WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T"

Transkrypt

1 D WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH KLASA I LO i II T O codziennym W dopuszcz dostateczny dobry bardzo dobry 1. Obywatelstwo polskie i unijne istota obywatelstwa nabywanie i uzyskiwanie obywatelstwa obywatelstwo polskie obywatelstwo unijne obywatel 2. Proces wyborczy obywatel przez obywateli demokracji prawo wyborcze cenzus wyborczy przymiotniki wyborcze lokalne Ż 4. Jak inicjatywa obywatelska petycja, skarga i list otwarty manifestacje, demonstracje i pikiety strajki administracja publiczna i jej struktura P podstawowe dokumenty wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo krwi, prawo ziemi) wymienia podstawowe prawa ane w Konstytucji RP wyborcze, bierne prawo wyborcze P obywatelska, petycja, list otwarty paszport i prawo jazdy oraz obywatelstwa w obywatelstwa polskiego i unijnego, wymienia i opisuje warunki rozwoju kodeks wyborczy, referendum demokratycznym wymienia przymiotniki wyborcze wymienia rodzaje referendum publiczne, skarga, zgromadzenie, strajk zalegalizowania zgromadzenia wymienia cele i rodzaje strajku formularzy w: administracja publiczna, administracja prawo krwi i prawo ziemi sposoby uzyskania obywatelstwa nadawania obywatelstwa opisuje cechy obywatelskiego cechy charakterystyczne charakteryzuje zasady poza miejscem zamieszkania charakteryzuje zasady przeprowadzania referendum lokal oraz wymienia elementy tych pism wymienia i charakteryzuje inne formy strajku H.D. Thoreau wskazuje uprawnienia obywatelstwa unijnego uczestnictwo polityczne wymienia formy partycypacji opisuje przebieg procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu ustawy charakteryzuje stru posiadania obywatelstwa, w tym obywatelstwa unijnego ocenia, czy obywatelskiego ocenia znaczenie demokracji obywatelskiej na publicznego podejmowania decyzji administracyjnych 1

2 5. Informacja publiczna i e jazdy) zasady rejestracji pojazdu informacja publiczna i jej charakterystyka informacji publicznej E P U Administracji Publicznej (epuap). D P 1. Prawo i jego funkcje charakter i rodzaje norm norma prawna a przepis prawny prawo naturalne i pozytywne rodziny prawa cechy systemu prawnego zasady prawa kultura prawna i postawy obywateli wobec prawa Ź prawa G W wnicza w ych w P stosowanie prawa prawo karne i jego zasady prawo cywilne prawo administracyjne w i ich cechy charakterystyczne. dowodu osobistego informacja publiczna podania pisze podanie wymienia rodzaje norm wymienia postawy obywateli wobec prawa P wymienia rodzaje kar przewidzianych w polskim Kodeksie karnym wymienia organy administracji publicznej w elektroniczny opisuje cechy charakterystyczne informacji publicznej a informacji publicznej charakteryzuje prawa obywatela obywatelom e- prawna, przepis prawny, kultura prawna ych charakteryzuje funkcje prawa z prawa rzymskiego charakteryzuje postawy obywateli wobec prawa dzynarodowe, prawo publiczne, prawo prywatne, prawo materialne, prawo formalne fizyczna, osoba prawna, akt administracyjny wymieni cywilnego i administracyjnego przedstawia cechy charakterystyczne prawa karnego, cywilnego i administracyjnego w apelacja, skarga konstytucyjna prawo naturalne, prawo pozytywne, prawo stanowione opisuje cechy charakterystyczne norm charakteryzuje rodziny prawa i opisuje cechy systemu prawnego P wymienia cechy charakterystyczne prawa wewn prywatnego, materialnego i formalnego w prawie karnym cywilnego karne, cywilne i administracyjne P omawia zasady, jakimi powinni ich cechy charakterystyczne op PUAP publicznej prawo zwyczajowe, prawo powszechne zwyczajowe normy prawnej prawem naturalnym a pozytywnym charakteryzuje relacje prawne przewidziane w prawie administracyjnym administracyjnych i wskazuje ich Ucz K R S P ocenia znaczenie publicznej dla funkcjonowanie demokratycznego ocenia postawy obywateli wobec prawa P Ucze ocenia problem unijnym a prawem polskim ocenia problem prawnych w ocenia problem zaostrzania kar za 2

3 P O 7. Nieletni wobec prawa K R S S N powszechnych wojskowe T K T S sprawy cywilne sprawy karne sprawy administracyjne proces cywilny pozew w procesie cywilnym proces karny przest prokuratura i jej struktury zadania prokuratury Krajowa Rada Prokuratury policja struktura i zadania mundurowych dzielnicowy prokuratura i policja w przygotowawczego Interpol nieletnich rodzinne wobec nieletnich nieletnim oraz palenia w miejscach publicznych konsekwen proces resocjalizacji P (pozwany), wymienia i procesu karnego policji opisuje zadania policji i wymienia uprawnienia w prawie cywilnym i karnym wymienia przejawy demoralizacji nieletnich i karalne omawia konsekwencje z omawia zasady funkcjonowania P ie, mediacja, karne i administracyjne zadania dzielnicowych rodzinne wobec nieletnich charakteryzuje przepisy prawne alkoholu nieletnim oraz palenia w miejscach publicznych 3 przedstawia warunki, jakie musi S N powszechnych, wojskowych i administracyjnych przedstawia uprawnienia T K T S charakteryzuje przebieg procesu cywilnego i procesu karnego wskaz procesem cywilnym i karnym wymienia cechy dobrego mediatora w procesie cywilnym i wa uprawnienia prokuratora generalnego rodzinnych w sprawach skutecznym procesie resocjalizacji S N T K T Stanu T K T S nieprocesowym omawia zadania Krajowej Rady P przygotowawczego Interpolu Kodeksu przedstawia uwarunkowania rozstrzygania spraw nieletnich przez D P C polskiego ocenia polskiego ocenia poziom i poczucie P ocenia poziom nieletnich i problem zaostrzenia kar wobec nich

4 Powszechna deklaracja praw dokumenty instytucje. Konwencja praw dziecka omawia charakter praw wymienia fundamentalne dla praw cz R E ONZ w Powszechnej deklaracji praw oraz prawa dziecka zapisane w Konwencji praw dziecka wymienia do konkretnej generacji praw wymienia historyczne akty R E ON) ocenia problem tzw. czwartej generacji praw M system ochrony 3. Ochrona praw i P Ł O N Zjednoczonych, Rada Europy, Unia Europejska) E T P C S zadania E K S U K P C R dy Europy Unia Europejska a prawa O B W E P A I M K C K H F P C H R Watch) Konstytucji RP U R P Obywatelskich U R P D prawa jednostki w kontaktach z mediami skarga konstytucyjna zbrojnych wol Europie (nacjonalizm, szowinizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobia) dopuszczalne ograniczenie uregulowane w Europejskiej K S oraz Karcie praw podstawowych wymienia prawa oraz woln Konstytucji RP jego zakres kontaktach z mediami nacjonalizm, rasizm, antysemityzm wymienia pr ochrony p omawia zadania ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej w dziedzinie praw wymienia zadania OBWE uwarunkowania ograniczenia praw i sanych w Konstytucji RP charakteryzuje zadania rzecznika dziecka szowinizm, ksenofobia kobiet i dzieci wyznania charakteryzuje zadania E T P w C U E europejskiego systemu ochrony ON) R Europy i Unii Europejskiej i jej charakteryzuje zasady funkcjonowania Europejskiego T P C charakteryzuje cele i zadania oraz funkcjonowania rzecznika dziecka skargi konstytucyjnej zbrojnych przedstawia cele i zasady konwencji genewskich i charakteryzuje przejawy nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, E T P C rz skargi do E T P C omawia zadania Komisarza P C R E OBWE rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka wskazuje elementy skargi konstytucyjnej oraz skutki prawne jej uznania przez T K Uc XX tradycji demokratycznych W K N Zjednoczonych do spraw ocenia sposoby i ocenia problem ochrony P nacjonalizm, szowinizm, rasizm, antysemityzm i ocenia przejawy nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii 4

5 D E 1. System edukacji w charakterystyka polskiego systemu edukacji MEN statut i inne szkolne dokumenty kolnych P K P Eu system zalety i wady systemu zasady przyjmowania charakterystyka wybranych edukacyjne programy unijne program Comenius UE program matury Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego strefa Schengen i jej granice charakterystyka zjawiska terroryzmu ucznia szkolnych ustawiczne przedstawia zasady strefa Schengen, terroryzm Ministerstwo Spraw Zagranicznych dba o interesy P charakteryzuje system edukacji w statut przedstawia zasady i warunki wymienia edukacyjne programy unijne przedstawia zasady podejmowania zdrowotnych podczas pobytu za strefa Schengen wymienia cechy charakterystyczne zjawiska terroryzmu ksenofobii wymienia zadania MEN i dziedzinie edukacji szkole charakteryzuje wybrane ym polega istota programu Comenius program matury j uczniom realizowanie programu opisuje dokumenty zdrowotne, opisuje zasady przekraczania S charakteryzuje miejsca szcz terroryzm nauc wychowawczej przedstawia przebieg unijnych charakteryzuje szkolnictwo UE powstania strefy Schengen omawia zasady przewozu samolotowej atakiem terrorystycznym polskiego systemu edukacji wska wady ocenia znaczenie dla gospodarki i ocenia problem tzw. P ocenia Schengen dla obywateli Unii Europejskiej 5. Praca w i UE podejmowania pracy P praca w Wielkiej Brytanii podatki i umowy Europass do kraju umowa zlecenie, umowa o Europass podejmowania pracy przez wymienia zasady zatrudniania Wielkiej Brytanii Europejskiego paktu na rzecz charakteryzuje dokumenty E ocenia problem emigracji poszukiwaniu pracy 5

