skłoriiły,różnych autorów do prze.. prowadzenia badań analitycznych nad składem chemicznym nasion dyni, jak również do poczynienia dokładniejszych spostrzeżeń dotyczących działania tego środka na ustrój ipasożytów. W a s i c k y (1932) podaje, że nasiona dyni zawierają około 25 % ciał 1proteindwych, 35 % żómozielonego, silnie fluoryizuiącego oleju, 0,5 % kwarcu oraz cukier, fy,tosterol oraz nieznaczną ilość kwasu salicylowego i octowego. M u s z y ń s k i wspomina również o istnieniu w najsionach dyni bliżej nieznanego czynnika czerwiogubnego. Badania doświadczalne S,o J 1 m a n n a (1918), Ra,t h a (1929), N e e 1 y i D a v y ' ego (1931), P f is t e r a (1935) wykazały, że świeże nasiona dyni lub wyciąg z nich działają toksycznie na dżdżownice. R a- ;, b e 1 1 o z współpracownikami stwierdzili, że wyicią:g z nasion dyni r, _ działa porażająco na ustrój tasiemca in vitro. W e i,s s (1928) izwraca uwagę na skuteczne działanie ziejonych błone1k pokrywających nasiona dyni, podawanych z mlekiem podcza,s kurncji. Jf:. Prace na temat skuteczności Sem. Cucurbitae sipotykamy w p,ólskim łlg.,.p,iśmiennictwie już przed 80 la,ty. Z u 1 i ń s k i (1873) i D o w n a r -..,[-~'"--=--~--- - ) Doniesienie niniejsze Jest piąte z cyklu badań 111ad stanem klinicznym i leczeniem,: zarażeń tasiemcami prowadzonych w I Klin. Chorób Wew,nętrznych AM w Łodzi "':.: '(Kier. prof. dr J, W. Grott). }".;, ; ft!' i' ~iadomości Parazytologiczne" nr 2, [85)

2 86 RYSZARD KUZMICKI (1878) uważali nasiona dyni za!bardzo pożądany,środek przeciw zarażeniu tasiemcami, gdyż są nietoksyczne _i łaitwe w,stosowaniu. T y m o w s k i (1879) polecał jak,o nowy lek przeciwko tasiemcom papkę z nasion dyni, używając dla niej określenia pasta e semin. Cucurbitae maximae'-'. P r z y b y ł o w s k i (1889) poddaje również krytycznej ocenie w swoim artykule skuteczność le'ków rp11zecilw ta,siemcom. W następnych,latach nie -spotykamy w piśmiennictwie polskim artykułów specjalnie poświęconych leczeniu nasionami dyni zarażeń tasi:emcami. W latach !Prof. G ro t t stosował sk,ojarzone leczenie nasionami dyni łą,cznie z wycią,giem z!pajprotki samczej (Extr. Filicis maris). Zalec-al on przez okre-s dwóch drni -ogólnie stosowaną dietę przygot,owaw<::zą do łeczenia paprotką samczą, jednocześnie podając raz dziennie po 50,g obłuskanych nasion dyni, raztar,tych z cukirem na papkę. Drugiego dnia stosowania nasion dyni, w kilka godzin rpo 51Pożyciu papki, zalecał środek przeczyszczający. Trzeciego dnia -chory otrzymywał od 9 g do 12 g Extr. Filicis maris w kapsułkach oraz środek czysz,czą,cy. G r o :t t wychodził z założenia, że dział.anie wyciągu z paprotki samczej może być skuteczniejrsze, jeżeli uprzednio przez (Pewien czas, np. dwa dni, będzie si~,podawać choremu nasiona dyni, które są nieszkodliwe dla -człowieka, a powodują zaburzenia w ustroju pasożyta. Uważa on, że pasożyt osłabiony działaniem substancji zawartych w nasionach dyni jest prawdopodobnie bardziej wrażliwy na trujące właściwości wyciągu z paprotki samczej. W okresie od r. G ro t t leczył w ten siposób,co najmniej 50,osób. Wyniki kuracji były na ogół zadowalające. Szczegółowe dane dotyczące,powyższej metody,leczenia nie zostały opublikowane wskutek ~niszczenia protokółów badań w okresie działań wojennych w Warszawie w,r, Na IV :z;jeździe Polskiego Towarzystwa Parnzytologicznego w Gdańsku Ger we 1, Kas p r z a k i Pa wł,owski (1954), omawiając wyniki -stosowania rróżnych środków przeciw.czerwiowych, poddali krytyce,skuteczność działania nasion dyni w leczeniu zaraż -eń tasiemcami. Również w referacie, wy,głoszonym na posiedzeniu Komitetu Para-zytotogicznego PAN, na początku r. 1955, G e r w e ł stwierdził, że :nasiona dyni są nie dość skutecznym lekiem przeciw zarażeniu tasiemcami, gdyż powodują usunięcie pajsożyta z ustroju żywiciela w stosunkowo niedużym odsetku leczonych przypadków. Doniesienia na,temat leczenia zarażeń tasiemcem nasionami dyni spotykamy,również w piśmiennictwie radzieckim. Ł a n,g podaje, że w swojej dwudziestolletniej prakityce, stosując nasiona dyni ja:lw kurację przeciw bruzdogłowcowi,szerokiemu (Bothriocephalus latus) uzyskiwał takie same wyniki leczenia jak przy,stosowaniu wydągu z pa-

3 NASIONA DYNI W LECZENIU ŻARAŻENIA TASIEMCEM 87 protki 1samczej. _Autor ten podkreśla, że nasiona dyni mają przewagę. nad preparatami paprotki samczej, gdyż są nietoksyqilne, a zatem nie _ dają objawów uboczny,ch. P o d j a p,.. o 1 s k a (1942) bardziej krytycznie ocenia 1skiuteczność nasion dyni jako środka czerwiopędnego. Twierdzi ona; że leczenie nasionami dyni zarażeń tasiemcem ńieuzlbrojonym jest _skuteczne jedynie w 25% obserwowanych prz~ nią przypadków. P o d j a p o 1 s k a '(1949) uważa, że w tych przypadka,ch gdzie są przeciwwskazania do :stosowania pełnej dawki Extr. Filicis maris (u małych dzieci, starców, u chorych z niewydolnością krążenia itp.) można stosować komii1nowane,leczenie nasioillami dyni z niewielką dawką wyciągu z paipro1:ki,samcz.ej. AutoJ1ka ipoileca, po powszechnie przyjętym sposo'bie przygotowania do kuracji, spożyć na czczo g naisi on dyni (dawka dla dorosłych), a po jednej do półtorej go <lziny zażyć 2,5-3,0 g Extr. Filicis maris. Po 2,godz. nalezy przyjąć 1środek przeczyszczający. Stosując ten 1sp,osób leczenia Z o r i n a uzy,skała 40 % pomyślnych wyników. P o d j a p o ~ is k a podkreśla, że poważną,wadą stosowania samy.eh nasion dyni, bądź łącznie z prze- ;} t.worami paprotki samczej jest opóźnione wydalanie tasiemca z ustroju ~>'Żywiciela (nieraz na drugi dzień po kuracji).. _. W poszukiwaniu zwiększenia 1skuteczności działania nasion. dyni, : a,zatem uzyskania,lepszych wyników leczniczych, badacze radzie,ccy ' (T,o w b i n) wyprodukowali wyciąg z nasion dyni - 15 g wyciągu : 'odpowiadało 100 g świeżych nasion dyni. S i e m i o n o w a (1950) 'StosQwała suchy wyciąg z nasion dyni Wig na,stępującego 1siposo.bu: po -Odpowiednim przygotowaniu -chorego w dniu poprzedzającym kurncj,ę, 'ilstępnego dnia na. czczo podawała g wyciągu,z nasion dyni,,._.... I ~,u,szczoneg-o w 100 ml wody, a po 3 :godzinach zalecała środek pi:ze-. -~ si~ający'. Na 10 osób leczonych,tym,sposobem w 3 iptizypa-dkach ::-,tasiemiec. odszedł wraz z główką, w 7 zaś przy1padkach,główki nlie znaf. 'leziono. Autorka_ ta sto,sowała także wyciąg z nasion dyni wraz z wy '. J:iągiem z paprotki samczej. Po l -5 godz. -chory zażywał środek czyiszł'\czący. Tym -sposobem 1leczenia S i e ni i o n o w a uzy,skała znacznie ~ lepsze wyniki, mianow:icie spośród 11 leczonych osób u -8 tasiemiec -od,, szedł wraz z,główką, a tylko w 3 przyipadkach,główki pasożyta nie zna ł:.iezi,ono. i, Na uwagę zasługuje nieoo odmienne stanowisko K r a y e r a i '."(1937), który twierdzi, że nasio.na dyni są bardziej skutecznym środ :- kiem leczniczym niż by s:ię mogło ~ydawać. Za,główne dwie przyczyny niedostatecznych wyników leczniczych uważa on: 1) niezbyt do 1 : kła,ąne,działanie nieodpowiednio podanych środków,przeczyszczających or.az 2) stosowanie zbyt małych dawek nasion dyni. Autor ten bo-.. 2 WiadomoścI Parazytologiczne

4 88 RYSZARD KUZMICKI wiem uzyskiwał calklięm zadowailające wyniki leczenia stosując w cza.,. sie kiuracji u dzieci Sem. Cucurbitae w dawkach od 200 g do 400 g, a u dorosły,ch - od 400,g do 700,g. Jak wynika z przedstawionego piśmiennictwa ogół autorów stosuje. lee.zenie nasionami dyini w mniej Wiięcej podobny,sposóib. Odrę:bne stanowisko reiprezentuje G.r,o t t, gdyż podaje on nasiona dyni przez dwa dni, a dopiero 1 w trzecim dniu stosuje silniejszy środek przeciwczerwiowy. Toteż w ;pierwszej części naszy,ch badań postanowiliśmy stosować.nasiona dyni w sposób ogólnie przez aultorów przyjęty, natomiast w da1szym etapie ;projektujemy przeipiowadzać leczenie wg koncepcji G r o t t a. SPOSTRZEŻENIA WŁASNE W Przychodni Parazytologicznej iprzy Ambulatorium PSK nr 1, prowadzonej przez I Klin. Chorób Wewn. AM w Łodzi,leczono nasionami dyni 70 osób zarażonych tasiemcem nieuzbr,ojonym (Taeniarhynchus sagii].atusj. Chorych podzielhiśmy na dwie grupy: w gnljpie pierwszej zastosdwano ~ame nasiona dyni, w drugiej - nasicma dyni, (Podawanó łą,cznie z atebryną. G r u p a IP i e r w 1s z a (I) obejmowała 25 osób (17 dorosłych i 8 dzieci). W iskład jej wchodziły,()isoby w starszym wieku, przeważnie z niewydolnością krą,żenia i miażdżycą naczyń,lub innymi schorzeniami będą,cymi przeciww;skazaniem do stosowania dostępnyich nam środków farmaceutycznych, jak np. altebryny lub wyciągu z pcl{protki samczej, oraz dzieci w wierku o,~ la,t. Le,czenie prowadzono wg następującego sposobu. Przez okres dwóch dni przed rozpoczęciem kuracji zalecano chorym dietę 1Ubogą w błonnik, tzn. hez jarzyn i owoców. W przeddzień kuracji wieczorem po,le,cano dokładnie się przeczyśdć ora:z wykonać wysoką lewatywę. Nazajutrz chory na czczo spożywał odpówiednią porcję wy~ łuskanych nasion dyni. U dzieci stosowano,pr:żeciętnie g., u.dorosłych ,g. Zwrac;:ano uwagę chorym, alby przy łusk~iu nasion zostawiali pokrywającą je zieloną błonkę. Przepisaną porcję na~ sion pole,cano zetrzeć na miingę, a. IPO starciu dodać niewielką ilość mleka, miodu lub powideł, bądz 1-2 łyżkrl. cukru. W ten sp.osób przyrządrzone nasiona dyni nałeży spożywać w przeciągu godziny. W 2 godz. potem,chorzy otrzymywali jako środek przeczysz,czający 1-2 łyżki oleju ~ycynowego. Ze względu na działanie podrażniające środków przeczy1szczająicych na śluzówkę jeliita pole,calji,śmy,inaszym chorym stosowanie diety J.ekk,ostrawnej prz~ okres 3 dni IPO zakończeniu kuracji. W,g r u IP i e,d II u,g i e j (II)_, obejmującej 45 osób dorosły,ch, stosowarn,o nasio1i1a dyni łącznie z aitebryną w dawce 0,4 g.

5 NASIONA DYNI W LECZENIU ZARAŻENIA TASIEMCEM 89 Przy,gotowanie do kuracji, jak również SipOSób przyrządzania i spożycia nasion dyni, były podobne do ~osobu zastosowanego u chorych w I,grupie. Ró:imica poje,gala na tym; że osobom zakwalifikowanym do II grupy polecano w 15 min/ut po,spożyciu nasion dyni przyjąć 4 tabletkiatebryny w odstępach pięciominutowych po jednej table1tce a 0,1 g. Po _. 2 godzinach chory zażywał na przeczyszczenie 1-2 łyżki -oleju rycyno- ~ wego..przez okres 3 dni po rz,akoń,częriiu kuracji polecano 1również stosowanie diety lekkostrawnej: ~ -. t,- OMOWIENIE WYNIKOW LECZENIA r ~~ J,. W omówieniu wy,nilków oddzielnie potra;ktiu:jemy. w każdej z grlllp f c.horych, którzy przebyli jednoraz.ową (A). ~ub dwukrotną kurację (B). { W grrupie IA spośród 25 osób (17 dorosłych i 8 dzieci) leczonych ~1: r_:.. samymi. nasionami dyni, ipo jednorazowej kuracj:i tasiemiec Odszedł wraz fi. z główką tylko w 3 przypadkach (orient. 12%}. Powtórną kurację prze~ t' prow,adtono u 8 osób w okresie 3 do 7 dni, licząc od pierwszego podania :- leku, (gr. IB), (trzy osoby po 3 dnia.eh, dwie - po 4 dn~ach, trzy - po. : 7" dniach). Ta,siemiec.odszedł wraz z główką u 3,osób (orient. 37,-5)% ) ~ i to ty,ch, które ponowną kurację przeprowadzi!ły w 3 dni po zakończe ": niu pierwszej. Z powyższego wynika, że po zastosowaniu dwóch po ;,.. sobie następujących kurac.ji uzy1skano wyleczenie prawie.trzy razy : częstsze niż po jednej kuracji., '. W grupie IIA leczono 45 osó'b dorosłych nasionami dyni łącznie :. fl atebryną podawaną w jednorazowej dawce 0,4 g. Po pierwszej :kuracji ;. tasiemiec odszedł wraz z,główką u 8 osób ( orient. 17,6'%). Powtórną t,> ku_!ację.. (gr. IIB),przeprowadzono po tygodniu u 22 osób. Ta,siemiec ;' >~az z główką Odszedł w 13 przypadkach (orient. 58,5 % ). Po przerpro < wadzeniu dwóch kura<iji uzyskano również prawie trzykrntnie lepsze. wyniki lecznicze niż ;po j,ednej..,:, Przedstawiając wyniki Hczbowe badań podano je również w odset. kach,,ze wzgiędu jednak na zbyt,szczupłą ilość przypadków nie przy,,... pisujemy im wiążącego znaczenia, lecz,wyłącznie orientacyjne. r Bioirąc [POd uwa,gę wyniki, uzyskane po jednorazowej k:uracji samymi nasionami dyni, nasuwa się przypuszczenie, że niewie,lki odsetek całko-, witego wyleczenia można przypisać niedostatecznemu działaniu tego J: środka. Potwierdzałoby to spostrzeżenia G e r w e_ l a i WSi!)Ółrpraieo,: wntków (1954) oraz P od j a p o 1 s :k i ej (1942, 1949). Jeżeli' jednak - rozważyć bardziej,kor:zystne wy,niki, otrzymane po dwukrotnym /POda- :- waniu nasion dyni, to można by przypuszczać, że)uótkotrwałe dzi~,a:nie _ pie,rwszej dawki. tego ~eku nie lbylło.,obojętne dla paisożyta, dzięki czemu ~

6 90 RYSZARD KUZMICKI zna,cznie się zwiększyło skuteczne działanie drugiej dawki.' Stąd można by wnioskować, że pogląd G 1r o t t a o. powolnym działaniu riasion dyni zyskuje pewne uzasadnienie. Zastosowanie jednorazowej, niewielkiej dawki atebryny wraz z l}asionami dyni nie polepszyło w zasadzie wyników lecz.nkzych. Natomiast po dwóch kuracjach odsetek wyle,czeń wzrósł w dość znacznym stopniu. Można by to przypisać :korzystniejszemu, wspólnemu działaniu powtórnych dawek nasion dyni i aitebryny,,przypuszczailnie dzięki ich kumulacji w ustroju pasożyta. W zwią;zku z powyższym nasuwa się myśl, że stosowanie przez ok1res kilku dni niewielki-eh dawek atebryny i nasion dynd. mogłoby mieć istotne znaczenie dla leczenia zarażeń tasiemcami, sz,czególnie w Jecznictwie ambulatoryjnym. ZAKONCZENIE I WNIOSKI W ipracy niniejszej omówiono wyniki badań nad skutecznością leczenia taeniarhynchosis za pom6cą jednorazowej,dawki samycfi nasion ąyni ( g) u 25 osób (gr. I) ornz łącz.nie z ateibryną (0,4 g) u 45 osób (gr. 11). 1. Na 25 osób leczonych samymi nasionami dyni po jednej kuracji (gr. IA) tasiemiec odszedł wraz z główką u 3 chorych (:orient. 12%), za$ na 8 osób, które powtórzyły kurację po kilkudniowym odstępie czasu (gr. IB) pasożyt ods zedł w całości w 3 przypadkach (orient. 37,5 /.o). 2. W gr. IIA po skojarzonym leczeniu nasionami dyni i atebryną (0,4 g) - na 45 osób u 8 uzyskano wyleczenie po jednorazowej kuracji (orient. 17,6 %), zaś u 22,osób (gr. IIB), które pow.tórzyły,leczenie, uzyskano,całkowite odejście pasożyta u 13,chorych (orient. 58,5%). 3. Wyniki otrzymane po jednora.zowej kuracj'i oraz trzykrotnie lepsze wyniki po powtórnym podaniu nasion dyni mogły.by wskazywać, że lek ten jest skuteczniejszy przy dłuższym dział ą.niu na ustrój pasożyta. 4. Wyniki badań,przemawiają za potrzebą opracowania na większym materia/le wpływu leczniczego w zarażeniach,ta,siemcami samych nasion dyni podawanych przez dłuższy okres czasu lub też w skojar:ze. niu z niewielkimi dawkami atebryny. Ił!SMIENNICTWO I. D o w n a r H.,,,Gazeta Lekarska", 24:,123, 187!8. 2. Gerwel Cz., Kasprz a k W., Pawłowski Z., Streszczenia :re.feratów IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w Gdańsku 30, 31.X. i 1.XU9.94 r.

7 NASIONA DYNI W LECZENIU ZARAŻENIA TASIEMCEM 91 i-- > ~:~ ' ' f" 3.,Kr a y er Oi,.,!Kl:111. Wschr."., 165 1, 1'913\7. 4.,Kuźmicki R.,.,Pol. Ty,g. Lek.", 4!2, Ne e I y J., Da v y E.,.,J. Am.,Pharm. Assoc.", 20:556., Oe ;J,ker s H. A., Pharmakologische Grundlagen der Behandlung von Wurmkrankheiten, Leipzig Pf i,ster,..,pharmazeut. Zt g.", 80:31914, Pod ja,p o,i ska W. P.,.,Suw, Med.", 4, 23, li94l P :r z y był o ws k,i,,.,gaz. Lek.", 9:171, 11889, 10. Rath E., wg Oelkersa. 11. Siemion o w a N. E.,.,S.ow. Med.", 7, 30, 1!960. m. So,!Jmann T..,J. :Pha:rm. a Ex.p. Therap.", 12:,129, 1'916. m. Tymow,ski J.,.,Gaz. Lek.", 217:5,4, '4. W a,s i ck y R., Physi'opharmakognosie,,Wien 1' We i,s s K.,.,Munch. med. Wschr.",.520, 1' Z u 1 iński T.,,. Gaz. Lek.", 14!:1ł7, t. Ky3LMMQHH JiICCJIE,l(OBAHJiIH no 3<I><I>EKTJiIBHOCTM CEMHH TbIKBbI SEMINA CUCURBITAE B JIE'l!EHJiIJif MH<I>EKIJ;Jifl';t HEBOOPY2KEHHbIM 1.J;EIIHEM c ' I B 3TOM TPY'Ae onwcahb1. 'uccnepobahuh no ycnelllhocti-t neą:eawr taeniarhync-hos.is rrytem np1,1mehehl1j'i cemj'ih TbIKBbl. O,!IHa rpynna 60JibHbIX (25 qejiobek) IlO,!IBeprHy 'l'a 6hIJia Jie"IeH11IO TOJihKO cemeham:11 ThIKBbI np:11 0,!IHOKPaTHOH IlO,łla"IH l'f)., BTopaH rpynna (45 "Ie.rroaeK) no.rryqa.rra.cemeha BMecTe c a'l'e6pl1hom - 0,4 rp. B ne~ PBOH rpynne, COCTORllleM : "IeJIOBeK, y KOTopoii np~ehrjihcb TOJibKO cemeha TbI KBbl, y 3-x 60JibHhix T. e. 120/o.rreHTeQ OTOIIIeJI BMeCTe c rojioboh y:lke noc.rre 0,!IHOro xypca Jie"IeHHJ'I, a Ha 8 "IeJioBeK, y KOTOpbIX npj1meheh 6bIJI BTOPOH KYPC.rre<J:emrn. 13 TPeX CJiy"IaRX,!IOCTJ1l'HYTO 6bIJIO l13jie"iehhe 60JibHbIX '(OK. 37,50/o). Bo BTOPOH rpynne - 45 "IeJIOBeK, Jie"IeHHbIX cemehamj1 ThIKBbl BMecTe C He0OJibIUOH,!1030ilr ate6p11aa, JieHTer( y 8 naq11ehtob nocjie O,!IHOro Kypca.rre"Iea:11n otowe.rr QeJIJ1K0M (17,60/o),, noc.rre,!ibyx KYPCOB Jie"IeHJ1R: Ha 22 "IeJI0BeJ{a ITOJIO'lKJ1TeJibHbie pe3yjibtatbl IlOJIY"IHJIHCb y 13 60JibHbIX (OK. 58,50/o). - OTCIO,lla CJie,llyeT, "ITO IlOCJie,!IByKpaTHOił no,lla"ij1 cemr:h ThIKBbI B KOPOTKOM npome.:. :lftytke BpeMeHJ1 no.rry"iaiotcj'i B TP:11 pa3a JIY"IIII1'1e pe3yjihtatbi "IeM rroc,tie O,!IHOKpaT HOro npj1mehehj1j'i 3Toro cpe,!ictba. 3TO MprJIO 6hr CJIY)KJ1'fh p;oka3ate.tihctbom, "ITO DJJl1J'IHHe cemrh. Tb!KBbI Ha oprahj13m napa3:11ta 60.rree 3qJ(peKTJ1BHO Il0CJie 6oJiee Cip0- p;omkhtejihhoro,llei1:cctbvlj'i 3Toro cpe,!ictba. IIp:11MeHeHJ1e cemhh TblKBbl BMec-r:e C ate- 6p11HOM,llaJIO e,!iba JI:11 JIY"IlIIJ1e pe3yjihtatbl IlOCJie 0,!IHOro Kypca Jie"IeHJ1H, 3aTO nocjie TaTOB Jie"IeHJ1J'I O,!IHJ1MJ1 cemehamh. Jif3 no.rry"iehhbix pe3yjihtatob MO'lKeT B03HJ1KHYTh T8K'lKe aeo6xop;j1moctb 06CTOJ'I-,, TeJihHOH pa3pa60tkj1 TeXH1'1KJ1 Jie"IeHHJ'I cemehamj1 T:btttBhI, He CTOJibKQ,!IO CJ1X nop r:p:11mehehhbim y,llaphblm MeTO,!IOM, CKOJibKO MeTO~OM rtpop;ojijkhtejibhoh rro,ąaq:11 3TOl'0 cpep;ctba. B'l'OPH"IH0ro Kypca Jie"IeHHH 3TJ1 pe3yjibtatbt OKa3aJIJ1Cb ropa3~0 JIY"IWHMJ1 OT pe3y.rrh

8 ... ',' 92 RYSZARD KU2MICKI R. Kuźmicki 1NVESl11IGA'I'liÓNS UPTON Em!CIENCY OF,~UM~IGiN SIEED, (SE.M. CUCURBIT AE).!IN Tim '11R!EATMENT OF T AENIARHYNCHUS SAGINATUS IINFECTilON. In this paper. are discussed investigations upon treatment of taeniarhynchosu; by me ans.of pumpkin seed and itts efficiency. Thii,s iby administering pumpkin seed in a single dose of g., without other dn19s, to 25,skk (first group of pabients) -and seed together with atabrine (the latter in a dosa ge of 0 4 g) to 419,si.ck,(second groll{p of patients). [n the firsit group treated with pumpiciin seed a,ione., on 25 person,s. the tapeworm with scolex was expelled from 3 siok 1 (about.1120/o) after one course of treatment and among 8 persons who underw,ent a,se.cond cour,se of treatmoot also three recovered enti.r,ely (about '.E,5 per cent). In the second,g:ro.u,p of 415,siok treated with pumpkin.,seed simultaneously with a,small dose of atabrine, the taipeworm wirth sco lex wa:s expelled.from 8 patients after one course of treatment (about.1'7,6 per,eent). Mter two courses of treatment there were obtained 1 positive results with 13 persoos on the whole number_ of.22 sick (about 58,6 (Per -cent). The above investigations show that after administering pullllpkin seed twice at short intervals there were obtained.results.th!ree limes more succe,s.s,ful than after one cour.se of treatment. Th~s seems to prove tha:t pumpkin seed is more effeotive when lon,ger operating. When applied together with atabrme the results, after one,course.of t1reatmen~, were but little better,than that ornes of pumpkin seed,given alone. The results, however, af.ter a.s-econd cours_e of treatment proved to be much :better. The obtain_ed results.seem to require a new, more exaot,technique od the rpurnpkin seed treatment., not -so much by shock methods a,s by a leng lasting administration of this remedy.

Pozwoliliśmy sobie na zamieszczenie dobrych rad Cyber Baby na temat zastosowania pestek z dyni do wygonienia pasożytów przewodu pokarmowego.

Pozwoliliśmy sobie na zamieszczenie dobrych rad Cyber Baby na temat zastosowania pestek z dyni do wygonienia pasożytów przewodu pokarmowego. // Dynie zna każdy. Niewielu chyba wie, że pestki z dyni są doskonałym środkiem dzięki któremu można w naturalny sposób pozbyć się wielu pasożytów zamieszkujących nasz przewód pokarmowy i podkradających

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1 (5)

ULOTKA DLA PACJENTA 1 (5) ULOTKA DLA PACJENTA 1 (5) Ulotka informacyjna dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Pro/con debate: should synthetic colloids be used in patients with septic shock? James Downar and Stephen Lapinsky Critical Care 2009 Koloidy są powszechnie stosowane w celu uzyskania i utrzymania adekwatnej

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Liofilizowany ocet jabłkowy 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki.

Liofilizowany ocet jabłkowy 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Suplement diety Składniki: Liofilizowany ocet jabłkowy 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać

Bardziej szczegółowo

ANEKS I. Strona 1 z 5

ANEKS I. Strona 1 z 5 ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH, GATUNKI ZWIERZĄT, DROGA PODANIA, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8

Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8 // Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8 Białko 1 : Tłuszcz 2,5-3,5 : Węglowodany 05-0,8 grama na 1 kilogram wagi należnej i nie przejmuj się kaloriami. Po kilku tygodniach dla

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA Poprawki do CHPL oraz ulotki dla pacjenta są ważne od momentu zatwierdzenia Decyzji Komisji. Po zatwierdzeniu Decyzji Komisji,

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

[ 303 1. u a Iraz NAZWA MIĘDZYNARODOWA PHENYLBUTAZONE

[ 303 1. u a Iraz NAZWA MIĘDZYNARODOWA PHENYLBUTAZONE [ 303 1 I u a Iraz NAZWA MIĘDZYNARODOWA PHENYLBUTAZONE SKŁAD 3,5-

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Moc Gatunki zwierząt. Postać farmaceutyczna. Samice psów. Enurace 50 Tabletki 50 mg

Moc Gatunki zwierząt. Postać farmaceutyczna. Samice psów. Enurace 50 Tabletki 50 mg ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, GATUNKI ZWIERZĄT, DROGA PODANIA I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 95/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zasadności wydawania zgody

Bardziej szczegółowo

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska lek. med. Julia Gawryjołek dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska trilacplus krople saszetki kapsułki od 1. miesiąca życia poradnik

Bardziej szczegółowo

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347 Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019 Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Składają się na

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PACJENTA. Dla osób, którym przepisano preparat Suliqua

INFORMACJA DLA PACJENTA. Dla osób, którym przepisano preparat Suliqua Polska INFORMACJA DLA PACJENTA Dla osób, którym przepisano preparat Suliqua Opracowaliśmy niniejszą broszurę dla osób, które cierpią na cukrzycę i którym lekarz przepisał preparat Suliqua (insulina glargine

Bardziej szczegółowo

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami.

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Każda substancja chemiczna oddziałująca na organizmy żywe może być zdefiniowana jako środek farmakologiczny (ang.

Bardziej szczegółowo

African Mango - recenzja, opis produktu

African Mango - recenzja, opis produktu African Mango - recenzja, opis produktu African mango to popularne obecnie suplementy diety wspomagające odchudzanie, stworzone na bazie pestek afrykańskiego mango. Skutecznie pomagają w utracie nadmiaru

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SYLIMAROL 35 mg Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych. Wielkość opakowania: 30 lub 60 sztuk Należy przeczytać uważnie całą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MACMIROR COMPLEX 500 (500 mg + 200 000 j.m.) globulki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 globulka dopochwowa zawiera

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oscillococcinum, granulki w pojemniku jednodawkowym

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oscillococcinum, granulki w pojemniku jednodawkowym Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oscillococcinum, granulki w pojemniku jednodawkowym Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Moxalole, 13,125 g + 350,7 mg + 46,6 mg + 178,5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda saszetka

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Rak piersi. Doniesienia roku Renata Duchnowska Klinika Onkologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Rak piersi. Doniesienia roku Renata Duchnowska Klinika Onkologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Rak piersi Doniesienia roku 2014 Renata Duchnowska Klinika Onkologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Miejscowe leczenie Skrócone napromienianie części piersi (accelerated partial breast irradiation;

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

Lek BI w porównaniu z lekiem Humira u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą

Lek BI w porównaniu z lekiem Humira u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą Lek w porównaniu z lekiem u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą Jest to podsumowanie badania klinicznego dotyczącego łuszczycy plackowatej. Podsumowanie sporządzono dla ogółu społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 4, 207 213 Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics

Bardziej szczegółowo

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w Aktualności Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w p r z e c i w p s y c h o t y c z n y c h II g e n e r a c j i Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Book 1. Lesson 1

Lesson 1. Book 1. Lesson 1 Lesson 1 Lesson 1 Hello Û cześć, dzień, dobry what Û co is Û jest my Û mój, moja, moje your Û twój, twoja, twoje a name Û imię, nazwisko What is your name? Û Jak masz na imię? my name is Û mam na imię

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Budowa chemiczna Preparat jest pochodną kumaryny (7-hydroxy-4-methyl-cumarinum) o wzorze strukturalnym:

Budowa chemiczna Preparat jest pochodną kumaryny (7-hydroxy-4-methyl-cumarinum) o wzorze strukturalnym: Budowa chemiczna Preparat jest pochodną kumaryny (7-hydroxy-4-methyl-cumarinum) o wzorze strukturalnym: Cholestil jest środkiem o silnym działaniu rozkurczowym na zwieracz Oddiego oraz mięśniówkę dróg

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu etanolowego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2008, 3, 177 182 Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST 30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST Przedlacki J, Księżopolska-Orłowska K, Grodzki A, Sikorska-Siudek K, Bartuszek T, Bartuszek D, Świrski A, Musiał J,

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia. Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA

Studia niestacjonarne II stopnia. Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA Studia niestacjonarne II stopnia Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA I rok / 2 semestr Koordynator przedmiotu: dr Krystyna Kwaśna, dr Magdalena Stania Temat zajęć/termin

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII. informacje o uczuleniach na leki i środki chemiczne,

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII. informacje o uczuleniach na leki i środki chemiczne, PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII Aby dobrze uwidocznić jelito musi się je oczyścić z resztek pokarmowych i kału. W tym celu należy ściśle przestrzegać poniższych wskazówek, a w szczególności dotyczących

Bardziej szczegółowo

Tyreologia opis przypadku 14

Tyreologia opis przypadku 14 Kurs Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Tyreologia opis przypadku 14 partner kursu: (firma nie ma wpływu na zawartość merytoryczną) Opis przypadku 32 letnia pacjentka zgłosiła się do Poradni Endokrynologicznej.

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 0 l i s t o p a d a2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Septofar Miód i Cytryna, 0,6 mg + 1,2 mg, pastylki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda pastylka twarda zawiera: Amylometakrezol

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wzajemne oddziaływanie substancji leczniczych, suplementów diety i pożywienia może decydować o skuteczności i bezpieczeństwie terapii. Nawet przyprawy kuchenne mogą w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Flavamed 15 mg/5 ml, syrop Ambroxoli hydrochloridum

Flavamed 15 mg/5 ml, syrop Ambroxoli hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Flavamed 15 mg/5 ml, syrop Ambroxoli hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GLIMBAX 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg Diclofenacum

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do badania kolonoskopii

Przygotowanie do badania kolonoskopii Przygotowanie do badania kolonoskopii Aby dobrze uwidocznić jelito musi się je oczyścić z resztek pokarmowych i kału. W tym celu należy ściśle przestrzegać poniższych wskazówek, a w szczególności dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie brygatynib Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie Imię i nazwisko pacjenta: Dane lekarza (który przepisał lek Alunbrig ): Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde Substancja czynna: Agni casti fructus extractum siccum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde Substancja czynna: Agni casti fructus extractum siccum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde Substancja czynna: Agni casti fructus extractum siccum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA. Anthelmin 230 mg/20 mg tabletki powlekane dla kotów

ULOTKA INFORMACYJNA. Anthelmin 230 mg/20 mg tabletki powlekane dla kotów ULOTKA INFORMACYJNA Anthelmin 230 mg/20 mg tabletki powlekane dla kotów 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny:

Bardziej szczegółowo

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Dorota Lewandowska dr n. med. Obecnie dostępne formy pomocy palącym Farmakologiczne NTZ guma plastry pastylki pastylki podjęzykowe Bupropion (Zyban) Wareniklina

Bardziej szczegółowo

Dylematy endodontyczne

Dylematy endodontyczne Dylematy endodontyczne Czyli jak skutecznie leczyć metodą klasyczną dr n. med. Izabela Obersztyn prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz Katowice 2015 AUTORZY dr n. med. Izabela Obersztyn Śląski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survivat Study), oceniano wpływ symwastatyny na całkowitą śmiertelność u 4444 pacjentów z chorobą wieńcową i z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy cofnięcia lub zmiany warunków dopuszczenia do obrotu i szczegółowe objaśnienie różnic względem zaleceń PRAC

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy cofnięcia lub zmiany warunków dopuszczenia do obrotu i szczegółowe objaśnienie różnic względem zaleceń PRAC Aneks II Wnioski naukowe i podstawy cofnięcia lub zmiany warunków dopuszczenia do obrotu i szczegółowe objaśnienie różnic względem zaleceń PRAC 70 Wnioski naukowe CMDh rozpatrzył poniższe zalecenia PRAC

Bardziej szczegółowo

Suplementacja wspierająca walkę organizmu z grzybami, wirusami i pasożytami z użyciem naturalnych suplementów.

Suplementacja wspierająca walkę organizmu z grzybami, wirusami i pasożytami z użyciem naturalnych suplementów. Suplementacja wspierająca walkę organizmu z grzybami, wirusami i pasożytami z użyciem naturalnych suplementów. 1 / 9 Pozbycie się grzybicy to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i wytrwałości. Suplementacja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

lek. Wojciech Mańkowski Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

lek. Wojciech Mańkowski Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała lek. Wojciech Mańkowski Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP) przy kwalifikacji pacjentów do zabiegu przeszczepu drążącego rogówki i operacji zaćmy Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Microlaxregula, 5,9 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Makrogol 3350.. 5,9 g w jednej saszetce.

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Baycox 5%, 50 mg, zawiesina doustna dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: Toltrazuryl

Bardziej szczegółowo