Poznań, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 13.10.2010r."

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. Zamawiający przekazuje treść pytań z dnia wraz z odpowiedziami: Szanowni Państwo! Działając zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwracam się z prośbą o dalsze wyjaśnienia treści SIWZ, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierŝawę centrali telefonicznych z numerem sprawy ZP/30/2010. Wykonawca na podstawie przeprowadzonej dalszej analizy wymagań zawartych w SIWZ zwraca się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedzi na dalsze zapytania i wnioski zawarte w poniŝszych punktach. 1. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 1, lokalizacja Poznań, ul. B. Krysiewicza 7/8, ppkt. 2) Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe w Załączniku nr 1 do SIWZ zostały podane numery telefoniczne które, jak okazało się po sprawdzeniu w systemie bilingowym Wykonawcy, nie istnieją w tym systemie mimo, Ŝe numeracja wskazuje, Ŝe mogą to być numery obsługiwane przez Wykonawcę. Są to według Zamawiającego numery linii analogowej: zakres do W związku z powyŝszym bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie kwestii podanych w SIWZ numerów telefonicznych zakres do , czy są to numery obsługiwane przez innego operatora, a jeśli tak, to bardzo proszę o podanie przez jakiego operatora, czy moŝe jest jeszcze inne wyjaśnienie tej kwestii? 2. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 2, lokalizacja Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58, ppkt. 7) numer telefoniczny dołączyć do wiązki cyfrowej ISDN PRA jako numer DDI? Według danych Wykonawcy powyŝej wymieniony numer telefonu jest juŝ włączony jako numer DDI do wiązki cyfrowej ISDN PRA uruchomionej na numerze wiązki Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 2, lokalizacja Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58, ppkt. 8) analogowy numer telefoniczny dołączyć do wiązki cyfrowej ISDN PRA jako numer DDI? Według danych Wykonawcy na powyŝej wymienionym numerze telefonu działa dostęp do Internetu typu DSL.

2 4. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 2, lokalizacja Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58, ppkt. 14) numer telefoniczny dołączyć do wiązki cyfrowej ISDN PRA jako numer DDI? Według danych Wykonawcy powyŝej wymieniony numer telefonu działa aktualnie jako linia cyfrowa ISDN BRA, czyli inaczej ISDN 2B+D. Ponadto zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe numer powtarza się dwa razy, tj. w pkt. 1 ppkt. 9) oraz w pkt. 2 w ppkt. 14). 5. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 3, lokalizacja Poznań, ul. K. Jarochowskiego 18, ppkt. 2), 3), 4) oraz 5) numery telefoniczne , , oraz uczynić osobnymi liniami cyfrowymi ISDN? Według danych Wykonawcy powyŝej wymienione numery telefoniczne , , oraz są aktualnie włączone jako numery DDI do wiązki cyfrowej ISDN PRA uruchomionej na numerze wiązki podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia, we Wykazie numerów telefonicznych, pkt. 3, lokalizacja Poznań, ul. K. Jarochowskiego 18, ppkt. 1), tj. na numerze wiązki Zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularz Cenowy, tabela dot. Kosztów połączeń, dot. poz. 5 Infolinie. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe operator Telekomunikacja Polska, uznany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za operatora dominującego na polskim rynku, podlega kontroli działalności przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca nie moŝe w związku z tym Ŝądać od Abonentów opłat za usługi bezpłatne, takie jak infolinie bezpłatne o prefiksie 800. Jednocześnie Wykonawca nie moŝe nie pobierać opłat za połączenia płatne do infolinii o prefiksach 801 i 804, poniewaŝ byłoby to przerzucanie kosztów świadczenia jednych usług na inne usługi, co równieŝ jest dla Wykonawców niedozwolone. Zamawiający natomiast zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do takiego prowadzenia postępowania, które nie będzie dyskryminowało Ŝadnego Wykonawcy. Pozostawienie aktualnego zapisu w SIWZ dyskryminuje Wykonawcę Telekomunikacja Polska, a więc stanowi o nierównym traktowaniu Wykonawców i niezachowaniu uczciwej konkurencji. Zgodnie z powyŝszym uzasadnieniem zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza Cenowego, tabela dot. 2

3 Kosztów połączeń w pozycji (wierszu) numer 5, przez podanie jaki rodzaj linii Infolinii ma być brany pod uwagę przez Wykonawcę w tym miejscu? Jednocześnie, poniewaŝ w cennikach operatorów telekomunikacyjnych stosowane są róŝne ceny za połączenia z róŝnymi kategoriami Infolinii, w tym np. połączenia do infolinii 800 są bezpłatne, a połączenia do infolinii 801 mają bardzo zróŝnicowane opłaty, zaleŝne od dalszych cyfr po prefiksie 801 (np. jedna opłata za całe połączenie, niezaleŝne od czasu jego trwania, opłata za kaŝde trzy minuty połączenia lub opłaty za kaŝdą minutę połączenia), dlatego Wykonawca proponuje doprecyzowanie, np. Ŝe chodzi o połączenia do płatnej infolinii 801 5, dostępnej z publicznej sieci telefonicznej w systemie analogowym i cyfrowym oraz dla abonentów sieci komórkowych Era, Orange i Plus. Inną moŝliwością jest usunięcie opłat za połączenia do infolinii z Formularza Cenowego i wyjaśnienie Wykonawcom, Ŝe opłaty za połączenia do infolinii mają być ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. 7. Zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularz Cenowy, tabela dot. Kosztów połączeń, dot. poz. 6 pozostałe połączenia. Wykonawca pragnie ponownie zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe pojęcie połączeń pozostałych jest pojęciem bardzo szerokim i nieprecyzyjnym, pod którym mogą kryć się połączenia do róŝnych biur numerów, róŝnych serwisów informacyjnych, połączenia do sieci przywoławczych i wiele innych. Wykonawca stoi na stanowisku, Ŝe w systemie rozliczeniowym nie jest moŝliwe ustalenie dla tak wielu róŝnych rodzajów połączeń jednej ceny za połączenie. Brak doprecyzowania przez Zamawiającego pojęcia połączeń pozostałych z duŝym prawdopodobieństwem moŝe skutkować nieprawidłowym rozliczaniem tych połączeń. Wykonawca w celu zobrazowania sytuacji podaje przykład, Ŝe w przypadku połączeń do biura numerów Wykonawcy sposób taryfikacji jest ustalony jednakowo dla róŝnych planów taryfowych i opłata za połączenie pobierana jest jednorazowo, niezaleŝnie od czasu trwania połączenia. Natomiast większość innych rodzajów połączeń, np. do sieci teleinformatycznych to połączenia płatne w zaleŝności od czasu trwania połączenia. Jednocześnie operator xxxxxxxxxx uznany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za operatora dominującego na polskim rynku, podlega kontroli działalności przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a przez to xxxxxxxxxxxxx nie moŝe przerzucać kosztów świadczenia jednych usług na inne usługi, poniewaŝ jest to niedozwolone. Zamawiający natomiast zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do takiego prowadzenia postępowania, które nie będzie dyskryminowało Ŝadnego Wykonawcy. Pozostawienie aktualnego zapisu w SIWZ dyskryminuje Wykonawcę xxxx, a więc stanowi o nierównym traktowaniu Wykonawców i niezachowaniu uczciwej konkurencji. Zgodnie z powyŝszym uzasadnieniem zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza Cenowego tabela dot. Kosztów połączeń w pozycji (wierszu) numer 6, przez konkretne podanie jaki rodzaj połączeń ma być brany pod uwagę przez Wykonawcę w tym miejscu SIWZ? 3

4 Wykonawca proponuje tutaj doprecyzowanie, Ŝe chodzi o połączenia do biura numerów Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia w niniejszym postępowaniu. Inną moŝliwością jest usunięcie opłat za połączenia pozostałe z Formularza Cenowego i wyjaśnienie Wykonawcom, Ŝe opłaty za połączenia pozostałe mają być ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. 8. Zapytanie dot. Odpowiedzi Zamawiającego numer 16 z dnia r. na pytania Wykonawców Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy poprzez pełne wyjaśnienie kwestii podłączenia wszelkich usług telekomunikacyjnych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił mianowicie w dniu r. odpowiedzi numer 16, która brzmi: Zamawiający nie bierze pod uwagę innego alternatywnego rozwiązania poza kablem światłowodowym do usieciowania centrali telefonicznych w lokalizacjach nr 1 i 2. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Wykonawca dobrze rozumie udzieloną odpowiedź nr 16, tzn. czy Zamawiający dopuszcza podłączenie łączy telekomunikacyjnych ISDN PRA i ISDN BRA z telefonicznej centrali miejskiej Wykonawcy do lokalizacji Zamawiającego za pomocą kabli miedzianych, natomiast sieciowanie central abonenckich Zamawiającego musi zostać przeprowadzone przy zastosowaniu kabla światłowodowego? 9. Zapytanie dot. Odpowiedzi Zamawiającego numer 16 z dnia r. na pytania Wykonawców Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu sieciowania central abonenckich udostępni Wykonawcy do wykorzystania kabel światłowodowy, z którego korzysta lub będzie korzystał na podstawie rozstrzygniętego i zakończonego postępowania przetargowego, prowadzonego w kwietniu 2010 r. na usługę symetrycznego, cyfrowego łącza światłowodowego transmisji danych o gwarantowanej przepustowości 100Mbps/100Mbps FullDuplex (zakończenie interfejsem FastEthernet RJ45), pomiędzy trzema lokalizacjami Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu : Szpital dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8, Poznań, Szpital dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań, Szpital połoŝniczo ginekologiczny przy ul. Jarochowskiego 18, Poznań? Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do takiego prowadzenia postępowania, które nie będzie dyskryminowało Ŝadnego Wykonawcy. Według informacji Wykonawcy, w wyŝej wymienionym postępowaniu przetargowym prowadzonym i rozstrzygniętym w kwietniu 2010 r. jedyną ofertę złoŝył i wybranym Wykonawcą został operator INEA S.A. z Poznania, ul. Kolejowa 19/21. Wydaje się więc, Ŝe jedynym operatorem, który juŝ wybudował kabel światłowodowy wymagany przez Zamawiającego w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym na Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierŝawę centrali telefonicznych jest operator INEA S.A. z Poznania. Tak więc obiektywnie patrząc, pozostawienie aktualnego zapisu w SIWZ i wymaganie od Wykonawcy medium w postaci kabla światłowodowego dyskryminuje Wykonawców innych niŝ INEA S.A., a więc mamy do czynienia z nierównym traktowaniem Wykonawców i brakiem zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu przetargowym. 4

5 10. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. pkt. III. Cyfrowa centrala telefoniczna w lokalizacji Poznań, ul. B. Krysiewicza 7/8 oraz pkt. IV. Cyfrowa centrala telefoniczna w lokalizacji Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58. Zamawiający w określonych powyŝej miejscach SIWZ wymaga, aby centrale telefoniczne były wyposaŝone w "Moduł IP/VoIP dla obsługi 100 aparatów IP". Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy w związku z tym, Ŝe Zamawiający nie określił protokołu w jakim mają pracować aparaty IP ( np. SIP, H.323), Wykonawca moŝe przyjąć załoŝenie, Ŝe moduł IP/VoIP ma pracować w standardzie, jaki dla komunikacji IP przewidział producent zaoferowanej centrali abonenckiej? 11. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 3, lokalizacja Poznań, ul. K. Jarochowskiego 18, zdanie po ppkt. 11) numery telefoniczne od poz. 6 do poz. 11 dopisać do wiązki DDI o numerze wiązki jako numery MSN? Wykonawcy wydaje się, Ŝe do wiązki DDI kolejne numery moŝna dopisać jako numery DDI, a nie jako numery MSN. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania : Ad.1. Numery do , wymienione przez Wykonawcę wg wszelkich danych posiadanych przez Zamawiającego są w posiadaniu Zamawiającego. Ad.2. Zamawiający przyznaje rację Wykonawcy. Numer jest juŝ wpięty do wiązki cyfrowej o nr Ad. 3. Zamawiający modyfikuje zapis w Wykazie numerów telefonicznych (Opis przedmiotu zamówienia SIWZ str. 19). Numer ma pozostać numerem analogowym. Ad. 4. Zamawiający przyznaje rację Wykonawcy. W wykazie numerów w lokalizacji 2 numer z poz. 14, numer telefonu został wpisany omyłkowo. Zamawiający wykreśla wyŝej wymieniony numer z lokalizacji 2 szpital Nowowiejskiego Ad. 5. Zamawiający modyfikuje wykaz numerów z lokalizacji nr 3 Poznań, ul.jarochowskiego 18, na następujący : 5

6 1) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do , 2) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do , 3) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do , 4) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do nr nr nr nr Na linie od poz. 1 do poz. 4 aktualna umowa obowiązuje do r. Rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia r. 5) Linia analogowa , 6) Linia analogowa , 7) Linia analogowa , 8) Linia analogowa , 9) Linia analogowa , 10) Linia analogowa Numery analogowe od poz. 5 do poz. 9 dopisać do wiązki DDI jako numery DDI. Numer z poz. 10 ma pozostać analogowy. Ad. 6. Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy przyznając, Ŝe trudno Wykonawcom będzie ujednolicić, czy uśrednić cenę za połączenia na Infolinie typu 800, 801, 802, itd i wykreśla pozycję 5 Infolinie z załącznika nr 2 formularz cenowy koszty połączeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe za połączenia do infolinii mają zostać ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. Ad. 7. Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy przyznając, Ŝe trudno Wykonawcom będzie ujednolicić, czy uśrednić cenę za połączenia na Infolinie typu 800, 801, 802, itd i wykreśla pozycję 6 Pozostałe połączenia z załącznika nr 2 formularz cenowy koszty połączeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe za pozostałe połączenia (typu biura numerów, połączenia teleinformatyczne) mają zostać ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. Ad. 8. Tak. Zapis odnośnie kabla światłowodowego dotyczy jedynie usieciowania dwóch nowych central z lokalizacji 1 i 2 (szpital Krysiewicza i Nowowiejskiego) w jeden spójny system. Pozostałe lokalizacje mogą zostać połączone z siecią miejską drogą kablową poprzez światłowód lub kablem miedzianym. Jedyny warunek wszystkie lokalizacje z siecią miejską mają być połączone drogą kablową. Usieciowienie dwóch central Krysiewicza i Nowowiejskiego poprzez światłowód dostarczony, połoŝony i udostępniony przez Wykonawcę. Zamawiający nie posiada kabla pomiędzy szpitalami Krysiewicza i Nowowiejskiego który jest w stanie udostępnić Wykonawcy do usieciowania central telefonicznych. Ad. 9. Usieciowienie dwóch central Krysiewicza i Nowowiejskiego ma zostać wykonane poprzez światłowód dostarczony, połoŝony i udostępniony przez Wykonawcę. Zamawiający nie posiada kabla pomiędzy szpitalami Krysiewicza i Nowowiejskiego który jest w stanie udostępnić Wykonawcy do usieciowania central telefonicznych. 6

7 Wykonawca wygrywający przetarg okablowanie światłowodowe wymagane do usieciowienia central musi wykonać we własnym zakresie. Kabel światłowodowy o którym wspomniał Wykonawca wykorzystywany jest do transmisji danych pomiędzy szpitalami Zamawiającego i jest tylko dzierŝawiony przez Zamawiającego od firmy INEA, świadczącej usługę transmisji danych. Kabel ten nie jest własnością Zamawiającego. Ad. 10. Tak. Wykonawca moŝe przyjąć, Ŝe moduły IP/VoIP mają pracować w standardzie, takim jaki przewidział producent zaoferowanych central telefonicznych. Ad. 11. Wyjaśnienie w pkt. Ad. 5. Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis w Wykazie numerów w lokalizacji 5 Poznań, ul.nowowiejskiego 22, na następujący : 1) Linia analogowa , 2) Linia analogowa Numer z poz. 1 ma pozostać analogowy. Numer z poz. 2 zamienić na numer ISDN. Kierownik Zamawiającego Mgr inŝ. Marzena Krzymańska Strona internetowa szpitala Poznań, dnia

8 8

Wrocław, dnia 1 września 2009 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-52/MOPS/2009

Wrocław, dnia 1 września 2009 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-52/MOPS/2009 Wrocław, dnia 1 września 2009 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-52/MOPS/2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług polegających

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawa centrali telefonicznej i apratów telefonicznych w celu zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 2009-04-15 EZ/ 1902/3./2009 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 19/2009 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 stycznia 2010 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 22 stycznia 2010 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 22 stycznia 2010 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-7/MOPS/2010 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych polegających na zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podaje spis adresów z numerami telefonów:

Odpowiedź: Zamawiający podaje spis adresów z numerami telefonów: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr.. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.2.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ogółem 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w sposób ciągły usług

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia Znak postępowania: Wr /2011 WYKONAWCY

Wrocław, dnia Znak postępowania: Wr /2011 WYKONAWCY Wrocław, dnia 01.04.2011 Znak postępowania: Wr-086-2212-1/2011 WYKONAWCY Zgodnie z treścią art.38 ust. 1 ustawy p z p Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 94 00 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:am@am.szczecin.pl Szczecin, dnia 29.01.2015r. Dot: pytań

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIA TELEFONICZNA Taryfa Cały czas obowiązuje od 9.07.2007r. www.netia.pl SPIS TREŚCI OPŁATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)...3 OPŁATY ABONAMENTOWE (MIESIĘCZNE)...3 3. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, 22 czerwca 2015 r. BDG WZP.261.20.2015 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel.: 76 8624864 faks: 76 8622150 www.dsckziu.pl sekretariat@dsckziu.pl Znak sprawy: DA.350.01.14

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

1. złagodzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia;

1. złagodzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia; R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 13.06.2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-0 4 / 0 8 NET Technology S.A.

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE * POTWIERDZAM OTRZYMANIE NINIEJSZEGO PISMA.

OŚWIADCZENIE * POTWIERDZAM OTRZYMANIE NINIEJSZEGO PISMA. Poznań, dnia 2009-03-11 EZ/ 1676...../2009 Wg rozdzielnika: Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w cennikach. biznes zmienia się z

Zmiany w cennikach. biznes zmienia się z Zmiany w cennikach Uprzejmie informujemy, że 1.08.2014 r. Orange Polska wprowadzi zmiany w następujących cennikach: cenniku usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez Orange Polska S.A. (rozwiązania dla

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego?

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego? Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2014 r. I.272.3.2014 Wykonawcy wszyscy Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 Polanica-Zdrój dn. 05.02.2010 r INF/341/1/2010 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00.

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00. O śro d ek Pom ocy Sp o łeczn ej D zielnicy Bielany m.st. W arszaw y 01-824 W arszaw a, ul. P rzyb yszew skie go 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; R egon : 010843854 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.1.1 Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora 1 Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G-2130-5/11 str. 1 Opole, dnia 17 marca 2011r. L.dz. G-2130-1/11 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 53 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. ZZ /13 informacja na stronę internetową

Szczecin, dnia r. ZZ /13 informacja na stronę internetową Szczecin, dnia 03.07.2013 r. ZZ-2380-102/13 informacja na stronę internetową dotyczy: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Nr postępowania: KPDA/2015/WNP-003559 Osoba

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-13/13 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telefoniczne polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 - 4275/2014 Poznań, 12 listopada 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 - 4275/2014 Poznań, 12 listopada 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 - 4275/2014 Poznań, 12 listopada 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/123/14 na: Usługi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (1-4) ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dot.: Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znak postępowania: NZ

Bardziej szczegółowo

Cennik planu taryfowego "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Cennik planu taryfowego Optymalny MULTIMEDIA POLSKA S.A. Cennik planu taryfowego "Optymalny" MULTIMEDIA POLSKA S.A. CZĘŚĆ I opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Cena netto Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (Pieczęć adresowa Wykonawcy) Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego łącza transmisji danych (VPN) oraz

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot. sprawy ZP/0005/PU/2011 Kraków, dnia 24 sierpnia 2011 r. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA Szanowni Państwo, Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie systemu PABX innego niż firmy Siemens ale spełniającego przedstawione wymagania funkcjonalne?

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie systemu PABX innego niż firmy Siemens ale spełniającego przedstawione wymagania funkcjonalne? Pytania od oferentów wraz z odpowiedziami: 1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie systemu PABX innego niż firmy Siemens ale spełniającego przedstawione wymagania funkcjonalne? Odp.: Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 03.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.2.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 10 lutego 2011r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR.0151.14.2012 Gliwice, 23-05-2012 r. nr kor. UM-246437/2012 Dotyczy: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach i miejskich jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Poznań, 5 stycznia 2012r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie - strona UMWW Znak postępowania : BZP.II.274.6.2011

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080... Nazwa i adres wykonawcy REGON... NIP... Tel./fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009)

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009) Rybnik, 21 maj 2009 r. 44-200 RYBNIK, UL. 3-GO MAJA 12 tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Wykonawcy odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 4.12.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej. Kraków, 14 września 2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ...

FORMULARZ OFERTOWY ... Zał. nr 1 do SIWZ/zał. nr 1 do umowy FORMULARZ OFERTOWY...... pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data telefon... fax... e-mail -.. Odpowiadając na ogłoszony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-12-10 13:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługi telefonii

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (058) 5547123, fax. (058) 5521792 U M O W A NR KA /11/0509/UN WZÓR zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

1. Zapytanie do SIWZ, Rozdział VI, pkt. I, tj. miejsce i termin składania ofert

1. Zapytanie do SIWZ, Rozdział VI, pkt. I, tj. miejsce i termin składania ofert Zamawiający/Beneficjent: Gmina Przemków Plac Wolności 25 59-170 PRZEMKÓW Przemków, 2009-12-17 Wg rozdzielnika Informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci Oferty LongPlay (Play Cenowy

Bardziej szczegółowo