REGULAMIN NABORU. Postanowienia ogólne. Rozdział I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NABORU. Postanowienia ogólne. Rozdział I"

Transkrypt

1 REGULAMIN NABORU Załącznik nr 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru na stanowiska w Projekcie zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników, o których mowa w/w zarządzeniu. 2. Zatrudnienie pracowników odbywa się w oparciu o zasadę jawności, otwartości i konkurencyjności. Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu naboru Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Wójt Gminy Wierzbica na wniosek Sekretarza Gminy w sprawie utworzenia stanowiska. Wniosek powinien zawierać: 1) krótkie uzasadnienie zawierające przyczyny powstania utworzenia stanowiska, 2) opis stanowiska pracy, 3) zakres czynności lub projekt zakresu czynności dla nowo tworzonego stanowiska. 2. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 1/2 2: 1) określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu odpowiedzialności i uprawnień, 2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec kandydatów, 3) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska. 3. Wzór wniosku i formularza zawierające opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 1/2 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz przedłoŝonego wniosku powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska. Rozdział II Powołanie Komisji Konkursowej 3 1. Komisję Konkursową do przeprowadzenia procedury naboru na w/w stanowiska powołuje Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem. 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 1) Sekretarz Gminy Wierzbica jako przewodniczący komisji, 2) Specjalista d/s pozyskiwania FU, będący jednocześnie sekretarzem komisji, 3) Pracownik ds. personalnych, 3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy moŝe powołać inny skład Komisji lub uzupełnić jej skład o dodatkowe osoby.

2 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy. Rozdział III Etapy naboru 4 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych. 3. Ocena formalna kandydatów analiza dokumentów aplikacyjnych. 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. 5. Selekcja końcowa kandydatów: 1) rozmowa kwalifikacyjna. 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko. 7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę. 8. Ogłoszenie wyników naboru. Rozdział IV Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 5 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. O umieszczeniu dodatkowych ogłoszeń o naborze np. w prasie, urzędach pracy itp. rozstrzyga Wójt Gminy. 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko zawiera: 1) nazwę i adres jednostki, 2) określenie stanowiska, 3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, 4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, 5) wskazanie wymaganych dokumentów, 6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 3. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu wynosi 14 dni licząc od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP. 4. Ogłoszenie powinno znajdować się w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przez 14 dni kalendarzowych od daty publikacji tego ogłoszenia w BIP. 5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3 Rozdział V Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 6 1. Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy informacyjnej następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku urzędniczym w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek , pozostałe dni tygodnia od 7 15 d ). 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 1) list motywacyjny, 2) Curriculum Vitae, 3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 4) potwierdzenie doświadczenia w rozliczaniu projektów współ finansowanych ze środków UE w ramach EFS, 5) Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci. 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej. 4. Nie ma moŝliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz z późn. zm.) 5. Nie ma moŝliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem. Rozdział VI Wstępna ocena kandydatów analiza dokumentów aplikacyjnych 7 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni licząc od daty zakończenia ich składania. 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów, porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. 3. Wynikiem analizy dokumentów jest określenie zgodności aplikacji z wymaganiami formalnymi i ustalenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne. 4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z wstępnej oceny kandydatów - wzór formularza protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Rozdział VII Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne 8 1. Po upływie terminu do złoŝenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze

4 i wstępnej ocenie, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Listę po podpisaniu jej przez Komisję Konkursową przekazuje się pracownikowi prowadzącemu obsługę BIP. Lista umieszczona jest w BIP w terminie nie dłuŝszym niŝ 1 dzień od przeprowadzenia wstępnej oceny. 2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze. 5. Wzór formularza listy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Rozdział VIII Ocena końcowa kandydatów 9 1. Ocenę końcową Komisja Konkursowa przeprowadza w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty umieszczenia listy w BIP. 2. Na ocenę końcową kandydatów składają się: 1) ocena formalna 2) rozmowa kwalifikacyjna Komisja dokona oceny dokumentów aplikacyjnych z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. 1. Rozmowa kwalifikacyjna: 11 1) celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. 2) rozmowa kwalifikacyjna pozwoli równieŝ zbadać: a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, b) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko, c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, d) cele zawodowe kandydata. 2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Konkursowa. 3. KaŜdy członek Komisji Konkursowej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

