CAZ-URP Bochnia, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAZ-URP Bochnia, dnia r."

Transkrypt

1 CAZ-URP Bochnia, dnia r. Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego zł. I. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ul. Wojska Polskiego 3, Bochnia NIP: Regon: Adres Faks: 14/ Adres strony internetowej Zamawiającego: bochnia.praca.gov.pl zaprasza podmioty do złożenia oferty na szkolenie pn. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem dla 15 osób bezrobotnych w tym: a) dla 10 osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI). b) dla 5 osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ul. Wojska Polskiego 3, Bochnia tel do 53 fax: lub bochnia.praca.gov.pl

2 Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa programy powiatowych urzędów pracy, Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII). CPV Usługi szkolenia zawodowego. 2. Szkolenie winno obejmować: ogółem 40 godzin zegarowych. 3. Wymiar godzin szkolenia powinien być nie mniejszy niż 25 godzin zegarowych tygodniowo, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Zajęcia mogą być realizowane od poniedziałku do soboty oraz winny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8.00 i kończyć nie później niż o godzinie Godzina zajęć winna obejmować 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut długość przerw może być liczona w sposób elastyczny. 4. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zasad obsługi urządzenia transportu bliskiego - wózka jezdniowego. 5. Zakres szkolenia powinien zawierać co najmniej takie moduły jak: a) wiadomości o dozorze technicznym, b) ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego, c) typy stosowanych wózków jezdniowych, d) budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, e) czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy, f) czynności operatora w czasie pracy wózkami, g) wiadomości z zakresu ładunkoznastwa, h) wiadomości z zakresu BHP, i) bezpieczne użytkowanie butli, j) zajęcia praktyczne. 6. Po szkoleniu w najbliższym możliwym terminie musi zostać przeprowadzony egzamin przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt pierwszego egzaminu państwowego pokrywa instytucja szkoleniowa tj. wchodzi w ogólny koszt szkolenia. Koszt ww. egzaminu winien być ujęty w preliminarzu kosztów - załącznik nr 5. Egzamin nie wlicza się do liczby godzin szkolenia. 7. Koszt szkolenia obejmuje również koszty badań lekarskich, które ma zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia instytucja szkoleniowa w dniu rozpoczęcia szkolenia. Koszt ww. badań winien być ujęty w preliminarzu kosztów - załącznik nr 5.

3 8. Organizacja szkolenia powinna spełniać warunki dostępności przestrzeni i obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 9. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na własność: materiały dydaktyczne - skrypt lub opracowanie własne osób prowadzących zajęcia będące w posiadaniu Wykonawcy w formie papierowej - nie naruszające praw autorskich osób trzecich 1 szt. lub aktualne podręczniki - gotowe publikacje dostępne na rynku - 1 szt., zeszyt lub notatnik 1 szt. oraz przybory piśmiennicze: długopis 1 szt. Powyższe materiały powinny być adekwatne do treści kursu, różnorodne oraz dobre jakościowo oraz należy je przekazać każdemu uczestnikowi szkolenia w pierwszym dniu szkolenia i przechodzą one na własność uczestników w trakcie i po zakończeniu szkolenia. Koszt ww. materiałów dydaktycznych i przyborów piśmienniczych winien być ujęty w preliminarzu kosztów załącznik nr Zajęcia winny odbywać się w miejscowości: Bochnia, Brzesko, Tarnów, Kraków lub ich okolicach w promieniu 20 kilometrów. 11. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 12. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia salę wykładową zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor lub komputer oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych. Szkolenie powinno być zorganizowane w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia tj.: posiadających odpowiednie warunki sanitarne i spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku zajęć praktycznych jednostka szkoląca winna zapewnić odpowiednią ilość stanowisk (pojazdów, maszyn) tak, aby umożliwić każdemu uczestnikowi odbycie odpowiedniej ilości godzin praktycznej nauki, zgodnej z obowiązującymi przepisami i programem. 13. Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia. 14. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy winni otrzymać: 1) zaświadczenie (dla 10 osób bezrobotnych) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI), zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie umowy podpisane od 1 stycznia 2018 r. zamieszczonymi na stronie internetowej - zgodnie z 71 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia r. w sprawie szczegółowych

4 warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 677) załącznik nr 9 a), 2) zaświadczenie (dla 5 osób bezrobotnych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa programy powiatowych urzędów pracy, Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII) zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie umowy podpisane od 1 stycznia 2018 r. zamieszczonymi na stronie internetowej - zgodnie z 71 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 677) - załącznik 9 b). 3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) wraz z suplementem zawierającym następujące informacje: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie załącznik nr 10, a w przypadku braku możliwości wystawienia zaświadczenia MEN instytucja szkoleniowa winna wystawić wyłącznie zaświadczenie załącznik nr 9 a) lub załącznik nr 9 b), 4) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu), 5) formularz anonimowej ankiety w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI), zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie umowy podpisane od 1 stycznia 2018 r. zamieszczonymi na stronie internetowej - załącznik nr 6 a), formularz anonimowej ankiety w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa programy powiatowych urzędów pracy, Projekt

5 Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII) zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie umowy podpisane od 1 stycznia 2018 r. zamieszczonymi na stronie internetowej - załącznik nr 6 b). 15. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób wskazanych przez Zamawiającego. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje osobę, która w trakcie szkolenia podjęła zatrudnienie lub rozpoczęła działalność gospodarczą do dnia zakończenia szkolenia. W razie zaistnienia okoliczności o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1205), Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Koszt ubezpieczenia NNW wyliczony przy założeniu, iż uczestnik szkolenia będzie podlegał ubezpieczeniu, winien być ujęty w preliminarzu kosztów - załącznik nr 5. Koszty ubezpieczenia zostaną zwrócone Wykonawcy na podstawie polisy potwierdzającej dokonanie opłaty za ubezpieczenie (w wysokości nie wyższej niż koszt ubezpieczenia liczony od najniższej sumy ubezpieczenia). III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają aktualny wpis na dany rok kalendarzowy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu dwóch grupowych usług szkoleniowych w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia dla co najmniej 5 osób w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - za usługę szkoleniową należy rozumieć szkolenie obejmujące zamówienie poprzez wykonanie szkolenia Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, 3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie polegające na wykonaniu jednej grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 5 osób w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia wykonanej w ostatnich 12 miesiącach przed upływem terminu składania ofert - za usługę szkoleniową należy rozumieć szkolenie obejmujące zamówienie poprzez wykonanie szkolenia Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

6 z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. III ust.1 pkt 1-4 zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia nie spełnia. IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełnienia warunków, o którym mowa w pkt III ust. 1 ppkt 1 oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 12, 2) Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt III ust 1 ppkt 2 oferta musi zawierać wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie załącznik nr 3, 3) Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt III ust 1 ppkt 3 oferta musi zawierać wykaz wykonanych usług przez Wykładowcę/ów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy przed upływem składania ofert załącznik nr 4, 4) Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt III ust 1 ppkt 4 oferta musi zawierać oświadczenia Wykonawcy załącznik nr 1 pkt. 9, 5) Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona. V. Termin realizacji zamówienia: Szkolenia zaplanowano na czerwiec 2021 r., jednakże szkolenie nie może rozpocząć się wcześniej niż 14 czerwca 2021 roku. Egzamin należy przeprowadzić w najbliższym możliwym terminie przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. VI. Ocena oferty: 1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym na szkolenie tj.: 1) dostosowania programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje identyfikowanego na rynku pracy spełnia / nie spełnia,

7 2) dostosowania wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia spełnia / nie spełnia, 3) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia: zajęcia praktyczne prowadzone w zakładach pracy lub w jednostce szkolącej w grupie uczestników szkolenia spełnia / nie spełnia oraz zgodnie z kryterium oceny punktowej - wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Nr Kryterium Punktacja Kryterium cena: Cena Kryterium jakość: Posiadanie akredytacji (w tym np. akredytacje kuratora oświaty), certyfikatu/ów dotyczących przedmiotu zamówienia Kryterium doświadczenie Wykonawcy: Ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych przez Wykonawcę w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie Kryterium doświadczenie Wykładowcy/ów: Ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych przez Wykładowcę/ów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 0 60 pkt 0 10 pkt 0 15 pkt 0-15 pkt Sposób oceny oferty: Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru: Po = C+ J +D +W gdzie: Po punktacja ogólna C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena J - ilość punktów uzyskanych w kryterium jakość D- ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenia Wykonawcy W - ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenia Wykładowcy/ów Wykonawca może uzyskać podczas badania i oceny oferty maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów. ad. 1. Cena: Punkty zostaną przyznane za proponowaną w formularzu cenowym łączną cenę netto. Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, natomiast

8 pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem. Sposób przyznania punktów w kryterium cena (C): C= (CN/CB)x 60 gdzie: C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy, CN - cena najniższa, CB - cena badana liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena. ad. 2. Posiadanie akredytacji w tym np. akredytacje kuratora oświaty, certyfikatu/ów dotyczących przedmiotu zamówienia: Ocenie podlegać będzie posiadanie akredytacji w tym np. akredytacje kuratora oświaty, certyfikatu/ów dotyczących przedmiotu zamówienia. Sposób wyliczenia punktów za posiadanie certyfikatu/ów, akredytacji, kryterium jakość (J): brak certyfikatu i akredytacji - 0 punktów. posiadanie certyfikatu/ów - 5 punktów. posiadanie akredytacji - 5 punktów. Maksymalna ilość punktów za posiadanie akredytacji w tym np. akredytacje kuratora oświaty, certyfikatu/ów, dotyczących przedmiotu zamówienia - 10 punktów. ad 3. Ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych przez Wykonawcę w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Sposób wyliczenia punktów za ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych, kryterium doświadczenie Wykonawcy (D): 1. od 3 do 5 grupowych usług szkoleniowych każda dla min. 5 osób każda 5 punktów. 2. od 6 do 8 grupowych usług szkoleniowych każda dla min. 5 osób każda 10 punktów. 3. powyżej 8 grupowych usług szkoleniowych każda dla min. 5 osób każda 15 punktów.

9 Maksymalna ilość punktów za ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych, kryterium doświadczenie Wykonawcy - 15 punktów. ad 4. Ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych przez Wykładowcę/ów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Sposób wyliczenia punktów za ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych, kryterium doświadczenie Wykładowcy/ów (W): 1. od 2 do 4 grupowych usług szkoleniowych każda dla min. 5 osób każda 5 punktów. 2. od 5 do 7 grupowych usług szkoleniowych każda dla min. 5 osób każda 10 punktów. 3. powyżej 7 grupowych usług szkoleniowych każda dla min. 5 osób każda 15 punktów. Maksymalna ilość punktów za ilość wykonanych grupowych usług szkoleniowych, kryterium doświadczenie Wykładowcy/ów 15 punktów. VII. Sposób przygotowania oferty: 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej w oryginale drogą pocztową, kurierem lub osobiście w siedzibie Urzędu. 2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 3. Dokumenty w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginale lub urzędowo poświadczone. 5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 6. Wszelkie poprawki dokonywane w treści oferty powinny być parafowane, natomiast kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione 7. Cenę netto należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 8. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron. 10. Oferty niekompletne, niezgodne z treścią zapytania ofertowego i przedmiotem zamówienia oraz niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym podlegają odrzuceniu.

10 VIII. Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona do dnia roku w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, Bochnia, ul. Wojska Polskiego 3 z dopiskiem na kopercie: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. 2. W przypadku złożenia oferty po ww. terminie oferta nie będzie podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) wezwania Wykonawcy do poprawienia/uzupełnienia/wyjaśnienia oferty, 2) przedłużenia terminu składania ofert, 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu/odrzuceniu lub nie wpłynie żadna oferta, b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie może zostać zrealizowane, a czego nie można było wcześniej przewidzieć, d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. 4) wyboru oferty z niższą ceną w przypadku gdy, dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie spośród tych ofert), 5) ponownego wysłania Zapytania ofertowego w przypadku gdy, Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, iż Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów w każdym z kryteriów oceny oferty, 6) podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana w następnej kolejności jako najkorzystniejsza, 7) skierowania mniejszej grupy osób przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnych kosztów szkolenia.

11 4. W przypadku gdy Wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie w sprawie poprawienia/uzupełnienia/wyjaśnienia, oferta nie podlega ocenie i podlega odrzuceniu. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Osoba upoważniona do kontaktu: Magdalena Trzósło Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Monika Porwisz Specjalista ds. rozwoju zawodowego, e- mail: 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie z zastrzeżeniem, że oświadczenia przekazane faksem lub drogą elektroniczną winny być bezzwłocznie doręczone w oryginale. X. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu złożenia oferty. XI. Ogłoszenie wyników postępowania: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem. XII. Informacje dotyczące formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy. 2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy harmonogram szkolenia. 3. Jeżeli w dniu podpisania umowy Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału zostanie potraktowane to, jako uchylenie się od zawarcia umowy.

12 XIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż jest zobligowany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). Zamawiający jest zobligowany do przetwarzania danych osobowych o zakresie i zasadach, w tym w ramach realizowanego projektu z wykorzystaniem SL2014 zawartych w Załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata XIV. Informacja dotycząca zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych. 1. Wykonawca winien przedstawić informację dotyczącą zakresu wykluczenia w przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego. 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Informacja ta ma na celu wybór jednostki szkolącej i powierzenie przeprowadzenia szkolenia na mocy przepisu art. 40 ust. 2d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz z późn. zm.), nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz z późn. zm.)

13 XV. Postanowienia końcowe. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie: 1. Zasady organizacji szkoleń grupowych realizowanych w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)" stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 25/2021 Dyrektora PUP w Bochni z dnia 6 maja 2021 r. 2. Zasady organizacji szkoleń grupowych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VII) stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 26/2021 Dyrektora PUP w Bochni z dnia 6 maja 2021 r. Załączniki do oferty: 1. Formularz ofertowy (w oryginale) załącznik nr Wypełniony i podpisany program szkolenia (w oryginale) stanowiący załącznik nr Wykaz wykonanych grupowych usług szkoleniowych przez Wykonawcę w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (w oryginale), stanowiący załącznik nr Wykaz wykonanych grupowych usług szkoleniowych przez Wykładowcę/ów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, w okresie 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w oryginale) stanowiący załącznik nr Wypełniony i podpisany preliminarz kosztów szkolenia (w oryginale), stanowiący załącznik nr Wzór anonimowej ankiety w ramach PO WER dla uczestnika szkolenia służącej do oceny szkolenia, (zaparafowany), stanowiący załącznik nr 6a). 7. Wzór anonimowej ankiety w ramach RPO WM dla uczestnika szkolenia służącej do oceny szkolenia, (zaparafowany), stanowiący załącznik nr 6b). 8. Wzór umowy na organizację szkolenia (zaparafowany), stanowiący załącznik nr 7 wraz z podpisanym załącznikiem nr 7 do umowy (w oryginale). 9. Oświadczenie, w przypadku dołączenia do oferty akredytacji, w tym akredytacji kuratora oświaty i/lub certyfikatu/ów (w oryginale), stanowiące załącznik nr 8.

14 10. Wzór zaświadczenia w ramach PO WER (zaparafowany), stanowiący załącznik nr 9a). 11. Wzór zaświadczenia w ramach RPO WM (zaparafowany), stanowiący załącznik nr 9b). 12. Wzór zaświadczenia MEN (zaparafowany) - załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy (w oryginale), stanowiące załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy (w oryginale), stanowiące załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy (w oryginale), stanowiące załącznik nr Dokument, z którego będzie wynikało uprawnienie do podpisania oferty - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej np. statut, umowa spółki itp. (w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 17. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby niewskazane w odpowiednim rejestrze. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginale lub urzędowo poświadczone. 18. Akredytacja (w tym np. akredytacje kuratora oświaty), inny/e certyfikat/y dotyczące przedmiotu zamówienia (w kserokopii za zgodność z oryginałem). 19. Wzory innych dokumentów, które uczestnik otrzyma po zakończeniu szkolenia (w kserokopii za zgodność z oryginałem). Z poważaniem DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni mgr Andrzej Zając

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI CAZ-URP-551-14/2016 Bochnia, 1 września 2016 r. Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego 30 tys.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI CAZ-URP-551-18/2015 Bochnia, 6 października 2015 r. Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego 30

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI CAZ-URP-551-14/2015 Bochnia, dn. 18.09.2015 r. Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego 30 tys.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego 30 tys. Euro. I.

Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego 30 tys. Euro. I. Program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI CAZ-URP-551-4/2015 Bochnia, 29 czerwca 2015 r. Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego 30 tys.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BOCHNI CAZ-URP-551-20/2015 Bochnia, 8 października 2015 r. Zapytanie ofertowe dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia nie przekraczającego 30

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, dn.10.08.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Centrum Aktywizacji Zawodowej Aleja Jana Pawła II 95, 21-0 l OŁęczna Tel. (081) , Fax.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Centrum Aktywizacji Zawodowej Aleja Jana Pawła II 95, 21-0 l OŁęczna Tel. (081) , Fax. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Centrum Aktywizacji Zawodowej Aleja Jana Pawła II 95, 21-0 l OŁęczna Tel. (081)7521158, Fax. (081)7521031 CAZ Cenrn..m AktYWiZlłCji Z~J NIP 713-214-98-95, REGON 431202490

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016 Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CAZUM 945-6-1/EM/2016 Międzyrzec Podlaski

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (II) realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych O F E R T A na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

z dnia Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem poniższych informacji, zgodnie z opisem: 1. Informacje o Zamawiającym

z dnia Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem poniższych informacji, zgodnie z opisem: 1. Informacje o Zamawiającym Oznaczenie sprawy: ZO/D/1/8/2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E z dnia 01.08.2016 W celu spełnienia zasady konkurencyjności Business Information Solutions Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smolki 10/9, 30-513

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zorgazniozwanie wycieczki

Zapytanie ofertowe na zorgazniozwanie wycieczki Kozenin, dnia 14.02.2017 r. Znak sprawy: 1.2017 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników/czek niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE CENOWE 21/7.1.RPOWP/2018

ROZPOZNANIE CENOWE 21/7.1.RPOWP/2018 ROZPOZNANIE CENOWE 21/7.1.RPOWP/2018 Białystok, dnia 29.01.2018 r. Cel: Przeprowadzenie kursu Operatora koparko-ładowarki w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski dn CAZUM /EM/2016

Międzyrzec Podlaski dn CAZUM /EM/2016 CAZUM 945-4-1/EM/2016 Międzyrzec Podlaski dn.09.03.2016 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1,C1+E,C,C+E dla 4 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 30.05.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź, dnia 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nr postępowania: 5/08/2013, data: 19.08.2013r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pabianice, dnia 10.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dnia r.

Ostrowiec Św., dnia r. Ostrowiec Św., dnia 28.07.2016r. ROZEZNANIE RYNKU NR 01/07/2016/MZ DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 PLN NETTO Z DNIA 28.07.2016r. na zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków

Bardziej szczegółowo

Według rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE

Według rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE OR-KP-141-3/ 18 / 2015 Bochnia, 21 maja 2015 rok Według rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na szkolenie dla zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na:

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na: Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na: Wybór specjalistów merytorycznych (rehabilitantów / terapeutów) do opracowania modelu wstępnego układów i zespołów funkcjonalnych ZWRR wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 23.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na oferty

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na oferty Numer postępowania: 1/KON/O006/19 Rzeszów, 28.03.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi realizacji zajęć w formie warsztatów z zakresu księgowości pt.: Akademia Księgowości dla studentów i studentek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/EFS Chojnice, 15.11.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/EFS Zakład Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE Spółka Akcyjna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi doradcy zawodowego w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ Przedmiot zamówienia: SLG International Training Center Sp. z o.o. ul. Grażyny 15 02-548 Warszawa Warszawa, dn. 15.07.2016 r ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 1. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 06.08.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Kałuszyn, dnia 24 października 2012 r. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół w Piaskach ul. Partyzantów 19 21-050 Piaski ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/11/2017 na usługę przeprowadzenia szkolenia operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 12.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Dojrzała kariera aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia r. Znak: PRP-I JG

Kielce, dnia r. Znak: PRP-I JG Znak: PRP-I.664.12.2016.JG Kielce, dnia 02.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wynajmu długoterminowego samochodu osobowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017

ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017 Białystok, dnia 21.11.2017 r. ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017 Na przeprowadzenie szkoleń komputerowych pn. European Computer Driving Licence (ECDL) w ramach projektu pn Aktywizacja społeczno- zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 15/EFS/2018

Zapytanie ofertowe nr 15/EFS/2018 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Łodygowice, dnia 20.03.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2017 Białystok, 25.09.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2017 Dotyczy: realizacji projektu pt. Wdrożenie do produkcji innowacyjnego wtryskiwacza LPG w fazie ciekłej stanowiącego integralną część nowatorskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, 26.09.2013r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Dopiewo, dnia 21 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Leśna Dopiewo NIP: REGON:

Dopiewo, dnia 21 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Leśna Dopiewo NIP: REGON: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (ŚNIADANIE + OBIAD DWUDANIOWY + PODWIECZOREK) DLA GRUPY 25 DZIECI W WIEKU 3 LAT DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO,,JANKA WĘDROWNICZKA W DOPIEWIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 01/7.2.1/2015 Z dnia 16 kwietnia 2015

Zapytanie ofertowe 01/7.2.1/2015 Z dnia 16 kwietnia 2015 Zapytanie ofertowe 01/7.2.1/2015 Z dnia 16 kwietnia 2015 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B na potrzeby realizacji projektu pn, nr POKL.07.02.01-02-022/12 w ramach Zadania 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Kurs prawa jazdy kat. B w terminie r r., w godzinach między dla 2 osób.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Kurs prawa jazdy kat. B w terminie r r., w godzinach między dla 2 osób. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor BIURO PROJEKTU: AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR ZAPYTANIE OFERTOWE Jawor, dnia 12 marca 2015 r. Zaproszenie dotyczy

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Prawo jazdy kat. B (wraz z

świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Prawo jazdy kat. B (wraz z 1 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 11/04/2018/RPOWŚL na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Prawo jazdy kat. B (wraz z organizacją i opłaceniem egzaminów i badań lekarskich)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących zajęć:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących zajęć: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/EFS Chojnice, 21.11.2018r. Zakład Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE Spółka Akcyjna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi doradcy biznesowego w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU nr 16/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 16/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Zamawiający: Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź NIP 727-16-60-410 Tel.: 42 639 95 81, 82 Fax: 42 639 95 80 Biuro projektu Pomysł na siebie Ul. M. Gogola 12, 92-513 Łódź Tel. /

Bardziej szczegółowo

1. Siedziba Zamawiającego 2. Strona internetowa Zamawiającego: 3. Strona

1. Siedziba Zamawiającego 2. Strona internetowa Zamawiającego:   3. Strona POWIAT CHOSZCZEŃSKI / Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich ul. Polna 5 73-200 Choszczno ZAPYTANIE OFERTOWE Choszczno, 01 kwietnia 2019 r. W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. C

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. C . ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. C Data dodania: 31.10.2013 / Autor: Mateusz Kania Kategoria: Zapytania ofertowe w ramach projektu "Od rolnika do wykwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2016/RPO1.2 z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2016/RPO1.2 z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 r. Wprowadzenie Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 8/ZO/KK/KA/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 8/ZO/KK/KA/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 8/ZO/KK/KA/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie Znak: DAO4-230-17/19 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie tel. (12) 446-75-00, fax. (12) 446-75-01 zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 8.8/ZS1/2017/1. (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 8.8/ZS1/2017/1. (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 8.8/ZS1/2017/1 (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi) dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywność szansą na zmiany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Aktywność szansą na zmiany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PCPR/EFS/IX/2/2017 Strzelin, 03.04.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN: PRAWO JAZDY KAT. B W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 29.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Oferta Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy (podpisania umowy o realizację zamówienia) ...

Oferta Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy (podpisania umowy o realizację zamówienia) ... Miejscowość, data. Oferta na realizację szkolenia zawodowego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY: Od daty podpisania umowy z Zamawiającym do dnia r.

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY: Od daty podpisania umowy z Zamawiającym do dnia r. Kraków, dnia 12 maja 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/6.1.3./2018 z dnia 12 maja 2018 r. na wybór Specjalisty ds. szkoleń i warsztatów do organizacji jednodniowego warsztatu tradycyjnego malowania chałup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017 Kielce 04.04.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017 na zatrudnienie koordynatora projektu w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy PHU Gregor przez wprowadzenie do oferty nowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Twoją szansą szkolenia zawodowe współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Twoją szansą szkolenia zawodowe współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Skarżysko-Kamienna, dn. 15.04.2015 r. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ Przedmiot zamówienia: SLG International Training Center Sp. z o.o. ul. Grażyny 15 02-548 Warszawa Warszawa, dn. 19.07.2016 r ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 1. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie dotyczy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego- diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym IPD oraz wsparcia psychologicznodoradczego w ramach projektu Z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Opieki dla Osób. Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz. Niesamodzielnych w Krakowie

Miejskie Centrum Opieki dla Osób. Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz. Niesamodzielnych w Krakowie Znak: DAO4-272-05/19 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie tel. (12) 446-75-00, fax. (12) 446-75-01 zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie Kozenin, dnia 21.09.2016 r. Znak sprawy: 2.2016 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Olecko, Armii Krajowej 30, tel , , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY Olecko, Armii Krajowej 30, tel , , fax Olecko, dn. 11.07.2014r. OA-272-1/IW/14 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11 grudnia 2017 r.

Katowice, dnia 11 grudnia 2017 r. Katowice, dnia 11 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o wszczęciu postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II Warszawa tel

Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II Warszawa tel Warszawa dn. 31.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II 01-204 Warszawa tel. 22 632-09-09 1. Określenie przedmiotu zamówienia: W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo