hitlerowskiej tzw. eutanazji, prof. Heydemu alias Sawadc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hitlerowskiej tzw. eutanazji, prof. Heydemu alias Sawadc"

Transkrypt

1 Nowy gabinet Ben Belli B ita t o d m a w ia w e jś c ia d o r z q d u A U lb t PAP. W t r t ć f w Kodeinach «b n w ire k»«bek M U t»»<1*1 <o w luu m aicl. ie ale p n y ja n je r.a k e jl I n, * g. wicepremier, w..w ja n ą A I, nliu nklk. '.TŁUMACZĄC SWA DECY ZJĘ Bitat twierdzi, że nie kon pultowano go w sprawie składu i programu nowego gabinetu. Dlatego też nie może prąyjąć powierzonych mu funk cji, które zresztą są czysto honorowe". Bitat oświadcza, że* jako czło nok Biura Politycznego FLN będzie miał możliwości wyrażania swej opinii w sprawie tak doniosłych problemów". A L G IE R. O glotsono ta skład n o s z e csądu a lg ierskie go. Z g o d n i* w x k o n s ty tu c ją p re iy d e n t A lg ie r ii MEN B E L L A p e łn i fu n k c jg pro m ie ra. T rz e j dotych czaso w i w icep re m ie rz y zach o w a li sw oje ty tu ły i ran g«: p u łk o w n ik B U M E R IE N pierw szego w icepre m ie ra, M oham m ed S A J ID dru g ie g o w icep rem ie ra i Rabah B IT A T trzeciego w ic e p re m ie ra. Tito w Brazylii RIO DE JANEIRO PAP. Pre 2ydent Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii Józef Broz-Tito wraz z towarzyszącymi mu osobami przybył w środę z oficjalną wizytą do stolicy Brazylii. Wśród witających gości na lotnisku obecny był prezydent Stanów Zjednoczonych Brazylii dr Joao Goulart Wizyta Tito w Brazylii ma trwać 5 dni. m Św i a t a f i l m?: H M i b t U jw U liw s x k» - ( n i m t k i, ekran, Dmwa A M u u po4 c n,»nerwy w r i k t l u k i, nowe,» nim a.l A TU LIPĘ N(X- RE", rralliow.nr,» w NIc4. (CAF) PIĄTEK. 20. IX. 63 r. urier szczeciński Zniszczona ambasada zdemolowane domy Potężne demonstracje antybrytyjskie w Djakarcie 8 km od centrum Djakarty <h sicdlc mieszkaniowe pracownia ków towarzystwa naftowego Shell" zostało podpalone przez demonstrantów. W starciach z demonstrantami kilku policjan tów odniosło lekkie obrażenia* W ZWIĄZKU Z DEMON-«STRACJAMI w Djaknrcie DJAKARTA PAP. Wczoraj w godzinach popołudniowych minister spraw zagranicznych' 1 wieczornych, w stolicy Indonezji Djakarcie w dalszym Wielkiej Brytanii, lord Home ciągu trwały demonstracje antybrytyjskie. Po zdemolowaniu dwukrotnie wczoraj składał I spaleniu ambasady brytyjskiej demonstranci na anak protest na ręce ambasadora protestu przeciw proklamowaniu Federacji Malajazjt Indonezji w Londynie. W w y-. wtargnęli na teren ambasady Malajów 1 zmusili personel wiadzle nadanym wczoraj wie-«ambasady do je j opuszczenia. czorem przez telewizję brytyjską lord Home powiedział mię WASZYNGTON. Preay dent Kennedy wygłosił wczoraj włeezorem przemó Wlenie radiowo-telewizyjne do narodu amerykańskiego. w którym ponownie za apelował do Senatu, aby ra tyfikowal Układ Moskiewski. * NOWY JORK. Wczoraj w Birmingham odbył się. pogrzeb trzech młodych Murzynek, które poniosły śmierć wskutek bestlalskle-. go zamachu bombowego na kościół murzyński. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział ponad 16 tysięcy osób. + MOSKWA. Grupa ju gosłowiańskich dowódców wojskowych z sekretarzem stanu do spraw obrony, ge nerałem I. Gosnjakiem, przebywająca a oficjalną wizytą w ZSRR, zwiedziła w środę w Moskwie Wyższą Ogólnowojskową Szkołę Dowódców. Dziś goście Jugosłowiańscy bawią w Le ningradzle. Ż Ą D A N IE 25 wyroków PARYŻ PAP. W Ankarze rozpoczął się przed trybunałom wojskowym proc«? 49 o- sób oskarżonych o chęć utworzenia niepodległego państwa kurdyjskiego na terenie Turcji, przy pomocy sil z zewnątrz". Prokurator zażądał kary śmierci dla 25 oskarżonych, wycofał natomiast oskarżenie skierowane przeciw 24 spośród nich z powodu braku dojyodów winy«w E W TOREK głosowanie w senacie USA WASZYNGTON PAP. Według doniesień z Waszyngtonu głosowanie w Senacie USA nad ratyfikacją Układu Moskiewskiego o częściowym zakazie doświadczeń nuklearnych odbędzie się w przyszły wtorek, 24 września. W GODZINACH WIECZÓR- azy innymi, że utrzymanie sto-. -NYCH grupy -t-j młodzieży.. demo- suimow sunków ujpiuium.yuuijuii dyplomatycznych mięed - roz fr teng. -. i, Kebajoran, u -. * 1-. gdzie miesz-, donezyjskiego. Wyraził on naprofesora-usrderci tow, wybuchały eksplozje i kontynuowane. Lord Home doka wielu brytyjskich dyplom.- dzieje, ie stosunki te będą wznoslly się kłęby dymu. dal. ie oddziały brytyjskie w BONN PAP. Proces przeciwko twórcy ludobójczej akcji ciu Kebajoran, odległym o ok. móc Malajom. Znajdujące się na przedmie! razie potrzeby są gotowe po* hitlerowskiej tzw. eutanazji, prof. Heydemu alias Sawadc oraz trzem współoskarźonym, Niecodzienny proces rozpocznie się na przełomie listopada i grudnia br. przed sądem przysięgłych w Liraburgu (NRF). Przygotowania do tego procesu, który potrwa przypuszczalnie pół roku, i w czasie którego przesłucha się około 300 świadków, zostały już prawie zakończone o- świadczono w sądzie krajowym w Limburgu. Heyde odpowiadać będzie za współudział w zamordowaniu ponad 100 tysięcy umysłowo chorych oraz więźniów z hitlerowskich obozów koncentracyjnych. PORAŻENIE PRĄDEM na stole operacyjnym BONN. Orygiualny proce* o nieumyślne spowodowanie śmierci zakończył się przed sądem w KilonIL W Jego wyniku 25-letnl instalator-elektryk skazany został na S miesiące więzienia za spowodowanie w kwietniu br. śmierci pacjenta klin ik i chirurgicznej uniwersyteckiej w KilonU. WYPADEK NASTĄPIŁ tuż cyjnym już pod narkozą. Pd przed rozpoczęciem operacji, włączeniu do kontaktu elek-n Pacjent leżał na stole opera- trycznego skalpela, który znaj* dowal się już w ciele pacjenta, ten ostatni gwałtownie sprężył się i padł martwy. Próbyj przywrócenia go do żyda były, bezskuteczne. JAK SIĘ OKAZAŁO, oskarżony monter założył podczas naprawy silnika elektrycznego przy stole operacyjnym prowizoryczną instalację, przy czynt przez nieuwagę pomylił kable, tak żc silnik i metalowe części stołu operacyjnego po włączeniu przewodu do kontaktu znalazły się pod napięciem. W WASZYNGTONIE przed siedzibą Komisji do Badania Działalności Antyamerykańsklej zbierają się grupy młodzieży oburzone przesłuchaniem praca Komisję studentów amerykańskich, którzy przebywał! na Kubie. Zmobilizowane oddziały policji usowają demonstrujących studentów w sposób niezwykle brutalny. Na zdjęć!«: aresztowany ztodent u- czestalk demonstracji. <CA"

2 K a R O K POMORZA ZACHODNIEGO Dorobek XX-locia Szczecińskie lato * Zaślubiny z morzem Festiwal im. Gałczyńskie««W R. 1SM obchodzimy w całym kraju XX-lede Polaklesj Bseezy pospolitej Ludowej. Natomiast rok następny 1965 s inicjatywy Woj. Komitetu Frontu Jedności Narodu, aa aprobatą władz partyjnych i rządowych, ogłoszony będzie jako ROK POMORZA ZACHODNI EGO". Protektorat nad obchodami tego Roku objął Przewodniczący Rady Państwa Aleksander ZawadzkL Złota jesień sprzyja rolnictwu j W ARSZAW A PAP. Złota jesień sprzyja rolnictw u. Dzięk i przelotnym opadom deszczu rzepak ozimy i wcześniej zasia nc żyło już się zazieleniły. Dostateczna wilgotność gleby ułat w ia siewy zbóż ozimych. P race te są najbardziej zaawansowane w północnych i północno-wschodnich rejonach kraju. Gospodarstwa chłopskie i państwowe rozpoczęły także w ykopki ziem niaków średniopóżnych. Niewiele czasu pozostało również do wyuopków buraków cukrowych i ziemniaków odmian późnych oraz innych roślin okopowych. Tak więc zanosi się podobnie jak w czasie żniw spiętrzenie prac połowych. Z bocian'cud gtvazefa S T A T K I N A W E JŚ C IU : M /S K R U T Y N IA " s L o n d yn u s d ro bn ica. s/s c n i e s z y ; " t - s D a n ii pod balastem. T A T K I N A W T JS C IO j S/S Z IE L O N A G Ó R A " do s w rc jl z węglem. M /S..D R A W A " do L o n d y n u z d ro bn icą. S/S.T C Z E W " do D a n ii s w ęg lem. S/S P S T R O W S K I" r t do Dan ii z w ęglem. S/S K A T O W IC E " do A n tw e rp ii z w ęglem. S/S..S Ł A W N O " do D a n ii z w ęglem. S/S C IE S Z Y N " d o D a n ii w ęglem. W C Z O R A J p rz y b y ł do Szez -' d n a d z ie n n ik a rz z N flk E- rlc h von J o je w s k y, rep re zentu ją c y pla m o w ydaw a n e pracz Z arząd K a n a łu K Ilo A a kie go O a t-n o rd Sec K a n a l". Pism o to zam ierza po św ięcić d u ż y a r ty k u ł sta tkom p o ls k im, k o r z y sta ją cym z K a n a łu. D Y R E K TO R E K S P L O A T A C Y JN Y ZPS W Y JE C H A Ł DO C ZE C H O S ŁO W A C JI D Z IŚ w yje c h a ła do P ra g i deleg acja po lskich p o rto w có w pod p rze w o d n ictw e m zastępcy d y re k to ra d /s e k s p lo a ta c ji ZPS St. C R Z Y W ln S K IE G O. Delegac ja p rze prow a dzi z C ze cho - fra e h te m " ro zm o w y na te m a t o b sług i przez p o lskie p o rty tra n z y tu naszych p o łu d n io w y c h sąsiadów. N A Ł O W IS K A C H R Y B A C Y G R Y F A " ze Szczecin a zam e ld ow a li dziś. Jak w ub. m iesiącach. Jako p ie rw s i z d a le ko m o rskich p rze dsięb iorstw p a ństw o w ych o w y k o n a n iu w rze solow ego p la n u po łow ó w. O d ło w ili o n i J u t ponad 2 tys. to n r y b y. w w y k o n a n iu p la n u na bież. m ie siąc p rzo d u je załoga tra w le ra..h a ńcza " oraz lu g ro - tra w le ra G o łą b ". Dziś ró w n ie ż zam e ld ow a li o w y k o n a n iu plan u m iesięcznego na 12 d n i przed te rm in e m ry b a c y k u tro w i..k O G I" z Ile!u o ra z S Z K U N E K A " z W ładysła w o w a. UROCZYSTOŚCI zainauguruje 4 marca 1965 r. w Koszalinie wspólna serja W oj. Rad Narodowych obu w ojewództw Pomorza Zachodniego: szczeciń skiego i koszalińskiego. W kw ietniu tegoż roku odbędą się dwie sesje naukowe Instytutu Pomorza Zachodniego: o tematyce współczesnej w K o szalinie, o tematyce historycznej w Szczecinie. W lipcu rozpocznie się o- gólnokrajow n akcja obozowoturystyczna. organizowana przez ZMS, ZM W, ZSP przy u- dzinle W ojska Polskiego. W ramach tej wielkiej akcji odbędą się spotkania z działaczami, u- rzestnikaml walk o Pomorze Zachodnie, z pracownikami morza, wycieczki, wystawy popularyzujące osiągnięcia Polski na morzu, konkurs CZY ZNASZ MORZE I POMORZE ZACHODNIE. Rozwijać się będzie także współzawodnictwo młodzieży w czynach społecznych, zwłaszcza w PGR-ach. 9 maja w Kołobrzegu odbędzie się impreza p t ZAŚLU BINY Z MORZEM, z udziałem delegacji młodzieżowych z całego kraju. W czasie ŚWIĘ TA MORZA w Szczecinie zostanie wodowany statek o imieniu działacza młodzieżowego oraz defilada Marynarki Wojennej. W Siekierkach nad Odrą odbędzie się ponadto wielki Ziot Młodzieży, oraz m. In. widowisko świetlne - akustyczne odtwarzające przebieg bitwy o Odrę. Wśród wielu imprez szczecińskiego lata 1965 wymienimy tu jeszcze ŚWIĘTO PIEŚNI I TAŃCA (29. VI.)f FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW oraz FESTIWAL im. K. I. GAŁ CZYŃSKIEGO, połączony z f i nałami ogólnokrajowego konkursu recytatorskiego. Odbędzie się też wiele imprez sportowych, m. In. mistrzostwa lekkoatletyczne Polski (w Szczecinie) oraz międzynarodowe zawody kajakowe (w Wałczu). Podaliśmy Jedynie tamowy plan obchodów ROKU POMO RZA ZACHODNIEGO, ale nawet w tym skrócie widać, że jest on niezwykle bogaty i róż- Polskie blachy w USA W ROKU BIEŻĄCYM weszliśmy na rynek Stanów Zje dnoczonych z naszą produkcją hutniczą. Podpisano kontrakt na dostawę do USA blach o- cynkowanych wartości ok. 3,4 min zl dewizowych. POGODA na dziś NAD Szczecińskie nadciąga falą chłodnego powietrza po'amom orskie go. Dziś jeszcze temperatura maksymalna będzie sięgać 20 stopni, ale już to nocy spadnie do 3 4 st. Po połud niu zachmurzę mśe niewielkie. Niewątpliwie «pełni tc-ż swoje główne zadania: uka saała I popularyzacji w całym kraja wielkiego dorobku gospodarcze z o I kulturalnego Pomorza Zachodniego, (j) Śpimy o godzinę dłużej Od 29 września czas zimowy W NOCY t 2«n» 2S bm. w c n ly m k r a ju w p ru w a d rm iy zosta je czas z im o w y w skazó w k i zegarów co fa m y o godzinę. W zw ią zku z ty m w ch o d zi w życie no w y ro z k ła d Jazdy PKP. W ycofa ne zostają ty p o w o le t nie pociąg i tu ry s ty c z n e m.tn. w szystk ie sezonowe połączenia z m icjscow olcinm i n a d m o rs k im i, u trz y m a n e zosta Ją na to m ia st specjaln e po cią g i" d o g ó is k ic h m ie jscow ości tu ry styczn ych. top) Szczecinianie na Targach Krajowych Jesienne spotkania z modą (Od naszego wysłannika) Wszystkim, klórzy mają Jeszcze uprzedzenia do odzieży szytej przez spółdzielnie, radzę xu'. czasu zmienić nastawienie przynajmniej w stosunku do szczecińskiej MO DI *1. Nasi krawcy szyć będą bowiem płaszcze a najnowszej, Jesienno - zimowej kolekcji MODY POLSKIEJ. Gwarancją, że uszyją Je dobrze, są patrony. Co te Jest. skąd Je wezmą odpowiem. PRZY największym polskim domu mody MODZIE POL SKIEJ powstał Informacyjny Ośrodek Wzornictwa. Wziął on na swoje barki obowiązek współpracy z jednostkami drobnej wytwórczości w zakresie wzornictwa i estetyki wyrobów odzieżowych. Bo właśnie z projektowaniem drobni wytwórcy nie mógą sobie poradzić. INa korzystających z usług Ośrodka głównym" projektantem będzie nie kto inny tylke dyktator polskiej mody Jadwiga GRABOWSKA. Ze wszystkich zaprojektowanych przez nią modeli wykonywane będą owe patrony czyli ubiory uszyte identycznie jak modele, tyle że z taniej, cienkiej tkaniny lnianej. Na podstawie duplikatu krawiec będzie więc kroił, wiedząc dokładnie gdzie 1 jak ma być uszyty każdy najmniejszy szczegół. IO W p rz y g o to w u je d h prodneea łó w : 1) p itr o o y p łó cien ne, 2) patron y w ran z teczką opisową zaw ie ra ją cą tz w. sugeauę m a te ria ło w ą c z y li p ró b k i m a te ria łó w s k tó ry c h d a n y f u o n p o w in ie n być u szyty, 21 p a tro n y na fu tra. W z w iązku z ty m, że M O D A PO L S K A " ba rdzo dużo u w a g i zw ra ca na d o d a tk i. O środek będuie ró w nież p rz y g o to w y w a ł w z o ry to re be k, paaków, apaszek, b iż u te rii 1 kap elu szy, zachęcając pro du cen tów do p o d ję cia p r o d u k c ji] M iło mi zakomunikować, ic przedstawiciel naszego miasta, ze wspomnianej na początku Spółdzielni Krawieckiej MO DA", był pierwszym klientem Ośrodka. W wyniku kontaktów nawiązanych jeszcze przed k ilkorria miesiącami nabył on w pawilonie MODY POLSKIEJ na Targach Krajowych kłmcannścię patronów płaszczy damskich. Kierująca pracą Ośrodka Marla LENARCZYK bardzo po chlebnie wyrażała się o zapobiegliwości I zapale z Jakim współpracę z IOW podjął kier techniczny MODY Tadeusz SKALSKL Chwalę MODĘ I proszę o Jedno. Szyjcie dla nas. Pomyślcie o szczeciniankach, które tak niewiele mają okazji do kupienia modnego ciucha. I jeszcze jedno. Brońcie się, aby Moda Tolska jedną ręką dając patrony. drugą nie chciała zabierać gotowego ubioru. Hanna ZYWCZAK STRONA 2 W MUZEUM NARODO WYM w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia działaczom kultury nagród Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w 1963 r. Dyplomy nagrodzonym wręczył minister Tadeusz Galiński Na zdjęciu: minister Galiński wręcza nagrodę Wiesławie Szymborskiej (nagroda H stopnia za tom poezji) ĊAF foto Miedza Na Śląsku 20 wypadków w ciągu dnia KATOWICE PAP. W ciągli pięciu dni ub. tygodnia na szo-. soch i torach kolejowych woj. katowickiego zdarzyło się 20 po ważniejszych wypadków, w wy, niku których 9 osób poniosło śmierć, a 19 doznało cięższych lub lżejszych obrażeń ciała. Większość wypadków spowon dowali motocykliści. Meble, płyty, film ŻEBY NAM SIĘ... DOBRZE UCZYŁO PRAWDOPODOBNIE JESZCZE W TYM ROKU ukaitl się pierwsze egzemplarze naukowo opracowanych mebli szkolnych. Najpierw sztab antropologów, socjologów i pedagogów zmierzy wzrost młodego pokolenia (jest wyższe, bardziej rozrośnięte niż my w ich wieku). Obliczono ile przeciętnie czasu uczeń w klasie pisze, a ile słucha lekcji. Cały ten materiał służy projektantom Instytutu Wzornictwa Przemysłowego do opracowania modeli praktycznych i estetycznych mebli szkolnych. Aby ułatwić nauczycielom korzystanie z pomocy płytolub taśmoteki, zamiast nie popularnych gramofonowe ze wzmacniaczami, szkoły będzie się zaopatrywać w kombajny, tj. magnetofon i gramofon ze wzmacniaczem we wspólnej, łatwej do przenoszenia skrzynce. Zakłady radio- ' we im. Kasprzaka już w tym roku rozpoczną produkcję tych urządzeń. Ponad szkól posiada własne, kinowe aparaty projekcyjne, jednak na tyle skomplikowane w obsłudze, że mnóstwo znakomitych film ów oświatowych wykorzystuje się minimalnie. Pożądana więc jest szersza produkcja popularnych, prostych i tanich aparatów,j E le w k tó re wypuściła na rynek Łódzka Wytwórnia Kinotechniczna. (r. dan),

3 Zgodnie z rzeczywistością PRZED GMACHEM ONZ stni długi rząd srebrzystych metalowych masztów flagowych. W czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego powiewają z nich chorągwie barwach państw członków organizacji. Przed osiemnastu laty, kiedy powstawała Organizacja Narodów Zjednoczonych byto ich 51. Dziś jest już 111. A w czasie bieżącej sesji liczba ta zwiększy się dalsze trzy. TWÓRCY KARTY NARO DÓW ZJEDNOCZONYCH powołali do życia jako najważniejszy organ organizacji, który na bieżąco czuwać ma nad rachowaniem pokoju światowego» Radę Bezpieczeństwa w sktadeie: przedstawiciele 5 wiel kich mocarstw ZSRR, USA, Wf. Brytan«. Francji i Chin Jako członkowie stali oraz przedstawiciele innych państw jako członkowie niestali, wybierani na- 2-letnle kadencje. ro Z O Z U U lk N IK u w i r i * w ISIS ro b o p czcw yw aio oasl«- M» o ją r podaial m lsjse aiem a- r tjre k : t SU k ra jó w A m e k i U - ry c ió tk t o j iw ow ym e c a *lr k y U to a iu c M W ja u g ru pa w org a o isa cjl dyspon ow a ła SS m ie jtc a m i) oraa m i d la K u ro p y W s rh o ś n io j. Euro p y Z a c k o d n ie j, B lu h lrg e W»ckod o I B r y iy ja k ia j W apólnoty N arodów. D i i i ta» tra k to ra k a d y Be» p ie c c e d łtw a Jaat o c zyw istym a a * ckrs a ia m o m. Z m ie n iła się m apa św ia ta. N p. a a Jlican ie l»m *n»pą w O N Z a le aą Jaś k ra je A m e ry k i Ł a c iń s k ie j a A f r y k i k óca pa p r«r tre lu w pocą e t O N Z K e n ii i Z an - ik a ro d o jdsie do lic z b y 24. P ra k - tyca o ie. Jako g ru p a p a lłly e s n a, roa p a d u»1«b r y ty js k a W spóla ata Naro d ó w. N ic dziw n eg o, ar»«roktn ra Bad y B e rpiecaeóstw a * i c maóo dulż niko g o zad ow o lić. RADYKALNYM ROZWIAZA KlEM PROBLEMU byłoby zwiększenie i rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa. Kraje *>* cjalistyczne i szereg innych państw stoją jednak na stanowisku, że dopóki Zachód, a przede wszystkim USA blokują drogę do ONZ Chińskiej Republice Ludowej, utrzymując Zbliżenia PIEKIELNE TONY j ą» DONOSI K ólflu etw R a n d a ch*«, w d a ło lś w rze - i» U, m ra s p ie rw szy ad u - ko d e s tn ia U w s jo y św ia to w e j o d e zw a ły się w K o lo n ii p ie k ie ln e tony** a la rm o w y c h syre n p r*e «lw lo tn lc» y c h. Celem te zo p ró bn ezo a la rm u było zbadanie» p ra w n o ic l da ia la n la 175 syre n a la rm o w y c h I» tw le r dzenie, e *y tc h d iw ie W * ł w u c d łlc d o b r u słyszalne. P ro g ra m pró b n e g o a la rm u b y t na a t*» a ją * y : «oda. 1«trw a ją c e przez m in u tę w y c ie syre n e - ta s u ją c y c h a la rm lo tn ic z y. g o d Ł d w a k ro ta ie przerw a n y po do bn y sygn ał o b w ie szczający a la rm a lo m o w o -b a k- toeiologiczno-chemicznr, o godulale mlesakańcy miasta n alyizell w g ląboklej tonacji nadany, fyg n at odw ołania a- tarn in. X.* N ależy p rzyjąć, ta gdyby eztz historia m iała odbyć slg w rzeczy w U ly cb warunkach wojennych I alarm nad B olon ią b yłby p raw dziw y, to trze ciego sygnału nlo m tatby ani k to nadać, a ty m bard ziej nie byłoby Jnż tyc h, któ rzy by go naleli nstyszeć. powstajs tytko pytan ie, kom u potrzebne Jest zrządzenie pedobnyck ala r m ó w I podsycanie w N B P nastro jó w w ojenpych p rzy pomocy p iekieln ych tonów? NOCLEGI za 42 dolary NAJBARDZIEJ luksusowy hotel w Europie wybudował w Costa Esmeralda na Sardynii przywódca ickty izmaelitów. Aga Khan Iv; najtańszy nocles kosztuje 42 dolary, choć hotel nie jest jeszcze podłączony do aied elektrycznej i wodociągowej. jako reprezentanta narodu chińskiego marionetki z Taiwanu, dopóty me może b yt mowy o generalnym uporządkowaniu spraw i rew izji Karły. Tymczasem, można jedna«scobić co nieco i wyjść naprae ciw słusznym postulatem narodów. W* związku z łym właśnie. w- przededniu JCV«I Sesji Zgrom aduenia Ogólnego W. delegacja radziecka zaproponowała nowy rozdział niestałych mtei&c w Radzie Bezpieczeństwa. W m yil tef propozycji powinni w Radzie zasiadać, po jednym, przedstawiciele następujących rejonów geograficznych: Europy Wschodniej. Europy Zachodniej. Azji. Afryki. Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. W ten sposób niesta le miejsca w Radzie Betpie czeństwa byłyby rozdzielone w sposób niewątpliwie bliższy aktualnym proporcjom w ONZ. Nie ulega wątpliwości, nic przesądzając wyników, że propozycja radziecka oprócz takich wielkich spraw jak rozbrojenie czy ostateczna likw i dacja kolonializmu, znajdzie się w centrum dyskusji podczas X V III Sesji Zgromadzenia Ogólnego N Ł I. Bab. M iiw /r t STRONA 3 NIE TYLKO EMPOR... (Korespondencja własna z N R D ) go przekroczyły możliwości sta- Ł rego porto* w Rostocku. W nic-i JROBUR IT* U najnewoeseśnlejssy autobus produkcji dalekim sąsiedztwie są wpraw-t NRD. Rozmiarami ustępuje wprawdzie francuskim Chaosie- ^ te jeszcze dwa inne porty, nom", włoskim Fiatom", węgierskim. kurosom", esechoslo- j u* większe. Stralsund i Wiaw ac ki en Skodom", czy nawet naszym jsanom"; zabiera ty ł- mar z których każdy przetaka 17 pasażerów. Ale jest barjg# szybki nie ma trudności ^ w u ję j.5 miliona ton toware IM kilometrami na godzinę. rów rocznie, ale i one okazalg JEDNAK f«m» z Berlin, da wiele ludnjch w»l l oziaste- k. Rostocku. choć starannie ulrzy- ciek.. w paidiiemiku 1957 roku nd mana. nie nadaje zią do siyb- Ale Juł roipocrrn, sic na tej Sostoikl S Z S * kiej Jazdy. Jest W?A., ma du- u, budawa autostrady. Da w ło zakretdw. kteeme przez c NimcJr dba tjlk o dreri r -rw.z e ^ - to rf ^ow iane. DlapotoiGRaści sabie, j m i d l M d kowłe. By a b la U taca re daaja daclekaola adkrywcoaa w soyntycfc wlokacb. w fclaeą Imdowwe- C. akccole w Sztokholmie demu fiony * U n ł Heim. wmurowa mledałauą skrzynką, zawierającą M pnedmtoluw bądącyeh W i w Szwecji w powszechuyaa życiu. Wybór powierzone Hlejzksema Ai.l/kw arioszewt a Muzeum Sztokholmskiego, Tordowż NordberąawL O t. kilka ipażród tych przedmiotów przed schowa niern de metalowej skrzyń kl o wymiarach M i M I z 150 em. (CAF) " k!!2 i? k wpłynął do le jo portu pierw. sten"; e szy sutetc. A w ciągu tego ro- Niemiecka Republika Demokra k(j, p r^.d o w a l Już pól tyczna' nadcabsa teraz komunl: my on> A skal. kacyjne zalcglożct. Juz za parą przeładunków skakała z roku lał nowoczesna arteria połączy w rogu bieżącym przez «i* Í * * pewłocmł k f* J"lJj' **,rl rr jto tira d I^^? je rrń c» n w n* ^ WJ tow»r4w. * rt Przejdzie 4.» nadmorskiego»kręgu. Rostoc- _.. kicml N omy port w Ros tocha. Jedna se stoi wielkich budów sbi g fift N R W CIENIU PLAŻY cjaltrmu w naszym kraju w jt ^ snedł już dawno z okresu rosita ruchu i praeżywa pełny rozwój. stnaguśm y dn plzca snsrnfcn. N ad głównymwejś<4en» siedemwieś, symbol niut*. dobynnbidfc Podjej iiukimi żyj* nuuood wieków. SiedsmuUc wyohodzi z rynko, arndemwież kościelnych góruje andkamienicami atasego Baotnckn, siedemosiedli manowa dimsicł mieakalnwa. Maaf red SBAUN, pmewodnlcącyokrcowej RadyGoepodarecej. salasl dla«o cmi mimopócnej pory. O siód m e j..okręg Rostock, najbardziej na północ wywinięta część NRD, ciągnie się od je j wschód mej do zachodniej granicy. 860 tysięcy stałych mieszkańców i co roku grubo ponad dwa m i liony wczasowiczów. Ale ziemia ta słynie w NRD nie ty l ko ze złotej plaży kilkunastu nadmorskich miejscowości wypoczynkowych. I nie ty łk i..emporem, o którym przed f«ru laty nrkt w reszcie kraju nic wiedział, który po wejściu do I ligi uplasował się od razu na drugim miejscu i zdobył sympatię kibiców piłkarskich ŃRD. I nie tylko tyra. także, że przeciętna wieku członków pre zydiura rady narodowej Rostocku jest najniższa w całym kraju; 38 la t Stare portowe miasto, Rostock, którego początek historii sięga X wieku, jest dziś głównym centrum życia morskiego, przemysłu stoczniowego i przemysłu rybnego NRD. JEDNA Z WIELKIEJ SETKI Port, który w ciągu niespełna czterech la t powstał u u j ścia rzeki Warno nosi nazwę..rostock II", Nowy", albo Wielki". Żadna z tych nazw nie jest przesadzona.,jtoslok I I" bo. lostok I", czyli stary, albo inaczej mały, istnieje od paru setek la t Teraz przeładowuje rocznie 900 tys. ton towarów i_nie może nadążyć. A raczej Jui dawno potrzeby gospodarki morskiej Bogusław RUCH HAKU 0 czym rozmawiał Adenauer z Pawiem VI? JAK WIADOMO. 17 bmt kanclerz Adenauer został przyjęty na 4»-minutowej audiencji u papieża Paujla VI. Obaer watorzy podkreślają, że audien cja trwała wyjątkowo długo ceremoniał przewiduje w #akich wypadkach około 20 minut. Zdaniem rzymskiego korespondenta Reutera audiencja była wykorzystana jako próba..postawienia stosunków miedzy Watykanem a Bonn na dobrej stopie przed ustąpieniem starego kanclerza. W okresie pontyfikatu Jana X X III w stosunkach watykańsko-bońskśch istj niai pewien ton nieufności, ponieważ bliskie kontakty Jana X X III z polskimi biskupami oceniane były czasem jako dowód, ic papież skłania się bardziej do polskiego niż do nie* mieckiego pt nfcł* widzenia w sprawie granicy wschodniej Niemiec Część 4S-młnutowej audien* cji Adenauera u Pawia V I od* byu się jak podkreśla DPĄ te cztery oczy. Rozsądny lekarz W ZWIĄZKU z powszechr* na Zachodzie manią zażywani«wszelakich pigułek uspokajających pewien londyński lekarg zawiadomił gazetę DaHy M irror, że w swojej poczekalni wywiesił następującą iniormas Pacjentom, skarżącym na bezsenność, radzę przed położeniem się do łóżka odbyi milowy spacer. W przypadkach szczególnie ciężkich nlo będą przeplsywz! tabletek uspokaja^ jącycb, tylko wyłącznie płynne". (z>

4 K pog/adu STRONA 4 W Z W IĄ Z K U i M d eta od tą - eyns now ym r o k l m szkolnym p rzeprow a dziłem w y w ia d ze ka m )m to bą, a b y cl«dow ie* dale, Jaki«są w z w ią zku a ty m m o je p o glą dy ł co m am w te j spra w ie d o pow iedzen ia. O'.o k r ó lltł s enogreni z prze prow a dzo nej ro zm o w y: J A : C zy Jen paa zr.dowolo- y z ic n ie ją c y c h sposobów nauczania? W.: o s o b iic ie bardzo. Od i«mie na m nie skoń czył się ó w system zadaw ania, o d ra b ia nia, p rze p y ty w a n ia i staw ia n ia d w ó j za nieod ro bio ne le k c je. C zułb ym się p o krzyw dzo ny, (d y b y Już Istn iejące m ło de p o kole n ie m og ło k o - n y p ta ć w spo s ib g e ne ralny z la tw lo n e g o sys'e m u, t j. a m aszyn do M a c z a n ia. Hauczanie z gazikami J A : Csy n a leży przez to *o u m ie ć, że nie w ie rz y pan w m ożliw o ść m asowego s'.o*owan ia ta k ic h m aszyn 1 m a iz y - n o w e j" re w o lu c ji w nauczaniu? W.: N ie chodzi tu o w ia r«lu b n ie w ia r«; czy ta k, czy ina czej m e.o d y nauczania zm ienią s:ę te chn ika będzie m ia ła w ty m Jakiś sw ój u d ział. M aszyn y do nauczania? Dlaczegóż by nie? B y ły przecież kie d y ż w pow szechnym użyciu p ió ra gęsie, a te ras są w ieczne. Jed no z tlo o a kie m, inn e z gu m ką, ale przecież n ic w ty m rzecz. A n alo gicznie ob oję tne Jest w zasadzie. Jak będą skonstru o wane,. nauczające m a riy n y. J A : A obecne Ich k o n s tru k c je? W.: N a e k ra n ie p o ja w ia się w y ja ó n ie n ie k ró tk ie g o fra g m e n tu m a te ria łu ł następnie p y ta n ie k o n tro ln e «fa z dw ie do w y b o ru odpow iedni. Jed na a n ic h Je*t zła, d ra ga do bra. Uczeń w y b ie ra Jedną i n ic h lu b naciaka g a zik e w ie sn ". j e l l i w ybie ra ć ^ trą odpow iedź, m aszyn a w y ś w ie tla n a stę pn y fra g m e n t m a te ria łu. Jeżli n ic w ie m aszyn«tłu m a c z y rzecz ca lą Jeszcze ob szern ie j. Jeśli aczcń od po w ie śle, m a n y a s k o ry g u je go, w skazu ją«a a b łę d y w rozu m o w an iu J A : T ru d n o pogodzić aię s m y ś lą, ae m aszyna m oże zastą p ić nauczyciela. W.: D iiw n 'e pan U a jm a - K C zy w ynala ze k sam ochodu p la m i k o n a r człow ieka, k tó r y prze cie * je e t z n a tu ry pie chu re m? J A : A cay pan, usa tysfa k cjo n o w a n y le'nietalem tra d y c y jn y c h sposobów nauczania, godziłby się w ró c ić do siódm ego r o k u życ ia i do n a u k i w szkole podsta w o w e j w yposażone) w n a sz a u to m a t" za asiast tutaaoj pa ni?. W.: Upraazcza pan to zagadnie nie. A le n a w e t i W ty m u ję c iu zgo dziłb ym się. Czy sdaje pan sobie spra w ę z te e, Jaką d la m ule fra jd ą by- R>by odm ło dze nie się «k ilk a d a łrs lą t la t? N a ty m stenogram się u ryw a, poniew aż rozm ow a zeszła n a to ry b a rd z ie j osobiste. S tefa n W IB N P E LD WAŻNA rola przypadła związ kom w popularyzacji założeń uchwały i wciągnięciu do jej realizacji najszerszych rzesz robotniczych w fabrykach. W tym celu przeprowadzono seminaria z aktywem i organizowano dyskusje nad propozycjami, zgłoszonymi przez komisje. Dzięki temu aktyw KSR-ów przychodzi na posiedzenia przygotowany do dyskusji i bierze czynny udział w ostatecznym precyzowaniu wniosków. Z inicjatywy związkowców w kręgu problemów, poddawanych analizom przez komisje zakładowe, znalazły się takie zagadnienia, jak stosunki międzyludzkie, skargi i zażaleniu, a przede wszystkim dyscypli na pracy. W SZCZECIŃSKICH ZA K ŁA D A C H NAWOZÓW FOSFOROWYCH zwrócono u- wagę na rozluźnienie dyscypliny, i to nie tylko wśród załogi, lecz również w pionie kierowniczym. Sprawę bumelantów, ludzi demoralizujących swoją postawą innych, postawiono bardzo ostro. Np. w WZSP postanowiono zwolnić <2 pracowników łamiących dyscyplinę pracy. Konieczność u- sprawnienia gospodarki wymaga w wielu zakładach które przekroczyły lim it zmniejszenia stanu zatrudnienia. Np. w SUPERFOSFACIE wynika z analizy, że się w kio sk cym w e w si M ie le c. Przez p o d arow yw oły się i u n ie m o ż liw ia ły sprze da w cy u ła tw ia n ie k lie n tó w. W reszcie zapanow ała w k io s k u ago da. O sy p o k ry w a ją gęstą w a rs tw ą ściany 1 sufit kiosku, ale nie atak u ją sprze da w cy, k tó r y p ra c u je n o rm a ln ie. P o do bn o ta k ie osie..w czasy w k io s k u o d b yw a ją się od k ilk u la t bez szkody d la gości 1 gospodarza, (a!) kreślonych przez komisję warunków natury technicznej i or ganizacyjnej można będzie zredukować stan załogi o ok. 10 proc. W STOCZNI SZCZECIŃ SKIEJ, w której zwolniono już z dniem 31 sierpnia br. 75 osób bada się zatrudnienia. W Fabryce Cukrów i Czekolady GRYF wysunięto wniosek zwolnienia 15 pracowników. Uchwała CRZZ ł Rady Głównej NOT z maja br. nałożyła na związki zawodowe obo wiązek dokonania wspólnie z.kołami NOT-owskimi oceny realizacji planów postępu technicznego w naszych zakładach. Niestety, kola NOT, narzekające zwykle na lekceważenie ich roli, nie wykorzystu jq tej szansy podniesienia swe Z N IE M A ŁY M zdziwieniem przeczytałem to poniedziałkowym UR1ERZE inform ację pod tytułem : C huligani za drzw i". W ynika z niej, że w Klubie Młodzieżowym na Żelechowie dochodzi do chuligańskich burd i awantur. to efekcie których bardziej wojowniczym i bywalcam i tej pożytecznej placówki powstałej głównie w rezultacie społecznej inicjatyw y i działania mieszkańców tej dzielnicy zajęło się kolegium karno-administracyjne, nakładając na nich zasłużone kary w postaci grzywien i aresz,u. Zdziw iony jestem przede wszystkim dlatego, żc w ogóle d tego rodzaju incydentów mogło dojść. Nie znam dokładnie kulis tych zajść. Ale jedno xciem na pewno: Młodzieżowy K lub na Żelechowie posiada stale grono swoich sym patyków i bywalców. To przecież oni własnymi rękami, niejednokrotnie i własnym działaniem, doprowad zili do powstania tej placówki. Pow inni je j więc strzec ja k źrenicy oka. Strzec to znaczy w zarodku likw idow ać wszelkie możliwości powstawania aw antur i chuligańskich burd. Na tyle przecież b yli i sa władni. Wydaje się jednak, żc za tą lakoniczną inform acją prasową kryje się bardziej poważny problem. A mianowicie problem bierności i znieczulicy w ielu z nas na to wszystko, co się wokół nas dzieje. W listach do redakcji i z opoteładań różnych znajomych często dowiadujem y się o istnieniu tego niepożądanego zjawiska. Foto Stefan Cieślak Egzamin dojrzałości go prestiżu. W większości ZWIĄZKI ZAWODOWE, a więc WKZZ. zarządy okręgów przedsiębiorstw w sporządzacach oraz rady zakładów«, aktywnie uczestniczą w pra nad realizacją uchwały Rady Ministrów I CRZZ s 23 lipca br. Zaintcrccowanle zagadnieniami, związanymi z przygotowaniem analiz wydajności pracy oraz rezerw produkcyjnych jest zrozumiale, bowiem związki reprementują zarówno Interesy salóg jak i całego zakładu. niu wspomnianych analiz biorą udział razem ze związkami * inżynierowie i technicy, ale koła NOT jako komórki stówa rzyszeń technicznych nie wyka żują z reguły żywszej działalności. Sprzęgnięcie wysiłków wszystkich, w celu urzeczywistnienia obu uchwał, jest jak najbar uziej celowe i na czasie, wiado rao bowiem, ie właśnie przez postęp techniczny, wynalazczość i racjonalizację prowadzi droga do wzrostu wydajności nadal sprawy pracy, zwiększenia produkcji i obniżenia Jej kosztów. Prace przy realizacji uchwały Rady Ministrów z 23 lipca br. i efekty, jakie zakłady osiągną, będą niewątpliwie egzaminem dojrzałości związkowców, a przede wszystkim rad zakładowych, działających w zakładach przemysłowych. Pierwszy etap pracy wykazuje, żc związkowcy egza min ten zdają pomyślnie. Zdzisław SI AD AK sekretarz WKZZ N A D S Z E D Ł W Ł A Ś N IE Ś W IE Ż Y " TR A N S P O R T T E L E W IZ O RÓW I A P A R A T Ó W R A D IO W Y C H. SP R Z E D A W A N Y C H N A D L U* O OTERM 1NO W E R A T Y M IE S IĘ C Z N E. Eoto St. Cieślak Ot, notoryczny pijak codziennie urządza w domu globie awantury, maltretu jąc zahukaną żonę i przera żonę dzieci Dzieje się to w dużym bloku mieszkał? nym, «to sąsiedztwie toidhi rodzin tych ustabilizowanych, przestrzegających z reguły norm społecznego współżycia. Nikogo jednak nie stać na to, aby sprawą zainteresować komitet blokowy, dzielnicowego MO, czy chociażby zakład pracy, u> którym owy notoryczny pijak pracuje. A jakże często z uimlesz kłem pobłażania patrzymy na rozwydrzonych chuliganów. zaczepiających bez powodu przechodniów, dewastujących trawniki i skwery, czy niszczących ławki w naszych parkach. Zazwyczaj stara micszczeń ska maksyma: moja chata z kraju... jest jedynym usprawiedliwieniem takiej postawy. Rzecz jasna, nasze pretensje do postawy stałych bywalców K lubu Młodzieżowego na Żelechowie, do mieszkańców owej kamienicy czy ulicznych przechodniów, mogą się zamknąć w kategoriach czysto moralnych. Nie ma bowiem paragrafu na bierność i społeczną obojętność. 1 trudno, taki paragraf postulować, chociaż przydałby się bardzo. W każdym razie ze społecznej znieczulicy trzeba się leczyć Trzeba nabierać naw yków współodpo wiedział ności za to wszystko, co się tookćl nas dziele. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy sam staniesz się obiektem zainteresowania orupy ehu liganów i nikt nie stanie to twojej obronie. Do kogo wówczas będziesz kierował swoje pretensje? NEPTUN Co słychać w Operetce? W O P ER ETC E szczecińskie«trw a ją ' in te nsyw n e p ró b y C Z A R U JĄC EG O C IU L 1 A " (p re m ie ra 9.X), w re ż y s e rii D a n a ly R ad uizy e z- rz łłą g ra fią Romana Bubleea. l>o kopca w rze śnia grane aą a a przem ia n S E R W U S P IE T K E K ", B A L S A V O Y 'C a w dw ó ch w os a tn le b dniach tam. po w ra ca je - szcae na scenę C o p p e lla "., N A S T Ę P N A p re m ie rą w Operetce będzie K A N K A N " C ola P o rtera, w re żyse rii B e a ty AT- te m a kle j, scenog rafii SL K o n - dra U kie g o.. t f l

5 STRONA 5 Z D A W A Ł O B Y SIĘ, że l u i r a U llt c l ł M y g rm n y c k r «tlla e r u ow oców, a w r r w c ił m it*» tu b ry b, od byw a ć s it m o le ' raeuej w w y s o k ie j te m p eraturas. Jed na k p a row an ie w o d y i tka n e k re t* lln n y c b lu b w tercęcych w aględule pe w nych p rze dm iotó w, aa * ę- p n je ró w n i e t na m rozie. N a to j zasadzie po w stała m yśl» o n e n ia p ro d u k tó w spożyw czych przez zam raża ni*. O czyw iście kon ieczn e są d o te co specjalne urządzenia c h lo d n la e. P ra k ty c e n ie bio rą c, w n is k ie j te m p e ra tu rz e suszyć można w sryst k io p ro d u k ty, a w ięc w arzyw a, ow oce, m ięso w stanie su ro w ym, a n a w e t setow e p o tra w y. M R O Z O S U S Z O N K I Suszenie m ro zow e m a to do sieb ie, Jte p ro d u k t w te n spesób w ysuszony odznacza sic o tro m m porow atością. S ku tk ie m lego w to io o y do w od y pęcznie je do n o rm a ln y c h ro z m a ro w. Sm ak środ ków spożyw czych n a jp ie rw w ysuszonych w n is k ie j t n perafu* rze i s po w ro te m p rz y b ie ra ją c y c h n o rm a ln y k v z ta łl I w yglą d pracz dostanie w ody n ic ulega n a jm n ie js z e j śm ianie. Ś ro d k i spożywcze p rzy suszeniu w n is k ic h te m p e ra tu ra ch nie tra c ą le ż w cale na w a rto ści. N i~ m ów iąc Już o b ia łk u, U ustcsach # czy w ęglow odanach, ta k ic h Jak sk ro b ia i c u k ie r, n ie s.w ierdzo oo w n ic h u b y tk u w ita m in. D otychczasow e ba da nia w y k a z a ły, te tr w. m rozosnazonkl dają się przechow yw ać parę la t bez zepsue * r u ś n o o w k lim a c ie gorą cym Jak i u m ia rk o w a n y m, no l oczyw iście w zim n ym. Pakow a ne w pa czki lu b w o rc c s k i pla stykow e, za b ie ra ją bardzo m ało m ie j ca, a przede w szystkim są bardzo le k k ie. O becnie prze m ysł suszenia środ ków sr>oiywezvch w n is k ic h te m e ra tu ra ch n ic ro zw in ą ł się Jeszcze, tło k u je m u się Jednak dużą p przyazlosr, gd yż m ro zosu slo n kl o d gryw ać będą pow ażną rolę w za o p a tryw a n iu różn ych w >p raw oraz w tu ry ty c e. Będą się s one ró w n ie ż cicosyty d u żym p o pytem w śród go *;io dyn do m ow ych. (N N T -P A P ) HODOWANE w szklarniach warzywa wymagaj* codziennej, fachowej opiek i ogrodników. Folo Sł. CIEŚLAK SŁODKIE DEWIZY imt O N D O S K O N A LĘ GO M IO D U E K SPO R T U JE R 0 C Z N I2 L U B E L S K A S P Ó Ł D Z IE L N IA S Z C Z E LA R S K A P R Z E D E W S Z Y S T K IM DO NH P. F IN L A N II I A U S T R II. W T Y M ROKU P D T E M P O D O STA W JEST NIEC O Z W O LN IO N E. W Y S A N O DO PIER O 3 t l T O N Y, A L E L IM IT Ł D O STA W B Ę D Z IE N A P E W N O W Y K O N A N Y. W M A G A Z Y N A C H S P Ó Ł D Z IE L N I Z N A J D U J Ą C YCH SIĘ N A T E R E N A C H W OJ. B IA ŁO S T O C K IE G O, W A R S Z A W S K IE G O 1 LU B E L S K IE GO JES T JES ZCZE O K O Ł O 1 Có* TO N M IO D U. Ogrodniczka radzi : Pamiętajmy o wapnowaniu! W N A S Z Y M k lim a c ie zapasy w g le bie corocznie z m n te js u ją się o k i MO k g na l ha w w y n ik u w y m y w a n ia o ra z w s k u te k ciągłego czerp an ia tego s k ła d n ik a prze z roś lin ę. G leba sta je się kw aśna. O je j zakw aszeniu św iad czy w y stę p o w a n ie zna n y m chw a stów s k rz y p u czy saczaw lku. M ożna p ró b k ę g le b y zalać octem. Jeż!! n a stą p i bu rzen ie, gleba zaw iera w ystarcza ją cą ilo ś ć w a p n ia. D o k ła d n ą od po w ied ź na p y ta n ie, czy gleba Jest kw aśna 1 Jakich potrze b u Je s k ła d n ik ó w, da W O JEW Ó D Z K A S T A C JA C H E M IC Z N O -R O L N I C ZA w S zczecinie»p rzy A L W o j aka P o lskie go 117, le i. M-43. W iększość ro ś lin n ie lubś gle b kw a ś n y c h. W ie le cennych ro ś lin u p ra w ia n y c h na glebach kw aśn ych m e m oże dać w ysokic h plo nó w. D o ro ś lin ta k ic h należy m. In.: m a rc h e w, gro ch, faeola. cebula, Balata, rz o d kie w ka I t p.. N ato m ia st z ie m n ia k i n ie znoszą św ieżego w a p n o w a n ia na w et na glebach s il n ie zakw aszonych. Jedną z p rz y e ry n n is k ic h p lo n ó w na g lc b jc h kw a śn ych Jest sla b e w y k o rz y s ty w a n ie prze z ro ś lin y n ie k tó ry c h skła d n ik ó w po ka rm o w y c h. Na p rz y k ła d w. g le bie kw aś b e j fo s fo r superfo afatu szybko prze cho dzi w postać słab o lu b w Ogóle d la ro ś lin nle p rzysw a ja ln a. D la te g o. superfo sfa t na glebach ^ w a ln y c h n ie d a je z w y ż k i plo nó w. Jedna kże p r z y n a d m ie rn y m w apno w a n lu a m o n.s k m o le ta k s iln i u la tn ia ć, ze p o w od uje to du *0 proc. n u t azotu. Wapnować należy w ięc ostrożnie. N ajw ygodnie jszą porą w apnow a n ia d z ia łk i Jest okre s po sprzęcie iionów. P o zeb ran iu resztek roś- FIn nycb na kom p o s ty, w ap no rozrzuca się io,vatą 1 n a tych m ia st p rze kop uje. ig r toż. J. J A C Y N A Ciekawa roślina W C Z A S I* zbie ra n ia grzyb ó w w o k o k c y B a rw ih k a k o ło D u k li na -, tra fio n o na spo re sta n o w isko rzod k o w ystę p u ją c e j w Polsce ro ś lin y, tz w. d z le w lę cio silę. Jest tu ogółem k ilk a s e t 'ro ś lin. P ra w d ziw y u n ik a ć p rz y ro d y, (a ł) N A JL E P S Z E S K O R K I Z B IA ŁO S T O C C Z Y Z N Y H ODOW CY z w ie rząt fu te rk o w y c h a w o j. b ia łosto ckieg o o trz y m a li najw yższe iw a n ie sa s k ó rk i dostarczano do zakła dó w p rze tw ó r czych. Szczególnie do tyczy to l i tó w» ku pyw a nye h lu w ilo ś c i ponad 3 ty s. s z tu k rocznie. Ogółem w w o je w ó d ztw ie zn a jd u je się l i t fe rm h o d o w la n ych. W LABORATORIACH Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wynaleziono substancję, która działa sterylizując o na muchę domową. Wystarczy ru n ię c ie się owada z llo-. i:* mbstancji t-k małą. Sterylizacja owadówszkodnlków ie nie wykrywalną przy po mocy normalnych metod snalltyesnycb, by owad., samiec czy samica, tracił zdolność rozmnażania się. Nowe te preparaty rozpyla się w ilościach nieporównywalnie mniejszych od wszelkich Innych środków owadobójczych. Działają wyłącznie na określone gatunki owadów I tą zupełnie nieszkodliwe dla Innych. Doświadczenia wykazały. ie rozpylając riz na tydzień ten nowy preparat, p» dwóch miesiącach, nawet w niekorzystnych warunkach, możną całkowicie wytępić lokal - ną populację much. (SJt.) J, PACHLOWSKI yfcfejf uztpíe ją niepotrzebne Twarz podobna do gomółki sera z papryką zachłystywała się pijackim, triumfalnym szczęściem. Mamy wódę, colą szynkę uderzył dłonią po pękatej teczce. Polish ham, mniam mniam mniam.«i love youi Have you money?.«j love ym! Have you polish ham, mniam mniam mniam!... Ta kobyla z wyłupiastymi oczami to moja. Sama mnie poderwała... w kinie. Jezusku! Ta chuchrowala to jej koleżanka. Chodź... Nie pójdę Nie chce ml się. Coś ty, chory? Wracam na statek, nic zawracaj ml głowy swoimi babkami. Precz z babami! Comme with us poprosiła drobna dziewczyna, wzrostem nie sięgająca mu nawet do ramienia, o bladej twarzy, histerycznych wyblakłych oczach i puszystych, jasnych włosach. Ani brzydka, ani ładna. Odprowadzę was trochę. Dlaczego nie chcesz iść z nami. Tak bardzo i się nłe podobam? dopytywała się bladolica. Wrucam na sia ltk. Cześć! Pies cię trącał! Żebyś przypadkiem o tej szynce nikomu nie wspominał. Nic nie powiem. Bawcie się dobrze. Rano o całej sprawie wczorajszego wieczora myślał Z gniewem na samego siebiep siakrew! Od dawna nie widział przyzwoitej dziewczyny i zaczął się rozklejać. Postanowił więcej nie zachodzić 4 baru Sailor on the Horseback. Po południu wyszedł na miasto, trwając w swoim mocnym postanowieniu. Błąkał się bez celu znajomymi ulicami. Wstąpił do jakiejś tawerny na piwo. Siedział przy stoliku pokrytym ceratą, w atmosferze pijackiego harmidru i pociągał z kufla, ale nie batalio go to zupełnie. Zdecydował, że pójdzie do kina. W tanim kinie teddyboys opanowali widownię. Niedbale leżąc to głębokich fotelach, palili papierosy, wywreaskiwali rytmiczną melodię film u, obmacywali swoje dziewczęta i wyli z zachwytu przy scenach miłosnych. Film był do niczego, aktorzy też. Po kinie nie chciało mu się już błąkać po mieście i znalazł sobie inny bar, ale ten też mu się nie podobał. Przy którymś tam kieliszku spadla nie niego tęsknota do dziewczyny z baru iysailor - on the Horseback. Zapłacił rachunek i szybko wyszedł Po drodze przed jakimś hotelem kupił bukiecik konwalii. Jesteś! ucieszył się barman Tommy myślałem, ie już nie przyjdziesz. Ty wiesz, ona się dziś dopytywała o ciebie. Daj spokój, wcale mi to niepotrzebne. Słowo honoru. Nie żartuję. Musiałeś się jednak jej czymś spodobać. Z kobietami nigdy nic nic wiadomo. Rozejrzał się po sali. Nie było jej. Poczekaj, zaraz przyjdzie. Napij się tymczasem. Po chtoiu weszła bocznymi drzwiami. Jej nagła bliskość uderzyła go pięścią w serce. Good evening ukłonił się niepewnie. Halo... pokiwała przyjaźnie ręką. Kiedy znalazła się w sąsiedztwie, wyciągnął z kieszeni bukiecik konwalii. To dla mnie? smoliste brwi wyrażały zdziwienie. Please-. zebrał się na odwagę i delikatnie pogładził ją po ręce. Dziękuję ci, polish sailor. You are a good boy wydawało mu się, że czarne oczy trysnęły na moment wzruszeniem t ciepłem. Dziewczyna włożyła konwalie do szklanki i postawiła je na półce. Patrząc na nią, doznawał podobnych uczuć jak przy czytaniu wierszy albo słuchaniu muzyki i gdyby to tylko od niego zołeżalo, chciałby ten nastrój zachować w sobie jak najdłużej. O godzinie dziesiątej wieczorem, kiedy dziewczyna zbierała się do toyjścia, pomógł je j ułożyć kolorowy płaszcz. Jeszcze nie jest tak późno. Mogtibyśmy pójść gdzieś potańczyć. M iły jesteś, marynarzu. Ogromnie lubię tańczyć, ale również lubię spać. Spać można zawsze. Trzeba tylko uważać, żeby całego życia nie przespać. Bardzo bym chciał spędzić z tobą m iły wieczór. Zabawny jesteś, saiłor. A ll right! Idziemy tańczyć zdecydowała. Weź ze sobą konwalie - poprosił A rzeczywiście. Dobrze, że mi przypomniałeś. Cherioo, Tommy! Cherioo! Good luck/ Przyjemnej zabawy. Kiedy znaleźli się we dwoje, stracił całą pewność siebie. Był ciężki, niezgrabny. Nie wiedział, co robić ze swymi rękami. Z wrażenia potykał się na równej drodze. W głowie szukał rozpaczliwie jakichś myśli, klćre nie przychodziły. Dziewczyna szła obok niego, jakby płynęła to powietrzu. Mdłe pomarańczowe światło lamp ulicznych odrealniało je j postać i piękny t-'vfu. Stawała się niemal nierzeczywista. Jak ci na imię? toydukal wreszcie. Kathleen! Kathleen? Tak, Xathleen! To takie Irlandzkie imię. Gdzie pójdziemy, Kathleen? (Cl«? nwstand 1

6 nr K tys. widzów na meczu Górnik-Austria 1:0 P IŁ K A R Z E G Ó R N IK A Z A B R Z E W P IE R W S ZY M. E L IM IN A C Y J N Y M M E C Z U K LU B O W E G O P U C H A R U EU R O PY P O K O N A L I N IE Z N A C Z N IE W IE D E Ń S K Ą A U S T R IĘ 1«< : ). STR Z E LC E M B R A M K I B Y L L E N T N E R W 70 M IN. G R Y. ZESPOŁY wystąpiły w następujących składach: Górnik Kostka >SłomiH- ny, Oślizło, Olszówka Pohl, Kowalski Czok, Wilczek. Szołtysik, Musialck, Lentner. Austria (Wiedeń) Fravdal Kirschrodt, Romano vie, Vargo-Gager, Paproih Nemec..Gayer, Buzek, Jacaré, Fíala. Widzów 100 tys.. Sędziował feuchetti (Szwajcaria). Mecz wywołał na Śląsku niesłychane wprost zainteresowanie. Pobity został rekord frekwencji na meczu klubowym. Po ras pterwsay aclądalo taki pojedynek ponad I P ty*, widtów! Niestety to liczna widownia Me miała powodu do zadowolenia. Wprawdzie Górnik wygrał, ale zwycięstwo 1:0 nie gwarantuje mu bynajmniej przejścia do I I rundy pucharowej. W dr!u 2 październiki w Wiedniu z taką formą jak w meczu chorzowskim Górnik ma małe szanse wywalczenia remisu. Międzynarodowe wyścigi na tórze W NIEDZIELĘ na torze kolarskim odbędą tlę międzynarodowe zawody z udziałem zagrodników niemieckich i czołowych kolarzy okręgu szczecińskiego. Program zawodów przewiduje m.in. wyścigi amerykańskie parami na dystansie 20 i 90 km oraz wyścigi za motorami na dystansie 20 i 30 km. Organizatorem imprezy jest sekcja kolarska ArkonlL (am) W s o b o tą d e r b y Pogoń-Arkonia! WCZORAJ wieczorem wspólnym posiedzeniu Zarządów Arkonii 1 Pogoni oraz przedstawicieli Okręgowego Związku P iłki Nożnej zapadła ostateczna decyzja rozegrania towarzyskiego meczu Pogoń A rk on la. Spotkanie zostanie ro zegrane w sobotę o godz. 1 U I na stadionie Pogoni. Tak więc zupełnie niespodziewanie stan ie m y się świadkami derbów**. Cieszymy się, że ro~.gądna polityka zarządów obydwu ki* Lów, które postanowiły korzystać przerwę w rozgrywkach ligowych w celu wypróbowania młodych zawodników, apotkala aię z obustronnym zrozumieniem. Warto dodać, óe już dawno obrady Pogoni I A r koni! nie toczyły się w tuk przyjaznej atmosferze. Oby tyl ko Idblce na stadionie doazll do takiego samego porozumienia! A może właśnie na tym meczu odżyją piękne tradycje PRAWDZIWEGO SPORTOWE GO DOPINGU! (am) Juniorki Pogoni najlepsze W ŚWINOUJŚCIU odbyło się finałowe spotkanie w piłce ręcznej o mistrzostwo I ligi Juniorek. W meczu tym dziewczęta Pogoni pokonały, fcwułoujścią jlł6. W urazowo - Śląsk 3 :2 N A S T A D IO N IE L e gi! w W arszaw ie roze bran y został l l bm. m ę - dzyokręnow y m ecr,-pillcarsk! o P u ch a r M ile n iu m m ię dzy repre zen tac ja m i S lą tk j i W a r.zaw y. Z w yctęz y li p iłk a rz e sto! cy J:2 (1:0). Br.:m k i d la W arszaw y z d o b y ł.: A poste! Z l S ta rz y ń s k i. Dla Śląska P o lok I Jóżw ia k. II liga Karpaty * sitów O a rb ara i» Start 7.łffL łia L e c k U G órnik Otąsk Piast Stal 5 PORT -STRONA6 ( : > <«:» <*:t> <1: («:* I co dalei ze szczecmskq koszykówkąc1) U Czarnych powstaje drużyna przyszłości Okres»botów kondycyjno-nkołeniowych szczecińskie koszykarki mają Jui za sobą. Obecnie zajęcia prowadzone są w Hall Sportowej, gdzie za wodnleski przechodzą ostatni szlif* przed zbliżającymi aię rozgrywkami o mistrzostwo A-klasy. Jak wiadomo udział w tych rozgrywkach biorą cztery szczecińskie drużyny: AZS, Czarni. Kusy I Ogniwo. Janie strefy 1 obronę strefy. Wszystkie dziewczęta odczuwają ju i wiemci głód rozgrywek i na mistrzostwach chęą wypaść jak najlepiej. Sprawdzianem naszych umiejętności będą w najbliższym czasie dwa spotkania towarzyskie z czołowymi drużynami okręgu poz- W Hali Sportowej odwiedzili- Treningi przeprowadzamy nańskiego. śmy koszykarki Czarnych, któ- trzy razy w tygodniu po dwie _ j*k le re intensywnie przygotowują godziny. Wszystkie zawodniczki Czarni? się do nowego sezonu. wykazują wielką pracowitość i Naszym planem maksi- Przed kilku dniami mó bojowość przed zbliżającymi mum i zarazem minimum jest w l trener M. Piotrowski' się mistrzostwami Chcemy po- zajęcie drugiego miejsca. Druwróciliśmy z obozu kondycyj- kazać przed własną publiczno- jna nasza została wzmocniona no-sprawnościowego w Lago- ścią. że w trj chwili stanowi- czterema zawodniczkami, które wie. Wyjazd do Łagowa zorga- my najsilniejszy zespól w M mistrzostwach wystąpią już nlzowmny był w związku z fi- Szczecinie. Na treningach do- w barwach Czarnych, nałam! mistrzostw Polski zrze- skonaliray szybki atak, rozbl- szenia Start, które odbędą się w Szczecinie w dniach od września. Jakie drużyny wobec ł w zobaczymy w Hall Sportowej? Po eliminacjach, do finału ostatecznie zakwalifikowały się koszykarki Bałtyku Koszalin. Cracovii, I-ligowego Startu Lublin i Czarnych Szczecin. Najsilniejszym zespołem i zdecydowanym faworytem do mistrzowskiego tytułu jest lu belski Start W szeregach M i gowego benlaminka znajdują się przecież świetne zawodniczki Steć i Cygan, które ostatnio zostały powołane do kadry narodowej. Ile razy w tygodnia trenujecie? Sukces) turystów motorowych W D N IA C H 1«I 19 w rze śnia odb y ta tlę szósta E lim in a c ja do Tury s ty c z n y c h M o to ro w y c h M i strzostw P o lski w W arszaw ie, w k tó re j ud zia ł w zię ło ponad 200 m o to c y k ti l sam ochodów. K w te j E lim in a c ji m o to ro w c y Szczecina od n ie śli sukcesy. K o nie eze k z J u iu - k a " z a ją ł IV m ie jsce w m oto cyk la c h. a zespól..a rk o n ii w skła dzie M u fk a. B ie ga ński i Boczoń u p laso w ał się w śród s iln y c h 14 zespo łów na trzcc.m m ie js c u, w yprze d za ją c zespoły L o dzi, Gdańska, W arszaw y i L u b lin a. D o fin a łu o M istrzo stw o P o lski, k tó r y odbędzie się 2*. 2». IX. w B ydgoszczy z 7 t m o to ro w ców Szcze e lita z a k w a lifik o w a li się K o nłeczek, W iśn ie w ski 1 Basa z J u n a k a ". M u k le w ic z ze Ś w itu ", Paduch, R ogoziński l R e fo rm a t z A r k o n ii w m o to cykla ch, ora z prow adzący w o g ó ln e j p u n k ta c ji zespól sam o cho do w y z A r k o n ii w składzie M u fk a. Boczoń. B iegański I T om a szew ski z J u n a k a. D ecyzją O krę g u P Z M m o to ro w c y ci w ezm ą u d zia ł w fin a ie M i strzostw P o ls k i Jako rep re ten ta - c y jn e zespoiy O kręg u. Poza w y k o na nie m zadań 1 p ró b fin a liś c i pok o n a ją trasę o k o ło M k m. (am ) Rozmawiał: Stefan PIETRZAK Młodzież zawiodła Szczecin-Bydgoszcz 1:1 W C Z O R A J W L A S K U A R KO Ń S K IM R O Z E C R A N T ZOSTAĆ. M ECZ P IŁ K A R S K I M ŁO D Z IE Ż O W Y C H P.BPR EZE N TA C JI S Z C Z E C IN A I BY D G O S Z C Z Y. PO S Ł A B E J G R ZE S P O T K A N IE Z A K O Ń C Z Y Ł O SIĘ W Y N IK IE M R EM ISO W YM 1:1 < :!). W OGÓLNYM przekroju dru żyna szczecińska była zespołem 0 klasę lepszym technicznie, ustępowała jednak gościom bo jowością i ambicją. W drużynie gospodarzy najlepiej zagra U stoper GOGACZ 1 CIURSKI w napadzie. BŁAŻEWICZ, któ ry grał na prawej obronie jest cieniem dawnego zawodnika. Widać kontuzja 1 je j skutki by ly cięższe niż przypuszczano. Nie wytrzymał trudów spotkania junior SZARYŃSKI. który w drugiej połowie meczu już tylko statystował na boisku. NAKLICKI był obok Gogacza najsilniejszym punkiem defensywy szczecinian. Bramkarz STEIER bardzo niepewny 1 nerwowy. W SUMIE reprezentacja Szczecina nie spełniła pokładanych w niej nadziel. Około 1000 widzów opuszczało stadion w Lasku w bardzo złych humorach... (am) Dziś mecz CZARKI-ODRA DZIŚ na stadionie Czarnych odbędzie się mecz piłkarski o mistrzostwo I II ligi pomiędzy Czarnymi a Odrą Chojna. Mecz rozpocznie się o godz OR YP I P IO N IE R PR O W A D ZA W T A B E L I A K L A S Y D R U G IE zw ycię stw o o d n ie śli p iłkarze PIO N IER A nad S T A LĄ L i p ia n y 4:2 w m eczu o m istrzo stw o A k la s y. G r y f K a m ie ń p o kon ał A rk o n ię U 5:1, B u d o w la n i Rega T rz e b ia tó w 2:1, G ru n a ld Choszczno F lo ta Ś w in o u jście 0:0, Pogoń U P o lon ia G ry fin o 1:0. 1. G r y f 2. P io n ie r 3. Stal «. B u d o w la n i 5. Polonia «. Flota y. Pogoń n S. G ru n w a ld. S. A rk o o la U 10. Rega T A B E L A id W TYCH DNIACH ołwar ta została nou* kawiarnia w Automobilklubie przy AL Piastów 20. W estrtycz nie urzadtonym lokalu przy małej czarnej** spoty kają się posiadacze dteóch 1 czterech kółek i gawędzą o interesujących ich sprawach motoryzacji. W Automobilklubie: Wykłady aowyn Kodeksie Drogowya Szuka«? lisa" WE WTOREK 24 bm. o godz. 17 w lokalu Automobilklubu przy AL Piastów 20 rozpoczyna! się dla członków i sympatyków^ Automobilklubu cykl bezplat-i nych wykładów o nowym Ko-i deksie Drogowym. Wszelkich informacji udziela biuro Auto-t mobilkłubu. bel W NIEDZIELĘ 29 bm. Auto-t mobilklub urządza zawody i zabawę p. n. szukamy lisa**. Do udziału w niej zaprasza slą wszystkich posiadaczy wmo-i chodów wtaz z rodzinami. Tra^ sa wycieczki w granicach 59 km. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji l niespodzianek. Informacji udziela biuraj A. P. tel Polscy pięściarza fr!aminiq w Berlinie W DALSZYM ciągu odbywa-* jącego się w Berlinie mlędty-4 narodowego turnieju bokser«skiego % udziałem zawodników^ klubów odpowiadających nasz* mu zrzeszeniu Gwardia, wyłoniono pierwszych finalistów^ Wśród nich znajdują się Pola«cy: WALASEK, który w wa* dzc średniej pokonał Nowostlw Iowa (Dynamo ZSRR). JOZE-4. 10:S FOWICZ po zwycięstwie w w * U ze półciężkiej nad Brańska (Dynamo NRD). OLECH, który w muszej wadze wygrał ń Glatzem (Dynamo NRD) ora* RĘKAWEK po zwycięstwie w wadze piórkowej nad UenrR (n) (Dynamo NRD). One chcą biegać, skakać i rzucać. NAPISAŁY DO NAS uczennice z Liceum Medycznego to Szczecinie. Przytoczymy fragment tego listu:...nasza szkolą posiada bardzo różne kóllca zainteresowań, ale niestety nie ma kółka sportowego, jakkolwiek naszą nauczycielką wychowania fizycznego jest znana szczecińska instruktorka. Nasza szkoła nie bierze udziału w żadnych spartakiadach ani zawodach L a. Jest w naszej szkole wiele dziewcząt, które potrafią i chcą biegać, skakać i rzucać Dlaczego tego się nam nie umożliwia?../* TYLE UCZENNICE. Nie trzeba chyba do tych słów żadnego komentarza. Czekamy na odpowiedź i szyblhe załatwienie słusznych żądań uczennic Uceum Medycznego. {atn)

7 K oíjjosieim TOBO ZBYTO DREWNA W H C B C H O I zawiadamia, w iwfst&k* i Inwentaryzacją ran n ą J H Ł Ł A D H A N D L O W Y B Z D W P Y R Z Y C A C H p r z y «L K o ś c iu s z k i M jr dnlecb od 27 enń nła de I I pau iiernll» IMS Ł bądzie nieczynny USS-K PrzeTctrqí ul;* IW tttew Ó D ZKIE Z a k lfd y Poligraficzne,' Szczecin' A l. W ojska Pciśftlego 154 ogłaszają przetarg na: 1) remont budynków: przemysłowego i gospodarczego Lipiapy, Świerczewskiego 14: Ą instalacja c.* o.' w.'drukarni w G ryficach; 'S) instalacja c.o. w- In lro lig ato rn i Szczecin, M ałkowskiego 26; 4) rem ont budynku F -k i Opakowań.Tekturowych Szczecin, ul. Jagiellońska 34; 5) rem ont i adaptacja budynku Szczecin. ul Bogusława 23. O ferty przyjm uje 1 inform acji udziela gł. mechanik przedsiębiorstwa tel Otwarcie o fe rt wym ienionych w poz. 1, 2, 3 nastąpi dnia 2$. IX r. o godz. 10. a w poz. A i 5 otw arcie nastąpi 30. IX r. o ; godz K Ogłosz enia drobne Roíñe N A P R A W A n d io o d b lo r n tk ó w, p rz e w ija n ie s iln ik ó w, s z y b k o,. solid n ie. ła n io, E le k tr y k, JBsczcun, D w orcow a M -C IŁOM U p o trzeb ny środ e k tra n s p o rtu do Poz nanla? T e l, «1-1*. do godz. I Ł TZM-C P r a c a PO MOC do m ow a potrzeb na od zaraz. A r- m H C zerw onej 7 m *0-0 P O T R Z E B N A p a n i do «p!e k l nad dzie ckiem 1 prow adzenia dom u, dochodząca lu b na eta- 1«. P łac 2o ln ie rza I I pa 2 godz. 11 1» G P O T R Z E B N A dochodzą ca o p ie k u n k a do dziec fca. W iadom ość: u l. Bo g u e h w a ly 27 m u po godz. I I. 72*1-0 PO M O C do m ow a potrz e b n a na «tale. Ł o k ie tk a W m 7. W eru ch m o ści P R Z B D A M gospodarstw o 10 Iva. koto Szcze d n a. In fo rm a c je te lefo n ic z n e 3*0-13. n ty -c P O M p ię tro w y w W / g ro w c u sprzedam. Po sprze da ży w o ln e m ie szkan ie, gara*. Szczęd z i. P le n a 2 m *. 72*4-G W ofrym oh ialne B Z U K A S Z kan dyd ata do małżeństwa? Napisz! «oralna n K P R Z Y S T O JN Y, s y tu o w a n y ka w a le r la t 29, p o stu d ia ch, na stanow is k u. pozna ładną w a rto ś c io w ą p a n ią po s tiid la c h. O fe r ty : B lu - ł ó Ogłoszeń, p i. H ołd u P ru skie g o n a n r nr. 723S-G D w u d zie sto czterole tnia na uczycie lka pozna k u l rura ln e g o pana. C el m a try m o n ia ln y. O fe r ty : B iu ro Ogłoszeń, p l. H o łd u P ruskie go I na n r 7*J G M ŁO D Y, sam o tny, k u l tu ra ln y pa n, posiadają c y w łasne m ieszkanie, na d o b ry m sta no w isku, w ła ścicie l p rze dsięb iorstw a hodow lanego p o zna k u ltu ra ln ą panią o d o b ry m i m iły m cha ra kte rze w w ie k u od la t. O fe rty : B iu ro Ogłoszeń, plac H ołd u P ruskie go I na n r *7-0 Sprzedał P IA N IN O L e g n ic a w d o b rym sta n ie sprzedam. W iadom ość: B o g u m iły 7 m X. 72*4-0 W A R T B U R G C o m b i no w y. sprzedam. W ia d o m ość: ts l G M O T O C Y K L S H L 175 sprzedam. W iadom ość: te l. 7I X 1-0 ROW ER d a m ski z m o to rk ie m, ta n io sprzedam. W iadom ość: te l *7-0 W Ó Z EK d zie cięcy, glę b o k i. b ia ły, sprzedam. Swarozyca 12 m I I. M A L2 E N S T W O poszuk u je p o k o ju s u b lo k a to rskie g o z sam odzieln y m w e jście m. O fe rty : B iu ro Ogłoszeń, p la c H o łd u P ru skie g o I na n r G P O K O J, k u c h n ia, ła zien ka. c.o., w Częstocho w ie. zam ien ię na Równorzędne, w zgl. ka w a lś rk ę w Szczecinie. J a ro m ira ł l ra M-G S T U D E N T K A poszukuje p o k o ju s u b lo k a to r skiego. T e l. 4* **-G N A U C Z Y C IE L poszuku Je p o k o ju s u b lo k a to r skieg o. T e l, « X1-G D W A p o koje, ku c h n ia, w spó lny k o ry ta rz, fro n t, 1 p ię tro, śródm ieście, zam ienię na trz y p o koje, ku ch n ię, śródm ieście. W a ru n k i do o m ó w ie nia. W iadom ość: le L *2-0 3 PO KO JE, k o m fo rt, piece, zam ienię na po dobne z #. o. W a ru n k i do o m ó w ie nia. W iadom ość: godz. 14. te l I f t PO KO JU z k u c h nią. zam ienię na 2 p o k o je z ku c h n ią. Jagie llo ń ska ' M IE S Z K A N IE, tr z y 1 pó l p o k o ju p rz y u l. S trz e le c k ie j 7 «. zam le m ę na dom ek je d n o ro d zin n y lu b b liźn ia czy, przeznaczony do sprze dąży. na Pogodnie Ważne dla parafii! Zapisy na kursy N IE M IE C K IE G O F R A N C U S K IE G O d la po czątkują cych 1 zaaw ansow anych p rz y jm u je T O W A R Z Y S T W O W IE D Z Y PO W SZECH N EJ w szkole n r 13, A L W ojska P o lskie go 119 w godzinach od oprócz sobót o ra z w biu rze TW P ul M a łop olska 17, p o k ó j n r C. te l w godz. od» K M A ŁŻ E Ń S T W O studenckie, bezdzietne, poszuk u je p o k o ju s u b lo k a to r skiego. O fe rty : B iu ro Ogłoszeń, p l. H ołd u P ru skie g o B na n r 7M. 7X 3-0 S A M O T N A p uesuk u je p o k o ju su b lo ka to rskie go. Kaszubska n ia k l d o o m ó w ie S P O K O JE s ku c h n ią, zam ien ię na w iększe m ieszkanie. W a ru n k i do o m ó w ie n ia, T el *5-0 PO K O J z k u c h n ią, ła zien ką. ogródm ere w G nie źnie, zam ien ię na m ieszkanie w Szczecinie. W iadom ość: Boh. W arszaw y * * F-C K A W A L E R K I zam ien ię na w iększe lu b po dobne m ie szkan ie. U l. B. K rzyw o u ste g o godz M-G D W A m ie szkan ia d w u - p o kojo w e : fr o n t, c. o. I o ficyn a słoneczna, zam ienię na trzypokojo w e, now e b u do w nictw o w śródm ieściu. Ś ciegiennego te l S2-G zgub u ZG U B IO N O 'p rze pu stkę p o rto w ą na nazw isko Józef P rzybysz G Z G U B IO N O le g ity m a cję stu de ncką W SR na na zw isko Tadeusz Stępień. 72M-G Z G U B IO N O le g ity m a c ję T e c h n 'k u m H and low ego na na zw isko A n ie la K o rze ń. 72S5-C U N IE W A Ż N IA 0 IĘ p le eaątkę: Gané»aa g p ó ł- da te ln U Samopom oc C hłopska R estauracja P o rto w a w T rzebie ży. 72*7-0 Z G U B IO N O le g ity m a cję ezko ln ą na nazw i sko W ie sław A n tk o w ia k. 73*5-0 Z G U B IO N O p rs e p u r.k ę p o rto w ą n r 9653 na naz w itk o M ich ał Józw ina. 72 *0 0 Z G U B IO N O św iad ectw o szkolno ukończenia 7 k l. na na zw isko M a ł gorzata M alino w ska Z G U B IO N O zaświadczę n ie o zde po no w an iu k a lą le c z k l w o js k o w e j na na zw isko Józef K ru szyńskl Z G U B IO N O św iad ectw o do jrza łości, w y d. przez D y r. L ic. O gólnoksztal cąccgo T P D w Ś w id n i cy na na zw isko A le k - Z G lh IO N O le g ity m a cję szkoln ą na nazw isk o Z y g m u n t C iecierski D N IA 15 bm. w o k o licy C m entarza C e n tra l nego zgin ął pies ra tle re k. b rą zow y, uszy obcięte. Proszę o d pro w a dzić za w yna grod zen ie m na ad res: Jan Be k le r, F irllk a 24 m G Z G U B IO N O przepustkę w ydaną przez S/.W S na na zw isko Leoka dia P ie k a r D N IA 17 bm. na lin ii a u to bu sow ej BO zgubio no zegarek ręczny m a rk i A tla n tic E x tr a. U czciw ego znalazcę proszę o zw ro t za w yna grod zen iem : Ja g ie llo ńska 27 m 24. ' Łam igłówki motoryzacyjnej c ią g d a ls z y REDAKCJA otrzymała ostatnio wyjaśnienia w związku z publikowanym w czerwcu br. cyklem arty kuło w, dotyczących krajowego zaplecza motoryzacyj nego. Pozwalamy sobie zacytować najistotniejsze fragmenty niektórych listów. Pisze BIURO ZBY TU PRZEMYŚLU MOTO RYZACYJNEGO:,..P P M e! es b y t Sscasela p rze kasu je zam ó w ie nia r e c i ñe Ra częśel aam lenae da m e te c y k la J u n a k naszem u B iu ru Z b y lu Jak«d y s try - b u te ro w l, a Jednocześnie przed s ta w id e te w t pro d u centó w czę ścł zam ien nych zgodnie z o b o w ią zują cym i a k ta m i n o r m a ty w n y m i. S kła da nie z u a ó w le ń do W arszaw y n ie oznacza Jednak akę dn yek w ę d ró w e k części zam iennych... W szystkie csęłci zam ienne w ę d ru ją bezpośrednio od p ro ducenta do m agaayuu M o to z b y tu... Co d o nie do bo ró w części zam ien nych na r y s k o, in fo rm u je m y, łe Jest to rów n io * w y n ik ie m n ic u m a w ia n ia pełnego a a o rtym e n lu przez M o to zb yt**, a m ia n o w ic ie : na *23 p o z y c ji m o to c y k la J u n a k, M o to z b y t Szczecin zam ówili t y iv - o i* po nycjl TUTAJ Jedna uwaga. W takiej sytuacji nie wydaje się, by były słuszne obowiązujące akty normatywne, powodujące jeśli nie wędrówkę części, to w każ dym razie wędrówkę papierków. W omawianych artykułach chodziło nam właśnie o uproszczenie ma nipulacji związanych z zac patrzeniem rynku w etęś«.! zamienne do pojazdów me fchanlcznych. Jak dotąd, nie podjęto jeszcze w tym kierunku żadnych kroków Dlaczego? Biuro Zbytu Przemysłu Motoryzacyjnego, wyjaśnia dalej: W um a w ia n ym a rty k u le po r o a u c ie równie«* u g a d n Jcn le i b ra k u części za m ie n n ych do sam ochodów Im p o rto w a n ych. Ponieważ jed na k sprawa ty c li części leży w ge stii Z je d n o czenia Zaplecza Technicznego M o to ry z a c ji... o w yjaśn ie nie p ro s im y z w ró cić się do pow yższego Z jed no czen ia. A teraz fragment listu Motohn portu : C e n tra la nasza re a liz u je Jo d y n io u m ó w ie n ia składane przez M o to z b y t, na im p o rt części do sam ochodów zag ran iczn ych. S p e cyfika cje części zam ien nych składano przez M o to z b y t nie u w a z e są w ta śełwe 1 c e n tra la nasza n ie je d n o k ro tn ie zw ra cała z t to u- w agę. WYNIKA więc z tego. Iż wszystkim klęskom na ryn ku motoryzacyjnym winien jest Motozbyt. Niestety, jak dotąd nie otrzymaliśmy wyjaśnienia z tego przedsiębiorstwa. Byłoby jednak interesujące, gdyby okazało się, że również Motozbyt obarczy odpowiedzialnością za obecny stan rzeczy... inne instytucje. Wystarczy już jednak chyba 1 tego, by dalej twierdzić, iż sytuacja w i.un^ u motor -ucyjnym jes* powiedzmy delikatnie : zbyt skomplikowana. (W ) BEZ SLOW. Zagłada grozi wielorybom Ś W IA T O W Y p o łó w w ie lo ry b ó w w yno si przeszło SO tysię cy sztu k rccznle. Jest to z b y t w ie le Jak na istn ie ją ce po g ło w ie ty c b zw ierząt 1 Jeżeli w a ru n k i m ię dzyn aro do w e j k o n w e n c ji re g u lu ją c e j p o ło w y w ie lo ry b ó w n ie zostaną zm ie nio ne, to grozi w y tę p ie n ie n ie ty lk o ' poazcze g ó ln ych g a tu n kó w, a le w szystkich w a le n i w ogóle. N a jw iększe s z tu k i p łe tw a ll niebie skich dochodzą do 33 m dłu go ścl, a cięża r na jw ię kszeg o p le tw a - la złow ion eg o na w odach A n ta r k ty d y, któ re g o m ięso zostało tw a żonę w yno si 16* ton. Zresztą gatu n e k le n Jest Już obecnie pra w ie w y tę p io n y i zn a jd u je się w te o rii pod ca łk o w itą och ron ą. O lb rzym y te ż y w ią się pla n kto n e m. Z a Jedn y m zam achem n a b ie ra ją one do paszczy do 1* m sześć. w o d y. k tó re na stępnie przepuszczają, n ie ja k o f ilt r u ją przez gęstą szczotkę fis z b in ó w u s tę p u ją c y c h kn zęby. (S. K.) Obiadowa sesja moskiewskiej rady m iejskiej M O S K W A. Z usłu g resta u ra cji, b a rów m le cznych 1 k a w ia rn i k o rzysta w te j chw H I s e tk i tysię cy m oskw iczan. A c z k o lw ie k w o statn ic h la ta ch o tw a rte w ie le n o w ych p u n k tó w żyw ie n ia zbio ro w eg o 1 k il ka no w ych re s ta u ra c ji, ta k ic h Jak S tr le ła, K ris ta H. czy re sta urac ja h o te lu W a rsza w a, w u y s tk o to je d n a k n ie w ystarcza wobec w zra sta ją cych po trzeb w te j dzie d zin ie. O becnie bo w iem Jada poza dom em 2 l pó t ra ta w ięce j m ieszkańców M o skw y n iż przed k ilk o ma la ty. P ro b le m p ra c y oraz obsług iw a nie k lie n tó w w m o skie w skich ręstaura cj.ic h t barach b y ł p rze dm iote m s p e c ja ln e j sesji m o skie w s k ie j ra d y m ie js k ie j, k tó ra odbyta się w ty c h dniach. P o sta no w io no przede szystklm u sp raw nić organ iza cję i obsługę w is tn ie ją c y c h lo ka la ch, a następnie u p iln o w a n o budow ę w ie lu n o w ych, du żych re s ta u ra c ji. W na jb liższym czasie p o de jm ie mię budow ę 25 ta k ic h lo k a li. N a jw ię k sza re sta uracja po w stan ie p rzy K o m so m olskim P rospekcie, Jednocześnie będzie tu m og ło Jeść *00 osób. C ały k o m b in a t na 1500 osób re sta u ra cja, b a r m le czny l kaw ia rn ia w znie sio ny zostanie n ie co p ó łn le j p rz y M oście K u żnle c- k lm. K a w ia rń 1! m łodzieżow a zosta n ie zbudow ana w n a jbliższym cza sie w P a rk u K u ltu r y 1 W ypoczynk u im. G o rkie g o, (w ł) -S T R O N A 7 Nowy układ Hnfi tram wujowych dopiero v przyszłym raku W C Z ER W C U BR. m l a! W stać zm ie n io n y u k ła d k o m u n i k a c y jn y l i n ii tra m w a jo w y c h W Szczecinie. In fo rm o w a liś m y o ty m naszych C z y te ln ik ó w p i sząc o decyzjach, k tó re w te j sp ra w ie zap ad ły. T ym czasem m am y Już w rze sień a o zm ia nie n ic n ie słycha ć. C s y ib r. zrezyg no w a no z le j koncep cji*. Otóż nie. Z m ia na u k ła d u l i n ii tra m w a jo w y c h je st n a d a l a ktu a ln a 1 bardzo Szczecinow i potrzeb na. O becny u k ła d. nie od po w iad a bo w iem p o trze. bom m ieszkańców. Rzecz ro z* b ija się ty lk o o fundusze. P ro je k to w a n e zm ia n y p o eta* gną za sobą zw iększe nie dlu a gości 1* n il tra m w a jo w y c h o o- ko lo 20 k m 1 w zro st lic z b y tzw. w o z o k llo m e tró w (o k re ś la ją cych przebieg w ozów ) o 2 m in. W ym aga to d o d a tkow y c h fu nd uszy dla M P K W w ysokości k ilk u m ilio n ó w złoty c h. W ładze m iasta nie m ogą obecnie w ygospodarow ać ta k ie j su m y. W strzym a no się w ię c z re a liza cją p ro je k tu do czasu zap ew n ien ia w ym a g a nych n a kła d ó w fin a n so w ych. Podjęta w te j spra w ie u c h w a - ła P re zyd iu m M R N prze w ż- K f u b n T P P R W o j. Pol. 38 m «łf G d y b y każd y z nas g radź. od la t 14; 13 M U Z pl. Ż o łn ie rza 2 spotka n ie z Józefem K u in lc r - klem c. 1? D O M K K P a r tyza n tó w 2 da nsin g f. I* { B im y o św ia tow e g. 1B.30; S P O L D Z IE L C O W W o j. P o l. 20 ~ t w ieczo re k taneczny g. 1». S T A R O M Ł Y Ń S K A 27 m a ła * iw o p o lskie, średniow ieczn a rzeźba po m orska, renesansów«tro je książą t szczecińskich g ; W A Ł Y CHRO BREGO S a rch eo lo gia, k u ltu r a A f r y k i Z a c h o d n ie j, w y s ta w y m o rski«, p rzyro d a, z d z ie jó w m o n e ty i k o w a lstw a na Pom orzu Z a* c he dn un g S Z P IT A L I I K L IN IK A C H IR. U n ii I z m b e łs k ie j; K L IN IK A C H IR. D Z IE C IĘ C E J U n it L u b e l s k ie j: P R Z Y C H O D N IA D L A M A T K I I D Z IE C K A Ssą. W ojciecha 7 g. 1 *-T ra m. A P T E K I C O D Z IE N N E PO G O TO W IE P R A C Y A p te k i: N r H ( G lin k i); N R 12 (PodjuchyJ.. W IA D O M O Ś C I: 1*. 1* ; 8 ER W IS R Y B A C K I: S Z C Z E C IN : z n a g ra ń F ilh a rm o n ii Szczecińskiej, i*.is P o r tr e t d z ia ła c z k i" i kw a d ra n s piosenek, P ierw szy d a le ki reja, t z p io sen kę prze z ś w ia t prze gląd a ktu a ln o ś c i W ybra n ia. 17.5* a u d y c ja a k tu a ln a m in u t p o e z ji, 12.3* Z je d n o cze n ie b u d o w n ic tw a roln icze g o. W A R S Z A W A : d la dzta c l U c z y m y się re c y to w a ć, P rz e ło m o w y zjazd, m u z y k * t a ktu a ln o ś c i, z na gra ń w y b itn y c h so listó w ra d z ie c k ic h. 21 z k r a ju l ze św ia ta d ra m a t R. Straussa..Salom e, m u z y k a taneczna. W Y D A W C A : Szczecińskie W y d a w n ic tw o P -ssow e RSW PRASA*» w Szczecin!«. R E D A K C JA I A D M IN IS T R A C J A : Szczecin, pl H ołd u P ru skie g o 8; re d ag uje ko le g iu m. TELE F O N Y : ce n tra la se k re ta ria t red. naczelnego ; zastępca -e d a k tó ra naczelnego ; sekre ta rz re d a k c ji : s e k re ta ria t te chn iczn y fw ew n. 81); dzia ł m ie js k i ; d zia ł m o rs k i ; d z ia ł łączn ości z c z y te ln ik a m i ; d z ia ł s p o rto w y «27-T^ B l y o O głoszeń ; re d a k c ją p o r u 'a a (po godz. *) ; d a leko pisy W szelkich in fo rm a c ji w spraw ia p re n u m e ra ty ud zie la ją p l acó w kl R u c h u i P o czty, Szczecińskie Z a k ła d y G raficzn e W -2

8 f e a tr Lf P O L S K I Z a w ltra C z a rn y g ; W SPObCEJESNY - d lu b jr p a n ie ń s k ie " g. l i ; O- P E R E T K A - B a l w S a voy u g. t r. l l : Z B M P a ństw, o - pe ra O b ja zdo w a * W -w y M a d a m e B u tte r f ly g. l f K J u «KO SM OS..N ie le tn i św ia d e k fi » ang. od la t 16 (czw a r te k 1 p ią te k ): COLOSSEUM -..S vnow 'e 1 k o ch a n kow ie g. 16.' ang. pa no ram ic z n y od la t <6 (czw a rte k 1 o lą te k ): D E L FIN.B a lla da h u zarska g. U *. 21 p o i. panora m ic z n y. od I. 16: B A L - T Y K -..Z b ro d n ia g. 1» , w ł. pano ram. od la t 16 (czw a r te k l p ią te k ): O GRODOW E..Sokół stepowy g radź. p a n o ra m.: T E N IS O W E S ie d m iu w sp a n ia ły c h g. 20 p a no ram. U S A : D E R BY B a b e fe Id zie na w o jn ę " g. 20 fratte. p a n o ra m.: PO L O N IA.G odzina pąsowe) r ó ż y " u.» , p o i. panoram. od la t 14 (czw a rte k 1 la te k P IO N IE R L u d o b ó j c y " -g ~ szw ed zki od la t 16:..Czerw o n y k w ia t" g. s.30...n oc w ZOO g.» : M U Z A (P om o rza ny) - -..K an ciarze J s p. A ke. g. is 30 ang.» o d la t 16; P R O M IE Ń Z a b a w a na a lo d w a g. *4. 16 a n g., od U l 12: M A R S G a n g ste rzy I fila n tr o p i g p o i. od la t 14; F A L A S tra c h y ram k u S p e s *» rt" g.» N R F : ECHO (K rzeko w o ) D a m a kam e lio w a g U S A - od la t 1«: M E W A (Z elech ow o ) W s z y s tk o d la p a ń «. 1«fra n e. o d lat l i : 2 E G L A R Z (C o lęe ln o) N a jle p s z y z w ro gó hr g. l i w l. ang. od la t l t p a n o ra m.; S Z M A R A G D O W E (Z d ro je ) - -..S praw a N in y B " g. 1«. 29 Ir a n / - - od la t 1«: P R Z Y JA Ź Ń (D ąbie) P o lo w a n ie p a lo k o m o ty w ę g.»7 19 USA - od U t 14 pan o ra m.: H U T N IK (S lo lczyn ) t.s tra * przyb oczn a g Jap. pa n o ra m. od lat 36: B A J K A (P olice ) Z d a r z y ło sle w R zym ie g. 16.» w l. od U t 16; 1 M A J (Ż y dów ce) S z k a rła tn e żagle g.»6. 39 radź. od la t 15 pa no ram.; M A R Z E N IE (W ielg ow o) P o ś lu b n y re js' g. 13, 20 ang. od U t 16. " T e le w iz ja PR O G RAM S Z C Z E C IŃ S K I: pro g ra m d n ia w iadom ości d zie n n ik a T V P rzechadzka po C har k o w le ". 16 dln d zie ci S z y m on K o b y lii'is k l r y s u je ", lf.»5 pro gram film o w y S p o tk a n ie * p rz y ro d ą m o- g a ry n N ie ty lk o d l* p a ń " te le tu rn iej W lc k y Po la c y " D o b ra n o c dzie d o m, 20 d zie nn ik TV S a m o tn y p ó łw ysep 21 po lska k ro n ik a film o w a film P o ż a r p ro g ra m na Jutro, m e lo d ia na D O BR AN O C. PR O G R A M B E R L IŃ S K I: film, w id o w i sko dla dzieci od U t d la d zie ci S p a cerkie m przez C h a rk ó w. 19 spo rt o m ó w ie n ie pro g ra m u T y s ią c d o b ry c h rad z d ro w e j k u c h n i" pozdro w ie n ia T V dzie cięce j. 20 A n t y b io t y k i" keonu ka. p-ognoza po go dy, prze gląd w y d a rz e ń, Im preza roz ry w k o w a R y tm ic z n e w iz y tó w k a, k ro n ik a. P IĄ T E K g im n a styka d la w szys tk ic h. U k ro n ik a. 13 u - n l w ersytet T V test, p ro g ra m d U szkól. U V a d e m é cum fo to g ra fic z n e, o m ó w ie n ie p ro gra m u.»9.49 ty s ią c w lid o m w c l T V p o zdro w ie n ia T V d z ie c ię c e j m in u t o gospodarce prognoza p o go dy, k ro n ik a Wschodnie s tu d io T V ", 21 film fra n c. M o n tp a rn a sse W r e p o rta ż film o w y ^.P rz e g lą d # m y p ro g ra m, XJ.2S Liczby SZANOWNI PAŃ STWO! Wasze dziecko po raz pierwszy idzie do szkoły. Ważne to wydarzenie t o życiu naszych młodziutkich obywateli, wzruszające dla ich rodziców... Ate czy pamiętacie o tym. że Wasze dziecko bę dzie szło do szkoły przez ruchliwą ulicę czy szosę? Czu tłumaczyliście mu podstawowe zasady poruszaniu się po drogach publicznych?^." TYSIĄCE kolorowych kartek zawierających prz-; strogę pod adresem rodzi radź. od la t 12: p ią ców pierwszoklasistów ro te k : Z a k o c h a n y k u n d e l g. U :..P asa żerka" g. 13.»4.39, ttt. zesłała M ilicja Obywatelska, a ściślej Inspektorat Ruchu Drogowego, do wszystkich domów', z któ-. rych 3 września z nowiutkimi tornistrami na plecach wybiegli nowi uczniowie klas pierwszych. Ostrzeżenia nie są gołosłowne. W ciągu siedmiu miesięcy 1963 roku na ulicach i szosach województw'» szczecińskiego 501 wypadkom drogowym uległo 525 osób, z tego 40 poniosło ' śmierć. Straty w sprzęcie sięgały 2 min złotych. W ciągu sierpnia 1963 r. zanotowano 88 wypadków, w których 19 osób poniosło śmierć, a 101 o- śób obrażenia. Niepokojącym faktem Jest duiy ««blat nieletnich dciecl spowodowały 76 mibń STULECIA? AGENCJE podały wu domoić, ie amerykańakle biuro prognoz na Europą przewiduje napływ mas ciepłego powietrza, które mają spo wodować falą upałów trwającą 30 dni. Czyżby więc po zimie 1 lecle przyszła.jesień stulecia"? Dyżurny synoptyk szczecińskiego biura prognox PI HM jest mniej optymistyczny. Prognozy na tak długi okres są z zasady bardzo ryzykowne. W każdym razie na najbliższe dwa dni zapowiada się pogorszenie pogody spo wodowane nadciągającymi falami powietrza polarno-morsklego. Byc może, ie póinlej bądzle znów słonecznie. Niezależnie od przewidywań meteorologów mamy pretensją do kierownictwa pływalni Pogoni" za tak wczesne zamknlącie basenu. Ze zamknięto już kąpielisko na Gtęboklem zgoda, choć 1 tam po winno sią Uczyć (na wszelki wypadek) z moż liwością ponownego o- twarcla. Jednak basen z podgrzewaną wodą nieczynny Już z początkiem września? To stanowczo za wcześnie. (kg) Kaczki, babcia i ja 1 D O - S Z C Z E C IN A p n r j ł i d ł * znany p razalk, dram aturg i pu blicysta w a r tu w ik l, J ó ie l K U SM 1ER EK. SpoUta o n *1', z Czytalatkaoal w K lu b ie 11 M o z" d z is ia j, I t bm o «od*. 19. T o m ali a le p u b lik o w a n e do tąd frag m enty dowcipnej aa* ty ry pt. K a c z k i, babcia I ja ", k tó ra częściowo ZAW łozaeaajw pdcimktc* jyfbda* mę W W, siciean STRONA 8 wypadków. 19 dzieci straciło życie, zaś 113 zostało okaleczonych. W analoglcz nym okresie ubiegłego roku było o 6 wypadków mniej, a poniosło śmierć 11 dzieci. Najwięcej wypadków a winy nieletnich zdarza sią w Szczecinie. W omawianym okresie H H roku sglnąło pod kolami 5 dzieci, a 79 odniosło rany. M ILICJA OBYWATEL SKA. czując się odoowiedzialną za bezpieczeństwo na jezdniach, apeluje o aktywną współpracę do nauczycieli I rodziców, do wszystkich obywateli, którym drogie jest nasze młode pokolenie. Wspólnie trzeba przygotowywać dzie ci i młodzież do Drawidłowego zachowania sic na jezdni i na ulicy, zwracać im uwagę i temoerować wybryki, które mogą się skończyć tragedia Milicja Obywatelska udzieli w tej snrawłe pełnego poparcia i niezbędnej pomocy. d z i ś o godz.»«w K lu b 'j N O T -u odbędzie się o d czyt p: U n iw e rs a ln e p rz y rz ą d y akia dane k o n s tru k c ja 1 zasto se w a n le ". D Z IE L N IC O W A Rada N a ro dow a 1 D z ie ln ic o w y K o m ite : F ro n tu Jedności N a ro d u w D4 b lu o rg a n iz u ją ju tr o. 20 bm. 0 godz. 17 w s a li S zko ły Pods ta w o w e j n r 12. w P o d ju cha ch spo tka n ie ra d n y c h r m ieszkań cam i na te m a t k a p ita ln y c h 1 bieżących re m o n tó w m ie s i- kari. J U T lło. w p ią te k! o godz. 16 w salt D om u K o le ja rza (u l. P a rty z a n tó w 2) odbędzie się u ro czyste W a ln e Z gro m a d zenie p rze d sta w icie li c zło n ków M lę d z rra k lid o w e J Spółdzielń«M ie szkan iow ej K O L E J A R Z pośw ięcone S-leciu d zla la ln o - W P IĄ T E K o godz. 18 w Z a m k u odbędzie się zeb ran ie o rg a n iza cyjn e Szczecie akiegu T o w a rzystw a F o to g ra ficzne go - go, z p re le k c ją Janusza Ple Irz y k o w s k ie g o p t.: o fo to g r a fii stro b o sko p o w e j. Z N A L E Z IO N O k a n a rk a, k tó rego m ożna od eb rać u- p. A n - n y ww ło iodą d a re k,. ra ta nm. W erw e w o, ul. ZfeMt»k*.L Sesja D R N śródmieście W PIĄTEK, 20 bm. o godz w małej sali Prezydium M RN. odbędzie się sesja, której tematem będzie analiza wykonania remontów kapitalnych i bieżących za I półrocze br. oraz informacja o wymiarze i ścfągalności czynszów. N A S Z A T E C Z K A t m a te ria ła m i a k c ji J V C ZE K A N A W A S w zbogaciła się o korespondencję, k tó rą. prow adzą «m ięd zy sobą - P R Z ED SIĘBIO R STW O KO N S E R W A C J. Z A B Y T K Ó W 3.Z A K Ł A D D O S K O N A L E N IA ZAW O D O W EG O.. W y- O ila n a.p is m dotyczy, te rm l n ó w -p ra c b u d o w la n ych w b u d y n k u p rz y u!. N :edzial kow zlu ęgo. przeznaczonym. d la p o trz e b rad ia I te fe e rl} TV czeka; na Was! *JL ' *v _ Oba dsięb, p rze iorstw a o* bar czają się zarzu tam i u- tru d n ia n ia. ro b ó : * I nie dotrz y m y w a n ia te rm in ó w. 1 O to -fra g m e n ty te j pouczającej k ore spo nd en cji: «- V I I I b r. P R A C O W N IA K O N S E R W A C JI Z A B Y T - K O W D O Z D Z. N a - po dstaw ie u m o w y z dnia 19.V r. uzu p e ln.o n cj aneksem n r 2. Z a k ła d Waez aobo w :ąza ł się d> w ykonania ro b ó t m sla rsk.ch... w le r m in ie do dr.:a 29 sie rp n ia. M im o u p ty w u te rm in u ro b o ty n ie zostały zakończone..." 2.!X. Z D Z DO PRAC. SO NS. Z A B...U p rze jm i«za w iid jrn la m y, że w dn. 31 sierpnia na I piętrze zakończone ro s ia ły ro b o ty m a la rskie, na to m ia st c a ł k o w ite zakończenie ro b ó t m a la rs k ic h na pa rterze u * u la się na 14 w rze śnia b r. Za n ie w ykon a n ie ro bót m a ta ia k ic h w e w stęp nie u stalon ym te rrm n le Zakła d n i* może ponosić w in y. G łów n ą przyczyn ą... b y ło op óźn ien ie w ykonania ro b ó t b u d o w la n ych 1 Ins ta la c ji e le k tr... 7.IX. PRAC. KO NS. Z A B. DO Z D Z.... ro b o ty b u d o w lan e! e le ktryczn e na I p. zostały zakończone do 3!. V II. s j r. i n ic n.e sta ło na przeszkodzie, by te rm in.e u m o w n ym zakończyć ro b o ty m a la rskie 1 pię trze. Równocześnie na d m ie n ia m y, że z W a szej stro n y n ie b ytu żadnych m o n itó w w spraw ie u lru d n.e ń d la prow a dze nia rob ót m a la rskich. DOSYĆ. Wydaje się. że wystarczy, aby zorientować Czytelników co do stanu prac w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1... i *lo*-nków między wykon» wcsml A TV CZEKA! (kg) Z Kurierem i PTTK po babie lato NASZA WYPRAWA po.....babie LATO*- już pojutrze. Trwają ostatnio przygotowania. Lustracja miejsc biwakowych dokonana przez kier. Oddziału PTTK - - St. Laguna, wypadła zadowalająco., Gotowi są także przewodnicy. Rozmawialiśmy z głównym'1 przewodnikiem naszej wycieczki p. W. STANISŁAWSKIM. Na co warjo zwrócić szczególną uwagą płynąc w górą Odry? Wyprawa Mrą - ajpiękiiejsaya szlaki««przede wszystkim hal ożywiony ruch całych pociągów barek poukich, czechosłowackich i niemieckich. Jest to 4ł)«wiąrn nasza arteria węglowa łącząca port szczeciński ze Śląskiem. Od W id uch owej Odra jest już rzeką graniczną. Po lewej stronią mijać będziemy malowniczo położone miejscowości polskie Krajnik Dolny, Raduń, Bielinek, Goidowice. Trzeltn. Na tę ostatnią miejscowość warto zwró-t clć uwagę, bo właśnie w Trzelinie żołnierze I Arm ii WP stawiali pierwsze słupy graniczne na Odrze w 1945 r. Z prawej strony będzie-«my mijać wioski i mia-«steczka NRD kombinat petrochemiczny w Schwedt, następnie Lunow, Neuhai gen i inne. Najciekawszym odcith kiem trasy jest kolano Odę ry wysunięte najdalej naf zachód. W tym miejscu rzeka, płynąca niegdyś. na( zachód ku Labie, zmieniła kientnek na północny. ZAPRASZAMY WIĘCJ WSZYSTKICH NA NA SZA WYPRAWĘ PO BA BIE LATO". INFORMACJE W ODi DZIALE PTTK (pl. Lotników). W C Z O R A J po p o łu d n iu na u l. S iko rskie g o, s y re n k a p ro w odzona prze z Jana S. z a trz y m ała się na przejeździć tra m w a jo w y m tu ż przed nodjo óża Jącą ósem ką, w w y n ik u zderzen ia S y re n k a została p o w ażn ie uszkodzona. O fia r w lu d z ia c h n ie b yło. 2 P O Ż A R Y zan otow ała K o m, W o j. S tra ży. P o żarnych..j J J n. nad ran em s p a lił się b u d y n e k gospodarczy (stodoła, o b ora *. t ch le w n ia ) w m ie jscow ości fia d l no (pow. G ryfice),.w ras,«in w en tarze m żyw y m. S tra ty l przyczyn a a s ra zie «Iszna V. «/ o e. <SP>

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre Page 1 of 7 N a z w a i a d re s sp ra w o z d a w c z e j: D o ln o ś lą s k i U rz ą d W o je w ó d z k i w e W ro c ła w iu PI. P o w s ta ń c o w W a rs z a w y 1 50-153 W ro cław IN F O R M A C J

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS

BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS 1944 LUBLIN 1979 XXXV LAT BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UMCS XXXV LAT UNIWERSYTET! AURII CURIE* >V1UHL INIE XXXV LAT BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r.

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. O bjaśn ien ia do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. M ie jsk o -G m in n y O śro d e k K u ltu ry S p o rtu i R ek reacji w Z d zie sz o w ic ach je

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E S - B I TO WY NA D AJN IK /O D.BIO RNIK SZYNY DANYCH UCY 7ASA86/487 o n o lit y c z n y c y fro w y u k ła d s c a lo n y TTL-S UCY 7AS486/A87 p e łn i fu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok N a p o d s ta w ie a rt. 2 7 0 u s t. 1 u s ta w y z d n ia

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

CONNECT, STARTUP, PROMOTE YOUR IDEA

CONNECT, STARTUP, PROMOTE YOUR IDEA Dz ę u ę z r - T A ry. K z w ź ó ży u w USA www.. łą z sz s ł z ś F u T A ry! C yr t 2018 y Sy w Gór Wy rwsz S Fr s, 2018 Wszyst r w z strz ż. N ut ryz w r z wsz ł ś u r tu sz - w w st st z r. K w ą w

Bardziej szczegółowo

Uchwała N r... Rady Gminy Mielec z dnia... w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

Uchwała N r... Rady Gminy Mielec z dnia... w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec Uchwała N r... Rady Gminy Mielec z dnia... Projekt w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa Co to jest pumptrack?!? film: www.bit.ly/pumptrackwarszawa Pumptrack to zap tlo y tor o kszta cie falistym o az y... ...prze e wszystkim a rowerze ale tak e a rolkac

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

promującego zdrowy i bezpieczny styl życia.

promującego zdrowy i bezpieczny styl życia. R E G U L A M I N Powiatowego Konkursu Plastycznego ph.: promującego zdrowy i bezpieczny styl życia. 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem konkursu jest : 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 0 l i s t o p a d a2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam Shimmy szuj Jeremi Przybor Jerzy Wsoski rr voc Andrzej Borzym Soprno Soprno Alto Tenor h = 75 O! Szu-j! N-o-m- mił, n-truł C # b # nn C D b, b, b b b, b, b m C # b b n b # D b, b, b, b m # Bss C m m m

Bardziej szczegółowo

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ.

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ. Maloanki ieskie na sopan lu mezzo-sopan z fotepianem Rok postania: 1990 aykonanie: aszaska siedzia ZAiKS-u, 1991 OB OKI / agodne ęe lata Muzyka: ezy Baue S oa: Kazimiea I akoizóna iano q = a (uato) I i

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z IA Ł 1. P R Z E S T R Z E N IE I F O R M Y...

R O Z D Z IA Ł 1. P R Z E S T R Z E N IE I F O R M Y... SPIS TREŚCI P r z e d m o w a... L ite ratu ra u z u p e łn ia ją c a... R O Z D Z IA Ł. P R Z E S T R Z E N IE I F O R M Y.... A bstrakcyjne przestrzenie lin io w e.... Motywacja i ak sjo m aty k a...

Bardziej szczegółowo