5 Rozdział IX Ogłoszenie wyników Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa wybiera kandydata, który w ocenie końcowej uzyskał najwyŝszą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie podpisana umowa o pracę, lub umowa cywilno-prawna. 3. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz w BIP Gminy Wierzbica. Rozdział X Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół. 2. Protokół zawiera w szczególności: a) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie więcej niŝ 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne, c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, d) uzasadnienie danego wyboru, e) skład komisji przeprowadzającej nabór 3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. Rozdział XI Informacja o wynikach naboru Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedur naboru w wyniku którego nie doszło do zatrudnienia Ŝadnego kandydata. 2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera: 1) nazwę i adres jednostki, 2) określenie stanowiska urzędniczego,

6 3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, 4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko. 3. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy informacyjnej przez okres co najmniej 3 miesięcy. 4. JeŜeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, moŝliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. Rozdział XII Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych. 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum. 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

7 Załącznik nr 2 Wzór wniosku o przyjęcie pracownika... (miejscowość)... Referat / Stanowisko WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko:... Wakat powstał w wyniku: a) Realizacji projektu w ramach POKL. Uzasadnienie: data, podpis i pieczęć Sekretarza Gminy

8 Załącznik do wniosku o przyjęcie pracownika FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY. 1. Stanowisko... B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE. 1. Wykształcenie Obligatoryjne uprawnienia Doświadczenie zawodowe... C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU. 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy....

9 Załącznik nr 3/1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU na: KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIśSZYM PROJEKCIE Tytuł projektu: Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.4. Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi zarządzania projektem innym niŝ roboty budowlane nie przekracza wyraŝonej w zł równowartości euro, toteŝ nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Kierownika projektu opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726). I. Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko: 1. Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu: a) Wykształcenie wyŝsze magisterskie; b) Posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego min. 24 miesiące. c) Przeszkolenie z zakresu równości płci 2. Wymagania fakultatywne: a) znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współ finansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego; b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność. II. Przedmiot i zakres świadczonej usługi. Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Kierownika projektu w projekcie Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica. Kierownika projektu odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem: a) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności zarządzanie przedsięwzięciami we wszystkich jego etapach; b) nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z postanowieniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z budŝetem i harmonogramem; c) koordynowanie działań projektowych, w tym merytorycznych i logistycznych; d) kierowanie wykonaniem projektu; e) nadzorowanie bieŝących postępów w realizacji projektu; f) nadzorowanie pracy personelu projektu; g) utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IP; h) współpraca z firmą szkoleniową i osobami realizującymi usługę szkolenia w zakresie przygotowywania szczegółowych programów szkoleń; i) nadzorowanie przebiegu szkoleń, w tym nad jakością materiałów dydaktycznych; j) nadzór na opracowaniem szczegółowego harmonogramy szkoleń;

10 k) nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu; l) nadzór nad wydatkowaniem środków w projekcie; m) odpowiedzialność za rekrutację; n) odpowiedzialność za opracowanie i przygotowanie materiałów rekrutacyjnych oraz zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej; o) administrowanie stroną www. projektu; p) współpraca przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej projektu; q) przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu; r) kaŝdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych. III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie 1. List motywacyjny. 2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej. 3. Dokument potwierdzający wykształcenie wyŝsze magisterskie. 4. Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w zakresie i realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 24 miesięcy. 5. Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu płci. IV. Opis procedury wyłania kandydata Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj. rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika projektu. KaŜdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieŝności pomiędzy kwotą przewidzianą w budŝecie projektu na wynagrodzenie Kierownika projektu, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniŝenia ceny podanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat. Po zakończonej ww. czynności rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złoŝone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych). Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu. V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2). Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu (pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na Ŝądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 14 miesięcy. Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane ze środków Unii

11 Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. VI. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem 1. Miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, Wierzbica. 2. Termin: do dnia roku, do godz. 10:00 Sposób doręczenia: ofertę naleŝy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem; Konkurs na stanowisko Kierownika projektu w projekcie pod tytułem Nowoczesne kadry systemu oświaty w Gminie Wierzbica

12 Załącznik nr 3/2 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU na: SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH W PONIśSZYM PROJEKCIE Tytuł projektu: Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.4. Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi zarządzania projektem innym niŝ roboty budowlane nie przekracza wyraŝonej w zł równowartości euro, toteŝ nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Specjalisty ds. finansowych opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726). I. Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko: 1. Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu: a) Wykształcenie - wyŝsze ekonomiczne; b) Posiadanie doświadczenia w zakresie rozliczania projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego min. 16 miesięcy. 2. Wymagania fakultatywne: a) znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współ finansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego; b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność. II. Przedmiot i zakres świadczonej usługi. Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Specjalisty ds. finansowych w projekcie Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica. Specjalista ds. finansowych odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem: a) bieŝąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Projektu; b) współpraca z Asystentem ds. merytorycznych przy sporządzaniu wniosków o płatność do IP; c) sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu; d) kontrolowanie zgodności wydatków z budŝetem projektu; e) zatwierdzanie wydatków do wypłaty; f) zatwierdzanie i przygotowywanie przelewów; g) prowadzenie bieŝącej dokumentacji projektu; h) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów projektu dla IP; i) prowadzenie biura projektu; j) bieŝąca współpraca z Zespołem Projektowym;

13 k) wspieranie Kierownika Projektu w podejmowanych przez niego działaniach mających na celu prawidłową i terminową realizację załoŝeń i celów projektowych; l) okresowy audyt dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w tym zgłaszanie Kierownikowi Projektu o stanach faktycznych niezgodnych z prawem, oraz eliminacja moŝliwości wystąpienia zagroŝeń (takŝe potencjalnych i przyszłych); m) przygotowywanie stosownych raportów o stanie prac związanych z realizacją projektem na kaŝdorazowe Ŝądanie Kierownika Projektu; n) przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu; o) kaŝdorazowe poddawanie się kontroli na wezwanie stosownych instytucji (organów) kontrolnych; p) realizowanie innych zadań, związanych z realizacją projektu, a zlecanych przez Kierownika Projektu. III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie 1. List motywacyjny. 2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej. 3. Dokument potwierdzający wykształcenie wyŝsze ekonomiczne. 4. Posiadanie doświadczenia w zakresie rozliczania projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 16 miesięcy. IV. Opis procedury wyłania kandydata Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj. rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Specjalisty ds. finansowych. KaŜdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieŝności pomiędzy kwotą przewidzianą w budŝecie projektu na wynagrodzenie Specjalisty ds. finansowych, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniŝenia ceny podanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat. Po zakończonej ww. czynności rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złoŝone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych). Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu. V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2). Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu (pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na Ŝądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na cały

14 etat na okres 16 miesięcy. Wynagrodzenie Specjalista ds. finansowych projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. VI. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem 1. Miejsce: Urząd Gminy w Wierzbica ul. Kościuszki 73, Wierzbica. 2. Termin: do dnia roku do godz. 10:00 3. Sposób doręczenia: ofertę naleŝy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem; Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. finansowych w projekcie pod tytułem Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica.

15 Załącznik nr 3/3 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU na: ASYSTENTA DS. MERYTORYCZNYCH W PONIśSZYM PROJEKCIE Tytuł projektu: Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.4. Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi zarządzania projektem innym niŝ roboty budowlane nie przekracza wyraŝonej w zł równowartości euro, toteŝ nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Asystenta ds. merytorycznych opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726). I. Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko: 1. Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu: a) Wykształcenie wykształcenie wyŝsze magisterskie; b) Posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego min. 12 miesięcy; c) Przeszkolenie z zakresu równości płci. 2. Wymagania fakultatywne: a) znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współ finansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego; b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność. II. Przedmiot i zakres świadczonej usługi. Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Asystenta ds. merytorycznych w projekcie Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica. Asystent ds. merytorycznych odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem: a) bieŝąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Projektu; b) sporządzanie wniosków o płatność do IP; c) sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu; d) przygotowywanie stosownych pism do IP oraz innych merytorycznych dokumentów; e) realizowanie wszelkich czynności zarządczo-administracyjnych związanych z prawidłowym wykonawstwem projektu; f) prowadzenie bieŝącej dokumentacji projektu; g) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów projektu dla IP; h) współuczestnictwo w prowadzeniu rekrutacji; i) bieŝąca współpraca z Zespołem Projektowym;

16 j) wspieranie Kierownika Projektu w podejmowanych przez niego działaniach mających na celu prawidłową i terminową realizację załoŝeń i celów projektowych; k) okresowy audyt dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w tym zgłaszanie Kierownikowi Projektu o stanach faktycznych niezgodnych z prawem, oraz eliminacja moŝliwości wystąpienia zagroŝeń (takŝe potencjalnych i przyszłych); l) przygotowywanie stosownych raportów o stanie prac związanych z realizacją projektem na kaŝdorazowe Ŝądanie Kierownika Projektu; m) przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu; a) odpowiedzialność za opracowanie i przygotowanie materiałów rekrutacyjnych oraz zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej; n) administrowanie stroną www projektu o) kaŝdorazowe poddawanie się kontroli na wezwanie stosownych instytucji (organów) kontrolnych; p) realizowanie innych zadań, związanych z realizacją projektu, a zlecanych przez Kierownika Projektu. III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie 1. List motywacyjny 2. Curriculum Vitae zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej. 3. Dokument potwierdzający wykształcenie wyŝsze magisterskie. 4. Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w zakresie i realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 12 miesięcy. 5. Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci. IV. Opis procedury wyłania kandydata Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj. rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Asystenta ds. merytorycznych. KaŜdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieŝności pomiędzy kwotą przewidzianą w budŝecie projektu na wynagrodzenie Asystenta ds. merytorycznych, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniŝenia ceny podanej przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat. Po zakończonej ww. czynności rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złoŝone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych). Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu. V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2). Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu (pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za

17 pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na Ŝądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 14 miesięcy. Wynagrodzenie Asystenta ds. merytorycznych projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. VI. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem 1. Miejsce: Urząd Gminy w Wierzbic ul. Kościuszki 73, Wierzbica. 2. Termin: do dnia roku, do godz. 10: Sposób doręczenia: ofertę naleŝy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem; Konkurs na stanowisko Asystenta ds. merytorycznych w projekcie pod tytułem Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica.

18 Załącznik nr 4 Protokół komisji z oceny formalnej kandydatów Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na stanowisko urzędnicze:... z dnia... Dokumenty aplikacyjne złoŝyły następujące osoby: zam.....data wpływu do UG...- l.dz... Na podstawie Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Wierzbica z dnia...r. Komisja w składzie : Przewodniczący komisji, sekretarz komisji, członek komisji, Po analizie dokumentów aplikacyjnych na stanowisko ds.... pod względem formalnym: Dopuszcza do dalszego postępowania rekrutacyjnego osoby które spełniają wymagania formalne :

19 Lp. Imię i nazwisko Adres Spełnia wymogi formalne Nie spełnia wymogów formalnych Braki w aplikacji /Uwagi/ Podpisy członków komisji:

20 Załącznik nr 5 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Urząd Gminy w Wierzbicy... ( nazwa stanowiska pracy) Uprzejmie informuję, Ŝe w wyniku wstępnej oceny na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (data, podpis osoby upowaŝnionej)

21 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W PROJEKCIE stanowisko... Załącznik nr 6 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało... kandydatów z których wymogi formalne spełniała... kandydatów (protokół w zał.) 2. Komisja w składzie : Na podstawie Zarządzenia Nr...Wójta Gminy Wierzbica z dnia... Komisja w składzie : Przewodniczący komisji, sekretarz komisji, członek komisji, 3. Po dokonaniu oceny aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr... Wójta Gminy Wierzbica wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich kryteriów określonych o naborze: Lp. Imię i nazwisko Adres 1. Wyniki oceny formalnej Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (Ilość punktów) Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie) :

22 5. Zastosowano następujące techniki (wyjaśnić jakie) : Uzasadnienie wyboru: Załączniki do protokołu : a) kopia ogłoszenia o naborze, b) kopie dokumentów aplikacyjnych kandydatów c) protokoły z oceny wstępnej / dotyczący wymagań formalnych/ d) ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej o kandydatach spełniających wymagania formalne e) wynik rozmowy kwalifikacyjnego, f) karta indywidualnej oceny punktowej /wyniki / Protokół sporządził: Zatwierdził : Data, imię i nazwisko pracownika podpis i pieczęć Wójta Podpisy członków komisji:

23 Załącznik do protokołu z rozmowy kwalifikacyjnej ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. NABORU PRACOWNIKA NA STANOWISKO. Wierzbica, dnia... KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ Pani/Pan... (imię i nazwisko) PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW Uzasadnienie (imię i nazwisko członka Komisji )... (podpis członka Komisji )

24 Załącznik nr 7 INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W WIERZBICY I. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy w Wierzbicy... ( nazwa stanowiska pracy) Uprzejmie informuję, Ŝe w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastał/a wybrany Pan/i... (imię i nazwisko) zamieszkały/a... ( miejsce zamieszkania) Uzasadnienie dokonanego wyboru: data, podpis osoby upowaŝnionej

25 II. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. ( nazwa stanowiska pracy) Uprzejmie informuję, Ŝe w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona Ŝadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów ( lub braku kandydatów ). Uzasadnienie: data, podpis osoby upowaŝnionej

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/07 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy z dnia 7 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr 1/07 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy z dnia 7 maja 2007 roku Zarządzenie Nr 1/07 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia : Zasad naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej

REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej Komenda Powiatowa Policji w Świeciu L. Dz. 7924/11 REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej Celem regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie z dnia 2 stycznia 2012r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ZS3.08.2.2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 z dnia 3 sierpnia 2013r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ZS3.08.2.2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 z dnia 3 sierpnia 2013r Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ZS3.08.2.2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 z dnia 3 sierpnia 2013r REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r.

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. w sprawie : Ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2014 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 20.11.2014 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et)

Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et) Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et) GŁÓWNE OBOWIĄZKI serwis oraz konserwacja komputerów i drukarek,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna 1 Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. WŁ. ST. REYMONTA W ŁUKOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. WŁ. ST. REYMONTA W ŁUKOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. WŁ. ST. REYMONTA W ŁUKOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W GRUDZIĄDZU Załącznik do decyzji nr. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W GRUDZIĄDZU 1 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na wolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o.

REGULAMIN drugiego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. REGULAMIN drugiego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44 /2005 z dnia 26 października 2005 r. 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1. System określa szczegółowe procedury związane z zatrudnianiem w Urzędzie Gminy Jabłonka pracowników,

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi ogłasza nabór na stanowisko pracy informatyk ¼ etatu

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

I. Ogłaszanie konkursu i tryb składania ofert.

I. Ogłaszanie konkursu i tryb składania ofert. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU - ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VICTORIA" W KRAKOWIE Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników Strona 1/9 Spis treści 1. Cel procedury 2. Zakres procedury 3. Definicje i stosowane skróty 4. Odpowiedzialność 5. Tryb postępowania 5.1. Identyfikacja potrzeby naboru 5.2. Powołanie komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dodatkowe: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wymagania dodatkowe: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 ul. Kościuszki 5, 26-600 Radom ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. administracji wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu 1) Wykształcenie: średnie lub wyższe 2) Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzepinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w szkole.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzepinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w szkole. Rzepin,dn. 15.11.2012r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzepinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w szkole sekretarz szkoły Podstawa prawna: Ustawa o pracownikach

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Gminy Kamienna Góra z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Gminy Kamienna Góra z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Gminy Kamienna Góra z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Załącznik nr 2. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Regulamin prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu na rzecz Polskiego LNG S.A. usługi całodobowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy 2016-05-23 14:35:57 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (23.05.2016r) - referent aktulizacja danych - osoby spełniające wymagania formalne (08-06-2016r) aktualizacja danych -wynik naboru (10-06-2016r)

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie z 4 sierpnia 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

I. Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert:

I. Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert: Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu ds. Techniczno - Eksploatacyjnych Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Ruda w Warszawie (zwany dalej Regulaminem ) I. Ogłoszenie konkursu i tryb składania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Klub Małego Smyka (zwanym dalej Projektem ), realizowanym przez Gminę Gostynin

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 / 10 OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Data: 25.06.2009r. Obowiązuje od:15.07.2009r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Data: 25.06.2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na wykonywanie usług kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na wykonywanie usług kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na wykonywanie usług kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego Spis treści: I. Charakterystyka przedmiotu konkursu II. Terminy III. Obowiązki oferenta i sposób przygotowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU REGULAMIN REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYTOMIU ODRZAŃSKIM Data publikacji: 31 lipca 2009 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYTOMIU ODRZAŃSKIM Data publikacji: 31 lipca 2009 r. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYTOMIU ODRZAŃSKIM Data publikacji: 31 lipca 2009 r. DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BYTOMIU ODRZAŃSKIM OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO - GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo