Testy podsumowujące. do każdego rozdziału podręcznika Dziś i jutro. Część 1 i Ja i moje otoczenie Test 1 Test 2 Klucz do testów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testy podsumowujące. do każdego rozdziału podręcznika Dziś i jutro. Część 1 i 2. 1. Ja i moje otoczenie Test 1 Test 2 Klucz do testów"

Transkrypt

1 Testy podsumowujące do każdego rozdziału podręcznika ziś i jutro. zęść 1 i 2 1. Ja i moje otoczenie Test 1 Test 2 Klucz do testów s Samorządna Rzeczpospolita Test 1 Test 2 Klucz do testów s Naród i społeczeństwo Test 1 Test 2 Klucz do testów s Polska i świat Test 1 Test 2 Klucz do testów s Państwo Test 1 Test 2 Klucz do testów s Moja przyszłość zawodowa Test 1 Test 2 Klucz do testów s Mój udział w życiu gospodarczym Test 1 Test 2 Klucz do testów s System polityczny państwa polskiego s. 26 Test 1 Test 2 Klucz do testów

2 Test 1 Ja i moje otoczenie Test podsumowujàcy rozdział I ziê i jutro. z Êç 1 1 p. WyjaÊnij, co oznacza termin to samoêç osobista Imi i nazwisko ata 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 32 punkty Klasa 2 Wstaw znak obok zdaƒ prawdziwych. Osoby prowadzàce konsumpcyjny styl ycia skupiajà si głównie na rozwijaniu swoich talentów. złowiek, którego charakteryzuje konsumpcyjny styl ycia, bardziej ceni posiadanie dobrego samochodu ni przyjaêƒ. Ludzie prowadzàcy konsumpcyjny styl ycia przywiàzujà zbyt du à wag do jedzenia. Konsumpcyjny styl ycia prowadzi osoba, dla której dobra materialne nie stanowià istotnej wartoêci. p. 3 Zamaluj kratk przy czynnoêciach charakterystycznych dla biernego stylu ycia. p. A jazda konna oglàdanie telewizji czytanie komiksów udział w kursie pływania E słuchanie muzyki F organizowanie akcji na rzecz schroniska dla zwierzàt 4 Wstaw znak obok postaci, którà mo na uznaç wyłàcznie za autorytet pozorny. Uzasadnij swojà opini. p. Jan Paweł II Lech Wał sa Harry Potter 5 Napisz, czym jest socjalizacja. p. 6 PodkreÊl zdanie tłumaczàce, dlaczego człowiek jest istotà społecznà. 0 1 p. złowiek nabywa wiedz i umiej tnoêci w trakcie kontaktów z innymi ludêmi. złowiek potrzebuje innych ludzi, aby dbaç o swojà sylwetk. 1

3 Test 1 7 Zapisz w wyznaczonym miejscu termin, którego dotyczy podana definicja. 0 1 p zasady post powania w okreêlonych sytuacjach i oczekiwania ze strony otoczenia wobec danej osoby, kształtujàce jej postaw. 8 Odpowiedz, jak nazywamy człowieka przekazujàcego komunikat, a jak osob, p. która otrzymuje t informacj. KOMUNIKAT Połàcz terminy z odpowiednimi wyjaênieniami. 0 5 p. postawa kompromisowa wspólne rozwiàzywanie problemu unikanie konfliktu uleganie rywalizacja traktowanie konfliktu jako gry, w której trzeba zwyci yç lekcewa enie problemu, odkładanie rozwiàzania na póêniej post powanie zgodnie z interesem strony przeciwnej dà enie do zaspokojenia w jak najwi kszym stopniu àdaƒ obu uczestników sporu poszukiwanie rozwiàzania, na które zgodzà si obie strony, przy czym ka da z nich coê zyska i coê straci 10 Uzupełnij tabel przedstawiajàcà przykładowy podział społeczny. OkreÊl rodzaj 0 4 p. poszczególnych grup wynikajàcy z wymienionych kryteriów. Grupy społeczne ze wzgl du na liczebnoêç ze wzgl du na rodzaj wi zi Podział ze wzgl du na rodzaj członkostwa ze wzgl du na trwałoêç katolicy kierowcy rajdowi policjanci uczniowie 11 WyjaÊnij, jakà rol odgrywa w społeczeƒstwie rodzina. p. 12 Podaj nazwy instytucji tworzàcych władze szkoły Wpisz w wyznaczone miejsce termin, którego dotyczy podana definicja. 0 1 p zasady post powania, których podstaw stanowià przepisy ustalane przez paƒstwo. Konsekwencjà nieprzestrzegania tych reguł jest nało enie kary w postaci grzywny lub wi zienia. 14 Wymieƒ trzy rodzaje nietolerancji

4 Test 2 Ja i moje otoczenie Imi i nazwisko Test podsumowujàcy rozdział I ziê i jutro. z Êç 1 ata 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 34 punkty Klasa 1 Wymieƒ cztery elementy, które składajà si na to samoêç człowieka. 0 4 p Wstaw znak obok definicji to samoêci społecznej. ÂwiadomoÊç zwiàzków z innymi ludêmi, połàczona z dostrzeganiem własnej przynale noêci do okreêlonych grup społecznych. Sposób postrzegania własnej osoby, stworzony dzi ki zauwa eniu swojej odr bnoêci od innych ludzi. 0 1 p. 3 Zamaluj kratk przy czynnoêciach charakterystycznych dla aktywnego stylu ycia. A praca w stowarzyszeniu na rzecz pomocy osobom bezdomnym trenowanie gry w piłk r cznà słuchanie muzyki E F malowanie obrazów czytanie komiksów oglàdanie telewizji 4 PodkreÊl zdanie tłumaczàce, dlaczego człowiek jest istotà społecznà. 0 1 p. złowiekowi trudno si prawidłowo rozwijaç bez kontaktów z innymi ludêmi. złowiek mo e si rozwijaç bez kontaktu z innymi ludêmi. 5 Wska, która z wymienionych par ról społecznych wchodzi ze sobà w konflikt. Uzasadnij swój wybór. p. patriota szpieg uczeƒ syn sportowiec biznesmen 6 SkreÊl w ka dym nawiasie jedno z wyra eƒ, tak aby zdania były prawdziwe. p. Poprzez mow ciała przekazujemy (40% / 65%) informacji. Mowa ciała okreêlana jest jako komunikacja (werbalna / niewerbalna). 7 Wymieƒ dwie przyczyny konfliktów. p

5 Test 2 8 Uzupełnij zdania. Grupa społeczna to inaczej składajàca si co najmniej z osób. Ludzi tych łàczà trwałe Na podstawie przykładowego podziału społecznego przedstawionego w tabeli okreêl rodzaj 0 4 p. poszczególnych grup. Weê pod uwag podane kryteria. Grupy społeczne ze wzgl du na liczebnoêç ze wzgl du na rodzaj wi zi Podział ze wzgl du na rodzaj członkostwa ze wzgl du na trwałoêç posłowie dru yna siatkówki kolekcjonerzy znaczków mieszkaƒcy Gdaƒska 10 Przyporzàdkuj funkcjom rodziny odpowiednie definicje. funkcja prokreacyjna funkcja opiekuƒcza funkcja socjalizacyjna kształtowanie właêciwych zachowaƒ społecznych dbałoêç o zachowanie ciàgłoêci gatunku ludzkiego opieka nad członkami rodziny 11 p. WyjaÊnij, co oznacza termin statut szkoły. 12 Podaj nazwy organów szkoły wykonujàcych poszczególne zadania. 0 4 p. A. wyst powanie do kuratorium oêwiaty z wnioskiem o dokonanie oceny działalnoêci szkoły zatwierdzanie ocen uczniów na koniec semestru i roku szkolnego zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły redagowanie oraz wydawanie gazetki szkolnej Zapisz w wyznaczonym miejscu termin, którego dotyczy podana definicja. 0 1 p reguły wskazujàce, jak powinno si post powaç i jakich zachowaƒ nale y si wystrzegaç w danej społecznoêci. 14 Wytłumacz, czym jest tolerancja. p. 2

6 Klucz do testów Ja i moje otoczenie O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Nr zad. 1. WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania To samoêç osobista to obraz własnej osoby, który człowiek tworzy dzi ki dostrzeganiu swojej odr bnoêci od innych ludzi. Podanie właêciwego wyjaênienia 2 p złowiek, którego charakteryzuje konsumpcyjny styl ycia, bardziej ceni posiadanie dobrego samochodu ni przyjaêƒ. Ludzie prowadzàcy konsumpcyjny styl ycia przywiàzujà zbyt du à wag do jedzenia. zynnoêci charakterystyczne dla biernego stylu ycia to: oglàdanie telewizji i E słuchanie muzyki. Za autorytet pozorny nale y uznaç Harry ego Pottera. Jest to bowiem postaç fikcyjna, a wi c nieistniejàca w rzeczywistoêci. Socjalizacja to proces trwajàcy całe ycie, polegajàcy na ciàgłym przyswajaniu przez człowieka wartoêci, postaw i zachowaƒ charakterystycznych dla jego otoczenia. 6. złowiek nabywa wiedz i umiej tnoêci w trakcie kontaktów z innymi ludêmi Podana definicja dotyczy terminu rola społeczna nadawca KOMUNIKAT odbiorca traktowanie konfliktu jako gry, w której trzeba zwyci yç postawa kompromisowa lekcewa enie problemu, odkładanie rozwiàzania wspólne rozwiàzywanie na póêniej 9. problemu post powanie zgodnie z interesem strony przeciwnej 0 5 unikanie konfliktu uleganie rywalizacja Grupy społeczne ze wzgl du na liczebnoêç dà enie do zaspokojenia w jak najwi kszym stopniu àdaƒ obu uczestników sporu poszukiwanie rozwiàzania, na które zgodzà si obie strony, przy czym ka da z nich coê zyska i coê straci Podział ze wzgl du na rodzaj wi zi ze wzgl du na rodzaj członkostwa ze wzgl du na trwałoêç 10. katolicy du a pierwotna formalna trwała 0 4 kierowcy rajdowi mała wtórna formalna krótkotrwała Za ka de właêciwie zaznaczone zdanie Ka da właêciwie zaznaczona czynnoêç Zaznaczenie właêciwej odpowiedzi Podanie właêciwego uzasadnienia Podanie właêciwego wyjaênienia 2 p. PodkreÊlenie właêciwego zdania Podanie właêciwego terminu Za ka de właêciwie podane okreêlenie Ka de właêciwe przyporzàdkowanie Za właêciwe uzupełnienie ka dego wiersza tabeli policjanci du a wtórna formalna trwała uczniowie du a wtórna formalna trwała 11. Rodzina jest podstawowà grupà społecznà. Zwiàzki rodzinne opierajà si na miłoêci i wzajemnej trosce, co pozwala człowiekowi budowaç właêciwe relacje z innymi ludêmi. Podanie właêciwego wyjaênienia 2 p. 12. Władze szkoły tworzà: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły. 13. Podana definicja dotyczy norm formalnych (prawnych) Przykładowe rodzaje nietolerancji: rasowa, religijna, polityczna. Za ka dà właêciwà odpowiedê Podanie właêciwego terminu Za ka dy właêciwy przykład

7 Klucz do testów 7 2 O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Nr zad WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania To samoêç człowieka tworzà takie elementy, jak: płeç, màdroêç, Êwiatopoglàd, moralnoêç. A ÂwiadomoÊç zwiàzków z innymi ludêmi, połàczona z dostrzeganiem własnej przynale noêci do okreêlonych grup społecznych. praca w stowarzyszeniu na rzecz pomocy osobom bezdomnym trenowanie gry w piłk r cznà malowanie obrazów 4. złowiekowi trudno si prawidłowo rozwijaç bez kontaktów z innymi ludêmi Role, które wchodzà ze sobà w konflikt, to para: patriota i szpieg. Nie mo na bowiem jednoczeênie kochaç i zdradzaç swojej ojczyzny. Poprzez mow ciała przekazujemy 65% informacji. Mowa ciała okreêlana jest jako komunikacja niewerbalna. o konfliktu mo e doprowadziç np. naruszanie interesów jednej ze stron czy próba zaspokojenia swoich potrzeb kosztem innych osób. Grupa społeczna to inaczej zbiorowoêç składajàca si co najmniej z trzech osób. Ludzi tych łàczà trwałe wi zi Za ka dy właêciwie wymieniony element Zaznaczenie właêciwego zdania Ka da właêciwie zaznaczona czynnoêç PodkreÊlenie właêciwego zdania Zaznaczenie właêciwej odpowiedzi Podanie właêciwego uzasadnienia SkreÊlenie właêciwych wyra eƒ w obu zdaniach 2 p. SkreÊlenie właêciwego wyra enia w jednym zdaniu Ka dy właêciwie podany przykład Za ka dy właêciwie wpisany wyraz 9. posłowie du a wtórna formalna trwała 0 4 dru yna siatkówki mała wtórna formalna krótkotrwała kolekcjonerzy znaczków du a wtórna nieformalna krótkotrwała mieszkaƒcy Gdaƒska du a pierwotna nieformalna trwała funkcja prokreacyjna kształtowanie właêciwych zachowaƒ społecznych 10. funkcja opiekuƒcza dbałoêç o zachowanie ciàgłoêci gatunku ludzkiego funkcja socjalizacyjna opieka nad członkami rodziny 11. Grupy społeczne ze wzgl du na liczebnoêç Podział ze wzgl du na rodzaj wi zi ze wzgl du na rodzaj członkostwa ze wzgl du na trwałoêç Statut szkoły to dokument regulujàcy funkcjonowanie szkoły, opracowywany przez ka dà placówk samodzielnie. Za właêciwe uzupełnienie ka dego wiersza tabeli Ka de właêciwe przyporzàdkowanie WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. 12. A. rada szkoły. rada pedagogiczna. dyrektor szkoły. samorzàd uczniowski 0 4 Ka da właêciwie podana nazwa 13. Podana definicja dotyczy norm obyczajowych (nieformalnych) Tolerancja to poszanowanie cudzych poglàdów, obyczajów, zachowaƒ, nawet jeêli całkowicie ró nià si one od naszych. Podanie właêciwego terminu WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p.

8 8 Test 1 Naród i społeczeƒstwo Test podsumowujàcy rozdział II ziê i jutro. z Êç Imi i nazwisko ata Klasa 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 26 punktów. 1 OkreÊl, do jakiego rodzaju potrzeb nale à opisane dà enia. 0 4 p. ch ç rozwijania własnych umiej tnoêci i zdobywania wiedzy dà enie do zdobycia szacunku innych osób pragnienie utrzymania kontaktu z ludêmi zaspokajanie głodu Wstaw znak w kratk obok cech charakteryzujàcych ludzi wywodzàcych si 0 4 p. z jednego narodu. przynale noêç do tej samej grupy społecznej posiadanie wspólnego dziedzictwa narodowego poczucie to samoêci narodowej zamieszkiwanie tego samego terytorium ró ne pochodzenie porozumiewanie si wspólnym j zykiem 3 Wymieƒ polskie symbole narodowe Wytłumacz, co oznacza poj cie ojczyzna. p. 5 Zapisz w wyznaczonym miejscu termin, którego dotyczy podana definicja. 0 1 p przekonanie, e ojczyznà człowieka jest cały Êwiat, połàczone z biernà postawà wobec spraw własnego narodu. 6 WyjaÊnij, czym jest mniejszoêç narodowa. p. 1

9 Test 1 7 Przeczytaj tekst êródłowy i wykonaj polecenie. p. Michał Głowiƒski, teoretyk literatury, eseista, pisarz: Patriotyzm to dla mnie przede wszystkim stosunek do j zyka polskiego, polskiej przyrody, polskich tradycji i polskiej historii, a tak e do zabytków. [...] Patriota dziê powinien dbaç o polski j zyk i naszà tradycj kulturalnà, o to, eby dzieła polskiej literatury były powszechnie dost pne [...]. Jan Mela, polarnik: Patriotyzm to przede wszystkim nieprzedkładanie własnych potrzeb i ch ci nad dobro innych. To umiej tnoêç myêlenia tak e o innych, czyli wyzbycie si egoizmu. Mo na by to nazwaç choç brzmi to troch patetycznie i górnolotnie dbaniem o dobro narodu, czyli o dobro innych Polaków. [...] Fragment: Zamaluj kratk przy właêciwym dokoƒczeniu ka dego zdania. Patriotyzm kojarzy si z szacunkiem dla dorobku kulturalnego narodu A Michałowi Głowiƒskiemu. Janowi Meli. Janowi Meli i Michałowi Głowiƒskiemu. adnemu z autorów. Według Jana Meli patriotyzm oznacza A trosk o komfort rzàdzàcych. uwzgl dnianie wyłàcznie swoich potrzeb. gromadzenie dóbr materialnych. dbanie o dobro innych. 8 Zapisz nazwy dwóch paƒstw, w których Polonia liczy ponad milion osób. p Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie i wykonaj polecenie. Negatywny stosunek Polaków do mniejszoêci narodowych èródło: OkreÊl, wobec której mniejszoêci narodowej Polacy odnosili si najbardziej nieprzychylnie w 1992 r. Nast pnie wyjaênij, jak z czasem zmieniło si to nastawienie. Podaj przyczyny takiej przemiany. 10 Połàcz terminy z odpowiednimi opisami. klasa wy sza klasa Êrednia klasa ni sza Tworzà jà osoby pracujàce w cudzej firmie lub majàce własne niewielkie przedsi biorstwo. Jej przedstawiciele osiàgajà dochody pozwalajàce bez trudu utrzymaç rodzin, dom i samochód. Nale à do niej ludzie z najni szym wykształceniem, najcz Êciej bezrobotni lub pracujàcy fizycznie w cudzym przedsi biorstwie. Ze wzgl du na niskie dochody nierzadko majà oni problemy z utrzymaniem rodziny. W jej skład wchodzà osoby b dàce właêcicielami du ych firm lub piastujàce najwy sze stanowiska w instytucjach publicznych. 2

10 10 Test 2 Naród i społeczeƒstwo Test podsumowujàcy rozdział II ziê i jutro. z Êç Imi i nazwisko ata Klasa 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 27 punktów. 1 Wstaw znak w kratk obok cech charakteryzujàcych ludzi z tej samej wspólnoty 0 4 p. lokalnej. wspólne miejsce zamieszkania wykonywanie takiego samego zawodu wspólna wiara zbli one warunki ycia podobne problemy wspólna tradycja 2 OkreÊl, które z opisanych potrzeb sà potrzebami ni szego rz du, a które wy szego. 0 4 p. potrzeba uznania i szacunku potrzeby duchowe potrzeba przynale noêci potrzeby naturalne Wymieƒ polskie symbole narodowe Wytłumacz, co to jest patriotyzm. p. 5 Połàcz poj cia z odpowiednimi wyjaênieniami. rasizm nacjonalizm szowinizm uwielbienie własnego narodu i jednoczesna pogarda wobec innych nacji przekonanie o wrodzonej wy szoêci jednej rasy ludzkiej nad drugà podporzàdkowanie praw obywateli interesom paƒstwa 6 WyjaÊnij znaczenie terminu Polonia. p. 7 Zamaluj kratk przy właêciwym dokoƒczeniu zdania. Społeczeƒstwo to 0 1 p. A grupa osób majàcych podobne wykształcenie i dochody o zbli onej wysokoêci. ludzie nale àcy do jednej klasy społecznej. zorganizowana zbiorowoêç ludzi mieszkajàcych na danym terytorium, posiadajàcych wspólne obyczaje i j zyk. osoby majàce takie same zainteresowania. 1

11 Test 2 8 Przeczytaj tekst êródłowy i wykonaj polecenie. p. Amerykanie w popularnych w USA dowcipach o Polakach przedstawiajà nas jako pracujàcego na roli przygłupiego parobka [...]. Z drugiej strony Polska w Ameryce kojarzona jest z SolidarnoÊcià, Wał sà i Janem Pawłem II. [...] Stereotyp Polaka-głupka funkcjonuje w USA od poczàtków przybywania Polaków do tego kraju. [...] przed I i II wojnà Êwiatowà. Przybyli do USA Polacy byli z reguły ludêmi biednymi, którzy nie potrafili odnaleêç si w panujàcych tam realiach, a wêród imigrantów powszechny był analfabetyzm. Stereotyp o Polaku-głupku do dziê nie został wykorzeniony z kultury amerykaƒskiej. [...] [...] Pierwszym wa nym wydarzeniem rzutujàcym na pozytywne postrzeganie nas za granicà jest wybór Karola Wojtyły na papie a. Kolejnym czynnikiem zmieniajàcym stereotyp Polaka w USA jest działalnoêç SolidarnoÊci w latach 80. [...] Podczas przemian społeczno-politycznych w la - tach 80. w Stanach Zjednoczonych pojawił si stereotyp Polaka-romantyka walczàcego z komunizmem, a nasz kraj był uto samiany z Lechem Wał sà. Od tego momentu Amerykanie zacz li postrzegaç nas jako walczàcych o wyzwolenie si spod władzy komunistycznej bohaterów [...]. Fragment: P. Matysiak, Jak Amerykanie postrzegajà Polaków?, Wstaw znak obok zdaƒ prawdziwych. WspółczeÊnie w Ameryce funkcjonujà tylko negatywne stereotypy na temat Polaków. zi ki ukształtowaniu si pozytywnego stereotypu Polaka mieszkaƒcy USA przestali niekorzystnie oceniaç nasz naród. Amerykanie uwa ajà, e Polacy sà słabo wykształceni. W społeczeƒstwie amerykaƒskim istnieje zarówno pozytywny, jak i negatywny wizerunek Polaka. 9 Wska na mapie trzy paƒstwa, z których pochodzà najliczniejsze mniejszoêci narodowe mieszkajàce w Polsce. Pierwsze z nich oznacz literà A, drugie literà, a trzecie literà. Nast pnie zapisz nazw ka dego z tych krajów. A Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie i wykonaj polecenie. Odsetek Polaków majàcych dost p do internetu Odpowiedz, jak w latach zmieniał si dost p społeczeƒstwa polskiego do internetu. Podaj dwie przyczyny tego zjawiska èródło: 2

12 Klucz do testów Naród i społeczeƒstwo O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Nr zad. WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania 1. potrzeba samorealizacji potrzeba uznania i szacunku potrzeba przynale noêci potrzeba naturalna 0 4 Ka da właêciwa odpowiedê 2. posiadanie wspólnego dziedzictwa narodowego poczucie to samoêci narodowej zamieszkiwanie tego samego terytorium porozumiewanie si wspólnym j zykiem 0 4 Za ka dà właêciwie zaznaczonà cech 3. biało-czerwona flaga biały orzeł ze złotà koronà na czerwonym tle hymn Mazurek àbrowskiego Ka dy właêciwie podany symbol 4. Ojczyzna to kraj zamieszkania, urodzenia lub pochodzenia, z którym łàczy człowieka szczególna wi ê uczuciowa. 5. Podana definicja dotyczy terminu kosmopolityzm MniejszoÊç narodowa to grupa osób innej narodowoêci ni zbiorowoêç dominujàca na terenie danego paƒstwa. WłaÊciwym dokoƒczeniem pierwszego zdania jest fragment w punkcie A: Patriotyzm kojarzy si z szacunkiem dla dorobku kulturalnego narodu Michałowi Głowiƒskiemu. WłaÊciwym dokoƒczeniem drugiego zdania jest fragment w punkcie : Według Jana Meli patriotyzm oznacza dbanie o dobro innych. Grupy polonijne liczàce ponad milion osób yjà w Stanach Zjednoczonych i razylii. Najbardziej nieprzychylny stosunek Polacy mieli do mniejszoêci niemieckiej. Z czasem jednak zacz li oceniaç t grup coraz bardziej pozytywnie, do czego przyczyniły si m.in.: poprawa stosunków mi dzy dwoma paƒstwami, wstàpienie Polski do Unii Europejskiej i postawa otwartoêci wêród młodzie y. Tworzà jà osoby pracujàce w cudzej firmie lub majàce własne niewielkie przedsi biorstwo. Jej przedstawiciele osiàgajà dochody pozwalajàce bez trudu utrzymaç klasa wy sza rodzin, dom i samochód. klasa Êrednia Nale à do niej ludzie z najni szym wykształceniem, 10. klasa ni sza najcz Êciej bezrobotni lub pracujàcy fizycznie w cudzym przedsi biorstwie. Ze wzgl du na niskie dochody nierzadko majà oni problemy z utrzymaniem rodziny. W jej skład wchodzà osoby b dàce właêcicielami du ych firm lub piastujàce najwy sze stanowiska w instytucjach publicznych. WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. Podanie właêciwego terminu WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. WłaÊciwe dokoƒczenie ka dego zdania Za ka dà właêciwie podanà nazw paƒstwa Podanie właêciwej nazwy mniejszoêci narodowej Podanie odpowiedniego wyjaênienia Podanie właêciwej przyczyny opisanego zjawiska Ka de właêciwe przyporzàdkowanie

13 Klucz do testów 13 2 O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Nr zad. WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania 1. wspólne miejsce zamieszkania zbli one warunki ycia podobne problemy wspólna tradycja 0 4 Za ka dà właêciwie zaznaczonà cech 2. potrzeba wy szego rz du potrzeba wy szego rz du potrzeba ni szego rz du potrzeba ni szego rz du 0 4 Ka da właêciwa odpowiedê 3. biało-czerwona flaga biały orzeł ze złotà koronà na czerwonym tle hymn Mazurek àbrowskiego Ka dy właêciwie podany symbol 4. Patriotyzm to miłoêç do ojczyzny, połàczona z wypełnianiem wobec niej obowiàzków. uwielbienie własnego narodu i jednoczesna pogarda rasizm wobec innych nacji 5. nacjonalizm przekonanie o wrodzonej wy szoêci jednej rasy ludzkiej szowinizm nad drugà podporzàdkowanie praw obywateli interesom paƒstwa WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. Ka de właêciwe przyporzàdkowanie 6. Poloni tworzà grupy polskich emigrantów i ich potomków, mieszkajàcych poza granicami Polski, ale dbajàcych o zachowanie to samoêci narodowej. WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. 7. WłaÊciwym dokoƒczeniem zdania jest fragment w punkcie : Społeczeƒstwo to zorganizowana zbiorowoêç ludzi mieszkajàcych na danym terytorium, posiadajàcych wspólne obyczaje i j zyk. 0 1 WłaÊciwe dokoƒczenie zdania 8. Amerykanie uwa ajà, e Polacy sà słabo wykształceni. W społeczeƒstwie amerykaƒskim istnieje zarówno pozytywny, jak i negatywny wizerunek Polaka. Za ka de właêciwie zaznaczone zdanie A 9. A Niemcy Ukraina iałoruê WłaÊciwe zaznaczenie na mapie i nazwanie trzech paƒstw 3 p. WłaÊciwe zaznaczenie na mapie i nazwanie dwóch paƒstw 2 p. WłaÊciwe zaznaczenie na mapie i nazwanie jednego paƒstwa 10. ost p do internetu zwi kszył si w Polsce niemal czterokrotnie. Przyczyniły si do tego m.in.: wzrost liczby komputerów, rozwój sieci informatycznej oraz coraz wi ksze zainteresowanie społeczeƒstwa takà formà wymiany informacji. Podanie właêciwego przedziału czasowego Podanie dwóch właêciwych przyczyn opisanego zjawiska 2 p. Podanie jednej właêciwej przyczyny opisanego zjawiska

14 14 Test 1 Paƒstwo Test podsumowujàcy rozdział III ziê i jutro. z Êç Imi i nazwisko ata Klasa 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 29 punktów. 1 Wstaw znak w kratk obok definicji paƒstwa. Terytorium zamieszkiwane przez trwałà wspólnot ludzi, podlegajàcà władzy. Obszar, na którym władz sprawujà osoby zale ne od rzàdów innych paƒstw. Terytorium nieoddzielone adnymi granicami. Teren zamieszkiwany przez społecznoêç niepodporzàdkowanà władzy paƒstwowej. 0 1 p. 2 Zapoznaj si z mapà i wykonaj polecenia. Paƒstwa federacyjne na Êwiecie A. Wymieƒ nazwy dwóch kontynentów, na których terytorialnie dominujà paƒstwa federacyjne Podaj nazw wybranego paƒstwa federacyjnego. Legenda: państwa federacyjne Przyporzàdkuj funkcjom paƒstwa odpowiednie opisy. 0 6 p. funkcja socjalna funkcja porzàdkowa funkcja administracyjna funkcja oêwiatowa funkcja prawodawcza funkcja gospodarcza sprawowanie kontroli nad gospodarkà udzielanie pomocy finansowej i materialnej obywatelom wspieranie rozwoju nauki oraz edukacji zapewnianie porzàdku i bezpieczeƒstwa w kraju ustanawianie praw realizowanie zadaƒ zgodnych z prawem i politykà rzàdu 4 WyjaÊnij, czym ró ni si monarchia od republiki. p. 5 Wymieƒ dwa modele nabywania obywatelstwa obowiàzujàce na Êwiecie. p. 1

15 Test 1 6 Postaw znak obok cech ustroju totalitarnego. zapewnienie obywatelom swobody działalnoêci gospodarczej istnienie wszechobecnej cenzury skupienie władzy w r kach jednej partii i delegalizacja innych ugrupowaƒ zagwarantowanie swobody głoszenia poglàdów, je eli nie zagra ajà one rzàdzàcym p. 7 OkreÊl, jaki rodzaj demokracji został opisany w zamieszczonym tekêcie. 0 1 p. W ustroju tym obywatele nie uczestniczà bezpoêrednio w rzàdzeniu paƒstwem. Wa ne decyzje podejmujà reprezentanci wybrani przez społeczeƒstwo. Naród sprawuje natomiast władz zwierzchnià Wstaw znak w kratce przy prawach osobistych człowieka. prawo do nauki prawo do wolnoêci myêli prawo do ochrony zdrowia wolnoêç zrzeszania si prawo do ochrony ycia nietykalnoêç osobista prawo do ochrony własnoêci prawo do bezstronnego sàdu 9 Podaj trzy zalety systemu demokratycznego p. WyjaÊnij, co oznacza sformułowanie społeczeƒstwo obywatelskie. 11 Zapisz termin, którego dotyczy zamieszczona definicja. 0 1 p jest to organizacja, do której zało enia potrzeba co najmniej 15 osób. Realizuje ona liczne i trwałe cele, a potrzebne Êrodki materialne gromadzi w trakcie działaƒ. 12 Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie i wykonaj polecenia. Korupcja w Polsce èródło: A. Wymieƒ dwa obszary, w których korupcja według ankietowanych wyst powała najcz Êciej w listopadzie 2001 r Zamaluj kratk przy właêciwym dokoƒczeniu zdania. Najwi kszy spadek korupcji w latach nastàpił A w słu bie zdrowia. w policji. w sàdach i prokuraturze. wêród polityków. 2

16 Test 2 Paƒstwo Test podsumowujàcy rozdział III ziê i jutro. z Êç Imi i nazwisko ata Klasa 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 28 punktów. 1 OkreÊl, jaki rodzaj paƒstwa został opisany w zamieszczonym tekêcie. 0 1 p. Składa si ono z wielu cz Êci, nazywanych krajami, stanami lub regionami. W przeszłoêci niektóre z nich były odr bnymi jednostkami, obecnie zaê tworzà jeden organizm paƒstwowy. Terytoria te mogà mieç wewn trznà autonomi, jednak na terenie kraju funkcjonuje wspólny rzàd i parlament Zapoznaj si z mapà i wykonaj polecenia. Paƒstwa unitarne na Êwiecie A. Wymieƒ nazwy dwóch kontynentów, na których dominujà paƒstwa unitarne Podaj nazw jednego kraju unitarnego. Legenda: państwa unitarne p. WyjaÊnij, co oznacza poj cie przymusowoêç paƒstwa. 4 Połàcz terminy z odpowiednimi opisami. 0 4 p. monarchia absolutna monarchia elekcyjna monarchia konstytucyjna monarchia dziedziczna Uprawnienia monarchy sà ograniczone przez konstytucj. Władza przechodzi z ojca na syna. Władca jest wybierany przez uprzywilejowanà grup społecznà. Monarcha posiada pełni władzy i nie dzieli si swoimi kompetencjami z adnym organem. 5 Wstaw znak w kratk przy cechach ustroju autorytarnego. p. zachowanie niektórych elementów demokracji, np. wyborów całkowity zakaz krytykowania rzàdzàcych istnienie tajnych słu b, które jednak nie kontrolujà ÊciÊle ycia osobistego obywateli systematyczna indoktrynacja społeczeƒstwa 1

17 Test 2 6 Wymieƒ trzy formy demokracji bezpoêredniej stosowane w Polsce Wstaw znak w kratk przy prawach politycznych człowieka. prawo do nauki prawo do wolnoêci myêli wolnoêç zgromadzeƒ wolnoêç zrzeszania si prawo do ochrony ycia prawo inicjatywy ustawodawczej prawo do ochrony własnoêci prawo do udziału w wyborach 8 Podaj trzy wady systemu demokratycznego Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie i wykonaj polecenie. p. Jakie cechy powinien mieç kandydat na prezydenta? èródło: Zamaluj kratk przy właêciwym dokoƒczeniu ka dego zdania. Za najmniej istotnà cech dobrego prezydenta obywatele uznajà A wyglàd. inteligencj. kultur osobistà. dbałoêç o sprawy paƒstwa. Wyborcy uwa ajà, e uczciwoêç u kandydata na prezydenta jest cechà A nieistotnà. niezbyt wa nà. dosyç wa nà. najistotniejszà. 10 WyjaÊnij, czym jest wolontariat. p. 11 Uzupełnij tabel. Wpisz w odpowiednie miejsca terminy z ramki. populizm, biurokratyzacja, centralizacja W urz dach pracuje zbyt wiele osób, a ich kompetencje sà coraz wi ksze, co znacznie komplikuje sposób załatwiania spraw urz dowych. Głoszenie haseł i składanie obietnic zgodnych z oczekiwaniami wi kszo- Êci wyborców w celu zdobycia ich poparcia. Ograniczenie mo liwoêci działania władz lokalnych i obywateli przez przekazanie wielu kompetencji urz dom znajdujàcym si w najwi kszych oêrodkach paƒstwa, np. w stolicy. 2

18 Klucz do testów Paƒstwo 1 Nr zad. O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Terytorium zamieszkiwane przez trwałà wspólnot ludzi, podlegajàcà władzy. WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania A. Paƒstwa federacyjne dominujà w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.. Federacjami sà np. Stany Zjednoczone, Rosja i razylia. sprawowanie kontroli nad gospodarkà udzielanie pomocy finansowej i materialnej funkcja socjalna obywatelom funkcja porzàdkowa wspieranie rozwoju nauki oraz edukacji 3. funkcja administracyjna zapewnianie porzàdku i bezpieczeƒstwa 0 6 W monarchii na czele paƒstwa stoi władca. Pochodzi on z rodziny, w której władza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Z kolei w republice rzàdzàcy sà wybierani przez obywateli. 5. Nabywanie obywatelstwa nast puje przez prawo krwi i prawo ziemi. 6. istnienie wszechobecnej cenzury skupienie władzy w r kach jednej partii i delegalizacja innych ugrupowaƒ 7. Podana definicja dotyczy demokracji poêredniej funkcja oêwiatowa funkcja prawodawcza funkcja gospodarcza prawo do wolnoêci myêli prawo do ochrony ycia nietykalnoêç osobista 1 2 w kraju ustanawianie praw realizowanie zadaƒ zgodnych z prawem i politykà rzàdu 0 1 Zaznaczenie właêciwej definicji Podanie dwóch właêciwych nazw kontynentów 2 p. Podanie jednej właêciwej nazwy kontynentu Podanie właêciwej nazwy paƒstwa Ka de właêciwe przyporzàdkowanie Podanie właêciwego wyjaênienia 2 p. Za ka dy właêciwie okreêlony model nabywania obywatelstwa Ka da właêciwie zaznaczona cecha WłaÊciwe nazwanie opisanego rodzaju demokracji Ka de właêciwie zaznaczone prawo 9. Przykładowe zalety systemu demokratycznego: gwarancja udziału obywateli w yciu społecznym oraz politycznym, zapewnienie społeczeƒstwu podstawowych praw i wolnoêci, mo liwoêç kandydowania w wyborach do władzy. Ka da właêciwie podana zaleta systemu demokratycznego 10. W społeczeƒstwie obywatelskim obywatele sami próbujà rozwiàzywaç problemy i trudnoêci stojàce przed społecznoêciami lokalnymi. 11. Podana definicja dotyczy terminu stowarzyszenie. 0 1 WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. Podanie właêciwego terminu 12. A. Według respondentów w listopadzie 2001 r. korupcja wyst powała najcz Êciej wêród polityków oraz w słu bie zdrowia.. WłaÊciwym dokoƒczeniem zdania jest fragment w punkcie : Najwi kszy spadek korupcji w latach nastàpił wêród polityków. Za ka dà właêciwà odpowiedê na temat korupcji WłaÊciwe dokoƒczenie podanego zdania

19 Klucz do testów 19 2 O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Nr zad. WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania 1. W zamieszczonym tekêcie zostało opisane paƒstwo federacyjne A. Paƒstwa unitarne dominujà w Afryce i Europie.. Kraje unitarne to np. Polska, Francja i RPA. PrzymusowoÊç oznacza, e paƒstwo dysponuje prawnymi Êrodkami nacisku wobec obywateli. Mo e to byç przymus ekonomiczny (płacenie podatków) lub fizyczny (istnienie policji, wojska, wi zieƒ). Uprawnienia monarchy sà ograniczone przez konstytucj. monarchia absolutna Władza przechodzi z ojca na syna. 4. monarchia elekcyjna Władca jest wybierany przez uprzywilejowanà 0 4 monarchia konstytucyjna monarchia dziedziczna grup społecznà. Monarcha posiada pełni władzy i nie dzieli si swoimi kompetencjami z adnym organem. WłaÊciwe nazwanie opisanego rodzaju paƒstwa Podanie dwóch właêciwych nazw kontynentów 2 p. Podanie jednej właêciwej nazwy kontynentu Podanie właêciwej nazwy paƒstwa WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. Ka de właêciwe przyporzàdkowanie zachowanie niektórych elementów demokracji, np. wyborów istnienie tajnych słu b, które jednak nie kontrolujà ÊciÊle ycia osobistego obywateli Formy demokracji bezpoêredniej stosowane w Polsce to: referendum, plebiscyt, inicjatywa obywatelska. Ka da właêciwie zaznaczona cecha Ka da właêciwie podana forma demokracji bezpoêredniej 7. wolnoêç zgromadzeƒ wolnoêç zrzeszania si prawo inicjatywy ustawodawczej Ka de właêciwie zaznaczone prawo 8. Wady systemu demokratycznego to np.: mo liwoêç przyj cia przez wi kszoêç złych rozwiàzaƒ, mo liwoêç łamania praw mniejszoêci, długotrwałe podejmowanie decyzji. Ka da właêciwie podana wada systemu demokratycznego 9. WłaÊciwym dokoƒczeniem pierwszego zdania jest fragment w punkcie : Za najmniej istotnà cech dobrego prezydenta obywatele uznajà kultur osobistà. WłaÊciwym dokoƒczeniem drugiego zdania jest fragment w punkcie : Wyborcy uwa ajà, e uczciwoêç u kandydata na prezydenta jest cechà najistotniejszà. WłaÊciwe dokoƒczenie ka dego zdania 10. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna działalnoêç na rzecz osób potrzebujàcych pomocy. Podanie właêciwej definicji 2 p. 11. iurokratyzacja w urz dach pracuje zbyt wiele osób, a ich kompetencje sà coraz wi ksze, co znacznie komplikuje sposób załatwiania spraw urz dowych. Populizm głoszenie haseł i składanie obietnic zgodnych z oczekiwaniami wi kszoêci wyborców w celu zdobycia ich poparcia. entralizacja ograniczenie mo liwoêci działania władz lokalnych i obywateli przez przekazanie wielu kompetencji urz dom znajdujàcym si w najwi kszych oêrodkach paƒstwa, np. w stolicy. Za wpisanie ka dego terminu w odpowiednim miejscu

20 Test 1 Mój udział w yciu gospodarczym Test podsumowujàcy rozdział IV ziê i jutro. z Êç Imi i nazwisko ata Klasa 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 30 punktów. 1 Wymieƒ trzy funkcje pieniàdza WyjaÊnij, co oznacza termin gospodarka. p. 3 Wpisz znak przy cechach gospodarki wolnorynkowej. istnienie bezrobocia brak zasady wolnej konkurencji ograniczenie wpływu władz paƒstwowych na gospodark udzielanie przez paƒstwo du ej pomocy finansowej przedsi biorstwom zmniejszenie dost pu do wielu podstawowych towarów i usług p. 4 Zapoznaj si z danymi zamieszczonymi w tabeli i wykonaj polecenia. ena pary butów (w zł) WielkoÊç poda y ena WielkoÊç poda y A. Napisz, czym jest poda.. Przedstaw na wykresie, jak zmieniała si poda butów. 5 Wstaw znak w kratk obok zdania prawdziwego. Gdy na rynku funkcjonuje tylko jeden producent danego towaru, mówimy o konkurencji. 0 1 p. la klienta korzystniejsza jest sytuacja, kiedy istnieje wielu producentów okreêlonego artykułu. Monopolem nazywa si rywalizacj producentów o konsumenta. 1

21 Test 1 6 Wytłumacz, czym zajmuje si Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. p Wymieƒ trzy êródła dochodów gospodarstwa domowego OkreÊl, jakà sytuacj w bud ecie domowym przedstawiono na wykresie. 0 1 p. dochody wydatki Uzupełnij schemat. Wpisz w odpowiednie miejsce terminy z ramki. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomoêci ROZAJE POATKÓW W POLSE Opodatkowanie dochodów Opodatkowanie obrotu Opodatkowanie majàtku Odpowiedz, jakà ofert banków prywatnych opisano w zamieszczonym tekêcie. 0 1 p. Jest to umowa, na mocy której klient przekazuje bankowi swoje pieniàdze, zobowiàzujàc si do niepodejmowania tych Êrodków przez okreêlony czas. Po upływie wyznaczonego terminu instytucja finansowa wypłaca powierzone pieniàdze wraz z odsetkami Podaj szeêç czynników, które muszà zostaç spełnione, aby nastàpiło o ywienie gospodarcze. 0 6 p Przyjmij, e w danym paƒstwie yje 35 mln osób, a wartoêç PK w 2006 r. wyniosła 350 mld dolarów. Ustal, jaka jest wysokoêç PK na mieszkaƒca. Zapisz obliczenia

22 Test 2 Mój udział w yciu gospodarczym Test podsumowujàcy rozdział IV ziê i jutro. z Êç Imi i nazwisko ata Klasa 1. zytaj uwa nie zadania. 2. Je eli si pomylisz, bł dnie zaznaczonà odpowiedê otocz kółkiem. 3. Rozwiàzania zadaƒ zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreêlaj. 4. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, jakà mo na uzyskaç za właêciwà odpowiedê. Za rozwiàzanie całego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 26 punktów. 1 Uporzàdkuj Êrodki płatnicze według kolejnoêci ich pojawiania si na rynku, wpisujàc 0 1 p. w kratki cyfry od 1 do 3. pieniàdz elektroniczny moneta banknot 2 Podaj nazwy trzech działów gospodarki. ZIAŁY GOSPOARKI Wstaw znak w kratk obok cech gospodarki centralnie planowanej. istnienie zasady wolnej konkurencji brak bezrobocia nieograniczony dost p do towarów i usług dà enie do jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów gospodarczych podporzàdkowanie gospodarki władzom paƒstwowym p. 4 Zapoznaj si z danymi zamieszczonymi w tabeli i wykonaj polecenia. ena pary butów (w zł) WielkoÊç popytu ena WielkoÊç popytu A. Napisz, czym jest popyt.. Przedstaw na wykresie, jak zmieniał si popyt na buty. 1

23 Test 2 5 WyjaÊnij, co oznacza termin monopol. p. 6 Wstaw znak w kratk obok zdaƒ prawdziwych. Umowa kupna-sprzeda y jest wa na, kiedy ma form pisemnà. Sprzedawca nie musi przyjàç reklamacji, gdy towar jest pełnowartoêciowy. Gwarancja to zobowiàzanie producenta do bezpłatnej naprawy wadliwego produktu. p. 7 Napisz, jakà sytuacj w bud ecie domowym przedstawiono na wykresie. 0 1 p. wydatki dochody Wytłumacz, czym zajmuje si Rada Polityki Pieni nej. p. 9 Zapisz w wyznaczonym miejscu termin, którego dotyczy podana definicja. 0 1 p jest to umowa, na mocy której klient po ycza od banku pieniàdze na konkretny cel, zobowiàzujàc si do ich zwrotu w okreêlonym terminie wraz z ustalonymi odsetkami. 10 Postaw znak przy zadaniach Narodowego anku Polskiego. emisja złotego prowadzenie polityki pieni nej paƒstwa nadzór nad działalnoêcià banków prywatnych prowadzenie kont osobistych emisja obligacji umo liwianie kupna i sprzeda y papierów wartoêciowych 11 PodkreÊl terminy zwiàzane z giełdà papierów wartoêciowych. makler, kredyt konsumpcyjny, bud et, indeks giełdowy, akcje, kredyt hipoteczny, stopa procentowa 12 Przyjmij, e w danym paƒstwie yje 30 mln osób, a wartoêç PK w 2005 r. wyniosła 150 mld dolarów. Ustal, jaka jest wysokoêç PK na osob. Zapisz obliczenia. 2

24 Klucz do testów Mój udział w yciu gospodarczym O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Nr zad mierzenie wartoêci towarów Êrodek płatniczy gromadzenie oszcz dnoêci WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania Gospodark tworzà przedsi biorstwa i instytucje, które wytwarzajà produkty i zaspokajajà potrzeby obywateli. istnienie bezrobocia ograniczenie wpływu władz paƒstwowych na gospodark Ka da właêciwie wymieniona funkcja WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. Ka da właêciwie zaznaczona cecha 4. A. Poda to iloêç towaru, którà producenci wytwarzajà i dostarczajà na rynek.. ena WłaÊciwe wyjaênienie terminu WłaÊciwe przedstawienie na wykresie zmian poda y 2 p. WielkoÊç poda y 5. la klienta korzystniejsza jest sytuacja, kiedy istnieje wielu producentów okreêlonego artykułu. 0 1 Zaznaczenie zdania prawdziwego Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów reprezentuje interesy du ych grup konsumentów oraz broni ich praw w sàdzie. èródła dochodów gospodarstwa domowego to np.: zatrudnienie na podstawie umowy o prac, działalnoêç gospodarcza, posiadany majàtek. 8. Na wykresie przedstawiono deficyt w bud ecie domowym opodatkowanie dochodów podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanie obrotu podatek od towarów i usług opodatkowanie majàtku podatek od nieruchomoêci 10. W zamieszczonym tekêcie opisano lokat dobra koniunktura brak zagro eƒ politycznych i ekonomicznych powstawanie nowych firm brak problemów ze zbytem towarów niskie bezrobocie równowaga mi dzy popytem a poda à 12. PK na mieszkaƒca wyniesie 10 tys. dolarów (350 mld : 35 mln = ). 0 6 Podanie właêciwego wyjaênienia 2 p. Za ka de właêciwie podane êródło dochodów gospodarstwa domowego Podanie właêciwej odpowiedzi WłaÊciwe uzupełnienie ka dej cz Êci schematu Podanie właêciwej odpowiedzi Ka dy właêciwie wymieniony czynnik WłaÊciwie wykonane obliczenia 2 p. Podanie właêciwej odpowiedzi

25 Klucz do testów 25 2 O PO WIE ZI O ZA A I KRYTERIA IH PUNKTOWANIA Nr zad pieniàdz elektroniczny moneta banknot WłaÊciwa odpowiedê Punktacja Kryteria punktowania 2. ziały gospodarki: przemysł, rolnictwo, usługi. 0 1 Uło enie wszystkich Êrodków płatniczych według kolejnoêci ich pojawiania si na rynku Za podanie ka dej właêciwej nazwy działu gospodarki 3. brak bezrobocia podporzàdkowanie gospodarki władzom paƒstwowym Ka da właêciwie zaznaczona cecha 4. A. Popyt to iloêç towarów i usług, którà konsumenci chcà i mogà kupiç po okreêlonej cenie oraz w konkretnym czasie.. ena WłaÊciwe wyjaênienie terminu WłaÊciwe przedstawienie na wykresie zmian popytu 2 p. WielkoÊç popytu 5. Monopol oznacza, e na rynku istnieje jeden producent okreêlonego towaru lub danej usługi. WłaÊciwe wyjaênienie terminu 2 p. 6. Sprzedawca nie musi przyjàç reklamacji, gdy towar jest pełnowartoêciowy. Gwarancja to zobowiàzanie producenta do bezpłatnej naprawy wadliwego produktu. 7. Na wykresie przedstawiono nadwy k Êrodków w bud ecie domowym. 0 1 Za ka de właêciwie zaznaczone zdanie Podanie właêciwej odpowiedzi 8. Rada Polityki Pieni nej zajmuje si m.in. ustalaniem wysokoêci stóp procentowych oddziałujàcych na wielkoêç oprocentowania kredytów. Podanie właêciwej odpowiedzi 2 p. 9. W zamieszczonym tekêcie opisano kredyt emisja złotego prowadzenie polityki pieni nej paƒstwa nadzór nad działalnoêcià banków prywatnych Terminy zwiàzane z giełdà papierów wartoêciowych: makler, indeks giełdowy, akcje. 12. PK na osob wyniesie 5 tys. dolarów (150 mld : 30 mln = 5000). Podanie właêciwego terminu Za ka de właêciwie zaznaczone zadanie NP Za ka dy właêciwie podkreêlony termin WłaÊciwie wykonane obliczenia 2 p. Podanie właêciwej odpowiedzi

1. Uczniowie potrafią wskazywać metody rozwiązywania konfliktu i metod negocjacji. Przykład zadania:

1. Uczniowie potrafią wskazywać metody rozwiązywania konfliktu i metod negocjacji. Przykład zadania: 1. Uczniowie potrafią wskazywać metody rozwiązywania konfliktu i metod negocjacji. postawa kompromisowa wspólne rozwiązywanie problemu unikanie konfliktu uleganie rywalizacja traktowanie konfliktu jako

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe çwiczenia zintegrowane z podr cznikiem DziÊ i jutro. Cz Êç 1

Dodatkowe çwiczenia zintegrowane z podr cznikiem DziÊ i jutro. Cz Êç 1 Dodatkowe çwiczenia zintegrowane z podr cznikiem DziÊ i jutro. Cz Êç 1 Temat: Ja, czyli kto? Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie. Nast pnie wykonaj polecenia. 1. Wska zdania prawdziwe. 1 2

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje dla ucznia

Informacje dla ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Imię:... Nazwisko:... Klasa:... Czas pracy: 30 minut Liczba punktów do uzyskania: 68 TEST Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KONKURSIE gminnym GMINAzjum 2015 Gminy Jaworze dla uczniów klas III

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie klasy I Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie klasy I Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje otoczenie 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna, obejmująca swym działaniem ludność określonego terytorium. PAŃSTWO Cechy państwa: - własne terytorium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Opracowano na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era autorstwa mgr Macieja Batorskiego Temat lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Zagadnienia, materiał nauczania - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja -

Bardziej szczegółowo

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa Dziś i jutro WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy:

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy: Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Rozdział IV: Mój udział w życiu gospodarczym Temat lekcji 1. Po co ludziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa Dziś i jutro WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2 Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum klasa 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I: Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Uczeń: Rozdział I: Ja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum JA I MOJE OTOCZENIE - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania. Ja, czyli kto? - podręcznik, s. 6 źródłowy, s. 9) Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

- omawia negatywne skutki zaniżonej lub zawyżonej samooceny - odróżnia autorytety rzeczywiste od pozornych. - wskazuje sposoby

- omawia negatywne skutki zaniżonej lub zawyżonej samooceny - odróżnia autorytety rzeczywiste od pozornych. - wskazuje sposoby Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Temat lekcji Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 OKRES I Temat lekcji Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1 Wymagania podstawowe UCZEŃ: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - dokonuje samooceny

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia termin: socjalizacja - wymienia role społeczne, jakie może odgrywać człowiek

- wyjaśnia termin: socjalizacja - wymienia role społeczne, jakie może odgrywać człowiek Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 1. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 1. rok szkolny 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą

Bardziej szczegółowo

Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18. Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1

Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18. Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1 Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1 Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 2e, 2f Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 2e, 2f Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 2e, 2f Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIŚ I JUTRO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIŚ I JUTRO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIŚ I JUTRO Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl życia - podaje przykłady aktywnego i biernego spędzania wolnego czasu Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 21.11.2011 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Część Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Temat lekcji. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Liczba godzin. Temat lekcji. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum (klasa II) Temat lekcji 1. Ja, czyli kto? 2. Człowiek istotą Środki dydaktyczne - podręcznik, s. 6 11 źródłowy, s. 9) podręcznik, s. 12 17 Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Spo eczeƒstwo... 11. Wprowadzenie... 8

Spis treêci. Spo eczeƒstwo... 11. Wprowadzenie... 8 Wprowadzenie................................................................. 8 Spo eczeƒstwo............................................................ 11 I. Jednostka i spo eczeƒstwo..................................................

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KOD UCZNIA KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I ETAP SZKOLNY 2 PAŹDZIERNIKA 2015 Ważne informacje: 1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. 2. Pisz

Bardziej szczegółowo

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część pierwsza.

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wiedzy o społeczeństwie z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania z wiedzy o społeczeństwie z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania z wiedzy o społeczeństwie z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum L.p. Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Ja, czyli kto? tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie Kl. II gimnazjum (pierwszy rok nauczania przedmiotu) Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 1 MATURA 010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 10 stron.. W zadaniach od 1. do 5. sà podane

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Ekonomia w twoim yciu 207 1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Gospodarstwa domowe z jednej strony s¹ g³ównym podmiotem dostarczaj¹cym zasobów pracy, a z drugiej najwa niejszym motorem konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Normy wymaga z przedmiotu wiedza o społecze stwie klasa 1 i 2 na poziomie podstawowym na ocen dopuszczaj cy i dostateczny cz

Normy wymaga z przedmiotu wiedza o społecze stwie klasa 1 i 2 na poziomie podstawowym na ocen dopuszczaj cy i dostateczny cz Normy wymagań z przedmiotu wiedza o społeczeństwie klasa 1 i 2 na poziomie podstawowym na ocenę dopuszczający i dostateczny część I Rozdział I: Ja i moje otoczenie - wyjaśnia terminy: toŝsamość, samoocena,

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T D WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH KLASA I LO i II T O codziennym W dopuszcz dostateczny

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 3A oraz 3B rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Suplement dla Nauczyciela

Suplement dla Nauczyciela Suplement dla Nauczyciela Materiały dodatkowe do wybranych tematów z obu części podręcznika Dziś i jutro Dziś i jutro. Część 1 Naród s. 2 Mniejszości narodowe s. 4 Państwo s. 6 Ustroje polityczne s. 8

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo