WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAŻY JAKO ISTOTNY INSTRUMENT PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH I OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZABEZPIECZENIEM KREDYTU?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAŻY JAKO ISTOTNY INSTRUMENT PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH I OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZABEZPIECZENIEM KREDYTU?"

Transkrypt

1 str. 1 WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAŻY JAKO ISTOTNY INSTRUMENT PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH I OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZABEZPIECZENIEM KREDYTU? Magdalena Małecka-Pilujska XVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, września 2009

2 str. 2 Wstęp Kategoria wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży nie jest w polskim prawie zdefiniowana. Pojawiła się i funkcjonuje na rynku, jako szczególna kategoria wartości nieruchomości, w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie docelowej grupy odbiorców, do których można zaliczyć przede wszystkim wszelkich wierzycieli, których należność została zabezpieczona nieruchomością, w tym w szczególności banki. Ze względu na zaistniałe zapotrzebowanie rynku, sprowadzające się do potrzeby posiadania przez wierzycieli wiedzy nt. potencjalnej wartości jaką osiągnie nieruchomości w warunkach wymuszonej sprzedaży; powstała już w r i funkcjonowała definicja tej wartości, m.in. w standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych, którzy, zgodnie z polskim ustawodawstwem są wyłącznymi osobami uprawnionymi do określania wartości nieruchomości i praw z nimi związanych. Wartość dla potrzeb wymuszonej sprzedaży, co wymaga podkreślenia, funkcjonowała i nadal funkcjonuje również na obszarze rozwiązania europejskich i światowych. Dotychczas jednak, pomimo funkcjonowania wartości dla wymuszonej sprzedaży, nie dopracowano się jednoznacznych zasad, procedur czy sposobów określania tej kategorii wartości. Rzeczoznawcy majątkowi niejednokrotnie stają wobec potrzeby określenia tej wartości, w sytuacji, gdy rynek transakcji wymuszonych jest nieprzejrzysty, a każdy segment rynku nieruchomości rządzi się sowimi prawami. W istniejących warunkach istnieje zasadnicza trudność w dotarciu i identyfikacji warunków zawieranych transakcji o cechach niewątpliwie wymuszonych, co w następstwie powoduje określenie wartości dla wymuszonej sprzedaży w drodze przyjmowania szeregu hipotetycznych założeń. Można także podzielić się przekonaniem, że odbiorcy, czy zleceniodawcy oczekujący określenia takiej wartości, nie do końca są nadal świadomi znaczenia tej wartości, nie rozumieją jaką informację wartość dla wymuszonej sprzedaży przenosi i na jakich założeniach jest oparta. Jako częste można określić przypadki, że pomimo zlecenia i uprzedniego jej określenia, wartość ta w ogóle nie jest wykorzystywana w dalszym procesie przez zamawiającego. Do rzadkości można zaliczyć prowadzenie monitoringu zmian tej wartości oraz statystyk, które wykazałyby relacje tej wartości w stosunku do faktycznie odzyskiwanej wierzytelności w następstwie prowadzonej egzekucji. Dochodzi również do przypadków, gdy właśnie ta wartość stanowi wyłączą podstawę zabezpieczenia, co nie wydaje się być zasadne, (nie uchybiając suwerenności decyzji wierzyciela, jaką wartość nieruchomości przyjmie jako zabezpieczenie). Na tym tle wyniknąć mogą konsekwencje nieuzasadnionego pomniejszenia majątku dłużnika, którego nieruchomość może zostać sprzedana, w związku z egzekucją, poniżej realnej (rynkowej) wartości. Wynika to z faktu, że wartość dla wymuszonej sprzedaży bardzo często jest również utożsamiana z wartością określaną dla potrzeb egzekucyjnych / komorniczych. Wymaga podkreślenia, że w tym miejscu polskie prawo jest jednoznaczne, wskazując jako podstawę wyceny wyłącznie wartość rynkową nieruchomości. Nie ma więc wątpliwości, że na tym obszarze wartość dla wymuszonej sprzedaży nie może być wykorzystywana, jakkolwiek w wyniku egzekucji wartość taka może być osiągnięta. Mimo wszelkich wątpliwości czy wręcz nieporozumienia na tle analizowanej kategorii wartości, należy wyrazić przekonanie, że wartość dla wymuszonej sprzedaży może stanowić kolejne, skuteczne narzędzie służące analizie oraz zmniejszeniu ryzyka związanego z kredytowaniem nieruchomości.

3 str. 3 Wartość dla wymuszonej sprzedaży potocznie nazywana jest również wartością dla szybkiej lub przymusowej (przymuszonej) sprzedaży, rzadziej jako wartość likwidacyjna. W literaturze angielskiej określana jest jako Forced Sale Value. Wartość dla wymuszonej sprzedaży definicje, zakres i założenia. Słownik języka polskiego 1 definiuje w następujący sposób słowa charakterystyczne dla omawianej wartości: - wymuszony - pozbawiony naturalności, swobody, nienaturalny, nieszczery, nieprawdziwy, nieautentyczny, sztuczny, upozorowany, pozowany, udawany, - wymusić wymuszać - uzyskać, wydobyć coś od kogoś, wywierając nacisk, - wymuszenie szach, szantaż, przymus, nacisk, napór, konieczność. - grupy synonimów dla słowa wymuszenie : ciśnienie, mus, nacisk, napór, presja, przymus, konieczność, mus, przymus, desperacja, kraniec, ostateczna możliwość, ostateczność, przymus, presja, przemoc, przymus, siła, wpływ, podejście, przymus, ujęcie. Definicje i synonimy dla słowa wymuszenie determinują charakter omawianej wartości. W dotychczas obowiązujących standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych Zielona Księga 2, wartość dla wymuszonej sprzedaży zdefiniowana była w Standardzie III.1. pt. Wartość rynkowa jako podstawa wyceny, jako jeden z rodzajów kategorii wartości rynkowej. Wartość dla wymuszonej sprzedaży definiowana była jako wartość rynkowa przy uwzględnieniu założenia, że istnieją ograniczenia czasowe lub inne dla sfinalizowania transakcji, które nie mogą być uznane za wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynegocjowania sprzedaży. Natomiast rzeczoznawca majątkowy określający wartość rynkową dla wymuszonej sprzedaży, miał, zgodnie z ówczesnym Standardem, obowiązek określić w operacie szacunkowym i uzasadnić powyższe ograniczenia, których uwzględnienie uznał za konieczne, lub które wynikały z umowy z zamawiającym. W związku z takim (pierwotnym) rozumieniem wartości dla wymuszonej sprzedaży do dziś szereg specjalistów rynku nieruchomości, w tym rzeczoznawców majątkowych oraz bankowców popełnia pewien błąd interpretacyjny odnośnie tej wartości, polegający na utożsamianiu (zrównywaniu) jej z kategorią rynkową wartości nieruchomości. Wartość ta jednak nie może stanowić kategorii rynkowej ze względu na swoje ograniczenia, powodujące, że główne warunki konieczne dla powstania rynkowej wartości nieruchomości nie są spełnione. Należy przypomnieć, że wartość rynkowa wymaga, aby w szczególności 3 : - strony transakcji miały stanowczy zamiar zawarcia umowy sprzedaży, działały z rozeznaniem i postępowały rozważnie, nie znajdując się w sytuacji przymusowej, 1 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie internetowe 2 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 1995 r. 3 patrz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4 str. 4 - upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku. W aktualnie obowiązujących Standardach Zawodowych, wchodzących w skład zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) uchwalonych i wdrożonych wśród swoich członków przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), wartość dla wymuszonej sprzedaży została w sposób zasadny włączona do katalogu wartości nierynkowych. Krajowy Standard Wyceny Podstawowy Nr 2 (KSWP 2) 4 pt. Wartości inne niż wartość rynkowa definiuje wartość dla wymuszonej sprzedaży jako kwotę pieniężną, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności sprzedaży. Ten warunek presji, przymusu, konieczności sprzedaży jest główną cechą tej wartości. Z tego powodu wartość ta będzie różna od wartości rynkowej nieruchomości. Znalazło to odzwierciedlenie w dalszej interpretacji tej wartości w KSWP 2, który wyjaśnia, że przy określaniu wartości dla wymuszonej sprzedaży należy wziąć pod uwagę to, że zbywca znajduje się w sytuacji przymusowej, co powoduje, że czas eksponowania nieruchomości na rynku jest zwykle zbyt krótki, aby można było uzyskać cenę rynkową. Wartość ta również: - powinna odzwierciedlać kwotę, jaką gotów jest zaakceptować sprzedający przy sprzedaży wymuszonej; - powinna ona również odzwierciedlać konkretne i ważne dla niego okoliczności, znane rzeczoznawcy majątkowemu, a nie okoliczności w jakich działałby hipotetyczny sprzedający według definicji wartości rynkowej. Ponieważ jednak, wszelkie przyczyny i natura przymusu sprzedaży nieruchomości mogą nie być znane rzeczoznawcy majątkowemu, to z obiektywnych przyczyn nie będzie mógł ich uwzględnić w procesie wyceny nieruchomości. Określając wartość dla wymuszonej sprzedaży, rzeczoznawca majątkowy powinien zatem przedstawić założenia dotyczące przewidywanych uwarunkowań, w jakich transakcja wymuszona będzie miała miejsce 5. Powyższe uwarunkowania i ograniczenia powodują, że jej określanie, oprócz problemów dotyczących danych rynkowych o transakcjach wymuszonych, wymaga sformułowania i spełnienia szeregu założeń, w tym przekazanych przez Zleceniodawcę tj. okresu, w którym miałaby dojść do transakcji wymuszonej oraz wiedzy rzeczoznawcy nt. okoliczności przymusu. Zatem dwa główne założenia - zarówno okres w jakim miałoby dojść do przyspieszonej sprzedaży, jak i okoliczności powodujące przymus jej sprzedaży mają, obok danych rynkowych, bezpośredni wpływ na wysokość określonej wartość dla wymuszonej sprzedaży. Brak wiedzy nt. powyższych założeń powoduje dodatkowe trudności w jej prawidłowym wyliczeniu. W oparciu o szerszą dotychczasową praktykę autor może potwierdzić, że nie zdarzało się aby Zleceniodawca przekazał rzeczoznawcy majątkowemu założenie dotyczące okresu wymuszonej sprzedaży i okoliczności ewentualnego przymusu, co powoduje, że w momencie wyceny dane te są najczęściej jedynie hipotetyczne. Wymaga podkreślenia, że aktualna definicja wartości dla wymuszonej sprzedaży, zawarta w PKZW jest spójna z definicją zawartą w Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW, edycja 8, 2007). Nie ma również różnic definicyjnych i interpretacyjnych w porównaniu z Europejskimi Standardami Wyceny (ESW, Tegova, 6 edycja 2009) czy Red Book (RB, RICS, 6 edycja 2007), obowiązującymi od ). 4 Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 2, PFSRM 2009 r. 5 Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 2, PFSRM 2009, pkt

5 str. 5 MSW zajmują się wartością dla wymuszonej sprzedaży w standardzie MSW 2 Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny. Termin sprzedaż wymuszona jest tam definiowany jako sprzedaż mająca miejsce w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod przymusem sprzedaży i / lub odpowiedni okres ekspozycji na rynku nie jest możliwy. Cena osiągnięta w takich okolicznościach nie spełni kryteriów definicji wartości rynkowej. Cena, jako może zostać w tych okolicznościach osiągnięta, będzie zależeć od natury presji wywieranej na sprzedającego lub przyczyn, dla których odpowiedni marketing nie może zostać zastosowany. Może również odzwierciedlać konsekwencje, jakie poniesie sprzedający w przypadku niezrealizowania sprzedaży w konkretnym okresie. Jeżeli natura i przyczyny ograniczeń ciążących na sprzedawcy nie są znane, nie da się w sposób realistyczny przewidzieć ceny osiągalnej w sprzedaży wymuszonej. Cena, za jaką gotów jest zaakceptować sprzedający w sprzedaży wymuszonej, będzie odzwierciedlać konkretne, istniejące dla niego okoliczności, w jakich działaby hipotetyczny sprzedający według definicji wartości rynkowej. Cena osiągana w warunkach sprzedaży wymuszonej może być jedynie przypadkowo zbieżna z wartością rynkową lub którąkolwiek inną zdefiniowaną w MSW 2. Nie jest ona podstawą wyceny, jako, że sprzedaż wymuszona to opis sytuacji, w której następuje przeniesienie prawa, a nie odrębny cel wyceny. 6 MSW zauważają również, że instytucje kredytowe czasami zlecają dokonanie wyceny przy założeniu sprzedaży wymuszonej lub przeprowadzeniu likwidacji, albo też narzucają ograniczenie, co do okresu, w którym ma dojść do zbycia składnika mienia będącego zabezpieczeniem kredytu. Ponieważ wpływ powyższych ograniczeń na możliwą do uzyskania cenę zależeć będzie od konkretnych okoliczności, w których przeprowadzona będzie sprzedaż, rzeczoznawca majątkowy nie ma realnej możliwości spekulowania na temat tej ceny, nie znając ograniczeń i okoliczności, w jakich składnik mienia oferowany będzie na sprzedaż. Można sporządzić alternatywną wycenę na podstawie zdefiniowanych założeń, jednak rzeczoznawca majątkowy powinien uświadomić kredytodawcy, że opinia taka jest ważna tylko na datę określoną w wycenie i nie można się na nią powoływać w przypadku niespłacenia kredytu w przyszłości, kiedy to zarówno warunki rynkowe, jak i okoliczności sprzedaży mogą być inne. 7 Podobnie definiują i interpretują wartość dla wymuszonej sprzedaży Europejskie Standardy Wyceny 8 oraz Red Book RICS 9. 6 MSW, 8th ed. 2007, MSW 2 Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny, pkt MSW, 8th ed. 2007, ZMSW 2 Wycena do celów zabezpieczenia kredytu, pkt ESW, 6th ed. 2009, EVS 2 Valuation bases Other than Market Value 9. Forced Sale Value 9.1. Definition - A sum that could be obtained for the property where, for whatever reason, the seller is under constraints requiring the disposal of the property Commentary - The need for a valuation may arise where the seller is under compulsion to sell, is desperate to sell or a strict time limit is otherwise imposed. This might most obviously arise where the period in which the property is to be sold is too short to allow the proper marketing needed to be confident of the best bids. More generally, potential buyers may be aware that the seller is under constraint and so moderate their bids from those they may otherwise have offered. The nature of these specific constraints determines the situation in which the hypothetical transfer takes place without those constraints, it would simply be Market Value Forced Sale Value can only be a basis of value once all the relevant constraints are identified. They describe the situation in which the hypothetical transfer takes place. It may also be seen as a market value assessment on special assumptions.

6 str. 6 Wartość dla wymuszonej sprzedaży praktyka Zamawiającego. Z praktyki zawodowej autora, jako rzeczoznawcy majątkowego wynika, że tylko kilka banków uniwersalnych oraz banki hipoteczne, obok wartości rynkowej, wymagają określenia wartości dla wymuszonej sprzedaży, jako dodatkowej informacji. Obowiązek ten został wyrażony w instrukcjach (wytycznych) sporządzonych dla rzeczoznawcy, które opisują m.in. wymaganą zawartość operatu, sposób przedstawienia wyników, rodzaje wartości, które powinny zostać w operacie przedstawione. Zdecydowana większość banków 10 nie podaje przy tym definicji czy interpretacji wartości dla wymuszonej sprzedaży. Można zatem wnioskować, że skoro banki wcześniej powołują, że wycena ma być sporządzona zgodnie ze standardami zawodowymi PFSRM, to rzeczoznawca powinien zatem korzystać z definicji i interpretacji tam zawartej (wg definicji przytoczonej wcześniej). W zamówieniu Zleceniodawcy (banku) nie ma również, o czym już wcześniej wspomniano żadnej informacji nt. okresu, w którym miałaby potencjalnie dojść do szybkiej sprzedaży, ani nt. okoliczności towarzyszących. Przyjęcie założeń w tych obszarach przenoszone jest na sporządzającego wycenę. W efekcie dotychczasowej współpracy PFSRM ze Związkiem Banków Polski, w trakcie prac nad standardami zawodowymi, w celu ustalenia pewnych zapisów tam zawartych dopracowano się materiału badawczego 11, którego wycinkowe i zbiorcze wyniki przytacza się niżej. W toku prac 9.4. The valuer needs to know and state the time allowed and the relevant constraints on the seller. Such a value will reflect those very specific circumstances. It will not be a Market Value as there is no hypothetical willing seller but a real one under actual constraints. 9 RB, RICS, 6th ed Practice Statement 2.3 Marketing constraint and forced sales; commentary p. 4: Forced sales arise where there is pressure on a particular vendor to sell at a specific time, for example, because of the need to raise money or extinguish a liability by a given date. The fact that a sale is forced means that the vendor is subject to external legal or commercial factors, and therefore the time constraint is not merely a preference of the vendor. The nature of these external factors and the consequences of failing to conclude a sale are just as important in determining the price that can be achieved as the length of time available. While a valuer can assist a vendor in determining a price which should be accepted in forced sale circumstances this is a commercial judgement and is a reflection of the worth to that particular vendor. Any relationship between the price achievable on a forced sale and the Market Value is coincidental; it is not a valuation that can be determined in advance. Consequently, although advice may be given on the likely realisation in forced sale circumstances, the term forced sale value should not be used. International Valuation Application 2, p Forced Sales and Limited Marketing or Disposal Periods: Lending institutions may request valuations on a forced, or liquidation, sale basis or impose a time limit for disposal of the security. Because the impact of a constraint on the price obtainable will depend upon the specific circumstances under which the sale takes place, it is not realistic for the Valuer to speculate on a price that could be obtained without either knowledge of the reasons for the constraint, or the circumstances under which the property might be offered for sale. An alternative valuation may be provided based on defined assumptions, but the Valuer should draw the lender s attention to the fact that this opinion is valid only at the valuation date, and may not be relied upon in the event of a future default, when both market conditions and the sale circumstances may be different. 10 Jedynie Bank Gospodarstwa Krajowego posiada dość duże omówienie wartości dla wymuszonej sprzedaży w wytycznych w spr. wyceny wartości nieruchomości przyjmowanych do zabezpieczenia spłaty kredytów udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz uaktualnienia wartości nieruchomości w okresie kredytowania. 11 Zapytanie przeprowadzone w 2008 r., odpowiedzi udzieliło nie więcej niż 10 banków uniwersalnych.

7 str. 7 próbowano uzyskać informację czy banki posiadają potrzebę uzyskania wiedzy m.in. nt. wysokości wartości dla wymuszonej sprzedaży, w jaki sposób z niej korzystają i jakie są relacje tej wartości do określonej wartości rynkowej oraz odzyskanej w trakcie egzekucji wierzytelności. Poniżej wybrane wyniki. Czy bank posiada wymóg określania przez rzeczoznawcę majątkowego wartości dla wymuszonej sprzedaży (tzw. szybkiej sprzedaży)? Czy bank podaje rzeczoznawcy majątkowemu okres, w którym miałoby dojść do ewentualnej sprzedaży wymuszonej? Czy bank sam określa poziom wartości dla wymuszonej sprzedaży? W jaki sposób bank sam określa wartość dla wymuszonej sprzedaży? (podać w kolejności od najczęściej stosowanych metod): Jaka jest wysokość współczynnika (%)? (najczęstsza odpowiedź) Wart. wymuszona = 60-70% wartości rynkowej niska płynność Wart. wymuszona = 70-80% wartości rynkowej średnia płynność Wart. wymuszona = 90% wartości rynkowej średnia płynność (dotyczy tylko nieruchomości położonych w dużych aglomeracjach miejskich).

8 str. 8 Jaki jest średni procent odzyskiwanej wartości nieruchomości w trybie egzekucji w stosunku do wcześniej określonej wartości rynkowej nieruchomości? Jaki jest średni procent odzyskiwanej wartości nieruchomości w trybie egzekucji w stosunku do wcześniej określonej wartości dla wymuszonej sprzedaży? Jaki jest średni okres odzysku kwot kredytu przy realizacji egzekucji od momentu podjęcia decyzji o egzekucji z nieruchomości? Dla nieruchomości o funkcji mieszkalnej: 60-96% Dla nieruchomości o funkcji komercyjnej 50-70% Dla nieruchomości o funkcji mieszkalnej: 70-80% Dal nieruchomości o funkcji komercyjnej 61-70% Uwaga: Część banków odpowiedziała, że określana w toku egzekucji wartość jest wartością rynkową, zatem nie mają statystyki w porównaniu z wartością wymuszoną; część odpowiedziała, że nie badała takiej zależności. MIESZKANIOWE 17 miesięcy 3 lat KOMERCYJNE 17 miesięcy 4 lat Uwaga: Najczęściej powtarzający się okres oscylował pomiędzy 2,5 a 3 lata. Zadano dodatkowe pytania dotyczące współpracy banku i rzeczoznawcy oraz sposobu wykorzystania przez bank informacji o wartości dla wymuszonej sprzedaży. Oto wyniki. W jaki sposób rzeczoznawca majątkowy określa wartość dla wymuszonej sprzedaży?

9 str. 9 W jakim celu bank wykorzystuje i jak, określoną wartość dla wymuszonej sprzedaży? najczęściej występujące odpowiedzi: 1) do procesu analizy jako wartość bezpieczną dla Banku, 2) do oceny zabezpieczenia i całej transakcji, 3) jako podstawę do określenia max kwoty kredytu, 4) szacowanie/weryfikacja wpływów z egzekucji, 5) dla zweryfikowania wartości zabezpieczeń (monitorowanie), 6) do wyboru strategii postępowania wobec dłużnika ocena skutków finansowych. Czy bank ocenia jako przydatną informacje o wartości dla wymuszonej sprzedaży? Dopisano uwagi: - dzięki posiadaniu tej informacji np. w wycenie można precyzyjniej określić płynność rynku i oszacować ryzyko związane z zabezpieczeniem na danej nieruchomości, - ale tylko w przypadku jeśli będzie wyliczana na podstawie danych z egzekucji prowadzonych przez komorników i kwot faktycznie odzyskiwanych z nieruchomości. Jak wynika z uzyskanych danych, wszystkie banki, nawet te, które nie zamawiają informacji o takiej kategorii wartości uważają, że jest ona informacją przydatną. Wszystkie banki, które posiadają wiedzę o wysokości wartości dla wymuszonej sprzedaży wykorzystują ją w procesie oceny ryzyka, w taki czy inny sposób. Część z banków wykorzystuje tę informację do celów analitycznych, część wprost przyjmuje ją jako wartość zabezpieczenia. Wartość dla wymuszonej sprzedaży jako podstawa wyceny czy jako kolejny instrument analizy ryzyka. TEZA 1 Wartość dla wymuszonej sprzedaży jako podstawa zabezpieczenia założenie, że bank zabezpiecza się wprost według wartości dla wymuszonej sprzedaży. 1. Ustawa Prawo bankowe nie zawiera przepisu wskazującego wymaganą kategorię wartości jako podstawy zabezpieczenia Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, wymaga stosowania, jako podstawy decyzji kredytowych szczególną kategorię wartości, tj. bankowohipoteczną wartość nieruchomości (obowiązek dotyczy wyłącznie banków hipotecznych). 12 Jedynie Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych narzuca, jako podstawę zabezpieczenia, bankowohipoteczną wartość nieruchomości, która ma zastosowania na obszarze działania banków hipotecznych.

10 str Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe wskazuje inne podstawy zabezpieczenia proponowanych wymogów minimalnych do stosowania przez banki: - niezależny rzeczoznawca wycenia nieruchomość na poziomie lub poniżej wartości rynkowej; w Państwach Członkowskich posiadających surowe kryteria oceny wartości bankowo-hipotecznej, określone w przepisach ustawowych lub wykonawczych, nieruchomość może być wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę na poziomie lub poniżej wartości bankowohipotecznej; wartość zabezpieczenia jest wartością rynkową lub wartością bankowo-hipoteczną pomniejszoną tak by uwzględnić wyniki monitorowania wartości ( ), - podawane są przy tym wskaźniki minimalne dopuszczalne przy ustalaniu zabezpieczenia 13, - brak wskazania wartości dla wymuszonej sprzedaży jako ewentualnej podstawy zabezpieczenia. 4. Wymogi Dyrektywy 2006/48/WE znalazły swoje odzwierciedlenie w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego z r. nr 380/ Rekomendacja S i S(II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego porusza sprawę wskaźnika LtV 15 wartość rynkową definiując przy tym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Dyrektywa 2006/48/WE z dnia , pkt a Zabezpieczenie w formie nieruchomosci. 14 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (zastępuje uchwałę 1/2007 KNB). 15 LtV- stosunek wysokości ekspozycji kredytowej do wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej jej zabezpieczenie; w przypadku banków hipotecznych wskaźnik ten wyraża stosunek wysokości ekspozycji kredytowej do bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie. 16 Ustawa z dnia Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz z 2004 r., tekst jednolity z późn. zm.), art. 151.

11 str. 11 Wniosek: Obecne przepisy i wymogi nie przewidują kategorii wartości dla wymuszonej sprzedaży jako podstawa zabezpieczenia. TEZA 2 Wartość dla wymuszonej sprzedaży jako podstawa zabezpieczenia czyli wartość odzyskiwana w następstwie ewentualnej egzekucji. 1. Tryb i potencjalna wysokość odzyskiwanej wartości w całości poddane są przepisom Kodeksu postępowania cywilnego (Kpc) 17, 2. Kpc i przepisy wykonawcze do ustawy 18 zawierają powszechnie obowiązujące ZASADY wyceny dla potrzeb tej egzekucji, 3. Żaden z przepisów nie przewiduje możliwości oszacowania z uwzględnieniem obniżenia wartości ze względu na szczególny tryb sprzedaży w trybie egzekucji komorniczej, w tym określania w następstwie tego wartości wymuszonej" nieruchomości stanowiącej przedmiot egzekucji, Wniosek: przepis prawa (Kpc), nie przewiduje takiej kategorii wartości. TEZA 3 Komornik ustala cenę wywołania i jedynie on może obniżyć tę cenę w toku egzekucji. 1. Komornik podaje cenę wywołania w pierwszym terminie licytacji w wysokości 3/4 sumy oszacowania tj. wartości rynkowej nieruchomości, w drugim terminie w wysokości 2/3 sumy oszacowania tj. wartości rynkowej nieruchomości i jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość, 2. Obniżenie wartości poprzez ustalenie obniżonej wartości sprzedaży wymuszonej przeczy rażąco zasadom Kpc, 3. W trybie Kodeksu postępowania karnego może być postawiony skuteczny zarzut nieuzasadnionego zaniżenia wartości nieruchomości dłużnika lub narażenie banku na szkodę, 4. Żadne argumenty wierzycieli lub komorników (np. pilna - szybka sprzedaż nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu egzekucji poniżej jej wartości rynkowej Pomijana jest tutaj analiza procedur określonych w ustawie z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 229 poz. 1954, ze zmian.) 18 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U r., Nr 10, poz. 52, ze zmian.)

12 str. 12 Wniosek: dla potrzeb komorniczych/egzekucyjnych podstawę wyceny stanowi wyłącznie wartość rynkowa nieruchomości. Wartość dla wymuszonej sprzedaży dotychczasowe badania kształtowania się tej wartości i sposoby jej określania. Zarówno w polskich standardach wyceny jak i w międzynarodowych nie przytacza się procedur czy metod określenia wartości dla wymuszonej sprzedaży. Co do metodologii dojścia do wartości można korzystać z podejść i metod stosowanych do określenia każdej innej wartości. Trudność natomiast stanowią, jak wcześniej wspomniano założenia (okres i okoliczności przymusu) oraz dane z rynku, z których można by skorzystać szacując poziom wartości dla wymuszonej sprzedaży. W Polsce nie ma bazy danych transakcyjnych, która obejmowałaby kompleksowo informację o przeprowadzonych transakcjach wymuszonych oraz o warunkach zawarcia takich transakcji. W bazach prowadzonych przez rzeczoznawców majątkowych informacje te są szczątkowe, jeśli w ogóle wprowadzane, a te które są bazują wyłącznie na informacjach z aktów notarialnych gdzie brak jest danych o szczególnych warunkach zawarcia transakcji. Prowadzona bankowa baza danych Amron zaczyna dopiero w tym zakresie działać. W związku z powyższym brak przejrzystych danych o takich transakcjach. Sporządzenie zatem wyceny w oparciu o transakcje wymuszone jest bardzo utrudnione. Dodatkowo są to transakcje historyczne, a wynik takie transaksacji, tak jak transakcji rynkowej zależy od czynników popytowych, podażowych oraz generalnych trendów rynkowych w segmencie rynku nieruchomości. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania dotyczące cen uzyskiwanych w trybie wymuszonej sprzedaży na próbie nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi 20. Zbadane zostały transakcje nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi w stanie Massachusetts z ostatnich 20 lat. Wyniki badania pokazały, że transakcje nieruchomościami sprzedawanymi zaraz po zajęciu ich z powodu zadłużenia, śmierci lub bankructwa właściciela sprzedawane były po niższej cenie niż inne nieruchomości zbywane w trybie rynkowym. Dyskonto wynikające z przymusu, jak wyżej, wynosiło średnio 28% wartości nieruchomości. Następstwem zmniejszonej ceny mogły być w tych przypadkach również przeciętny stan użytkowy nieruchomości, zniszczenia i dewastacje w związku z gorszym użytkowaniem po zaistniałym fakcie przymusu. Badania wskazały też, że notowane transakcje wymuszone miały wpływ na wartość nieruchomości sąsiednich zbywanych w trybie zwykłym tj. sprzedaż wymuszona w odległości 0,05 mili (o 80 m) powoduje zmniejszenie wartości nieruchomości sąsiedniej o 1%. Wśród innych metod poza badaniem rynku sprzedaży wymuszonych można wskazać inne, np.: - kalkulowanie niższych stawek czynszu i większych pustostanów, - ustalenie stopy zwrotu na wyższym poziomie, - wysłużenie okresu, w którym nastąpią wpływy z dochodów z nieruchomości. 19 Przytoczone zasady obowiązują również na obszarze ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 20 Pełny tekst analizy z kwietnia 2009 r. dostępny jest na stronie internetowej

13 str. 13 Podsumowanie Uzasadniony jest wniosek, że wartość dla wymuszonej sprzedaży może być jednym z instrumentów ograniczających ryzyko wierzyciela. Jak wykazują dotychczasowe działania wartość ta jest stosowana na świecie, banki polskie również korzystają z takiej wartości. Rezygnacja z takiej kategorii wartości prowadziłaby do uszczuplenie wiedzy wierzyciela o nieruchomości. Istotne jest jednak, aby obie strony rzeczoznawcy majątkowi i odbiorcy rozumieli podstawy definicyjne tej wartości, w tym również fakt, że wartość ta oddaje stan rynku i nieruchomości w momencie wyceny (podobnie jak wartość rynkowa) a nie w momencie ewentualnej egzekucji jest to zatem migawka w czasie. Ważną, może najważniejszą sprawą jest to, aby gromadzić dane o transakcjach wymuszonych. To właśnie banki mają najwięcej informacji o takich danych, to one przeprowadzają proces zbycia nieruchomości dla kredytów zagrożonych i to one mają wiedzę o okolicznościach każdej z takich sprzedaży. Wprowadzanie takich transakcji do istniejącego systemu Amron wraz z pełnym opisem uczyniłoby ten system szczególnie pomocnym narzędziem zarówno dla samych banków, jak i dla innych korzystających z systemu. Podsumowując zaledwie zarysowany temat należy wyraźnie podkreślić, że obszar doświadczenia związany z wartością dla wymuszonej sprzedaży jest jeszcze w naszym kraju bardzo ubogi. Konieczne jest rozpoczęcie badań w zakresie tej kategorii wartości, z równoczesnym wprowadzeniem baz danych. Dziś tak naprawdę wartość dla wymuszonej sprzedaży można zdefiniować za jedną z definicji anglojęzycznych: Forced Sale Value (FSV) Credit slang term for what mortgage lenders expect a property to reach if sold after repossession. As a rule of thumb 21, this is around 70% of the market value 22. Magdalena Małecka-Pilujska REV Dyrektor Wykonawczy AiM PROPERTY Magda jest rzeczoznawca majątkowym z prawie 10 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Magda posiada tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European Valuer (REV) Rule of tumb złota zasada, praktyczna zasada, z zasady, można przyjąć, że 22 Market value wartość rynkowa

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji wartości

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP WARTOŚĆ RYNKOWA ( PROJEKT z dnia 12 grudnia 2016 r. drugi etap konsultacji środowiskowych ) 1. Wprowadzenie 1.1. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. WPROWADZENIE... 2 2. ZAKRES STOSOWANIA STANDARDU... 3 3. DEFINICJE WARTOŚCI NIERYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 3 KSWS 3 WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI 1. Wprowadzenie 1.1. Standard stosuje się ilekroć nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia dochodowego

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia dochodowego 20 21 kwietnia 2017r., Warszawa Wycena Nieruchomości Podstawy i omówienie zasad stosowania podejścia dochodowego Podejście dochodowe, w tym metoda inwestycyjna i metoda zysków podstawy, omówienie zasad

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości zasady stosowania i istota podejścia dochodowego 28-29 września 2015 r., Warszawa Centrum Ekspert:

Bardziej szczegółowo

Porównanie zmian w KSWS 3 na RK r.

Porównanie zmian w KSWS 3 na RK r. Na żółto zapisy usunięte, których w całości nie ma w wersji końcowej. Wersja z 18.02.2008r. Wersja na RK 7.04. 2009 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Standard stosuje się ilekroć nieruchomość stanowi lub będzie

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Podejście porównawcze i dochodowe Zasady stosowania, procedura i praktyka

Podejście porównawcze i dochodowe Zasady stosowania, procedura i praktyka I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 14-15 września 2017r., Warszawa Centrum Podejście porównawcze i dochodowe Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości, zasady i wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 1 września 2017 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1. z dnia 1 września 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 1 września 2017 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1. z dnia 1 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Budownictwa Warszawa, dnia 1 września 2017 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP WARTOŚĆ RYNKOWA 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji wartości rynkowej, a także

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości prawidłowy operat szacunkowy 27 28 stycznia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena Małecka

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości zasady stosowania i istota podejścia 18 19 kwietnia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Wykład 1

Wycena przedsiębiorstw. Wykład 1 Wycena przedsiębiorstw Wykład 1 Podstawowe elementy zarządzania wartością Tworzenie wartości Pomiar wartości Apropriacja wartości dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego 24 25 października 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Podstawy i omówienie zasad stosowania podejścia porównawczego Trend zmiany ceny, cechy, wagi, dane transakcyjne,

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Prawidłowy operat szacunkowy

Wycena Nieruchomości Prawidłowy operat szacunkowy 29 30 29 sierpnia - 30 czerwca 2016r., 2016r., Warszawa, Warszawa Centrum Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości, zasady i wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ w Banku Zachodnim WBK S.A.

Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ Wrocław 2009 SPIS TREŚCI Rozdział I. Definicje...3 Rozdział II. Cel i zakres polityki...5

Bardziej szczegółowo

Regulacyjne wymogi dot. tworzenia baz danych o nieruchomościach wskazówki wdrożeniowe dot. Rekomendacji J

Regulacyjne wymogi dot. tworzenia baz danych o nieruchomościach wskazówki wdrożeniowe dot. Rekomendacji J Regulacyjne wymogi dot. tworzenia baz danych o nieruchomościach wskazówki wdrożeniowe dot. Rekomendacji J Agnieszka Nierodka Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego O Rekomendacji J Cel: zobligowanie banków

Bardziej szczegółowo

tel.: fax: ul. Cynamonowa 19 lok. 548, Warszawa (Poland)

tel.: fax: ul. Cynamonowa 19 lok. 548, Warszawa (Poland) www.eurorating.com tel.: +48 22 349 24 89 fax: +48 22 349 28 43 e-mail: info@eurorating.com ul. Cynamonowa 19 lok. 548, 02-777 Warszawa (Poland) Warszawa, 2017 r. Informacja na temat możliwości stosowania

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

dotyczące ukrytego wsparcia dla transakcji sekurytyzacyjnych

dotyczące ukrytego wsparcia dla transakcji sekurytyzacyjnych EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Wytyczne dotyczące ukrytego wsparcia dla transakcji sekurytyzacyjnych 1 1. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze Status niniejszych wytycznych 1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY... 2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI

WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 8 9 lutego 2018r., Warszawa Centrum WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI Odszkodowanie za ograniczenie lub pozbawienie prawa własności (użytkowania wieczystego)

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYCENY. W = ,12 zł

RAPORT Z WYCENY. W = ,12 zł RAPORT Z WYCENY szacunkowej wartości rynkowej składników majątkowych ( urządzeń i przedmiotów małocennych) przypisanych Ośrodka Wczasowego PERŁA w Mrzeżynie, stanowiących własność przedsiębiorstwa ENERGOMONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1 WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji

Bardziej szczegółowo

Śląskie Kamienice S.A.

Śląskie Kamienice S.A. Śląskie Kamienice S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej planowanego przedmiotu wkładu niepieniężnego w związku z art. 312 1 Kodeksu Spółek Handlowych OLPROFIT Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

PRÓBA APLIKACJI NOWYCH STANDARDÓW WYCENY DO OKREŚLANIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA PRZESYŁ NA NIERUCHOMOŚCI O FUNKCJI KOMERCYJNEJ NA ETAPIE NEGOCJACJI

PRÓBA APLIKACJI NOWYCH STANDARDÓW WYCENY DO OKREŚLANIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA PRZESYŁ NA NIERUCHOMOŚCI O FUNKCJI KOMERCYJNEJ NA ETAPIE NEGOCJACJI str. 1 PRÓBA APLIKACJI NOWYCH STANDARDÓW WYCENY DO OKREŚLANIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA PRZESYŁ NA NIERUCHOMOŚCI O FUNKCJI KOMERCYJNEJ NA ETAPIE NEGOCJACJI J Magdalena Małecka-Pilujska, Jerzy Adamiczka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK z tytułu kredytu PIB

Wytyczne w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK z tytułu kredytu PIB Wytyczne w zakresie wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK z tytułu kredytu PIB I. Główne regulacje prawne dotyczące wyceny nieruchomości: 1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego

Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego CRR art. 453.a Grupa nie stosuje saldowania ekspozycji bilansowych i pozabilansowych. CRR art. 453.b Zasady i procedury dotyczące zabezpieczeń i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 6.2.2018 L 32/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/171 z dnia 19 października 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Marzec 2017 r. Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Zbycie/nabycie (sekurytyzacja tradycyjna oraz sprzedaż/skup) Departament Statystyki NBP Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. dotyczy: WDROŻENIE ZNOWELIZOWANEJ REKOMENDACJI J

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. dotyczy: WDROŻENIE ZNOWELIZOWANEJ REKOMENDACJI J SYGN. 2012.12.14_RWF/REKJ/AN REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: WDROŻENIE ZNOWELIZOWANEJ REKOMENDACJI J KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DO PROCEDUR BANKOWYCH Akt, którego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem.

Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem. Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem Rynek w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 1 NI 1 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2018 r. Poz. 1726

Warszawa, dnia 6 września 2018 r. Poz. 1726 Warszawa, dnia 6 września 2018 r. Poz. 1726 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA-BoS-14/174 PL Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Bardziej szczegółowo

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019 Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Tresci zadań rozwiązanych

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU 1)

MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU 1) projekt z dnia 22 lutego 2019 r. MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU 1) Warszawa, dnia STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH NR 2 WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego*

Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego* Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego* 30.09.2015 r. 31.12.2014 r. Fundusze własne ogółem 9 071 726 8 341 856 Fundusze własne podstawowe 9 202 246 8 360

Bardziej szczegółowo

Jak zdefiniować ekspozycje kredytowe?

Jak zdefiniować ekspozycje kredytowe? 1 NUK w Banku Spółdzielczym (4) Jak zdefiniować ekspozycje kredytowe? Regulacje NUK z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym są proste i zrozumiałe na poziomie ogólnym. Wątpliwości interpretacyjne pojawiają

Bardziej szczegółowo

Czy możliwa jest prognoza. wartości nieruchomości?

Czy możliwa jest prognoza. wartości nieruchomości? Prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa Czy możliwa jest prognoza wartości nieruchomości? Warszawa, 19 marca 2012 r. Prognozowanie wartości, łączy się prognozowaniem ryzyka związanego z nieruchomością.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. UCHWAŁY:

Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. UCHWAŁY: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 48 zł Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 4 nr 2/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych,

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 3 1. Wprowadzenie KSWP 3 OPERAT SZACUNKOWY Z uwagi na kluczową rolę, jaką spełnia operat szacunkowy w przekazywaniu wyników

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070; o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Autorzy: Remigiusz Kaszubski, Agata Tupaj- Cholewa

Prawo bankowe. Autorzy: Remigiusz Kaszubski, Agata Tupaj- Cholewa Prawo bankowe. Autorzy: Remigiusz Kaszubski, Agata Tupaj- Cholewa Wprowadzenie Rozdział pierwszy Źródła prawa bankowego w Polsce i w Unii Europejskiej Rozdział drugi Podstawowe definicje w ustawie - Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem Zarządzanie kapitałem Grupa stworzyła proces zarządzania kapitałem, który jest realizowany w oparciu o zasady zdefiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Millennium SA. Głównym celem Grupy w tym obszarze

Bardziej szczegółowo

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych 8 kwietnia 2014 r. dr Jacek Furga Prezes Zarządu Centrum AMRON ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Warszawa, 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisji Standardów o stanie i zasadach stosowania od dnia 1 stycznia 2008 r. Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW)

Informacja Komisji Standardów o stanie i zasadach stosowania od dnia 1 stycznia 2008 r. Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) Informacja Komisji Standardów o stanie i zasadach od dnia 1 stycznia 2008 r. Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują w ramach PKZW nowo opracowane standardy (symbole

Bardziej szczegółowo

Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego* dane historyczne

Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego* dane historyczne Kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego* dane historyczne 30.09.2015 r. 31.12.2014 r. Fundusze własne ogółem 9 071 726 8 341 856 Fundusze własne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych TEMAT 8.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KSWS 3 WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KSWS 3 WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KSWS 3 WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI 1. Wprowadzenie i zakres 1.1. Standard stosuje się ilekroć nieruchomość stanowi lub będzie stanowiła zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 23/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika z urzędu na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16.10.2013 r. czy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 16 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 16 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 16 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów hipotecznych osobom fizycznym OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UNIWERSALNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ( Ustawa ) 1. Udział procentowy aktywów, które są

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Łukasz Śliwiński Wartość nieruchomości. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Łukasz Śliwiński Wartość nieruchomości. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Łukasz Śliwiński Wartość nieruchomości Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 115-121 2011 Acta Scientifica Academiae Ostroyiensis 115 Łukasz Śliwiński Wartość nieruchomości Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 52/08/A/DPA/2018 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr 52/08/A/DPA/2018 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2018 r. Załącznik do Uchwały Nr 52/08/A/DPA/2018 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2018 r. Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Sebastian Kokot Sebastian Gnat Uniwersytet Szczeciński PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. Reszel, 2016 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. Reszel, 2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU Reszel, 2016 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP

KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA 1. WPROWADZENIE 1.1. Niniejszy standard przedstawia ogólne reguły postępowania przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 71/10

Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 71/10 Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 71/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 u.o.i.f., tj.:

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 u.o.i.f., tj.: INFORMACJE UJAWNIANE PRZEZ PEKAO INVESTMENT BANKING S.A. ZGODNIE Z ART. 110w UST.5 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Stan na dzień 13/04/2017 Na podstawie art. 110w ust.

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 09/01/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 28.02. 2012 r. Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE 2012 1. 1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo