WZÓR UMOWY. Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie Lubartów, ul. Krańcowa 6, działającą na podstawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY. Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, działającą na podstawie"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 W dniu r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie Lubartów, ul. Krańcowa 6, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:. a:. NIP REGON. działającą na podstawie.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:... została zawarta umowa następującej treści : 1 Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetarg nieograniczony - rozstrzygniętego w dniu.2015 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i Nr 1520 L w miejscowości Wolica. 2 Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego określonymi w SIWZ, zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z SIWZ, technologią robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawcy w zakresie 1 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy udziale innego podmiotu, na zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ), tj. przy udziale:.. w zakresie: Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 2, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 w/w ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie robót powierzonych innemu podmiotowi, na zasoby którego powołuje się Wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem robót zawartym w Kosztorysie Ofertowym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi PN-EN, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami obowiązującymi w zakresie wykonywanych robót oraz przy zachowaniu należytej staranności. 1 Treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana 2 Treść zostanie odpowiednio dostosowana, zgodnie z ofertą Wykonawcy i dokumentami złożonymi wraz z ofertą. 3 Treść ust. 3 będzie miała zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

2 2. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, o których mowa w szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót oraz w Kosztorysie Ofertowym. 3. Materiały o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane i wymogom Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 4. Na każde żądanie Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru ) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 i Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy ustala się do dnia r Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie: Cena netto:. zł /słownie:./ Podatek VAT 23 % -. zł Cena brutto: zł / słownie: / zgodnie z Kosztorysem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego, sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodne co do przedmiotu z kosztorysem ofertowym. 3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie końcowy protokół odbioru wykonanych robót. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze robót bez wad i usterek. 5. Należność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Lubartowie nr na konto Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych z przyczyn technologicznych, których nie dało się przewidzieć na dzień zawarcia umowy. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zamienne za wynagrodzeniem w miejsce wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego dla danej pozycji z uwzględnieniem cen czynników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym w ramach wynagrodzenia kosztorysowego określonego w 6 umowy. 3. Wszelkie zmiany technologiczne winny mieć aprobatę Zamawiającego. 8 Obowiązki stron. 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: a) protokólarne przekazanie terenu budowy b) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót c) przeprowadzenie odbioru końcowego robót 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane b) zapewnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych objętych umową c) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie ofertowym e) wykonanie oznakowania związanego z realizacją robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót) - opracowanym przez Wykonawcę f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności : dokumentację powykonawczą, kosztorys powykonawczy, protokoły badań i sprawdzeń, wyniki badań próbki warstwy ścieralnej, wykonanych w laboratorium niezależnym od Wykonawcy, protokoły technicznych odbiorów, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności

3 wymagane przepisami, oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art.57 ust.1 pkt. 2 lit a lit. b ustawy Prawo Budowlane oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą h) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. i) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających : jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt j) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców W związku z powierzeniem przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 647 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143b-143d ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z 3 strony ustalają co następuje: 1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową obowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a po jej zawarciu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy (lub zmian takiej umowy). 2) Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu. 3) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5) Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo (lub jej zmiany), złożyć pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmiany. 6) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. a) Niezłożenie przez Wykonawcę poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo o wartości większej niż zł. 8) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie samego Wykonawcy i jego własnych pracowników. 9) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane przez Podwykonawców. Okres gwarancji i rękojmi został określony w 13 umowy. 10) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia należnego im na podstawie łączącej ich umowy. 11) Wykonawca jest zobowiązany przed datą wymagalności wynagrodzenia na jego rzecz należnego od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców oraz pisemny dowód rozliczenia z Podwykonawcami (np. potwierdzenie zaksięgowania polecenia przelewu bankowego), świadczące o zapłacie na rzecz Podwykonawców przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres prac. 4 Treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana 5 Treść 9 będzie miała zastosowanie w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy zgodnie z 3 ust.1 umowy

4 12) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w punktach poprzedzających, Zamawiający jest uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego. 13) W przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 11), bądź przedłożenia tylko części dokumentów, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały wykonane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez Podwykonawców, co do których zostały przedstawione polecenia przelewów. 14) Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 12), zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 15) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 16) Wynagrodzenie, o którym mowa pkt 15) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 17) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 18) Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia żądania zapłaty. 19) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od Podwykonawcy żądaniu zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca w terminie 8 dni od dnia doręczenia informacji o żądaniu zapłaty obowiązany jest do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag, zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu należność się należy c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający może zapłacić wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, po wyjaśnieniu przyczyn braku zapłaty tego wynagrodzenia przez Wykonawcę. Nabytą wobec Wykonawcy na skutek zapłaty wierzytelność o zwrot wynagrodzenia zapłaconego bezpośrednio Podwykonawcy, Zamawiający może potrącić do wysokości dokonanej zapłaty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 20) Zapisy umowy dotyczące Podwykonawców, stosuje się do dalszych Podwykonawców. 10 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie :.. 2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane. 3. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru nad robotami będącymi przedmiotem niniejszej umowy w osobie 6 4. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zostanie wprowadzona do umowy stosownym aneksem po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Inspektora Nadzoru Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty 6 treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana

5 zgłoszenia ich zakończenia. Czynności odbiorowe Zamawiający zakończy w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia. 2. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 3. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów : oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art.57 ust.1 pkt. 2 lit a lit. b ustawy Prawo Budowlane, kosztorys powykonawczy, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, wyniki pomiarów kontrolnych, wyniki badań warstwy ścieralnej wykonanych w laboratorium niezależnym od Wykonawcy oraz protokoły badań i sprawdzeń oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy. 5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi od daty odbioru końcowego bez wad i usterek. 2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w 5 ust. 2 umowy tj. r. b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5,00 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust.1 tj. zł /słownie:./ d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust.1. e) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust.1. f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust.1. g) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonany przedmiot umowy. 4. W przypadku powstania szkody, w tym wyrządzonej osobom trzecim w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi. 15 Niewykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nie usunięcie wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi podstawę do zlecenia wykonania zastępczego lub do rozwiązania umowy i zlecenia wykonania zamówienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych lub nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową e) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1) - Prawa zamówień publicznych.

6 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu. 18 Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji ani przelewu wierzytelności należnych mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 19 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. 20 Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 21 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(nadzór inwestorski )

(nadzór inwestorski ) Zaangażowanie : 998-98-17-4270-104 na kwotę : 10 012,20 zł Wzór Umowy (nadzór inwestorski ) Egzemplarz : Inspektora Nadzoru Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 ( wzór )

UMOWA Nr /2015 ( wzór ) UMOWA Nr /2015 ( wzór ) Na zadanie pn.: Naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 286,0 m. Trzebień gmina Dolice zawarta w dniu...09.2015 r. pomiędzy : Zarządem Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU UMOWA W dniu.. 2014r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-737, przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR. UMOWA Nr...

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR. UMOWA Nr... Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ 4/2008 UMOWA Nr... (projekt) Dnia... w Kowali pomiędzy Gminą Kowala z siedzibą w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, działającym w imieniu i na rzecz Gminy Kowala, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy:

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 NR SPR. CK 2/2016 Umowa ZP/ /2016 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr. Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2015r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: 1.. 2... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015. I. Przedmiot i zakres umowy

UMOWA Nr /2015. I. Przedmiot i zakres umowy na wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr /2015 zawarta w dniu.2015 roku pomiędzy: Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki Tadeusza Chołko,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Kożuchów z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Rynek 1A NIP 925 19 57 786 REGON 970770327 reprezentowaną przez: Andrzeja Ogrodnika

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór)

Umowa dostawy (wzór) Umowa dostawy (wzór) zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym dalej Zamawiającym, a. zwanego dalej Wykonawcą

Umowa. zwanym dalej Zamawiającym, a. zwanego dalej Wykonawcą Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy Umowa zawarta w Mrowinach w dniu..... 2015 r. pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym z siedzibą w Mrowinach, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów, reprezentowanym przez:.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-22/MM/2012 Załącznik

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ Zal Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy

Bardziej szczegółowo

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych Załącznik nr 7 do SIWZ / Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie, 02-516 ul. Starościńska 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór)

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Stanisław Rył Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Remont remizy OSP w miejscowości Węgorza

Remont remizy OSP w miejscowości Węgorza UMOWA Nr /08 zawarta w dniu... roku w Osinie pomiędzy: Gminą Osina z siedzibą w Osinie Nr 62; 72-221 Osina NIP 856-14-07-482 REGON - 000544272 zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez inż. Wiesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 8 do SIWZ. na dostawę mebli dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 8 do SIWZ. na dostawę mebli dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY do ZP 211/055/D/11 na dostawę mebli dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego. U M O W A P R O J E K T (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) zawarta we Wrocławiu w dniu.......2012 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku U M O W A NR PI.IT..2016 z dnia. roku zawarta pomiędzy: Gminą Staszów z siedzibą: Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP 866-160-87-31, REGON 830409749, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Leszka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl www.pup.bydgoszcz.pl Załącznik nr 7 do SIWZ Znak : PUP-OA-2510-06/JG/12

Bardziej szczegółowo

Umowa AWF Nr./2011- WZÓR

Umowa AWF Nr./2011- WZÓR Sprawa AZP-25/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa AWF Nr./2011- WZÓR zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU z/s al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA.2012. (w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną)

WZÓR UMOWY UMOWA.2012. (w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) Nr sprawy: ROA.271. 2.2013 WZÓR UMOWY UMOWA.2012 W dniu pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP 7773133416, REGON 631258738, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Wzór Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Zał. Nr 6 W dniu...w Warszawie pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorodna 16, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia ZO-PGO/05/2014 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia ZO-PGO/05/2014 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 3 do ogłoszenia ZO-PGO/05/2014 WZÓR UMOWY U M O W A N R Z O P G O / 0 5 / 2 0 1 4 zawarta w dniu...2014 roku w Siedliskach, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. /NS/2016 zawarta w dniu.2016 r. w Kraśniku pomiędzy:

UMOWA NR.. /NS/2016 zawarta w dniu.2016 r. w Kraśniku pomiędzy: UMOWA NR.. /NS/2016 zawarta w dniu.2016 r. w Kraśniku pomiędzy: Załącznik nr 3 - Wzór umowy Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012 2... 2 Przedmiot zamówienia

UMOWA Nr /2012 2... 2 Przedmiot zamówienia UMOWA Nr /2012 Zawarta dnia września 2012 roku w Warszawie pomiędzy: 1. Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie (02-679), przy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1...

UMOWA nr. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr Zawarta w dniu... w Krasocinie pomiędzy: Gminą Krasocin, 29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Pana Ireneusza Gliścińskiego - Wójt Gminy Krasocin

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZIS w Krakowie. Istotne postanowienia umowy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZIS w Krakowie. Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu...roku pomiędzy : Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inż. Krzysztofa Kowala Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/38/09 Zawarta w dniu...r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi:

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi: URZĄD GMINY RĘDZINY ZESPÓŁ DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku 1. WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul Wolności 87, tel,/fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441,

Bardziej szczegółowo

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. z siedzibą REGON, NIP, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

Wzór Umowy. z siedzibą REGON, NIP, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 Wzór Umowy Zawarta w dniu. 2015 roku w Gołdapi pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Gołdap w Gołdapi z siedzibą: 19-500 Gołdap, ul. 1 Maja 33, NIP: 847-000-29-34, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: zamawiającym Miastem Słupsk reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta Słupska zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Umowa nr JRP.V.272...2015 WZÓR zawarta w dniu... 2015 r. w Olsztynie pomiędzy:

Załącznik nr 2 Umowa nr JRP.V.272...2015 WZÓR zawarta w dniu... 2015 r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa nr JRP.V.272...2015 WZÓR zawarta w dniu... 2015 r. w Olsztynie pomiędzy: Gminą Olsztyn z siedzibą Olsztyn 10-101, pl. Jana Pawła II 1, NIP 739-384-70-26, reprezentowaną przez Piotra

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy- UMOWA Nr.

Wzór umowy- UMOWA Nr. Załącznik nr 4 do SIWZ Dostawa oleju opałowego do świetlic GOK Wzór umowy- UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Zaleskich pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Ustka z siedzibą w Zaleskich 48, 76-270 Ustka,

Bardziej szczegółowo

Wzór. . z siedzibą przy ul...,., NIP., REGON,., zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:.

Wzór. . z siedzibą przy ul...,., NIP., REGON,., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl http://bydgoszcz.praca.gov.pl NIP 953-23-64-428 Wzór Znak:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Wzór umowy UMOWA NR..

Załącznik Nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Rudzie Malenieckiej pomiędzy Gminą Ruda Maleniecka 26-242 Ruda Maleniecka 99A, posiadającą numer NIP 658-187-20-92 i numer Regon 291010659, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) WZWiK.ZP.10.3.2014. Włoszczowa, dnia 26.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym dalej,,wykonawcą reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr... reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym dalej,,wykonawcą reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym dalej,,wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Prof. dr hab. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

UMOWA NR.. Prof. dr hab. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym UMOWA NR.. Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław Nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, który reprezentuje : Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: UMOWA. WZÓR zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: przedsiębiorcami spółkę. z siedzibą w.., na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr w Delegaturze Biura Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr...

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr... Załącznik 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy UMOWA nr... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Centrum Informatycznym Edukacji, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 reprezentowanym przez: Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo