KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego"

Transkrypt

1 KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na danych instytucji bankowych, będących spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks WIG Banki jest indeksem typu dochodowego. Oznacza to, iż opiera się on na metodologii indeksu WIG, uwzględniając dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Są do niego zaliczane spółki zakwalifikowane do sektora banki i uczestniczące w indeksie WIG. Wykres 1. Udział poszczególnych instytucji w indeksie WIG Banki ; ING BSK; 3,8% ; HANDLOWY; ; KREDYT BANK; 3,7% 1,1% ; BRE; 4,95% ; MILLENNIUM; 5,3% GETIN; 6,78% ; BACA;,28% ; BOŚ;,18% ; PKO BP; 31,11% ; BZWBK; 7,94% ; BPH; 1% ; PEKAO; 25,13% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW S.A. Datą bazową wyliczania indeksów sektorowych, w tym indeksu WIG Banki jest 31 grudnia 1998 rok, choć rozpoczęcie ich publikacji nastąpiło 23 marca 1999 roku. Obecnie giełdowy sektor bankowy obejmuje 12 instytucji (wykres 1). Największy, ponad 31 % udział w portfelu ma bank PKO BP, najmniejszy niespełna,2 % Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Wartość indeksu znacząco wzrosła z poziomu 1. punktów na koniec 1998 roku do blisko 8. punktów 8 lat później (wykres 2).

2 Wykres 2. Wartość subindeksu WIG Banki w latach Źródło: GPW S.A. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę metod wyceny instytucji bankowych w latach Ze względu na ograniczoną dostępność do wymaganych danych w badaniach pominięto dwa podmioty, to jest Getin Bank oraz austriacki bank BACA. W analizie oparto się na sześciu metodach wyceny wartości przedsiębiorstw: - wartości księgowej, - wartości likwidacyjnej według formuły Wilcoxa, - wartości rynkowej, - wartości dochodowej, - niemieckiej, - szwajcarskiej. Opierając się na metodzie wartości księgowej wycena przyjętych w analizie podmiotów przedstawiona została w tabeli 1. Tabela 1. Wycena instytucji bankowych w oparciu o metodę wartości księgowej w latach (w ) Nazwa banku Lata BOŚ BPH BRE BZWBK HANDLOWY ING Kredyt Bank Millennium

3 Pekao PKO BP b.d Źródło: Opracowanie własne. W analizowanym okresie w większości instytucji następował systematyczny wzrost wartości majątku w kolejnych latach. Wyjątkiem jest BRE Bank, Kredyt Bank, Bank Handlowy oraz Bank Millennium. W przypadku tego ostatniego nastąpił niewielki spadek wartości pomiędzy rokiem 22 i 23. W całym okresie badawczym najniższą wartością w poszczególnych latach charakteryzował się BOŚ. W roku 26 instytucja ta wyceniana była na niewiele ponad 686 mln PLN, podczas gdy najwyżej wyceniane PKO BP - na ponad 1 mld PLN. Wykres 2. Zmiana wartości instytucji bankowych w oparciu o metodę księgową w roku 26 w stosunku do początkowego okresu badań % -1 BOŚ BPH BRE BZWBK HANDLOWY ING KB MILLENNIUM PEKAO PKO BP -2 wartościowa procentowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1. Analiza zmian w wycenie poszczególnych podmiotów z końca okresu badawczego w porównaniu do okresu początkowego pozwala na wyciągnięcie szeregu istotnych wniosków (wykres 2). W dziewięciu na dziesięć poddanych badaniom podmiotach wartość końcowa przewyższa wartość początkową. Największą dynamikę zmian można zaobserwować w przypadku PKO BP, którego wycena zwiększyła o blisko 5 mld PLN, czyli o 85,76 %. Nieco wyższy wzrost w ujęciu procentowym wystąpił w Banku Millennium - o 89,66 %. W przypadku jednego podmiotu, to jest Kredyt Banku obserwuje się tendencję spadkową. Wartość majątku tej instytucji zmniejszyła się w latach o ponad 318 mln PLN, to jest o 13,21 %.

4 Możliwość zastosowania tzw. formuły Wilcoxa jest w przypadku analizowanych instytucji dalece ograniczona. Ta uproszczona metoda szacowania wartości likwidacyjnej przedsiębiorstw, służąca prognozowaniu skutków bankructwa podmiotów gospodarczych z punktu widzenia możliwości zaspokojenia roszczeń jego wierzycieli nie sprawdza się w bankach ze względu na specyficzne proporcje poszczególnych składników aktywów i pasywów występujących w tych podmiotach. W przypadku banków największą grupę wśród pozycji aktywów stanowią z reguły należności, które objęte są wagą na poziomie 7 %. Z kolei przeważającą grupą pasywów są zobowiązania, nie podlegające żadnym umniejszeniom. Z tego powodu suma zobowiązań przewyższa określoną we wzorze sumę wszystkich aktywów. Taki stan rzeczy sprawia, iż wycena banków szacowana na podstawie formuły Wilcoxa przyjmuje wartości ujemne. W konsekwencji zastosowanie powyższej metody w przypadku podmiotów sektora bankowego jest bezzasadne. W oparciu o metodę wartości rynkowej wycena przyjętych w analizie podmiotów przedstawiona została w tabeli 2. Tabela 2. Wycena instytucji bankowych w oparciu o metodę wartości rynkowej w latach (w ) Nazwa banku Lata BOŚ BPH BRE BZWBK Handlowy ING Kredyt Bank Millennium Pekao PKO BP b.d. b.d. b.d Źródło: Opracowanie własne. Dobra koniunktura giełdowa w latach przyczyniła się do zwiększenia wartości rynkowej wszystkich analizowanych podmiotów. Tym niemniej tylko trzy instytucje odnotowały w podanym przedziale czasu systematyczne wzrosty. Są wśród nich: Bank BPH, Bank BZWBK oraz Pekao. W przypadku Banku PKO BP, pierwsze notowanie giełdowe

5 miało miejsce w 24 roku. Uniemożliwia to ustalenie wartości rynkowej tego podmiotu w latach Tym niemniej wartość Banku PKO BP zwiększa się na koniec kolejnych lat analizy. W pozostałych instytucjach uwidaczniają się mniejsze lub większe korekty w długofalowym trendzie wzrostowym. Pewną analogią do wcześniej prezentowanej metody księgowej jest fakt, iż najniżej wyceniany jest Bank BOŚ, a najwyżej Bank PKO BP. W roku 26 wartość rynkowa pierwszej z wymienionych instytucji przekroczyła 1 mld PLN. Z kolei wycena Banku PKO BP sięgnęła 47 mld PLN. Wykres 3. Zmiana wartości instytucji bankowych w oparciu o metodę rynkową w roku 26 w stosunku do początkowego okresu badań BOŚ BPH BRE BZWBK HANDLOWY ING KB MILLENNIUM PEKAO PKO BP % wartościowa procentowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2. Analizując odchylenia pomiędzy końcowym i początkowym okresem badań należy stwierdzić, iż zdecydowanie największą dynamikę wzrostu odnotował Bank BPH, którego wartość rynkowa wzrosła blisko ośmiokrotnie, z 3,16 mld PLN w 21 roku do 24,12 mld PLN w 26 roku (wykres 3). Z kolei największy wzrost w ujęciu wartościowym zaobserwować można w przypadku Banku Pekao. W latach rynkowa wycena tej instytucji zwiększyła się o blisko 25 mld PLN. Pomijając Bank PKO BP najmniejsze zmiany w ujęciu procentowym wystąpiły w Banku Handlowym wzrost o 71 %. Niewielka dynamika zmian uwidacznia się także w przypadku Banku BOŚ, który jednocześnie odnotował najmniejszy, spośród wszystkich analizowanych instytucji, wzrost w ujęciu wartościowym niespełna 5 mln PLN.

6 W oparciu o metodę dochodową wycena przyjętych w analizie podmiotów przedstawiona została w tabeli 3. Tabela 3. Wycena instytucji bankowych w oparciu o metodę dochodową w latach (w ) Nazwa Lata banku BOŚ BPH BRE BZWBK Handlowy ING Kredyt Bank Millennium Pekao PKO BP Źródło: Opracowanie własne. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, iż w przypadku zastosowania wyceny przedsiębiorstw branży bankowej w oparciu o metodę dochodową, zauważalny jest wzrost wartości wszystkich podmiotów w kolejnych latach analizy. Wynika to ze stosunkowo krótkiego, 4-letniego horyzontu czasowego prognozy, obejmującej swym zasięgiem okres dobrej koniunktury i przychylnych perspektyw, co do dynamiki wzrostu przepływów pieniężnych, na których bazuje opisywana metoda. Przyjęty przez autora horyzont prognozy odgrywa ponadto istotną rolę w zakresie podziału wartości instytucji bankowych pomiędzy wyraźnie oznaczony okres prognozy w tym przypadku 4 lat i okres kontynuacyjny, wybiegający poza horyzont prognozy. Opierając szacowanie wartości rezydualnej na formule renty wieczystej, z góry można założyć, że przyjęcie krótszego horyzontu prognozy przyczyni się do większego udziału wartości rezydualnej w wartości ogółem analizowanych podmiotów. Z tego też względu przeprowadzona w niniejszym opracowaniu wycena instytucji bankowych w oparciu o metodę dochodową, w przeważającej mierze zdeterminowana jest wysokim poziomem wartości rezydualnej (tabela 4). Tabela 4. Procentowy udział wartości rezydualnej w wartości dochodowej ogółem instytucji bankowych w latach Nazwa banku Lata

7 Źródło: Opracowanie własne. BOŚ 77,92% 82,96% 82,85% 82,97% 82,7% 82,59% BPH 8,7% 81,87% 8,74% 8,84% 8,52% 8,49% BRE 99,88% 89,24% 87,35% 81,8% 81,52% 81,5% BZWBK 78,33% 81,83% 81,32% 81,45% 81,16% 81,15% Handlowy 79,76% 83,47% 83,36% 83,47% 83,2% 83,19% ING 82,4% 85,14% 84,26% 84,36% 84,11% 83,92% Kredyt Bank 12,26% 92,72% 81,51% 79,52% 79,21% 79,2% Millennium 81,78% 83,27% 8,73% 8,82% 8,51% 8,49% Pekao 78,88% 81,84% 81,68% 81,8% 81,52% 81,5% PKO BP 76,86% 8,57% 8,88% 81,1% 8,72% 8,7% W przypadku wszystkich podmiotów udział wartości rezydualnej przekracza 75 % całkowitej wartości banków. W roku 21 wartość BRE Banku, która powstaje poza horyzontem prognozy jest bliska, a w przypadku Kredyt Banku przekracza 1 % wartości ogółem tych podmiotów. Powodem takiego stanu rzeczy są ujemne przepływy pieniężne w pierwszych latach prognozy, które nie wpływają na poziom wartości rezydualnej, liczonej od wielkości przepływów pieniężnych w ostatnim roku prognozy. Wysoki udział wartości rezydualnej w wartości ogółem banków wpływa ponadto na stosunkowo wysoką wycenę tych podmiotów przy użyciu metody dochodowej. Na koniec 26 roku wartość najwyżej wycenianej instytucji - Banku Pekao - przekroczyła 53 mld PLN. Tradycyjnie najniższą wartością charakteryzuje się Bank BOŚ, choć i w tym przypadku uwidacznia się istotny wzrost w porównaniu z innymi, dotychczas prezentowanymi metodami wyceny. Wykres 4. Zmiana wartości instytucji bankowych w oparciu o metodę dochodową w roku 26 w stosunku do początkowego okresu badań

8 BOŚ BPH BRE BZWBK HANDLOWY ING KB MILLENNIUM PEKAO PKO BP % wartościowa procentowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3. Analizując zmiany w wycenie poszczególnych podmiotów w latach można stwierdzić, iż największa dynamika wzrostu wartości ma miejsce w przypadku Banku ING o blisko 4 % (wykres 4). W ujęciu wartościowym największa zwyżka objęła Bank Pekao wzrost o ponad 32 mld PLN. Z kolei najmniej znaczące zmiany w ujęciu procentowym i wartościowym zaobserwować można odpowiednio w przypadku Kredyt Banku oraz Banku BOŚ. W oparciu o metodę niemiecką wycena przyjętych w analizie podmiotów przedstawiona została w tabeli 5. Tabela 5. Wycena instytucji bankowych w oparciu o metodę niemiecką w latach (w ) Nazwa Lata banku BOŚ BPH BRE BZWBK Handlowy ING Kredyt Bank Millennium Pekao PKO BP b.d Źródło: Opracowanie własne. Metoda niemiecka określa wartość przedsiębiorstwa jako połowę sumy wartości netto jego majątku oraz wartości dochodowej. Innymi słowy wartość przedsiębiorstwa obliczona

9 przy użyciu metody dochodowej zostaje obciążona połową jej nadwyżki nad wartością majątkową. Znacząca dynamika wzrostu wartości analizowanych instytucji bankowych szacowanych na podstawie metody dochodowej sprawia, iż również w przypadku metody niemieckiej obserwuje się systematyczny wzrost wartości wszystkich podmiotów. Najniżej, podobnie jak w przypadku innych wcześniej prezentowanych metod, wyceniany jest Bank Ochrony Środowiska. W roku 26 było to niewiele ponad 1,5 mld PLN. Najwyższą wartość przedstawiają banki: Pekao i PKO BP. Na koniec okresu badawczego wycena tych instytucji wyniosła odpowiednio 31,5 mld PLN oraz 3,37 mld PLN. Wykres 5. Zmiana wartości instytucji bankowych w oparciu o metodę niemiecką w roku 26 w stosunku do początkowego okresu badań BOŚ BPH BRE BZWBK HANDLOWY ING KB MILLENNIUM PEKAO PKO BP % wartościowa procentowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5. Analiza odchyleń wartości instytucji bankowych w oparciu o metodę niemiecką w roku 25 w stosunku do początkowego okresu badań prowadzi do podobnych wniosków, jak przy metodzie dochodowej. Największa, ponad 3 % dynamika wzrostu wartości wystąpiła w przypadku Banku ING. Najmniejsza 65 % objęła Kredyt Bank. Z kolei w ujęciu wartościowym największe odchylenie miało miejsce w odniesieniu do Banku Pekao wzrost o ponad 17 mld PLN, a najmniejsze w przypadku Banku BOŚ wzrost o niespełna 1 mld PLN. W oparciu o metodę szwajcarską wycena przyjętych w analizie podmiotów przedstawiona została w tabeli 6.

10 Tabela 6. Wycena instytucji bankowych w oparciu o metodę szwajcarską w latach (w ) Nazwa Lata banku BOŚ BPH BRE BZWBK Handlowy ING Kredyt Bank Millennium Pekao PKO BP b.d Źródło: Opracowanie własne. Metoda szwajcarska w przeciwieństwie do metody niemieckiej akcentuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów, choć przyjęty stosunek 2:1 założony przy uwzględnianiu wartości dochodowej oraz wartości majątkowej nie posiada ekonomicznego uzasadnienia. Jest to powodem, dla którego wycena instytucji bankowych w oparciu o metodę szwajcarską w przeważającej mierze odnosi się do wartości szacowanej na podstawie metody dochodowej. Z tego też względu najniżej wyceniany jest BOŚ, a najwyżej ponownie banki Pekao i PKO BP. Na koniec 26 roku wartość pierwszego z wymienionych podmiotów wyniosła 1,85 mld PLN, podczas gdy dwóch kolejnych odpowiednio 38,43 mld PLN oraz 37,9 mld PLN. Znacząca rola metody dochodowej w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa metodą szwajcarską wpływa ponadto na podobieństwo w zakresie zmiany wartości poszczególnych instytucji pomiędzy tymi dwoma sposobami wyceny (wykres 6). Wykres 6. Zmiana wartości instytucji bankowych w oparciu o metodę niemiecką w roku 26 w stosunku do początkowego okresu badań

11 BOŚ BPH BRE BZWBK HANDLOWY ING KB MILLENNIUM PEKAO % PKO BP wartościowa procentowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 6. Podsumowując tą część analizy warto podkreślić, iż jedynie w przypadku zastosowania metody księgowej obserwuje się spadek wartości niektórych podmiotów na przestrzeni 6- letniego okresu badań. Wykorzystanie pozostałych sposobów wyceny prowadzi do wzrostu wartości instytucji bankowych. Co więcej, w przypadku metod: dochodowej, szwajcarskiej i niemieckiej uwidacznia się systematyczny, trwały wzrost w całym okresie badań. Obok przeprowadzonej powyżej analizy wyceny banków poszczególnymi metodami w całym okresie badawczym, do licznych wniosków prowadzi także porównanie wyceny tych instytucji wszystkimi przyjętymi metodami w poszczególnych latach. Takie podejście pozwala zaobserwować dysproporcje występujące pomiędzy wartością podmiotów szacowaną przy użyciu różnych metod w tym samym okresie (wykres 7). Wykres 7. Porównanie wartości banków szacowanych różnymi metodami wyceny w latach BOŚ BPH BRE BZWBK Handl ING KB Mill Pekao PKO BP BOŚ BPH BRE BZWBK Handl ING KB Mill Pekao PKO BP

12 BOŚ BPH BRE BZWBK Handl ING KB Mill Pekao BOŚ BPH BRE BZWBK Handl ING KB Mill Pekao PKO BP BOŚ BPH BRE BZWBK Handl ING KB Mill Pekao PKO BP BOŚ BPH BRE BZWBK Handl ING KB Mill Pekao PKO BP księgow a rynkow a dochodow a niemiecka szw ajcarska Źródło: Opracowanie własne.

13 Zasadniczo występuje dość duże zróżnicowanie w wartości poszczególnych banków, w zależności od zastosowanego sposobu wyceny. Najwyżej badane instytucje wyceniane są w oparciu o metodę dochodową. Przyczynia się to pośrednio do wysokich wycen z wykorzystaniem metod spokrewnionych z wyżej wymienioną, to jest metodą szwajcarską i niemiecką. Zwraca uwagę fakt, iż hossa na giełdzie przyczynia się do wzrostu wartości banków przy użyciu metody wartości rynkowej. W przypadku niektórych instytucji wycena prowadzona tym właśnie sposobem daje największy rząd wielkości. Przykładem w tym względzie może być BRE Bank w 26 roku. Bez wyjątku wszystkie analizowane podmioty są najniżej wyceniane w przypadku zastosowania metody księgowej. Dysproporcje pomiędzy poszczególnymi sposobami wyceny są niekiedy znaczące. W ujęciu wartościowym największe rozbieżności występują w przypadku najwyżej wycenianych podmiotów. Dla przykładu w 26 roku różnica w wartości Banku Pekao szacowanej na podstawie metody dochodowej i metody księgowej wyniosła ponad 44 mld PLN. Tabela 7. Odchylenia w wycenie banków metodą rynkową, dochodową, niemiecką i szwajcarską w porównaniu do metody księgowej Bank BOŚ BPH BRE Lata Metoda Rynkowa a) Dochodowa a) Niemiecka a) Szwajcarska a) 21 13,75 14,99 12,49 127, ,68 198,32 149,16 165, ,94 244,78 172,39 196, ,46 28,94 19,47 22, ,66 324,91 212,45 249, ,3 354,68 227,34 269, ,91 267,32 183,66 211, ,8 379,32 239,66 286, ,61 47,11 253,66 34, ,92 4,44 25,22 3, ,9 48,16 254,8 35, ,72 399,54 249,77 299, ,48 12, 11, 113, ,74 313,3 26,52 248, ,2 375,21 237,6 283, ,27 392,79 246,4 295, ,69 422,96 261,48 315, ,21 356,38 228,19 27,92

14 BZWBK Handlowy ING Kredyt Bank MILLENNIUM Pekao PKO BP ,92 331,59 215,79 254, ,89 45,45 252,72 33, ,34 464,27 282,14 342, ,72 461,82 28,91 341, ,74 468,16 284,8 345, ,36 47,19 253,6 34, ,87 251,57 175,78 21, ,8 218,7 159,3 178, ,27 274,34 187,17 216, ,72 357,68 228,84 271, ,1 49,23 295,11 36, ,64 575,67 337,84 417, ,67 282,68 191,34 221, ,98 452,6 276,3 334, ,1 618,4 359,2 445, ,4 697,76 398,88 498, ,77 88,3 454,15 572, ,54 966,32 533,16 677, ,83 194,3 147,1 162, ,3 426,17 263,8 317, , ,95 697,97 897, ,98 626,65 363,32 451, ,78 567,23 333,62 411, ,65 46,86 34,57 4, 21 79,97 464,76 282,37 343, ,79 562,82 331,41 48, ,29 649,72 374,86 466, ,88 621,88 36,94 447, ,86 336,93 415, ,99 656,55 378,28 471, ,81 34,8 22,4 236, ,31 434,54 267,27 323, ,55 53,39 31,7 368, ,79 524,74 312,36 383, ,56 559,95 329,98 46, ,81 598,3 349,15 432, ,43 359,72 446, ,53 348,26 431,2

15 24 337,3 524,65 312,33 383, ,28 528,8 314,4 385, ,66 496,54 298,26 364,36 a) wartość instytucji liczona metodą księgową = 1 Źródło: Opracowanie własne. Potwierdzeniem dużych rozbieżności pomiędzy poszczególnymi sposobami wyceny są zaprezentowane w tabeli 7 odchylenia pomiędzy wartościami szacowanymi na podstawie różnych metod. Największa różnica w ujęciu procentowym miała miejsce w przypadku Kredyt Banku w 23 roku. Wycena tej instytucji mierzona przy użyciu metody dochodowej była blisko 13-krotnie wyższa od wyceny szacowanej na podstawie metody księgowej. Analizując wykres 7 i tabelę 7 można także wskazać podmioty, których wycena charakteryzuje się w poszczególnych okresach względną równowagą. Są to z reguły instytucje o niskiej wartości, takie jak Bank BOŚ, lub BRE Bank, w przypadku których opisywane dysproporcje choć występują, nie są aż tak rażące.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I NIEMCZECH W LATACH 2004-2013

ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I NIEMCZECH W LATACH 2004-2013 ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I NIEMCZECH W LATACH 24-213 LUTY 216 Table&Graph Sp. z o.o. Kontakt: biuro@tableandgraph.pl Więcej na: www.tableandgraph.pl/raporty.html WWW.TABLEANDGRAPH.PL Firma analityczna

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż. Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych

W SKRÓCIE: Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż. Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych Styczeń 2016 W SKRÓCIE: Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

III. WYNIKI BADANIA W PODZIALE INSTYTUCJONALNYM PLACÓWKI

III. WYNIKI BADANIA W PODZIALE INSTYTUCJONALNYM PLACÓWKI III. WYNIKI BADANIA W PODZIALE INSTYTUCJONALNYM PLACÓWKI Analiza statystyczna zebranych danych umoŝliwia równieŝ przedstawienie wyników badania uwzględniając poszczególne typy placówek. Zmienne, które

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) *

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić. Łukasz Nowak

Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić. Łukasz Nowak Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić Łukasz Nowak Elementy teorii fal Elliotta praktycznie nigdy ceny akcji na rynku nie poruszają się w linii prostej (same wzrosty lub same

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo