2. Centrum Edukacji Zawodowei przv ulicy Warszawskiei w Gorzowie Wlkp.. w ramach Centrum Edukacji Zawodowei i Biznesu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Centrum Edukacji Zawodowei przv ulicy Warszawskiei w Gorzowie Wlkp.. w ramach Centrum Edukacji Zawodowei i Biznesu."

Transkrypt

1 160 nfrastruktury transportowej w wojewodztwe lubuskm. Zwekszy moblnosc meszkahcow, spowoduje takze wzrost naplywu kaptatu decydujqcego o mozlwoscach rozwojowych regonu, a takze pozytywne wptyne na bezpeczehstwo uzytkownkow drog. Okres realzacj projektu: kw V.2018 Wartosc dofnansowana projektu w ramach ZT: EUR Projekt wynka z opracowywanego Programu Rozwoju Transportu Wojewodztwa Lubuskego, ktorego przyjece przez Zarza^d Wojewodztwa Lubuskego planowane jest na V kwartaj2015r. Program Rozwoju Transportu Wojewodztwa Lubuskego bedze spetnaf wymog warunkowosc ex-ante dla Celu Tematycznego 7 Promowane zrownowazonego transportu usuwane nedoborow przepustowosc w dzalanu najwaznejszej nfrastruktury secowej, realzowanego w ramach Regonalnego Programu Operacyjnego Lubuske Centrum Edukacj Zawodowe przv ulcy Warszawske w Gorzowe Wlkp.. w ramach Centrum Edukacj Zawodowe Bznesu. Celem projektu jest utworzene Centrum Edukacj Zawodowej, petnqcego funkcj? oswatowq oraz kompleksowa rewtalzacja obektow bylego Zespolu Szptalnego przy ul. Warszawskej w Gorzowe Wlkp., a konkretne ch adaptacja, remont, a takze budowa nowych obektow na terene poszptalnym. Masto Gorzow Wlkp. podejmuje dzatana maja^ce na celu przygotowane bazy, ktora zabezpeczy proces edukacj zawodowej. Stuzyc temu bedze konsoldacja wyposazena sprzetu techno dydaktycznego w jednym osrodku z mozlwosca^ udost^pnena go ucznom nnych szkol. Taka organzacja bazy sprzetowej w jednym mejscu pozwala na znaczne obnzene kosztow oraz na realzacje tresc programowych ksztafcena praktycznego, wchodza^cych w sktad programow dla roznych zawodow realzowanych w jednej placowce, bez konecznosc wyposazena klku szkof w tak sam sprzet. Utworzene CEZ przyczyn se do zaspokojena potrzeby dostosowana ksztalcena do potrzeb rynku pracy, podnesena atrakcyjnosc jakosc szkolnctwa zawodowego. nwestycja pobudz wzrost jakosc efektywnosc ksztalcena zawodowego mtodzezy oraz osob dorostych nepetnosprawnych. Zwekszy takze ntegracj^ systemu nauczana z potrzebam rynku pracy. Dzatana w ramach projektu przyczynq s do spojnosc kompatyblnosc oferty dydaktycznej na terene MOF GW z zapotrzebowanem najblzszych rynkow pracy, przez co zmnejszy s$ pozom wykluczena spotecznego spowodowanego sytuacja^ zawodowq. Wzmocn s takze potencjaf adaptacyjny przedseborstw ch pracownkow. POMOCTECHNCZNA Projekl wspolfnansowany ze srodk6w Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego PomocTechnczna

2 161 Okres realzacj projektu: kw V.2020 Wartosc dofnansowana projektu w ramach ZT: EUR. S.Projekty komplementarne do dzalar realzowanych w ramach Zntegrowanych nwestycj Terytoralnych. W POS realzowane beda^ dzalana ukerunkowane na tworzene warunkow zrownowazonego rozwoju mast wojewodzkch ch obszarow funkcjonalnych, m.n. poprzez promowane strateg nskoemsyjnych oraz wynkaja^cych z nch dzatar w obszarze nfrastruktury nskoemsyjnego transportu publcznego tzw. zrownowazonej moblnosc mejskej, nfrastruktury dystrybucj energ, w tym m.n. tzw. ntelgentnych sec Projekty komplementarne do ZT, ktorych realzacjq planuje z Programu Operacyjnego nfrastruktura Srodowsko w ramach Zntegrowanych dzafar na rzecz zrownowazonego rozwoju obszarow mejskch. Tab. 39. Lsta projektow podstawowych, komplementarnych do ZT MOF GW, ktorych realzacj planuje st? z Programu Operacyjnego nfrastruktura Srodowsko , w ramach Zntegrowanych dzajar na rzecz zrownowazonego rozwoju obszarow mejskch. Os prorytetowa Os prorytetowa Zmnejszene emsyjnosc gospodark. Program Operacyjny nfrastruktura Srodowsko Prory tet nwestycyjny 4.v. Promowane strateg nskoemsyjnych dla wszystkch rodzajow terytorow, w szczegolnosc dla obszarow mejskch, w tym wsperane zrownowazonej multmodalnej moblnosc mejskej dzatar adaptacyjnych majqcych oddzaywane lagodza^ce na zmany klmatu. 4.v. Promowane wykorzystywana Tytut projektu LModernzacja sec ceplownczych polegajapa na wymane sec kanatowych napowetrznych na sec w technolog rur prezolowanych. 2.Lkwdacja wysokoemsyjnych lokalnych zrodef cepa (kotlown) wraz z modernzacja^ sposobu zaslana budynkow zaopatrywanych w cepjo z kotlown lokalnych LRozbudowa sec ceplownczej na Benefcjent PGE Gornctwo Energetyka Konwencjonal na S.A, Oddzat Elektroceplow na Gorzow. PGE Gornctwo Energetyka Konwencjonal na S.A. Oddzat Elektrocepfow na Gorzow. PGE Gornctwo Wartosc projektu ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Okres realzacj Program Operacyjny nfrastruktura j Srodowsko ", Mnsterstwo nfrastruktury Rozwoju, dokument zdna r., str POMOC TECHNCZNA UN A EUMOPEJKA EUROMJSK FUNDUSZ ROJWOX) BEG1OH1LHE&0 Projekt wsp6)fnansowany ze Srodk6w Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

3 V Os prory tetowa Rozwoj nskoemsyjn ego transportu zborowego w mastach. wysokosprawnej kogeneracj cepla energ elektrycznej w oparcu o zapotrzebowane na ceplo uzytkowe. 4.v. promowane strateg nskoemsyjnych dla wszystkch rodzajow terytorow, w szczegolnosc dla obszarow mejskch, w tym wsperane zrownowazonej multrnodalnej rnoblnosc mejskej dzatar adaptacyjnych maja^cych oddzalywane Jagodza.ce na zmany klmatu terene masta Gorzowa Wlkp System zrownowazonego transportu mejskego w Gorzowe Wlkp. Energetyka Konwencjonal nas.a. Oddzal Elektroceptow na Gorzow. Masto Gorzow Welkopolsk/ Mejsk Zaklad Komunkacj w Gorzowe Welkopolskm Sp. z o.o PLN Tab. 40. Lsta projektow rezerwowych, komplementarnych do ZT MOF GW, ktorych realzacj planuje s? z Programu Operacyjnego nfrastruktura Srodowsko , w ramach zntegrowanych dzafah na rzecz zrownowazonego rozwoju obszarow mejskch. Os prorytetowa V Os prorytetowa Rozwoj nskoemsyjnego transportu zborowego w mastach. Prorytet nwestycyjny 4.v. promowane strateg nskoemsyjnych dla wszystkch rodzajow terytorow, w szczegolnosc dla obszarow mejskch, w tym wsperane zrownowazonej multmodalnej moblnosc mejskej dzatah adaptacyjnych rnaj^cych oddzalywane lagodza^ce na zmany klmatu Tytut projektu System zrownowazonego transportu mejskego w Gorzowe Wlkp. -etap Benefcjent Masto Gorzow Welkopolsk / Mejsk Zaktad Komunkacj w Gorzowe Welkopolskm Sp. z o.o. Wartosc projektu/ alokacja POS ,00 PLN netto {kwota ne obejmuje nekwalfkowalnego podatku VAT) Ok res realzacj ! 1 3 POMOC TECHNCZNA NAKODOWn 5rCATFC,PA SFYllNOfF UNA EUROPCJSKA EU ROPE) SK FUNDUSZ ROZWOJU REGOHA.fJEGO Projekt wspolfnansowany ze srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna n

4 Ops projektow komplementarnych, realzowanych w ramach POS lsta podstawowa. Os prorytetowa Zmnejszene emsyjnosc gospodark Prorytet nwestycyjny 4.v. Promowane strateg nskoemsyjnych dla wszystkch rodzajow terytorow, w szczegolnosc dla obszarow mejskch, w tym wsperane zrownowazonej multmodalnej moblnosc mejskej dzatar adaptacyjnych majqcych oddzafywane tagodzqce na zmany klmatu. 1.,,Modernzacja sec ceptownczych polegajqca na wymane sec kanalowych napowetrznych na sec w technolog rur prezolowanych" Glownym celem projektu jest promowane strateg nskoemsyjnej poprzez zmnejszene strat cepla wynkaj^cych z modernzacj sec ceptownczych, polegaja^cej na wymane, wykazuja^cych duzy stopet wyeksploatowana powodujacych duze ubytk cepfa, wysoko nskoparametrowych sec ceptownczych kanatowych oraz napowetrznych, wraz z nezb^dna, nfrastruktura^ technczna_, na sec w technolog rur prezolowanych, zaslaja^cych posredno bezposredno budynk na terene Gorzowa Wlkp. Projekt jest kontynuacja, trwaja^cych od drugej polowy lat 90-tych XX weku dzalart, ktorych gtownym celem jest wymana sec ogranczene strat w ceple, a dodatkowo zapewnene bezpecznej cajgej dostawy cepla do odborcow. Orentacyjny cakowty koszt realzacj przeds^wzeca wynos ,00 PLN 2.,,Lkwdacja wysokoemsyjnych lokalnych zrodet cepta (kottown) wraz z modernzacjq sposobu zastana budynkow zaopatrywanych w cepto z kottown lokalnych" Projekt obejmuje czesc budynkow polozonych na terene masta Gorzowa Wlkp., ktore obecne ne sa_ podla^czone do systemu ceptownczego zaslanego ze zrodta produkuja^cego energ^ w skojarzenu (kogeneracja), a sa^ zaopatrywane w cep+o z kottown lokalnych. W celu elmnacj tych kowown, ktore obecne emtuja, wysoke losc zaneczyszczeh do atmosfery, postanowono podja^c dzalana zmerzaja^ce do podta^czena budynkow zaslanych obecne w ceplo z kottown lokalnych do systemu ceplownczego produkuja^cego cepto z kogeneracj, poprzez wybudowane ok. 2,3 km sec ceplownczej wraz z przyla^czam, Obecny stan technczny technolog kotlown lokalnych (montaz w latach ) jak rownez rozwoj technologczny (budowa nowego bloku gazowo parowego), wskazuje na konecznosc lkwdacj wskazanych lokalnych kotlown. Realzacja projektu poprzez wybudowane ok. 2,3 km sec ceptownczej wraz z przytajdzam, przyczyn s$ w perwszej S Dl-l»A/~r TC/~UMr7MA POMOC TfcCHNCZNA NABODOWS 5TSA1ECA S'ClNOC Projek wspolfnansowany ze Srodk6w Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

