Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA 2014

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Metodologia... 4 Cel badania... 4 Obszar badania... 4 Sposób przeprowadzenia badania... 6 II. Wyniki przeprowadzonych ankiet... 7 Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania otwarte Analiza udzielonych odpowiedzi III. Wnioski Zakończenie Spis tabel Spis rysunków Załączniki

3 Wstęp Zgodnie z zarządzeniem 86/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia roku została przeprowadzona w roku akademickim 2013/2014 ankietyzacja dotycząca oceny pracy dziekanatów działających na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Niniejszy raport zawiera wyniki ankiet wypełnionych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich. Wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji zostają przekazane przewodniczącemu Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki dr hab. inż. Januszowi Szmidla, prof. PCz. Nadzór nad pełną realizacją ankietyzacji oceny pracy dziekanatu sprawuje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol. Raport składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje metodologię przeprowadzenia ankietyzacji, tj. cel badania, obszar oraz sposób przeprowadzenia badania. Drugi rozdział opisuje wyniki przeprowadzonych ankiet dotyczących oceny pracy dziekanatu. Natomiast trzeci rozdział zawiera wnioski z przeprowadzonego badania, zakończenie oraz załącznik (kwestionariusz ankiety oceny pracy dziekanatu). 3

4 I. Metodologia Cel badania Głównym celem badania ankietowego jest ciągłe doskonalenie procesu kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Obszar badania Badaniem zostali objęci: studenci studiów stacjonarnych na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn EFE, Energetyka, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Matematyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn. studenci studiów niestacjonarnych na kierunkach: Energetyka, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn. oraz studenci studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika. Z pośród wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia) oraz doktoranckich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Informatyki Politechniki Częstochowskiej zebrano 595 ankiet, co stanowi 32,44% ogółu wszystkich studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Wśród studentów studiów stacjonarnych zebrano 416 ankiet, co stanowi 32,12% studentów studiów stacjonarnych WIMiI. Natomiast studenci studiów niestacjonarnych wypełnili 129 ankiet, co stanowi 28,66% studentów tej grupy. W gronie studentów studiów doktoranckich zebrano 50 ankiet, co stanowi 56,18% studentów w badanej grupie. 4

5 Tabela 1. Udział studentów studiów stacjonarnych uczestniczących w badaniu z poszczególnego kierunków studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ogólna liczba studentów* Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety Wskaźnik odpowiedzi w danej grupie Mechanika i Budowa Maszyn EFE Energetyka ,12% Informatyka ,02% Inżynieria Biomedyczna ,47% Matematyka ,92% Mechatronika ,06% Mechanika i Budowa Maszyn ,43% *stan na 15 marca roku akademickiego 2013/2014 Tabela 2. Udział studentów studiów niestacjonarnych uczestniczących w badaniu z poszczególnego kierunków studiów Studia niestacjonarne Kierunek studiów Ogólna liczba studentów* Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety Wskaźnik odpowiedzi w danej grupie Energetyka ,46% Informatyka ,09% Mechanika i Budowa Maszyn ,09% *stan na 15 marca roku akademickiego 2013/2014 5

6 Tabela 3. Udział studentów studiów doktoranckich uczestniczących w badaniu z poszczególnych dyscyplin naukowych Studia doktoranckie Dyscyplina naukowa Ogólna liczba studentów* Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety Wskaźnik odpowiedzi w danej grupie Budowa i eksploatacja maszyn Informatyka ,18% Mechanika Sposób przeprowadzenia badania Ankietowanie przeprowadziła Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej powołana przez studentów na kadencję Ankietyzację przeprowadzono pod koniec semestru letniego w roku akademickim 2013/2014. Ankiety są anonimowe, wypełnienie ich jest dobrowolne. Ankieta (załącznik nr 1) zawiera 9 pytań (7 zamkniętych i 2 otwarte): pytania 1-7 dotyczą ogólnej oceny funkcjonowania dziekanatu oraz jego pracowników, pierwsze pytanie otwarte pozwala ankietowanym zaproponować zmiany, które ich zdaniem przyczyniłyby się do usprawnienia funkcjonowania dziekanatu, drugie pytanie otwarte ma związek z pytaniem 6 i dotyczy podejścia dziekanatu do studenta w kwestii pomocy załatwienia jego sprawy. 6

