PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA"

Transkrypt

1 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Zdj cie budynku Adres obiektu Olsztyn, ul. nierska 18, dz. nr Ca / cz budynku Nazwa inwestora CA Adres inwestora ul. nierska 18 Kod, miejscowo Powierzchnia u ytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) Powierzchnia zabudowy (Ag, m 2 ) NU-MED Pracownie Diagnostyczne Sp. z o.o Olsztyn 432,61 249,06 Kubatura budynku (V, m 3 ) 1788,25 Imie i nazwisko Uprawnienia/piecz tka Podpis Data Projektant: MARIAN CEYNOWA 53/99/OL Wspó autor: ZBIGNIEW KOWALKOWSKI 100/89/OL OLSZTYN,

2 2 Spis tre ci: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych u ytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku unikni cia rozwoju ple ni 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep o Q H,nd dla ka dej strefy 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep wod Q W,nd 6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ch ód Q C,nd dla ka dej strefy 7) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ogrzewania i wentylacji 8) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu przygotowania ciep ej wody 9) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ch odzenia 10) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu o wietlenia 11) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko cowej 12) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 13) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT ) Bilans mocy

3 3 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych u ytych w projekcie I. Przegrody ciany zewn trzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] 1 ciana zewn trzna 2 ciana zewn trzna CIANA ZEWN TRZNA- PARTER CIANA ZEWN TRZNA-I PI TRO Wsp.U wg. Wt 2008 [W/m 2 K] Warunek spe niony 0,24 0,30 Tak 0,24 0,30 Tak IV. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] 1 Dach STROP ODACH Wsp.U wg. Wt 2008 [W/m 2 K] Warunek spe niony 0,19 0,25 Tak VI. Przegrody pod ogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] 1 Pod oga na gruncie POD O GA NA GRUNCI E Wsp.U wg. Wt 2008 [W/m 2 K] Warunek spe niony 0,45 0,45 Tak VII. Przegrody ciany wewn trzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] 1 ciana wewn trzna CIANA WEWN TRZNA Wsp.U wg. Wt 2008 [W/m 2 K] Warunek spe niony 1,31 3,00 Tak X. Przegrody drzwi zewn trzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] 1 Drzwi zewn trzne Drzwi zewn trz ne Wsp.U wg. Wt 2008 [W/m 2 K] Warunek spe niony 1,80 2,60 Tak

4 4 2 Drzwi zewn trzne 1,0x2,1 Drzwi zewn trz ne 0,8x2,1 2,60 2,60 Tak Parametry przegród przezroczystych XI. Okna zewn trzne Lp. Nazwa przegrody Symbol 1 Okno zewn trzne 2 Okno zewn trzne Okno zewn trz ne 1,0x1,65 CIANA WITRYN OWA Wsp. U [W/m 2 K] Wsp.oszkle nia g Udzia pow. oszklonej C Wsp.U wg. Wt 2008 [W/m 2 K] Warunek spe niony 1,80 0,70 0,80 1,80 Tak 1,80 0,70 0,80 1,80 Tak

5 5 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Grupa "Niezgrupowane" Przeznaczenie budynku Budynki u yteczno ci publicznej Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych A o = 49.42m 2 Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzd cian zewn trznych A z = m 2 Suma pól powierzchni pozosta ej cz ci rzutu poziomego A w = 32.00m 2 Graniczna warto powierzchni okien A omax = 0,15 A z + 0,03 A w = 63.90m 2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A omax A o Warunek spe niony

6 6 3) Sprawdzenie warunku unikni cia rozwoju ple ni Warto ci obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewn trznych Warto ci obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: STROPODACH, CIANA ZEWN TRZNA-PARTER, CIANA ZEWN TRZNA-I PI TRO Miesi c f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Stycze 0,718 2 Luty 0,710 3 Marzec 0,620 4 Kwiecie 0,542 5 Maj 0,270 6 Czerwiec -0,445 7 Lipiec -1,889 8 Sierpie -0,899 9 Wrzesie 0, Pa dziernik 0, Listopad 0, Grudzie 0,676 Miesi c krytyczny: Stycze Warto czynnika temperatury dla krytycznego miesi ca: f Rsi,max =0,718

7 Warto ci obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród stykaj cych si z gruntem Warto ci obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: POD OGA NA GRUNCIE Miesi c f Rsi,min [W/m 2 K] 1 Stycze 0,842 2 Luty 0,842 3 Marzec 0,842 4 Kwiecie 0,842 5 Maj 0,842 6 Czerwiec 0,842 7 Lipiec 0,842 8 Sierpie 0,842 9 Wrzesie 0, Pa dziernik 0, Listopad 0, Grudzie 0,842 Miesi c krytyczny: Stycze, Luty, Marzec, Kwiecie, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpie, Wrzesie, Pa dziernik, Listopad, Grudzie Warto czynnika temperatury dla krytycznego miesi ca: f Rsi,max =0,842

8 8 3.2 Efektywna warto czynnika temperatury na powierzchni wewn trznej przegrody wyznaczona na podstawie warto ci wspó czynnika przenikania ciep a elementu U oraz oporu przejmowania ciep a na powierzchni wewn trznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody 1 Dach 2 ciana zewn trzna 3 ciana zewn trzna 4 Pod oga na gruncie Symbol STROPO DACH CIANA ZEWN T RZNA-PA RTER CIANA ZEWN T RZNA-I PI TRO POD OG A NA GRUNCIE U [W/m 2 K] f Rsi [W/m 2 K] f Rsi >f Rsi,max [W/m 2 K] Warunek 0,190 0,983 0,983 > 0,718 Spe niony 0,240 0,977 0,977 > 0,718 Spe niony 0,240 0,978 0,978 > 0,718 Spe niony 0,450 0,946 0,946 > 0,842 Spe niony

9 9 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep o Q H,nd dla ka dej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy POMIESZCZENIA OGRZEWANE Temperatura wewn trzna strefy i 24,0 Pole powierzchni pomieszcze o regulowanej temperaturze A f 432,6 m 2 Obci enia cieplne pomieszcze zyskami wewn trznymi q int 15,0 W/m 2 Pojemno cieplna budynku C m J/K Sta a czasowa budynku 56,2 h Udzia granicznych potrzeb ciep a H,lim 1,2 - - a H 4,7 - Obliczenia miesi cznego zapotrzebowania na energi do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n kwh/m-c miesi c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rednia temperatura zewn trzna e, o C -3,6-2,9 2,5 5,5 10,9 15,4 17,7 16,5 12,8 6,3 1,9-0,5 Liczba godzin w miesi cu t m, h Miesi czna strata ciep a przez przenikanie Q H,th =10-3 *H*( i - e )*t m kwh/m-c Miesi czna strata ciep a przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q H,zy =10-3 *H zy *( i - i,yz )*t m kwh/m-c Miesi czna strata ciep a przez przenikanie Q H,ht =Q H,t +Q H,zy kwh/m-c Miesi czne zyski ciep a od nas onecznienia Q sol, kwh/m-c Miesi czne wewn trzne zyski ciep a Q int =q int *10-3 *A f *t m kwh/m-c Miesi czne zyski ciep a Q H,gn =Q sol +Q int kwh/m-c H =Q H,gn /Q H,ht 0,33 0,36 0,49 0,62 0,95 1,44 1,95 1,60 0,97 0,56 0,41 0,36 H,1 0,34 0,34 0,42 0,55 0,79 0,00 0,00 0,00 0,76 0,48 0,39 0,34 H,2 0,34 0,42 0,55 0,79 1,20 0,00 0,00 0,00 1,29 0,76 0,48 0,39 f H,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,00 1,00 1,00 o C

10 10 Wspó czynnik wykorzystania zysków ciep a, H,gn 1,00 0,99 0,98 0,96 0,84 0,65 0,50 0,60 0,84 0,97 0,99 0,99 Miesi czne zapotrzebowanie na energi Q H,nd,n =Q H,ht - H,gn *Q H,gn kwh/m-c Roczne zapotrzebowanie na energi u ytkow dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd = (Q H,nd,n ), kwh/rok 55900,9 Zestawienie stref Numer strefy 1 Niezgrupowane Nazwa strefy A f V i Zapotrzebowanie na ciep o Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok POMIESZCZENIA OGRZEWANE 432, ,05 24, ,88 Ca kowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd kwh/rok 55900,88

11 11 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep wod Q W,nd Obliczenia instalacja ciep ej wody u ytkowej Niezgrupowane Ciep o w ciwe wody, c W 4.19 kj/kg*k sto wody, W 1000 kg/m 3 Temperatura ciep ej wody, CW 55 Temperatura zimnej wody, O 10 Wspó czynnik korekcyjny, k t 1,00 - Liczba jednostek odniesienia, L i 15 j.o. Mno nik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - Jednostkowe dobowe zu ycie ciep ej wody, V CW - dm 3 /j.o.*d Mno nik na przerwy urlopowe 0,90 - Czas u ytkowania instalacji, t UZ 365,00 dni Roczna energia u ytkowa do przygotowania cwu, Q W,nd 83640,44 kwh/rok o C o C

12 12 6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ch ód Q C,nd dla ka dej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy ch odu POMIESZCZNIA CH ODZONE Temperatura wewn trzna strefy dla lata int,c 24,0 Pole powierzchni pomieszcze o regulowanej temperaturze A f 432,6 m 2 Obci enia cieplne pomieszcze zyskami wewn trznymi q int 15,0 W/m 2 Pojemno cieplna budynku C m J/K Sta a czasowa budynku 454,2 h Udzia granicznych potrzeb ciep a (1/ ) C,lim o C 1,0 - - a C 31,3 - Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie H tr,adj H tr,adj 24,8 W/K Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H zv 0,0 W/K Wspó czynnik strat ciep a na podgrzanie powietrza wentylacyjnego H ve 73,0 W/K Obliczenia miesi cznego zapotrzebowania na energi do ogrzewania i wentylacji Q C,nd,n kwh/m-c miesi c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rednia temperatura zewn trzna e, o C -3,6-2,9 2,5 5,5 10,9 15,4 17,7 16,5 12,8 6,3 1,9-0,5 Liczba godzin w miesi cu t m, h Miesi czna strata ciep a przez przenikanie Q C,t =10-3 *H*( i - e )*t m kwh/m-c Miesi czna strata ciep a przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q C,zy =10-3 *H zy *( i - i,yz )*t m kwh/m-c Miesi czna strata ciep a przez przenikanie Q C,ht =Q C,t +Q C,zy kwh/m-c Miesi czne zyski ciep a od nas onecznienia Q sol, kwh/m-c Miesi czne wewn trzne zyski ciep a Q int =q int *10-3 *A f *t m kwh/m-c Miesi czne zyski ciep a Q C,gn =Q sol +Q int kwh/m-c H =Q C,gn /Q C,int 2,40 2,46 3,08 3,58 5,06 7,71 10,52 8,84 5,92 3,75 3,00 2,71

13 13 1/ C,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,11 0,10 0,10 0,14 0,00 0,00 0,00 1/ C,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,16 0,11 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00 f C,n 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Wspó czynnik wykorzystania zysków ciep a, C,gn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Miesi czne zapotrzebowanie na energi Q C,nd,n =Q C,gn - C,gn *Q C,ht kwh/m-c Roczne zapotrzebowanie na energi u ytkow dla ogrzewania i wentylacji Q C,nd = (Q C,nd,n ), kwh/rok 20473,7

14 14 7) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ogrzewania i wentylacji Niezgrupowane Nazwa ród a WYMIENNIKOWNIA Nr ród a 1 - Udzia procentowy 100 % Rodzaj no nika energii Ciep o z kogeneracji - giel kamienny Wspó czynnik W H 0,80 - Wspó czynnik W el Energia u ytkowa Q H,nd 55900,88 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania ze cieplny kompaktowy z obudow do 100kW Sprawno wytwarzania H,g 0,91 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cz onowymi lub ytowymi w przypadku regulacji centralnej Sprawno regulacji H,e 0,85 - Wybrany wariant przesy u Ogrzewanie mieszkaniowe (kocio gazowy lub miniw ze ) Sprawno przesy u H,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 o C na zewn trz os ony termicznej budynku Sprawno akumulacji H,s 0,97 - Ca kowita sprawno systemu zasilania i-tego no nika H,tot 0,75 - Energia na urz dzenia pomocnicze E el,pom,h% 170,74 kwh/rok

15 15 8) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu przygotowania ciep ej wody Niezgrupowane Nazwa ród a WYMIENNIOWNIA Nr ród a 1 - Udzia procentowy 100,00 % Rodzaj no nika energii Ciep o z kogeneracji - giel kamienny Wspó czynnik W W 0,80 - Wspó czynnik W el Energia u ytkowa Q W,nd 83640,44 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania ze cieplny kompaktowy z obudow Sprawno wytwarzania W,g 0,90 - Wybrany wariant przesy u Rodzaj przesy u ciep ej wody Centralne przygotowanie ciep ej wody, instalacja ciep ej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzaj ce izolowane Instalacje ma e, do 30 punktów poboru ciep ej wody Sprawno przesy u W,d 0,86 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego Sprawno akumulacji W,s 0,86 - Ca kowita sprawno systemu zasilania i-tego no nika W,tot 0,62 - Energia na urz dzenia pomocnicze E el,pom,w% 170,76 kwh/rok

16 16 9) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ch odzenia Niezgrupowane Nazwa ród a Nowe ród o ch odzenia Nr ród a 1 - Udzia procentowy 100,00 % Rodzaj no nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana Wspó czynnik W C Wspó czynnik W el Energia u ytkowa Q C,nd 20473,71 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Spr arkowa wytwornica wody lodowej spr arki spiralne, skraplacz ch odzony powietrzem, No nik ch odu-wody roztwór glikolu Sprawno wytwarzania ESSER 3,60 - Wybrany wariant regulacji Instalacja wody lodowej z zaworami trójdrogowymi przy odbiornikach Sprawno regulacji C,e 0,95 - Wybrany wariant przesy u Instalacja wody lodowej 5/12 o C uk ad z podzia em na obiegi pierwotny i wtórny Sprawno przesy u C,d 0,96 - Wybrany wariant akumulacji Bez zasobnika buforowego Sprawno akumulacji C,s 1,00 - Ca kowita sprawno systemu zasilania i-tego no nika C,tot 3,28 - Energia na urz dzenia pomocnicze E el,pom,c% 0,00 kwh/rok

17 17 10) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu o wietlenia Niezgrupowane Nazwa ród a WIETLÓWKI Nr ród a 1 - Rodzaj no nika energii Wspó czynnik W L 3.00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Wspó czynnik W el Energia u ytkowa E l,i% 39,30 kwh/rok Powierzchnia u ytkowa grupy pomieszcze A f 432,61 m 2 Czas u ytkowania o wietlenia dzie t D 3000,00 h/rok Czas u ytkowania o wietlenia noc t N 2000,00 h/rok Rodzaj regulacji czna (cz ciowo automat.) Wp yw wiat a dziennego F D 0,80 - Rodzaj regulacji Regulacja wiat a z uwzgl dnieniem wiat a dziennego Wp yw nieobecno ci pracowników F O 0,80 - Regulacja prowadzona do utrzymania o wietlenia na wymaganym poziomie Wspó czynnik obci enia nat enia o wietlenia F C 0,90 - Energia na urz dzenia pomocnicze E el,pom,l% 5,00 kwh/rok Nie

18 18 11) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko cowej Niezgrupowane Ogrzewanie i wentylacja Nr ród a Nazwa ród a Q K,H kwh/rok Q P,H kwh/rok 1 WYMIENNIKOWNIA 74505, ,37 Suma 74505, ,37 Przygotowanie ciep ej wody Nr ród a Nazwa ród a 1 WYMIENNIOWNIA Suma Q K,H kwh/rok , ,2 3 Q P,H kwh/rok , ,85 Nr ród a Nazwa ród a wietlenie wbudowane Q K,H kwh/rok Q P,H kwh/rok 1 WIETLÓWKI 16999, ,73 Suma 16999, ,73 Nr ród a Nazwa ród a Ch odzenie Q K,H kwh/rok Q P,H kwh/rok 1 Nowe ród o ch odzenia 6235, ,70 Suma 6235, ,70 Zestawienie energii pierwotnej Q P =Q P,H +Q P,W +Q P,L +Q P,C ,6 5 kwh/rok Zestawienie energii ko cowej EK = (Q K,H +Q K,W ) / A f 484,46 kwh/(m 2 *rok) Roczny wska nik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciep ej wody oraz ch odzenia Ep = Q P /A f 551,10 kwh/(m 2 *rok)

19 19 Budynek referencyjny wg WT 2008 Suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielaj cych cz ogrzewan budynku od powierzchni zewn trznej, gruntu i przyleg ych pomieszcze nieogrzewanych, liczone po obrysie zewn trznym Kubatura ogrzewanej cz ci budynku, liczon po obrysie zewn trznym A 1724,39 m 2 V e 1788,25 m 3 Wspó czynnik kszta tu A/V e 0,96 1/m Powierzchnia u ytkowa ogrzewanego budynku A f 432,61 m 2 Powierzchnia ciany zewn trznej budynku, liczona po obrysie zewn trznym Powierzchnia ciany zewn trznej budynku, liczona po obrysie zewn trznym A f,c 432,61 m 2 A w,e 1171,41 m 2 Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do przygotowania ciep ej wody w ci gu roku EP W 435,77 kwh/(m 2 *rok) Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn energi pierwotn do o wietlenia wbudowanego w ci gu roku Maksymalna warto rocznego wska nika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep ej wody oraz ch odzenia EP L 337,50 kwh/(m 2 *rok) EP ref 951,87 kwh/(m 2 *rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m2*rok) EP ref kwh/(m 2 *rok) Uwagi 551,10 <= 951,87 Warunek spe niony

20 20 12) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego Dane zbiorcze ze stref budynku Kubatura ogrzewanej ca ci po obrysie zewn trznym V e 1788,25 m 3 Kubatura grupy Niezgrupowane V e,1 1788,25 m 3 Powierzchnia ogrzewana ca ci budynku A f 432,61 m 2 Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane A f,1 432,61 m 2 Wspó czynnik kszta tu A/V e 0,24 1/m Grupa: Niezgrupowane Roczny wska nik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep ej wody oraz ch odzenia Maksymalna warto rocznego wska nika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep ej wody oraz ch odzenia EP 551,10 kwh/(m 2 *rok) EP ref 951,87 kwh/(m 2 *rok) Sredniwa ony wspó czynnik EP m Roczny wska nik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep ej wody oraz ch odzenia Maksymalna warto rocznego wska nika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep ej wody oraz ch odzenia EP m 551,10 kwh/(m 2 *rok) EP mref 951,87 kwh/(m 2 *rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m2*rok) EP ref kwh/(m 2 *rok) Uwagi 551,10 <= 951,87 Warunek spe niony

21 21 13) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2008 Nazwa Spe niony Niespe niony Uwagi Warunek izolacyjno ci cieplnej przegród zewn trznych Warunek powierzchni okien Tak Tak brak brak Warunek EP < EP ref Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak Tak brak brak 14) Bilans mocy Lp. Bran a Zapotrzebowanie na moc E el [kwh/rok] 1 Ogrzewanie 170,74 2 Przygotowanie ciep ej wody 170,76 3 wietlenie wbudowane 5,00 Uwagi brak brak brak

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok 4-piętrowy Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 11.2017 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-270

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacja budynku szkoleniowego PODR przy ul. Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu Budynek oceniany: Nazwa obiektu budynek szkoleniowy PODR Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku usługowego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek usługowy Zdjęcie budynku Adres obiektu 76-032 Mielno, Mielenko, Dz. Nr 172 Całość/ część budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Gimnazjum Publiczne nr1 w Biskupcu Zdjęcie budynku Adres obiektu 11-300 Biskupiec

Bardziej szczegółowo

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Zawadzkie, ul. Dębowa 13. Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek. Nr projektu: 417/CE Inwestor : Gmina Zawadzkie 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 Faza: Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowa budynku administracyjno-biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK

TOM 4H EGZ. 1 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK TOM H EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU LOKALIZACJA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-6 GDAŃSK, DZIAŁKI NR 21/1, 57/1, 57/10, 21/7

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard energooszczędny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU socjalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Sybiraków NAZWA ROJEKTU Budynek socjalny LICZBA LOKALI LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 2 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Garaż OSP w Dąbrowie Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: Budynek Auli wraz z szatniami ADRES OBIEKTU: Borkowo, gm.żukowo, ul.szkolna 2, (dz. nr 39, 40/26) INWESTOR: Gmina Żukowo ADRES INWESTORA: 83-330

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU niowiec, ul. Druha Ignacego Sowy, 42-609 Tarnowskie Góry NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku stacji terenowej LTO Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek stacji terenowej LTO Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO

SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO dr in. S awomir RABCZAK Budynek wielorodzinny mieszkalny wielorodzinny Strzelnicza 10, Rzeszów ca 2011/2012 2012 44 2099,2 wiadectwo charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK OBSŁUGI Charakterystykę energetyczną przedmiotowego obiektu budowlanego, opracowano zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk

Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA PRZEWORSK ZLOKALIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

SPKSO/PB/TOM I. 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q w,nd

SPKSO/PB/TOM I. 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q w,nd Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Sala gimnastyczna ADRES INWESTOR 76-200 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu PROJEKT BBUDYNKU MIESZKALNEGO - BSC 7 - Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Świadectwo szkoleniowe - charakterystyka energetyczna dla lokalu mieszkalnego

Świadectwo szkoleniowe - charakterystyka energetyczna dla lokalu mieszkalnego Świadectwo szkoleniowe - charakterystyka energetyczna dla lokalu mieszkalnego Opis obiektu obliczeń uwagi Lokal mieszkalny, 2-a pokoje, kuchnia, łazienka razem z WC typ Obiekt Ostatnia kondygnacja Lokal

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT PRZEDSZKOLE GMINNE ADRES Dz. Nr 155/2, 155/7 Gmina Dobroszyce 56-410 Dobroszyce Rynek 16, INWESTOR Projektant: mgr inż. Marcin Domagała

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Tytuł: Porównanie wykorzystania hybrydowych systemów zaopatrzenia w energię oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń == Certyfikacja i Auditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. studiów niestacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Budynek wielorodzinny uwagi 6 mieszkań ilość lokali 3 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek szkolno - oświatowy ul. Piastów

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku doradztwo energetyczne 03 532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel. 604 443 003, tel./fax: +48 22 743 69 38 www.argoxee.com.pl argoxee@argoxee.com.pl, argoxee@poczta.fm Projektowana charakterystyka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego D = 30 m S = 12 m Obliczyć charakterystykę wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla następujących H = 12,4 m danych: Białystok -22

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Miejscowość: Węgrów Adres: ul. śeromskiego 4a, dz. nr ew. 3529/1 Projektant: mgr inŝ. Bartosz Mikulski Data obliczeń: Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego Przykład obliczeń charakterystyki wielorodzinnego budynku mieszkalnego tynk c-w 0,015 0,82 0,018 D = 30 m cegła cer. pełna 0,38 0,77 0,494 S = 12 m styropian 0,12 0,04 3,000 H = 12,4 m Rsi+Rse 0,17 R T

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 79/206 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr 79/206 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek przedszkola Zdjęcie budynku Adres obiektu 4-400 Mysłowice ul. Janowska 2 Całość/

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 -

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 - == Auditing i certyfikacja energetyczna ćwiczenia dla IIst. studiów stacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (A f, m 2 ) Budynek Usługowo-Mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu do projektu ROZBUDOWA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr Decyzja nr 473/112 z dnia 24.10.2012. Adres inwestycji: dz. ew. 3/1 i 3/7 w obrębie 0026-05-06

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL.

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 170,32 kwh/(m 2 rok) EK = 224,20 kwh/(m 2 rok) EP = 204,18 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 170,32 kwh/(m 2 rok) EK = 224,20 kwh/(m 2 rok) EP = 204,18 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Na Stawach 3, Kraków-Krowodrza, 30-107 Kraków- Krowodrza Budynek,

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna Analiza środowiskowo-ekonomiczna Szczytno, 205-07-0 ArCADia-TERMO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689--, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo