RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach Kraków, 25. listopada 2010

2 Metodyka badań Badania ichtiofaunistyczne Badania monitoringowe ryb, minogów i raków występujących w rzekach miasta Kielce wykonano w terminie od maja do października 2010 r. W porozumieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce wytypowano wstępnie 18 stanowisk połowowych zlokalizowanych na 8 ciekach i 2 zbiornikach wodnych w granicach miasta Kielce (Ryc. 1). Ryc. 1. Stanowiska odłowu ryb, minogów i raków na terenie miasta Kielce. Wszystkie cieki charakteryzowały się niewielką szerokością koryta (do 8 m) i głębokością (do 1,5 m; zwykle jednak nie przekraczającą 0,5 m), dlatego zastosowano metodę elektropołowów z wykorzystaniem plecakowego urządzenia połowowego (IUP-12 oraz IG- 600T), zasilanego z akumulatora i generującego prąd stały impulsowy o napięciu V i częstotliwości Hz. W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko elektrotaksji dodatniej ryby, które znajdą się dostatecznie blisko anody (elektrody połowowej), wykonują ruch w jej kierunku, a następnie ulegają elektronarkozie na okres kilkudziesięciu sekund, co pozwala na ich wyłowienie. Połów wykonywany jest przez dwie osoby jedna ogłusza i wyławia ryby za pomocą elektrody połowowej, natomiast druga odławia pozostałe za pomocą zwykłego kasarka (Ryc. 2). 2

3 Ryc. 2. Elektropołowów brodząc po dnie cieku (fot. W. Popek). Ryc. 3. Elektropołów z pontonu na zbiorniku Mójcza (fot. R. Dobrowolski). Na zbiornikach Szydłówek i Mójcza, z uwagi na duże głębokości i powierzchnię lustra wody, posłużono się odłowem z pontonu z zastosowaniem agregatu prądu stałego o mocy 3

4 3,5 kw, przystosowanego do połowu ryb (Ryc. 3). 1 Metoda ta daje zdecydowanie lepsze rezultaty w przypadku głębszych zbiorników o większym lustrze wody. Po odłowieniu, ryby usypiano za pomocą anestetyku (2-fenoksyetanolu) dodawanego do wody, w której przetrzymywano ryby w ilości 2-3 ml na 10 L wody. Zastosowanie anestetyku ułatwia manipulacje rybami oraz minimalizuje odczuwany przez nie stres, co zwiększa przeżywalność w trakcie odłowów. Uśpione ryby oznaczono do gatunku, a następnie mierzono i ważono. Dla każdego stanowiska policzono wskaźnik bioróżnorodności Shannona (H ) 2 : gdzie: S liczba gatunków, p i stosunek liczby osobników i-tego gatunku do wszystkich osobników odłowionych na danym stanowisku. Uzyskane wyniki monitoringu ichtiofaunistycznego porównano z dostępnymi danymi dotyczącymi cieków miasta Łodzi 3,4. Raki odławiano podczas przeprowadzania elektropołowów oraz dodatkowo, starając się wyszukać je w kryjówkach brzegowych (korzenie drzew, burty brzegowej, nawisy z roślinności itp.). Oznaczanie zawartości metali ciężkich w rybach Ryby do oznaczania zawartości metali ciężkich pobrano z 3 stanowisk na rzece Silnicy (1 na Dąbrowie, 2 powyżej zbiornika Szydłówek, 3 na ul. Krakowskiej), 1 na rzece Bobrzy, poniżej ujścia do niej Silnicy (poniżej mostu drogowego na Słowiku) oraz ze zbiornika Mójcza. W każdym z przypadków pobrano próbki 5 ryb spokojnego żeru (płoć Rutilus rutilus z rzek oraz krąp Blicca bjoerkna ze zbiornika Mójcza) oraz 5 ryb drapieżnych (ze wszystkich stanowisk okoń Perca fluviatilis). Wybór ten był podyktowany znanymi z literatury różnicami w akumulacji metali ciężkich w tkankach ryb zależnie od sposobu pobierania pokarmu 5. Oznaczenie zawartości metali ciężkich wyłącznie w której z tych grup mogłoby prowadzić do zafałszowania wyników. Po odłowieniu ryby zostały uśmiercone (kąpiel w roztworze 2-fenoksyetanolu w dawce 2 ml/1 L wody), zważone z dokładnością do 0,1 g, a następnie zamrożone. W laboratorium każda z ryb została zhomogenizowana i zmineralizowana w mieszaninie stężonych kwasów: azotowego HNO 3 i nadchlorowego HClO 4 (3:1 obj.), w temperaturze 200 C. 1 Backiel T., Welcomme R. L. (1980) Guidelines for sampling fish in inland waters. EIFAC Tech. Pap., 33: Shannon C. E. (1948) A mathematical theory of communication. Bell Syst. Tech. J., 27: Kruk A., Spychalski P., Galicka W. (2005) Ichtiofauna miasta Łodzi. Część II. System Sokołówki. Rocz. Nauk. PZW, 18: Kruk A., Szymczak M., Spychalski P. (2003) Ichtiofauna miasta Łodzi. Część I. Dorzecza Jasienia i Łódki. Rocz. Nauk. PZW, 16: Popek W., Klęczar K., Nowak M., Epler P. (2009) Heavy metals concentration in the tissues of perch (Perca fluviatilis) and bleak (Alburnus alburnus) from Czarna Orawa River, Poland. AACL Bioflux 2(2):

5 Stężenie poszczególnych metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) zostało następnie oznaczone metodą płomieniowej absorpcji atomowej (AAS) na spektrofotometrze ATI UNICAM model 929. Dla każdej z próbek wykonano po 2 oznaczenia, a następnie otrzymane wyniki uśredniono. 5

6 Wyniki monitoringu ichtiofaunistycznego Na 18 przebadanych stanowiskach odłowiono 2631 ryb o łącznej masie 54,38 kg. Stwierdzono obecność 24 gatunków ryb, 1 minoga i 1 raka (Tab. 1). Jedyny gatunek raka to niestety rak pręgowany (Orconectes limosus), skorupiak sprowadzony do Europy w XIX w. z wód Ameryki Północnej, uważany obecnie ze niebezpieczny gatunek inwazyjny, zagrażający rodzimym ekosystemom. Jedyny stwierdzony minóg minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) (Ryc. 4) jest gatunkiem rzadkim w wodach Polski, objętym ochroną gatunkową 6 i wpisanym na Polską czerwoną listę w kategorii gatunków zagrożonych wyginięciem (VU) 7. Zidentyfikowane 20 gatunków ryb należy do 6 rodzin: karpiowate (Cyprinidae) 13 gatunków, okoniowate (Percidae) 3, kozowate (Cobitidae) 2, ciernikowate (Gasterosteidae) 1, przylgowate (Balitoridae) 1, szczupakowate (Balitoridae) 1, miętusowate (Lotiidae) 1. Wśród nich stwierdzono 5 gatunków chronionych, 3 narażone na wyginięcie (VU) i 4 gatunki bliskie zagrożenia (NT) (Tab. 1). Wśród nich szczególną uwagę zwracają: piskorz (Misgurnus fossilis), miętus (Lota lota) oraz różanka (Rhodeus amarus) (Ryc. 5-7). Ryc. 4. Minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) z rzeki Sufraganiec (fot. M. Nowak). 6 Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. (2009) Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb stan Chrońmy Przyr. Ojcz., 65(1):

7 Ryc. 5. Piskorz (Misgurnus fossilis) z rzeki Silnicy (fot. A. Klaczak). Ryc. 6. Miętus (Lota lota) z rzeki Bobrza (fot. M. Nowak). Ryc. 7. Różanka (Rhodeus amarus) ze zbiornika Mójcza (fot. M. Nowak). 7

8 Tabela 1. Gatunki raków, minogów i ryb stwierdzone w rzekach miasta Kielce. Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Pochodzenie a Status b Raki (Decapoda) 1 Orconectes limosus Rak pręgowany obcy - Minogi (Cephalaspidomorpha) 1 Eudontomyzon mariae Minóg ukraiński rodzimy VU (*) Ryby (Teleostei) 1 Abramis brama Leszcz rodzimy LC 2 Alburnus alburnus Ukleja rodzimy LC 3 Barbatula barbatula Śliz rodzimy LC (*) 4 Blicca bjoerkna Krąp rodzimy LC 5 Carassius carassius Karaś pospolity rodzimy NT 6 Carassius gibelio Karaś srebrzysty obcy - 7 Cobitis taenia Koza pospolita rodzimy NT (*) 8 Esox lucius Szczupak rodzimy LC 9 Gobio gobio Kiełb krótkowąsy rodzimy LC 10 Gymnocephalus cernua Jazgarz rodzimy LC 11 Leucaspius delineatus Słonecznica rodzimy LC 12 Leuciscus leuciscus Jelec rodzimy NT 13 Leuciscus idus Jaź rodzimy LC 14 Lota lota Miętus rodzimy VU 15 Misgurnus fossilis Piskorz rodzimy VU (*) 16 Perca fluviatilis Okoń rodzimy LC 17 Phoxinus phoxinus Strzebla potokowa rodzimy NT 18 Pungitius pungitius Cierniczek rodzimy LC 19 Rhodeus amarus Różanka obcy VU (*) 20 Rutilus rutilus Płoć rodzimy LC 21 Sander lucioperca Sandacz rodzimy LC 22 Scardinius erythrophthalmus Wzdręga rodzimy LC 23 Squalius cephalus Kleń rodzimy LC 24 Tinca tinca Lin rodzimy LC a Pochodzenie: gatunek obcy lub rodzimy (którego pojawienie się jest związane bezpośrednio lub pośrednio z działalnością człowieka 8 ) b Status ochrony wg Czerwonej listy minogów i ryb 9 : LC gatunki najmniejszej troski, NT gatunki bliskie zagrożenia, VU gatunki narażone na wyginięcie; symbolem (*) oznaczono gatunki objęte ochroną ścisłą ochroną gatunkową (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237) 8 Nowak M., Szczerbik P., Tatoj K., Popek W. (2008) Non-native freshwater fishes in Poland: an overview. AACL Bioflux, 1(2): Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. (2009) Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb stan Chrońmy Przyr. Ojcz., 65(1):

9 Wyniki szczegółowe (1) Rzeka Silnica Stanowisko 1 Stanowisko zlokalizowane na Dąbrowie, powyżej przecięcia rzeki z ul. Warszawską. Rzeka ma tutaj szerokość 2-5 m, płynie urozmaiconym korytem, meandrując pomiędzy drzewami (Ryc. 8). Głębokość wody waha się od 0,1 do 1,2 m. Dno piaszczysto-żwirowe lub piaszczysto-muliste, w zakolach muliste. Na stanowisku tym odłowiono 118 ryb o łącznej masie 6226 g, zaklasyfikowanych do 8 gatunków (Ryc. 8). Jeden gatunek (śliz Barbatula barbatula) (Ryc. 9) podlega ochronie gatunkowej. Współczynnik Shannona (H ) dla tego stanowiska wyniósł 1,85. Ryc. 8. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w Silnicy na stan. 1. Ryc. 9. Śliz (Barbatula barbatula) z rzeki Silnicy (fot. M. Nowak). Stanowisko 2 9

10 Zlokalizowane na Silnicy powyżej zbiornika Szydłówek, w okolicy ogródków działkowych i cmentarza na Piaskach. W tym miejscu wyraźnie widoczny jest wpływ położonego nieco niżej zbiornika Szydłówek, przejawiający się w spowolnieniu nurtu, podniesieniu głębokości wody i silnym zamuleniu dna. Na stanowisku 2 odłowiono 176 osobników o łącznej masie g, zaklasyfikowanych do 9 gatunków (Ryc. 10). Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 1,77. Ryc. 10. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w Silnicy na stan. 2. Ryc. 11. Kiełb krótkowąsy (Gobio gobio) z rzeki Silnicy (fot. M. Nowak). Stanowisko 3 Silnica poniżej ul. Ogrodowej. Koryto w całości uregulowane, wybrukowane. Szerokość 3-4 m, głębokość 0,2-0,6 m. Miejscami zamulenie. Odłowiono 26 ryb o łącznej masie 294 g, 10

11 zaklasyfikowanych do 4 gatunków (Ryc. 12). Współczynnik Shannona (H ) wyniósł na tym stanowisku 1,73 Ryc. 12. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w Silnicy na stan. 3. Stanowisko 4 Silnica poniżej przecięcia z ul. Krakowską. Koryto jest w tym miejscu silnie uregulowane, wyprostowane. Szerokość 3-6 m, głębokość 0,3-0,7 m. Dno żwirowo-kamieniste, miejscami zamulone. Odłowiono 79 osobników o łącznej masie 4499 g, zaklasyfikowanych do 9 gatunków (Ryc. 13). Dwa gatunki stwierdzone na tym stanowisku (śliz Barbatula barbatula i koza pospolita Cobitis taenia Ryc. 14) podlegają całkowitej ochronie gatunkowej. Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 2,80. Ryc. 13. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w Silnicy na stan

12 Ryc. 14. Koza pospolita (Cobitis taenia) z rzeki Silnicy (fot. M. Nowak). Stanowisko 5 Silnica nieco powyżej ujścia do Bobrzy. Szerokość koryta waha się od 4 do 8 m, głębokość od 0,2 do 1,0 m. Dno piaszczysto-muliste, miejscami żwirowe. Odłowiono 97 osobników o łącznej masie 1486 g, zaklasyfikowanych do 11 gatunków (Ryc. 15). Stwierdzono dwa gatunki (śliz Barbatula barbatula i piskorz Misgurnus fossilis) podlegające ochronie gatunkowej. Jest to jedyne stanowiska w Kielcach, na którym potwierdzono występowanie karasia pospolitego Carassius carassius. Współczynnik bioróżnorodności Shannona (H ) wyniósł 2,45. Na stanowisku tym odłowiono również 3 młodociane osobniki raka pręgowanego (Orconectes limosus). Ryc. 15. Względna liczebność i biomasa minogów i ryb odłowionych w Silnicy na stan

13 Ryc. 16. Słonecznica (Leucaspius delineatus) z rzeki Silnicy (fot. M. Nowak). Ryc. 17. Karaś pospolity (Carassius carassius) z rzeki Silnicy (fot. M. Nowak). (2) Rzeka Sufraganiec Stanowisko 1 Stanowisko zlokalizowane w okolicy elektrociepłowni Łazy. Rzeka ma tutaj niewielką szerokość (1,5-3,0 m), a głębokość wody nie przekracza 0,5 m. Dno piaszczysto-żwirowe, z niewielką ilością mułu. Odłowiono 323 osobniki o łącznej masie 588,5 g, zaklasyfikowane do 5 gatunków (Ryc. 18). Stwierdzono dwa gatunki (minóg ukraiński Eudontomyzon mariae i śliz Barbatula barbatula) podlegające ochronie gatunkowej. Ciekawe było 13

14 stwierdzenie tutaj cierniczka Pungitius pungitius (Ryc. 19), ryby rzadkiej w południowej części Polski. Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 1,33. Ryc. 18. Względna liczebność i biomasa minogów i ryb odłowionych w Sufragańcu na stan. 1. Ryc. 19. Cierniczek (Pungitius pungitius) z rzeki Sufraganiec (fot. M. Nowak). Ryc. 20. Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus) z rzeki Sufraganiec (fot. M. Nowak). 14

15 Stanowisko 2 Zlokalizowane na przecięciu rzeki z ul. Piekoszowską (Ryc. 21). Szerokość koryta wynosi w tym miejscu 3-5 m, głębokość do 1,0 m. Dno żwirowo-piaszczyste, miejscami piaszczystomuliste, obecne są duże łachy piachu. Odłowiono 23 osobniki ważące łącznie 106 g, zaklasyfikowane do 4 gatunków (Ryc. 22). Jeden z nich (minóg ukraiński Eudontomyzon mariae) podlega całkowitej ochronie gatunkowej. Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 1,05. Ryc. 21. Rzeka Sufraganiec stan. 2. Widoczne łachy piachu będą siedliskiem minoga ukraińskiego (fot. M. Nowak). Ryc. 22. Względna liczebność i biomasa minogów i ryb odłowionych w Sufragańcu na stan

16 Stanowisko 3 Zlokalizowane na Pietraszkach, nieco powyżej ujścia Sufragańca do Bobrzy. Koryto silnie uregulowane, wyprostowane, o szerokości 4-6 m i głębokości 0,3-1,3 m (Ryc. 23). Dno mulisto-piaszczyste, miejscami piaszczysto-żwirowe, obecne duże łachy piachu. Odłowiono 162 osobniki ważące łącznie 1267,5 g i zaklasyfikowane do 8 gatunków (Ryc. 19). Trzy spośród nich (minóg ukraiński Eudontomyzon mariae, śliz Barbatula barbatula i koza pospolita Cobitis taenia) objęte są całkowitą ochroną gatunkową. Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 2,43. Ryc. 23. Względna liczebność i biomasa minogów i ryb odłowionych w Sufragańcu na stan. 3. Ryc. 24. Kleń (Squalius cephalus) z rzeki Sufraganiec (fot. M. Nowak). Stanowisko 4 Bezimienny lewobrzeżny dopływ Sufragańca w okolicach ul. Piekoszowskiej. Ciek zamieniony w rów melioracyjny, o zupełnie wyregulowanym korycie, wyłożonym płytami betonowymi. Szerokość 1,5-2,0 m, głębokość 0,3-0,5. Stwierdzono obecność zaledwie 3 16

17 gatunków w ilości 156 osobników ważących łącznie 138 g (Ryc. 25). Jeden z nich (śliz Barbatula barbatula) podlega ochronie gatunkowej. Współczynnik bioróżnorodności Shannona (H ) był na tym stanowisku wyjątkowo niski i wynosił 1,34. Ryc. 25. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w dopływie Sufragańca na stan. 4. (3) Rzeka Chodcza Stanowisko zlokalizowane powyżej przecięcia z ul. Ściegiennego. Stwierdzono brak ryb, minogów, jak również raków. (4) Rzeka Bobrza Stanowisko 1 W pobliżu przecięcia z ul. Piekoszowską, niedaleko Górek Szczukowskich. Rzeka płynie tutaj w miarę naturalnym korytem, z urozmaiconym dnem i głębokością wody od 0,3 do 1,2 m. Odłowiono ryb 148 o łącznej masie 4156 g, zaklasyfikowanych do 9 gatunków (Ryc. 26). Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 2,07. Odnotowano obecność chronionego minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae. 17

18 Ryc. 26. Względna liczebność i biomasa minogów i ryb odłowionych w Bobrzy na stan. 1. Stanowisko 2 Położone powyżej mostu drogowego na ul. Za Walcownią. Na odcinku ok. 300 m od mostu w górę biegu rzeki koryto jest w zupełności uregulowane, w przekroju trapezoidalne. Dno wyłożone płytami betonowymi, miejscami silnie zapiaszczone. Obecne są pojedyncze kępy roślinności zanurzonej. Szerokość koryta wynosi ok. 6-8 m, głębokość wody od 0,4 do 0,8 m. Odłowiono 70 ryb o łącznej masie 1282 g, zaklasyfikowane do 6 gatunków. Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 2,18. Ryc. 27. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w Bobrzy na stan. 2. Stanowisko 3 Stanowisko zlokalizowane poniżej mostu drogowego na kieleckim Słowiku. Koryto względnie charakterze, z urozmaiconymi brzegami, dnem piaszczysto-mulistym lub 18

19 piaszczysto-żwirowym i głębokością od 0,3 do 1,5 m. Odłowiono 132 ryby o łącznej masie 3625,5 g, zaklasyfikowane do 10 gatunków (Ryc. 28). Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 2,70. Jest to jedyne stanowisko połowowe, na którym stwierdzono miętusa Lota lota, rybę narażoną na wyginięcie (VU), wymagającą do rozrodu kamienisto-żwirowego dna i chłodnej, dobrze natlenionej wody. Ryc. 28. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w Bobrzy na stan. 3. Ryc. 29. Jaź (Leuciscus idus) z rzeki Bobrzy (fot. M. Nowak). 19

20 Ryc. 30. Jelec (Leuciscus leuciscus) z rzeki Bobrzy (fot. M. Nowak). Ryc. 31. Okoń (Perca fluviatilis) z rzeki Bobrzy (fot. M. Nowak). Ryc. 32. Płoć (Rutilus rutilus) z rzeki Bobrzy (fot. M. Nowak). (5) Rzeka Zagórka 20

21 Niewielki ciek o szerokości koryta od 1 do 2 m i głębokości 0,1 do 0,4 m. Dno piaszczystomuliste, miejscami żwirowo-muliste. Na stanowisku tym nie stwierdzono żadnych ryb, minogów, ani raków. (6) Bezimienny dopływ zbiornika Cedzyna Niewielki ciek o szerokości koryta od 1 do 2,5 m i głębokości wahającej się od 0,1 do 0,5 m. Dno żwirowo-muliste, miejscami piaszczysto-muliste. Stwierdzono obecność tylko dwóch gatunków ryb, w tym jednego chronionego (śliz Barbatula barbatula). Łącznie odłowiono 94 osobniki o masie 381,5 g (Ryc. 33). Współczynnik bioróżnorodności Shannona (H ) wyniósł 0,66 i był najniższy ze wszystkich przebadanych stanowisk. Ryc. 33. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w bezimiennym dopływie zbiornika Cedzyna. (7) Zbiornika zaporowy Szydłówek Odłów przeprowadzano z pontonu w dwóch miejscach w okolicy przystani oraz wyspy przy wpływie do zbiornika rzeki Silnicy. Łącznie odłowem objęto docinek ok m. Odłowiono ogółem 55 osobników o łącznej masie 2913 g, należących do 7 gatunków (Ryc. 34). Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 1,75. Należy zaznaczyć, że jakościowe badania zbiorników wody stojącej są bardzo trudne, głównie ze względu na dużą powierzchnię lustra wody oraz znaczne głębokości. Zapewne i w tym wypadku skuteczność połowu była relatywnie niska. Należy uwzględnić również relacje wędkarzy, donoszących o regularnych połowach karpi (Cyprinus carpio), karasi srebrzystych (Carassius gibelio) oraz sumików, które niedawno oznaczono jako sumiki czarne (Ameiurus melas) gatunek stwierdzony po raz pierwszy w Polsce właśnie w zbiorniku Szydłówek Nowak M., Koščo J., Popek W., Epler P. (2010) First record of the black bullhead Ameiurus melas (Teleostei: Ictaluridae) in Poland. J. Fish Biol., 76(6):

22 Ryc. 34. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w zbiorniku Szydłówek. (8) Zbiornik Mójcza Odłów przeprowadzono z pontonu, opływając wzdłuż brzegów odcinek ok m. Odłowiono 972 osobniki ważące łącznie 3551 g, zaklasyfikowane do 11 gatunków (Ryc. 35). Stwierdzono bardzo liczne występowanie narybku ryb karpiowatych (płoć Rutilus rutilus, krąp Blicca bjoerkna, leszcz Abramis brama oraz różanka Rhodeus amarus) oraz okonia (Perca fluviatilis). Współczynnik Shannona (H ) wyniósł 2,07. W zbiorniku tym odłowiono ponadto jednego dorosłego raka pręgowanego (Orconectes limosus). Należy uwzględnić również uwagi odnoszące się do zbiornika Szydłówek. Ryc. 35. Względna liczebność i biomasa ryb odłowionych w zbiorniku Mójcza. 22

23 Ryc. 36. Lin (Tinca tinca) ze zbiornika Mójcza (fot. M. Nowak). Ryc. 37. Sandacz (Sander lucioperca) ze zbiornika Mójcza (fot. M. Nowak). 23

24 Podsumowanie monitoringu ichtiofaunistycznego W świetle przeprowadzonych badań monitoringowych bioróżnorodność ichtiofauny kieleckich cieków i zbiorników okazała się zaskakująco wysoka. Sieć wód powierzchniowych miasta Kielce zamieszkują co najmniej 24 gatunki ryb, 1 gatunek minoga i 1 gatunek raka. Pod względem bioróżnorodności (najwyższe wartości wskaźnika Shannona H ) największą wartość przedstawia rzeka Bobrza oraz przyujściowy odcinek Silnicy. Z punktu widzenia występowania gatunków o podwyższonym kryterium zagrożenia bardzo wartościowy jest także Sufraganiec i to na całej długości. Występujący tam minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) był stwierdzany na wszystkich trzech stanowiskach odłowu, na 2 i 3 występował nawet relatywnie licznie (jego udział w ogólnej liczbie odłowionych osobników przekraczał odpowiednio 10 i 25%). Dodatkowym walorem tej rzeki jest występowanie cierniczka (Pungitius pungitius) ryby rzadkiej na południu Polski, stwierdzonej w ostatnim czasie na zaledwie kilku stanowiskach w dorzeczu Nidy 11. Wyraźnie zauważalna jest zubożenie i ujednolicenie ichtiofauny na stanowiskach silnie przekształconych przez człowieka (miejski odcinek Silnicy stanowisko 3; niedawno wykonana regulacja Bobrzy stanowisko 2; dopływ Sufragańca oraz dopływ zbiornika Cedzyna). Wskazuje to na negatywny wpływ tego typu działalności antropogenicznej na zespoły zamieszkujących te cieki ryb. Stanowiska te, na których stwierdzono występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków, należy objąć systematycznym monitoringiem ichtiofaunistycznym w celu oszacowania stanu i tendencji zmian w populacjach, co pozwoli na podjęcie skutecznych działań ochronnych dla zachowania unikalnych walorów przyrodniczych. Ponadto w trakcie przeprowadzania monitoringu wytypowano wiele dalszych, potencjalnie cennych przyrodniczo stanowisk (m.in. starorzecza Bobrzy w okolicy Pietraszek, które mogą być ostoją coraz rzadszego karasia pospolitego Carassius carassius oraz zagrożonego piskorza Misgurnus fossilis oraz rzeka Lubrzanka w granicach administracyjnych miasta Kielce, gdzie spodziewane jest występowanie chronionego minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae), które należałoby poddać analogicznej waloryzacji ichtiofaunistycznej w najbliższej przyszłości. Porównując uzyskane wyniki z dostępnymi danymi dotyczącymi ichtiofauny miasta Łodzi 12,13, należy zauważyć, że różnorodność minogów i ryb zamieszkujących rzeki miasta Kielce jest zdecydowanie większa (24 gatunki w Kielcach wobec zaledwie 9 w Łodzi). Na najbogatszych pod względem stanowiskach w Łodzi notowano maksymalnie 6 gatunków, podczas gdy w Kielcach było to niemal dwukrotnie więcej, bo aż 11 gatunków (dolna Silnica i zbiornik Mójcza). Oczywiście jest to po części spowodowane obecnością dwóch zbiorników wody stojącej (Szydłówek i Mójcza), których brak jest w Łodzi. Jednak największe znaczenie ma dolina Bobrzy wraz z dolnymi odcinkami Silnicy i Sufragańca, które charakteryzuje bardzo duża bioróżnorodność. Dodatkowo obecność pewnych zagrożonych lub rzadkich gatunków, jak minóg ukraiński, piskorz, karaś pospolity i 11 Szczerbik P., Nowak M., dane niepublikowane. 12 Kruk A., Spychalski P., Galicka W. (2005) Ichtiofauna miasta Łodzi. Część II. System Sokołówki. Rocz. Nauk. PZW, 18: Kruk A., Szymczak M., Spychalski P. (2003) Ichtiofauna miasta Łodzi. Część I. Dorzecza Jasienia i Łódki. Rocz. Nauk. PZW, 16:

25 różanka, czyni system rzeczny miasta Kielce obszarem cennym z przyrodniczego punktu widzenia i zasługującym na należytą ochronę. Zwłaszcza rzeka Sufraganiec powinna stać się przedmiotem szczególnej troski ze strony władz odpowiedzialnych za ochronę środowiska, z uwagi na wyjątkowo liczne występowanie zagrożonego i podlegającego ochronie gatunkowej minoga ukraińskiego. Gatunek ten wymaga do rozrodu obszarów dna pokrytych żwirem i kamieniami, na których odbywa się tarło. W trakcie większości życia larwalnego (okres kilku-kilkunastu lat) minóg ukraiński potrzebuje niezbędnie dużych łach piachu, w których żyją zagrzebane larwy, odżywiające się w tym czasie detrytusem. Dla obu tych kluczowych momentów cyklu życiowego minoga katastrofalne mogą się okazać wszelkie regulacje cieków skutkujące zwykle zwiększeniem amplitudy zmian poziomu wody i zamuleniem niektórych odcinków. Warto podkreślić, że pod koniec lat 60. XX w. niemal na całej długości Sufragańca występował miętus (Lota lota) 14, obecnie już w tym cieku nienotowany. W przyszłości można by rozważyć możliwość restytucji tego gatunku w wodach Sufragańca, zwłaszcza, że został on stwierdzony w Bobrzy. Zbliżone do minoga wymagania siedliskowe posiada koza pospolita (Cobitis taenia), chroniony gatunek związany również z piaszczystymi lub piaszczysto-mulistymi łachami, stwierdzony nielicznie w dolnym odcinku Sufragańca i Bobrzy. Nieprzemyślane ingerencje hydrotechniczne w korytach rzek mogą spowodować zanik tej i tak już rzadkiej ryby. Podobnie dla ryb reofilnych (jelec Leuciscus leuciscus, jaź Leuciscu idus, kleń Squalius cephalus), wymagających dywersyfikacji koryta rzecznego, poważnym zagrożeniem jest wszelka zabudowa hydrotechniczna cieków, prowadząca do ujednolicenia biotopu i skutkująca zwykle zubożeniem bioróżnorodności. Konkludując, należy stwierdzić, że duża różnorodność biologiczna ichtiofauny kieleckich rzek jest zdecydowanie warta zachowania, dlatego należy do niezbędnego minimum ograniczyć wszelkie ingerencje człowieka w środowisko cieków wodnych i objąć je należytą ochroną. 14 Penczak T. (1971) Materiały do znajomości ichtiofauny dorzecza Nidy. Zesz. Nauk. UŁ, Seria II, 44:

26 Zawartość metali ciężkich w rybach Zawartość metali ciężkich w przebadanych rybach mieściła się w normach Unii Europejskiej (Ryc ). Największe stężenia wszystkich 4 metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) wykryto u ryb, zarówno u ryb spokojnego żeru (krąpi Blicca bjoerkna lub płoci Rutilus rutilus) jak i okoni (Perca fluviatilis), ze zbiornika Mójcza. W przypadku ołowiu (Pb) została w tym zbiorniku przekroczona dopuszczalna norma Unii Europejskiej, wynosząca 0,3 μg/g m.c. (odnotowano 0,623 μg/g u krąpi oraz 0,354 μg/g u okoni). Wartość ta została przekroczona również u płoci z 3 stanowiska na rzece Silnicy. Koncentracje pozostałych metali (Zn, Cu, Cd) były wielokrotnie niższe od dopuszczalnych norm UE i PN. Ryc. 38. Stężenia cynku (Zn) i miedzi (Cu) w rybach z Silnicy (1-3), Bobrzy (4) i Mójczy (5). Ryc. 39. Stężenia kadmu (Cd) i ołowiu (Pb) w rybach z Silnicy (1-3), Bobrzy (4) i Mójczy (5). Wyraźnie widoczny jest wzrost stężenie kadmu (Cd) i ołowiu (Pb) na 3 stanowisku na Silnicy, zwłaszcza w u płoci, nieco mniej u okoni. W miejscu tym wody Silnicy niosą już całość zanieczyszczeń odbieranych z terenu miasta Kielc. Stężenia na kolejnym stanowisku (rzeka Bobrza poniżej ujścia Silnicy) były już nieznacznie mniejsze, prawdopodobnie ze względu na większą objętość niesionej wody i związany z tym efekt rozcieńczenia zanieczyszczeń. 26

27 Porównujący uzyskane wyniki z danymi dostępnymi w najnowszej literaturze, można zauważyć, że przebadane ryby z terenu miasta Kielce są mniej zanieczyszczona metalami ciężkimi niż np. ryby bytujące w rzece Czarnej Orawie 15, Popek W., Klęczar K., Nowak M., Epler P. (2009) Heavy metals concentration in the tissues of perch (Perca fluviatilis) and bleak (Alburnus alburnus) from Czarna Orawa River, Poland. AACL Bioflux, 2(2): Popek W., Nowak M., Popek J., Deptuła S., Epler P. (2008) Heavy metals concentration in tissues of the Eurasian minnow Phoxinus phoxinus from the Czarna Orawa River system, Poland. AACL Bioflux, 1(2):

28 Autorzy: mgr inż. Michał Nowak prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek Przy współpracy: dr inż. Paweł Szczerbik mgr inż. Artur Klaczak mgr inż. Grzegorz Gosiewski inż. Jakub Popek Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ul. Prof. T. Spiczakowa 6, Kraków tel. (+48 12) , fax: (+48 12) mgr inż. Mateusz Malinowski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 28

Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego

Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego 2016 Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego Bogdan Wziątek Minug Pracownia Ekspertyz Rybackich i Przyrodniczych 29.11.2016 Zawartość Metodyka... 3 Wyniki... 5 Połowy agregatem...

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna na obszarach chronionych

Ichtiofauna na obszarach chronionych Ichtiofauna na obszarach chronionych Katarzyna M. Żołnierowicz, Katarzyna Przybylska, Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt: Najwyższymi formami ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 3 WIESŁAW

Bardziej szczegółowo

Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI.

Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI. Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika ntegralności iotycznej do Europejskiego Wskaźnika chtiologicznego EF. Jacek Szlakowski, Paweł uras, Wiesław Wiśniewolski nstytut Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Gdańsk, 16.12.2016r. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych / Polish-Norwegian Research Fund Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Rushing Rivers Poland MP River science for river conservation

Rushing Rivers Poland MP River science for river conservation Rushing Rivers Poland MP River science for river conservation Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce Kwantyfikacja zmian siedlisk ichtiofauny w wyniku prac utrzymaniowych na rzekach

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna cieków prowadz¹cych wodê na terenie Rybackiej Stacji Doœwiadczalnej UR w Krakowie

Ichtiofauna cieków prowadz¹cych wodê na terenie Rybackiej Stacji Doœwiadczalnej UR w Krakowie KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 1 (132)/2013,6 9 Bartosz Bojarski 1, Pawe³ Szczerbik 2, Agnieszka Ludwikowska 1 1 Katedra Hodowli Drobiu, Zwierz¹t Futerkowych i Zoohigieny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

Monitoring objawów drożności przebudowanych zapór na dopływach Raby (listopad 2017)

Monitoring objawów drożności przebudowanych zapór na dopływach Raby (listopad 2017) Monitoring objawów drożności przebudowanych zapór na dopływach Raby (listopad 2017) WSTĘP Dzierżawcy obwodu rybackiego rzeki Raby, obejmującego dopływy: potok Krzczonówka i potok Trzebuńka, od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz

Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz Katedra Hydrobiologii Pracownia Rybactwa Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz Badania ichtiofauny rzek Badania rybostanu rzek prowadzone są jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku Materiały do planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska (PLH 200004) w części dotyczącej ryb Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Instytut Rybactwa Śródlądowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym

Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 7 (5): 347 355, 205 Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym The inventory results on the composi on of ichthyofauna using tradi

Bardziej szczegółowo

10.Assessment of the state of fauna in the catchment area of the Mleczna River in the Radom city in the development area related to the

10.Assessment of the state of fauna in the catchment area of the Mleczna River in the Radom city in the development area related to the 10.Assessment of the state of fauna in the catchment area of the Mleczna River in the Radom city in the development area related to the implementation of the project LIFERADOMKLIMA-PL (LIFE14 CCA/PL/000101).

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2011 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 6578 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków ZAŁĄCZNIK 6 CHARAKTERYSTYKA ICHTIOLOGICZNA ŻUŁAW Obszar Żuław Wiślanych charakteryzuje się bogatą siecią wodną. Jej centralną arterię stanowi Wisła wraz z uchodzącym do Zalewu Wiślanego Nogatem, który

Bardziej szczegółowo

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484)

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Koordynatorzy: Lidia Marszał, Antoni Amirowicz Eksperci: Kukuła Krzysztof, Marszał Lidia Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009-2010. Gatunek występuje

Bardziej szczegółowo

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus Amur biały - Ctenopharyngodon idella Amur biały - 3 sztuki na dobę Boleń - Aspius aspius Boleń 40 cm 3 sztuki Okres ochronny: 01.01-30.04 dobowy limit połowu (łącznie z karpiem, lipieniem, pstrągiem potokowym,

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2013 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 7851 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI NURZEC

GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI NURZEC ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 105 128 GRZEGORZ ZIĘBA*, LIDIA MARSZAŁ, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK, SZYMON TYBULCZUK, ŁUKASZ

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1 Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1.W jakim wieku młodzież niezrzeszona w PZW może wędkować pod opieką wędkarza w ramach jego limitu połowu ryb? a/ do

Bardziej szczegółowo

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r.

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. NAZWA GATUNKOWA WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY LIMIT DOBOWY *(1) AMUR BRZANA stycznia do 3 sztuki do 40 cm 30 czerwca stycznia do 5 sztuk CERTA do 30 cm 30

Bardziej szczegółowo

OCENA SKŁADU I STANU ICHTIOFAUNY NIEWIELKICH CIEKÓW ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ POLSKI PRZY ZASTOSOWANIU EUROPEJSKIEGO WSKAŹNIKA ICHTIOLOGICZNEGO (EFI+)

OCENA SKŁADU I STANU ICHTIOFAUNY NIEWIELKICH CIEKÓW ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ POLSKI PRZY ZASTOSOWANIU EUROPEJSKIEGO WSKAŹNIKA ICHTIOLOGICZNEGO (EFI+) INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS No II/1/2018, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Cracow Branch, pp. 449-463 Commission of Technical Rural Infrastructure DOI:

Bardziej szczegółowo

Biologiczne wymagania ryb jako wytyczne projektowania urządzeń służących ich migracji

Biologiczne wymagania ryb jako wytyczne projektowania urządzeń służących ich migracji Biologiczne wymagania ryb jako wytyczne projektowania urządzeń służących ich migracji Wiesław Wiśniewolski Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu Na początek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. telefonicznie (0 41) 342 18 75. faxem (0 41) 344 40 80. pocztą elektroniczną: drow@sejmik.kielce.pl

Szanowni Państwo. telefonicznie (0 41) 342 18 75. faxem (0 41) 344 40 80. pocztą elektroniczną: drow@sejmik.kielce.pl Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy projekt Wojewódzkiego Programu Ochrony Zasobów dla województwa świętokrzyskiego, nad przygotowaniem którego trwają obecnie prace w Departamencie Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 129 146 DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami ZESTAW A... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej 2. Niszczenie wysokiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ICHTIOFAUNIE DORZECZA SŁUPI W OKRESIE OD 1998 DO 2009 ROKU CHANGES OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE SŁUPIA RIVER SYSTEM BETWEEN YEARS 1998 AND 2009

ZMIANY W ICHTIOFAUNIE DORZECZA SŁUPI W OKRESIE OD 1998 DO 2009 ROKU CHANGES OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE SŁUPIA RIVER SYSTEM BETWEEN YEARS 1998 AND 2009 ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 65-97 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej.

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 2. Charakterystyczna cecha świnki to: a) dolny otwór gębowy o zrogowaciałych wargach, b) kolec

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Robert Gwiazda Instytut Ochrony Przyrody PAN Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony wydry w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą

Program ochrony wydry w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą Program ochrony wydry w Polsce Krajowa strategia gospodarowania wydrą Wydra w Polsce 1. status, ekologia i źródła konfliktów 2. ochrona i przeciwdziałanie konfliktom w gospodarce stawowej Wydra lutra lutra

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI INY FISH FAUNA OF THE INA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI INY FISH FAUNA OF THE INA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 117 149 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_26.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 2008 ROBERT CZERNIAWSKI MAŁGORZATA PILECKA-RAPACZ JÓZEF DOMAGAŁA ANALIZA JAKOŚCIOWA JESIENNEJ ICHTIOFAUNY DOPŁYWÓW DRAWY Qualitative

Bardziej szczegółowo

Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski

Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski Spis treści PRZEDMOWA WODY ŚRÓDLĄDOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA RZEKI ZBIORNIKI ZAPOROWE JEZIORA UWARUNKOWANIA śycia W WODZIE CZYNNIKI ABIOTYCZNE Morfologia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm.

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. ZESTAW D... IMIĘ...... NAZWISKO 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. 2 Która ryba nie jest chroniona prawem? a. koza, b. piskorz, c. jazgarz. 3. Sprężyna zanętowa to:

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2016 1 Opracowanie opiera się na analizie 7 927 rejestrów połowów, zamieszczonych w zezwoleniach

Bardziej szczegółowo

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Flora i Fauna Pienin Monografie Pienińskie 1: 233 237, 2000 Ryby (Pisces) JANUSZ STARMACH Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Treść. Przedstawiono historię badań

Bardziej szczegółowo

MONITORING ICHTIOFAUNY SYSTEMU RZECZNEGO SKRWY PRAWEJ: KONTYNUACJA W LATACH 2010 2011

MONITORING ICHTIOFAUNY SYSTEMU RZECZNEGO SKRWY PRAWEJ: KONTYNUACJA W LATACH 2010 2011 ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2012, t. 25, s. 5 29 MACIEJ JAŻDŻEWSKI *, DAGMARA BŁOŃSKA, LIDIA MARSZAŁ, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, BARTOSZ JANIC,

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON TYBULCZUK

TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON TYBULCZUK ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2007, t. 20, s. 35 81 TADEUSZ PENCZAK*, WANDA GALICKA, ANDRZEJ KRUK, GRZEGORZ ZIĘBA, LIDIA MARSZAŁ, HENRYK KOSZALIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE MAZOWIECKO-ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE Z siedzibą przy Kozienickim Parku Krajobrazowym 26-670 Pionki, ul. Radomska 7, tel./fax: 048 612 34 41, 660 122 608 www.m-sto.most.org. NIP: 796-274-16-83

Bardziej szczegółowo

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Piotr HLIWA, Andrzej MARTYNIAK, Jarosław KRÓL, Piotr GOMUŁKA, Katarzyna STAŃCZAK, Urszula SZYMAŃSKA Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2015 1 Opracowanie opiera się na analizie 7 841 rejestrów połowów, zamieszczonych w zezwoleniach

Bardziej szczegółowo

1. Co stanowi pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego w środowisku naturalnym? 2. Do zwierząt chronionych nie należy: 3. Owadem wodnym jest:

1. Co stanowi pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego w środowisku naturalnym? 2. Do zwierząt chronionych nie należy: 3. Owadem wodnym jest: 1. Co stanowi pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego w środowisku naturalnym? a) owady b) małe rybki c) rośliny 2. Do zwierząt chronionych nie należy: a) niedźwiedź brunatny b) karp c) kozica 3. Owadem wodnym

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny.

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ZESTAW B... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. 2. Nauka o ochronie środowiska: a) ekologia, b) sozologia, c) antropologia 3. Proces ponownego

Bardziej szczegółowo

OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI)

OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI) PLAN OCHRONY OBSZARU NATURA 000 BIESZCZADY OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI) KRAKÓW 04 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonał zespół w składzie: dr hab. Roman Żurek, prof. IOP (IOP PAN)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 1 INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w śabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 07/71/7/24/09

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki...

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki... WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA Region wodny...................................................... Obwód rybacki..................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis wybranych wód, użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie

Opis wybranych wód, użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie Opis wybranych wód, użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie Jezioro Długie w Olsztynie Jezioro położone w zachodniej części Olsztyna. Powierzchnia jeziora wynosi 26,6 ha, głębokość

Bardziej szczegółowo

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ul. Erazma Ciołka 13, Warszawa (

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ul. Erazma Ciołka 13, Warszawa ( Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa (www.nfos.org.pl) Zespół autorski: Krzysztof Zając dr Adrian Smolis Katarzyna Kozyra Tomasz Zając Zgodnie z danymi zawartymi w

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras Ogólne wiadomości z zakresu hodowli ryb karpiowatych Marek Matras Informacje ogólne Pochodzenie karpia (Cyprinus carpio) Pochodzenie karpia koi (Cyprinus carpio) Gatunki ryb hodowane w stawie karpiowym

Bardziej szczegółowo

ZESTAW C. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ...

ZESTAW C. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ... ZESTAW C... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. 2. Sprężyna zanętowa to: a) składnik zanęty gruntowej, b) element zestawu wędki, c) specjalny

Bardziej szczegółowo

1. Kto przede wszystkim powinien dbać o ochronę środowiska? 2. Co to są zbiorniki zaporowe? 3. Najdłuższą rzeką Polski jest:

1. Kto przede wszystkim powinien dbać o ochronę środowiska? 2. Co to są zbiorniki zaporowe? 3. Najdłuższą rzeką Polski jest: 1. Kto przede wszystkim powinien dbać o ochronę środowiska? a) tylko ci, co śmiecą b) ekolodzy c) wszyscy ludzie 2. Co to są zbiorniki zaporowe? a) jeziora powstałe z zatorów wodnych np. zbudowanych przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenach chronionych

Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenach chronionych UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: kolorem czerwonym zaznaczono część koncepcji nie dotyczącą przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na projekt kanalizacji, Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej

Bardziej szczegółowo

THE FISH FAUNA OF SMALL STREAMS EMPTYING INTO THE BALTIC SEA ON THE POLISH COAST

THE FISH FAUNA OF SMALL STREAMS EMPTYING INTO THE BALTIC SEA ON THE POLISH COAST ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 79 96 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA MAŁYCH CIEKÓW POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 3955 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w Żabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 29/2012

Bardziej szczegółowo

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK DARIUSZ PIETRASZEWSKI, SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK DARIUSZ PIETRASZEWSKI, SZYMON TYBULCZUK, MARIUSZ TSZYDEL ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 25 50 LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, TADEUSZ PENCZAK DARIUSZ PIETRASZEWSKI, SZYMON TYBULCZUK,

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY THE FISH FAUNA OF THE OSA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY THE FISH FAUNA OF THE OSA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2012, t. 25, s. 31 47 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OSY

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LIDIA MARSZAŁ*, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, JOANNA GRABOWSKA, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, JUSTYNA GMUR

LIDIA MARSZAŁ*, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, JOANNA GRABOWSKA, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, JUSTYNA GMUR ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 06, t. 19, s. 47 70 LIDIA MARSZAŁ*, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, JOANNA GRABOWSKA, DARIUSZ PIETRASZEWSKI,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja połowów wędkarskich w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Sezon 2017

Rejestracja połowów wędkarskich w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Sezon 2017 Mgr Kamil Dawidowicz Rejestracja połowów wędkarskich w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Sezon 2017 Łódź, 2018 Jeziorsko (Obwód Rybacki War 4) Wprowadzenie W niniejszym opracowaniu zawarto

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2013, tom/volume 26, 99 115 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 5 22 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

ZMIANY JAKOŚCI WODY I STRUKTURY ICHTIOFAUNY RZEKI NIZINNEJ W LATACH

ZMIANY JAKOŚCI WODY I STRUKTURY ICHTIOFAUNY RZEKI NIZINNEJ W LATACH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 145 155 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Zmiany jakości

Bardziej szczegółowo

Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych

Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK *, ŁUKASZ GŁOWACKI, GRZEGORZ ZIĘBA LIDIA MARSZAŁ, WANDA GALICKA, SZYMON TYBULCZUK MARIUSZ TSZYDEL, BARTOSZ JANIC

TADEUSZ PENCZAK *, ŁUKASZ GŁOWACKI, GRZEGORZ ZIĘBA LIDIA MARSZAŁ, WANDA GALICKA, SZYMON TYBULCZUK MARIUSZ TSZYDEL, BARTOSZ JANIC ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2011, t. 24, s. 69 96 TADEUSZ PENCZAK *, ŁUKASZ GŁOWACKI, GRZEGORZ ZIĘBA LIDIA MARSZAŁ, WANDA GALICKA, SZYMON

Bardziej szczegółowo

PZW JAKO PARTNER W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI WODNEJ PAŃSTWA EFEKTY GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ PROWADZONEJ NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ PZW

PZW JAKO PARTNER W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI WODNEJ PAŃSTWA EFEKTY GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ PROWADZONEJ NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ PZW 7 MACIEJ BRUDZIŃSKI PZW JAKO PARTNER W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI WODNEJ PAŃSTWA EFEKTY GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ PROWADZONEJ NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

Bardziej szczegółowo

Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego

Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego ADAM OLSZEWSKI, MICHAŁ GŁÓWKA Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego ADAM OLSZEWSKI, MICHAŁ GŁÓWKA. State of knowledge concerning the ichthyofauna of Kampinos National Park. Parki nar.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity)

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje: 1) zakaz połowu

Bardziej szczegółowo

Badania ichtiofauny w latach dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - jeziora

Badania ichtiofauny w latach dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - jeziora INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy

Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy Katedra Inżynierii Wodnej Akademia Rolnicza w Krakowie Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy Andrzej Strużyński, Wojciech Bartnik Wstęp Długość rzeki Nidy - 151.2

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ANTROPOPRESJI NA PRZEBIEG ZMIAN HYDROMORFOLOGICZNYCH W RZEKACH I POTOKACH GÓRSKICH

WPŁYW ANTROPOPRESJI NA PRZEBIEG ZMIAN HYDROMORFOLOGICZNYCH W RZEKACH I POTOKACH GÓRSKICH XXXIII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HYDRAULIKI Problemy przyrodnicze i ich wpływ na hydraulikę koryt otwartych 26-29 maj 2014 r., Zakopane WPŁYW ANTROPOPRESJI NA PRZEBIEG ZMIAN HYDROMORFOLOGICZNYCH W RZEKACH I

Bardziej szczegółowo

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 4

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 4 Renaturyzacja rzek i ich dolin Wykład 4 - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. - Wpływ antropopresji na cechy dolin rzecznych. - Określenie stanu ekologicznego rzek i stopnia ich

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, WANDA GALICKA, MARIUSZ TSZYDEL, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI

TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, WANDA GALICKA, MARIUSZ TSZYDEL, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 61 89 TADEUSZ PENCZAK *, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, WANDA GALICKA, MARIUSZ TSZYDEL,

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE ICHTHYOFAUNA OF THE REGA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE ICHTHYOFAUNA OF THE REGA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2010, t. 23, s. 51 78 GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA DORZECZA REGI THE

Bardziej szczegółowo

Występowanie różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) i piskorza Misgurnus fossilis (Linné, 1758) w Puszczy Kampinoskiej

Występowanie różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) i piskorza Misgurnus fossilis (Linné, 1758) w Puszczy Kampinoskiej ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (4): 287 292, 2009. Występowanie różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) i piskorza Misgurnus fossilis (Linné, 1758) w Puszczy Kampinoskiej The occurrence of the bi erling

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA CZARNEJ ORAWY FISH FAUNA OF THE POLISH PART OF THE CZARNA ORAWA CATCHMENT

ICHTIOFAUNA POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA CZARNEJ ORAWY FISH FAUNA OF THE POLISH PART OF THE CZARNA ORAWA CATCHMENT ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 51 78 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Pokrycie W sumie zdano 3827 rejestrów z czego: wypełnione 3355 Puste 558 Stanowiło to ok 62% wydanych rejestrów. Presja W sumie wędkarze byli nad wodą 58411

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w 2016 r.

Sprawozdanie z gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w 2016 r. Sprawozdanie z gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w 2016 r. 1. Wody użytkowane przez PZW. Polski Związek Wędkarski użytkował w 2016 r. 219.140 ha wód, (w 2015 r. 219.891 ha). W wyniku przejęcia nowych

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna górnego odcinka Czarnej Hañczy (zlewnia Niemna, pó³nocno-wschodnia Polska)

Ichtiofauna górnego odcinka Czarnej Hañczy (zlewnia Niemna, pó³nocno-wschodnia Polska) KOMUNIKATY RYBACKIE Nr 6 (137)/2013,6 10 ucjan Chybowski, Witold Bia³okoz Zak³ad Rybactwa Jeziorowego, Instytut Rybactwa Œródladowego w Olsztynie Ichtiofauna górnego odcinka Czarnej Hañczy (zlewnia Niemna,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 4 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 4 października 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U. z dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

Rybactwo w jeziorach lobeliowych

Rybactwo w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

JOANNA GRABOWSKA *, MAŁGORZATA JANICKA, NATALIA SZYDŁOWSKA, BARTŁOMIEJ WOCHEŃ, DAGMARA BŁOŃSKA, GRZEGORZ ZIĘBA ICHTIOFAUNA SKRWY LEWEJ I OSETNICY

JOANNA GRABOWSKA *, MAŁGORZATA JANICKA, NATALIA SZYDŁOWSKA, BARTŁOMIEJ WOCHEŃ, DAGMARA BŁOŃSKA, GRZEGORZ ZIĘBA ICHTIOFAUNA SKRWY LEWEJ I OSETNICY ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2017, tom/volume 30, 21 41 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Skutki środowiskowe, skala i skutki prawne prac hydrotechnicznych prowadzonych na rzekach polskich Przemysław Nawrocki

Skutki środowiskowe, skala i skutki prawne prac hydrotechnicznych prowadzonych na rzekach polskich Przemysław Nawrocki Skutki środowiskowe, skala i skutki prawne prac hydrotechnicznych prowadzonych na rzekach polskich Przemysław Nawrocki Seminaryjne posiedzenie Komisji Środowiska Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI BRDY FISH FAUNA OF THE BRDA RIVER SYSTEM

GRZEGORZ RADTKE *, RAFAŁ BERNAŚ, PIOTR DĘBOWSKI, JACEK MORZUCH, MICHAŁ SKÓRA ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI BRDY FISH FAUNA OF THE BRDA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2015, tom/volume 28, 43 84 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Raport z badania terenowego właściwości fizykochemicznych wody w okręgu PZW Opole.

Raport z badania terenowego właściwości fizykochemicznych wody w okręgu PZW Opole. Raport z badania terenowego właściwości fizykochemicznych wody w okręgu PZW Opole. Wykonali studenci Rybactwa II roku UWM w Olsztynie: Julita Jędrzejewska Patryk Szyszka W pierwszej kolejności studenci

Bardziej szczegółowo

ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE KARPIOWATYMI RYBAMI REOFILNYMI

ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE KARPIOWATYMI RYBAMI REOFILNYMI UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 60-66 MIROSŁAW CIEŚLA 1, JERZY ŚLIWIŃSKI 1, RYSZARD WOJDA 1, JAN KOTUSZ 2, MARCIN MIZIELIŃSKI 3 ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP "Pożary" w 2008 roku 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP Pożary w 2008 roku 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM 10B. WYNIKI INWENTARYZACJI RYB W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Michał Główka, Adam Olszewski Wstęp Ryby są jedyną gromadą kręgowców, która do tej pory nie była badana w Kampinoskim Parku Narodowym! Istniały

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1

Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1 Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1 Opracował Sebastian Dąbrowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Diagnoza sytuacji opis

Bardziej szczegółowo

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, MARIUSZ TSZYDEL, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA, TADEUSZ PENCZAK

LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, MARIUSZ TSZYDEL, ŁUKASZ KAPUSTA, WANDA GALICKA, TADEUSZ PENCZAK ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2009, t. 22, s. 87 117 LIDIA MARSZAŁ *, ANDRZEJ KRUK, SZYMON TYBULCZUK, DARIUSZ PIETRASZEWSKI, MARIUSZ TSZYDEL,

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OBRY FISH FAUNA OF THE OBRA RIVER SYSTEM

ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI OBRY FISH FAUNA OF THE OBRA RIVER SYSTEM ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2006, t. 19, s. 524 TADEUSZ PENCZAK*, ANDRZEJ KRUK, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, HENRYK KOSZALIŃSKI, SZYMON

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3052/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 3052/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 3052/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Zarysowanie problemu

1. Wprowadzenie 1.1. Zarysowanie problemu 1. Wprowadzenie 1.1. Zarysowanie problemu Określenie aktualnego stanu cieków i rzek jest niezwykle ważnym zadaniem, które znalazło odzwierciedlenie w ramowym programie polityki wodnej w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 3/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 3/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji połowu ryb na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka

Bardziej szczegółowo