5 164 1 kolejnosc do lkwdacj wysokoemsyjnych lokalnych zrodet cepta (a wec w efekce.; ogranczene emsj zaneczyszczer) przy jednoczesnym osajgnecu poprawy efektywnosc energetycznej zaopatrzena w cepto odborcow, zw^kszena wykorzystana pozomu «! produkcj cepta w skojarzenu. : Orentacyjny cajkowty koszt realzacj przedsewzeca wynos ,00 PLN. m Wskazana przez Mnsterstwo nfrastruktury Rozwoju alokacja w ramach POS P 4.v sec ceplowncze, dla obszaru MOF GW wynos EUR. Os prorytetowa Zmnejszene emsyjnosc gospodark : Prorytet nwestycyjny 4.v. Promowane wykorzystywana wysokosprawnej kogeneracj cepta energ elektrycznej w oparcu o zapotrzebowane na cepto uzytkowe.! 1.,,Rozbudowa sec ceptownczej na terene masta Gorzowa Wlkp." Projekt obejmuje promowane strateg nskoemsyjnej poprzez rozbudow sec ceptownczych na terene masta Gorzowa Wlkp. umozlwene przytqczana se. nowych * odborcow cepta do sec ceptownczych zaslanych ze zrodta produkujqcego energe^ w skojarzenu (kogeneracja), w zakrese nowo powstaja^cych budynkow meszkalnych ustugowych. Orentacyjny catkowty koszt realzacj przedsewzeca wynos ,00 PLN ' Wskazana przez Mnsterstwo nfrastruktury Rozwoju alokacja w ramach POS P 4.v sec ceptowncze w zakrese kogeneracj, dla obszaru MOF GW [ wynos EUR. Os prorytetowa V Rozwoj nskoemsyjnego transportu zborowego w mastach " Prorytet nwestycyjny 4.v. promowane strateg nskoemsyjnych dla wszystkch rodzajow terytorow, w szczegolnosc dla obszarow mejskch, w tym wsperane zrownowazonej multmodalnej moblnosc rnejskej dzatah adaptacyjnych maja^cych oddzatywane tagodza^ce na zmany klmatu 1.,.System zrownowazonego transportu mejskego w Gorzowe Wlkp." Projekt pn.,,system zrownowazonego transportu mejskego w Gorzowe Wlkp." jest glownym komponentem nterwencj zwa^zanej z gospodarka, nskoemsyjna^ na terene MOF GW. Wspomagany przez dzalana, fnansowane w ramach ZT, w zakrese rozwoju POMOCTECHN1CZNA UMMBJMMMXft, SS^5S!S Projekt wsp6lfnansowany?.e srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna j

6 165 nfrastruktury komunkacj publcznej na terene gmn MOF GW, przyczyn se do powstana efektywnego, zntegrowanego systemu komunkacj publcznej, z korzysca, dla meszkahcow masta, jak gmn zewnetrznych tworzqcych MOF GW. W ramach projektu planuje s : t.budowe modernzacje tras tramwajowych oraz budow punktu przesadkowego, ktory bedze petnl funkcj mejsca dogodnych przesadek dla pasazerow do z komunkacj mejskej. Lokalzacja dworca autobusowego jego skomunkowane z komunkacja, mejska. bedze zapewnac przesadke w mozlwe najkrotszym czase oraz szybke bezkolzyjne przemeszczane se pasazerow do z dworca kolejowego. tapzne w ramach projektu planuje se budow modernzacj ok. 9 km tras tramwajowych. 2. Zakup wdrozene systemu nformacj pasazerskej, w tym dynamcznej nformacj na przystankach w pojazdach, w nternece urza^dzenach moblnych. W ramach realzacj systemu nformacj pasazerskej dla komunkacj mejskej, masto Gorzow Welkopolsk wprowadz rozwa^zana umozlwaja^ce koordynacje obecne stneja^cego systemu nformacj pasazerskej z nformacja^ o komunkacj regonalnej oraz zameszczane nformacj o nnych srodkach transportu - poza obszarem funkcjonowana komunkacj mejskej - na przystankach tramwajowych autobusowych. 3.Zakup 14 nowych wagonow tramwajowych. 4.Przygotowane nezbednej dokumentacj, w tym dokumentacj techncznej srodowskowej, studum wykonalnosc, a takze nadzor nzynera kontraktu. 5. Promocje projektu. Szacowana wartosc projektu: PLN Wskazana przez Mnsterstwo nfrastruktury Rozwoju alokacja w ramach POS P 4.v. transport mejsk, na obszarze MOF GW wynos EUR Ops projektow rezerwowych, komplementarnych do ZT MOF GW, ktorych realzacj planuje s z Programu Operacyjnego nfrastruktura Srodowsko , w ramach zntegrowanych dzalan na rzecz zrownowazonego rozwoju obszarow mejskch. Os prorytetowa V Rozwoj nskoemsyjnego transportu zborowego w mastach Prorytet nwestycyjny 4.v. promowane strateg nskoemsyjnych dla wszystkch rodzajow terytorow, w szczegolnosc dla obszarow mejskch, w tym wsperane zrownowazonej multmodalnej moblnosc mejskej dzatah adaptacyjnych majqcych oddzalywane tagodza^ce na zmany klmatu. nmmr- TP/-LJ H r"»m A POMOCTECHNCZNA NAKODOWA STeAEt^A 5p6jNOC UN [A EUROPCtSXA EUROPEJ5K FUNDUSZ Rozwon REGON ANECO Projektwspolfnansowanyze srodkow Unt Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

7 l ,,System zrownowazonego transportu mejskego w Gorzowe Wlkp." -etap W ramach projektu, jako kontynuacje wyzej opsanych dzatar, planuje s uzupetnene floty wagonow tramwajowych poprzez zakup 6 nowych sztuk, a takze uzupelnene brakujacej nfrastruktury zw^zanej ztransportem nskoemsyjnym, przyjaznym srodowsku. Orentacyjny koszt realzacj przedse_wze_ca: ,00 PLN netto (VAT ne kwalfkowany). n1 10. Projekty powazane ze Strategc ZT MOF GW. Tab. 41. Lsta projektow powazanych z projektam komplementarnym, realzowanych w ramach POS Os prorytetowa los prorytetowa Zmnejszene emsyjnosc gospodark. Prorytet nwestycyjny 4.. wsperane efektywnosc energetycznej, ntelgentnego zarzqdzana energaj wykorzystana odnawalnych zrodel energ w rrfrastrukturze publcznej, wtym w budynkach publcznych w sektorze meszkanowym Tytut projektu 1. Termomodernzacja budynku Lubuskego Urze.du Wojewodzkego w Gorzowe Wlkp. przy ul. Jagellorczyka 8 2. Termomodernzacja budynku Wojewodzkej Stacj Santarno- Epdemologcznej w Gorzowe Wlkp. przy ul. Mckewcza 12B 3. Termomodernzacja obektu w ramach przebudowy z rozbudowa_ stneja^cych budynkow oraz budowa nowego budynku jednostk ratownczo-gasnczej Pahstwowej Strazy Pozarnej na dzatce nr 1782obr.5,,Srodrnesce" przy ul. Jaroslawa Da^browskego 3 w Gorzowe Wlkp. 4. Termomodernzacja budynku Powatowej Stacj Santarno- Epdemologcznej w Gorzowe Wlkp. Benefcjent Lubusk Urza^d Wojewodzk w Gorzowe Wlkp. Wojewodzka Stacja Santarno- Epdemologc zna w Gorzowe Wlkp. Komenda Mejska Pahstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowe Wlkp. Powatowa Stacja Santarno- Epdemologc zna w Gorzowe Wlkp. Wartosc projektu/ alokacja POS Wartosc projektu: ,71 PLN Wartosc projektu: ,30 PLN Wartosc projektu: ,00 PLN Wartosc projektu: ,90 PLN Ok res realzacj fl n POMOC TECHNC2NA JNA EUflOPEJSKA EUROPEJSKJ FUNDUSZ BOZWOU REGKWtLHEGO Projekt wspotfnansowany ze srodkow Un Europejske] w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

8 Termomodernzacja budynku Wojewodzkego nspektoratu Ochrony Rosln Nasennctwa w Gorzowe Wlkp., u. Zelenecka Kompleksowa modernzacja energetyczna budynkow meszkalnych Wojewodzk nspektorat Ochrony Rosln Nasennctwa w Gorzowe Wlkp. Spodzelne meszkanowe oraz wspolnoty meszkanowe. Wartosc projektu: , 00 PLN Alokacja POlS: EUR Os prorytetowa Zmnejszene emsyjnosc gospodark Prorytet nwestycyjny 4.. wsperane efektywnosc energetycznej, ntelgentnego zarzqdzana energa^ wykorzystana odnawalnych zrodet energ w nfrastrukturze publcznej, w tym w budynkach publcznych w sektorze meszkanowym. Projektam komplementarnym do dzalar ZT, ktore maja^ na celu wsperane efektywnosc energetycznej, b da_ dzatana realzowane przez admnstrate rza^dowa^ podlegte jej organy. Ponzej opsano projekty zaplanowane do realzacj w ramach P 4. przez admnstrate rza^dowa^ podlegte jej organy na terene Gorzowa Wlkp. 1. Termomodernzacja budynku Lubuskego Urz^du Wojewodzkego w Gorzowe Wlkp. przy ul. Jagellohczyka 8. W ramach realzacj projektu zaplanowano: - wymane fasady budynku wraz z wymana^ stolark okennej, - zwekszene zolacyjnosc ceplnej stropodachu wentylowanego nad ostatna^ kondygnacja^ budynku, - zmodernzowane nstalacj wentylacj mechancznej nawewno-wywewnej - wykonane nstalacj systemu skojarzonego wytwarzana cepla chtodu w oparcu o cepto secowe przy wykorzystanu OZE, oraz - zarza^dzane projektem, - opracowane audytu energetycznego (wykonany), - opracowane projektow budowlanych oraz wykonawczych oraz specyfkacje technczne wykonana odboru robot (wykonane). Uzyskana jest rownez stosowna decyzja na wykonane robot budowlanych. Orentacyjny koszt realzacj przedsewz^ca: ,71 PLN POMOCTECHNCZNA UN A CUROPEJMA EUROPE JSK FUNDUSZ ROZWOJU KlGKMALNEGO Projekt wsp6)fnansowany ze srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

9 168 2.Termomodernzacja budynku Wojewodzkej Stacj Santarno-Epdemologcznej w Gorzowe Wlkp. przy ul. Mckewcza 12B W ramach projektu zaplanowano modernzacje systemu wentylacj mechancznej nawewnowywewnej, doceplane stropodachu, doceplene scan zewnetrznych, modernzacje oswetlena (w tym projekt realzacja), a ponadto opracowane audytu energetycznego budynku (wykonany), projektu budowlanego studum wykonalnosc. Orentacyjny koszt realzacj przedsewzeca: ,30 PLN. 3. Termomodernzacja obektu w ramach przebudowy z rozbudow^ stneja^cych budynkow oraz budowa nowego budynku jednostk ratownczo gasnczej Parstwowej Strazy Pozarnej na dzatce nr 1782 obr.5,,srodmesce" przy ul. Jaroslawa Dajbrowskego 3 w Gorzowe Wlkp. Elementam projekt saj - oceplene scan zewnetrznych stropow, wymana stolark okennej, drzwowej bram garazowych, przebudowa systemow grzewczych, przebudowa wentylacj mechancznej w budynku burowo admnstracyjnym oraz w budynku garazowym, - modernzacja c.o. przez wykorzystane odnawalnych zrodel cepta, przebudowa systemow grzewczych - budowa kotlown, zastosowane systemow zarzajdzana energq, - audyt energetyczny obektow przeznaczonych do termomodernzacj (zrealzowano), - przygotowane dokumentacj projektowej (zreazowano), - pozwolene na budow^ (uzyskano), - umowa na wykonane zadana (podpsana). Orentacyjny koszt realzacj przedsewzeca: ,00 PLN 4. Termomodernzacja budynku Powatowej Stacj Santarno-Epdemologcznej w Gorzowe Wlkp. Przeds^wz^ce obejmowac b^dze: modernzacj^ systemu nstalacj centranego ogrzewana, doceplane stropodachu, doceplene scan zewnetrznych oceplene scan fundamentowych, wyman^ stolark okennej drzwowej, modernzacje oswetlena (projekt realzacja), a ponadto opracowane audytu energetycznego budynku (wykonany), projektu budowlanego (wtrakce realzacj) studum wykonalnosc. Orentacyjny koszt realzacj przedsewzeca: ,90 PLN 5. Termomodernzacja budynku Wojewodzkego nspektoratu Ochrony Rosln Nasennctwa w Gorzowe Wlkp., ul. Zelenecka 11 Realzacja projektu polega na wymane nstalacj centranego ogrzewana wraz z wymanet peca CO (dokonano wymany) przebudowa. kotfown, wymana drzw zewnetrznych z POMOC TECHNCZNA NAR0001.VA STSATCC- rtjnosa UN A EUMOPCJSKA EUBOPUSK FUNOUS ROWOJU BEGWNALNEGO Projekt wspolfnansowany ze Srodk6w Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pornoc Techncxna

10 169 doceplenem dachu, wymane oswetlena na energooszcz^dne, rozbudowe central! wentylacyjnej mechancznej nawewno-wywewnej. W ramach projektu b^d^wykonane audyt energetyczny oraz projekt nwestycj. Orentacyjny koszt realzacj przedsewzeca: ,00 PLN Os prorytetowa Zmnejszene emsyjnosc gospodark Prorytet nwestycyjny 4.. wsperane efektywnosc energetycznej, ntelgentnego zarza^dzana energa^ wykorzystana odnawalnych zrodel energ w nfrastrukturze publcznej, w tym w budynkach publcznych w sektorze meszkanowym. Projektam komplementarnym do dzalar ZT, ktore maja, na celu wsperane efektywnosc energetycznej, b dq. dzatana realzowane przez spoldzelne wspolnoty meszkanowe na terene MOF GW. Wskazana przez Mnsterstwo nfrastruktury Rozwoju alokacja w ramach POS P 4.M. kompleksowa modernzacja energetyczna budynkow meszkalnych, na obszarze MOF GW wynos EUR. Pozostate projekty powajzane ze Strategc ZT MOF GW. Wskazane ponzej nwestycje, zgodne sg^ z celam rozwojowym opsanym w nnejszej Strateg ZT ( wynkajacym z zapsow Strateg Rozwoju MOF GW): a) Projekty rozwoju Gorzowskego Osrodka Technologcznego Parku Naukowo- Przemyslowego (realzacje projektow planuje s^ z Regonalnego Programu Operacyjnego Lubuske 2020); b) Trasy rowerowe EuroVelo (realzacje projektu planuje s z Programu nterreg 5a). Przedsewz ca, ktorych realzacje planuje s w ramach Programu Operacyjnego nfrastruktura Srodowsko : 1. Modernzacja systemu drog krajowych w mesce na prawach powatu Gorzow Wlkp. 2. Optymalzacja zarza^dzana stneja^cym secam wodoca^gowym kanalzacyjnym. Benefcjent: Przeds^borstwo Wodocqgow Kanalzacj Sp. z o.o. w Gorzowe Wlkp. 3. nwestycje maja.ce na celu ogranczene zuzyca energ efektywnejszego jej wykorzystana. Benefcjent: Przedseborstwo Wodocajgow Kanalzacj Sp. z o.o. w Gorzowe Wlkp. 4. Automatyzacja procesow oczyszczana scekow uzdatnana wody. Benefcjent: Przedseborstwo Wodoca^gow Kanalzacj Sp. z o.o. w Gorzowe Wlkp. POMOCTECHNCZNA NAKODOWA S HAT C * SnOlNOC Projeht wsptlfnansowany ze rodkdw Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

11 nwestycje maja^ce na celu dalsza_ poprawe. wyposazena obszarow rozwjajqcych s. J w sec wodoca^gowe kanalzacyjne oraz wymane zuzytej sec wodoca^gowej. Benefcjent: Przedseborstwo Wodoca^gow Kanalzacj Sp. z o.o. w Gorzowe Wlkp. 6. Budowa termcznego zaktedu uneszkodlwana odpadow dla regonu pofnocnego ' wojewodztwa lubuskego z produkcja_ energ elektrycznej ceplnej, z nstalacj^ do ^ suszena osadow poscekowych. Benefcjent: Zaktad Utylzacj Odpadow Sp. z o.o. _j w Gorzowe Wlkp. 7. Budowa kwatery na azbest na potrzeby wojewodztwa lubuskego. Benefcjent: Zaklad, : Utylzacj Odpadow Sp. z o.o. w Gorzowe Wlkp. 8. Rekultywacja stnejqcego sktadowska odpadow. Benefcjent: Zaklad Utylzacj Odpadow Sp. z o.o. w Gorzowe Wlkp. 9. Budowa punktu selektywnego zberana odpadow komunalnych nebezpecznych na "fl potrzeby potnocnej czesc wojewodztwa (w ramach obszaru dzalalnosc RPOK-u '! Regonalnej nstalacj Przetwarzana Odpadow Komunalnych w Chruscku). Benefcjent: Zaktad Utylzacj Odpadow Sp. z o.o. w Gorzowe Wlkp. H.lnstrumenty fnansowe. Publczne wsparca rozwoju spoteczno-gospodarczego z wykorzystanem nstrumentow zwrotnych takch jak pozyczk (udzelane na zasadach rynkowych oraz preferencyjnych), poreczena (a takze ch rozne odmany, take jak poreczena portfelowe reporeczena), wsparce kaptalowe (w szczegolnosc w forme funduszy zala^zkowych). W ramach realzacj ZT MOF - Ne b^da, stosowane nstrumenty zwrotne ' {z zastrzezenem, ze Zarza^d Wojewodztwa Lubuskego moze zmenc tq decyzje). 12.Strategczna ocena oddzatywana na srodowsko. Strategczna ocena oddzatywana na srodowsko (soos) jest wymagana w przypadku projektow takch dokumentow, ktorych zapsy wyznaczaja^ ramy dla poznejszych ^ przeds^wzec moga^cych znacza^co oddzaywac na srodowsko. Do takowych ustawa z dna 3 pazdzernka 2008r. o udostepnanu nformacj o srodowsku jego ochrone, udzale m spoteczehstwa w ochrone srodowska oraz ocenach oddzatywana na srodowsko (tj. Dz.U. :! z 2013r., poz ze zmanam) zalcza m.n. koncepcje przestrzennego zagospodarowana kraju, studum uwarunkowa kerunkow zagospodarowana przestrzennego (na pozome, j gmny), plany zagospodarowana przestrzennego oraz poltyk, stratege, plany lub programy wdzedzne przemystu, energetyk, transportu. n fl m! ' POMOC TECHNCZNA UN A EUROF-EJS KA w«««*flmnaz fmroutnva SFBAtGlA SFljFVOSC BOZWOU BtGONALNEGO Projekt wspotfnansowany ze srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

12 171 Do takch dokumentow zalcza s? takze Stratega ZT MOF GW. Procedura soos sklada se z nastepuja_cych elementow: 1. Po opracowanu projektu dokumentu sporzajdza se prognoz? oddzatywana na srodowsko, wczesnej uzgadnajqc jej zakres z Regonalnym Dyrektorem Ochrony Srodowska w Gorzowe Wlkp. oraz Lubuskm Patstwowym Wojewodzkm nspektorem Santarnym w Gorzowe Wlkp. 2. Kolejny etap to opnowane strateg oraz prognozy oos przez ww. organy pahstwowe. Do udzalu w tworzenu dokumentu uwzgl?dna se spoteczehstwo (w etape konsultacj spolecznych, trwaja_cych zgodne z ww. ustawa co najmnej 21 dn). 3. Kolejno nastepuje przyjece Strateg ZT przez Prezydenta Masta Gorzowa Wlkp., jako ldera ZT, pelnqcego funkcje P ZT. Do przyj?tego dokumentu zata^cza s?: psemne podsumowane zawerajqce uzasadnene wyboru przyjetego dokumentu w odnesenu do rozpatrywanych rozwazar alternatywnych, a takze nformacje, w jak sposob zostaty wzete pod uwag^ w jakm zakrese zostaty uwzglednone: a) ustalena zawarte w prognoze oddzalywana na srodowsko, b) opne wtascwych organow, c)zgtoszone uwag wnosk spoleczehstwa, d) wynk post^powana dotycza^cego transgrancznego oddzafywana na srodowsko, jezel zostalo przeprowadzone, e) propozycje dotycza^ce metod czestotlwosc przeprowadzana montorngu skutkow realzacj postanoweh dokumentu. Harmonogram przeprowadzena strategcznej oceny oddzatywana na srodowsko projektu Strateg ZT MOF GW. W lutym 2014r. rozpoczeto analze zasadnosc przeprowadzena procedury strategcznej oceny oddzatywana na srodowsko Strateg ZT MOF GW. W tym celu Prezydent Masta Gorzowa Wlkp., zwroct s? z prosba^ do Regonalnego Dyrektora Ochrony Srodowska w Gorzowe Wlkp. z pytanem o zasadnosc przeprowadzena ww. procedury. Konecznosc wykonana takej procedury zostafa potwerdzona, co wynka z korespondencj prowadzonej z RDOSw Gorzowe Wlkp. (psmo z dna r., znak WRA MM, psmo z dna r., znak: WOOS DT, psmo z dna 24 lutego 2014r., znak: WRA MM). Jednoczesne Prezydent Masta Gorzowa Wlkp. zwrocf se z prosba, do RDOS w Gorzowe Wlkp. o ustalene zakresu Prognozy oddzalywana na srodowsko projektowanej Strateg ZT. W psme z dna r., znak: WOOS DT, RDOS uzgodnt zakres stopeh szczegotowosc nformacj wymaganych w Prognoze oos. Nast^pne, o ustalene zakresu Prognozy oddzalywana na srodowsko projektowanego dokumentu, poproszono Lubuskego Pahstwowego Wojewodzkego nspektora Santarnego PflMnr TF<~WNr7NA KUJVlUt- tt-mnl-rma /JAPODOW 5RATtc;A ^(TJJNOSC UN* EUROPEJSKA EUBOPEJSKFUNCXJSZ BOJWOJU HEOOHALHeGO Projekt wspolfnansowany ze Srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

13 172 1 l w Gorzowe Wlkp. (psmo z dna r., znak WRA MM), ktory "" w psme z dna r., znak NS-NZ NJ, uzgodnt zakres prognozy oos. *! Po sformutowanu projektu Strateg ZT przeprowadzono w dnach od 6 do 20 marca ' ' 2014r. konsultacje spoteczne tego dokumentu. nformacje o konsultacjach spotecznych» byty rozpowszechnone w medach o lokalnym zasegu, a takze w aktualnoscach na stronach nternetowych poszczegolnych gmn. Zanteresowan mogl skfadac swoje uwag wnosk emalem, bezposredno w sedzbach urzedow p^cu gmn oraz podczas spotkar z meszkarcam, ktore mafy mejsce w kazdej z gmn tworza^cych MOF GW. Ww. spotkana konsultacyjne maty charakter dwustopnowy - na perwsza^ cz^sc spotkana zapraszano pracownkow urzedow, spotek mejskch, mejskch placowek kultury, radnych masta gmn. Natomast druga czesc spotkana posw^cona byta meszkahcom. Podczas spotkah prezentowano projekt Strateg ZT, po czym byt czas na dyskusje wraz z uwagam do dokumentu, ktore zanotowano rozwazono wspolne z przedstawcelam z! j H fl ' m\j z spotecznych z zestawonym uwagam w forme tabelarycznej, opublkowano na mejskej strone nternetowej Masta Gorzowa Wlkp. Projekt Strateg ZT MOF GW z uwzglednonym uwagam po konsultacjach zostat przekazany wojtom poszczegolnych gmn. Po konsultacjach spotecznych Strateg ZT, dokument zostat przekazany do \ a d nfrastruktury Rozwoju. Dokument poddany zostat takze ocene eksperta zewnetrznego na * zlecene Mnsterstwa nfrastruktury Rozwoju. Po uzyskanu uwag od ww. nstytucj, stratega zostata skorygowana przekazana ponowne wojtom gmn MOF GW. Dopero dla dokumentu o takm ksztace mozna byto sporzadzc Prognoze oddzalywana na srodowsko. Prognoza zostata napsana w oparcu o wytyczne z uzgodner RDOS : m LPWS, o ktorych mowa powyzej oraz zgodne z art ustawy oos. W trakce jej j ] powstawana byta takze konsultowana z pracownkam Urzedow Gmn oraz Urzedu Masta Gorzowa Wlkp.,' ' Po sporzajdzenu Prognozy oos, zgodne z art. 54 ustawy oos, zostata ona przekazana wraz z projektem Strateg ZT MOF GW do zaopnowana przez RDOS LPWS (psmo p z dna r., znak: WSM MM oraz psmo z dna r., znak: WSM MM). Obydwa organy, kolejno w psmach z dna r., znak: ^ WOOS DT oraz z dna r, znak: NZ AL,! ' pozytywne zaopnowaty przedtozony projekt Strateg ZT. Ponadto zgodne z art. 39 pkt 2-8, art. 40, art. 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy oos, n przeprowadzono konsultacje spoteczne projektu Strateg ZT wraz z Prognozy oos, ktore trwaly od r. do r. W celu rozpowszechnena nformacj ; POMOC TECHNCZNA NARODmvASRAlElJ.', SPON-O5C UNUEUROHUBM Projekt wspolfnansowany ze srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna fl

14 173 o konsultacjach, umeszczono stosowne ogtoszene w Gazece Wyborczej oraz w Buletynach nformacj Publcznej Urzedow Gmn Masta Gorzowa Wlkp., a takze na tablcach ogtoszet w sedzbach tych Urzedow, Z projektem Strateg ZT MOF GW oraz Prognoza^ oos mozna bylo zapoznac s w sedzbe Urzedu Masta Gorzowa Wlkp. oraz Urz^dow Gmn, byty one takze dostepne na BP-ach ww. Urzedow. Uwag wnosk mozna byo sktadac osobsce, a takze psemne. W ramach konsultacj spotecznych ne wptyn^ty zadne uwag. Podczas opracowywana Strateg ZT wz^te zostafy pod uwage ustalena zawarte w Prognoze, opne wymenonych organow oraz rozpatrzone zostaly uwag wnosk zgtoszone w zwa^zku z konsultacjam spotecznym. nformacja o przyjecu dokumentu oraz o mozlwoscach zapoznana s$ z jego tresca^, zostaty podane do publcznej wadomosc. 13.Plan fnansowy. Plan fnansowy przedstawa zameszczona ponzej tabela,,budzet Zntegrowanych nwestycj Terytoralnych Mejskego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp." UN A KUNOPtlSKA tuboptskfundusz ROZWOJUREGKWALNEGO Projekt wspotflnansowany ze srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

15 1 Cel rozwojo wy Strateg ZT LPodmes ene yjncsc Tab. 42. Budze Zntegrowanych nwestycj Tcrytonalnych Mejskogo Obszaru Funkcjoralnego Gorzowa Wlkp. Prlorytet Strateg ZT LLWysok POMOCTECHNCZNA Dzlalanle Strateg ZT PrzygtJlowonc nwestyeyjnych Prom owane predseborczosc ppprze; ufalwanc gospodarczcgo wykorzystans nowyr.lt pomysldw Wsparcm cdukocj przcdszkolnoj w MOF GW, Cel tematyczny UP 3. Wzmacnano konkurencyjnoc M&P. konkurencyjnosc MSP. 10. n west own me w ksztalceno. szkolnno oraz zawodowp n-t rzecz zdobywamn unejelnascl uczema ;e przoz cale zyco ' ' cale zyce. Prorytet nwaatycyjny P 3a pronov/anc szczegolnogc poprzez ulatwamo goapodarczego wykorzystanj nowych pomyslow orsz sprzyjano 1 h P 3b Qpr.eov.y-vorae v.-drazamc nowych modol Lfznosov/ych dla M5p, w szczfjolnose w celu przed^-cpc-srpmu konczenu nauk szkolnej oraz zape'.vneno rownego dost^jpu do dobroj fakofsc wczesne] edukaq elementarnej oraz kszlnlcno podstawowe( 0, Qmnazjalnego ponadejlmnazjalnego, z uwjzglednonom fonnalnych, noformalnych pozaformalnych Scezek kszlalccna podecn k!5«-alr.rmf! szkelenn P 10 ogranczono zspoboganc przodwczoeomu korcjenju n.uk rov/nefjd dor.tcpu do dobrcj jakosc wczcsnej edukaq clcmentarno oraz ksztalccnj podstav/dwcgo. gmnazjalncgo ponadjmnazjalreqo, z uwzflledmumcm fomalycl. prorytetowa RPO Lubuske Gospodarkal 1. Gospodarha nnowaqo n cdukacp.rodkow Un Europcskcj vvramch Program j Operacyjnogo PC Ozlatane/Podzlalanle SZOOP RPO LubuskD Tworzonm razwoj tore now nwestyoy]nych/l3.2 Tcrony mvjonlycyjnu - ZT 1 4 Promoc n rrn on - d n-rodn en sektora MfeP/1.4.2 prornocja rogon - ZT GorQwWkp. 0.1 Poprawa dost^pnosc jakosc edukaq przedszkolnuj' G 1.2 Wyrownywano dysproporcj wjakosc kszlalcenu no pozome demenlarnym renlzowane przez ZT Gorzow Welkopolsk a.?. Wyrownyw.-nH (lysproporq' wjokosc ksztalcomy na pozorno ogolnym oraz dostosowano ofcny edukacyjnt do polrzeb pdlr^ebacrt eduhaeyjnych zdrowotnych/ Wyrowywano Fundu sz EFRR EFRR EPS =FS Alokacja UE przeznaczo na na ZT 4 ooo ooo Flnansowanl e ogotan (EUR) CB B n P f

16 l 1.23 Wsparote kszlalcena GW. 1,2.4.R<ffwdj nfraslruktury edukcj zawodowej w MOF GW 10 nw w k^ztalcene, szkolonc oraz zawc^owtna rzccz dobywnna uczcn. se przez calc zycc. 9.Pronowana wtuczena spolecznego. walka 2 u bo s warn wszelka. dyskrymnacjq. 175 nnlormalnycb pozaformalnych Scezek ksstalcenla umozlwaja,cych ponowne pol]ece ksztalcena szkcleno P 10u lepszo dostosownc syslonow ksztalcena szkolona do potrzcb rynku pracy, ulolwame przcchodzena z etapu kszlalcena do otapu zalrudneno oraz wzmacnne systcmow ksztalcoma szkolona zav.-odov^go ch jakosc, w tym popreez mcchamzmy prorjnozow.na uncjctnosc. dostosowjna programow nauczana oraj tworzcna rozwoju syslcrnovj uczona s? poprc praktyezna nauku zawodu roalowanq w scslej wap6lpracy z pracodawcam P 10a nwestowone w kszlalcene, szkolena oraz zdobywana unejjtnosc ucsena s? przez cate zyco poprzez rozwo] nfraslruklury ernkacyjne] edukacja spolcczn.1 dysproporcj w jakosc kszlalcona na pozome ogolnym oraz dostosowanc oloty edukacyjnej do potrzcb ucznowo spocjalnych potrzebach odukacyjuych zdrowotnych - ZT Gorzow Welkopolsk 0.4 Doskonalona jakosc kszlatcoma zawodowego/ Doskonalenp jakosc ksztatc.ena sawddowogo, realzowane przez ZT Gorzow Welkopolsk S.3 Rozwo j nfraslruklury odpkacyjnoj/ 9.3.2,,Rozwaj nlrastnktury edukacyjnej ZT Gorzow Wlkp." EPS EFRR 4 4B G Q3! 2 Gospod arka nokooms yjna funkcjonal na 1.3.Poprawa zewn?trznej dostepnosc komumkacyjnej MOF GW Przcclndzcme na gospodarke nskoemsyjna,. 1,3.1, Rozwjane nfrastruktury drogowoj zapowaja.ee] doslopnosc do sec TEN-T. 2,1.1. Zwfkszena efektywnosc energctycznej w budynkach uzytccznasc publcznej w MOF 7 Promovano z ro'-mlo wa 7. D ne g o transport nedobor6w prepustowose w rmlwsneazbl nfrastruktury socowej. -l.wsperanc praejsca na goapodake nskoemsyjnl we wsystkch acklorach. P 7b v.ekszone moblnosc rcgonalno poprzez tqczenre wgzlow drgarz^drych rzccorzgdnycl ; nfraslrukturq TEN-T, w tym z wfzlam m ull m o d a ny n P 4c wspcanq efcktyv/nosc onorgetycznej, nelgenlnego zarz<dzana Gorgl^ v/ykorzyslnna odnawalnych zrodel encrgn w nlrastrtjkturze publczne. w tym w butlynkach 5. Transport 3. Gospodaka nskoomsyjna 5.1 Transport drogovjy/ Transport drogowy 3.2 Efcklywoso energotyczna/3.2.2 ftektywnosc cnergotyc7n^ -ZT Gorzow \f\1kp. EFRR EFRR f Q G POMOC TECHNCZNA Projckt wsrolfnanoowany zc sradkdw Un Euop;5kcj \l Proframu Oporacyjneno Ponoc Toclnczna

17 a 1 1 przeslrzc MOF GW 2 2.Rozw3j dzcdzctwa kulturowcgo. 2.3.Rozw6j obszarow zmargnalzowan GW Wsperane zrownowazonej rrnlttodalnuj 22.1 Renowacja kulutry t dzedzclwa kulturowrrjo w MOF GW W5parce rcwalzacj fzyczno), gospodarczej Gpotccznaj wmoh.wgporanc precs na gaspodark? nskoornsyjna. we wszyslkch soktorach. C.Zachowynt naturalnego oraz wsperane odpatlam. wtn.czena spotoc^negd, dyrtrymnacjn. Zrodlo: aprocowsne wlasne na podstawe SZOOP RPO L publcznych w seklorza meszkanowym P 4o prortuw.-ne slrataqn nskoomsyjnych dla wszyslkcl rodjajow lerylorow, w szczfgolnosc dla obszardw mojskch. w lym wspcrano zrownowozonfj mulnmcdalnoj adaplacyjnych maja_cych odflzalyvanc (ngodzqco n, zmany klrnnu P Cc ;achowano, ochrona, promowane rozwoj dzedzetwo nalurolnego kulturawcqo P 9b wspcranj ruvjljlat fzycznej, goopodarczcj spolccznej ubogoh spotecznod na obszarach nujbkch v.tjskch RAZEM ALOKACJA PRZEZMACZONA NA ZT MOF GW 3 Gofpoda/ka nskoemsyjno 4. Srodov.r.ko kuttura 3. nfra struklura 3.3 Ograncnme nskej em v maslach/ Ogranczane nskoj onsj w maalach - ZT Gorzow 4.4Zasoby kullury dzedzclwa kuluowego/ Zasoby kullury dzodzclwa kullurowogo - ZT Garzow Wlkp. 9,2 Rozwdj Qbszarow zmargnalzowanyd/ zmar()nalovv.ycn - ZT Gorzow Wlkp. EFRR EFRR EFRR B OB G1B n POMOCTECHNCZNA nh Programu Opcracyjnpgo Pomoc Tedme/a n n

18 System wdrazana ZT Mejskego Obszaru Gorzowa Wlkp. Funkcjonalnego Zadana zwa^zane z wdrazanem Strateg ZT MOF GW beda^ realtzowane przez P ZT, ktorej organem wykonawczym jest Prezydent Masta Gorzowa Wlkp., a funkcje admnstracyjne pefn Referat ZT. Wzajemne relacje P ZT, Z RPO Lubuske 2020 oraz Komtetu Montoruja^cego RPO Lubuske 2020 podmotow przedstawa ryc.26. Komttet Momtoruja,cy nstytucja Zarza,dzaja_ca RPO Lubuske 2020 ; <^ *> RPO Lubuske 2020 A L N-- T/ -7 RPO Lubuske 2020 V < 7 P ZT - Prezydent Komtet Masta ^ ^> Steruja^cy ZT <^ ^> {funkcje decyzyjne) (funkcje opmujqce) Referat ZT (funkcje admnstracyjne) ZT MOF GW Rye. 25. Struktura organzacyjna ZT MOF GW oraz relacja z Z RPO Lubuske 2020 Zrodo: opracowane wfasne Masto Gorzow Wlkp. bedze petnc funkcje P na zasadach wynkajapych z porozumena, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dna 11 lpca 2014 r. o realzacj programow w zakrese poltyk spojnosc fnansowanych w perspektywe fnansowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1146, z poznejszym zmanam). Prezydent Masta Gorzowa Wlkp. jako lder, bedze reprezentowal wszystke jednostk samorzstdu terytoralnego tworza^ce MOF GW w procese negocjacj, ustanawana realzacj ZT wobec Mnsterstwa nfrastruktury Rozwoju, Z RPO oraz nnych podmotow, w tym przedktadana Strateg ZT (po uzyskanu pozytywnej opn Komtetu Sterujqcego ZT) do ustawowego zaopnowana przez Mnsterstwo nfrastruktury Rozwoju Z RPO oraz uzgadnana projektow kornplementarnych. Prezydent Masta Gorzowa Wlkp., jako lder ZT, podejmowat b^dze decyzje w zakrese realzacj powerzonych zadat jako P ZT, w tym odpowadac za wybor projektow do dofnansowana. POMOC TECHNCZNA NAODOW* SBATEG1A ^ LNA EUHOPEJSKA EUBOMJSK FUNOU5Z ROZWOJU BEQONALNECO Projekt wsp6tfnansowany ze srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

19 178 Komtet Steruj^cy ZT Komtet Steruja^cy ZT peln rol cala programowo-opnodawczego, w jego skted wchodza; Prezydent Masta Gorzowa Wlkp. oraz wojtowe gmn tworz^cych Mejsk Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wlkp. Przewodncza^cym Komtetu Steruja^cego jest Prezydent Masta Gorzowa Wlkp. lub upowaznony przez nego Zastepca Prezydenta Masta. Prezydent Masta Gorzowa Wlkp., jako lder ZT jest upowaznony do reprezentacj gmn MOF GW we wszelkch poste.powanach admnstracyjnych dotycza^cych wydana decyzj, uzgodneh, opn nnych aktow zwa^zanych z realzacja^ zadah przez ZT - przed organam admnstracyjnym wszystkch nstancj. Uchwaly opnujqce Komtetu Steruja^cego ZT zapadaja^ w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu wymagana jest bezwzgledna wekszosc gtosow obecnych cztonkow Komtetu Steruja^cego ZT, z zastrzezenem, ze wsrod gtosow,,za" mus znalezc s glos Przewodnczqcego Komtetu Steruja^cego ZT. Komtet Steruacy ZT jest wladny do opnowana w forme uchwaty: 1) Strateg Rozwoju MOF Gorzowa Wlkp., 2) Strateg ZT, 3) Porozumena z Z RPO dotycza^cego realzacj ZT w MOF Gorzowa Wlkp., 4) Naborow wnoskow o dofnansowane w ramach ZT, 5) Kryterow wyboru projektow do dofnansowana w ramach ZT, 6) Lsty projektow przewdzanych do dofnansowana w ramach ZT, 7) nnych dokumentow wymaganych przez Z RPO, Mnsterstwo nfrastruktury Rozwoju lub wynkaja^cych z obowa^zuja_cych przepsow prawa w zakrese dotycza^cym realzacj ZT oraz funkcjonowana MOF Gorzowa Wlkp. Referat ZT Referat ZT funkcjonuje w ramach Wydzatu Strateg Masta Urze.du Masta Gorzowa Wlkp., ktory w zakrese swoch kompetencj ma m.n. zadana zwa^zane z planowanem strategcznym, wspolpracq z partneram zewn^trznym na rzecz rozwoju spofecznogospodarczego Masta Gorzowa Wlkp., pozyskwanem srodkow zewnetrznych, a takze wspoldzatanem z nnym jednostkam samorza^du terytoralnego oraz organzacjam zrzeszaja_cym samorza^dy. Tak w^c Referat ZT umejscowony zostal w otoczenu nstytucjonalnym, ktore sprzyjac b^dze realzacj powerzonych zadah. Pracodawcq dla osob zatrudnonych w Referace ZT jest Prezydent Masta U Gorzowa Wlkp. W zakrese realzacj zadah Referat ZT bedze stosowac regulamny wewnetrzne Urzedu Masta Gorzowa Wlkp. < munnonnu Projekt wspolfnansowany ze srodk6w Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

20 179 Wzakres dzalah Referatu ZT wchodz m.n.: opracowywane wdrazane dokumentow dotycz^cych procesu realzacj Zntegrowanych nwestycj Terytoralnych (ZT) w ramach Mejskego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.; opracowane, wdrazane oraz montorowane realzacj zapsow Strateg ZT obejmuja^cej m.n. wskazane: obszarow wsparca, wymaru terytoralnego, celow rozwojowych przewdzanych do realzacj w ramach ZT, a takze systemu wdrazana; przygotowane kryterow wyboru projektow dla ZT; organzacja posedzeh obsluga admnstracyjna Komtetu Steruja^cego ZT; opracowywane lsty projektow do dofnansowana; prowadzene dzalar nformacyjnych promocyjnych ZT; wspotpraca z gmnam MOF Gorzowa Wlkp.; wspotpraca z nnym jednostkam organzacyjnym urzedu w procese naboru realzacj projektow fnansowanych z wykorzystanem wsparca zewn^trznego. Masto Gorzow Wlkp. prefnansuje koszty pracy oraz pozostate koszty zwa^zane z funkcjonowanem Referatu ZT, a nast^pne refunduje je z naleznych srodkow POPT. Zasady wspotpracy z nstytucja^ Zarza^dzaj^C t RPO Lubuske 2020 Zasady wspotpracy pom^dzy nstytucja^ Zarza^dzajaj^ RPO Lubuske 2020 oraz zwqzkem ZT Mejskego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. okresla odrebne porozumene. 15.Uspotecznene Strateg ZT MOF GW. Zgodne z przyjetym podejscem partycypacyjnym, uspotecznene jest bardzo wazne w procese opracowana wdrazana Strateg ZT MOF GW. Wzmacna demokracj stosunk partnerstwa samorza_dow z meszkahcam. Jest to rownez pewen sposob edukacj spoleczerstwa najlepsza forma przyblzena meszkarcom planow samorza^dow, ch wta^czena, co zw^kszy skutecznosc zaplanowanych dzalah. Jest to zgodne z,,zasadam realzacj Zntegrowanych nwestycj Terytoralnych w Polsce", ktore wskazuja^, ze w proces opracowana realzacj Strateg ZT MOF GW pownn bye zaangazowan rownez lokaln aktorzy (partnerzy). POMOC TECHNCZNA NASOOOWA ST»»reGA SrfllNOCl UNlAUflOPEJSKA Roz^^relwAuSw Projekt wspottnansowany ze Srackdw Un Europejsklej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technczna

21 Warsztaty 180 W ramach prac nad powstanem projektu Strateg ZT MOF GW, w kazdej z gmn tworzqcych MOF GW, tj. w Bogdahcu, Deszczne, Klodawe Santoku oraz w Gorzowe Wlkp. przeprowadzone zostaly warsztaty, rozpoczynaja.ce prace nad strategc Zostaly one poprowadzone przez Dolnosla^ske Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. z Wroclawa - «wykonawce projektu strateg grudna 201 3r. spotkane warsztatowe mato mejsce w Gorzowe Wlkp., natomast kolejne odbyly se w pozostaych gmnach MOF GW - 16 styczna 2014r. w Klodawe Santoku oraz 17 styczna 2014r. w Bogdahcu Deszczne. Na spotkana warsztatowe zaproszen zostal m.n. radn masta oraz rad gmn,, - a takze przedstawcele placowek oswatowych, pracowncy Urz^du Masta Gorzowa Wlkp. oraz urz^dow gmn. f? nformacje o warsztatach umeszczono na mejskej strone nternetowej a takze na stronach nternetowych gmn oraz na tablcach ogtoszeh w sedzbach poszczegolnych urzedow. Celem warsztatow bylo upowszechnene zntegrowanego podejsca do problemow mejskego obszaru funkcjonalnego, a takze wypracowane dagnozy okreslene kerunkow \ rozwoju MOF GW. Podczas spotkah przeprowadzono takze czesc praktyczna^ z uczestnkam - dotycza^ca. analzy SWOT. " ( j j Perwsze konsultacje spofeczne Po wstepnym sformulowanu tekstu projektu Strateg ZT MOF GW w dnach od 6 do 20 marca 2014r., przeprowadzono konsultacje spoteczne tego dokumentu. nformacje» o konsultacjach spolecznych byly rozpowszechnone w prase o lokalnym zasegu (ukazaly se m.n. w Radu Gorzow, Gazece Wyborczej, Gazece Lubuskej oraz na stronach nternetowych takch serwsow jak: gorzow24.pl, echogorzowa.pl), a takze zameszczono o nch nformacje. w aktualnoscach na stronach nternetowych poszczegolnych urzedow gmn. \ W dokumentu wraz z formularzem uwag byl dostepny w forme elektroncznej), bezposredno w sedzbach urzedow p^cu gmn oraz podczas zorganzowanych spotkah z meszkarcam, ktore maly mejsce w kazdej z gmn tworza,cych MOF GW. "J Spotkana konsultacyjne maly charakter dwustopnowy - na perwsza, czesc spotkana ' zapraszano lderow lokalnych m.n. pracownkow urzedow, spolek mejskch, placowek «^ kultury, radnych masta gmn. Natomast druga cz^sc spotkana poswecona byta, J meszkacom. POMOC TECHNCZNA NABQOOWA SSAfECA Sl^rNOC UN A EUROFEKA ROAVOJU REC!OMAL»ECO Projekt wspolfnansowany ze srodkdw Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnecjo Pomoc Technczna

22 181 Podczas spotkar prezentowano projekt strateg, po czym byt czas na dyskusj^ wraz z uwagam do dokumentu, ktore zanotowano rozwazono wspolne z przedstawcelam z kazdej z gmn. La^czne w trakce trwana tych konsultacj wplyn^to 45 uwag, nadeslanych od stowarzyszer lub przekazanych przez meszkancow MOF GW podczas spotkan konsultacyjnych, a takze uzyskanych od samych przedstawcel gmn. Uwag maty zarowno charakter redakcyjny, jak merytoryczny, w tym odnosty se do projektow zapsanych w dokumence. Raport z konsultacj spotecznych z zestawonym uwagam oraz uzasadnenem ch przyj^ca ba^dz odrzucena, w forme tabelarycznej, opublkowano na mejskej strone nternetowej Masta Gorzowa Wlkp., natomast projekt strateg po przeredagowanu, z uwzgl^dnonym uwagam po konsultacjach zostaf przekazany wojtom poszczegolnych gmn oraz prezydentow masta Gorzowa Wlkp. Druge konsultacje spoleczne Kolejne konsultacje spoteczne wynkaja^ z ustawy z dna 3 pazdzernka 2008r. o udostepnanu nformacj o srodowsku jego ochrone, udzale spoleczehstwa w ochrone srodowska oraz ocenach oddzaywana na srodowsko (tj. Dz.U. z 2013r., poz ze zmanam). Zgodne z ww. ustawa_, w ramach konsultacj spolecznych, opn publcznej poddaje se ostateczny projekt strateg wraz z wykonana^ dla nego prognoza, oddzah/wana na srodowsko. Zgodne z prawem, konsultacje trwaj% co najmnej 21 dn. Metody wte(czena partnerow w realzacj^ Strateg ZT MOF GW W trakce prac nad powstanem Strateg ZT MOF GW zastosowano nast^puja^ce metody wla^czena partnerow (aktorow lokalnych) w realzacj dokumentu: - ogloszena na BP urzedow gmn MOF GW, - ogloszena nformacje umeszczane w aktualnoscach na stronach nternetowych urzedow gmn MOF GW, - ogtoszena nformacje w lokalnych medach, - utworzene zaktadk na posw^conej Strateg ZT MOF GW, - przeprowadzene warsztatow we wszystkch gmnach MOF GW, - konsultacje prowadzone droga, elektronczna^ poczta_ tradycyjna^, a takze mozlwosc zapoznana s ze sprawq zlozena uwag w sedzbach urzedow, - zorganzowane spotkan konsultacyjnych z meszkahcam w kazdej z gmn tworza^cych MOF GW, - prezentacja projektu Strateg ZT MOF GW podczas spotkan konsultacyjnych, POMOC TECH NCZN A UNMEUHOPE15KA ROZWOJU EURW )SK] BEGO'JALNEGO FUNraj" Projekt wsp6ffnansowany ze 6rodk6w Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techncxna

23 182 - konsultacje z nstytucjq Zarzqdzajqca^ RPO Lubuske 2020 oraz Mnsterstwem nfrastruktury Rozwoju, - artykuly w Gorzowskch Wadomoscach Samorza^dowych, nformowane spoleczerstwa w ramach przeprowadzena strategcznej oceny oddzatywana na srodowsko. Zasady partycypacj podmotow lokalnych w procese wdrazana Strateg ZT. W trakce realzacj Strateg ZT MOF GW zaktada s? zasadncze gt^boke wlqczene obywatel w proces decydowana o MOF GW, poprzez petna_ gl^boka^ konsultacj? zamerzet zapsanych w nnejszym dokumence. Konsultacje spoleczne z meszkarcam MOF GW beda, otwartym procesem dalogu wtadz z meszkahcam, maja^cym na celu podjece przez wtadze optymalnych decyzj w sprawach publcznych maja^cych wptyw na jakosc zyca meszkarcow. Celem konsultacj spolecznych jest ponadto ksztattowane poczuca odpowedzalnosc za masto gmny tworzape MOF GW, polepszane jakosc wspotpracy wtadz z meszkahcam, wzmacnane rozwjana de wspolnoty samorza^dowej. Konsultacje prowadzone w ramach realzacj Strateg ZT MOF GW moga_ operac s na nastepuja^cych zasadach: - dalogu partnerstwa - konsultacje prowadzone sa^ w duchu dalogu obywatelskego. Strony stuchaja^ s^ nawzajem, rozwazajqc argumenty wykazujq_c wole. zrozumena odmennych racj, - powszechnosc - kazdy zanteresowany tematem pownen moc dowedzec s? o planowanych prowadzonych konsultacjach wyrazc w nch swoj pogla^d, - przejrzystosc prostoty - nformacje o celu, regulach, przebegu wynku konsultacj musza^ bye rzetelne, kompletne powszechne dost^pne. Jasne mus bye, kto reprezentuje, jak pogla_d. Przejrzystosc sprzyja prostota dopasowane do sytuacj uzywanych metod, materalow j^zyka komunkacj w czase konsultacj, - obowqzku przekazana nformacj zwrotnej - kazdemu, kto zgtos opn^, nalezy s? merytoryczna odpowedz w rozsa^dnym termne, co ne wyklucza odpowedz zborczych, p - koordynacj: konsultacje majq gospodarza odpowedzalnego za ch organzacj^ LJ mozlwosc wdrozena ch wynkow. - przewdywalnosc - konsultacje pownny bye prowadzone na mozlwe jak J j najwczesnejszym etape tworzena projektow, poltyk publcznych lub planowana nwestycj tak, zeby zapewnc jak najlepsze wykorzystane opn meszkahcow. Pownny bye j prowadzone w zaplanowany sposob w oparcu o czytelne reguy. Rozne procesy m POMOC TECHNCZNA NABODOWA SBATECA SHJlNOSfl UHWEURQHUSKA RO7WOU REGON A LHEGO Projekt wspolfnansowany ze srodkow Un Europejskej w ramach Programu Operacyjnega PomocTechnczna

24 183 konsultacyjne pownny bye ze soba^ skoordynowane tak, zeby uatwac w nch udzal meszkahcom, - poszanowana nteresu publcznego - choc poszczegoln uczestncy konsultacj maja_ prawo przedstawac swoj partykularny nteres, to ostateczne decyzje podejmowane w wynku przeprowadzonych konsultacj pownny reprezentowac nteres publczny dobro ogolne. Podczas realzacj zapsow Strateg ZT MOF GW zaktnda s m.n. wykorzystywane nast^pujqcych mechanzmow wla^czana spoleczenstwa: 1) zapewnena jak najszerszego dost^pu do nformacj o przedmoce konsultacj poprzez wszelke dost^pne kanaly komunkacj ze spotecznosca_ lokalna^. Akcja nformacyjna pownna bye prowadzona z wykorzystanem mozlwe welu kanafow nformacyjnych, jak np.: - Buletyn nformacj Publcznej, - ofcjalne serwsy nternetowe gmn MOF GW, - tablce ogtoszer urz dow gmn MOF GW, - ogloszena w lokalnych srodkach przekazu (prasa, rado, telewzja), - nformacyjne spotkana debaty publczne z udzaem meszkahcow, ekspertow, przedstawce urzedow oraz rad gmn MOF GW, - plakaty ulotk, pozostate materafy promocyjne rozmeszczone w dostepnych, ucz^szczanych przez meszkahcow docelowe grupy nteresaruszy mejscach w tym mejscach uzytecznosc publcznej, np. przychodne zdrowa, szkoly, - organzacja wydarzeh w przestrzen publcznej, w tym nformowane 0 konsultacjach w trakce mprez masowych - udost^pnene nformacj w srodkach komunkacj mejskej. 2) spotkana konsutacyjne z meszkahcam, ktore moga^ bye prowadzone mn. w nastepuja^cych formach: - publczne spotkana konsultacyjne z meszkahcam umozlwaja^ce wyman opn 1 argumentow pomedzy samym meszkahcam oraz wyman^ opn argumentow pom^dzy organam meszkahcam, - warsztaty dla meszkatcow z udzalem przedstawce urzedow gmn, umozlwaja^ce zdobyce wedzy na temat konsultowanego przeds wz ca sformulowana przez uczestnkow rozwa_zana poddanego rozwazanu, - dyzury konsultacyjne w przestrzenach publcznych. Zagadnena do konsultacj zameszczane b da^ na ofcjalnych serwsach gmn MOF GW, a konsultowane dokumenty wyktadane w sedzbach urzedow gmn MOF GW. s POMOC TECHNCZNA UN A EUROPEJSKA TOzS Projekt wsp6!fnansowany ze Srodk6w Un Europejskej w ramach Programu Operacyj'nego Pomoc Technczna

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dna 4 serpna 2016 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XXIII/135/2016 RADY GMINY OSJAKÓW z dna 14 lpca 2016 r. w sprawe zman budżetu gmny w 2016r. Na podstawe art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Wojt Gminy Chojnice. Wykonanie 4. Lp. i. Wyszczegolnienie I Plan 3 URZ/\ GMINY % 5 94,6 101,0 96,6 103, ,9 100

Wojt Gminy Chojnice. Wykonanie 4. Lp. i. Wyszczegolnienie I Plan 3 URZ/\ GMINY % 5 94,6 101,0 96,6 103, ,9 100 URZ/\ GMINY w Chojnfcach S&600 Chojnce. ul. 1 Styczna SBa tetefac S719 Fax S789 NIP 10079 Wojt Gmny Chojnce Na podstawe art. 7 pkt ustawy z dna 7 serpna 009 r. o fmansach publcznych (Dz. U. z 01 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy nr 2

Materiał pomocniczy nr 2 Materał pomocnczy nr 2 Tabela: Wnosk z raportów ewaluacyjnyc na tle nstrumentów ośwatowej pozostającyc w kompetencjac organu prowadzącego Wymagana Planowane Organzowane Beżące zawadywane EFEKTY Analzuje

Bardziej szczegółowo

5 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Elektronczne podpsany przez: S awomr Parys Data: 20150602 15:47:01 5 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dna 30 marca 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Na podstawe art.

Bardziej szczegółowo

3.Obszar wsparcia Strategii ZIT MOF GW.

3.Obszar wsparcia Strategii ZIT MOF GW. 20 a takze potencjaf rozwojowy9. Zatozena poltyk spojnosc zostaly w wymarze subregonalnym uwzglednone rownez na pozome nastepuja_cych strateg:.,,stratega Zrownowazonego Rozwoju Masta Gorzowa Wlkp. na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE

INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE ^^^^^^ RPu/30233/2015 P Data 2015-04-07 INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE 11,10-444 Olsztyn fax (89) 5343623 a-"-pl/olsztyn, e-mal: w-olsztyn@porn.gov,pl Olsztyn, dna marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura: Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i

Procedura: Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i Bezpeczne projektowane nfrastruktury kolejowej Data wydana:... 3... 3... 5... 15... 24... 24... 26 Strona 2 z 26 Bezpeczne projektowane nfrastruktury kolejowej Data wydana: Cel zakres procedury projektowanu

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZAYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SYPNIEWO NA ROK 2009 Zalacznk Nr 1 do Uchwaly Nr XX/90/2008r Rady Gmny Sypnewo z dna 29 grudna 2008r GMNNY PROGRAM PROFLAKTYK ROZWAZAYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMNE SYPNEWO NA ROK 2009 Po klku latach funkcjonowana znowelzowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXV/228/2016 Rada Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik do uchwały Nr XXV/228/2016 Rada Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznk do uchwały Nr XXV/228/2016 Rada Gmny Czarna Dąbrówka z dna 28 grudna 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2017 I. Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 6 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 27 września 2017 r.

Szczecin, dnia 6 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 27 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecn, dna 6 paźdzernka 20 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XXXVI/272/20 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dna 27 wrześna 20 r. w sprawe zman w budżece gmny na rok

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS NR 1 z dna 2016 r. do Umowy nr RS/8/DO/368 z dna 21.10.2016r. zawarty pomędzy Komunkacyjnym Zwązkem Komunalnym Górnośląskego Okręgu Przemysłowego, z sedzbą w Katowcach, przy ul. Barbary 21 A, posadającym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W IV KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W IV KWARTALE 2007 ROKU. W IV kwartale 2007 r. odbyły sę 3 sesje Sejmku Podczas ww. sesj podjęto ogółem 29 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W IV KWARTALE 2007

Bardziej szczegółowo

- wysokie kwalifikacje,

- wysokie kwalifikacje, Wyklad 8. Metropole Perwotne metropola: - masto-matka masto zalozycelske kolon - gospodarcza poltyczna stolca panstwa - duze masto (powyzej 100 tys a ostatno powyzej 1mln meszkanc6w) - nowe w~zly sec osadnczej.

Bardziej szczegółowo

zarządzen1e Na Pnszvosum Mmsrn euwlca z dnia şiq.".".`f`*.?êi'.*.\'.f?: r.

zarządzen1e Na Pnszvosum Mmsrn euwlca z dnia şiq...`f`*.?êi'.*.\'.f?: r. W āłß zarządzen1e Na Pnszvosum Mmsrn euwlca z dna şiq.".".`f`*.?ê'.*.\'.f?:... 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2017 rok Na podstawe art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 3 ustawy z dna 27 serpna

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO ! PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO Ostrowec Śwętokrzysk, lstopad 2005 r. Zlecenodawca: Powat Ostroweck ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowec Śwętokrzysk Autor: Busness Moblty Internatonal

Bardziej szczegółowo

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. UCHWAŁA Nr XII/.../2016 Rady Powatu Górowskego z dna 22 czerwca 2016 r. w sprawe: zmany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2016 ROK. Na podstawe art. 12 pkt 5, art. 51 ust l ustawy z dna 5 czerwca 1998 o samorządze

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonana zadana publcznego... (tytuł zadana publcznego) w okrese od... do... określonego w umowe nr... zawartej w dnu... pomędzy... (nazwa Zlecenodawcy) a...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/353/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/353/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/353/16 RADY MIASTA TYCHY z dna 28 kwetna 2016 r. w sprawe zatwerdzena weloletnego planu rozwoju modernzacj urządzeń kanalzacyjnych w Gmne Tychy na lata 2016-2018 Na podstawe art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień na: Dostawy r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na: Dostawy r. Plan postępowań o udzelene zamóweń na: Dostawy - r. Załącznk Nr 1 do Zarządzena 768/17 Burmstrza Masta Augustowa z dna 5 lpca roku Lp. Kategora/Obekt 1 2 3 13 - Sprzęt komputerowy, akcesora komputerowe,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski Dośwadczena rekomendacje na przyszłość odnośne fnansowana boróżnorodnośc ze środków funduszy regonalnych - raport z Polsk Przemek Kalnka Sabna Lubaczewska Krzysztof Smolnck Frma EkoRozwoju sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 369/8 WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC z dna 9 paźdzernka 208 roku w sprawe zmany w budżece gmny Bolesławec na 208 rok Na podstawe art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dna 8 marca 990 r. o samorządze gmnnym

Bardziej szczegółowo

!ADC. 1.0głosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice wdziedzinie. z dnia '(«gtd/vuw'qhóv /

!ADC. 1.0głosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice wdziedzinie. z dnia '(«gtd/vuw'qhóv / ZARZĄDZENIE NR PM-3(gg/ (3 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dna '(«gtd/vuw'qhóv / w sprawe ogłoszena otwartego konkursu ofert na realzację zadana publcznego masta Glwce w dzedzne pomocy społecznej pomoc rodznom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄZENIE NR M-2745/2016 REZYENTA MIASTA GIWICE z dna 4 maja 2016 r. w sprawe zasad podzału trybu wykorzystywana środków fnansowych na dzałalność rad osedl (tekst ujednolcony ze zmanam wynkającym z zarządzena

Bardziej szczegółowo

WWW ZMW, wnoszę o: P mq'sśrtor PYRAC Okręgowego Inspektoratu Pracy. Of; WYSTĄPIENIE

WWW ZMW, wnoszę o: P mq'sśrtor PYRAC Okręgowego Inspektoratu Pracy. Of; WYSTĄPIENIE .. SPSYJUA PRACY P mq'sśrtor PYRAC Okręgowego Inspektoratu Pracy ' 80819Gdapsk ul. Okopowa 7.,.. Oddzał w Starogardze Gdańlk at Starogard Gdanskj' dma 30.05.2018 [. 03200sm MNW ragga;'ąg'g';a; grg';;g;

Bardziej szczegółowo

wme Smal/27 Qrwa 46/5046

wme Smal/27 Qrwa 46/5046 ** * Spraw Wewnętrznych. : Admnstracj Illlllllllllllll Wll.I'l wme Z. 1%: Jarosław Zelńsk Sekretarz Stanu DOLZK-OL-552-23/2018 Warszawa, dna 19 styczna 2018 r. Szanowny Pan Artur Chojeck Wojewoda Warmńsko-Mazursk

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWCIĘCIA FUNDUSZ PREFEROWANY/ ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

zarząpzer~i1e Na PRszYoizi~i'rA MIASTA si.1w1ce zdnia 2018 r.

zarząpzer~i1e Na PRszYoizi~i'rA MIASTA si.1w1ce zdnia 2018 r. Ó zarząpzer~1e Na PRszYoz~'rA MASTA s.1w1ce _ pg zdna 2018 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 3 ustawy 2 dna 27 serpna 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do opracowania:

Załącznik do opracowania: Załącznk do opracowana: WYJAŚNIENIE STATUSU KWALIFIKOWALNOŚCI OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ, W TYM IRU, W PROGRAMIE OPERACYJNYM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ ORAZ 16 REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH, WYJAŚNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 L.p. 1 Obszar pracy wynkający z rozporządzena Planowane, organzowane procesu dydaktyczno wychowawczego Zadane Sposób realzacj Planowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

RODO final countdown - nowa jakość w ochronie danych osobowych

RODO final countdown - nowa jakość w ochronie danych osobowych RODO fnal countdown - nowa jakość w ochrone danych osobowych TEMAT WYSTĄPIENIA: Ocena wprowadzana obowązków RODO w JST PRELEGENT Arkadusz ŚPIEWAKOWSKI PRELEGENT VIOLETTA DĄBROWSKA członek SIODO WSPÓŁAUTOR

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia roku

POROZUMIENIE. z dnia roku Załcznk do UCHWAŁY NR LXI/710/02 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dna 1 padzernka 2002 r. POROZUMIENIE z dna... 2002 roku Na podstawe: 1. Uchwały Nr... Rady Masta...z dna... 2002 r w sprawe porozumena 2. Uchwały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Budimex S.A. ul.stawki40 01-040 Warszawa

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Budimex S.A. ul.stawki40 01-040 Warszawa Warszawa, dna marca 203 r. Budmex S.A. ul.stawk40 0-040 Warszawa Zamawaj^cy: UKBSSp. zo.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gnezno tel.: +48 (06) 424 58 00 faks:+48 (06) 426 35 67 http://www.urbs.gnezno.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 110/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 110/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Unwersytetu Kazmerza Welkego Nr 110/2016/2017 z dna 27 czerwca 2017 r. w sprawe określena zakładanych efektów kształcena dla kerunku studów nformacja naukowa bblotekoznawstwo studa perwszego

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ż Ż Ż ś Ż ś Ę Ą Ź ż zacznk nr 1 do uchway nr 2812013 Sen atu Nazwa Wydzau Nazwa kerunku studw Szczec Wydza Nauk o Zem Geoanaltvka obszar ksztacena / obszary ksztacena, z ktrych zosta obszar nauk przyrodnczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Projekt z d 19 grud 2018 r. Zatwerdzony przez... UCHWŁ NR 3.021.2018 RDY MIEJSKIEJ W KRZEPICCH z d 28 grud 2018 r. w sprawe Gmnnego Programu Przecwdzała Narkoman rok 2019 Na podstawe art.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/199/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/199/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r. z dna 24.04.2008 r. zadane realzacj 1 Zespół Szkół Specjalnych Gryfno / SOSW 1.1 Adaptacja pomeszczeń budynku gmny Gryfno na budynek szkoły z stosm potrzeb osób nepełnosprawnych. 00 000 0 000 530 000 00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne : Symbol KEK

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne : Symbol KEK Efekty kształcena - studa perwszego stopna na kerunku bezpeczeństwo wewnętrzne : Symbol KEK K_W01 K_W02 K_W03 Ops efektów kształcena WIEDZA zna podejśca badawcze, nurty teoretyczne oraz termnologę używaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikitcyjny zadania, tzw. ID. Karta analizy zadania zgioszonego do budzetu obywatelskiego

Numer identyfikitcyjny zadania, tzw. ID. Karta analizy zadania zgioszonego do budzetu obywatelskiego Numer dentyfktcyjny zadana, tzw. D. Karta analzy zadana zgoszonego do budzetu obywatelskego ;, CzgSe A. Metryczka zadana (~ypelna Buro ds. Partycypacj Spolecznej). 1. D zadana W 0085 2. Tytul zadana. Wdzew

Bardziej szczegółowo

z zima i..i`;'."'.4=.-'ż'~..*-.':"`;'í... ft 2018 r-

z zima i..i`;'.'.4=.-'ż'~..*-.':`;'í... ft 2018 r- "`=;'Ĺ:-. f~ 7' znnząozera NR Pnezvoawn -msfn e.1w1c z zma..`;'."'.4=.-'ż'~..*-.':"`;'í... ft 2018 r- w sprawe zman budżetu masta Gwce na 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 u_sľ- 1. BT- 257

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

5 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec 0 kwotę zł,

5 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec 0 kwotę zł, ZARZĄDZENIE NR 358/8 WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC z dna 3 serpna 208 roku w sprawe zmany w budżece gmny Bolesławec na 208 rok Na podstawe art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dna 8 marca 990 r. o samorządze gmnnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Załącznik do uchwały nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. Załącznk do uchwały nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskego z dna 23 serpna 2016 r. INSTRUKCJA WYKONAWCZA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Bardziej szczegółowo

zarząozen1e NRq.. Ći.;.:`.:Í.~:* ł

zarząozen1e NRq.. Ći.;.:`.:Í.~:* ł ._ I - f- =. LV '-1 zarząozen1e NRq.. Ć.;.:`.:Í.~:* ł pnezvoenm MIASTA Guwrce T' ',_ ` _-I,- z dna 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2017 rok 'łn Na podstawe art. 222 ust. 4; art. 247 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

z tego z tego Wypłaty z związane Świadczeni a na rzecz m realizacją ich statutowy ch zadań h naliczane

z tego z tego Wypłaty z związane Świadczeni a na rzecz m realizacją ich statutowy ch zadań h naliczane Dzał Rozdzał Załącznk Nr 1 do uchwały (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Admnstracja publczna 70 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0-20 000-20 000 0 0 Urzędy gmn (mast mast na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZEN IE N 5 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 2018 r.

ZARZĄDZEN IE N 5 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 2018 r. ZARZĄDZEN IE N 5 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dna 2018 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 4 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Karta analizy. propozycji zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na 2016 r.

Karta analizy. propozycji zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na 2016 r. :,-;, *@. "C'.j>.,., 7.-*., A ; : -, C -. :""4,Numer dentyfkacyjng zadana, tzw. D. Karta analzy propozycj zadana zgloszonego do budetu obywatelskego na 2016 r. : CzeC. A. Analza kompletnoc poprawnoc formularza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej S t r o n a Regulamn rozgrywek Śląskej Lg Bznesowej Postanowena ogólne. Organzatoram rozgrywek Śląskej Lg Bznesowej są Fundacja Edukacj Przedsęborczej z sedzbą w Chorzowe oraz Górnośląska Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka.

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka. Podstawy oceny ekonomcznej przedsęwzęć termo-modernzacyjnych modernzacyjnych -Proste (statyczne)-spb (prosty czas zwrotu nakładów nwestycyjnych) -ZłoŜone (dynamczne)-dpb, NPV, IRR,PI Cechy metod statycznych:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok UCHWAŁA NR ORN.0007.81.2013 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dna 30 grudna 2013 r. w sprawe uchwalena budżetu Gmny Olecko na 2014 rok Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lt. d lt. ustawy z dna 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WÓJT. zarządza się, co następuje: WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 364/18

WÓJT. zarządza się, co następuje: WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 364/18 ZARZĄDZENIE NR 364/8 WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC z dna 28 wrześna 208 roku w sprawe zmany w budżece gmny Bolesławec na 208 rok Na podstawe art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dna 8 marca 990 r. o samorządze gmnnym

Bardziej szczegółowo

I Zadanie ogólnomiejskie

I Zadanie ogólnomiejskie u 1 O jg O/ J,;019 201~ ~et, Formularz zgłoszenowyzadana w ramach GBO., Jb Jc};:Jr

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/171/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 30 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/171/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XVII/171/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. CZĘŚĆ OGÓLNA

WARUNKI TECHNICZNE I. CZĘŚĆ OGÓLNA - remont System Warunk technczne da opracowana projektu remontu wylotu kolektora śceków oczyszczonych do rzek Operator Gazocągów Przesyłowych 48-2009 GAZ-SYSTEM S.A. 05-126 Neporęt - Pembetszczyzna, ul.

Bardziej szczegółowo

L6dz. dnia 1 marc a 2019 r.

L6dz. dnia 1 marc a 2019 r. -~.----~-. ------------ ~------------- t- ------------~. URZ1\D MASTA LOnZ DEPARTAt"ENT PP.ACY. ED~K.CJ: SPORTU WYDZAt SPORTU 90-532 :.6dz ul. ks. Skorupkl 21 1 1. 4.2 63MS ~.f'l.4.2. "~M& ')$ L6dz. dna

Bardziej szczegółowo

ZARZi\DZENIE Nr8966 NII/I8 PREZYDENTA MIASTA LODZI

ZARZi\DZENIE Nr8966 NII/I8 PREZYDENTA MIASTA LODZI ZARZ\DZENE Nr8966 N/8 PREZYDENTA MASTA LODZ z dna AG Jpca 2018 r. w sprawc zman w plane fnansowym Urz~du Masta Lodz oraz w plane wydatk6w budzetu masta Lodz na 2018 rok. "a podsta\\e 311. 30 ust. Ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA PRZEWORSKA

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA PRZEWORSKA 2016 za. Załącznk do Uchwały Nr XXXIII/279/17 Rady Masta Przeworska z dna 26 styczna 2017r ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA PRZEWORSKA Przeworsk,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA ŁOMŻA, Załącznik 01 karta nr 1. PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA ŁOMŻA, Załącznik 01 karta nr 1. PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA ŁOMŻA, Załącznik 01 karta nr 1 Energetyka oświetlenie i OZE Zadanie 1.1. Zadania w zakresie budowy, modernizacji i rozbudowy systemu elektroenergetycznego na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

' Dzałk znaduace _se poza lnam rozqranczaacvm pas droqowv podleqaace oqranczenu w korzystanu - w celu realzacj obowazku (art. 11f_u t. 1 pkt 8 lt. e)

' Dzałk znaduace _se poza lnam rozqranczaacvm pas droqowv podleqaace oqranczenu w korzystanu - w celu realzacj obowazku (art. 11f_u t. 1 pkt 8 lt. e) PREZYDENT MIASTA GLIWICE W IlllllIlllllllllllll l l l l l III OBWIESZCZENIE AB.624D.7.2.2018 z dna 45 maja 2018 r. Na podstawe art. 49 ustawy z dna 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowana admnstracyjnego

Bardziej szczegółowo