6 P E pracownikami P E CV 6

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH D O W dostateczny dobry bardzo dobry c 1. Obywatelstwo polskie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum Wymagania na poszczególne oceny Obywatel dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne. 2. Udział w wyborach.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/2018. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/2018. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne Zagadnienia - istota obywatelstwa - nabywanie i uzyskiwanie obywatelstwa - obywatelstwo polskie - obywatelstwo unijne - obywatelstwo a narodowość - społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Klasa 1c Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2017/18 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny

Klasa 1c Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2017/18 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny Klasa 1c Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2017/18 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

Bardziej szczegółowo

Klasa 1L Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2018/19 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny

Klasa 1L Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2018/19 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny Klasa 1L Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2018/19 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w Wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w Wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi zakres podstawowy Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w Wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi zakres podstawowy Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania.

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania. Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM ZAKRES PODSTAWOWY Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm. decentralizacja władzy. Polsce. z posiadania.

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm. decentralizacja władzy. Polsce. z posiadania. Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie, zakres podstawowy. Rok szkolny 2016/2017 Katarzyna Cempa Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie Wiedza o społeczeństwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne 2. Proces

Bardziej szczegółowo

WOS - zakres podstawowy Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm

WOS - zakres podstawowy Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne Zagadnienia - istota obywatelstwa - nabywanie i uzyskiwanie obywatelstwa - obywatelstwo polskie - obywatelstwo unijne - obywatelstwo a narodowość - społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania.

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: władzy państwowej między obywatelstwa w - wymienia i opisuje. Polsce. posiadania. Wymagania na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie w XIII Liceum Ogólnokształcącym Wymagania na poszczególne oceny zgodny z programem nauczania przedmiotu. Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny w roku szkolnym 2018/2019 - klasa 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie: Wymagania edukacyjne do programu W centrum uwagi, Wyd. Nowa Era UWAGA: aby uzyskać ocenę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel. 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Rozdział I: Obywatel. 1. Obywatelstwo polskie i unijne Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne dla klasy I Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny IV etap edukacyjny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej oraz w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Uwaga dotycząca oceniania: Aby uzyskad kolejną, wyższą ocenę, uczeo musi opanowad zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Temat lekcji Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. władzy. obywatelstwa - wymienia podstawowe prawa i obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP

Rozdział I: Obywatel Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. władzy. obywatelstwa - wymienia podstawowe prawa i obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP ANNA GOGOLEWSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA 1A I 1 B SLO Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Przygotował mgr Adam Jończyk

Przygotował mgr Adam Jończyk Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z wiedzy o społeczeństwie dla klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie zakres podstawowy Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie zakres podstawowy Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca obywatelskość,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. pluralizm polityczny, władzy państwowej. Polsce. - wyjaśnia znaczenie

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. pluralizm polityczny, władzy państwowej. Polsce. - wyjaśnia znaczenie PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM DLA UCZNIÓW ZSZ NA PODSTAWIE PROGRAMU W CENTRUM UWAGI ZAKRES PODSTAWOWY. NOWA ERA Temat lekcji 1. Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Uczeń: terminu: nieposłuszeństwo obywatelskie - wskazuje różnice między obywatelstwem a narodowością

Uczeń: terminu: nieposłuszeństwo obywatelskie - wskazuje różnice między obywatelstwem a narodowością SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY Ia,1b, 1c VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W RADOMIU Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczającą i ponadto:

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczającą i ponadto: WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2018/2019 KLASA : 1TOR, 1TLN, 1HA, 1RA, 1PA AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Wymaganiami na poszczególne oceny WOS dwujęzyczny I Klasa Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy &18.ptk.5 statut szkoły Konieczna do przeprowadzenia klasyfikacji minimalna liczba ocen bieżących z poszczególnych zajęć edukacyjnych na poziomie podstawowym, uzyskanych przez ucznia w pierwszym okresie,

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem " Wiedza o społeczeństwie"

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem  Wiedza o społeczeństwie KONTRAKT między nauczycielem a uczniem " Wiedza o społeczeństwie" 1. Sprawdziany przeprowadzane są po zakończeniu poszczególnych działów programowych /minimum dwa w ciągu semestru/. 2. Sprawdzian, test

Bardziej szczegółowo

Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelskość, pluralizm

Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelskość, pluralizm Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem " Wiedza o społeczeństwie"

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem  Wiedza o społeczeństwie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla klasy I realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie nauczyciel IRENA BASZUK KONTRAKT między nauczycielem a uczniem "

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I LO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I LO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I LO - POZIOM PODSTAWOWY Każdy uczeń jest zobowiązany: o Posiadać podręcznik W centrum uwagi podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I b

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I b WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I b Każdy uczeń jest zobowiązany: o Posiadać podręcznik W centrum uwagi podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Wymagania szczegółowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klasy pierwszej LO- zakres podstawowy, przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania.

Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie obowiązujący w roku szkolnym 2012/13 r. w VIII LO realizowany przez nauczycieli przedmiotu wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

jak na ocenę 2 oraz: Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm

jak na ocenę 2 oraz: Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminów: terminu: obywatelskość, pluralizm XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I Wydawnictwo WSiP wiedza o społeczeństwie. Po prostu Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) I. CELE OCENIANIA: 1.Wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 2.Określenie stopnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY LICEUM KL. IA, IB w roku szkolnym 2017/2018

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY LICEUM KL. IA, IB w roku szkolnym 2017/2018 ZASADY OGÓLNE: OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY LICEUM KL. IA, IB w roku szkolnym 2017/2018 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy szkoła ponadgimnazjalna) Czarnecki Rafał Draczyńska Joanna Drewniak Tomasz Kobylińska Huk Dorota Nr programu WOS 2 Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy szkoła ponadgimnazjalna) Czarnecki Rafał, Draczyńska Joanna, Drewniak Tomasz Nr programu WOS 2 Rok szkolny 2018/2019 I. Celem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016 ZASADY OGÓLNE: 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie. ROZDZIAŁ I: OBYWATEL Odniesienia do podstawy programowej

2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie. ROZDZIAŁ I: OBYWATEL Odniesienia do podstawy programowej 2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie Temat lekcji. Obywatelstwo polskie i unijne Środki dydaktyczne - podręcznik, s. 6 3, s. 22-23 Zagadnienia, materiał nauczania - istota obywatelstwa - nabywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SŁAWOMIR PODGÓRSKI WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I A ROK SZKOLNY 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE SŁAWOMIR PODGÓRSKI WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I A ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE SŁAWOMIR PODGÓRSKI WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I A ROK SZKOLNY 2018/2019 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb I. PSO ma na celu ustalenie zasad współpracy i wsparcia ucznia

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY, Spis treści I.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM. WIEDZA O SPOŁECZE STWIE zakres podstawowy Klasy: II Wymagania na poszczególne oceny dopuszczaj cy dostateczny dobry bardzo dobry celuj cy

TECHNIKUM. WIEDZA O SPOŁECZE STWIE zakres podstawowy Klasy: II Wymagania na poszczególne oceny dopuszczaj cy dostateczny dobry bardzo dobry celuj cy TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZB DNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH RÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Dział programowy: Obywatel w yciu codziennym WIEDZA O SPOŁECZE STWIE zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z wiedzy o społeczeństwie zakres podstawowy. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Wymagania edukacyjne. z wiedzy o społeczeństwie zakres podstawowy. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie zakres podstawowy w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Uczeń ma obowiązek znać treści z zakresu, przedmiotu, które zostały omówione w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Klasa II TI

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Klasa II TI Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie Klasa II TI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej i drugiej Technikum Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Klasa I TE, TH, TL, TOR, TOŚ

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Klasa I TE, TH, TL, TOR, TOŚ Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie Klasa I TE, TH, TL, TOR, TOŚ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej i drugiej Technikum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie Klasa:IIIZSZ Ocena Nazwa działu/ wymagania I Rzeczpospolita Polska

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III Liceum Ogólnokształcące w Łomży.

Zasady oceniania. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III Liceum Ogólnokształcące w Łomży. Zasady oceniania WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III Liceum Ogólnokształcące w Łomży. I. ZASADY OGÓLNE: 1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS PIERWSZYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS PIERWSZYCH WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przygotował: Stanisław Lenard ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS PIERWSZYCH Rok szk. 2013/2014 1 godzina lekcyjna tygodniowo SEMESTR I WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. OBYWATEL. /9 godz./

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSWIE W TECHNIKUM /ZAKRES PODSTAWOWY/ klasa IV opracowany na podstawie planu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb I. PSO ma na celu ustalenie zasad współpracy i wsparcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy Lekcja organizacyjna

Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy Lekcja organizacyjna Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) dla klas I TAZ, I TE, I TEH, I TZ, I LOM, I LOP ( 1 godzina tygodniowo) na rok szkolny 2015/2016 Temat L.p. Zakres treści Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkład materiału nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym do podręcznika Wiedza o społeczeństwie Piotra Krzesickiego i Małgorzaty Poręby Piotr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny. Wiedza o społeczeństwie nowa podstawa programowa. Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: omawia zasady

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny. Wiedza o społeczeństwie nowa podstawa programowa. Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: omawia zasady Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie nowa podstawa programowa Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJUM PIERWSZY SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJUM PIERWSZY SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJUM PIERWSZY SEMESTR -wymienia różne źródła informacji oraz wskazuje przykładowe opinie i fakty -rozpoznaje jedną z metod podejmowania decyzji (drzewo

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 79 86 i 250/251)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. Cele szczegółowe Uczeń: definiuje i wyjaśnia

Rozkład materiału. Cele szczegółowe Uczeń: definiuje i wyjaśnia Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Zakres: poziom podstawowy Rozkład materiału Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin Treści podstawy progra gramowej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń: Dział

Bardziej szczegółowo

Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Temat lekcji Podstawy i zasady ustroju Polskiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I LO, I TI, I TŻR

PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I LO, I TI, I TŻR PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I LO, I TI, I TŻR Temat lekcji Temat lekcji Zagadnienia Zagadnienia 1. Obywatelstwo polskie i unijne. Udział w wyborach Obywatel, obywatelstwo.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

PLAN I II III IV V VI.

PLAN I II III IV V VI. PLAN WyNIKOWy 46 47 I. Młody obywatel w urzędzie 48 49 II. Prawo i sądy 50 51 III. Bezpieczeństwo 52 53 IV. Prawa człowieka 54 55 V. Ochrona praw i wolności człowieka 56 57 VI. Uczę się, pracuję, podróżuję

Bardziej szczegółowo

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza plany wynikowe Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Zakres: podstawowy Klasa Rok szkolny 2016/2017 Ia, I b Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: Wiedza o Społeczeństwie Typ szkoły: technikum Zakres: podstawowy Przygotowała: Ewa Wojakowska Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE II LO im.jana Pawła II w Zduńskiej Woli

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE II LO im.jana Pawła II w Zduńskiej Woli PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE II LO im.jana Pawła II w Zduńskiej Woli Celem PSO jest ustalenie jasnych zasad współpracy ucznia i nauczyciela przedmiotu. 1. Każda ocena jest jawna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY III SZKOŁA BRANŻOWA Wiedza o społeczeństwie Bartosz Florys

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY III SZKOŁA BRANŻOWA Wiedza o społeczeństwie Bartosz Florys WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY III SZKOŁA BRANŻOWA Wiedza o społeczeństwie Bartosz Florys Dział Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Wymagania na ocenę dostateczną Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY I TECHNIKUM Wiedza o społeczeństwie Maja Sperka

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY I TECHNIKUM Wiedza o społeczeństwie Maja Sperka WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY I TECHNIKUM Wiedza o społeczeństwie Maja Sperka Dział Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Wymagania na ocenę dostateczną Wymagania na ocenę dobrą Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego

Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego Poznań, 9 października 2018 r. Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego I. Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego 1. Pojęcia małej konstytucji, minimum konstytucyjnego, ustawy organicznej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej

Opis przedmiotu zamówienia. opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej Opis przedmiotu zamówienia opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/ów, do opracowania pakietu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I I) Cele kształcenia wymagania ogólne. 1.Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Barbara Freier-Pniok Lp. Temat lekcji i zakres materiału Treści kształcenia I. Edukacja i praca w Polsce i Unii

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bąk klasa Ie rok szkolny 2017/18

Jolanta Bąk klasa Ie rok szkolny 2017/18 Jolanta Bąk klasa Ie rok szkolny 2017/18 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału koniecznego na ocenę dopuszczającą. Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. PRZEDMIOT - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Nauczyciel: mgr Barbara Zaprzalska Klasy: I Technikum oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. PRZEDMIOT - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Nauczyciel: mgr Barbara Zaprzalska Klasy: I i II Technikum

Bardziej szczegółowo