7 II. Wyniki przeprowadzonych ankiet Odpowiedzi na pytania 1-7 Pierwsze 7 pytań dotyczyło między innymi godzin pracy dziekanatu, punktualności pracowników dziekanatu, udzielania informacji przez pracowników dziekanatu. Pytania te były oceniane w skali od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, natomiast 5 ocenę najwyższą. Praca dziekanatu została oceniona najwyżej poprzez studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonym w języku angielskim (EFE). Wszyscy studenci byli za pozytywnymi odpowiedziami w pytaniach zamkniętych 1-7 (skala 4 i 5). Wynik ten nie jest jednak miarodajny, gdyż do badania przystąpiło zaledwie 2 studentów z tego kierunku studiów, ankiety zebrano tylko od dwóch studentów. Biorąc pod uwagę procent pozytywnych odpowiedzi w porównaniu do negatywnych to studenci studiów doktoranckich ocenili pracę dziekanatu najwyżej. Za pozytywnymi odpowiedziami w pytaniach 1-7 (skala 4 i 5) było 95,42% doktorantów. Ankiety ze studiów doktoranckich wypełniła ponad połowa doktorantów. Praca dziekanatu została również wysoko oceniona przez studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Energetyka % studentów tego kierunku była za pozytywnymi ocenami w pytaniach zamkniętych 1-7 (skala 4 i 5). Badana grupa studentów stanowiła największy udział procentowy osób, które wypełniły ankietę wśród studentów studiów niestacjonarnych, do badania przystąpiło 88,46% studentów Energetyki. Natomiast najwięcej negatywnych ocen przydzielili studenci studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika. 26,14% studentów z tego kierunku było za negatywnymi odpowiedziami w pytaniach 1-7 (skala 2 i 3). Dodatkowo należy nadmienić, że studenci biorący udział w badaniu stanowili znaczącą część ogółu studentów na tym kierunku. Ankietowani w tej grupie stanowili 64,06% (najwyższy wskaźnik procentowy) wszystkich studentów Mechatroniki. Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna również oddali dużą ilość negatywnych ocen. Negatywne oceny w pytaniach 1-7 (skala 2 i 3) oddało 24,76% studentów z tego kierunku. Ankietowani studenci stanowili 39,47% ogółu studentów tego kierunku. Należy jednak pamiętać, że zebrana ilość ankiet (595) dotyczących oceny pracy dziekanatu to niespełna 1/3 z wszystkich studentów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Poniżej przedstawiono rysunki oraz tabelę przedstawiające udział procentowy pozytywnych i negatywnych odpowiedzi (skala od 2 do 5) na pytania 1-7 z każdego badanego kierunku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopień, oraz studia doktoranckie). 7

8 STUDIA STACJONARNE Mechanika i Budowa Maszyn EFE Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 1. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn EFE Tabela 4. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn EFE Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

9 Energetyka 4% 2% 2% 2% 2% 13% 1 9% 7% 19% 32% 72% 55% 6 67% 67% 55% 38% 21% 26% 3 28% 3 24% 23% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 2. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Energetyka Tabela 5. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Energetyka Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

10 Informatyka 3% 6% 2% 1% 5% 2% 1% 3% 9% 13% 8% % 51% 48% 54% 52% 6 54% 46% 46% 4 35% 33% 22% 25% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 3. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka Tabela 6. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

11 Inżynieria Biomedyczna 3% 6% 3% 3% % 17% % 57% % 47% 5 23% 57% 33% 17% % 23% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 4. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna Tabela 7. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

12 Matematyka 12% 1 6% 16% 2 28% 53% 58% 53% 58% 47% 38% 78% 47% 34% 32% 35% 37% 34% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 5. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Matematyka Tabela 8. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Matematyka Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

13 Mechatronika 3% 2% 12% 9% 6% 6% 11% 16% 18% 6% 19% 22% 28% 26% 57% 62% 6 43% 56% 51% 39% 24% 26% 31% 22% 17% 19% 9% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 6. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika Tabela 9. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

14 Mechanika i Budowa Maszyn 4% 1% 3% 1 1 6% 4% 1% 1% 8% 14% 14% 22% 52% 53% 53% 46% 57% 5 43% 43% 37% 37% 42% 25% 3 34% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 7. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Tabela 10. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

15 STUDIA NIESTACJONARNE Energetyka 4% 4% 4% 4% 4% 35% 43% 35% 5 61% 57% 7 22% 57% 61% 5 39% 39% 35% 26% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 8. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Energetyka Tabela 11. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Energetyka Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

16 Informatyka 8% 7% 15% 15% 15% 15% 3 8% 8% 54% 16% 46% 5 54% 62% 77% 54% 39% 33% 39% 31% 15% 8% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 9. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka Tabela 12. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

17 Mechanika i Budowa Maszyn 3% 1% 3% 2% 1% 2% 3% 12% 5% 1 11% 8% 7% 3 53% 53% 45% 56% 64% 64% 48% 43% 4 45% 31% 24% 26% 1 Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 10. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Tabela 13. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

18 STUDIA DOKTORANCKIE Doktoranci % 4% 4% 2% 2% 2 14% 6% % 22% 3 28% 8 86% 76% 78% 76% 64% 62% Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Zdecydowanie NIE (2) Raczej NIE (3) Raczej TAK (4) Zdecydowanie TAK (5) Rysunek 11. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika Tabela 14. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika Lp. Treść pytania Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje?

19 Odpowiedzi na pytania otwarte Treść pytań otwartych (pytania nienumerowane w ankiecie) brzmi następująco: 1. Jak według Ciebie można byłoby usprawnić funkcjonowanie dziekanatu? 2. W przypadku odmowy rozpatrzenia Twojej sprawy przez dziekanat, czy została udzielona informacja o jej przyczynie? Na pytanie 1 odpowiedziało 170 ankietowanych, co stanowi 28,57% badanych studentów. Jedynym kierunkiem studiów na którym studenci nie udzielili żadnych odpowiedzi w pytaniach otwartych była Mechanika i Budowa Maszyn EFE, natomiast największą ilość zaleceń (odpowiedzi na pytanie 1) zaproponowali studenci kierunku Mechatronika 41 (24,12%) odpowiedzi. Odnośnie pytania pierwszego zalecenia ankietowanych studentów były następujące: Zmiana godzin pracy dziekanatu - studenci studiów stacjonarnych oraz doktoranci. Odpowiedzi takiej udzieliło 71 ankietowanych studentów (41,76% wskazań). W pytaniu tym studenci zalecają: praca dziekanatu w środy - studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach, wcześniejsze godziny otwarcia dziekanatu oraz wydłużenie jego czasu pracy. Natomiast studenci studiów niestacjonarnych zalecają aby dziekanat był czynny również w niedziele; Milsza i rzetelniejsza obsługa studentów - studenci studiów stacjonarnych. Odpowiedzi takiej na pierwsze pytanie udzieliło 17 badanych (1 wskazań); Zlikwidowanie kolejek przed dziekanatem (wprowadzenie numerków) - studenci studiów stacjonarnych. Odpowiedzi takiej udzieliło 4 studentów (2,35% wskazań); Elektroniczny indeks, załatwianie spraw przez system USOS studenci studiów stacjonarnych oraz doktoranci. Na takie zalecenia postulowało 9 ankietowanych (5,29% wskazań); 18 badanych studentów (10,58% wskazań) na kierunkach Mechatronika, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn (studia stacjonarne) oraz studiów niestacjonarnych uważają, że dziekanat działa prawidłowo. Natomiast na pytanie drugie udzieliło odpowiedzi tylko 27 ankietowanych, co stanowi 4,54% z pośród badanych studentów. Jedynym kierunkiem studiów na którym studenci nie udzielili żadnych odpowiedzi w pytaniu drugim (otwartym) była Matematyka. Natomiast największą ilość odpowiedzi na pytanie drugie zaproponowali studenci kierunku 19

20 Mechanika i Budowa Maszyn 7 (26%) odpowiedzi. Na pytanie drugie studenci odpowiadali: Tak 14 odpowiedzi (51,85% wskazań); Nie 13 odpowiedzi (48,15% wskazań). Analiza udzielonych odpowiedzi W rozdziale przedstawiono analizę uzyskanych odpowiedzi na pytania 1 7. Wyniki zostały zaprezentowane na rysunku 12 oraz w tabeli nr 15. W obliczeniach wzięto pod uwagę odpowiedzi, w których ankietowani przyznali ocenę (od 2 do 5). Poniżysz rysunek przedstawia ogólną charakterystykę odpowiedzi pozytywnych ocen (skala 4 i 5) oraz negatywnych (skala 2 i 3) odnośnie oceny pracy dziekanatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich % 12.19% 10.27% 14.18% 8.07% 24.76% 26.13% 19.78% 14.13% 4.29% 83.89% 87.48% 87.95% 85.18% 91.31% 95.43% 75.24% 73.52% 79.12% 85.25% Ocena nagatywna (skala 2 i 3) Ocena pozytywna (skala 4 i 5) Rysunek 12. Charakterystyka odpowiedzi pozytywnych ocen (skala 4 i 5) oraz negatywnych (skala 2 i 3) odnośnie oceny pracy dziekanatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej z podziałem na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich w dyscyplinach naukowych (Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika). 20

21 Tabela 15. Charakterystyka odpowiedzi pozytywnych ocen (skala 4 i 5) oraz negatywnych (skala 2 i 3) odnośnie oceny pracy dziekanatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej z podziałem na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich w dyscyplinach naukowych (Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika). Forma studiów Kierunek studiów, dyscyplina naukowa* Ocena pozytywna (skala 4 i 5) Ocena negatywna (skala 2 i 3) Mechanika i Budowa Maszyn EFE Energetyka 83,89 14,59 Studia stacjonarne Informatyka 87,48 12,19 Inżynieria Biomedyczna 75,24 24,76 Matematyka 87,95 10,27 Mechatronika 73,52 26,13 Mechanika i Budowa Maszyn 85,18 14,18 Energetyka 91,31 8,07 Studia niestacjonarne Informatyka 79,12 19,78 Mechanika i Budowa Maszyn 85,25 14,13 Studia doktoranckie Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika 95,43 4,29 *tylko w przypadku studiów doktoranckich 21

22 Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? Czy uważasz, żę uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje? Czy uważasz, żę dziekanaty są przyjazne studentom? Czy godziny pracy dziekanatów są odpwoiednie? Rysunek 13. Ranking według średniej oceny (skala od 2 do 5) uzyskanej dla poszczególnych pytań Tabela 16. Ranking według średniej oceny (skala od 2 do 5) uzyskanej dla poszczególnych pytań Nr pytania Kwestie podlegające ocenie Średnia 2 Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin pracy (punktualność)? 4,41 6 Czy dziekanat zawsze rozpatrzył Twoją sprawę? 4,40 4 Czy uważasz, że uzyskane informacje są kompletne i rzetelne? 4,33 3 Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? 4,25 7 Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje? 4,15 5 Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? 4,07 1 Czy godziny pracy dziekanatów są odpowiednie? 3,85 22

23 Doktoranci MiBM EFE Energetyka niestacjonarne Matematyka Informatyka Mechanika i Budowa Maszyn MiBM niestacjonarne Energetyka Inżynieria Biomedyczna Informatyka niestacjonarne Mechatronika Rysunek 14. Ranking według średniej oceny (skala od 2 do 5) uzyskanej dla poszczególnego kierunku studiów Tabela 17. Ranking według średniej z ocen (skala od 2 do 5) uzyskanych w poszczególnym kierunku studiów Forma studiów Studia doktoranckie Kierunek studiów, dyscyplina naukowa* Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika Średnia 4,68 Studia stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn EFE 4,5 Studia niestacjonarne Energetyka 4,35 Matematyka 4,32 Studia stacjonarne Informatyka 4,21 Mechanika i Budowa Maszyn 4,18 Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn 4,13 Energetyka 4,12 Inżynieria Biomedyczna 3,99 Informatyka 3,94 Studia stacjonarne Mechatronika 3,86 *tylko w przypadku studiów doktorancki 23

24 III. Wnioski Na podstawie analizy przeprowadzonej ankietyzacji wyciągnięto następujące wnioski: 1. Do ankietyzacji przystąpiło niespełna 1/3 studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. 2. Najwyżej (najwięcej pozytywnych odpowiedzi) pracę dziekanatu ocenili studenci studiów stacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn EFE. Jednakże do badania z tego kierunku studiów przystąpiło zaledwie 2 studentów tego kierunku. 3. Biorąc pod uwagę stosunek procentowy pozytywnych odpowiedzi do negatywnych to studenci studiów doktoranckich ocenili pracę dziekanatu najwyżej oddając najwięcej pozytywnych opinii. 4. Pracę dziekanatu ocenili również wysoko studenci studiów niestacjonarnych na kierunku Energetyka. Ponad 9 ankietyzowanych studentów tego kierunku była za pozytywnymi ocenami w pytaniach zamkniętych. 5. Najwięcej negatywnych ocen przydzielili studenci studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika. 26,14% biorących udział w badaniu studentów z tego kierunku było za negatywnymi ocenami w pytaniach zamkniętych. 6. Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna również oddali dużą ilość negatywnych ocen. Negatywne oceny w pytaniach zamkniętych oddało 24,76% ankietyzowanych studentów z tego kierunku. 7. Najwyżej (największa średnia) ocenione zostało przez studentów pytanie 2 w ankiecie. Średnia odpowiedzi z tego pytania wyniosła 4, Najniżej (najmniejsza średnia) ocenione zostało przez studentów pytanie 7. Średnia z tego pytania wynosi 3, Biorąc pod uwagę średnią ocen w skali od 2 do 5 to studenci studiów doktoranckich ocenili pracę dziekanatu najwyżej. 10. Natomiast studenci studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika ocenili pracę dziekanatu najniżej. 11. Ankietowani studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich w pytaniach otwartych zwracali uwagę na: zmianę godzin pracy dziekanatu ( praca dziekanatu w środy, wcześniejsze godziny otwarcia dziekanatu oraz wydłużenie jego czasu pracy), milsza i rzetelniejsza obsługa studentów, zlikwidowanie kolejek przed dziekanatem (wprowadzenie numerków), elektroniczny indeks, załatwianie spraw przez system USOS. 12. Ankietowani studenci studiów niestacjonarnych w pytaniach otwartych zwrócili uwagę na: zmianę godzin pracy dziekanatu (dziekanat czynny w środy i niedziele). 13. Osiemnastu badanych studentów (10,58% wskazań) w tym studenci na kierunkach Mechatronika, Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn (studia stacjonarne) oraz studenci studiów niestacjonarnych w pytaniu otwartym stwierdzili, że dziekanat działa prawidłowo. 14. Ogólna średnia dziekanatu (wg wszystkich respondentów) w pytaniach 1-7 (skala od 2 do 5) wynosi 4,21. 24

25 Zakończenie Niniejszy raport jest efektem pracy Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Zawarte w nim dane dają informacje o opinii studentów odnośnie pracy dziekanatów na Wydziale. Wyniki te mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania dziekanatów w nieprawidłowościach wskazywanych przez respondentów w raporcie. Ankietyzacja tego typu została przeprowadzona po raz pierwszy na Wydziale. Przeprowadzenie kolejnej ankietyzacji w przyszłym roku akademickim pozwoli na porównanie uzyskanych wyników. 25

26 Spis tabel Tabela 1. Udział studentów studiów stacjonarnych uczestniczących w badaniu z poszczególnego kierunków studiów... 5 Tabela 2. Udział studentów studiów niestacjonarnych uczestniczących w badaniu z poszczególnego kierunków studiów... 5 Tabela 3. Udział studentów studiów doktoranckich uczestniczących w badaniu z poszczególnych dyscyplin naukowych... 6 Tabela 4. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn EFE... 8 Tabela 5. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Energetyka... 9 Tabela 6. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka Tabela 7. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna Tabela 8. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Matematyka Tabela 9. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika Tabela 10. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Tabela 11. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Energetyka Tabela 12. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka Tabela 13. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

27 Tabela 14. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika Tabela 15. Charakterystyka odpowiedzi pozytywnych ocen (skala 4 i 5) oraz negatywnych (skala 2 i 3) odnośnie oceny pracy dziekanatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej z podziałem na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich w dyscyplinach naukowych (Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika) Tabela 16. Ranking według średniej oceny (skala od 2 do 5) uzyskanej dla poszczególnych pytań Tabela 17.. Ranking według średniej z ocen (skala od 2 do 5) uzyskanych w poszczególnym kierunku studiów Spis rysunków Rysunek 1. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn EFE... 8 Rysunek 2. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Energetyka... 9 Rysunek 3. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka Rysunek 4. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Biomedyczna Rysunek 5. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Matematyka Rysunek 6. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika Rysunek 7. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rysunek 8. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Energetyka

28 Rysunek 9. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka Rysunek 10. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rysunek 11. Odpowiedzi na pytania 1-7 studentów studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika Rysunek 12. Charakterystyka odpowiedzi pozytywnych ocen (skala 4 i 5) oraz negatywnych (skala 2 i 3) odnośnie oceny pracy dziekanatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej z podziałem na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich w dyscyplinach naukowych (Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka, Mechanika) Rysunek 13. Ranking według średniej oceny (skala od 2 do 5) uzyskanej dla poszczególnych pytań Rysunek 14. Ranking według średniej oceny (skala od 2 do 5) uzyskanej dla poszczególnego kierunku studiów

29 Załączniki Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety oceny pracy dziekanatów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ankieta jest anonimowa. Wypełniając ten kwestionariusz ankiety przyczyniasz się do ciągłego doskonalenia procesu kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Prawidłową odpowiedź proszę wskazać zaznaczając X w odpowiednim polu. Skala oceny od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, 5-ocenę najwyższą. 29

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 URZĄD GMINY MIASTKOWO Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 Miastkowo 2013 Spis treści: 1. Wstęp.3 2. Metryka.4 4. Sieć szkół.5 5. Kadra Nauczycielska..6 6. Doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku Raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Sanoku w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 1 do Raportu z Ewaluacji Analiza ankiet dla rodziców przedszkola.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową.

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową. Regulamin zajęć specjalistycznego kursu naukowo-technicznego języka angielskiego dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna 1 Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne I. Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 95/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. UAKTUALNIENIE do 2016

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. UAKTUALNIENIE do 2016 Za cznik nr 2 do Decyzji Dziekana WME nr 591 z dnia18.12.2006r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ UAKTUALNIENIE do 2016 Warszawa 2006 Wydano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Strona:1/5 P-RAr-6-3 TRYB I ZASADY WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Strona:2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 czerwca 2014 r. KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego A) Program naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (Fundacji NBP) jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/11 /03 /2015 Katowice,dnia 3 kwietnia 2015 r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne 1 lutego 2012 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Stypendialnego. Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja. w Bydgoszczy (tekst jednolity)

Regulamin Systemu Stypendialnego. Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja. w Bydgoszczy (tekst jednolity) Regulamin Systemu Stypendialnego Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja w Bydgoszczy (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) Systemu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. 2. Procedura hospitacji studenckich praktyk zawodowych.

Organizacja studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. 2. Procedura hospitacji studenckich praktyk zawodowych. Organizacja studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki 1. Zasady odbywania praktyk zawodowych. 2. Procedura hospitacji studenckich praktyk zawodowych. 3. Sprawozdanie Wydziałowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wartość brutto:...zł, (słownie złotych brutto:. ).

FORMULARZ OFERTY. Wartość brutto:...zł, (słownie złotych brutto:. ). /Pieczęć adresowa / Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ja/my*, niżej podpisany/ni,...... działając w imieniu i na rzecz : NIP...REGON... Nr telefonu.../faksu... Adres e-mail do korespondencji:...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2013/2014. Rektor Collegium Masoviense

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2013/2014. Rektor Collegium Masoviense Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Collegium Masoviense - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z dnia 06.01.2012 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Antyplagiatowego w Collegium Masoviense- Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Nazwa Wykonawcy Adres firmy Adres korespondencyjny. Nr tel. (kontaktowego) Nr faks

Formularz oferty. Nazwa Wykonawcy Adres firmy Adres korespondencyjny. Nr tel. (kontaktowego) Nr faks PI13/17/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ... (miejscowość i data) Formularz oferty Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym nr PI13/17/2016, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DATA... NAZWA WYKONAWCY... SIEDZIBA... Telefon... Fax...

FORMULARZ OFERTOWY. DATA... NAZWA WYKONAWCY... SIEDZIBA... Telefon... Fax... pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY DATA... NAZWA WYKONAWCY...... SIEDZIBA...... Telefon... Fax... 1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym poniżej 4.845.000 Euro na realizację

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Celem badania było pozyskanie informacji wśród pracodawców na temat czynników oraz barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w firmach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin przyznawania. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Wewnętrzny regulamin przyznawania. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce Wewnętrzny regulamin przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w semestrze zimowym 2012/2013 1) Stypendia Rektora za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Program Nowy Sącz: Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speaker a oraz świadczenie usługi tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 23 60, fax +48 61 665 23 63 www.wbmiz.put.poznan.pl, e-mail: office_dmef@put.poznan.pl POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo