MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 2021 / 2022

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 2021 / 2022"

Transkrypt

1 MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 01 / 0 NEUROBIOPSYCHOLOGIA... PSYCHOSEKSUOLOGIA... 5 PSYCHOLOGIA PRACY I BIZNESU... 7 PSYCHOLOGIA KLINICZNA... 9 PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU PSYCHOLOGIA SĄDOWA I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH... PSYCHOLOGIA RODZINY... 7 PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU... 9 PSYCHOLOGIA SPORTU INNE KURSY Plik zawiera tytuły wszystkich przedmiotów do wyboru realizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie jest ofertą przedmiotów na bieżący rok akademicki, a jedynie stanowi informację o tym, jakie przedmioty są zaliczane do poszczególnych modułów. Przedmioty pogrubione realizowane są w roku akademickim 01/0 Obowiązkowe przedmioty dla danej ścieżki zostały pogrubione Przy przedmiotach obowiązkowych, realizowanych co dwa lata znajduje się stosowana informacja 1

2 NEUROBIOPSYCHOLOGIA Moduł I Neurobiologia 10 ECTS B Wybrane aspekty plastyczności ośrodkowego układu nerwowego. B Wprowadzenie do neurofarmakologii 3. C Neuromodulacja w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego. C Neuromodulacja (NOWOŚĆ). B Podstawy chronobiologii 5. B Metody obrazowania czynności mózgu 6. C Elektryczna aktywność mózgu 7. B Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej 8. B Neurobiologia uzależnień 9. B Markery zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego 10. C Regulacja snu i czuwania 1 B Biologia sądowa z elementami entomologii sądowej B Układy receptorowe mózgu 13. B Psychoneuroendokrynologia B Neurologia kliniczna 15. C - Strukturalne i czynnościowe obrazowanie mózgu 16. C - Elektryczna aktywnośc mózgu (NOWOŚĆ) Moduł II Neuropsychologia 10 ECTS C Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fmri) zastosowanie kliniczne i naukowe. C Nowoczesne techniki neuroobrazowe w praktyce klinicznej 3. C Jakościowa diagnoza funkcji poznawczych w normie i patologii. C Przestrzenny mózg zaburzenia funkcji wzrokowo przestrzennych w badaniach neuropsychologicznych. 5. C Zaburzenia pamięci i uwagi w wybranych przewlekłych chorobach somatycznych podejście neuropsychologiczne 6. C Metody terapeutyczne w rehabilitacji neuropsychologicznej 7. B Neurologia kliniczna 8. C- Zaburzenia poznawcze w wybranych przewlekłych chorobach somatycznych - podejście neuropsychologiczne 9. C - Diagnostyczne dylematy neuropsychologii geriatrycznej (NOWOŚĆ) Moduł III Psychologia zdrowia 1ECTS B Psychologia zdrowia. B Psychogerontologia 3. B Seksuologia kliniczna

3 3. B Całościowe zaburzenia rozwoju diagnoza i terapie 5. B Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci 6. B Psychoonkologia 7. C Psychologiczne aspekty prokreacji 8. C Psychologia kliniczna chorego somatycznie 9. C Praca z pacjentem kardiologicznym 10. C Interwencja kryzysowa 1 C Rola psychologa w relacji między pacjentem a zespołem leczącym C Wsparcie terapeutyczne osób z chorobą nowotworową 13. C Coaching życiowy C Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy 15. C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji 16. C Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo 17. C Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodziną 18. C Psychologia zaburzeń odżywiania się 19. B Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw 0. C Uwarunkowania poznawcze efektywnej komunikacji pacjenta z dystrofią Duchenne'a z użyciem metody C eye Moduł IV Psychologiczne aspekty rehabilitacji 10 ECTS B Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. B Psychologiczne aspekty rehabilitacji 3. B Niepełnosprawność w chorobach rzadkich dzieciństwo, adolescencja i dorosłość. C Rola psychologa w relacji między pacjentem a zespołem leczącym 5. C Niepełnosprawność w chorobach rzadkich praktyka rehabilitacyjna 6. C Biofeedback i inne nowoczesne technologie audiowizualne w diagnozie i terapii psychologicznej 7. C Psychologia rehabilitacji w praktyce 8. C Praca z pacjentem przewlekle chorym w warunkach szpitalnych 9. C Rehabilitacja zaburzeń sprzężonych oraz wybranych zespołów genetycznych 10. C - Developmental Movement (SDM) Veronica Sherborne 3 1 C - Metody multisensoryczne w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością C - Rehabilitacja neuropsychologiczna (NOWOŚĆ) Moduł V Psychologia kliniczna 1ECTS B Psychologia zaburzeń osobowości. B Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 3. C Poradnictwo psychologiczno seksuologiczne. C Analiza wybranych zaburzeń psychicznych studia przypadków

4 5. C Psychoedukacja osób psychotycznych 6. B Genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych 7. B Dystrofie mięśniowe perspektywa biopsychospołeczna 8. C Introduction to systematic reviews methodology 5 9. C- Zastosowanie Mie dzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin 10. C - Teorie uzależnień Moduł VI Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 1 ECTS. B Zaburzenia afektywne 3. B Całościowe zaburzenia rozwoju diagnoza i terapie. B Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa 5. B Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci 7. B Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży 8. B Neuropsychologia dziecka 9. B- Diagnoza psychologiczna dziecka z dysmorfiami twarzy i tułowia - prezentacja wybranych metod diagnostycznych 10. C - Metody multisensoryczne w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością 1 C - Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji C - Praca z dzieckiem z dysmorfiami twarzy i tułowia - prezentacja wybranych metod terapeutycznych 13. C Diagnoza dysleksji C Metody badań w psychologii klinicznej młodzieży 16. C Interwencja kryzysowa 17. C Stres i trauma u dzieci i młodzieży 18. C Metody projekcyjne w diagnozie dziecka 19. C Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy 0. C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji C Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z zaburzeniami genetycznymi. C Strategie nawiązywania kontaktu z dzieckiem w procesie diagnozowania rodziny 3. C Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. C Specyfika zaburzeń rozwoju dziecka krzywdzonego i zaniedbanego emocjonalnie 5. C Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodziną 6. C Praca psychologa z dziećmi z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym 7. C Developmental dyslexia 3 8. C Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym 9. C - Diagnoza psychologiczna dzieci z chorobami o podłożu genetycznym (dawniej: Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi)

5 5 PSYCHOSEKSUOLOGIA Moduł I Seksuologia kliniczna 10 ECTS B - Neurologia kliniczna. B - Neurobiologia uzależnień 3. B - Wprowadzenie do metodologii badań klinicznych w psychologii. B - Psychologia cielesności 5. B - Psychoneuroendokrynologia 6. C - Badania jakościowe w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia 7. C - Transpłciowośc perspektywa psychologiczna, społeczna i medyczna 8. B - Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu rozwojowym i klinicznym 9. C - Neurohormonalne podłoże zachowań seksualnych Moduł II Seksuologia sądowa i Psychopatologia seksualności człowieka 10 ECTS B Opiniowanie sądowe w sprawach karnych (dawniej: Opiniowanie sądowo- psychologiczne w sprawach karnych). B Kobiecośc i męskośc w relacjach społecznych 3. C - BDSM w multiperspektywie (NOWOŚĆ). C - Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions 5 5. C - Profilaktyka i wczesna interwencja wobec osób problematycznie korzystających z Internetu (NOWOŚĆ) 6. C - Relacje międzygrupowe w percepcji osób homoseksualnych 7. B - Psychologia relacji intymnych w ujęciu międzykulturowym 8. C Cyberprzemoc 9. B - Psychologia kłamstwa i manipulacji 10. B - Psychopatologia zjawisk społecznych 1 B - Modyfikacje ciała w ujęciu psychoseksuologicznym (NOWOŚĆ) C - Teorie uzależnień Moduł III Terapia, edukacja i poradnictwo seksualne 10 ECTS B - Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. C - Praca z rodziną w ujęciu systemowym 3. C - Podstawy terapii z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc domową. C - Psychologiczne aspekty prokreacji 5. B - Psychoterapia w zarysie 6. C - Praca terapeutyczna z pacjentem trudnym zagrożonym wykluczeniem społecznym 7. C - Techniques of professional and personal development planning - career coaching 5

6 8. C - Psycholog jako wewnątrzorganizacyjny Wellbeing Advisor techniki budowania poczucia spełnienia i zadowolenia z życia 9. C - Szczęście u ujęciu międzykulturowym podejście kulturowe w pomocy psychologicznej 10. B - Zespół stresu pourazowego geneza, diagnoza, terapia 1 C- Kryzys - wybrane techniki pomocy i interwencji psychologicznej C - Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions C - Profilaktyka i wczesna interwencja wobec osób problematycznie korzystających z Internetu (NOWOŚĆ) 1 C - Mindfulness theory, research and practical applications B Wprowadzenie do psychoterapii relacyjnej 16. C Podstawy psychoterapii relacyjnej w praktyce 17. B Psychologia stresu 18. C - Edukacja seksualna - prowadzenie warsztatów dla młodzieży (NOWOŚĆ) 19. C - Diagnoza strukturalna i psychoterapia zaburzeń osobowości w psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) (NOWOŚĆ) 6

7 7 PSYCHOLOGIA PRACY I BIZNESU Moduł I Psychologia pracy 1ECTS B - Psychopatologia zjawisk społecznych. B Psychologia stresu 3. B Rodzina a praca. C Elementy doradztwa zawodowego DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 5. C Zjawisko wypalenia zawodowego (dawniej: Zjawisko wypalenia zawodowego - źródła, mechanizmy, zapobieganie) 6. C - Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings 3 7. C Zarządzanie różnorodnością w organizacji 8. C Praca psychologa w branżach kreatywnych 9. C Psychologia pracy w praktyce diagnostyka i orzecznictwo Dawniej: Psychologia pracy w praktyce 10. C Psychologia konfliktów międzygrupowych 1 B - Kariera i rozwój zawodowy B Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy jednostki i organizacji 13. C - Testy psychometryczne w biznesie - teoria i praktyka konstruowania 6 C - Workplace psychologia pozytywna w nowoczesnym środowisku pracy 15. C - Workplace Positive Psychology and HR practice in modern workplace B Patologie organizacyjne 17. C - Techniques of professional and personal development planning - career coaching C - Kulturowe ramy zachowań społecznych - warsztat antydyskryminacji 19. C - Pomoc Psychologiczna dla rodzin migracyjnych 0. C - Motywowanie pracownika w praktyce Moduł II Psychologia organizacji i zarządzania 1ECTS B Psychologia motywacji w organizacji. B- Communication and culture 3 3. B - Zagrożenia społeczne - perspektywa psychologii środowiskowej. B Patologie organizacyjne 5. B - Psychology of Acculturation 5 6. C Ocena pracownika (dawniej: Systemy okresowej oceny pracownika) 7. C Warsztat trenera szkoleń 6 8. C Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostac liderem i przeprowadzic zmianę oraz zarządzac projektami 9. C Rekrutacja i selekcja 10. C Psychologia rozwoju pracownika

8 1 C Systemy motywacyjne w organizacji C Negocjacje i mediacje perspektywa międzykulturowa 13. C - Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings 3 C Diagnoza postaw i zachowań w organizacji Dawniej: Diagnoza organizacji 15. C - People Analytics: The way to improve HRM decisions C Trening mentalny w sporcie i biznesie (dawniej: Trening mentalny) 17. C - Techniques of professional and personal development planning - career coaching C - Coaching i mentoring 19. C - Kulturowe ramy zachowań społecznych - warsztat antydyskryminacji 0. C Zarządzanie różnorodnością C - Testy psychometryczne w biznesie - teoria i praktyka konstruowania 6. C - Psycholog jako wewnątrzorganizacyjny Well Being Advisor techniki budowania poczucia spełnienia i zadowolenia z życia 3. C - Patologie w organizacji. B - Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności (NOWOŚĆ) 5. C - Motywowanie pracownika w praktyce (dawniej: Systemy motywacyjne w organizacji) Moduł III Psychologia ekonomiczna i marketingu 1 ECTS B - Psychologia kłamstwa i manipulacji. C Psychologia reklamy 3. C Public Relations (PL). C - Metody diagnozy postaw i zachowań ekonomicznych, rynkowych i dobrostanu 5. C Socjalizacja ekonomiczna dzieci i młodzieży (NOWOŚĆ) 6. C - Marketing.0 (NOWOŚĆ) 7. B - Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności (NOWOŚĆ) 8. B - Badania interwencyjne i markentingowe (NOWOŚĆ) 8

9 9. PSYCHOLOGIA KLINICZNA Moduł I Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych 1 ECTS B Psychologia zaburzeń osobowości B Psychologia kliniczna: teorie i terapie 3. B Psychopatologia zjawisk społecznych. B Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 5. B Genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych 6. B Psychologiczne aspekty zaburzeń afektywnych 7. C Poradnictwo psychologiczno seksuologiczne 8. C Podstawy psychofarmakoterapii 9. C Praca z pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi 10. C Analiza wybranych zaburzeń psychicznych studia przypadków 1 C Praca z pacjentem depresyjnym w podejściu poznawczo behawioralnym C Psychoedukacja dla pacjentów chorych na psychozę 13. C Mentalizacja w praktyce klinicznej C Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości 15. C Psychoedukacja osób psychotycznych 16. C - Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions 5 17, B Opiniowanie sądowe w sprawach karnych Moduł II Kliniczna psychologia zdrowia 1 ECTS B Psychologia zdrowia PRZEDMIOT OBOWIAZKOWY. B Psychogerontologia 3. B Seksuologia kliniczna. B Psychoonkologia 5. B Psychologia stresu 6. B Neuropsychologia medyczna 7. B Psychologia zaburzeń psychosomatycznych 8. C Psychologiczne aspekty prokreacji 9. C Psychologia agresji 10. C Psychologia kliniczna chorego somatycznie 1 C Rola psychologa w relacji między pacjentem a zespołem leczącym C Wsparcie terapeutyczne osób z chorobą nowotworową 13. C Proces umierania pomoc psychologiczna

10 C Specyfika pracy terapeutycznej z uchodźcami 15. C Psychologia zaburzeń odżywiania się 16. C Psychofizjologia 17. C Psychologia bólu 18. C Uwarunkowania poznawcze efektywnej komunikacji pacjenta z dystrofią Duchenne a z użyciem metody C eye 19. B Dystrofie mięśniowe perspektywa biopsychospołeczna 0. B- Wprowadzenie do metodologii badań klinicznych w psychologii (PRZEDMIOT REALIZOWANY CO DWA LATA) C - Health and Wellbeing 5. C - Korelacja Genotyp-Fenotyp w niepełnosprawności intelektualnej na podłożu chorób monogenowych- perspektywa psychologiczna 3. C Introduction to systematic reviews methodology 5. B - Psychologia cielesności 5. B - Zespół stresu pourazowego geneza, diagnoza, terapia 6. C- Kryzys - wybrane techniki pomocy i interwencji psychologicznej 7. C Cyberprzemoc 8. C Zjawisko wypalenia zawodowego 9. C - Badania jakościowe w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia 30. B - Psychologia niepełnosprawności intelektualnej (NOWOŚĆ) Moduł III Neuropsychologia 10 ECTS B Neuropsychologia kliniczna dorosłych (ST. NISTACJONRANE - PRZEDMIOT REALIZOWANY CO DWA LATA). B Teoria mikrogenetyczna z perspektywy neuropsychologicznej 3. B Wprowadzenie do neurolingwistyki. B Rehabilitacja neuropsychologiczna 5. B Neurologia kliniczna 6. B Zaburzenia afektywne i zaburzenia zachowania w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych 7. B Neuropsychologia medyczna 8. B Neuropsychologia dziecka 9. B Psychoneuroendokrynologia 10. B Neurobiologia uzależnień 1 C Nowoczesne techniki neuroobrazowe w praktyce klinicznej B Biologia sądowa z elementami entomologii sądowej 13. B Układy receptorowe mózgu C Jakościowa diagnoza funkcji poznawczych w normie i patologii 10

11 15. C- Zaburzenia poznawcze w wybranych przewlekłych chorobach somatycznych - podejście neuropsychologiczne 16. C - Strukturalne i czynnościowe obrazowanie mózgu C - Diagnostyczne dylematy neuropsychologii geriatrycznej (NOWOŚĆ) Moduł IV Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 1ECTS B Psychologia kliniczna dziecka. B Zaburzenia afektywne 3. B Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa. B Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci 5. B Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży 6. B Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 7. B Neuropsychologia dziecka 8. B Całościowe zaburzenia rozwoju diagnoza i terapie 9. C Diagnostyka psychologiczna młodzieży w praktyce klinicznej 10. C Stres i trauma u dzieci i młodzieży 1 C Metody projekcyjne w diagnozie dziecka C Praca psychologa z dzieckiem z zaburzeniami mowy 13. C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji C Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej 15. C Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi 16. C Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo 17. C Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodziną 18. C Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z zaburzeniami genetycznymi 19. C Nowoczesne metody do badania procesów poznawczych u dzieci 0. B Specyficzne trudności w uczeniu się Specyficzne zaburzenia uczenia się DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNGO PRZEDMIOT REAZLIZOWANY CO DWA LATA C Diagnoza dysleksji. C Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym 3. C Diagnoza psychologiczna dzieci z chorobami o podłożu genetycznym (dawniej: Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi). C Nowoczesne metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5. B - Diagnoza psychologiczna dziecka z dysmorfiami twarzy i tułowia - prezentacja wybranych metod diagnostycznych 6. C- Metody multisensoryczne w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością 7. C- Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji C - Terapia ręki - podstawy psychologiczne, prezentacja metody i możliwości zastosowania w terapii dziecka z niepełnosprawnością motoryczną C - Zegar Charlotty - prezentacja metody i możliwości jej zastosowania w edukacji i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

12 1 Moduł V Psychologia rehabilitacji 10 ECTS B Psychologiczne aspekty rehabilitacji. B Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną 3. C Rola psychologa w relacji między pacjentem a zespołem leczącym. C Psychologia rehabilitacji w praktyce 5. C Rehabilitacja osób z zaburzeniami sprzężonymi oraz wybranymi zespołami genetycznymi 6. C Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce klinicznej 7. C Wykorzystanie psów w procesie rehabilitacji 8. C Praca z osobami z wybranymi zespołami genetycznymi 9. C Metody multisensoryczne w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 10. B Wstęp do psychologii rehabilitacji 1 C - Metody multisensoryczne w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością C - Rehabilitacja neuropsychologiczna (NOWOŚĆ) Moduł VI Diagnoza kliniczna 10 ECTS B Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. C Metody MMPI w praktyce psychologicznej 3. C Metody projekcyjne w diagnozie dziecka. C Biofeedback i inne nowoczesne technologie audiowizualne w diagnozie i terapii psychologicznej 5. C Metoda MMPI w praktyce psychologicznej 6. C Test Plam Atramentowych Rorschacha 7. C Metody projekcyjne w diagnozie dorosłych 8. C Metody badania jakości życia 9. C Zastosowanie Skali Bayley III 10. C Badania jakościowe w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia 1 C - Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji C - Zastosowanie Mie dzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin 13. C - Diagnoza różnicowa zespołów otępiennych (NOWOŚĆ) C - Diagnostyczne dylematy neuropsychologii geriatrycznej (NOWOŚĆ) Moduł VII Terapia i pomoc psychologiczna 1 ECTS B Psychologia kliniczna: teorie i terapie. B Wprowadzenie do analizy zachowania 3. B Introduction to Behavior Analysis. B Wprowadzenie do teorii terapii Gestalt

13 5. B Wprowadzenie do terapii poznawczo behawioralnej 6. B Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach 7. C Metody badań w psychologii klinicznej młodzieży 8. C Poradnictwo psychologiczno seksuologiczne 9. C Praca z pacjentem w nurcie psychodynamicznym 10. C Interwencja kryzysowa 1 C Praca z pacjentem kardiologicznym C Wsparcie terapeutyczne osób z chorobą nowotworową 13. C Praca z dorosłym pacjentem w nurcie psychoanalitycznym C Coaching życiowy 15. C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 16. C Proces umierania pomoc psychologiczna 17. C Podstawy psychofarmakoterapii 18. C Biofeedback i inne nowoczesne technologie audiowizualne w diagnozie i terapii psychologicznej 19. C Praca psychologa z dzieckiem z zaburzeniami mowy 0. C Praca z pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji. C Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej 3. C Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi. C Psychoedukacja dla pacjentów chorych na psychozę 5. C Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo 6. C Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodziną 7. C Specyfika pracy terapeutycznej z uchodźcami 8. C Psychologiczna terapia osób uzależnionych od alkoholu 9. C Mentalizacja w praktyce klinicznej 30. C Psychologiczne aspekty uczestnictwa w kulturze fizycznej osób niepełnosprawnych 3 C Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości 3. C Praca z osobami z wybranymi zespołami genetycznymi 33. C Praca z pacjentem depresyjnym w podejściu poznawczo behawioralnym 3. C Praca psychologa z dziećmi z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym 35. C Mindfulness theory, research and practical applications B Psychologia sensu życia 37. B Psychoterapia w zarysie 38. B Podstawy dietetyki 39. C Proces umierania i żałoby pomoc psychologiczna 0. C Terapia w obszarze sfery duchowości B Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej 13

14 . C Psychoterapia poznawczo-behawioralna w praktyce 3. C Praca z osobami które doświadczyły traumy. B Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej/psychodynamicznej 5. C Psychoterapia psychoanalityczna/psychodynamiczna w praktyce 6. C Specyfika pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym 7. B Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8. C Podstawy terapii z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc domową 9. C Techniki ISTDP w pomocy psychologicznej 50. B Wprowadzenie do psychoterapii relacyjnej 5 C Podstawy psychoterapii relacyjnej w praktyce (dawniej: Psychoterapia relacyjna w praktyce) 5. C - Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions B Terapia rodzin 5. C Zjawisko wypalenia zawodowego 55. C - Terapia w obszarze duchowości 56. C - Mentalizowanie w praktyce klinicznej 57. C - Terapia ręki - podstawy psychologiczne, prezentacja metody i możliwości zastosowania w terapii dziecka z niepełnosprawnością motoryczną 58. C - Zegar Charlotty - prezentacja metody i możliwości jej zastosowania w edukacji i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 1

15 15 PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Moduł I Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 1 ECTS B Psychologia kliniczna dziecka. B Specyficzne trudności w uczeniu się Specyficzne zaburzenia uczenia się DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNGO (REALIZOWANY CO DWA LATA) 3. B Zaburzenia afektywne. B Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw 5. B Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa 6. B Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci 7. B Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży 8. B Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 9. B Neuropsychologia dziecka 10. B Całościowe zaburzenia rozwoju diagnoza i terapie 1 B Genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych C Diagnoza dysleksji 13. C - Diagnostyka psychologiczna młodzieży w praktyce klinicznej C Interwencja kryzysowa 15. C Stres i trauma u dzieci i młodzieży 16. C Teaching reading & writing to young learners C Metody projekcyjne w diagnozie dziecka 18. C Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy 19. C Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej 0. C Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji. C Warsztat diagnostycznych psychologa dziecięcego 3. C Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z zaburzeniami genetycznymi. C Neglected child 5. C Strategie nawiązywania kontaktu z dzieckiem w procesie diagnozowania rodziny 6. C Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo 7. C Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodziną 8. C Resocjalizacja młodocianych i nieletnich przestępców 9. C Praca terapeutyczna z dzieckiem doświadczającym urazu psychicznego 30. C - Praca z osobami, które doświadczyły urazu psychicznego 3 C Metody multisensoryczne w rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3. C Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym

16 33. C - Developmental dyslexia 3 3. C - Diagnoza psychologiczna dzieci z chorobami o podłożu genetycznym 35. C Zaburzenia relacji przywiązania u dziecka w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej 36. C - Psychologia konfliktów międzygrupowych 37. B Wprowadzenie do metodologii badań klinicznych w psychologii 38. B - Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 39. C - Podstawy terapii z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc domową 0. C Introduction to systematic reviews methodology 5 B - Diagnoza psychologiczna dziecka z dysmorfiami twarzy i tułowia - prezentacja wybranych metod diagnostycznych. C - Studia przypadków w diagnostyce zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji 3. C - Praca z dzieckiem z dysmorfiami twarzy i tułowia - prezentacja wybranych metod terapeutycznych. C - Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions 5 5. C- Parentification in family subsystems: contexts of lost childhood 3 6. C- Zaburzenia poznawcze w wybranych przewlekłych chorobach somatycznych - podejście neuropsychologiczne 7. B - Psychologia niepełnosprawności intelektualnej (NOWOŚĆ) 8. B - Zaburzenia wczesnodziecięce (dawniej: Zaburzenia wczesnodziecięce i rozwojowe) Moduł II Psychologia edukacyjna 1 ECTS B Specyficzne trudności w uczeniu się Specyficzne zaburzenia uczenia się DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNGO PRZEDMIOT OBOWIAZKOWY (REALIZOWANY CO DWA LATA). B Dydaktyka ogólna DO PRZYGOTWANIA PEDAGOGICZNEGO 3. B Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej (dawniej: Pedagogika ogólna) DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO. B Kształtowanie się języka i mowy dziecka 5. C Dwujęzycznośc w ujęciu psychospołecznym 6. C Diagnoza dysleksji 7. C Pedagogika szkoły DO PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNEGO 8. C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 9. C Prowadzenie Szkoły dla rodziców 10. C Educating slow learners 1 C TOC for Education wykorzystanie teorii ograniczeń w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą C Gry interakcyjne w sytuacji kryzysowej w szkole 13. C Resocjalizacja młodocianych i nieletnich przestępców C Praca psychologa z rodziną w realiach szkolnych DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 16

17 15. C Diagnoza gotowości szkolnej DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 16. C - The study skills C- School readiness C- Uczeń z całościowymi zaburzeniami rozwoju w systemie oświaty 19. C - The psychology of language 3 0. C - Edukacja seksualna - prowadzenie warsztatów dla młodzieży (NOWOŚĆ) Moduł III Wspomaganie rozwoju 1 ECTS B Dojrzałośc do małżeństwa i rodzicielstwa (REALIZOWANY CO DWA LATA). B Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci 3. B Kształtowanie się języka i mowy dziecka. B Całościowe zaburzenia rozwoju diagnoza i terapie 5. C Interwencja kryzysowa 6. C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 7. C Good Start Method (GSM) 8. C Teaching reading & writing to young learners 3 9. C - The psychology of language C Socjalizacja ekonomiczna dzieci i młodzieży 1 C Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy C Praca psychologa praktyka z młodzieżą DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 13. C Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej C Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi 15. C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji 16. C Warsztat diagnostycznych psychologa dziecięcego 17. C Psychologiczne aspekty otyłości wśród dzieci 18. C Neglected child 19. C Educating slow learners 0. C Nowoczesne położnictwo psychologiczne aspekty opieki okołoporodowej C Praca psychologa z dziećmi z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. C TOC for Education wykorzystanie teorii ograniczeń w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą 3. C Gry interakcyjne w sytuacji kryzysowej w szkole. C Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo 5. C Developmental Movement (SDM) Veronica Sherborne 3 6. C Rozwój i wychowanie dziecka w perspektywie międzykulturowej 7. C Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodziną 8. C Praca terapeutyczna z dzieckiem oraz rodziną zastępczą i adopcyjną

18 9. C Nowoczesne metody do badania procesów poznawczych u dzieci 30. C Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym 3 C zastosowanie Skali Bayley III 3. C Terapia w obszarze sfery duchowości 33. C Poradnictwo psychologiczno pedagogiczne DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 3. C Nowoczesne narzędzia w diagnozie dzieci i młodzieży (dawniej: Nowoczesne metody i technologie w diagnozie dziecka) 35. C Nowoczesne metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 36. C- Metody multisensoryczne w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością 37. C Psychologia perinatalna: praca z rodziną w okresie okołoporodowym 38. C- Siblings and siblings relationships C Mindfulness theory, research and practical applications 5 0. B Terapia rodzin B Psychologia cielesności. C - Mentalizowanie w praktyce klinicznej 3.. C - Terapia ręki - podstawy psychologiczne, prezentacja metody i możliwości zastosowania w terapii dziecka z niepełnosprawnością motoryczną C - Zegar Charlotty - prezentacja metody i możliwości jej zastosowania w edukacji i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 18

19 19 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU Moduł I Psychologia pracy w organizacji 1 ECTS B Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego i kariery. B Komunikacja we współpracy i konflikcie 3. B Sprawiedliwość w organizacji. B Psychologia stresu 5. B Rodzina a praca 6. B Psychologiczne aspekty bezrobocia i bezdomności 7. B Patologiczne aspekty funkcjonowania organizacji 8. C Elementy doradztwa zawodowego DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 9. C Patologie w organizacji 10. C Prawo pracy w organizacji 1 C Psychologia transportu i orzecznictwa zawodowego C Zjawisko wypalenia zawodowego 13. C Pracoholizm: symptomatyka, wyznaczniki osobowościowe, diagnoza C Podstawy ergonomii z perspektywy psychologicznej 15. C Wprowadzenie do pozytywnej psychologii organizacji 16. C Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings C Zarządzanie różnorodnością w organizacji 18. C Praca psychologa w branżach kreatywnych 19. C Psychologia pracy w praktyce diagnostyka i orzecznictwo (dawniej: Psychologia pracy w praktyce) 0. C Psychologia konfliktów międzygrupowych B - Kariera i rozwój zawodowy. B Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy jednostki i organizacji 3. C Testy psychometryczne w biznesie - teoria i praktyka konstruowania 6. C Workplace psychologia pozytywna w nowoczesnym środowisku pracy 5. C Workplace 3.0 Positive Psychology and HR practice in modern workplace 3 6. B Psychology of social dilemmas 3 7. B Patologie organizacyjne 8. B Psychologia bezrobocia 9. B- Communication and culture B Psychologia pracy 3 C - Techniques of professional and personal development planning - career coaching 5 3 C - Motywowanie pracownika w praktyce

20 Moduł II Psychologia zarządzania 1 ECTS B Psychologia motywacji w organizacji. B Psychologia szkolenia zawodowego 3. C Ocena pracownika (dawniej: Systemy okresowej oceny pracownika). C Warsztat trenera szkoleń 6 5. C Zarzadzanie kompetencjami pracowników 6. C Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostac liderem i przeprowadzic zmianę oraz zarządzac projektami 7. C Rekrutacja i selekcja 8. C Psychologia rozwoju pracownika 9. C Systemy motywacyjne w organizacji 10. C Zarządzanie czasem i osiąganie celów 1 C Psychologiczne aspekty audytu organizacyjnego C Negocjacje i mediacje perspektywa międzykulturowa 13. C Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings 3 B Przywództwo w organizacji / Psychologia przywództwa 15. C Metody pomiaru kompetencji pracowników 16. C Diagnoza postaw i zachowań w organizacji (dawniej: Diagnoza organizacji) 17. C People Analytics: The way to improve HRM decisions C Trening mentalny w sporcie i biznesie (dawniej: Trening mentalny) 19. C Mindfulness theory, research and practical applications 5 0. C - Techniques of professional and personal development planning - career coaching 5 B - Psychologia zarządzania i przywództwa (NOWOŚĆ). B - Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności (NOWOŚĆ) 3. C - Motywowanie pracownika w praktyce (dawniej: Systemy motywacyjne w organizacji) Moduł III Psychologia ekonomiczna i marketingu 1 ECTS B Psychologia konsumenta i jakości życia. B Psychologia rynku i marka produktu 3. B Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej. B Psychologia finansowa 5. B Psychologia ekonomiczna PRZEDMIOT OBOWIAZKOWY 6. B Psychologia zachowań ryzykownych 7. B Marketing polityczny 0

21 8. C Socjalizacja ekonomiczna dzieci i młodzieży 9. C Psychologia sprzedaży w praktyce 10. C Psychologia w reklamie 1 C Public Relations (PL) C Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 13. C Employer branding aspekty budowania marki pracodawcy C User Experience Design psychologia w projektowaniu aplikacji i stron internetowych 15. C Psychologia internetu 16. C Wybrane metody i narzędzia stosowane w psychologii ekonomicznej, marketingu i konsumenta 17. C - Psychologiczne aspekty pracy środowiskowej z trudnym klientem (NOWOŚĆ) 18. C - Marketing.0 (NOWOŚĆ) 19. B - Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności (NOWOŚĆ) 0. B - Psychologia przedsiębiorczości B - Badania interwencyjne i markentingowe (NOWOŚĆ) 1

22 PSYCHOLOGIA SĄDOWA I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH Moduł I Psychologia sądowa 1 ECTS B Psychologia zaburzeń osobowości. B Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna 3. B Elementy nowoczesnej psychiatrii sądowej. B Zaburzenia afektywne i zaburzenia zachowania w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych 5. B Zaburzenia afektywne 6. B Psychologia stresu 7. B Diagnoza rodziny dysfunkcyjnej jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej / Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych i cywilnych 8. B Psychopatologia zjawisk społecznych 9. B Wprowadzenie do prawa karnego 10. B Podstawy prawa rodzinnego 1 C Prawne aspekty pomocy przemocy w ujęciu kulturowym C Psychologia policyjna 13. C Mediacje rodzinne i mediacje ofiara sprawca C Praktyczne umiejętności z zakresu mediacji rodzinnej 15. C Profilowanie kryminalne 16. C Psychologia zeznań świadków 17. C Zasady odpowiedzialności karnej 18. C Postępowanie w sprawach nieletnich 19. C Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 0. B Biologia sądowa z elementami entomologii sądowej C Metodyka pracy kuratora sądowego. B Specyfika pracy kuratora sądowego w Polsce 3. B Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dotyczących nadużyc seksualnych wobec dzieci Moduł II Psychologia penitencjarna 1 ECTS B Opiniowanie sądowe w sprawach karnych (dawniej: Opiniowanie sądowo- psychologiczne w sprawach karnych) (REALIZOWANY CO DWA LATA). B Psychologia penitencjarna teorie i badania 3. B Zaburzenia afektywne i zaburzenia zachowania w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. B Zaburzenia afektywne 6. B Psychologia grup mundurowych 6. B Psychologia stresu

23 7. C Psychologia penitencjarna 8. C Resocjalizacja instytucjonalna 9. C Wybrane zagadnienia z psychologii penitencjarnej w odniesieniu do sprawców przestępstw odbywających karę w zakładach karnych i aresztach śledczych 10. C Diagnostyka psychologiczna w zakładach karnych i aresztach śledczych analiza wybranych przypadków 1 C Psychologia kobiety w więzieniu C Resocjalizacja młodocianych i nieletnich przestępców 13. C Zasady odpowiedzialności karnej C Postępowanie w sprawach nieletnich 15. B Kara pozbawienia wolności i tymczasowe aresztowanie w świetle praktyki penitencjarnej 16. C - Zjawisko tatuażu więziennego w systemie penitencjarnym 17. C Wybrane zagadnienia z psychologii sądowo penitencjarnej: praktyka psychologiczna w więzieniu 18. C - Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności 19. C Praktyka psychologiczna w więzieni Moduł III Patologie społeczne 1 ECTS B Psychopatologia zjawisk społecznych. B Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw (REAZLIZOWANY CO DWA LATA) 3. B Uzależnienie od substancji psychoaktywnych. B Psychologia kłamstwa i manipulacji 5. B Podstawy prawa rodzinnego 6. C Psychologia agresji 7. C Patologie w organizacji 8. C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 9. C Pracoholizm: symptomatyka, wyznaczniki osobowościowe, diagnoza 10. C Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 1 C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji C Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 13. C Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych C Psychologia internetu 15. C Specyfika pracy terapeutycznej z uchodźcami 16. C Subkultury młodzieżowe - ujęcie psychologiczne 17. B Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej / polityka blog jako narzędzie kreowania wizerunku osoby publicznej / B Kreowanie wizerunku polityka 18. B Prawa człowieka 19. C Psychologiczna terapia osób uzależnionych od alkoholu 0. C Uzależnienie od seksu 3

24 C Zaburzenia relacji przywiązania u dziecka w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej. B Specyfika funkcjonowania rodziny adopcyjnej 3. C Psychologia konfliktów międzygrupowych. B Psychologiczne aspekty bezrobocia i bezdomności 5. B Psychologia aktywizmu i zmiany społecznej (REALIZOWANY CO DWA LATA) 6. B Zagrożenia społeczne w ujęciu psychologii środowiskowej 7. C Cyberprzemoc 8. B Psychologia terroryzmu 9. B Patologie organizacyjne 30. C Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions 5 3 C - Profilaktyka i wczesna interwencja wobec osób problematycznie korzystających z Internetu (NOWOŚĆ) 3. B - Neurobiologia uzależnień 33. B Kobiecośc i męskośc w relacjach społecznych 3. C - Normatywne i nienormatywne zachowania w biznesie Polska na tle innych krajów (NOWOŚĆ) 35. C - Teorie uzależnień B Psychologia zaburzeń osobowości PRZEDMIOT OBOWIAZKOWY Moduł IV - Psychopatologia 10 ECTS. B Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 3. B Neuropsychologia dziecka. B Neuropsychologia medyczna 5. B Neuropsychologia kliniczna dorosłych 6. B Psychologia zaburzeń psychosomatycznych 7. B Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 8. C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 9. C Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym 10. C Psychofizjologia 1 C Prawne aspekty pomocy przemocy w ujęciu kulturowym C Metoda MMPI w praktyce klinicznej 13. C Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions 5 C - Profilaktyka i wczesna interwencja wobec osób problematycznie korzystających z Internetu (NOWOŚĆ) 15. B - Neurobiologia uzależnień 16. B Genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych Moduł V Seksuologia kliniczna i sądowa 10 ECTS B Seksuologia kliniczna

25 . B Psychofizjologia seksualna i seksuologia społeczno kulturowa 3. C Miłość i promiskuityzm seksualny - konsekwencje dla kobiet i mężczyzn - analiza przypadków. C Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami LGB i ich bliskimi 5. C Poradnictwo psychologiczno seksuologiczne 6. C Oddziaływania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnych w warunkach izolacji więziennej 7. C Współczesne postępy seksuologii 8. C Uzależnienie od seksu 9. C Standardy pracy pomocowej i doradczej w edukacji seksualnej 10. B Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dotyczących nadużyc seksualnych wobec dzieci 1 B Wprowadzenie do metodologii badań klinicznych w psychologii B - Psychologia relacji intymnych w ujęciu międzykulturowym 13. B Psychoneuroendokrynologia B - Neurobiologia uzależnień 15. C - Badania jakościowe w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia 16. C - BDSM w multiperspektywie (NOWOŚĆ) Moduł VI Terapia i pomoc psychologiczna 1 ECTS B Psychoterapia w zarysie. B Wprowadzenie do terapii poznawczo behawioralnej 3. B Psychologiczne aspekty zaburzeń afektywnych. C Podstawy psychofarmakoterapii 5. C Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym / Empatia w kryzysie 6. C Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji 7. C Pomoc psychologiczna dla ofiar zdarzeń traumatycznych 8. C Praca terapeutyczna z dzieckiem doświadczającym urazu psychicznego 9. C - Praca z osobami, które doświadczyły urazu psychicznego 10. C Praca terapeutyczna z dzieckiem oraz rodziną adopcyjną 1 C Psychologiczna terapia osób uzależnionych od alkoholu C Praca z pacjentem depresyjnym w podejściu poznawczo behawioralnym 13. C Interwencja kryzysowa C Praca z pacjentem w nurcie psychoanalitycznym 15. C Behawioralne techniki modyfikowania zachowań zwierząt 16. C Wykorzystanie psów w procesie rehabilitacji 17. C Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości 18. C Mentalizacja w praktyce klinicznej 19. C Standardy pracy pomocowej i doradczej w edukacji seksualnej 5

26 0. B Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej C Psychoterapia poznawczo-behawioralna w praktyce. B Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej/psychodynamicznej 3. C Psychoterapia psychoanalityczna/psychodynamiczna w praktyce. B Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5. C Podstawy terapii z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc domową 6. C Praca terapeutyczna z pacjentem trudnym zagrożonym wykluczeniem społecznym 7. B- Zespół stresu pourazowego geneza, diagnoza, terapia 8. C- Kryzys wybrane techniki pomocy i interwencji psychologicznej 9. C Techniques of professional and personal development planning career coaching C Psycholog jako wewnątrzorganizacyjny Wellbeing Advisor techniki budowania poczucia spełnienia i zadowolenia z życia 3 C- Praca z osobami które doświadczyły traumy 3. C Mindfulness theory, research and practical applications C - Szczęście u ujęciu międzykulturowym podejście kulturowe w pomocy psychologicznej 3. C - Mentalizowanie w praktyce klinicznej 35. C - Diagnoza strukturalna i psychoterapia zaburzeń osobowości w psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) (NOWOŚĆ) 6

27 7 PSYCHOLOGIA RODZINY Moduł I Jakośc życia małżeńskiego i rodzinnego 1 ECTS B Dojrzałośc do małżeństwa i rodzicielstwa (REALIZOWANY CO DWA LATA). B Jakość życia w podsystemach rodzinnych 3. B Rodzicielstwo alternatywne. B Duchowość i religijność jako zasoby rodziny 5. B Spiritual quality of live 6. B Psychologiczne aspekty szczęścia 7. B Komunikacja i konflikty rodzinne 8. B Kobiecośc i męskośc w relacjach społecznych 9. B Przywiązanie w relacjach rodzinnych. Teorie i aplikacje 10. B Psychologiczne aspekty ojcostwa 1 B Rodzina a praca B Psychologiczne problemy jedynactwa 13. B Psychologia sensu życia B Psychologiczne aspekty bezrobocia i bezdomności 15. B Funkcjonowanie małżeństw bezdzietnych 16. C- Parentification in family subsystems: contexts of lost childhood B Psychologia konsumenta i jakości życia 18. B Psychologia bezrobocia Moduł II Diagnoza i terapia rodzin 1 ECTS B Diagnoza rodziny dysfunkcyjnej jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej / Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych i cywilnych. B Terapia rodzin 3. B Praca psychologa w instytucjach i placówkach wspomagających rodzinę. C Terapia małżeństw 5. C Terapia indywidualna w rodzinie 6. C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 7. C Metody badań nad małżeństwem i rodziną (kwestionariuszowe i projekcyjne) 6 8. C Terapia w obszarze sfery duchowości 9. C Zastosowanie Skali Bayley III 10. C Rodzina z osoba chorą u kresu życia 1 C Metody do badania religijności i duchowości C Strategia nawiązywania kontaktu z dzieckiem w procesie diagnozowania rodziny 13. C - Proces umierania i żałoby - pomoc psychologiczna

28 C - Podstawy terapii z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie 15. B Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dotyczących nadużyc seksualnych wobec dzieci 16. B Wprowadzenie do psychoterapii relacyjnej 17. C - Podstawy psychoterapii relacyjnej w praktyce 18. C - Terapia w obszarze duchowości Moduł III Psychoedukacja i wsparcie rodzinne 1 ECTS B Psychopatologia zjawisk społecznych. B Specyfika funkcjonowania rodziny adopcyjnej 3. C Prowadzenie Szkoły dla rodziców. C Psychologiczne aspekty prokreacji 5. B Psychologia religii i duchowości 6. C Aplikacyjne aspekty psychologii religii i duchowości 7. C Nowoczesne położnictwo psychologiczne aspekty opieki okołoporodowej 8. C Praktyczne umiejętności z zakresu mediacji rodzinnej 9. C Psychologiczne aspekty samotnego rodzicielstwa 10. C Pomoc psychologiczna dla rodzin migracyjnych 1 C Współpraca rodzina szkoła C Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym / Empatia w kryzysie 13. C Socjalizacja ekonomiczna dzieci i młodzieży C Rodzina z osoba chorą onkologicznie 15. B Praca z rodziną z osobą chorą onkologicznie 16. B Praktyczne umiejętności z zakresu pracy z rodziną (konsultacje rodzinne mediacje rodzinne, grupy wsparcia, psychoedukacja dla rodzin) 17. C Mindfulness theory, research and practical applications C Praca psychologa z rodziną w realiach szkolnych DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 19. C Psychologia twórczości 0. C- Psychologia twórczości z elementami treningu twórczości C Psychologia perinatalna: praca z rodziną w okresie okołoporodowym. C- Siblings and siblings relationships 3 3. B - Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. B Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 5. C Negocjacje i mediacje perspektywa międzykulturowa 6. C Dwujęzycznośc w ujęciu psychospołecznym 8

29 PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU Moduł I Psychologia kulturowa i międzykulturowa 1 ECTS B Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy jednostki i organizacji PRZEDMIOT OBOWIAZKOWY (REALIZOWANY CO DWA LATA). B Psychology of acculturation 5 3. B Kultury świata (REALIZOWANY CO DWA LATA) B Psychologia religii i duchowości. B Religie świata 5. C Dwujęzycznośc w ujęciu psychospołecznym 6. C Rozwój i wychowanie dziecka w perspektywie międzykulturowej 7. C Koncepcje umysłu w kulturach Wschodu i ich specyfika w pracy międzykulturowej 8. C Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings 3 9. B Kulturowe zróżnicowanie pozytywnych aspektów funkcjonowania człowieka 10. C Psychologia religii 1 C Rytuał jako element kultury perspektywa psychologiczna C Prawne aspekty pomocy ofiarom przemocy w ujęciu kulturowym 13. C Metody badawcze w psychologii międzykulturowej C Kulturowe ramy zachowań społecznych warsztat antydyskryminacyjny 15. B Psychologia aktywizmu i zmiany społecznej 16. C Psychologia konfliktów międzygrupowych 17. B Rodzina a praca 18. B Prawa człowieka 19. C Terapia w obszarze sfery duchowości 0. C Specyfika pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym B Psychology of social dilemmas 3. B Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym / Empatia w kryzysie 3. B- Communication and culture 3. C- Positive Cross-Cultural Psychology 3 Moduł II - Psychologia płci i rodzaju 10 ECTS B Kobiecośc i męskośc w relacjach społecznych PRZEDMIOT OBOWIAZKOWY (REALIZOWANY CO DWA LATA). B Podstawy psychologii rodzaju 3. B Seksuologia kliniczna. B Wstęp do seksuologii 5. C Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami LGB i ich bliskimi 9

30 6. C Miłość i promiskuityzm seksualny - konsekwencje dla mężczyzn i kobiet w analizie konkretnych przypadków 7. C Poradnictwo karierowe różnice w modelach zarządzania rozwojem zawodowym u kobiet i mężczyzn 8. C Psychologia kobiety w więzieniu 9. C Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings B Psychologiczne aspekty ojcostwa 1 B Rozwój płci somatycznej i tożsamości płciowej B Psychologia cielesności 13. C - Transpłciowośc perspektywa psychologiczna, społeczna i medyczna C - Edukacja seksualna - prowadzenie warsztatów dla młodzieży (NOWOŚĆ) Moduł III - Zarządzanie różnorodnością 1 ECTS B Psychologia polityczna. B Komunikacja we współpracy i konflikcie 3. C Dwujęzycznośc w ujęciu psychospołecznym. C Komunikacja interpersonalna - różnice międzykulturowe 5. C Warsztat trenera szkoleń 6 6. C Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings 3 7. C Negocjacje i mediacje perspektywa międzykulturowa 8. C Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 9. C Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 10. C Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostac liderem i przeprowadzic zmianę oraz zarządzac projektami 1 C Specyfika pracy terapeutycznej z uchodźcami C Poradnictwo karierowe różnice w modelach zarządzania rozwojem zawodowym u kobiet i mężczyzn 13. C Psychologia kobiety w więzieniu C Pomoc psychologiczna dla rodzin migrujących 15. C Kulturowe ramy zachowań społecznych - warsztat antydyskryminacyjny 16. C Zarządzanie różnorodnością w organizacji 17. B- Communication and culture C- Psychologia twórczości z elementami treningu twórczości 19. C - Normatywne i nienormatywne zachowania w biznesie Polska na tle innych krajów (NOWOŚĆ) 30

31 31 PSYCHOLOGIA SPORTU Moduł I - Psychologia współzawodnictwa sportowego 10 ECTS C Psychologia agresji. B Psychologia motywacji w organizacji 3. C Trening mentalny w sporcie i biznesie (dawniej: Trening mentalny). C Techniki relaksacyjne 5. C Monitoring w sporcie 6. C Cultural Adaptation Training effective work in multicultural settings 3 7. B Psychology of Acculturation 3 8. B Psychologia stresu 9. B Psychologia motywacji 10. B Psychologia sportu teoria i praktyka (REALIZOWANY CO DWA LATA) 1 B - Kariera i rozwój zawodowy C - Behavioral addictions theory, research, current clinical status and interventions C - Mindfulness theory, research and practical applications 5 C - Health and Wellbeing B - Psychologia zarządzania i przywództwa (NOWOŚĆ) 16. C - Podstawy treningu psychofizycznego Moduł II Psychologia wychowania fizycznego 10 ECTS B Psychofizyczne uwarunkowania sukcesu sportowego. C Podstawy treningu sportowego i współpracy psychologa z trenerem 3. C Elementy doradztwa zawodowego DO PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO. C Kliniczne aspekty w psychologii sportu 5. C Psychologiczne aspekty aktywności sportowej 6. C Warsztat trenera szkoleń 6 7. C Praca z rodziną w ujęciu systemowym 8. C- Praca z osobami, które doświadczyły traumy 9. B Kobiecośc i męskośc w relacjach społecznych (REALIZOWANY CO DWA LATA) 10. B - Zaburzenia wczesnodziecięce (dawniej: Zaburzenia wczesnodziecięce i rozwojowe) 1 C - Diagnostyka psychologiczna młodzieży w praktyce klinicznej C - Jakościowa diagnoza funkcji poznawczych

MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 2017 / 2018

MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 2017 / 2018 MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 017 / 018 NEUROBIOPSYCHOLOGIA Moduł I Neurobiologia 10 ECTS 1. B Wybrane aspekty plastyczności ośrodkowego układu nerwowego. B Wprowadzenie do neurofarmakologii 4 3. C Neuromodulacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 2018 / 2019

MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 2018 / 2019 MODUŁY PRZEDMIOTÓW DO WYBORU 2018 / 2019 PSYCHOLOGIA KLINICZNA... 5 PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY... 10 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU... 13 PSYCHOLOGIA SĄDOWA I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

MODUŁY ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH / SPECJALNOŚCI. Poszczególne kursy są realizowane w różnych latach.

MODUŁY ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH / SPECJALNOŚCI. Poszczególne kursy są realizowane w różnych latach. MODUŁY ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH / SPECJALNOŚCI UWAGA!! W ramach poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych, specjalności oraz innych kursów z zakresu psychologii stosowanej wyróżniono moduły. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA IV ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH WYKAZ NA ROK AKADEMICKI 015/016 PSYCHOLOGIA KLINICZNA dr Ziemowit Ciepielewski B Psychoneuroendokrynologia 18 dr Joanna Kozaka B Psychoonkologia dr Katarzyna Bojarska

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DR MARCIN SZULC B PSYCHOPATOLOGIA ZJAWISK SPOŁECZNYCH 18 4

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DR MARCIN SZULC B PSYCHOPATOLOGIA ZJAWISK SPOŁECZNYCH 18 4 III-V ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH-ZAOCZNYCH WYKAZ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 PSYCHOLOGIA KLINICZNA PROF. ZW.DR HAB. MARIOLA BIDZAN PROF. ZW. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DR MARCIN SZULC B PSYCHOPATOLOGIA ZJAWISK SPOŁECZNYCH 18 4

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DR MARCIN SZULC B PSYCHOPATOLOGIA ZJAWISK SPOŁECZNYCH 18 4 III-V ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH-ZAOCZNYCH WYKAZ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 PSYCHOLOGIA KLINICZNA PROF. ZW.DR HAB. MARIOLA BIDZAN PROF. ZW. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA V ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH PSYCHOLOGIA KLINICZNA SEMESTR ZIMOWY dr Ziemowit Ciepielewski B Psychoneuroendokrynologia dr Joanna Kozaka B Psychoonkologia dr Katarzyna Bojarska B Seksuologia kliniczna

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA IV - V ROK WYKAZ KURSÓW FAKULTATYWNYCH DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH-ZAOCZNYCH WYKAZ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PSYCHOLOGIA KLINICZNA IV V ROK SEMESTR ZIMOWY DR JOANNA KOZAKA B PSYCHOONKOLOGIA DR ARKADIUSZ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OBLIGATORYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH I LAT

WYKAZ KURSÓW OBLIGATORYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH I LAT WYKAZ KURSÓW OBLIGATORYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH I LAT UWAGA - Studenta dotyczy wykaz kursów obligatoryjnych, który obowiązywał w roku akademickim, w jakim rozpoczynał realizację

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OBLIGATORYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH I LAT

WYKAZ KURSÓW OBLIGATORYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH I LAT WYKAZ KURSÓW OBLIGATORYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH I LAT UWAGA - Studenta dotyczy wykaz kursów obligatoryjnych, który obowiązywał w roku akademickim, w jakim rozpoczynał realizację

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal.

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. rok semestr razem forma zaliczenia ECTS nazwa modułu, do którego należy praktycznych wymag. udziału nauczyciela PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień: jednolite

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. razem po 1 semestrze: (w tym 4 learning) p.

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. razem po 1 semestrze: (w tym 4 learning) p. rok semestr razem forma zaliczenia nazwa modułu, do którego należy zajęć praktycznych zajęć wymag. udziału nauczyciela PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE Filozofia z elementami logiki Psychologia mowy i języka Biologiczne podstawy zachowań Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 3 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (ZM-PY)

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 2 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie stacjonarne (DM-PY)

Bardziej szczegółowo

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal.

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. rok zajęć zajęć PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Specjalności: od roku: 2014/2015 szczegóły u Bilans

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 SEMESTR 1 I

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Seminaria. Wykłady. Psychologia ogólna Egzamin. Technologie informatyczne w pracy naukowej Zaliczenie z oceną

PLAN STUDIÓW. Seminaria. Wykłady. Psychologia ogólna Egzamin. Technologie informatyczne w pracy naukowej Zaliczenie z oceną Nazwa kierunku: Psychologia zdrowia Poziom: jednolite studia magisterskie Cykl kształcenia: 2019/2020 do 2023/2024 PLAN STUDIÓW ROK: I (19/20) Nazwa modułu/ przedmiotu Psychologia ogólna 5 70 40 30 Egzamin

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY SESJA letnia 2014/2015

EGZAMINY SESJA letnia 2014/2015 EGZAMINY SESJA letnia 2014/2015 EGZAMINY I, semestr letni 2014/2015 PSYCHOLOGIA STACJONARNA/NIESTACJONARNE WIECZOROWE I Wprowadzenie do psychologii społecznej Metodologia badań psychologicznych rozwoju

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski Rekrutacja 2015/2016 Rok akademicki 2019/2020

Zagadnienia na egzamin magisterski Rekrutacja 2015/2016 Rok akademicki 2019/2020 Spis treści Zagadnienia ogólne na egzamin magisterski... 2 Zagadnienia specjalistyczne na egzamin magisterski... 4 specjalność: PSYCHOLOGIA PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA... 4 specjalność: PSYCHOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY SESJA letnia 2014/2015

EGZAMINY SESJA letnia 2014/2015 EGZAMINY SESJA letnia 2014/2015 EGZAMINY I, semestr letni 2014/2015 PSYCHOLOGIA STACJONARNA/NIESTACJONARNE WIECZOROWE I Wprowadzenie do psychologii społecznej Metodologia badań psychologicznych rozwoju

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 2 ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KERUNEK: Psychologia PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Nauka, praca i współpraca moduł 45 3

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej z elementami psychokryminalistyki wykład 10 1 zaliczenie z oceną

SEMESTR 2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej z elementami psychokryminalistyki wykład 10 1 zaliczenie z oceną WYDZAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KERUNEK: Psychologia PROFL: praktyczny POZOM: jednolite studia magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Nauka, praca i współpraca moduł 45

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2018/2019 OGÓLNE 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Koncepcje pedagogiki porównawczej

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. ćwiczenia 1 15 Z/1

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. ćwiczenia 1 15 Z/1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48 81 445 33 40; fax: + 48 81 445 4293; e-mail: inpsych@kul.pl INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Rok. sem. I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. Emocje i motywacje wykład 1 30 E/3 Emocje i motywacje ćwiczenia 1 30 Z/2

Rok. sem. I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. Emocje i motywacje wykład 1 30 E/3 Emocje i motywacje ćwiczenia 1 30 Z/2 Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48 81 445 33 40; fax: + 48 81 445 4293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 Godziny Liczba

SEMESTR 2 Godziny Liczba WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Forma zaliczenia. Forma zaliczenia. Godzin. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć

SEMESTR 2. Forma zaliczenia. Forma zaliczenia. Godzin. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć WYDZAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KERUNEK: PSYCHOLOGA w indywidualnej organizacji toku studiów PROFL: ogólnoakademicki POZOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Forma zajeć. Forma zajeć

Forma zajeć. Forma zajeć WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL:

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia studiów 2017/1

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 SEMESTR 1 I

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Akademia Trenerów Biznesu Katowice 2016/ ,00 zł 5 700,00 zł 2 950,00 zł 615,00 zł

Akademia Trenerów Biznesu Katowice 2016/ ,00 zł 5 700,00 zł 2 950,00 zł 615,00 zł Tabele czesnego obowiązujące na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2016/2017 słuchaczy, którzy będą studiować na pierwszym i kolejnych latach studiów. Nazwa kierunku Miasto rok akademicki czas

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL:

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA PROFIL:

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA PROFIL: WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia pierwszego stopnia TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia studiów 2018/19 SEMESTR 1 Forma zajeć I Język angielski

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa immatrykulacja 2016/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL:

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W SOPOCIE KIERUNEK: PSYCHOLOGIA W INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia studiów 2018/202019

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: Psychologii KIERUNEK: Psychologia POZIOM: Jednolite Studia Magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1 i 2

WYDZIAŁ: Psychologii KIERUNEK: Psychologia POZIOM: Jednolite Studia Magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1 i 2 WYDZIAŁ: Psychologii KIERUNEK: Psychologia POZIOM: Jednolite Studia Magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 SEMESTR 1 i 2 MODUŁY OBOWIĄZKOWE 1. Nauka, praca i współpraca moduł

Bardziej szczegółowo

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA l.p. Rok immatrykulacji 13/14 - Studia niestacjonarne - program 3+2 - PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA NAZWA MODUŁU/ELEMENTY SKŁADOWE/KOORDYNATOR Studia I stopnia LICZBA GODZIN ECTS ROK SEMESTR GRUPA 1.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA SPECJALIZACYJNA: PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

ŚCIEŻKA SPECJALIZACYJNA: PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO ŚCIEŻKA SPECJALIZACYJNA: PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO 5 ĆWICZENIA/ 30 ĆWICZENIA/ 30 2 Zaburzenia zachowania, osobowości i zaburzenia lękowe SPK_M01 6 WYKŁAD/ 30 WYKŁAD/ 15 4 Przedmiot i struktura

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski Rekrutacja 2014/2015 Rok akademicki 2018/2019

Zagadnienia na egzamin magisterski Rekrutacja 2014/2015 Rok akademicki 2018/2019 Spis treści Zagadnienia ogólne na egzamin magisterski... 2 Zagadnienia specjalistyczne na egzamin magisterski... 5 specjalność: PSYCHOLOGIA PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA... 5 specjalność: PSYCHOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie 1 Rozwód jako przeżycie 01 Potrafi opisać psychologiczne konsekwencje Psychologiczne problemy rodzin traumatyczne rozwodu dla małżonków oraz osób z ich rozwodzących się najbliższego otoczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/5

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/5 Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48814453340; fax: + 48814454293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne (Helena Sęk)...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE 2011-2012 ROK I DZIENNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów Wykaz skrótów................................................. 11 Wstęp.......................................................... 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

IV rok. Przedmioty ogólne II.

IV rok. Przedmioty ogólne II. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: Psychologia STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA Rok akademicki 2018/2019

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA Rok akademicki 2018/2019 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA Rok akademicki 2018/2019 OGÓLNE 1. Problem tożsamości pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk. 2. Myśl pedagogiczna epoki oświecenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem.

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem. Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48814453340; fax: + 48814454293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo