Adres siedziby: Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: Adres siedziby: Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie Podstawowy przedmiot działalności : Działanie na rzecz rozwoju bezpiecznego, demokratycznego, obywatelskiego społeczeństwa oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji: Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem. Fundacja IDEA Rozwoju prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od dnia do dnia Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. W okresie objętym sprawozdaniem w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie jest więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (z późniejszymi zmianami) obowiązującymi jednostki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Fundacja IDEA Rozwoju wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 1

2 Wynik finansowy jednostki za w/w okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1. środki trwałe w budowie wyceniane wg. kosztów wytworzenia, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły. 2. inwestycje krótkoterminowe wyceniane wg. wartości nominalnej, w okresie sprawozdawczym wystąpiły środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Fundacja nie posiadała środków pieniężnych. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, w okresie sprawozdawczym wystąpiły. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące progi: cena nabycia poniżej 2500,00zł - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 2500,00 zł Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, wprowadzając jednocześnie do ewidencji pozabilansowej o ile cena nabycia przekracza 1500,00 zł. cena nabycia od 2500,00zł do 3500,00zł - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej pomiędzy 2.500,00 zł a 3.500,00 zł Fundacja zalicza do aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W momencie oddania do używania dokonywany jest 100% odpis amortyzacyjny, zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych cena nabycia powyżej 3.500,00 zł - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł Fundacja zalicza do aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W momencie oddania do użytku ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla nabytego składnika, który to okres decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środków trwałych do użytku. Fundacja dokonuje umorzenia środków trwałych, stosując metodę liniową dla wszystkich tytułów, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Fundacja przyjęła, iż wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekraczające 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych aktywów, a nie przekraczające 3.500,00 zł uznawane są za koszty bieżącego okresu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie, wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej powiększonej o ulepszenia i pomniejszonej o dokonywane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne. 4. Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty. 5. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 6. Rezerwy według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości. 7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej. 2

3 Informacje i objaśnienia do bilansu 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała środków trwałych. 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała. 3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów. 5. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych. 6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty: a) do 1 roku b) od 1 roku do 3 lat c) powyżej 3 lat do 5 lat 3

4 d) powyżej 5 lat 9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju ). Zobowiązania takie w okresie objętym sprawozdaniem w jednostce nie występowały. 11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w okresie objętym sprawozdaniem w jednostce nie występowały. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności ) przychodów i kosztów. a) Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem: Wyszczególnienie KWOTA Przychody razem: 0,00 z tego: 1/ Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 2/ Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00 3/ Inne przychody określone statutem 0,00 w tym: a/ Darowizny od osób fizycznych 0,00 b/ Darowizny od osób prawnych 0,00 4/ Przychody finansowe 0,00 5/ Pozostałe przychody operacyjne 0,00 b) Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych: Wyszczególnienie KWOTA Koszty razem: 0,00 z tego: 1/ Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 2/ Koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00 3/ Pozostałe koszty określone statutem 0,00 4/ Koszty ogólnoadministracyjne 135,30 5/ Koszty finansowe 0,00 4

5 6/ Pozostałe koszty operacyjne 0,00 c) Struktura kosztów wg. rodzaju Wyszczególnienie KWOTA Amortyzacja 0,00 Materiały i energia 0,00 Usługi obce 135,50 Podatki i opłaty 0,00 Wynagrodzenia 0,00 Ubezpieczenia 0,00 Strata bilansowa netto w kwocie 135,30 zł zostanie rozliczona zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu. 2. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała zapasów. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Żadna z powyższych okoliczności w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego ( zysku/ straty) brutto. Przychody podatkowe 0,00 Działalność statutowa nieodpłatna 0,00 Działalność statutowa odpłatna 0,00 Pozostałe przychody statutowe 0,00 Przychody z działalności gospodarczej 0,00 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 Przychody finansowe 0,00 Koszty podatkowe 0,00 Działalność statutowa nieodpłatna 0,00 Działalność statutowa odpłatna 0,00 Działalność gospodarcza 0,00 Koszty zarządu 135,30 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 Koszty finansowe 0,00 5

6 6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.. 7. Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.. 8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. Zyski i straty nadzwyczajne w okresie objętym sprawozdaniem w jednostce nie wystąpiły. 9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.. Informacje o sprawach osobowych Informacje o : 1. Przeciętnym zatrudnieniu okresie sprawozdawczym, z podziałem na grupy zawodowe: Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników w oparciu o umowę o pracę. 2. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.. 3. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi. Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2012 nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do badania, w związku z tym jednostka nie poniosła związanych z tym kosztów. Fundacja nie poniosła również kosztów związanych z usługami doradztwa podatkowego. Istotne zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego finansowym ujęte w sprawozdaniu 6

7 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. W okresie objętym sprawozdaniem takie zdarzenia nie wystąpiły. 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym 4. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone 5. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności Zdarzenia takie nie wystąpiły. 6. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje. Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej. Miejsce i data sporządzenia sprawozdania: Warszawa, Sporządził: Zatwierdził:. 7

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr handlowy. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 117 125 Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej Lucyna Poniatowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP 2 Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP system sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego Spis treści: str. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 4 Załącznik nr 1 8 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Pytanie SKOK Odpowiedź

Pytanie SKOK Odpowiedź Pytanie SKOK Odpowiedź 1 IK01.9. - proszę o uszczegółowienie jakie wartości należałoby wpisać Ad. IK01.9. W wierszu IK01.9. "Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy w części zabezpieczonej:"

Bardziej szczegółowo