Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010)."

Transkrypt

1 W odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2008 r. (znak: WK /08) dotycza.ce wa.tpliwosci, czy finansowanie konserwacji i modernizacji oswietlenia, nieb?da.cego wtasnoscia. poszczegolnych jednostek samorzadu terytorialnego, stanowi pomoc publiczna. dla przedsi?biorstw energetycznych, przepraszaja.c za powstate opoznienie, pragn? przedstawic nast?puja.ce wyjasnienia. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) do zadah wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi? elektryczna. zaliczono finansowanie oswietlenia ulic, placow i drog znajduja.cych si? na terenie gminy. Finansowanie kosztow oswietlenia obejmuje zarowno wydatki na energi? elektryczna., jak i koszt budowy oraz utrzymania punktow swietlnych, w tym obstugi, konserwacji, a takze modernizacji urza.dzeh i wymiany wyeksploatowanych opraw. Powyzsze oznacza, ze gmina jest zobowiazana do ponoszenia wszelkich kosztow zwia.zanych z budowa^ instalacja. i funkcjonowaniem oswietlenia ulicznego. W zwiazku z tym powstaje wa.tpliwosc dotycza.ca zakresu finansowania oswietlenia drog publicznych przez gminy w zaleznosci od zroznicowania technicznego i wtasnosciowego maja.tku oswietleniowego. W tym kontekscie istotne jest zdefiniowanie poj^cia punktu swietlnego. Przy braku legalnej definicji punktu swietlnego nalezy kierowac si? istnieja.ca. definicja. technicznci, ktora zostata okreslona przez Polski Komitet Oswietleniowy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w stanowisku z dnia 3 stycznia 2001 r. Definicja ta uzyskata pozytywna. opini? Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. W ocenie ww. Komitetu, opartej o opinie ekspertow, punkt swietlny nalezy rozumiec jako kompletna. opraw? oswietleniowa., a oprawa. oswietleniowa. jest urza.dzenie stuza.ce do rozsytania, filtrowania lub przeksztatcania swiatta wysytanego przez zrodto swiatta, zawieraja.ce elementy niezb?dne do mocowania i ochrony zrodta swiatta oraz do przytaczenia go do obwodu zasilaja.cego. Definicja punktu swietlnego nie obejmuje zatem m.in. stupow oswietleniowych, czy kabli sterowniczych1. Rownoczesnie pragne zauwazyc, iz zgodnie z art. 4 ustawy Prawo energetyczne do zakresu obowia.zkow publicznoprawnych przedsi?biorstwa energetycznego zajmuja,cego si? Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2010 r. (nr RKT-17/2010). Urzqd Ochrony Konkurencji i Konsument6w ^^^^^ tel.: < fax: P! Powsianco'.v Warszawy 1 < Warszawa,^fl ^^. ddo@uokik.gov.pi <

2 przesytaniem lub dystrybucja. energii elektrycznej, nalezy utrzymywanie zdolnosci urzadzeh, Instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energi? w sposob cia^ty i niezawodny. Z powyzszego wynika, iz w odniesieniu do oswietlenia ulicznego obowiazkiem przedsi?biorstwa energetycznego jest utrzymanie zdolnosci urzadzeh, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energi? w zakresie w jakim obowiazek ten nie obciaza gminy2. Tym samym dziatania zwiazane z realizacja. ww. obowiazku nie wymagaja. zlecenia ze strony gminy i nie stanowia. czynnosci wchodzacych w sktad ustug oswietlenia ulicznego. W przedmiotowej sprawie watpliwosci budzi kwalifikacja jako pomoc publiczna. finansowania przez gmin? konserwacji i modernizacji oswietlenia nieb?da.cego jej wtasnoscia.. Kryteria kwalifikacji danego srodka jako pomocy publicznej zawarte sa. w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)3. Zgodnie z przywotanym przepisem, wsparcie dla przedsi?biorstwa (podmiotu prowadzacego dziatalnosc gospodarcza.) podlega przepisom o pomocy publicznej, o ile jednoczesnie spetnione sa. nastepujace warunki: udzielane jest ono przez pahstwo lub ze srodkow publicznych, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreslone przedsi^biorstwo lub przedsie.biorstwa albo produkcj? okreslonych towarow), przedsie.biorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych, niz oferowane na rynku, grozi zaktoceniem lub zaktoca konkurencj? oraz wptywa na wymian? handlowa. mi^dzy pahstwami cztonkowskimi UE. Jedna. z przestanek okreslonych w art. 107 ust. 1 TFUE jest pochodzenie pomocy ze srodkow publicznych. Uzyte w powyzszym przepisie poje.cie "pahstwo" oznacza nie tylko wtadze centralne, ale takze organy administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego. Obejmuje ono rowniez roznego rodzaju podmioty, na ktore tak rozumiane pahstwo wywiera decyduja.cy wptyw, a w szczegolnosci przedsi?biorstwa publiczne. Pomoca. obj?ta. zakresem art. 107 ust. 1 TFUE b?dzie takze pomoc udzielona przez podmiot prywatny, jesli w jego gestii znajduja. si? srodki publiczne4. W kontekscie powyzszego, srodki pochodza.ce z budzetu gminy nalezy uznac za srodki publiczne. Odnosnie do przestanki uprzywilejowania okreslonych podmiotow lub rodzajow dziatalnosci (tj. selektywnosci pomocy) pragn? zauwazyc, iz selektywnosc to cecha odrozniajeica pomoc publiczna. od tzw.,,srodkow ogolnych" (czyli srodkow, ktore maja. zastosowanie wobec wszystkich przedsi^biorstw we wszystkich sektorach gospodarki w danym pahstwie cztonkowskim, jak np. w przypadku wi?kszosci ogolnokrajowych srodkow fiskalnych). Za selektywny uwaza si? instrument, w przypadku ktorego wtadze publiczne posiadaja. swobod? decyzyjna. co do jego zastosowania i zakresu. Kryterium selektywnosci spetnione jest rowniez wowczas, gdy instrument ma zastosowanie tylko do cze.sci terytorium pahstwa cztonkowskiego lub wybranych gat?zi gospodarki (tak jest w przypadku programow pomocy regionalnej i sektorowej). W zwiazku z powyzszym, wsparcie w formie finansowania przez gminy kosztow budowy oraz utrzymania punktow swietlnych, w tym obstugi, konserwacji, a takze modernizacji urzadzeh i wymiany wyeksploatowanych opraw, nalezy uznac za selektywne (dotyczy ono konkretnego sektora gospodarki, a na terenie gminy - konkretnego przedsi?biorstwa energetycznego). 2 Wyrok S^du Apelacyjnego z dnia 30 pazdziernika 2009 r. sygn. akt VI ACa 464/09. 3 Z dniem 1 grudnia 2009 r. weszty w zycie przepisy Traktatu z Lizbony, ktore zmienity m.in. nazwe i niektore postanowienia Traktatu ustanawiajacego Wspolnot? Europejska. (tekst skonsolidowany TFUE Dz. Urz. UEC 115, ). 4 Orzeczenie TSUE z dnia 22 marca 1997 r. w sprawie Steinke & Weinlig v. Republika Federalna Niemiec. Urzsid Ochrony Konkurencji i Konsument6w ^^ftk. 1eL: * fax: PI. Powstartcbw Warszawy 1 < Warszawa ^A ^^ ddo@uokik.gov.pl <

3 Dokonuja_c analizy przestanki zaktocenia lub grozby zaktocenia konkurencji oraz wptywu na wymiane handlowa. na rynku wewnetrznym UE nalezy zauwazyc, iz w ocenie jej spetnienia uwzglednia si? zarowno faktyczne zaktocenie istnieja.cej konkurencji, jak i zaktocenie w zakresie konkurencji potencjalnej (np. dany srodek pomocy skutkowac bedzie istotnymi trudnosciami w wejsciu na rynek dla przedsiebiorstw, ktore zechca. w nim uczestniczyc). Jesli pomoc wzmacnia pozycje przedsiebiorstwa w porownaniu do innych przedsiebiorstw konkuruja_cych w handlu unijnym, uznac nalezy, ze handel ten zostat naruszony przez te pomoc5. Stosunkowo niewielka wysokosc pomocy lub stosunkowo nieduzy rozmiar przedsiebiorstwa z niej korzystajacego nie wykluczaja. a priori ewentualnosci, aby pomoc miata wptyw na wymiane handlowa.6. Ponadto, pomoc maja.ca na celu uwolnienie przedsiebiorstwa od kosztow, ktore musi on ponosic w ramach zwyklego zarza.du lub dziatalnosci, zaktoca, co do zasady, warunki konkurencji7. W tym kontekscie nalezy zauwazyc, iz w zakresie m'ektorych rodzajow dziatalnosci przedsiebiorstwo energetyczne moze konkurowac na rynku unijnym z innymi podmiotami (np. sprzedaz energii elektrycznej, budowa i konserwacja sieci energetycznej oraz infrastruktury oswietleniowej), zatem wsparcie udzielone w odniesieniu do tych rodzajow dziatalnosci moze wptyna_c na warunki konkurencji i wymiany handlowej. Przeanalizowania wymaga jeszcze przestanka uzyskania korzysci. Wsparcie jest preferencyjne, jesli przedsiebiorstwo nie mogtby go otrzymac w normalnych warunkach rynkowych8. Tym samym, kwesti? uzyskania przez przedsiebiorstwo energetyczne przysporzenia na warunkach odbiegaja_cych od rynkowych nalezy ocenie z punktu widzenia prywatnego inwestora dziatajacego w normalnych warunkach gospodarki rynkowej (tzw. test prywatnego inwestora)9. Domniemanie uzyskania przez ww. przedsiebiorstwo korzysci i przez to wystapienia elementow pomocy publicznej mozna wykluczyc jedynie w sytuacji, gdy w sposob oczywisty spetniony jest ww. test (nalezy wykazac, ze w danej sytuacji, w tym samym czasie, biora_c pod uwag? te same okolicznosci inwestor prywatny podjajby doktadnie taka. sama. decyzje, dotycza.ca_ realizacji inwestycji, w tej samej kwocie, na tych samych warunkach, co inwestor publiczny - gmina). Oceniaja.c spetnienie ww. testu, nalezy wzia.c pod uwage kryterium normalnych zachowan rynkowych. Jesli zatem przedsiebiorstwo otrzymuje od publicznego inwestora przysporzenie, ktore otrzymatby w warunkach rynkowych, wowczas nie dochodzi do jego uprzywilejowania i w efekcie przedmiotowe przysporzenie nie stanowi pomocy publicznej. Jesli jednak w warunkach rynkowych przedsiebiorstwo nie mogtoby sie spodziewac okreslonego zachowania ze strony inwestora prywatnego (beda.c na miejscu gminy, prywatny inwestor nie mogtby, poprzez realizacje przedmiotowej inwestycji, osia^na.c swoich celow, w szczegolnosci oszczednosci w kosztach zwiazanych z pozniejsza. eksploatacja. danej infrastruktury), wowczas przysporzenie dokonane na jego rzecz przez inwestora publicznego bedzie stanowito dla niego korzysc. W tym kontekscie pragne podkreslic, iz inwestor prywatny, podejmujcic decyzje o udziale w danym przedsiewzieciu, bytby nastawiony na maksymalizacje swojego zysku/korzysci. Nalezy rowniez zwrocic uwage, ze inwestor prywatny nie uwzglednia w swoich decyzjach okolicznosci spotecznych (np. spadku poziomu zycia w danym regionie na skutek podjecia decyzji o rezygnacji z realizacji inwestycji). W zwiazku z tym, nie nalezy uwzgledniac w tescie prywatnego inwestora takich kosztow, jakie poniostby inwestor publiczny jako organ wtadzy publicznej w zwiazku z prowadzona. przez pahstwo polityka. 5 Orzeczenie TSUE z dnia 17 wrzesnia 1980 r. w sprawie C-730/79 Philip Morris v. Komisja. 6 Orzeczenie TSUE z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie Heiser C-172/03. 7 Orzeczenie TSUE z dnia 19 wrzesnia 2000 r. w sprawie C-156/98 Niemcy v. Komisja. 8 Orzeczenie Sadu z dnia 13 wrzesnia 2006 r. w sprawie T-210/02. 9 Komunikat Komisji Europejskiej na temat stosowania artykutow 92 i 93 Traktatu EWG do udziatow wtadz publicznych (Udziaty wtadz publicznych w kapitale spotki) (Biuletyn KE ). Urz^d Ochrany Konkurencji i Konsumentow ^^^^ tel.: < fax: PL Povvstanccw Warszawy 1 < Warszawa.^^1 ^^^. ddo@uokik.gov.pl< 3

4 socjalna^ regionalna., czy sektorowa.. Oznacza to, ze test prywatnego inwestora spetni jedynie taka inwestycja, ktora jest racjonalna i uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. W tym kontekscie pragn? zauwazyc, iz ustawa Prawo energetyczne w zaden sposob nie odnosi si? do problemow wynikaja.cych ze zroznicowania technicznego i wtasnosciowego infrastruktury oswietleniowej. Zroznicowanie to jest uzaleznione od warunkow lokalnych i planowanego rozwoju sieci. Rozwiazanie najbardziej zaawansowane w zakresie planowania rozwoju i zarza.dzania gminna. infrastruktura. oswietleniowa^ polega na utworzeniu dwoch odr^bnych sieci: oswietleniowej, stanowiacej najcz?sciej wtasnosc gminy, i odr?bnej sieci dystrybucyjnej, stanowiacej wtasnosc przedsi?biorstwa energetycznego. 0 wiele tanszym rozwiazaniem jest korzystanie ze wspolnej sieci, stanowiacej jednoczesnie napowietrzna. siec dystrybucyjna. i podstawe dla sieci oswietleniowej, do realizacji zadah polegajacych na oswietleniu. Siec moze bye uzupetniana dodatkowo stupami stanowia_cymi jedynie podstaw? do umieszczenia punktow swietlnych, np. w poblizu skrzyzowah czy na placach. Siec taka, wraz z punktami swietlnymi, moze stanowic wtasnosc przedsi^biorstwa energetycznego. Mozliwe jest rowniez rozwiazanie polegaja.ce na umieszczeniu (na podstawie umowy mi?dzy gmina. a przedsi^biorstwem energetycznym) punktow swietlnych stanowiacych wtasnosc gminy na stupach naleza.cych do przedsi?biorstwa energetycznego. 1. Infrastruktura jest wtasnoscia. gminy. Spoczywaja.cy na gminie obowiazek finansowania kosztow oswietlenia obejmuje wydatki na energi? elektryczna. oraz koszty budowy i utrzymania punktow swietlnych. Jesli gmina dysponuje jednostkaypersonelem odpowiedzialnym za utrzymanie ww. infrastruktury w ramach wewnqtrznej struktury organizacyjnej (np. wydziat lub referat urz^du gminy), do finansowania zadah wynikaja.cych z art. 18 ustawy Prawo energetyczne nie maja. zastosowania przepisy o pomocy publicznej. W sytuacji, w ktorej istnieje odr^bna wtasnosciowo i opomiarowana siec oswietleniowa naleza.ca do gminy, ktora jednak nie dysponuje stuzbami realizujacymi inwestycje w zakresie infrastruktury oswietleniowej, wowczas wybor podmiotu swiadcza.cego ustugi w zakresie budowy oraz konserwacji elementow infrastruktury oswietleniowej powinien nastapic w drodze procedury zamowieh publicznych, bowiem jedynie otwarta i konkurencyjna procedura wytaniana wykonawcy zapewnia wybor oferty najkorzystniejszej dla organu publicznego z ekonomicznego punktu widzenia. Zdaniem Komisji Europejskiej, wyrazonym m.in. w Komunikacie w sprawie elementow pomocy pahstwa w sprzedazy gruntdw i budynkow przez wiadze pubiiczne10, jedynie odpowiednio upubliczniona i otwarta procedura konkurencyjna wytaniania wykonawcy zadania publicznego, w ktorej wybiera si? najlepsza. ofert?, z definicji spetnia rynkowe warunki dokonywania transakcji i nie zawiera elementow pomocy publicznej (nie stanowi dla wytonionego podmiotu korzysci, jakiej nie otrzymatby w normalnych warunkach rynkowych). Niemniej zlecanie wykonywania przedmiotowych ustug podmiotom zaleznym od gminy (jednostce budzetowej, zaktadowi komunalnemu lub spotce komunalne) powinno nastajjic zgodnie z procedura. udzielania zamowieh publicznych, ktora pozwolitaby na wytonienie oferenta swiadczacego te ustugi za cen? najkorzystniejszei, a w przypadku nieprzeprowadzenia takiej procedury, wysokosc wynagrodzenia dla takiego podmiotu nalezy okreslic na podstawie analizy kosztow, jakie poniostoby typowe, dobrze zarzadzane przedsi^biorstwo dysponuja.ce wyposazeniem odpowiednim do swiadczenia tych ustug. Natomiast w celu wykluczenia pomocy publicznej w zakresie dostarczenia energii zasilaja.cej punkty swietlne, umowa z przedsi?biorstwem energetycznym powinna przewidywac cen? za przedmiotowa. energi? nie wyzsza. niz rynkowa wartosc tej energii powi?kszonej o rynkowe koszty ustugi dystrybucyjnej. 10 Dz. Urz. UEC 209/03, Urz^d Ochrony Konkurencji i Konsumentbw i^^> tel.: < fax: PI. Powstartcbw Warszawy 1 < Warszawa ^fl ^^ ddo@uokik.gov.pl <

5 2. Infrastruktura jest wtasnoscia. przedsi^biorstwa energetycznego. W przypadku sieci, w ktorej jedynie punkty swietlne stanowia. wtasnosc gminy, powstaje problem swiadczenia ustug eksploatacyjnych. Z praktycznego punktu widzenia racjonalne jest powierzenie zadah z zakresu utrzymania tej infrastruktury przedsie.biorstwu energetycznemu, b?da.cemu dysponentem sieci dystrybucyjnej. Cz?sto wyst^puje rowniez sytuacja, w ktorej przeds1?biorstwo energetyczne jest wtascicielem catosci urza.dzen (stupow, przewodow, punktow swietlnych, zrodet swiatta). Wowczas gmina nie ma mozliwosci, powotuja.c sie na koniecznosc realizacji zadah wtasnych, zlecenia podmiotowi trzeciemu prac zwiazanych z utrzymaniem punktow swietlnych bez zgody wtasciciela tych punktow11. W prawie energetycznym brak jest podstaw do przyj?cia, ze gmina moze ograniczyc prawo wtasnosci przedsi?biorstwa energetycznego. W takiej sytuacji gmina moze powierzyc zadanie eksploatacji punktow swietlnych osobie trzeciej jedynie za zgoda. wtasciciela, czyli przedsi?biorstwa energetycznego. Przedsi?biorstwo energetyczne moze tej zgody odmowic i nie stanowi to, co do zasady, praktyki monopolistycznej. W przypadku braku zgody na prowadzenie dziatari eksploatacyjnych na majatku przedsi?biorstwa energetycznego, ustawowy obowia_zek finansowania oswietlenia sprowadza si? do zawarcia umow z wtascicielem maja.tku12, przy czym finansowanie dziatan wykraczajacych poza zakres art. 18 ustawy Prawo energetyczne stanowi dla tego przedsi?biorstwa korzysc. W powyzej przedstawianych sytuacjach, finansowanie oswietlenia przez gmin? powinno nastepowac przy spetnieniu testu prywatnego inwestora. Oznacza to, iz gmina - poprzez zawarcie stosownej umowy z przedsi?biorstwem energetycznym osieignie jaka^s korzysc ekonomicznaj np. w postaci mniejszych wydatkow finansowych (dzi?ki zawarciu umowy gmina nie poniesie w petnym zakresie kosztow, ktorej ciazytyby na niej, gdyby byta wtascicielem przedmiotowej infrastruktury i musiataby realizowac zwiazane z nia. inwestycje we wtasnym zakresie). Nalezatoby jednak wykazac, w oparciu o odpowiednie kalkulacje, w tym takze biora.c pod uwag? postanowienia umowy gminy z przedsi?biorstwem energetycznym w zakresie warunkow i kosztow korzystania przez gmin? z punktow swietlnych, faktyczne wystajrienie i wartosc ewentualnych korzysc/oszcz^dnosci. Ponadto, nalezy wskazac, iz przedmiotowe zadanie moze zostac zrealizowane takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 ze zm.)13. W przypadku, gdy w wyniku dokonanej oceny spetnienia testu prywatnego inwestora okaze si?, ze finansowanie oswietlenia stanowi dla przedsi?biorstwa energetycznego korzysc, powinno uwzgl?dnic si? przepisy o pomocy publicznej. Moze bye ono zakwalifikowane, np. jako pomoc de minimis i udzielone zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzqdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania przepisow art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14 lipca 2006 r. (nr RKT-46/2006). 12 Marzena Czarnecka, Tomasz Ogtodek,,Prawo Energetyczne. Komentarz" Warszawa, Pismo Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2009 r. (znak: K-0542/41/UG/09) w sprawie modernizacji oswietlenia ulicznego poprzez wymian istniejacych opraw oraz dobudowe nowych punktow oswietleniowych, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym RIO w Szczecinie Nr 3/ Dz. Urz. WE L 379, Urzs d Ochrony Konkurencji i Konsumentow ^ ^ tel.: < fax: PI. Powsiartcow Warszawy 1 < Warszawa,^fl ^^. ddo@uokik.gov-p! <

Pomoc publiczna dla jednostek samorządu terytorialnego. Grzegorz Karwatowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Unijnych Kancelaria Prawna GWW Legal

Pomoc publiczna dla jednostek samorządu terytorialnego. Grzegorz Karwatowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Unijnych Kancelaria Prawna GWW Legal Pomoc publiczna dla jednostek samorządu terytorialnego Grzegorz Karwatowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Unijnych Kancelaria Prawna GWW Legal Czym jest pomoc publiczna? Jak rozumieć to pojęcie? Definicja

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/AZ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/AZ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-979/15-3/AZ Data 2015.11.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Błędne dane adresowe przy jednoczesnej prawidłowej nazwie oraz prawidłowym numerze NIP są

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy 15/12/2010 Pahstwa czlonkowskie -Zamowienie publiczne na 1/9 dostawy - Ogloszenie o zambwieniu - Procedure otwarta NiniejszeogloszeniewwitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?url«TED:NOTICE:371518-2010:TEXT:PL:HTML

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

PREZES URZE,DU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZE,DU REGULACJI ENERGETYKI .W/ 22/03 PREZES URZE,DU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia/7 *f wrzesnia 2011 r. DPE-4711-94(6)/2011/812/BT DECYZJA Na podstawie art. 9h ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy zdnia

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12,

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12, &SNB SNB-3-1/195/2011 Warszawa, 13 kwietnia 2012 Pan Krzysztof ANTCZAK Zaste.pca Dyrektora kierujqcy Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Wspolna 2/4 00-050 Warszawa W nawiqzaniu do

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

2. Czy montaz systemow elektronicznych kontroli wejscia bylplanowym przedsiewzieciem, czy tez maze ad hoc?

2. Czy montaz systemow elektronicznych kontroli wejscia bylplanowym przedsiewzieciem, czy tez maze ad hoc? Legionowo, dnia 8 maja 2012 roku Zarzqd Wspolnoty Mieszkaniowej O5-120 Legionowo Ul. Wyspianskiego 1 W zwia_zku z zamontowaniem w budynku mieszkalnym wjelorodzinnym przy ulicy Wyspianskiego 1 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowa. osoba.

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Artykuł 107, ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w

Bardziej szczegółowo

... J&./VHfeL... ^V.V-^-.via-Zk^r... M*rAW&«^&t&eM (imiona ^nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

... J&./VHfeL... ^V.V-^-.via-Zk^r... M*rAW&«^&t&eM (imiona ^nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminnq osoba_ prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku UCHWAtANr 111/11/14 RADY GMINY StUPIA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art- 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY

ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZAKtAD GOSPODAROWANiA NIERUCHOMOSCIAMi W DZIELNICY WOIA M.ST. WARSZAWY ZP.272.GS.170.417.2013.LU Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. lnformuj, ze do Zamawiaja^cego wptyne^o zapytanie do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zakup energii elektrycznej w świetle ustawy Pzp. Urząd Zamówień Publicznych Warszawa, 23 maja 2015 r. 1

Zakup energii elektrycznej w świetle ustawy Pzp. Urząd Zamówień Publicznych Warszawa, 23 maja 2015 r. 1 Urząd Zamówień Publicznych Warszawa, 23 maja 2015 r. 1 Akty prawne: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwana dalej: ustawą Pzp; ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

IN FORMACJ A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IN FORMACJ A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOM POMOCYSPOtECZNEJ ul. Ksi^znej Ogiriskiej 2 32-661 Bobrek telvfax (033) 846-44-04. 846-13-49 NIP 549-12-48-739 Bobrek, 04.09.2015 r. Znak sprawy: DPS.252.2.1.2015 Do Wykona wcow uczestnicza.cych w post^powaniu

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I. Taryf a za zbiorowe odprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych

I. Taryf a za zbiorowe odprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych 3 I. Taryf a za zbiorowe odprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za swiadczenie ustug w ramach odprowadzania sciekow opadowych i roztopowych oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA GMINY JAWORZNO W KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO. TADEUSZ KACZMAREK Zastępca Prezydenta Miasta JAWORZNA

DOŚWIADCZENIA GMINY JAWORZNO W KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO. TADEUSZ KACZMAREK Zastępca Prezydenta Miasta JAWORZNA DOŚWIADCZENIA GMINY JAWORZNO W KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO TADEUSZ KACZMAREK Zastępca Prezydenta Miasta JAWORZNA OŚWIETLENIE ULIC - ASPEKTY PRAWNE Ustawa - Prawo energetyczne - finansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 10 pazdziernika 2006r. ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zakresu dzialania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowosci Na

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r.

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r. Katowice, 6 XII 2006 r. POMOC PUBLICZNA Jarosław Butkiewicz Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tel. (0-22) 55-60-271 Prawo regulujące warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

r ",.-- WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W POZNANIU GK- III Pan Kazimierz Bujakowski Glówny Geodeta Kraju

r ,.-- WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W POZNANIU GK- III Pan Kazimierz Bujakowski Glówny Geodeta Kraju . WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W POZNANIU GK- III. 7221.81.2014.3 Poznan, 20.11.2014 L "-.r:::1 ljrz~lj li\:\.ij V '1': Poznaniu Kt"H~;'-U;'~!f.,m.::)WN r ",.-- W'r'StANO,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ

Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Informacja o wplyni^ciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia^.5.08.2014 r DO-250-200S/14 Dotyczy: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna Iwona Kudła

Pomoc publiczna Iwona Kudła Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze Pomoc publiczna Iwona

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

... ~ Departament Dzlalan Delegowanych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

... ~ Departament Dzlalan Delegowanych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ... -. -~ fa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ~ Departament Dzlalan Delegowanych Pan Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Srodowiska i Rozwoju Obszar6w Wiejskich Urzad Marszalkowski Wojew6dztwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Anna Fornalczyk Gdańsk 2010 Treść prezentacji System prawny ochrony konkurencji w Polsce Konkurencja i jej znaczenie w gospodarce Polityka

Bardziej szczegółowo

'SWIADCZENIE MAJATKOWE

'SWIADCZENIE MAJATKOWE 'SWIADCZENIE MAJATKOWE STARdstwo PowiATcm AnMPr'n Sokotowie PodlaWnH-ADNtoO Sokotow Podlaski 2012-04-24 Uwaga : 13.Osoba sktedaja_ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawd% starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPOLKA KOMUNALNA DORZECZE BIAtEJ sp z o.o. Ul. JANA III SOBIESKIEGO 69C

SPOLKA KOMUNALNA DORZECZE BIAtEJ sp z o.o. Ul. JANA III SOBIESKIEGO 69C 252 253 ^O> KA XOMUNALNA ift^eczee SlAt-EJ" sp. z oo JRP SPOLKA KOMUNALNA DORZECZE BIAtEJ sp z o.o. Adres do korespondeiicjij ENlbN Spolka Akcyjna Ode zlatw Ta rn o w i e Dystrybucji tel. 14621 31 11 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych dr Jakub Pawelec, LL.M. radca prawny, partner Anna Dąbrowska radca prawny Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE STAROSTWO.POWIATOWEI w Sokdowie Podlasllm OSWIADCZENIE MAJAJKOWE cztonka zarzqdu powlatu^sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajqcej i cztonka

Bardziej szczegółowo

Zarza_dzenie nr-v2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r.

Zarza_dzenie nr-v2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r. Zarza_dzenie nr-v2012 Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r. w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie stuzby cywilnej w Wojewodzkim

Bardziej szczegółowo

FIRMA 2000 Sp. z 0.0. ul. Marconich 9 lok. 19, Warsza'Wa Tel.: 122/ Faks: 122/

FIRMA 2000 Sp. z 0.0. ul. Marconich 9 lok. 19, Warsza'Wa Tel.: 122/ Faks: 122/ '" e-mail: FIRMA 2000 Sp. z 0.0. ul. Marconich 9 lok. 19, 02-954 Warsza'Wa Tel.: 122/642 58 72 Faks: 122/642 58 73 mail@firma2000.pl.w.w.w.firma2000.pl. F ~OOO,R f"v'1.a Warszawa, dnia 12 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR & ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia,$qt$ftfi t k 2018 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca sktadania wnioskow o przyznanie pomocy na operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net http://bzpo.portal.ug). gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.waganiec.biuietyn.net Waganiec:

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

poz. 907 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej Gmina Klukowo zaprasza do ztozenia oferty na:

poz. 907 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej Gmina Klukowo zaprasza do ztozenia oferty na: Oznaczenie postepowania: OS.272015 ZAPYTANIE OFERTOWE Dziatajac na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr VIII/33/2015 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA Nr VIII/33/2015 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 27 marca 2015 r. UCHWALA Nr VIII/33/2015 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzsjt na terenie Gminy Daszyna w 2015

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy n< _

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy n< _ A D A V; C=* M I N Uwaga: OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy n< _ (miejscowo 6) dnia. 1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $..2Mifl40 2016 roku zmieniaj^ca uchwate, nr 59/725/15 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie przyjecia wzoru porozumienia o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMIN\e Nr WAGANEC Wojta Gminy Waganiec z dnia 8 lutego 2016 r.

WOJT GMIN\e Nr WAGANEC Wojta Gminy Waganiec z dnia 8 lutego 2016 r. WOJT GMIN\e Nr 2.2016 87-731 WAGANEC Wojta Gminy Waganiec z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 przez organizacje prowadz^ce dzialalnosc pozytku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

GMINA OSTROWICE Ostrowice 6 NIP , REGON

GMINA OSTROWICE Ostrowice 6 NIP , REGON GMINA OSTROWICE 78-506 Ostrowice 6 NIP 674-13-07-172, REGON330920587 Ostrowice dnia 13.02.2018 r. GKI.271.1.2018.MK ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6, zaprasza do zlozenia ofert na:

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

~Iaskie. Pozytywna energia

~Iaskie. Pozytywna energia DENT MIASTA ielska-bialej P-RGGRAM NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ~Iaskie. Bielsko-Biala, dnia 05.10.2011 r. INF.131.3.25.2011 WYKONAWCY ubiegajacy sie o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o.

DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSG DORZECZE BIALEJ Spolka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6jNO$Ci Tuchow, dn. 22.06.2011r. L.dz. JRP/612/PZ/P/K1/6/2011/920 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Czesc I Objasnienia pojec i skrótów uzywanych w taryfie

Czesc I Objasnienia pojec i skrótów uzywanych w taryfie Uzyte w taryfie pojecia oznaczaja: Czesc I Objasnienia pojec i skrótów uzywanych w taryfie - ustawa ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG *?o t UMOWA O SWIADCZENIE USLUG podpisana w Krakowie w dniu 11 lutego 2013 r., pomi^dzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow, zarejestrowanym w Sa^dzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA?5 ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...?..:f>!:s^s/;^t:f/.hv... 2015 roku w sprawie przyj^cia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybte,,zaprojektuj i wybuduj" wspotfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Metody finansowania przedsięwzięć oświetleniowych przez stronę trzecią ESCO / EPC. Philips Lighting, Magellan Poznao,

Metody finansowania przedsięwzięć oświetleniowych przez stronę trzecią ESCO / EPC. Philips Lighting, Magellan Poznao, Metody finansowania przedsięwzięć oświetleniowych przez stronę trzecią ESCO / EPC Philips Lighting, Magellan Poznao, 16.04. 2014 1 Rynek JST 2014 - diagnoza 1. Najważniejsze wydarzenia na rynku JST w roku

Bardziej szczegółowo

możliwe nadużywanie pozycji dominującej na rynku zamówień publicznych - zamówienia in-house

możliwe nadużywanie pozycji dominującej na rynku zamówień publicznych - zamówienia in-house możliwe nadużywanie pozycji dominującej na rynku zamówień publicznych - zamówienia in-house dr Wojciech Hartung Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych Warszawa, 12 czerwca 2018 r. O czym porozmawiamy?

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach Pomoc publiczna w mikroinstalacjach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania,

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr X/51/15 Rady Gminy Slupca z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Uchwala Nr X/51/15 Rady Gminy Slupca z dnia 24 czerwca 2015 roku. Uchwala Nr X/51/15 Rady Gminy Slupca z dnia 24 czerwca 2015 roku. w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322073-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 2015/S 177-322073 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo