Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe"

Transkrypt

1 Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43

2 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ cz¹stek œcieralnych oraz nie mo e powodowaæ korozji chemicznej pompy. Konstrukcja Jedno lub dwustopniowe, jednostrumieniowe pompy odœrodkowe blokowe o spiralnej obudowie wg normy DIN Modu³owy system konstrukcji typoszeregów. Wa³ wtykowy pompy oraz wa³ silnika s¹ ze sob¹ sztywno po³¹czone. o yskowanie wa³u pompy w silniku poprzez ³o yska toczne smarowane smarem. y dwustopniowe odpowiadaj¹ swoimi wymiarami zewnêtrzynymi typom jednostopniowym. Obudowa spiralna z odlan¹ stopk¹ mocuj¹c¹. Do ustawienia poziomo lub pionowo, z wy³¹czeniem pozycji z silnikiem w dó³. Dane techniczne Wydajność Wysokość podnoszenia Temperatura pompowanego medium Q do 380 m 3 /h H do 130 m t do 140 C 1) 2) p s Ciśnienie na ssaniu Ciśnienie na króćcu tłocznym w zależności od średnicy 3) dla średnic 24, 30 p d do 16 bar dla średnic 40 p d do 10 bar w zależności od: wersji ilości stopni mechanicznego pompy 1. stopn. p d do 10 bar U3D 2. stopn. p d do 16 bar 4) U3.10K 1. stopn. p d do 16 bar 5) U3.10D 2. stopn. p d do 16 bar 5) Moc zasilania nominalna, kołnierz tłoczny P 0,25 do 37 kw DN d 32 do 150 Króæce Ssawny i t³oczny w jednej linii Ko³nierze: do DN 150 wg DIN 2533 od DN 200 wg DIN 2532 Uszczelnienie wa³u Zrealizowane jest poprzez niech³odzone, nieodci¹ one pojedyncze znormalizowane uszczelnienie mechaniczne w ró nych wersjach materia³owych (wymiary wg DIN wersja K, forma U). Napêd Seryjnie wyposa ane w standardowy trójfazowy silnik asynchroniczny. Mo liwe inne napêdy. Oznaczenie mechanicznego U3D U3.10D 6) U3.10K 6) Materiały, szczegóły konstrukcyjne Klucz materiałowy wg DIN pierścień ślizgowy grafit, impregnowany żywicą B pierścień przeciwny tlenki ceramiczne V Oringi kauczuk etylenowy E części metalowe i sprężny stal chromowoniklowa F z wewnętrznym płukaniem bez dodatkowego otworu w pokrywie obudowy jak U3D lecz pierścień przeciwny z: SiC jak U3.10D lecz z wewnętrznym płukaniem oraz z dodatkowym otworem w pokrywie obudowy 6) mo liwe tylko dla wielkoœci pompy o œrednicy wa³u 24, 30 mm na uszczelnieniu mechanicznym. U 1) dla wody, przy innych mediach mog¹ byæ temperatury graniczne inne 2) ciœnienie na ssaniu plus max. ciœnienie wytwarzane przez pompê nie mog¹ przekraczaæ max. ciœnienia dopuszczalnego 3) przyporz¹dkowanie wielkoœci pompy/œrednicy wa³u na uszcz. mechanicznym patrz dalsze strony 4) przy ciœnieniu na ssaniu powy ej 5bar nale y zastosowaæ uszczelnienie typu U3.10D wzgl. U3.10.K 5) dla temp. medium powy ej 120 C zmienia siê max. dopuszczalne ciœnienie w pompie jak na poni szym wykresie 44

3 Wymienialnoœæ czêœci Tabela na nast. stronie pokazuje mo liwe kombinacje wymienialnoœci czêœci pomp typu NI. Modu³owa budowa pomp redukuje iloœæ czêœci zamiennych. Napêd Seryjnie wyposa ane w znormalizowany trójfazowy silnik asynchroniczny w wersji IM V1 o stopniu ochrony IP55 z ³o yskiem sta³ym wg normy IEC, klasa izolacyjna F. Moce i wymiary silników wg normy DIN Dla mocy do 2,2kW zasilanie 220/380V od 3kW 380/660V Uwaga: silniki dostarczana przez klienta musz¹ równie posiadaæ ³o ysko sta³e! Demonta jednostki napêdowej Przy demonta u jednostki napêdowej, obudowa spiralna pompy i roroci¹g nie musz¹ byæ demontowane. Króæce dodatkowe Nastêpuj¹ce króæce s¹ standardowo w ka dej pompie FD opró nianie FF 1) nape³nianie PM2 pomiar ciœnienia 1) króciec FF nie dostêpny dla pomp wielkoœci i 2/25200; nape³nianie mo liwe króæcem PM2 Oznaczenie typu NB / 01 / 180 U3D W3 38 / Wielkoœæ 2) Œrednica nominalna króæca t³ocznego Œrednica nominalna wirnika Numer hydrauliki wirnika Rzeczywista œrednica wirnika 2) wa³u Wersja materia³owa Œrednica otworu w wale wtykowym do monta u silnika napêdowego Œrednica zewnêtrzna klosza napêdowego wzgl. œrednica ko³nierza silnika napêdowego 2) dla wersji dwustopniowych œrednica wirnika odnosi siê do œrednicy wirnika drugiego stopnia Materia³y Nazwa elementu Nr części Materiał 1. stopn. 2. stopn. W 3 W 18 W 19 Obudowa spiralna GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Wirnik GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Wirnik 1. stopień GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Wirnik 2. stopień GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Kierownica GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Obudowa stopnia GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Pokrywa obudowy GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Wał wtykowy X5CrNiMo / X5CrNiMo / X5CrNiMo / 16MnCrS 3) 16MnCrS 3) 16MnCrS 3) Napęd GG25 GG25 GG25 Pierścień pośredni GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Pierścień pośredni GG25 lub stal GG25 lub stal GG25 lub stal Tuleja dystansowa GCCuSn 12 GCCuSn 12 GG25 Nakrętka wirnika X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi stal Podkładka sprężynująca X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi stal Klin X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi ) czêœæ stykaj¹ca siê z medium ze stali X5 CrNiMo ; od strony silnika ze stali 16MNCrS 5 45

4 Wymienialnoœæ czêœci Czêœci zamieszczone w tabeli posiadaj¹ce takie same numery w kolumnach s¹ czêœciami wymiennymi. mm Wielkość pompy Obudowa spiralna Wirnik stopn. Wirnik 2. stopn. Kierownica Obudowa stopnia Pokrywa pośrednia Obudowa 2 Wał wtykowy Napęd Pierścień pośredni Przyporządkowanie do poszczególnych wielkości jest zależne od obrotów, mocy silnika i wersji silnika stopn. 2/ / / / /3019 2/3024 2/3028 2/3038 2/3042 2/3048 2/

5 Charakterystyki n = /min n = /min Dok³adne charakterystyki poszczególnych typów na yczenie. 47

6 Przekroje dla pompy wielkoœci o œrednicy wa³u 16 Uszczelnienie wa³u: mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone Oznaczenie: U3D Nazwa Nr Obudowa spiralna.01 Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Wał wtykowy Wirnik Napęd Uszczelka płaska Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Uszczelnienie mechaniczne Podkładka Nit Osłona Silnik kołnierzowy Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba z łbem cylindr Mocowanie ochrony przed dotykiem (DIN 31001) na kloszu napêdowym Uszczelnienie pierœcieniem œlizgowym, nieodci¹ one, niech³odzone U3.10K Króćce FD FF PM2 Opróżnianie Napełnianie Miernik ciśnienia 48

7 Przekroje dla pompy 1. stopniowej o œrednicy wa³u 24 i 30 Uszczelnienie wa³u: mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone Oznaczenie: U3D Uszczelnienie pierœcieniem œlizgowym, nieodci¹ one, niech³odzone U3.10K Wykonanie z pierœcieniem poœrednim, wielkoœci 40 i 50 Dla œrednicy wa³u 24 Pompa 2. stopniowa o œrednicy wa³u 30, uszczelnienie mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone U3D i U3.10D Nazwa Nr Obudowa spiralna.01 Obudowa stopnia Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Kierownica Wał wtykowy Wał wtykowy Wirnik Wirnik 1. stopnia Wirnik 2. stopnia Napęd Uszczelka płaska Uszczelka płaska Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Oring Uszczelnienie mechaniczne Pierścień pośredni Pierścień gwintowany Tuleja dystansowa Podkładka Nit Osłona Silnik kołnierzowy Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba Śruba z łbem cylindr Narętka Nakrętka wirnika Pierścień sprężynujący Klin Klin Tabliczka znamionowa Króćce FD Opróżnianie FF Napełnianie PM2 Miernik ciśnienia Mocowanie ochrony przed dotykiem (DIN 31001) na kloszu napêdowym Wersja wykonania pokrywy obudowy dla wielkoœci 2/40 oraz 2/50 49

8 Przekroje dla pomp o œrednicy wa³u 40 Uszczelnienie wa³u: mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone Oznaczenie: U3D Mocowanie ochrony przed dotykiem (DIN 31001) na kloszu napêdowym Wykonanie z pierœcieniem poœrednim Nazwa Nr Obudowa spiralna.01 Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Wał wtykowy Wirnik Napęd Uszczelka płaska Uszczelka płaska Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Uszczelnienie mechaniczne Pierścień pośredni Pierścień pośredni Tuleja dystansowa Tuleja dystansowa Podkładka Nit Osłona Silnik kołnierzowy Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba z łbem cylindr Śruba z łbem cylindr Nakrętka wirnika Pierścień sprężynujący Klin Tabliczka znamionowa Króćce FD Opróżnianie FF Napełnianie PM2 Miernik ciśnienia 50

9 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 16, 24 i 30 Opróżnianie Króćce Napełnianie Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 16, 24, 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 Króæce dla wielkoœci i 2/25200: FD = G 1/2; FF nie dostêpne, PM2 = G 1/4 Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Kołnierze wg DIN 2533 DN d D bf k g DN s Ilość otworów Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x ,25 0, M / ,25 0, / M ,55 0, / ,25 0, / ,55 0, M / S / ,25 0, / ,55 0, M / S 1, / ,25 0, / ,55 0, / S 1, M /200 90L / L 2, / 71 0,25 0, / ,55 0, / S 1, M /200 90L 1, / L 2, / 80 0,55 0, / S 1, M /200 90L 1, / ,55 0, /200 2/ S 1, / M L 1, / L 2, / Wielkość silnika Wymiar do demontażu 51

10 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x ,55 0, / S / M / L 2, / 80 0,55 0, / S / M / L 2, / 80 0,55 0, /200 2/ S / M / L 2, / 80 0,55 0, / S / M / L 2, / 80 0,55 0, / S 1, / M / L 2, / / S 1, / / M L 2, / / 100 L 2, / / 2/ M / / / 80 0,55 0, / S 1, / M / L 2,2,_ / 80 0,55 0, / S 1, / / M L 2, / / / / L 2, / / M / / / 100 L 2, / / / 2/ M / / / 80 0,55 0, / S 1, / M / L 2, / / Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 52

11 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 30 i 40 Opróżnianie Króćce Napełnianie Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 40 G 3/8 G 3/8 G 3/8 Kołnierze wg DIN 2533 DN d Ilość D bf k g DN s otworów Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x S 1, / / L 2, / M / / / 80 0,55 0, / S 1, / / L 2, M / / / / 90 S 1, / / L 2, / M / / / 100 L 2, / / / M / / / / Wielkość silnika Wymiar do demontażu 53

12 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / / / / M M 18, / 180 L / 200 L / L 2, / / M / / / / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / L 2, / / / M / / / / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / / / / M M 18, / 180 L / 200 L / / / / M M 18, / 180 L / 200 L /400 Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 54

13 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 16, 24 i 30 Opróżnianie Króćce Napełnianie Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 16, 24, 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 Wielkość silnika Moc Kołnierze wg DIN 2533 DN d Ilość D bf k g DN s otworów Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Pompa Wymiary silnika w przybliżeniu, zależne od producenta Przyporz. wał wtykowy/ klosz napędowy patrz str. 45 Kołnierz Stopka [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x 71 0,25 0, / ,75 1, / S 1, / M L 2, / L / / 80 0,75 1, / S 1, / L 2, M / / / 80 0,75 1, / S 1, / L 2, / M / / 7, / 80 0,75 1, / S 1, / L 2, / M / / 7, / 90 S 1, / L 2, / / M / 7, / / Wymiar do demontażu 55

14 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x L 2, / / / M , / / / / / M12 7, / / / 7, / 2/ M / / / / M12 7, / / / / , / M / / / / 7, / / 2/ M / / 200 L / / / , M / / / / / 7, / M / / / 200 L /400 7, / / M / / 200 L / / / 2/ M / 200 L / / / , / M / / / Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 56

15 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 30 i 40 Opróżnianie Króćce Napełnianie Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 40 G 3/8 G 3/8 G 3/8 Kołnierze wg DIN 2533 DN d Ilość D bf k g DN s otworów Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x / , / / M / / 200 L /400 7, / / M /? / 200 L / / / 2/ M / 200 L / / , / / M / / 200 L /400 7, / / M / / 200 L /400 Wielkość silnika Wymiar do demontażu 57

16 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x / 7, / / M / / L /400 7, / / M / / 200 L / / M / 200 L / / / M / 200 L / / / M / 200 L /400 Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 58

Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 45 Zastosowanie Do tłoczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ługów, wody gorącej. Medium nie może zawierać

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym w wersji inline

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym w wersji inline Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym w wersji inline Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe PN 16 oraz PN 25 do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 207 C

Pompy wirowe odœrodkowe PN 16 oraz PN 25 do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 207 C Pompy wirowe odœrodkowe PN 16 oraz PN 25 do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 207 C Typ NTWH/CTWH na p³ycie monta owej Typ NBWH/CBWH w wersji blokowej Typ NIWH/CIWH w wersji inline

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline 29 Zastosowania Do t³oczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciep³a (DIN 4754). Media te nie mog¹ byæ agresywne chemicznie

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN 733

Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN 733 Pompy wirowe odśrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN 733 GAA Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37500 Jarosław, tel. 166210891 fax 166210892 5 Zastosowanie Do tłoczenia wody czystej, zanieczyszczonej,

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe wysokociśnieniowe

Pompy odśrodkowe wielostopniowe wysokociśnieniowe Pompy odśrodkowe wielostopniowe wysokociśnieniowe 63 Zastosowania Do pompowania mediów czystych nie posiadających właściwości ścieralnych oraz do mediów nie wchodzących w reakcje z materiałami pompy. Główne

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia mediów nieagresywnych i agresywnych, czystych i zawieraj¹cych cz¹stki sta³e, zimnych lub gor¹cych, tak e o podwy szonej lepkoœci

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

GAA - Lobex. Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation

GAA - Lobex. Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation ul. Poniatowskiego 53 37500 JAROS AW http:// gruppe anlagen automation GAA Lobex Sp. z o.o. tel. 166210891, fax 166210892 email: Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania Spis treœci Pompy wirowe

Bardziej szczegółowo

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm POMPY TYPU Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm H ZASTOSOWANIE Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C Zastosowania Do t³oczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciep³a (DIN 75). Media te nie mog¹ byæ agresywne chemicznie oraz nie

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL 01/2013 Spis treści SPIS TREŚCI Zastosowanie... Dane techniczne... Konstrukcja... Oznaczenie i struktura indeksu... Wykonanie materiałowe...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRL

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRL Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRL Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, w szczególnoœci oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL

Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL Ogólnie Zastosowanie Pompy standardowe DICKOW typu NKL, zgodne z EN 733, są pompami jednostopniowymi, jednoprzepływowymi, z korpusem spiralnym, z wlotem w osi

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe in line typu OPF

Pompy pionowe in line typu OPF Pompy pionowe in line typu OPF 1/16 SPIS TREŚCI Spis treści Zastosowanie... Konstrukcja... Dane robocze... Matriały stosowane w pompach... 3 Struktura oznaczenia wyrobu... Wykonania konstrukcyjne... Kompletność

Bardziej szczegółowo

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350 20 7.5 1.5x45 44 +0.1-0.1 7.5 1.5x45 h 0,01A h 0,03 A 1x45 1,6 1x45 1,6 h 0,03 A 172 155 R5 10 20 h 0,03/Ø70A Ø250 Ø240 r6 Ø215 (Ø70) 50 +0.3 0 Ø50 3,2 b 0,02/Ø55 A 9.5 +0.1 0 1x45 A 1,6 1X45 3,2 Ø65 H7

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwolotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pompy odœrodkowe wielostopniowe wysokociœnieniowe

Pompy odœrodkowe wielostopniowe wysokociœnieniowe Pompy odœrodkowe wielostopniowe wysokociœnieniowe Zastosowania Do pompowania mediów czystych nie posiadaj¹cych w³aœciwoœci œcieralnych oraz do mediów nie wchodz¹cych w reakcje z materia³ami pompy. G³ówne

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym 31 Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i œrodowisku

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max.

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035),

Bardziej szczegółowo

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz)

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz) 7.1. BADU BLOCK SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, która wywodzi się ze standardowej serii pomp Speck a. Niezawodność w ponad 100-letniej tradycji, pozwoliła na wyspecjalizowanie tych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis serii: Wilo-Multivert MVI serii: Wilo-Multivert MVI H/m 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 4.. 8.. 1 2 70.. Wilo-Multivert MVI 50 Hz 95.. 0 0 20 40 60 80 100 120Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Pompa wirowa pozioma typu SHB

Pompa wirowa pozioma typu SHB ASV S tübbe GmbH & Co.KG Holl wieser Straße 5 D 2 602 V lotho Fon +9 (0) 5 7 7 9 Fax + 9 (0) 57 7 9 92 00 www.asvs tuebbe.de contact@asvstuebbe.de Budowa: Pompa wirowa pozioma typu SHB Poziome, jednostopniowe

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze 1) we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C. Pompy przeznaczone są do utrzymywania ciśnienia lub różnicy ciśnień oraz wymuszania

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix VE

Opis serii: Wilo-Helix VE Opis serii: Wilo-Helix VE H/m 240 Wilo-Helix VE 204-5206 200 160 120 80 40 601-619403-418 204-222 1002-1005 1601-1613 2201-2209 3601-3608 5201-5206 0 0 10 20 30 40 50 60 70Q/m³/h Charakterystyki wg ISO

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne Zastosowanie Wykorzystywane do dostarczanie oleju lub smaru do turbin, du ych sprê arek, wielkich przek³adni. Mog¹ byæ wykorzystywane w

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C

Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C Typ CMAT w wersji blokowej Typ CMIT w wersji inline Zastosowanie Do cyrkulacji

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733

Bardziej szczegółowo

SERIA SH POMPY ODŚRODKOWE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L WG NORMY EN DIN ZASTOSOWANIE DOSTĘPNE MODELE WYKAZ MATERIAŁÓW

SERIA SH POMPY ODŚRODKOWE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L WG NORMY EN DIN ZASTOSOWANIE DOSTĘPNE MODELE WYKAZ MATERIAŁÓW SERIA SH POMPY ODŚRODKOWE WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L WG NORMY EN 733 - DIN 24255 Pompy odśrodkowe spawane laserowo. Zaprojektowane do tłoczenia cieczy gorących, zimnych i nieznacznie agresywnych

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL Opis typoszeregu: Wilo-CronoBloc-BL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-glikol

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN / ISO 2858

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN / ISO 2858 Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN 22858 / ISO 2858 Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych

Bardziej szczegółowo

Pompy in-line Typ NCV / NCVL

Pompy in-line Typ NCV / NCVL Pompy in-line Typ NCV / NCVL Ogólnie Pompy in-line DICKOW typ NCV / NCVL zostały zaprojektowane do zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub pokrewnych. Ponieważ pompy są instalowane in-line,

Bardziej szczegółowo

Chemoodporna pompa wirowa typu NM

Chemoodporna pompa wirowa typu NM Chemoodporna pompa wirowa typu NM zgodnie z normami DIN, EN oraz ISO Wielkość: Wydajność Q: Wysokość podnoszenia H: Temperatura pracy t: - 1 do - 00 do 0 m /h do m PE PP PVDF do + 0 C do + 0 C do + C Chemoodporna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POTRÓJNIE EKSCENTRYCZNA PRZEPUSTNICA - ZD Valve

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POTRÓJNIE EKSCENTRYCZNA PRZEPUSTNICA - ZD Valve SPECYFIKACJA TECHNICZNA POTRÓJNIE EKSCENTRYCZNA PRZEPUSTNICA - ZD Valve Z USZCZELNIENIEM METAL/METAL PHUP TERMOCHEM 95-015 Głowno, ul. Łowicka 12 Biuro: ul. Bielawska 3 tel./fax: +48 42 640-56-05, 640-56-96

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN Pompy jednostopniowe z wirnikiem zamkniętym posiadającym łopatki odciążające, do pompowania cieczy agresywnych chemicznie, czystych lub lekko zanieczyszczonych ciałami stałymi

Bardziej szczegółowo

POMPY SPO YWCZE SILNIK

POMPY SPO YWCZE SILNIK typoszereg ROTOR-M ROTOR-M Wyporowa pompa jednośrubowa Jednośrubowa blokowa pompa wyporowa do gęstych i lepkich płynów. Dane techniczne Wydajność Q = 05 do 20 m 3 /godz. Wysokość podnoszenia H = 5 do 60

Bardziej szczegółowo

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etanorm SYT. Zeszyt typoszeregu

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etanorm SYT. Zeszyt typoszeregu Pompa do termooleju/gorącej wody Etanorm SYT Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Etanorm SYT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL

Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL Opis serii: Wilo-CronoBloc-BL Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Do tłoczenia zimnej i gorącej wody (według VDI 2035), niezawierającej substancji ściernych

Bardziej szczegółowo

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE PVM/PVMI/PVMX WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI NORM EN Modele PVM, PVMI i PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez funkcji samozasysania z przyłączami kołnierzowymi

Bardziej szczegółowo

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2 hawle-combiflex E2 PN PN Cechy konstrukcyjne Modułowa armatura AWE-COMBIFEX przystosowana do indywidualnych potrzeb Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca zabudowy, materiałów, kosztów robocizny,

Bardziej szczegółowo

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etabloc SYT/ Etaline SYT. Zeszyt typoszeregu

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etabloc SYT/ Etaline SYT. Zeszyt typoszeregu Pompa do termooleju/gorącej wody Etabloc SYT/ Etaline SYT Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Etabloc SYT/ Etaline SYT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

N, N4. Pompy odśrodkowe zgodne z EN 733. Materiały

N, N4. Pompy odśrodkowe zgodne z EN 733. Materiały /7 N, N Pompy odśrodkowe zgodne z EN 7 udowa Pompy wirowe, jednostopniowe, odśrodkowe, ze ssaniem osiowym, z podparciem wspornikowym łożyska. Nominalne punkty pracy i główne wymiary zgodnie z EN 7. udowa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW Wirnik typu Vortex o podwyższonej sprawności Wybór przyłącza dla PN 6 lub PN 10 Możliwa praca na sucho Kontrolowana komora olejowa Podłączenie kablowe typu gniazdo - wtyczka (MultiFree 10...-100...) Niezależne

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

Pionowe samozasysające pompy bocznokanałowe. Typ WPV

Pionowe samozasysające pompy bocznokanałowe. Typ WPV Pionowe samozasysające pompy bocznokanałowe Typ WPV ZAKRES ZASTOSOWAŃ Pompy bocznokanałowe są samozasysające i przy małych wydatkach i dużych wysokościach podnoszenia pracują bardziej ekonomicznie niż

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy 2-drogowy M1

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Uszczelnienie kuli Dostępne średnice PVC-U EPDM / FPM PTFE DN10 DN50 d16 d63 3/8 2 Typy połączenia zaworu PVC Gniazdo do klejenia Króciec do klejenia Gniazdo

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa . kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa Zastosowanie LKH-110 i LKH-120 są wysokowydajnymi i ekonomicznymi wielostopniowymi pompami odśrodkowymi spełniającymi

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy 2-drogowy M1

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Uszczelnienie kuli Dostępne średnice PP / PVDF EPDM / FPM PTFE DN10 DN50 d16 d63 3/8 2 Typy połączenia zaworu PP Gniazdo do zgrzewania DIN / ASTM / JIS

Bardziej szczegółowo

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE PVM/PVMI/PVMX WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZE ZNAKIEM NORM EN Modele PVM, PVMI oraz PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez samoczynnego zalewania z przyłączami kołnierzowymi lub typu Victualic

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL

Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL Opis serii: Wilo-VeroTwin-DPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 DPL 4 DPL 32 DPL 5 Wilo-VeroTwin-DPL Y /,. DPL 65 DPL 1 DPL 8 5 1 15 2 Q/m³/h Budowa Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem

Bardziej szczegółowo

z siłown. pneumat. Zawór odmulający DN ARI-STEVI BBD 415 Napęd pneumatyczny

z siłown. pneumat. Zawór odmulający DN ARI-STEVI BBD 415 Napęd pneumatyczny Zawór odmulający DN 25-50 ARI-STEVI BBD 415 Napęd pneumatyczny Ciśnienie sterujące maks. 6 bar Opcje: - automatyczny - z napędem ręcznym lewarowym Fig. 415 Cechy: Zwarta budowa Precyzyjne prowadzenie wrzeciona

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix V

Opis serii: Wilo-Helix V Opis serii: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52.. 0 0 10 20 30

Bardziej szczegółowo

NM4, NMS4. Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi

NM4, NMS4. Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi NM, NMS Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi n obr/min Materiały Wykonanie NM, NMS NM, NMS Obudowa pompy Żeliwo rąz Łącznik NM GJL EN Gu Sn EN 9 Łącznik NMS Żeliwo GJL EN Wirnik Żeliwo rąz GJL EN Gu Sn

Bardziej szczegółowo

Pompy samozasysające SVD POMPY SVD SAMOZASYSAJĄCE

Pompy samozasysające SVD POMPY SVD SAMOZASYSAJĄCE POMPY SAMOZASYSAJĄCE SVD Zastosowanie Pompy samozasysające sekcyjne odśrodkowe szeregu SVD są przeznaczone do pompowania wody do picia i wody użytkowej do 90 o C bez zanieczyszczeń mechanicznych. W wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Nr pozycji klienta: Data zamówienia: Liczba: ES Numer dokumentu: 341 Numer pozycji: 400 Ilosc: 1 Data: Stona: 1 / 5

Nr pozycji klienta: Data zamówienia: Liczba: ES Numer dokumentu: 341 Numer pozycji: 400 Ilosc: 1 Data: Stona: 1 / 5 Arkusz danych technicznych Numer pozycji: 400 Stona: 1 / 5 Dane hydrauliczne Zadana wydajnosc Zadana wysokosc Medium tloczone 20,00 m³/h 8,60 m Temperetura otoczenia 20,0 C Temperatura 40,0 C Gęstośćcieczy

Bardziej szczegółowo

Etabloc SYT/ Etaline SYT Zeszyt typoszeregu

Etabloc SYT/ Etaline SYT Zeszyt typoszeregu Pompa do termooleju/gorącej wody Etabloc SYT/ Etaline SYT Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Etabloc SYT/ Etaline SYT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość

Bardziej szczegółowo

MXV-B MXV-B. Pompy pionowe liniowe, wielostopniowe z wirnikami zamkniętymi

MXV-B MXV-B. Pompy pionowe liniowe, wielostopniowe z wirnikami zamkniętymi MXVB Popy pionowe liniowe, wielostopniowe z wirnikai zakniętyi Budowa Popy pionowe, wielostopniowe, z wirnikai zakniętyi, INLINE. Króćce ssawne oraz tłoczne tej saej średnicy uieszczone są w tej saej osi.

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST Rysunek podobny Budowa Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wysokociśnieniowa pompa wirowa Zastosowanie Nawadnianie terenów Zaopatrzenie w wodę/podwyższanie ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Pompy œmig³owe. Typ ALLPRO

Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Pompy œmig³owe. Typ ALLPRO Pompy œmig³owe Zastosowanie Jednostopniowe pompy œmig³owe przeznaczone do suchej zabudowy poziomej lub pionowej poza zbiornikiem. Oczyszczalnie œcieków - pompy recyrkulacyjne (zawracaj¹ce) œcieki bogate

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN / ISO 2858 / ISO 5199

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN / ISO 2858 / ISO 5199 Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199 Zastosowanie Do t³oczenia mediów nieagresywnych i agresywnych chemicznie stosowanych w przemyœle chemicznym, petrochemicznym

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL Opis serii: Wilo-Helix EXCEL H/m Wilo-Helix EXCEL 208-5202 240 200 160 120 80 40 2.. 4.. 6.. 10.. 0 0 16.. 22.. 36.. 10 20 30 40 52.. 50 60 70Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody użytkowej. Rio-Therm N. Karta typoszeregu

Pompy do wody użytkowej. Rio-Therm N. Karta typoszeregu Pompy do wody użytkowej RioTherm N Karta typoszeregu Nota wydawnicza Karta typoszeregu RioTherm N KSB Aktiengesellschaft Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być

Bardziej szczegółowo

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z AISI 304

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z AISI 304 Pompy elektryczne odśrodkowe wielostopniowe pionowe ze stali nierdzewnej AISI 304 ZASTOSOWANIA Uzdatnianie wody Przemysłowe systemy myjące Ogrzewanie i klimatyzacja Dostarczanie wody i podnoszenie ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Przepustnica typ 57 L

Przepustnica typ 57 L AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 5 * 5-4 Wrocław Tel./Fax: +4 7 4 4 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy PDCPD Materiał dysku PP PVDF Uszczelnienia (do

Bardziej szczegółowo

7. POMPY 7.1. POMPY Z PREFILTREM 7.2. POMPY BEZ PREFILTRA

7. POMPY 7.1. POMPY Z PREFILTREM 7.2. POMPY BEZ PREFILTRA 7. 7.1. Z PREFILTREM 7.2. BEZ PREFILTRA STRONA 7.1. Z PREFILTREM Obszar zastosowań: Przetłaczanie wody basenowej w urządzeniach filtrujących, montaż powyżej lub poniżej poziomu wody, max 3m. Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

NRC. Pompy obiegowe in-line. Konstrukcja. Specjalne wykonania dostępne: Przeznaczenie. Materiał. Zakres stosowania. Oznaczenie.

NRC. Pompy obiegowe in-line. Konstrukcja. Specjalne wykonania dostępne: Przeznaczenie. Materiał. Zakres stosowania. Oznaczenie. NRC Konstrukcja Monoblokowe, jedno-wirnikowe pompy odśrodkowe z silnikiem elektrycznym połączone z za pomocą sprzęgła sztywnego. Korpus pompy z przyłączami w jednej osi "in-line", tej samej średnicy Wymiary

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL H/m 60 50 DL 40 DL 32 DL 50 DL 65 DL 80 Wilo-CronoTwin-DL + /,. 40 DL 100 30 20 DL 125 DL 150 DL 200 10 0 0 200 400 600 800 1000Q/m³/h Budowa Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu Pompa obiegowa do filtrów basenowych Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Typ NCT/NMT Ogólnie Pompy zanurzeniowe DICKOW typu NCT dla przemysłu chemicznego są pompami pionowymi z oddzielną rurą tłoczącą. Maksymalna wydajność

Bardziej szczegółowo

Zawór membranowy T4 z aktuatorem pneumatycznym

Zawór membranowy T4 z aktuatorem pneumatycznym Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Dostępne średnice PVC-U / PP / PVDF EPDM / FPM PTFE-EPDM DN15 DN50 d20 d63 ½ 2 Typy połączenia zaworu PVC-U Gniazdo do klejenia DIN / ASTM / JIS Króciec

Bardziej szczegółowo

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV Ogólnie, zakres zastosowań Pompy pionowe, wałowe, zanurzeniowe DICKOW są pompami wirowymi jedno lub wielostopniowymi. Pole pracy pokrywa zakres do 500 m

Bardziej szczegółowo

Zawór upustowy typ 620

Zawór upustowy typ 620 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-18 Wrocław Tel./Fax: +8 71 36 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ 60 Materiał obudowy Materiał gniazda i grzybka

Bardziej szczegółowo

Zasuwa nożowa z uszczelnieniem miękkim PN 10 DN Wykonania standardowe. Zakres zastosowania. Dane eksploatacyjne. Wykonanie materiałowe

Zasuwa nożowa z uszczelnieniem miękkim PN 10 DN Wykonania standardowe. Zakres zastosowania. Dane eksploatacyjne. Wykonanie materiałowe Karta katalogowa 7328.1-61 HERA BD Zasuwa nożowa z uszczelnieniem miękkim dwustronnie uszczelniona z malowaniem epoksydowym PN 10 DN 50-1200 Zakres zastosowania Instalacje przemysłowe-, ścieki-, technika

Bardziej szczegółowo

kyulepszona pompa dla wyższych ciśnień LKHI Pompa odśrodkowa przeznaczona dla ciśnienia wlotu 16 bar

kyulepszona pompa dla wyższych ciśnień LKHI Pompa odśrodkowa przeznaczona dla ciśnienia wlotu 16 bar . kyulepszona pompa dla wyższych ciśnień LKHI Pompa odśrodkowa przeznaczona dla ciśnienia wlotu 16 bar Zastosowanie Pompa LKHI jest wysokowydajną i ekonomiczną pompą odśrodkową, specjalnie zaprojektowaną

Bardziej szczegółowo

Przepustnica 4-mimośrodowa DN65 do DN2500 / PN2,5 do PN160 / klasa 150 do klasa 900

Przepustnica 4-mimośrodowa DN65 do DN2500 / PN2,5 do PN160 / klasa 150 do klasa 900 Przepustnica 4mimośrodowa N do N0 / PN2,5 do PN / klasa 1 do klasa 0 31 37 www.nrgtechnika.pl 1 Przepustnica 4mimośrodowa N do N0 / PN2,5 do PN Zastosowanie Podstawowe zastosowanie: 31 37 Systemy parowe

Bardziej szczegółowo

3.2 HP 114. DANE TECHNICZNE Średnica nominalna: DN 50 - DN 1200 Uszczelnienie metal-metal do DN 800 max. PN 16 WSKAZÓWKI OGÓLNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

3.2 HP 114. DANE TECHNICZNE Średnica nominalna: DN 50 - DN 1200 Uszczelnienie metal-metal do DN 800 max. PN 16 WSKAZÓWKI OGÓLNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DANE TECHNICZNE Średnica nominalna: DN 50 - DN 1200 Uszczelnienie metal-metal do DN 800 max. PN 16 Długość zabudowy: EN 558 rząd 20, opcja: rząd 25 ISO 5752 rząd 20 API 609 tabela 1 Przyłącze kołnierzowe:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

3.1 HP 111 PRZEPUSTNICA HIGH PERFORMANCE TYP HP 111 DANE TECHNICZNE WSKAZÓWKI OGÓLNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

3.1 HP 111 PRZEPUSTNICA HIGH PERFORMANCE TYP HP 111 DANE TECHNICZNE WSKAZÓWKI OGÓLNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DANE TECHNICZNE Średnica nominalna: DN 50 - DN 1200 Uszcz. metal-metal do DN 800 max. PN 16 Długość zabudowy: EN 558 rząd 20, opcja rząd 25 ISO 5752 rząd 20 API 609 tabela 1 Przyłącze kołnierzowe: EN 1092

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM

Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny typ 650 z napędem elektrycznym

Zawór regulacyjny typ 650 z napędem elektrycznym AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-1 Wrocław Tel./Fax: + 71 3 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór regulacyjny typ 50 z napędem elektrycznym Materiał obudowy

Bardziej szczegółowo