ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 UMOWA W dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu , przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UM Poznania pod numerem RIK XI, NIP , reprezentowanym przez: Pawła Szkotaka Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Marcina Kowalskiego Wicedyrektora zwanym dalej Zamawiającym a, z siedzibą przy.., NIP, REGON.., KRS, reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) złożonej ofercie. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Za wykonane w całości i odebrane roboty budowlane będące przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy w kwocie netto.. (słownie: zł), plus podatek VAT, co daje łącznie kwotę.. zł brutto (słownie:..zł brutto) 2. Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ofercie realizuje cały przedmiot zamówienia. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. - jest to niezmienne wynagrodzenie wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne zgodne z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przepisami i zasadami wiedzy technicznej do wykonania przedmiotu umowy.

2 4 1. Na okoliczność odbioru robót, po wykonaniu zamówienia, Wykonawca sporządza stosowny protokół ich odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego. 2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dla wbudowanych materiałów: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej przez Wykonawcę w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 2. Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury jest obowiązany przelać należności za wykonane i odebrane roboty na rachunek Wykonawcy określony na fakturze. 3. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 4. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, upoważnia Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia Obowiązki Wykonawcy: a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, c) uzgadnianie z inspektorem nadzoru robót zanikających, d) współpraca ze służbami Zamawiającego, e) zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. f) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, g) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., h) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania polskich norm technicznych, i) utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, j) przywrócenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, k) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca, l) niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 2. Poza obowiązkami wskazanymi w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odebranych elementów, wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do ich naprawienia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3 3. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym, 4. Z uwagi na charakter działalności Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w harmonogramie robót czas niezbędny na umożliwienie prowadzenie działalności statutowej, szczególnie w trakcie prac wyburzeniowych (np. cisza w trakcie spektakli teatralnych). Tego rodzaju kolizje strony zobowiązują się rozwiązywać wspólnie, opierając się na planie pracy Zamawiającego Podwykonawstwo: a) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami w zakresie wymienionym w ofercie, b) Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem, c) Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień, d) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania, e) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót, f) Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami. g) Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ich wystąpieniu, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

4 rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczoneego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych, b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, e) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, g) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia, d) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia, e) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5 11 W sprawach nieuregulowanych na mocy postanowień niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 Wszelkie spory, wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, których nie da się rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiajaącego. 13 Zmiany treści postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 14 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

6 UMOWA W dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu , przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UM Poznania pod numerem RIK XI, NIP , reprezentowanym przez: Pawła Szkotaka Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Marcina Kowalskiego Wicedyrektora zwanym dalej Zamawiającym a, z siedzibą przy.., NIP, REGON.., KRS, reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) złożonej ofercie. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Za wykonane w całości i odebrane roboty budowlane będące przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy w kwocie netto.. (słownie: zł), plus podatek VAT, co daje łącznie kwotę.. zł brutto (słownie:..zł brutto) 2. Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ofercie realizuje cały przedmiot zamówienia. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. - jest to niezmienne wynagrodzenie wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne zgodne z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przepisami i zasadami wiedzy technicznej do wykonania przedmiotu umowy.

7 4 1. Na okoliczność odbioru robót, po wykonaniu zamówienia, Wykonawca sporządza stosowny protokół ich odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego. 2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dla wbudowanych materiałów: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej przez Wykonawcę w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 2. Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury jest obowiązany przelać należności za wykonane i odebrane roboty na rachunek Wykonawcy określony na fakturze. 3. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 4. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, upoważnia Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia Obowiązki Wykonawcy: a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, c) uzgadnianie z inspektorem nadzoru robót zanikających, d) współpraca ze służbami Zamawiającego, e) zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. f) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, g) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., h) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania polskich norm technicznych, i) utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, j) przywrócenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, k) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca, l) niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 2. Poza obowiązkami wskazanymi w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odebranych elementów, wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do ich naprawienia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8 3. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym, 4. Z uwagi na charakter działalności Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w harmonogramie robót czas niezbędny na umożliwienie prowadzenie działalności statutowej, szczególnie w trakcie prac wyburzeniowych (np. cisza w trakcie spektakli teatralnych). Tego rodzaju kolizje strony zobowiązują się rozwiązywać wspólnie, opierając się na planie pracy Zamawiającego Podwykonawstwo: a) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami w zakresie wymienionym w ofercie, b) Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem, c) Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień, d) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania, e) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót, f) Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami. g) Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ich wystąpieniu, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

9 rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczoneego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych, b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, e) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, g) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia, d) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia, e) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

10 11 W sprawach nieuregulowanych na mocy postanowień niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 Wszelkie spory, wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, których nie da się rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiajaącego. 13 Zmiany treści postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 14 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

11 UMOWA W dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu , przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UM Poznania pod numerem RIK XI, NIP , reprezentowanym przez: Pawła Szkotaka Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Marcina Kowalskiego Wicedyrektora zwanym dalej Zamawiającym a, z siedzibą przy.., NIP, REGON.., KRS, reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) złożonej ofercie. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Za wykonane w całości i odebrane roboty budowlane będące przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy w kwocie netto.. (słownie: zł), plus podatek VAT, co daje łącznie kwotę.. zł brutto (słownie:..zł brutto) 2. Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ofercie realizuje cały przedmiot zamówienia. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. - jest to niezmienne wynagrodzenie wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne zgodne z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przepisami i zasadami wiedzy technicznej do wykonania przedmiotu umowy.

12 4 1. Na okoliczność odbioru robót, po wykonaniu zamówienia, Wykonawca sporządza stosowny protokół ich odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego. 2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dla wbudowanych materiałów: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej przez Wykonawcę w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 2. Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury jest obowiązany przelać należności za wykonane i odebrane roboty na rachunek Wykonawcy określony na fakturze. 3. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 4. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, upoważnia Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia Obowiązki Wykonawcy: a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, c) uzgadnianie z inspektorem nadzoru robót zanikających, d) współpraca ze służbami Zamawiającego, e) zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. f) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, g) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., h) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania polskich norm technicznych, i) utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, j) przywrócenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, k) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca, l) niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 2. Poza obowiązkami wskazanymi w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odebranych elementów, wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do ich naprawienia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

13 3. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym, 4. Z uwagi na charakter działalności Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w harmonogramie robót czas niezbędny na umożliwienie prowadzenie działalności statutowej, szczególnie w trakcie prac wyburzeniowych (np. cisza w trakcie spektakli teatralnych). Tego rodzaju kolizje strony zobowiązują się rozwiązywać wspólnie, opierając się na planie pracy Zamawiającego Podwykonawstwo: a) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami w zakresie wymienionym w ofercie, b) Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem, c) Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień, d) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania, e) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót, f) Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami. g) Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ich wystąpieniu, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

14 rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczoneego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych, b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, e) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, g) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia, d) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia, e) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

15 11 W sprawach nieuregulowanych na mocy postanowień niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 Wszelkie spory, wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, których nie da się rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiajaącego. 13 Zmiany treści postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 14 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015. I. Przedmiot i zakres umowy

UMOWA Nr /2015. I. Przedmiot i zakres umowy na wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr /2015 zawarta w dniu.2015 roku pomiędzy: Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki Tadeusza Chołko,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 Nr A.RZP.../2012 zawarta w Słupsku w dniu... pomiędzy: zamawiającym Miastem Słupsk reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta Słupska zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR. UMOWA Nr...

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR. UMOWA Nr... Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/38/09 Zawarta w dniu...r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

(nadzór inwestorski )

(nadzór inwestorski ) Zaangażowanie : 998-98-17-4270-104 na kwotę : 10 012,20 zł Wzór Umowy (nadzór inwestorski ) Egzemplarz : Inspektora Nadzoru Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór)

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Stanisław Rył Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. PU-55521/21/10 Załącznik nr 4

UMOWA WZÓR. PU-55521/21/10 Załącznik nr 4 PU-55521/21/10 Załącznik nr 4 UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, Reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działa: 1. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Wzór Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Zał. Nr 6 W dniu...w Warszawie pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorodna 16, zwanym

Bardziej szczegółowo

Nazwa postępowania: Wymiana okien i drzwi w budynku gminnym w miejscowości Rokszyce I.

Nazwa postępowania: Wymiana okien i drzwi w budynku gminnym w miejscowości Rokszyce I. ... Pieczęć zamawiającego Wola Krzysztoporska dnia 31.07.2012 r. UZP.271.49P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, którą reprezentuje: Dariusz Jędryczek -

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. /NS/2016 zawarta w dniu.2016 r. w Kraśniku pomiędzy:

UMOWA NR.. /NS/2016 zawarta w dniu.2016 r. w Kraśniku pomiędzy: UMOWA NR.. /NS/2016 zawarta w dniu.2016 r. w Kraśniku pomiędzy: Załącznik nr 3 - Wzór umowy Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2015

UMOWA NR... / WM / 2015 ZAŁĄCZNIK Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2015 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Prof. dr hab. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

UMOWA NR.. Prof. dr hab. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym UMOWA NR.. Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław Nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, który reprezentuje : Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 ( wzór )

UMOWA Nr /2015 ( wzór ) UMOWA Nr /2015 ( wzór ) Na zadanie pn.: Naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 286,0 m. Trzebień gmina Dolice zawarta w dniu...09.2015 r. pomiędzy : Zarządem Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ Zal Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 8 do SIWZ. na dostawę mebli dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 8 do SIWZ. na dostawę mebli dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY do ZP 211/055/D/11 na dostawę mebli dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ 4/2008 UMOWA Nr... (projekt) Dnia... w Kowali pomiędzy Gminą Kowala z siedzibą w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, działającym w imieniu i na rzecz Gminy Kowala, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: UMOWA. WZÓR zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: przedsiębiorcami spółkę. z siedzibą w.., na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr w Delegaturze Biura Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku U M O W A NR PI.IT..2016 z dnia. roku zawarta pomiędzy: Gminą Staszów z siedzibą: Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP 866-160-87-31, REGON 830409749, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Leszka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy Nr.../.../2011

Umowa dostawy Nr.../.../2011 Rozdział D WZÓR UMOWY DOSTAWY Umowa dostawy Nr.../.../2011 Zawarta w dniu... 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. Tadeusza Kościuszki 12 pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy:

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 NR SPR. CK 2/2016 Umowa ZP/ /2016 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy UD-III-WZP-3411-7-SPK/10

Nr sprawy UD-III-WZP-3411-7-SPK/10 Zał. Nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór)

Umowa dostawy (wzór) Umowa dostawy (wzór) zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych

/ Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych Załącznik nr 7 do SIWZ / Wzór / UMOWA Nr na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr KW-DW./2014 - Projekt z dnia... 2014 r.

UMOWA Nr KW-DW./2014 - Projekt z dnia... 2014 r. UMOWA Nr KW-DW./2014 - Projekt z dnia... 2014 r. zawarta pomiędzy: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole reprezentowana przez: Komendanta Wojewódzkiego:

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2 UMOWA DOSTAWY nr /POKL/2013 zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Gmina Morawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, NIP: 657-222-77-36,

Bardziej szczegółowo

Remont remizy OSP w miejscowości Węgorza

Remont remizy OSP w miejscowości Węgorza UMOWA Nr /08 zawarta w dniu... roku w Osinie pomiędzy: Gminą Osina z siedzibą w Osinie Nr 62; 72-221 Osina NIP 856-14-07-482 REGON - 000544272 zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez inż. Wiesława

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl www.pup.bydgoszcz.pl Załącznik nr 7 do SIWZ Znak : PUP-OA-2510-06/JG/12

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.050.2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. 2014 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.050.2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. 2014 r. we Wrocławiu, pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta dnia.. 2014 r. we Wrocławiu, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.050.2014 Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA Nr. reprezentowanym przez zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, została zawarta umowa o następującej treści : WZÓR UMOWY (Projekt) Załącznik nr 2 UMOWA Nr. zawarta w dniu..w Wąsewie pomiędzy : Gminą Wąsewo, 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 13, reprezentowaną przez : 1. Rafała Kowalczyk - Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-22/MM/2012 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Wzór umowy UMOWA NR..

Załącznik Nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Rudzie Malenieckiej pomiędzy Gminą Ruda Maleniecka 26-242 Ruda Maleniecka 99A, posiadającą numer NIP 658-187-20-92 i numer Regon 291010659, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) WZWiK.ZP.10.3.2014. Włoszczowa, dnia 26.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie, 02-516 ul. Starościńska 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa AWF Nr./2011- WZÓR

Umowa AWF Nr./2011- WZÓR Sprawa AZP-25/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa AWF Nr./2011- WZÓR zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU z/s al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego. Umowa sprzedaży samochodu

Załącznik nr 3 do SIWZ. Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego. Umowa sprzedaży samochodu Załącznik nr 3 do SIWZ Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego Umowa sprzedaży samochodu zawarta w Łomży dnia r. pomiędzy: Muzeum Mazowiecko Północnym w Łomży przy ul. Dwornej 22 C, NIP. Regon., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA.2012. (w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną)

WZÓR UMOWY UMOWA.2012. (w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) Nr sprawy: ROA.271. 2.2013 WZÓR UMOWY UMOWA.2012 W dniu pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP 7773133416, REGON 631258738, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Kożuchów z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Rynek 1A NIP 925 19 57 786 REGON 970770327 reprezentowaną przez: Andrzeja Ogrodnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: UMOWA Nr... - Wzór Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: Gminą Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Jana Surdykę Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... (umowa o roboty budowlane)

UMOWA nr... (umowa o roboty budowlane) UMOWA nr... (umowa o roboty budowlane) Zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: GMINĄ MIASTA TORUŃ URZĘDEM MIASTA TORUNIA, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu... 2012 r. w Białymstoku pomiędzy

UMOWA Nr zawarta w dniu... 2012 r. w Białymstoku pomiędzy Załącznik nr 3 do SIWZ OBU-IV.27.30.202 UMOWA Nr zawarta w dniu... 202 r. w Białymstoku pomiędzy /wzór umowy/ Miastem Białystok,5-950 Białystok ul. Słonimska, Regon:050658640, NIP:542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA NR (wzór umowy) zawarta w dniu. pomiędzy:

Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA NR (wzór umowy) zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA NR (wzór umowy) zawarta w dniu. pomiędzy: zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:.. a Sądem Okręgowy w Białymstoku, kod 15-950, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV. 273... 2011 Zawarta w dniu...2011 r. w Opolu pomiędzy : zał. do SIWZ Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą: ul. Piastowska 14,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR./2016/RIG

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR./2016/RIG UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR./2016/RIG zawarta w Kolbuszowej w dniu... pomiędzy: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6, 36 100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14

Załącznik nr 6. UMOWA Nr../PN/14 UMOWA Nr../PN/14 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... 2014 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo