GRUPA KAPITAŁOWA WOLA INFO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA WOLA INFO S.A."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 30 CZERWCA 2009 ROKU WARSZAWA,

2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ ORAZ O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WALUTA SPRAWOZDAWCZA ORAZ ZASTOSOWANY POZIOM ZAOKRĄGLEŃ ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ŚREDNIE KURSY WYMIANY W STOSUNKU DO EUR ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASADY OGÓLNE KONSOLIDACJA METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY WOLA INFO S.A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (WARIANT KALKULACYJNY) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZYSKÓW I STRAT NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ZAPASY UMOWY O BUDOWĘ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE INSTRUMENTY FINANSOWE POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KAPITAŁ PODSTAWOWY, AKCJE WŁASNE, OPCJE NA AKCJE POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE REZERWY POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE PODATEK DOCHODOWY AKTYWA WARUNKOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NOTY DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE PRZEPISAMI ZDARZENIA PO DACIE BILANSU INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU ZA BIEŻĄCY OKRES SKRÓCONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOLA INFO S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2009 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE WOLA INFO SA BILANS WOLA INFO SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOLA INFO SA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM WOLA INFO S.A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WOLA INFO SA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA PODPISY / 78

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Grupa Kapitałowa Wola Info S.A. składa się z Wola Info S.A. i jej spółek zależnych; NobleStar Sp. z o.o. i Alvashore Limited, która to spółka posiada 72,92 % akcji spółki Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. (CRM S.A.). Spółka dominująca Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie została utworzona uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia Spółki WOLA INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w WOLA INFO Spółka Akcyjna, podjętą w dniu 17 lipca 1996 r. umieszczoną w akcie notarialnym, sporządzonym przez notariusza Krystynę Rek, Rep.A 3118/96. Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON Akcje Wola Info S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 28 września 2007 roku. Przedmiotem działalności spółki dominującej jest dostarczanie rozwiązań sprzętowych oraz systemowych w zakresie integracji systemów teleinformatycznych. Spółka dominująca świadczy również usługi wdrożeniowe oraz doradcze. Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 2007) 6209Z. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku. W pierwszym półroczu 2008 roku Wola Info S.A. nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dlatego dane porównawcze roku 2008 zawierają wyłącznie dane jednostki dominującej. Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony SKŁAD GRUPY W skład Grupy wchodzi Wola Info S.A. oraz następujące spółki zależne: W dniu roku Spółka zawarła z Noblestar Benelux B.V. umowę kupna sprzedaży udziałów spółki Noble Star Polska sp. z o.o.. Zgodnie z ww. umową Spółka Wola Info S.A. nabyła 100 % udziałów w Spółce Noblestar sp. z o.o. o wartości nominalnej złotych (500 udziałów po 200 zł każdy). w dniu roku Spółka zawarła z Claircom Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr) umowę zakupu udziałów Alvashore Limited z siedzibą w Nicosia (Cypr), dających Wola Info S.A. 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Alvashore Limited. Celem nabycia przez Wola Info udziałów spółki Alvashore Ltd. było przejęcie kontroli nad spółką Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CRM S.A.). W wyniku transakcji nabycia 100 % udziałów spółki Alvashore Ltd. Wola Info S.A. stała się właścicielem akcji spółki CRM S.A. co daje Wola Info 72,92 % głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CRM S.A. Spółka Noblestar Polska sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wdrożenia rozwiązań opartych na produktach z rodziny HP Software, opcjonalnie wspomaganych przez rozwiązania klasy business intelligence, co stanowi naturalne uzupełnienie i rozwiniecie działalności prowadzonej przez Spółkę Wola Info S.A. CRM SA powstała w 1998 r. Jest akredytowaną firmą szkoleniową i doradczą. Warszawska spółka to lider w zakresie profesjonalnej metodyki i rozwiązań do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla zarządzania portfelowego. Jednocześnie firma jest liderem na rynku w zakresie certyfikowania menedżerów projektów zgodnie ze światowymi standardami certyfikacyjnymi certyfikaty, doradcze. Pozycja CRM na rynku oraz poziom świadczonych przez firmę usług zostały również zauważone i docenione poza granicami Polski. Firma współpracuje z najlepszymi na świecie organizacjami z rodziny ATO / ACO Maven Training (najlepsza firma na świecie w zakresie wytwarzania akredytowanych materiałów szkoleniowych), Aspire Europe (autorstwo metodyki MSP oraz autorstwo metodyki P3M3 ), czy Outperform (Autorstwo metodyki PRINCE2 ). Standardy takie jak PRINCE2 czy ITIL stają się podstawowym kanonem wykształcenia współczesnych managerów działających w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu biznesowym. Do klientów firmy należą m.in. Ministerstwo Finansów, NIK, NBP, ARiMR, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, PZU, PGE czy BZ WBK. Na dzień 30 czerwca 2009 roku skład Grupy przedstawiał się następująco: 3 / 78

4 Wola Info S.A. Noblestar Polska Sp. z o.o. 100% Alvashore Limited 100% Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.72,92% Na dzień 30 czerwca 2009 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Wszystkie spółki są konsolidowane metodą pełną SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ W skład Zarządu Spółki na dzień roku wchodzili: Piotr Majcherkiewicz - Prezes Zarządu Oskar Chejde - Wiceprezes Zarządu Marcin Hołubiec - Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień roku wchodzili: Krzysztof Opawski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Borowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Kruczyk - Członek Rady Nadzorczej Robert Supeł - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Białowolski - Członek Rady Nadzorczej W okresie od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania nie było zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej, natomiast w trakcie okresu sprawozdawczego składzie Zarządu nastąpiły zmiany: z dniem r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Pan Sylwester Zdanowski, powodem rezygnacji było przejście na wcześniejszą emeryturę, oraz z dniem złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pan Paweł Konon. 2. INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ 2.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. obejmujące spółkę dominującą oraz podmioty zależne sporządzone zostało zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 śródroczna sprawozdawczość finansowa. Sprawozdania wchodzące w sklad śródrocznego sprawozdania finansowego podlegają zmianom MSR 1 z 2007r obowiązującym od OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe (dane skonsolidowane) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w kwestiach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych WALUTA SPRAWOZDAWCZA ORAZ ZASTOSOWANY POZIOM ZAOKRĄGLEŃ Walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 4 / 78

5 2.3. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy ŚREDNIE KURSY WYMIANY W STOSUNKU DO EUR W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się następująco: Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie Najwyższy kurs w okresie Najniższy kurs w okresie EURO = 4,4696 PLN 1 EURO = 4, 1724 PLN 1 EURO = 3,3542 PLN 1 EURO = 4,5184PLN 1 EURO = 3,5321 PLN 1 EURO = 3,4776 PLN 1 EURO = 4,8999 PLN 1 EURO = 4,1848 PLN 1 EURO = 3,6577 PLN Tabela nr 34/A/NBP/2009 Tabela nr 252/A/NBP/2008 Tabela nr 15/A/NBP/2008 1EURO = 3,9170 PLN 1EURO = 3,2026 PLN 1EURO = 3,3542 PLN Tabela nr 4/A/NBP/2009 Tabela nr 149/A/NBP/2008 Tabela nr 126/A/NBP/2008 Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczone na EURO, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu: za okres za okres za okres za okres tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej (10 316) (2 789) (2 308) (802) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 601) (2 517) (2 372) (724) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (10 085) (3 141) (2 256) (903) Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (10 157) (3 141) (2 272) (903) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 813) (406) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (3 612) (2 911) (808) (837) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 890) 902 (1 694) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 394) (2 892) (312) (832) Średnia ważona liczba akcji zwykłych szt Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych szt Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) (1,81) (0,56) (0,40) (0,16) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) (1,81) (0,56) (0,40) (0,16) Średni kurs PLN / EUR 4,4696 3, / 78

6 na dzień na dzień na dzień na dzień tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR Aktywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji szt Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,23 6,15 1,16 1,83 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,5184 3, ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI Nie dotyczy ZASTOSOWANIE STANDARDU LUB INTERPRETACJI, PRZED DATĄ ICH WEJŚCIA W ŻYCIE Spółka dominująca nie skorzystała z możliwości zastosowania przy sporządzeniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad wynikających nowych standardów i interpretacji, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie WPŁYW NOWYCH STANDARDÓW I INTERPRETACJI NA SPRAWOZDANIE GRUPY Na dzień 30 czerwca 2009 roku zostały opublikowane nowe standardy i interpretacje do MSSF dotyczące: MSSF 2- Płatności w formie akcji. Celem zmiany jest potwierdzenie, że dodatkowo poza połączeniem jednostek gospodarczych zdefiniowanym w MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych udział podmiotu w tworzeniu wspólnego przedsięwzięcia oraz transakcje pod wspólną kontrolą nie wchodzą w zakres MSSF 2. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie). MSSF 5- Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana Korekta, określa informacje, których ujawnienie jest wymagane w przypadku aktywów trwałych (lub grup do zbycia) zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży lub jako działalność zaniechana. Wobec tego ujawnienia wymagane przez inne MSSF nie obowiązują w stosunku do tych aktywów (lub grup aktywów), chyba że: 1. Standardy te wymagają ujawnienia aktywów trwałych (lub grup do zbycia) zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży lub działalność zaniechana lub 2. ujawnienia związane są z wyceną aktywów lub zobowiązań związanymi z grupą do zbycia nieobjętej wymogami wyceny zawartymi w MSSF 5 i informacja ta nie pojawia się nigdzie indziej w sprawozdaniu finansowym. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). MSSF 8- Segmenty operacyjne. Drobne korekty tekstu Standardu oraz zmiana Uzasadnienia wniosków w celu wyjaśnienia, że podmiot ma obowiązek ujawniania wyceny aktywów w poszczególnych segmentach wyłącznie wówczas, gdy informacje takie są regularnie przekazywane osobie odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji operacyjnych w spółce. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). MSR 1- Prezentacja sprawozdań finansowych. Doprecyzowanie, iż potencjalne rozliczenia zobowiązań w formie emisji udziałów/akcji nie ma związku z ich klasyfikacją jako zobowiązań krótko- i długoterminowych. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). MSR 7- Zmiana stanowi, że jako przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej można klasyfikować wyłącznie nakłady, których efektem są składniki aktywów ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). MSR 17- Usunięcie wytycznych dotyczących klasyfikacji leasingu gruntów tak aby wyeliminować niespójność z ogólnymi zasadami klasyfikacji umów leasingu. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). 6 / 78

7 MSR 36- Zmiana precyzuje, że największym ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne (lub grupą aktywów), do której alokuje się przepływy pieniężne dla celów testowania utraty wartości (tj. przed agregacją segmentów o podobnych cechach ekonomicznych dopuszczalną przez MSSF 8.12), jest segment operacyjny zdefiniowany w par. 5 MSSF 8 Segmenty operacyjne. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). MSR 38- Wartości niematerialne. 1. Zmiany do par. 36 i 37 MSR 38 Wartości niematerialne" wyjaśniająca wpływ uregulowań określonych w MSSF 3 (wersja z 2008 roku) na rozliczanie wartości niematerialnych przejętych w ramach połączenia jednostek gospodarczych. Obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 lub po tej dacie. 2. Poprawki do par. 40 i 41opisujących techniki wyceny powszechnie stosowanych przez podmioty gospodarcze do określenia wartości godziwej wartości niematerialnych przejętych w ramach połączenia jednostek gospodarczych, które nie są w obrocie na aktywnych rynkach. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). MSR 39- Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 1. Wyjaśnienie, że opcję wcześniejszej spłaty, których cena wykonania rekompensuje kredytodawcy straty z tytułu odsetek przez redukcję straty ekonomicznej związanej z ryzykiem reinwestycji należy traktować jako ściśle powiązane z zasadniczą umową kredytową. 2.Zmiana zakresu wyjątków od umów o połączeniu jednostek gospodarczych przedstawionego w par. 2(g). 3.Zmiana w Rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych- precyzuje, kiedy należy ujmować zyski lub straty na instrumentach zabezpieczających jako korekty z przeklasyfikowania w zabezpieczeniu przepływów pieniężnych transakcji prognozowanej, skutkującej ujęciem instrumentu finansowego. Proponowana zmiana określa, że zyski lub straty należy przenieść z kapitału własnego na wynik finansowy w okresie, w którym zabezpieczony prognozowany przepływ wpłynie na wynik finansowy. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie). Interpretacja KIMSF 9- Celem zmiany jest potwierdzenie, że dodatkowo poza połączeniem jednostek gospodarczych zdefiniowanym w MSSF 3 instrumenty pochodne nabyte przy tworzeniu wspólnego przedsięwzięcia oraz w transakcjach współ kontrolowanych nie wchodzą w zakres KIMSF 9. (Obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie). Interpretacja KIMSF 16- Zmiana ograniczenia dotyczącego jednostki, która może posiadać instrumenty zabezpieczające.(obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie). Grupa dokonała oceny skutków zmian wynikających z powyższych standardów i interpretacji. Spółka dominująca zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez MSSF / IFRIC. Według wstępnej oceny zastosowanie zmian nie będzie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 3. ZASADY RACHUNKOWOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, które są wyceniane według wartości godziwej ZASADY OGÓLNE ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁANIA Zasada kontynuacji działania zakłada, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, jeżeli nie jest to niezgodne z przepisami prawa lub rzeczywistością gospodarczą. Przyjęcie takiego założenia uzasadnia wycenę posiadanych zasobów i ich stopniowego zużycia na podstawie faktycznie poniesionych kosztów (zasada kosztu historycznego). Odstąpienie od zasady kontynuacji działania musi być uzasadnione stanem prawnym (likwidacja, upadłość, przekazanie, podział, lub sprzedaż związane z obniżeniem wartości aktywów netto, wygaśnięcie umowy Spółki bądź koncesji stanowiącej podstawę jej działalności) lub rzeczywistością gospodarczą (utrata istotnego rynku zbytu, brak płynności, ponoszone straty itp.). W przypadku utraty zdolności do kontynuowania działalności posiadane zasoby wycenione będą w cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku utworzona zostanie również rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaprzestaniem działalności lub jej znacznym ograniczeniem. 7 / 78

8 ZASADA MEMORIAŁU Zasada memoriału nakłada obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wszystkich operacji gospodarczych w momencie ich powstania, niezależnie od terminu ich zapłaty ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI Zasada współmierności zapewnia, że w wyniku finansowym danego okresu zostaną ujęte wszystkie koszty, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniły się do powstania przychodów tego okresu. Koszty dotyczące danego okresu są to koszty poniesione oraz koszty, które zostaną poniesione w następnych okresach, jeżeli dotyczą danego okresu. Przez związek kosztów z przychodami danego roku należy rozumieć powiązanie w sposób bezpośredni z konkretnym przychodem tego roku lub w sposób pośredni z ogółem przychodów, co oznacza, że w przyszłości nie będzie można tych kosztów przyporządkować do konkretnego przychodu. Koszty te obciążą wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione ZASADA OSTROŻNOŚCI Zasada ostrożności zapewnia dokonanie realnej wyceny aktywów, a także kompletnego wykazania zobowiązań oraz uznanie przychodów za zrealizowane wówczas, jeżeli jest to praktycznie pewne, a ujęcie kosztów z chwilą ich poniesienia, co zapewni, że aktywa i przychody nie będą zawyżone, a zobowiązania i koszty zaniżone. Stosowanie zasady ostrożnej wyceny nie oznacza, że w jednostce mogą być tworzone ukryte kapitały lub nadmierne rezerwy, gdyż w takim przypadku sprawozdanie finansowe nie byłoby neutralne i wiarygodne ZASADA CIĄGŁOŚCI Zasada ciągłości obejmuje ciągłość formalno-rachunkową, długość okresu sprawozdawczego, powiązanie bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia, jak również ciągłość zastosowanych i raz przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów, klasyfikacji, prezentacji oraz metod zaliczania przychodów i rozliczania kosztów oraz zapewnienie porównywalności informacji finansowych za kolejne lata obrotowe. Zmiana przyjętych rozwiązań na inne może nastąpić w dowolnym terminie ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, a przyczyny i wpływ tych zmian na wynik finansowy zostaną wykazane w informacji dodatkowej oraz zostanie zapewniona porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian ZASADA ISTOTNOŚCI Zasada istotności dotyczy prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji, które są przydatne i ważące dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. Istotność zależy od kwoty i charakteru pozycji ocenianych w konkretnych okolicznościach jej pominięcia. Podejmując decyzję o tym czy dana pozycja lub pozycje zagregowane są istotne, charakter i rozmiary pozycji oceniać należy łącznie. Zasada istotności dotyczy prezentacji sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym ZASADA ZAKAZU KOMPENSAT Zasada kompensaty dotyczy zakazu kompensowania aktywów i zobowiązań oraz zysków i strat i powiązanych nimi kosztów, dopuszcza się kompensaty tych samych lub zbliżonych transakcji lub zdarzeń jeśli nie są istotne ZASADA PRZEWAGI TREŚCI NAD FORMĄ Zasada przewagi treści nad formą oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać informacje odzwierciedlające ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji, a nie tylko ich formę prawną KONSOLIDACJA ZASADY KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Wola Info S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych. Przez kontrolę rozumie się możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach bilansu jako wartość firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie. Udział akcjonariuszy mniejszościowych jest wykazywany według przypadającej na nich wartości godziwej aktywów netto. W kolejnych 8 / 78

9 okresach, straty przypadające akcjonariuszom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały jednostki dominującej. Sprzedane w roku obrotowym spółki zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrotowego do dnia zbycia. Wyniki finansowe jednostek nabytych w ciągu roku są ujmowane w sprawozdaniu finansowym od momentu ich nabycia. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych bądź stowarzyszonych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez jednostkę z zasadami stosowanymi przez podmiot dominujący. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłącza się wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją INWESTYCJE W PODMIOTY STOWARZYSZONE Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi jednostka dominująca nie sprawuje kontroli, ale na które wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej jak i operacyjnej. Udziały w podmiotach stowarzyszonych wyceniane są z zastosowaniem metody praw własności, za wyjątkiem sytuacji, gdy są zaklasyfikowane jako przeznaczona do zbycia. Inwestycje w jednostki stowarzyszone są wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem zmian w udziale Spółki w aktywach netto, jakie wystąpiły do dnia bilansowego, pomniejszonej o utratę wartości poszczególnych inwestycji. Wszelkie zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu stowarzyszonego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu stowarzyszonego na dzień nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie WARTOŚĆ FIRMY Wartość firmy powstająca przy konsolidacji to nadwyżka kosztu nabycia jednostki nad wartością godziwą możliwych do zidentyfikowania składników aktywów i pasywów jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia. Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku poddawana jest testowi na utratę wartości. Skutki utraty wartości odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat i nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne o wartości powyżej zł są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym ich ekonomicznej użyteczności, według poniższych okresów: nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje od 2 do 8 lat, oprogramowanie komputerów od 2 do 8 lat, pozostałe wartości niematerialne od 2 do 8 lat. W przypadku, gdy wartość początkowa wartości niematerialnych jest równa lub niższa niż zł odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo w miesiącu oddania wartości niematerialnych do użytkowania. Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są ujmowane w bilansie według wartości godziwej na dzień przejęcia. Okres użytkowania wartości niematerialnych w zależności od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za ograniczony lub nieokreślony. Z wyjątkiem prac rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie nie są ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji. Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej powyżej zł, z wyjątkiem gruntów, umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: budowle i budynki 40 lat, urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) od 4 do 10 lat, 9 / 78

10 sprzęt komputerowy od 4 do 6 lat, środki transportu od 2,5 do 5 lat, inne środki trwałe od 5 do 10 lat, Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 1500 zł lecz nie przekraczającej zł umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Grupa nie zalicza do środków trwałych jednoskładnikowych obiektów majątku o wartości początkowej mniejszej niż zł bez względu na przewidywany okres użytkowania. Powyższe składniki odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu zakupu. W przypadku zakupu wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej zł, ale stanowiącej zestaw o łącznej wartości ponad zł, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego, służącego jako zestawy naprawcze dla celów obsługi gwarancyjnej zrealizowanych kontraktów handlowych ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo w module środki trwałe i amortyzowane metodą liniową w okresie obowiązywania umowy. Leasing Środki trwałe przyjęte do użytkowanie na podstawie umów leasingu na mocy których następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania przedmiotów leasingu wykazuje się w aktywach trwałych Grupy. Środki trwałe będące przedmiotami leasingu amortyzowane są zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi do własnych środków trwałych, ale tylko w przypadku kiedy Grupa ma zamiar je wykupić, w innym przypadku, w okresie krótszym z dwóch: użytkowania lub umowy. Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży a także grupy aktywów netto przeznaczonych do sprzedaży wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Rzeczowe aktywa trwałe w toku wytwarzania wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wyceniane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej odzwierciedla warunki rynkowe na dzień bilansowy. Zapasy obejmujące materiały, towary handlowe, produkcję w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są: a) materiały i towary wg cen nabycia. Rozchód w ciągu roku wycenia się według zasady: towary identyfikowane numerami seryjnymi wg ceny zakupu tych towarów materiały i towary nie identyfikowane numerami seryjnymi wg zasady FIFO pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. b) produkcja w toku obejmuje: znajdujące się w toku wytwarzania przez jednostkę oprogramowanie komputerów, przeznaczone do sprzedaży. c) wyroby gotowe jest to: wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów, przeznaczone do sprzedaży. Spółka stosuje zasadę odpisywania w koszt własny sprzedaży wytworzonego oprogramowania poniesionych nakładów w wysokości zafakturowanej sprzedaży. Jednak w przypadkach uzasadniających możliwość wielokrotnej sprzedaży wytworzonego przez jednostkę oprogramowania Spółka stosuje zasadę odpisywania w koszt własny sprzedaży wytworzonego oprogramowania poniesionych nakładów w wysokości 50% zafakturowanej sprzedaży. Jeżeli Spółka posiada informacje o ograniczeniach możliwości dalszej sprzedaży produktu to w zależności od oceny stopnia ryzyka odpisuje w ciężar kosztu własnego sprzedaży całość nierozliczonych nakładów, lub do wysokości osiągniętego przychodu. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonuje się na dzień bilansowy w związku z trwałą utratą ich wartości lub wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania i zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 10 / 78

11 Koszty finansowania zewnętrznego - Jednostka aktywuje koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Jednostka ujmuje pozostałe koszty finansowania zewnętrznego jako koszty okresu, w którym zostały poniesione. Należności krajowe wyceniane są według wartości nominalnej ustalonej przy ich powstaniu. Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie banku wiodącego z dnia bilansowego (kurs natychmiastowej realizacji/wymiany). Po początkowym ujęciu należności wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku należności o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich należności w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością w skorygowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego. Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Instrumenty Finansowe Jako instrument finansowy Grupa kwalifikuje każdą umowę, która skutkuje jednocześnie powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze. Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na: Składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane według wartości godziwej poprzez rachunek wyników aktywa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie lub są częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie, i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków; Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Grupa ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności; Pożyczki i należności - aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku, Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie będące (a) pożyczkami i należnościami, (b) inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności, ani (c) aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy. Pozostałe zobowiązania finansowe. Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje się stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się [do wyboru: na dzień zawarcia transakcji / na dzień ich rozliczenia]. Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Wycena instrumentów finansowych na dzień powstania Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek wyników 11 / 78

12 Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy Grupa wycenia: - według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz pozostałe zobowiązania finansowe. Wycena może odbywać się także w wartości wymagającej zapłaty, jeśli efekty dyskonta nie są znaczące, - według wartości godziwej: aktywa i zobowiązania finansowe z kategorii wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w kapitale własnym. Skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do pozostałych kategorii ujmuje się w rachunku zysków i strat. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności. Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. Grupa tworzy rezerwy wówczas, gdy: na jednostce gospodarującej ciąży istniejący prawny obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych, prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. W Grupie rezerwy na zobowiązania obejmują: rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pozostałe rezerwy, w tym na stratę z kontraktów długoterminowych. W Grupie nie są tworzone rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych, ponieważ regulamin wynagradzania pracowników obowiązujący w Grupie nie przewiduje tego rodzaju wypłat. Regulamin wynagrodzenia nie przewiduje preferencyjnych wypłat z tytułu odpraw emerytalnych. W Grupie obowiązują zasady wypłat odpraw emerytalnych w oparciu o uregulowania kodeksu pracy (w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia). Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych i rentowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Wartość bieżąca tych zobowiązań jest obliczona przez niezależnego aktuariusza. Zobowiązania krajowe na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po banku wiodącego z dnia bilansowego (kurs natychmiastowej realizacji wymiany). Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań wycenianych wg wartości godziwej na podstawie rachunku zysków i strat wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością w skorygowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonywanych na rzecz Grupy i przez kontrahentów i których kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, łącznie z kwotami należnymi pracownikom (kwoty dotyczące naliczonego wynagrodzenia za urlop). Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i ustalania wyniku finansowego netto Przychody ze sprzedaży towarów, produktów (wyrobów oraz usług) i materiałów obejmują kwoty należne z tego tytułu od odbiorcy pomniejszone o należny podatek od towarów i usług oraz wszelkie udzielone rabaty. 12 / 78

13 Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi, potwierdzone fakturą sprzedaży. Przychody ze sprzedaży zarachowane są do okresów sprawozdawczych, których dotyczą. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obejmują: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów przychody z realizacji kontraktów, które opierają się na pracach wykonanych w dziale wdrożeń i serwisu i stanowią realizację usługi dla klienta; przychody z części kontraktów, które składają się z usług i towarów, przy czym przychód ze sprzedaży towarów kwalifikowany jest zgodnie z punktem 2; przychody z usług serwisowych, świadczonych przez Grupę, które rozliczane są liniowo w czasie; przychody netto z usług nie zakończonych (obejmujące przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez Grupę oraz przychody ze sprzedaży sprzętu komputerowego i innych produktów zakupionych u zewnętrznych dostawców, będących w ścisłym związku ze świadczeniem usług wdrożenia) 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: przychody z kontraktów / umów na dostawę sprzętu komputerowego i licencji (oprogramowania), które dotyczą dostawy sprzętu i nie zawierają w sobie realizacji usługi np. instalacji bądź serwisu; przychody części kontraktów, które składają się z towarów i usług, przy czym przychód ze sprzedaży usług powinien znajdować się w punkcie 1. Przychody z wykonania nie zakończonej usługi ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej wykonania w przypadku, gdy usługa ta została w istotnym stopniu wykonana na dzień bilansowy. Stopień wykonania usługi jest określany udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Kwota przychodów z wykonania nie zakończonej usługi jest ustalana jako iloczyn łącznej wartości umowy i stopnia jej wykonania. Kwota ta nie może być wyższa od kosztów poniesionych na realizację umowy powiększonych o odpowiadającą stopniowi wykonania usługi część planowanej marży. W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo iż łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywana strata na kontrakcie ujmowana jest jako koszt bieżącego okresu. Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożności Grupa ewidencjonuje niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne. Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów. Opodatkowanie Wynik finansowy brutto korygują: część bieżąca podatku dochodowego od osób prawnych, część odroczona podatku dochodowego. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, między wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych, a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, czyli takich, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości, między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego, które według przewidywań będą obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. Wynik finansowy netto ustala się jako różnicę przychodów, kosztów i obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH Sporządzenie sprawozdań finansowych, wymaga od Zarządu zastosowania osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Mimo 13 / 78

14 że przyjęte szacunki i założenia opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacunkowych. Zmiany wielkości szacunkowych w półrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym w 2009 roku przedstawia tabela poniżej. Tytuł zmian Stan na PLN'000 Stan na PLN'000 Zmiana PLN'000 Rezerwa i aktywa na podatek dochodowy: Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwa na świadczenia pracownicze: (10) Rezerwa na odprawy emerytalne (10) Rozliczenia międzyokresowe bierne: (240) Rezerwa na naprawy gwarancyjne (30) Rezerwa na koszty pod kontrakty (450) Rezerwa na premie (161) Rezerwa na zaległe urlopy Rezerwa na koszty audytu 0 67 (67) Rezerwa na pozostałe koszty Rozliczenia międzyokresowe przychodów Szacunki ceny warunkowej z umów zakupu udziałów: (775) udziały w Alvashore (775) udziały w Noblestar Należności z tyt. szacunków przychodów z umów nie zakończonych Odpis aktualizujący należności Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Grupa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Stosowanie tej metody wymaga od Grupy szacowania proporcji dotychczas wykonanych prac do całości przychodów z usług. Zmiana proporcji miałaby wpływ na szacunki wysokości przychodu i wysokości kosztu. Ceny warunkowe zakupu udziałów zostały oszacowane przy uwzględnieniu postanowień umów dotyczących warunków finansowych nabycia oraz w oparciu o racjonalne przesłanki wynikające z przeszłości i najlepszej wiedzy co do możliwości realizacji przyszłych wyników finansowych przez te spółki. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Rezerwy na koszty Grupa tworzy jeśli kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. 14 / 78

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe sporządzone za 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu 2. Podstawowy przedmiot działalności zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013. RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013. EDISON S.A. 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego... 3 B. Bilans...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. 1) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 Warszawa, 24-06-2019 1 1) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu za bieżący rok obrotowy.

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (dalej: Stowarzyszenie )

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (dalej: Stowarzyszenie ) SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (dalej: Stowarzyszenie ) Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Załącznik nr 6 ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r. w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01- do 30-09- narastająco okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 narastająco okres od 01-01-

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2005. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego. sporządzonego na dzień r.

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego. sporządzonego na dzień r. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. ta strona powinna być pusta Wprowadzenie do SF 31.12.2015 2 1. Przedmiot działalności Talex SA świadczy zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice SA-P 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018 Świdnica, listopad 2018 Strona 1 / 16 1.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK 1. Nazwa spółdzielni i siedziba: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku 06-100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 11 2. Podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Tychach za okres od do r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Tychach za okres od do r. Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Przemysłowo - Handlowej w Tychach za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 1.1 Środki trwałe wartość brutto Nazwa grupy składników

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 31-03-2018 Świdnica, maj 2018 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Topolowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Jednostki Metropolis SA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2018.,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MSIG 131/2017 (5268) poz

MSIG 131/2017 (5268) poz Poz. 26628. ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie. [BMSiG-18638/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ALMAMER Szkoła Wyższa 1. Nazwa Uczelni, siedziba i podstawowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. 1 Spis treści Informacje ogólne...3 1. Informacje o Fundacji...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. International Project Management Association Polska SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KAPITAŁ MŁODYCH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

FUNDACJA KAPITAŁ MŁODYCH. Sprawozdanie finansowe za okres od do FUNDACJA KAPITAŁ MŁODYCH Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: FUNDACJA KAPITAŁ MŁODYCH Nawigatorów 5/2,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa OncoArendi Therapeutics SA

Kwartalna informacja finansowa OncoArendi Therapeutics SA Kwartalna informacja finansowa OncoArendi Therapeutics SA Q1 2018 Kwartalna informacja finansowa za okres 01.01.2018-31.03.2018 sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, ul. Szturmowa 9 lok. 4. Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Na dzień przekazania raportu skład Zarządu FARMACOL S.A. nie uległ żadnym zmianom.

WSTĘP. Na dzień przekazania raportu skład Zarządu FARMACOL S.A. nie uległ żadnym zmianom. WSTĘP 1. Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Rzepakowa 2. Właściwym sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy w Katowicach, Spółka wpisana jest do KRS, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 38158.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE UL. WITOSA NOWY TOMYŚL SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE UL. WITOSA NOWY TOMYŚL SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE UL. WITOSA 8 64-300 NOWY TOMYŚL SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 1. Dane Stowarzyszenia a)

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

LUBUSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA LOTUR ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 7

LUBUSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA LOTUR ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 7 LUBUSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA LOTUR ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 7 Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł narastająco okres od 01-01-2017 do narastająco okres od 01-01-2016 do narastająco okres od 01-01- 2017 do 31-03- 2017 w tys. EURO narastająco okres od 01-01-2016 do I. Przychody

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (rok poprzedni) od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (rok

Bardziej szczegółowo

Wawel S.A. SA-P WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wawel S.A. SA-P WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wawel S.A. SA-P 2005 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właściwy sąd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo