Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy procesów społecznych. Mogę jednak wyrazić swoja opinię lub udzielić informacji zwrotnej przede wszystkim, gdy głoszone przez ucznia poglądy są sprzeczne z prawem lub osiągnięciami nauki. Także wtedy, gdy sposób prezentowania własnych przekonań godzić będzie w honor drugiej osoby.

2

3 Temat Jak zdobywać informacje i jak z nich korzystać? Szkoła jako wspólnota. O porozumieniu i nieporozumieniach Bez współpracy ani rusz! Wymagania na ocenę dostateczną i dopuszczającą -potrafi odróżniać fakty od komentarzy -wymieni źródła informacji w sprawach publicznych -wskazuje źródła informacji w przykładowej sprawie -wskaże w tekście reklamowym elementy perswazyjne i informacje -wyliczy członków społeczności szkolnej -wie, na czym polega ich odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły -wie, co to jest samorząd uczniowski -zna nazwy dokumentów mówiących o samorządzie szkolnym i wie, gdzie je znaleźć -wie, jak w naszej szkole wybierany jest samorząd szkolny -zna swoje prawa i wie, co zrobić, gdy zostaną one naruszone -opisze proces komunikacji -zna i stosuje zasady dyskusji -umie sformułować opinię w sprawach publicznych i popiera ja racjonalnymi argumentami -stosuje parafrazę -wskazuje do jakich grup należy i jakie płyną z tego korzyści -wskazuje typowe role grupowe w swoim Wymagania na ocenę dobrą i bardzo dobrą -wie, jak odróżnić opinie od faktów -umie krytycznie podejść do źródeł informacji w sprawach publicznych -interpretuje zapisy statutu szkoły dotyczące uprawnień samorządu uczniowskiego -oceni przydatność samorządu uczniowskiego do rozwiązywania problemów w naszej szkole -charakteryzuje naszą społeczność szkolną -wyjaśni, na czym polegają prawa, na czym uprawnienia ucznia -powie, dlaczego dana zasada dyskusji jest ważna i jakie są skutki odstąpienia od niej -zna dobre rady dla słuchającego i mówiącego -wie, od czego zależy dobra atmosfera pracy w grupie -na podanych przykładach z życia, literatury

4 Trudne decyzje Negocjacje zamiast kłótni. Człowiek istota społeczna. Reguły społecznej gry. otoczeniu -umie odpowiednio zareagować, gdy nie aprobuje danych zachowań czy decyzji grupy -rozpoznaje w życiu własnym i w życiu publicznym sytuacje wymagające podjęcia decyzji -zna i stosuje podstawowe sposoby decydowania w sprawach grupy -skutecznie stosuje drzewko decyzyjne -rozpoznaje stanowiska stron konfliktu -wskazuje możliwe rozwiązania konfliktu -odróżnia interesy od stanowisk -zna 3 style zachowania w sytuacji konfliktowej -oceni, czy przyjęte rozwiązanie konfliktu jest dobre -stosuje i zna podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów -wymieni i omówi typy więzi społecznych -wyliczy przykłady zbiorowości, grup, wspólnot -zna definicje zbiorowości, grupy, wspólnoty -wie, do jakich zbiorowości, grup, wspólnot należy -wyjaśni na przykładach, jak rodzą się podziały na swoich i obcych. -wyjaśni, jakie znaczenie mają wzajemność, zaufanie i tolerancja w relacjach międzyludzkich -wie, co to wzajemność, zaufanie i tolerancja -zna rodzaje i źródła norm itp. wskazuje role grupowe -wie, jak pozyskać sojuszników do swojego przedsięwzięcia -omówi wady i zalety sposobów decydowania w sprawach grupy -oceni ich efektywność -oceni każdy z trzech stylów zachowania w sytuacji konfliktowej -wskazuje możliwe rozwiązania sporów w życiu naszej szkoły -oceni, jaką rolę odgrywają inni ludzie i jakie więzi go z nimi łączą -podając przykłady charakteryzuje style życia rodzinnego -uzasadni, dlaczego rodzina jest ważna -wskazuje sytuacje, w których normy są łamane -opisze skutki takiego łamania norm społecznych

5 Obowiązek i odpowiedzialność. -określi, jakie normy są odpowiednie w danej sytuacji społecznej -wie, co to są obowiązki i z czego wynikają -zna definicje: rola społeczna, obowiązek, odpowiedzialność -potrafi podać kilka przykładów obowiązków związanych z daną rolą społeczną -wie, co to jest odpowiedzialność i na czym polega -poda możliwe sposoby przeciwstawienia się nietolerancji -umie ocenić zakres obowiązków (za duży?/mały?) w przykładowej sytuacji -umie ocenić zakres odpowiedzialności (za duży?/mały?) w przykładowej sytuacji -poda przykłady obowiązków wynikających z danej roli społecznej. Jak żyją Polacy? Moja gmina i mój samorząd. -wyliczy przykłady grup i warstw społecznych -na przykładzie scharakteryzuje wybraną grupę lub warstwę społeczną -rozpozna i zdefiniuje najważniejsze problemy społeczeństwa polskiego -wskaże problemy naszej gminy ważne dla młodych mieszkańców -zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów -zna definicję samorządu -poda przykłady samorządów -wyjaśni, na czym polega zasada decentralizacji i pomocniczości -poda przykłady władz 3 szczebli samorządu -poda podstawowe informacje o gminie -samodzielnie wyszuka i zinterpretuje informacje dotyczące perspektyw życiowych młodych Polaków -scharakteryzuje wskazane warstwy społeczne i style życia, odwołując się do przykładów -porówna zakres działania szczebli samorządów -wie, czym różnią się kompetencje wojewody i samorządu wojewódzkiego -zna główne wydarzenia z historii gminy

6 Jakie są zadania samorządu gminnego? Z wizytą w urzędzie gminy. Kto rządzi w gminie? Różne oblicza państwa. Demokracja co to takiego? -zlokalizuje gminę na mapie -wie, z czego składa się majątek gminy -wyliczy zadania gminy -wyliczy nazwy instytucji realizujących zadania gminy -powie, czym każda z tych instytucji się zajmuje -zna adresy urzędu gminy i starostwa -wyliczy sprawy, jakie można w nich załatwić -potrafi napisać krótki list lub podanie do urzędu -zna dobre rady dla petenta -wypełni prosty druk urzędowy -wymieni władze uchwałodawcze i wykonawcze w gminie -opisze sposoby wyboru rady i wójta -wie, jak legalnie można wpływać na decyzje władz -wie, jak zdobywać informacje w urzędzie na temat procedur załatwienia danej sprawy -zna źródła władzy państwowej -zna definicję państwa -zna cech i funkcje państwa -zna formy i typy państw -poda przykłady państw demokratycznych, totalitarnych i autorytarnych -zna pojęcie demokracja, większość, pluralizm, prawa mniejszości -wyliczy typy demokracji i o każdym powie -opracuje ankietę badającą jakość realizacji przez gminę swoich zadań -oceni realizację swoich zadań przez naszą gminę -nawiązuje kontakt np. mailowy z lokalną instytucją publiczną -porówna zakres zadań powiatu i gminy, np. w kwestii odpowiedzialności za drogi -zna wydziały urzędu gminy i wie, z jaką sprawą do którego się udać -omówi sposoby legalnego wpływu na decyzje władz -oceni skuteczność każdego ze sposobów -wyjaśni, dlaczego warto kontrolować poczynania władz -opisze procedury załatwiania danej sprawy w urzędzie -porówna sytuację obywatela w ustroju demokratycznym z sytuacją obywatela w państwie totalitarnym i autorytarnym -powie, w którym systemie chciałby żyć i dlaczego -porówna demokrację pośrednią i bezpośrednią, wyborczą i konstytucyjną -wie, że większość nie zawsze ma rację

7 Demokratyczne spory Krótka historia długiej drogi kilka słów -wymieni zasady panujące w demokracji pluralizm, większość poszanowanie praw mniejszości -wie, czym są prawa człowieka i czemu państwo demokratyczne nie może się obyć bez ich przestrzegania -wie, co to jest kompromis i konsensus -wymieni przynajmniej trzy wartości demokratyczne -uzasadni, dlaczego wartości demokratyczne mogą być w konflikcie -poda przykłady konfliktu wartości demokratycznych -wie, czym jest wolność słowa -wymieni zasady demokracji -omówi 4 zasady demokracji -określi historyczny kontekst zasad demokracji -wyliczy polskie tradycje demokratyczne -wie, co może mniejszość wobec błędu większości -wyjaśni znaczenie kompromisu i konsensusu w demokratycznym rozwiązywaniu sporów -wie, dlaczego konflikt wartości demokratycznych ma odgrywa wielką rolę w demokracji -z uzasadnieniem wskaże po 4 zalety i wady demokracji -sformułuje argumenty za i przeciw ograniczeniu wolności słowa w demokracji -wskazuje najważniejsze tradycje demokracji (antycznej, polskiej, amerykańskiej, europejskiej) -wskazuje na przykładzie Polski przykłady łamania zasad demokracji (wydarzenie jaką zasadę złamano dlaczego tak sądzisz) Obywatel kto to taki? -wie, jak można zostać obywatelem w Polsce i innych krajach -zna prawa i obowiązki obywateli polskich -omówi z podaniem przykładów prawa i obowiązki obywateli -omówi z podaniem przykładów cnoty

8 Jak obywatele uczestniczą w życiu publicznym? Stowarzyszenie, czyli razem raźniej. Marsz na wybory! -odwołując się do konkretnych przykładów scharakteryzuje dobrego obywatela -wyliczy cnoty obywatelskie -wymieni główne podmioty życia publicznego -uzasadni, dlaczego ważne jest przestrzeganie zasad etycznych przez podmioty życia publicznego -wyliczy formy uczestnictwa w życiu publicznym -poda przykłady sytuacji, kiedy obywatele wywierają wpływ na władze publiczne -wyjaśni, co to jest stowarzyszenie i kto je może założyć -uzasadni w oparciu o przykłady, dlaczego stowarzyszenia odgrywają wielką rolę w demokracji -wie, co robią związki zawodowe i po co są -poda przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz -wie, co to czynne i bierne prawo wyborcze i kto je ma w Polsce -wie, na czym polegają wybory powszechne, tajne, równe, bezpośrednie wyjaśni, co to jest kampania wyborcza -powie, dlaczego warto brać udział w wyborach obywatelskie -wie, co to prawo krwi, prawo ziemi, nadanie obywatelstwa -formułuje argumenty przekonujące do aktywności publicznej -powie, jak podmioty życia publicznego konkurują i współpracują ze sobą (z przykładami) -poda skutki łamania zasad etycznych w życiu publicznym -wie, co to NGO i poda kilka przykładów -zna nazwy polskich głównych związków zawodowych -poda przykłady działania NGO i związków zawodowych (po dwa) -scharakteryzuje cele i formy działania związków zawodowych -wyjaśni na czym polegają cele kampanii wyborczej -omówi cechy wyborów -wyliczy elementy kampanii wyborczej -krytycznie analizuje hasła i plakaty towarzyszące kampanii wyborczej -wie, czym powinien kierować się obywatel uczestniczący w wyborach

9 Opinia z którą trzeba się liczyć Środki masowego przekazu Naród i państwo -wie, co to jest opinia publiczna -powie, jaką rolę pełni w państwie demokratycznym -wyliczy czynniki kształtujące opinię publiczną wie, jak bada się opinię publiczną -potrafi analizować sondaż opinii publicznej -omówi znaczenie mediów w demokracji -wie, co to jest stronniczość przekazu i jak się przed nią bronić -porówna konkretne informacje z różnych mediów -wie, co to jest reklama wymieni jej funkcje -w podanym komunikacie wskaże komentarz i fakty -zna definicje naród i państwo -zna czynniki kształtujące naród -wyjaśni, co to dla niego znaczy być Polakiem wskaże różnice między obywatelstwem a narodowością -wie, co to jest Polonia -wie, co to jest stereotyp -omówi czynniki kształtujące opinię publiczną -interpretuje wyniki sondażu opinii publicznej -przeprowadzi w szkole własny sondaż opinii publicznej -poda przykłady roli, znaczenia, wpływu opinii publicznej we współczesnym świecie -w podanym tekście wskaże elementy charakterystyczne dla stronniczości przekazu i uzasadni wybór -zna techniki perswazyjne i potrafi je wskazać w podanym tekście -omówi wskazaną gazetę, portal, stację RTV ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców -omówi czynniki kształtujące naród -wyjaśni, co to jest Polonia i wskaże miejsca jej największych skupisk -poda przykłady podtrzymywania przez Polonię więzi z Macierzą -poda przykłady stereotypów

10 Mniejszości narodowe -wie, co to jest mniejszość narodowa -zna 7 największych mniejszości narodowych w Polsce -wyliczy prawa mniejszości narodowych -poda przykłady, jak stereotypy utrudniają relacje między narodami -poda po dwie cechy charakteryzujące każdą z największych mniejszości narodowych -omówi prawa mniejszości narodowych -opracuje i przedstawi informacje na temat wybranej mniejszości Co to znaczy być patriotą? Cień zagłady -wie co to jest: wielka ojczyzna, mała ojczyzna -wyjaśni na czym polega patriotyzm -poda przykłady postaw patriotycznych we współczesnym świecie -wie czym różnią się między sobą: szowinizm, nacjonalizm i patriotyzm oraz kosmopolityzm -powie, co to dla niego znaczy być Polakiem -porówna cechy patriotyzmu, nacjonalizmu i szowinizmu -wie, co to jest holocaust -wskaże przykłady skrajnego nacjonalizmu we współczesnym świecie -porówna, na podstawie więzi odczuwanych przez siebie, jakie znaczenia mają dla ludzi wielka i mała ojczyzna -poda i uzasadni przykłady postaw: szowinistycznej, nacjonalistycznej i patriotycznej oraz kosmopolitycznej -uzasadni, że można być jednocześnie Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej -na przykładzie holocaustu wskaże konsekwencje skrajnego nacjonalizmu Ponadto, zgodnie z zaleceniami poradni uczniom zostaną dostosowane wymagania do ich potrzeb i możliwości. Najczęściej będą one polegały na wydłużaniu czasu pracy, pozwoleniu na wolniejsze tempo pracy i dzielenie materiału na partie. Do potrzeb tych osób dostosowana zostanie również skala ocen, zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania

11 Wymagania dla osób o bardzo specjalnych potrzebach edukacyjnych Temat Jak zdobywać informacje i jak z nich korzystać? Szkoła jako wspólnota. O porozumieniu i nieporozumieniach Bez współpracy ani rusz! Wymagania na ocenę dostateczną i dopuszczającą -potrafi odróżniać fakty od komentarzy -wymieni źródła informacji w sprawach publicznych -wyliczy członków społeczności szkolnej -wie, co to jest samorząd uczniowski -zna nazwy dokumentów mówiących o samorządzie szkolnym i wie, gdzie je znaleźć -opisze proces komunikacji -zna i stosuje zasady dyskusji -wskazuje do jakich grup należy i jakie płyną z tego korzyści -wskazuje typowe role grupowe w swoim otoczeniu Wymagania na ocenę dobrą i bardzo dobrą -wskazuje źródła informacji w przykładowej sprawie -wskaże w tekście reklamowym elementy perswazyjne i informacje -wie, jak w naszej szkole wybierany jest samorząd szkolny -zna swoje prawa i wie, co zrobić, gdy zostaną one naruszone -umie sformułować opinię w sprawach publicznych i popiera ja racjonalnymi argumentami -stosuje parafrazę -umie odpowiednio zareagować, gdy nie aprobuje danych zachowań czy decyzji grupy

12 Trudne decyzje Negocjacje zamiast kłótni. Człowiek istota społeczna. Reguły społecznej gry. Obowiązek i odpowiedzialność. -rozpoznaje w życiu własnym i w życiu publicznym sytuacje wymagające podjęcia decyzji -zna i stosuje podstawowe sposoby decydowania w sprawach grupy -rozpoznaje stanowiska stron konfliktu -wskazuje możliwe rozwiązania konfliktu -odróżnia interesy od stanowisk -zna 3 style zachowania w sytuacji konfliktowej -wymieni i omówi typy więzi społecznych -wyliczy przykłady zbiorowości, grup, wspólnot -zna definicje zbiorowości, grupy, wspólnoty -wyjaśni, jakie znaczenie mają wzajemność, zaufanie i tolerancja w relacjach międzyludzkich -wie, co to wzajemność, zaufanie i tolerancja -wie, co to są obowiązki i z czego wynikają -zna definicje: rola społeczna, obowiązek, odpowiedzialność -skutecznie stosuje drzewko decyzyjne -oceni, czy przyjęte rozwiązanie konfliktu jest dobre -stosuje i zna podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów -wie, do jakich zbiorowości, grup, wspólnot należy -wyjaśni na przykładach, jak rodzą się podziały na swoich i obcych. -zna rodzaje i źródła norm -określi, jakie normy są odpowiednie w danej sytuacji społecznej -potrafi podać kilka przykładów obowiązków związanych z daną rolą społeczną -wie, co to jest odpowiedzialność i na czym polega

13 Jak żyją Polacy? Moja gmina i mój samorząd. Jakie są zadania samorządu gminnego? -wyliczy przykłady grup i warstw społecznych -na przykładzie scharakteryzuje wybraną grupę lub warstwę społeczną -zna definicję samorządu -poda przykłady samorządów -wyjaśni, na czym polega zasada decentralizacji -wie, z czego składa się majątek gminy -wyliczy zadania gminy -rozpozna i zdefiniuje najważniejsze problemy społeczeństwa polskiego -wskaże problemy naszej gminy ważne dla młodych mieszkańców -zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów -poda przykłady władz 3 szczebli samorządu -poda podstawowe informacje o gminie -zlokalizuje gminę na mapie -wyliczy nazwy instytucji realizujących zadania gminy -powie, czym każda z tych instytucji się zajmuje Z wizytą w urzędzie gminy. -zna adresy urzędu gminy i starostwa -wyliczy sprawy, jakie można w nich załatwić -wypełni prosty druk urzędowy -potrafi napisać krótki list lub podanie do urzędu -zna dobre rady dla petenta Kto rządzi w gminie? -wymieni władze uchwałodawcze i wykonawcze w gminie -opisze sposoby wyboru rady i wójta -wie, jak legalnie można wpływać na decyzje władz -wie, jak zdobywać informacje w urzędzie na temat procedur załatwienia danej sprawy

14 Różne oblicza państwa. Demokracja co to takiego? Demokratyczne spory Krótka historia długiej drogi Obywatel kto to taki? Jak obywatele uczestniczą w życiu publicznym? Stowarzyszenie, czyli razem raźniej. -zna źródła władzy państwowej -zna definicję państwa -zna pojęcie demokracja, większość, pluralizm, prawa mniejszości -wie, co to jest kompromis i konsensus -wymieni przynajmniej trzy wartości demokratyczne -wymieni zasady demokracji -omówi 4 zasady demokracji -wie, jak można zostać obywatelem w Polsce i innych krajach -zna prawa i obowiązki obywateli polskich -wymieni główne podmioty życia publicznego -uzasadni, dlaczego ważne jest przestrzeganie zasad etycznych przez podmioty życia publicznego -wyjaśni, co to jest stowarzyszenie i kto je może założyć -uzasadni w oparciu o przykłady, dlaczego stowarzyszenia odgrywają wielką rolę -zna cech i funkcje państwa -zna formy i typy państw -wyliczy typy demokracji i o każdym powie kilka słów -wymieni zasady panujące w demokracji pluralizm, większość poszanowanie praw mniejszości -uzasadni, dlaczego wartości demokratyczne mogą być w konflikcie -poda przykłady konfliktu wartości demokratycznych -wie, czym jest wolność słowa -określi historyczny kontekst zasad demokracji -wyliczy polskie tradycje demokratyczne -odwołując się do konkretnych przykładów scharakteryzuje dobrego obywatela -wyliczy cnoty obywatelskie -wyliczy formy uczestnictwa w życiu publicznym -poda przykłady sytuacji, kiedy obywatele wywierają wpływ na władze publiczne -wie, co robią związki zawodowe i po co są -poda przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz

15 Marsz na wybory! Opinia z którą trzeba się liczyć Środki masowego przekazu Naród i państwo -wie, co to czynne i bierne prawo wyborcze i kto je ma w Polsce -wie, na czym polegają wybory powszechne, tajne, równe, bezpośrednie -wie, co to jest opinia publiczna -powie, jaką rolę pełni w państwie demokratycznym -omówi znaczenie mediów w demokracji -wie, co to jest stronniczość przekazu i jak się przed nią bronić -zna definicje naród i państwo -zna czynniki kształtujące naród -wyjaśni, co to dla niego znaczy być Polakiem -wyjaśni, co to jest kampania wyborcza -powie, dlaczego warto brać udział w wyborach -wyliczy czynniki kształtujące opinię publiczną wie, jak bada się opinię publiczną -potrafi analizować sondaż opinii publicznej -porówna konkretne informacje z różnych mediów -wie, co to jest reklama -w podanym komunikacie wskaże komentarz i fakty -wskaże różnice między obywatelstwem a narodowością -wie, co to jest Polonia -wie, co to jest stereotyp

16 Mniejszości narodowe -wie, co to jest mniejszość narodowa -zna 7 największych mniejszości narodowych w Polsce -wyliczy prawa mniejszości narodowych -poda przykłady, jak stereotypy utrudniają relacje między narodami Co to znaczy być patriotą? Cień zagłady -wie co to jest: wielka ojczyzna, mała ojczyzna -wyjaśni na czym polega patriotyzm -poda przykłady postaw patriotycznych -porówna cechy patriotyzmu, nacjonalizmu i szowinizmu -wie, co to jest holocaust -wie czym różnią się między sobą: szowinizm, nacjonalizm i patriotyzm oraz kosmopolityzm -powie, co to dla niego znaczy być Polakiem -wskaże przykłady skrajnego nacjonalizmu we współczesnym świecie

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. 1. Wystawianie ocen:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS Część pierwsza Przykładowe wymagania na oceny z zakresu podstawowego (na ocenę dopuszczająca i dostateczną) oraz z zakresu ponadpodstawowego

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS) II KLASA GIMNAZJUM A. Skala umiejętności i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II Dział I: PODSTAWOWE OBYWATELSKIE a) uczeń pamięta: - z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; - zasady

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem)

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem) WOS - KLASA I Ocena dopuszczający wskazać chociaż jeden przykład cech, które mogą świadczyć o tym, że osoba jest dobrym obywatelem wymienić chociaż jeden przykład osób, które są dobrymi obywatelami podać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I I. Przedmiotem oceny są: - wiadomości i umiejętności, - zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). II. Sposoby

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z wiedzy o społeczeństwie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z wiedzy o społeczeństwie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z wiedzy o społeczeństwie I 1. Przedmiotowy system oceniania z wos-u jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Zespołu Szkół w Pęperzynie. 2. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJUM PIERWSZY SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJUM PIERWSZY SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJUM PIERWSZY SEMESTR -wymienia różne źródła informacji oraz wskazuje przykładowe opinie i fakty -rozpoznaje jedną z metod podejmowania decyzji (drzewo

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JA I MOJE OTOCZENIE, NARÓD

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II DOPUSZCZAJĄCY Uczeń posiada niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej przedmiotu dla III etapu edukacyjnego przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA / WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA / WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA / WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel: mgr Urszula Jaksa Wymagania ogólne oraz formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Posiada

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z przedmiotu etyka

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z przedmiotu etyka Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu etyka Klasa 5, rok szkolny 2017/2018 dr Grzegorz Rostkowski Odniesienia do podstawy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

- zna zasady oceniania na lekcjach wos-u, PSO, forma pracy, metoda nauczyciela. - zna wymagania edukacyjne na poszczególne pracy, praca

- zna zasady oceniania na lekcjach wos-u, PSO, forma pracy, metoda nauczyciela. - zna wymagania edukacyjne na poszczególne pracy, praca 1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przedmiotowym systemem oceniania. ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY (zgodny z nową podstawą programową) WOS wg programu KOSS Klasa I gimnazjum Rok szkolny 2010/2011 TEMAT

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z Wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum na rok szkolny 2017/ Bliżej świata

Plan wynikowy z Wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum na rok szkolny 2017/ Bliżej świata Plan wynikowy z Wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum na rok szkolny 2017/2018 - Bliżej świata Temat lekcji 1. Jak być sobą w grupie. 2. Współpraca i konflikty w grupie Liczba godzin Punkt podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICWO NOWA ERA I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

Autorka programu mgr Anna Lipska Recenzentka: mgr Beata Ćmiel

Autorka programu mgr Anna Lipska Recenzentka: mgr Beata Ćmiel Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, kultury domowej, rodzinnej i narodowej. Musi wychowywać w tym duchu... prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński Program

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA WIEDZA O 2018-09-01 SPOŁECZEŃSTWIE klasa VIII Podstawa programowa SZKOŁA BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza i rozumienie. 1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE SZKOŁA PODSTAWOWA VIII KLASA (2 GODZINY)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE SZKOŁA PODSTAWOWA VIII KLASA (2 GODZINY) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE SZKOŁA PODSTAWOWA VIII KLASA (2 GODZINY) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza i rozumienie. Uczeń: rozumie podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I.

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. uczeń charakteryzuje się bogatą, znacznie wykraczającą poza wymagania programowe, wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, korzysta

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń:

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń: KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot Wiedza o społeczeństwie Klasa pierwsza druga trzecia. Rok szkolny Imię

Bardziej szczegółowo

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z podstawą kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi (klasa III) Gabriela Rojek Mariola Polańska Agnieszka Grobelna - Staniszewska Ucznia ocenia nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wiedza o społeczeństwie zawiera również elementy wychowawcze, w tym wymagania dotyczące postaw i przekonań. Chodzi np. o pogłębianie świadomości

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia, nie potrafi wykonać prostego

Bardziej szczegółowo

- definiowanie pojęd : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel. - wyjaśnid pojęcia : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel

- definiowanie pojęd : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel. - wyjaśnid pojęcia : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel Załącznik nr 1 Konspekt debaty klasowej nt. Rola paostwa prawa w życiu obywateli I Cele : a. ogólne : - definiowanie pojęd : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel - kształtowanie postaw patriotycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza WSO - przedmiot WOS Przedmiot Wiedza o społeczeństwie składa się z trzech modułów -Wychowanie obywatelskie -Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową.

Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową. Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ: Rozwój osobowy i intelektualny uczniów wynikający z ich uczestnictwa w zajęciach etyki podążając za przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których Plan wynikowy I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej)

KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) Plan wynikowy do wiedzy o społeczeństwie dla klasy VIII szkoły podstawowej PODSTAWA PROGRAMOWA I. KOMUNIKACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE 1. Człowiek istota społeczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Kamilla Jaśnikowska-Toboła Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Zakres wymagań I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego Juno w Piastowie 05-820 Piastów, ul. Pułaskiego 6/8 e-mail: g1piast@wp.pl Tel.\ faks: 22 7234748 Dyrektor: mgr Wanda Wojtczuk Certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła

Bardziej szczegółowo

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Człowiek

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji powyższego zadania podjęto następujące przedsięwzięcia:

W ramach realizacji powyższego zadania podjęto następujące przedsięwzięcia: Załącznik nr 10 Realizacja zadania nr 1 przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej na temat Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym. W ramach realizacji powyższego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III Przedstawione niżej wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie podstawy programowej. Ogólne wymagania edukacyjne Ogólne kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ Wymagania edukacyjne- wiedza o społeczeństwie Klasa 1 Rozdział 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny

Podstawa programowa kształcenia ogólnego WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny Podstawa programowa kształcenia ogólnego WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie: klasa 8 (Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie)

Wiedza o społeczeństwie: klasa 8 (Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie) temat lekcji 1.1. Człowiek w społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie: klasa 8 (Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie) wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek w społeczeństwie 1 wymienia osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Przeciw dyskryminacji 1. Autorka i realizatorka innowacji: Magdalena Bliźniak nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, trenerka, koordynatorka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska A. Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z Wos-u

Wymagania na poszczególne oceny z Wos-u Wymagania na poszczególne oceny z Wos-u Dopuszczająca [2] Dostateczna [3] Dobra [4] Bardzo dobra [5] Celująca [6] Uczeń potrafi: potrzeby człowieka; - wymienić osoby [podmioty, instytucje], które mają

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy VIII szkoły podstawowej, na rok szkolny 2018/2019.

Wymaganie edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy VIII szkoły podstawowej, na rok szkolny 2018/2019. Wymaganie edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy VIII szkoły podstawowej, na rok szkolny 2018/2019. Temat 1.Człowiek w społeczeństwie Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczająca [2] Dostateczna [3] Dobra

Bardziej szczegółowo

Klasy VIII szkoły podstawowej WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Paweł Łuszczek

Klasy VIII szkoły podstawowej WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Paweł Łuszczek Klasy VIII szkoły podstawowej WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Paweł Łuszczek Wymagania do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej Rok szkolny 2018 / 2019 Temat 1.Człowiek w społeczeństwie Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS, KL. VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS, KL. VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS, KL. VIII PODSTAWOWE przy pomocy nauczyciela wymienić podstawowe potrzeby człowieka; wymienić osoby [podmioty, instytucje], które mają wpływ na rozwój młodego człowieka; podać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Opracowano na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era autorstwa mgr Macieja Batorskiego Temat lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia Przedmiotem oceniania są: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: celującą

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia Przedmiotem oceniania są: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: celującą Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia Przedmiotem oceniania są: wiadomości, zaangażowanie, aktywność, umiejętność współpracy w grupie, formułowanie poprawnych wniosków, korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie II G? Zapoznanie z treściami nauczania,

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 3A oraz 3B rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-V

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-V Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-V Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. Dział: Człowiek w społeczeństwie

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. Dział: Człowiek w społeczeństwie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLAS PIERWSZYCH opracowane w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania,,wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla gimnazjum. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

uczeń na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

uczeń na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą PLAN WYNIKOWY TREŚCI NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Programu nauczania z wiedzy o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota? Scenariusz lekcji patriotycznej Szkoła: Gimnazjum Czas: 45 min. Temat: Co to znaczy być patriotą? Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOD UCZNIA KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I ETAP SZKOLNY 18 października 2017 r. Uczennico/Uczniu: 1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły j. Temat Rozdział I 1.Człowiek w społeczeństwie Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczająca [2] Dostateczna [3] Dobra [4] Bardzo dobra

Bardziej szczegółowo