Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego"

Transkrypt

1 2016 Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego Bogdan Wziątek Minug Pracownia Ekspertyz Rybackich i Przyrodniczych

2 Zawartość Metodyka... 3 Wyniki... 5 Połowy agregatem... 5 Połowy zestawem sieci panelowych oraz wontonem o oczku 120mm Wielkość i Kondycja ryb... 8 Omówienie wyników Konkluzja Piśmiennictwo Dokumentacja fotograficzna

3 Metodyka Badania nad stanem ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego prowadzono w dniach listopada Połowy ryb prowadzono przy użyciu agregatu elektrycznego z przystawką prostowniczą oraz dwóch paneli sieci sektorowych o oczku od 10 do 60 mm i jednego wontonu o oczku 120mm. Połowy agregatem przeprowadzono na 5 stanowiskach badawczych o długości 120m, na obu basenach zbiornika. Przy doborze stanowisk uwzględniano różne typy zbiorowisk roślinnych oraz różne formy zagospodarowania brzegu. Połowów dwoma zestawami wontonów panelowych dokonano po uprzednim rozpoznaniu dokonanym echosondą Garmin na obu basenach zbiornika. Czas połowu wynosił 14 godzin od 16 do 6 rano. Miejsca poboru prób przedstawiono na mapie 1. Odłowione agregatem ryby oznaczano do gatunków zliczano oraz mierzono i ważono a następnie uwalniano do wody w miejscu złowienia. W przypadku ryb pozyskanych przy użyciu zestawów panelowych ze względu na uszkodzenia ryby nie mogły zostać uwolnione do wody. Duże osobniki pozyskane wontonem o oczku 120 mm, ze względu na możliwość ich uwolnienia bez powstania poważniejszych uszkodzeń ciała również wypuszczono do wody. Opracowania wyników dokonano w programie komputerowym Statistica Pl Dla oceny stanu kondycji ryb dla gatunków których liczebność w połowach była większa niż 25 osobników wykreślono krzywe zależności wzrostu masy w zależności od długości dla poszczególnych klas wielkości ryb a następnie porównano je z danymi literaturowymi. 3

4 Mapa 1. Miejsca prowadzenia połowów badawczych przy użyciu różnych narzędzi połowu 4

5 Wyniki Łącznie w przeprowadzonych połowach badawczych odłowiono 374 osobników ryb należących do 13 gatunków. Łączna masa odłowionych ryb wyniosła g (Tab. 1). Tabela 1 Skład połowów monitoringowych prowadzonych różnymi narzędziami rybackimi na Jeziorku Czerniakowskim w listopadzie 2016 roku Łącznie Gatunek Karaś srebrzysty Karaś pospolity Lin Krąp Leszcz Wzdręga Płoć Ukleja Słonecznica Szczupak Sandacz Jazgarz Okoń - Nazwa naukowa Carassius auratus gibelio Carassius carassius Tinca tinca Abramis bioerkna Abramis brama Scardinius erhytrophthalmus Rutilus rutilus Alburnus alburnus Leucaspius delineatus Esox lucius Zander lucioperca Gymnocephalus cernnus Perca fluviatilis - N (osobniki) W (g) Połowy agregatem Łącznie agregatem odłowiono 355 ryb należących do 10 gatunków. Najliczniejszą grupę w odłowach stanowiły wzdręga Scardinius erytrophtalmus - 43,38% oraz płoć Rutilus rutilus 37,46% (Rys.1). Także biomasa tych gatunków w odłowie była wysoka odpowiednio 32,5% wzdręga i 22,5% płoć (Rys.2). Na dalszych miejscach znajdowały się leszcz Abramis brama i krąp Abramis bioercna (Rys.1 i 2). Spośród gatunków drapieżnych odnotowano występowanie szczupaka Esox lucius, który stanowił 2,82%. Pod względem biomasy szczupak stanowił 33,4%. W połowach odnotowano bardzo niski udział lina Tinca tinca i karasia pospolitego Carassius carassius. Obydwa gatunki stanowiły mniej niż 1% liczby odłowionych ryb (Rys.1). 5

6 udział procentowy udział procentowy 45,0 43,4 40,0 37,5 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,6 0,3 0,6 5,6 5,9 2,5 2,8 0,8 0,0 Rysunek 1. Udział liczbowy poszczególnych gatunków ryb odłowionych agregatem w Jeziorku Czerniakowskim. 35,0 32,5 33,4 30,0 25,0 22,5 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1,0 0,5 1,0 4,8 4,2 0,1 0,1 Rysunek 2. Udział wagowy poszczególnych gatunków ryb odłowionych agregatem elektrycznym w Jeziorku Czerniakowskim Zdecydowanie mniejszą ilość ryb odłowiono na stanowiskach 1 i 2 - łącznie 54 osobniki. Większa była tam liczebność szczupaka średnio 3,5 osobnika na stanowisko. Na stanowiskach 3, 4, 5 liczebność ryb była zdecydowanie większa bo łącznie odłowiono 304 osobniki. 6

7 Zdecydowanie mniejsza była tu natomiast liczebność szczupaka średnio 2,0 osobnika na stanowisko. Połowy zestawem sieci panelowych oraz wontonem o oczku 120mm. W zestawach sieci panelowych skład połowów różnił się od tych uzyskanych agregatem elektrycznym. W połowach odnotowano siedem gatunków ryb (Tab.2). Tabela 2. Skład połowów badawczych przeprowadzonych zestawem wontonów panelowych i wontonem o oczku 120mm Gatunek Leszcz Krąp Wzdręga Ukleja Szczupak Sandacz Jazgarz Łącznie N (osobniki) % 5,81 40,4 23,1 17,3 5,8 1,9 5,8 100 W (g) , , , ,5 % 6,1 6,2 5,5 1,0 67,6 13,7 <0,1 100 W połowach najliczniej występował krąp - 40,4% oraz wzdręga - 23,1%. Nie odnotowano natomiast płoci, której miejsce zajęła ukleja Alburnus alburnus - 17,3%. Wontonem o oczku 120 mm odłowiono łącznie 3 ryby - dwa osobniki szczupaka oraz jednego osobnika sandacza Sander lucioperca. Niewielka ilość ryb odłowionych narzędziami stawnymi wynikała z terminu realizacji prac - koniec listopada i niskiej temperatury wody w której ryby przejawiały już niewielką aktywność. 7

8 Wielkość i Kondycja ryb Dane odnośnie rozkładu długości i masy odłowionych ryb zestawiono w Tabeli 3. W połowach dominowały ryby małe, których długość całkowita nie przekraczała 15 cm. Stanowiły one około 92,7 % wszystkich odłowionych ryb. Ryby o długości powyżej 15 cm stanowiły głównie gatunki takie jak: szczupak, sandacz, karaś pospolity, i srebrzysty. W odniesieniu do innych gatunków zwłaszcza najliczniej reprezentowanych w odłowie wzdręgi, płoci i krąpia udział osobników powyżej 15 cm długości całkowitej nie przekraczała 5% ogólnej liczby odłowionych ryb. 8

9 Tabela 3 Średnia długość i średnia masa ciała ryb odłowionych różnymi metodami w Jeziorku Czerniakowskim. L - średnia długość całkowita ryby (cm), W - średnia masa ryb w określonej klasie długości (g). Grupowania na poszczególne klasy długości dokonano z użyciem programu Statistica PL. Wzdręga Płoć Krąp Lin Kraś posp. Karaś sr. Leszcz Ukleja Szczupak Sandacz Okoń L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W 6,5 5,5 8,5 6,2 7,5 8,9 12,0 49,0 16, ,5 86,5 7,5 8,0 14,9 22,5 18,5 113,0 62,0 2900,0 7,2 7,5 11,0 13,4 12,5 19, ,9 22,0 136,0 15,5 39,0 35, ,7 23, ,7 22,5 108, ,0 65, ,5 37,3 89, ,0 126,7 9

10 masa całkowita (g) maa całkowita (g) Dla gatunków, których liczebność w odłowie przekraczała 25 osobników wyznaczono zależność pomiędzy wzrostem długości i masy dla oceny stopnia kondycji ryb (Rys. 3 a, b i c) y = 2,8212e 0,1615x R² = 0, długość całkowita (cm) Rysunek 3a. Zależność pomiędzy masą a długością dla wzdregi odłowionej w Jeziorku Czerniakowskim y = 0,6312e 0,2706x R² = 0, długość całkowita (cm) Rysunek 3b. Zależność pomiędzy masą a długością dla płoci odłowionej w Jeziorku Czerniakowskim 10

11 masa całkowita (g) y = 2,6805e 0,1673x R² = 0, długość całkowita (cm) Rysunek 3c. Zależność pomiędzy masą a długością dla krapia odłowionego w Jeziorku Czerniakowskim Porównanie uzyskanych wartości z danymi z literatury (Młyniec 1991, Tadajewska 1991), wskazuje na słaby stan kondycji wszystkich trzech analizowanych gatunków ryb. Dotyczy to zwłaszcza osobników największych wśród których różnice pomiędzy masą określonej klasy długości a parametrem wyznaczonym dla innych zbiorników były najwyższe. Może to wskazywać na słabe warunki pokarmowe lub też przegęszczenie ich populacji z powodu zbyt niskiego udziału drapieżników w strukturze ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego. 11

12 Omówienie wyników Na podstawie przeprowadzonych połowów monitoringowych można wnioskować, że w Jeziorku Czerniakowskim występuje liczna populacja drobnych zooplanktoneżrnych ryb karpiowatych, tworzona głównie przez płoć i wzdręgę oraz krąpia i leszcza. Populacja zwłaszcza płoci i wzdręgi wydaje się być bardzo liczna ponieważ łączna ilość odłowionych ryb tego gatunku wyniosła osobników. Niska wartość współczynnika kondycji wskazuje, że populacje płoci, krąpia i wzdręgi głównych gatunków odłowionych są albo przegęszczone albo też nie znajdują dogodnych warunków do wzrostu ze względu na zbyt ubogą bazę pokarmową lub niską jakość środowiska. Dlatego też konieczna jest redukcja liczebności ich populacji metodami biologicznymi - zarybienia gatunkami drapieżnymi, za wyjątkiem suma. Przeprowadzone połowy badawcze wykazały, że w zbiorniku bardzo niski jest w ichtiofaunie udział gatunków charakterystycznych dla jezior zakolowych do których należy Jeziorko Czerniakowskie jakimi są lin i karaś pospolity. Wskazuje to wyraźnie na niekorzystne zmiany, które zaszły w zespole ichtiofauny zasiedlającej jezioro. Prawdopodobną przyczyną zmian jest antropopresja, a zwłaszcza: - zanieczyszczenie wód, - odwodnienie terenów w zlewni bezpośredniej skutkujące obniżeniem się lustra wody i utratą tarlisk, - kłusownictwo. Za niepokojący objaw należy uznać również znikomy udział w odłowach młodocianych osobników szczupaka (0+). Wyraźnie wskazuje to na niewielką efektywność tarła naturalnego. Większość odłowionych ryb pochodziła zapewne z zarybienia dokonanego w roku 2015, lub też wcześniejszego okresu - osobniki bardzo duże powyżej 2,0kg, kiedy prawdopodobnie poziom wody w zbiorniku był znacznie wyższy (Mapa2). Występowanie szczupaka w zbiorniku jest więc całkowicie uzależnione od działań ochronny czynnej. Jednocześnie wyniki połowów wskazują że baza pokarmowa dla szczupaka jest zasobna o czym świadczy liczebność płoci i wzdręgi w odłowie. Prowadzenie dalszych zarybień zwłaszcza że ich efekty są widoczne w połowach kontrolnych należy więc uznać za celowe. Trudno jest natomiast wnioskować o populacji sandacza zasiedlającej zbiornik ponieważ odłowiony został jedynie jeden osobnik o długości 62 cm i masie 2,9 kg. Na podstawie informacji uzyskanych od wędkarzy można przypuszczać że w Jeziorku 12

13 Czerniakowskim występują też mniejsze ryby tego gatunku jednakże ich liczebność nie jest możliwa do oszacowania. Przeprowadzone połowy badawcze wskazują, że częściowa forma udostępnienia Jeziorka dla celów rekreacji wędkarskiej przynosi pozytywne efekty ponieważ liczebność ryb drapieżnych zwłaszcza szczupaka w części wyłączonej z wędkowania była większa i w przeliczeniu wynosiła 0,03 osobnika na 1m długości linii brzegowej. W części udostępnionej do wędkowania - 0,014 osobnika na 1m długości linii brzegowej. Wyłączony z wędkowania fragment stanowi więc ostoję w której ryby mogą chronić się przed nadmierną presją wędkarską. Natomiast wskazane byłoby zwiększenie nadzoru nad tym fragmentem starorzecza aby zapobiegać przypadkom kłusownictwa wędkarskiego i sieciowego. 13

14 Mapa 2 Lokalizacja historycznych miejsc rozrodu szczupaka, które obecnie na skutek obniżenia poziomu wody utraciły swoje funkcje ekologiczne 14

15 Konkluzja Przeprowadzone badania wskazują, że dla ochrony ekosystemu jeziora wskazane byłoby prowadzenie następujących działań: 1. Dalsze regularne prowadzenie zarybień szczupakiem przy czym wprowadzana dawka materiału zarybieniowego powinna wynosić nie mniej niż sztuk wylęgu żerującego lub też 4000 sztuk narybku letniego lub też 1000 sztuk narybku jesiennego. Zarybienia powinny być prowadzone nie rzadziej niż co dwa lata. 2. Prowadzenie zarybień sandaczem w dawce nie mniej niż 2000 sztuk narybku letniego lub 700 sztuk narybku jesiennego. Podobnie jak w przypadku szczupaka nie rzadziej niż co dwa lata. 3. Prowadzenie zarybień linem w dawce nie mniej niż 50 kg kroczka. Podobnie jak w przypadku szczupaka nie rzadziej niż co dwa lata. 4. Prowadzenie zarybień karasiem pospolitym w dawce nie mniej niż 20 kg kroczka. Podobnie jak w przypadku szczupaka nie rzadziej niż co dwa lata. 5. Prowadzenie badań monitoringowych w okresach nie rzadszych niż co dwa lata, jesienią w roku poprzedzającym zarybienia co pozwoli na ocenę efektów wcześniejszych zarybień i dobór odpowiedniej ilości i wielkości materiału poszczególnych gatunków. 6. Zachowanie dotychczasowego sposobu udostępnienia dla celów rekreacji wędkarskiej czyli wyłączenie z połowów wędkarskich dolnego (poniżej mostu) basenu zbiornika 7. Zwiększenie nadzoru nad częścią wyłączoną z wędkowania celem ochronny zbiornika przed kłusownictwem. 15

16 Piśmiennictwo Młyniec B Płoć. w Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. PWN Warszawa: Młyniec B Wzdręga. w Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. PWN Warszawa: Tadajewska M Krap. w Brylińska M. (red.) Ryby słodkowodne Polski. PWN Warszawa: Szczerbowski J.A Rybactwo śródlądowe. Wydawnictwo IRŚ Olsztyn Wiśniewolski W. Ligęza J Ichthyofauna of selected water bodies and the Vistula River i Warsaw. Fragmenta Faunistica 54(1):

17 Dokumentacja fotograficzna Fot. 1 Połowy agregatm na stanowisku 1 Fot. 2 Szczupak prawdopodobnie w wieku 2+ odłowiony na stanowisku 1. 17

18 Fot. 3 Szczupak, karaś pospolity, płoć i wzdręga odłowione na stanowisku 2 Fot. 4 Liny i leszcz odłowione na stanowisku 3 18

19 Fot. 5 Ryby odłowione na stanowisku 1 zestawem sektorowym Fot. 6 Szczupak odłowiony wontonem o dużym oczku w górnym basenie Jeziorka Czerniakowskiego 19

20 Fot. 7 Sandacz odłowiony wontonem o dużym oczku w górnym basenie Jeziorka Czerniakowskiego 20

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Piotr HLIWA, Andrzej MARTYNIAK, Jarosław KRÓL, Piotr GOMUŁKA, Katarzyna STAŃCZAK, Urszula SZYMAŃSKA Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Gdańsk, 16.12.2016r. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki...

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki... WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA Region wodny...................................................... Obwód rybacki..................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w Żabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 29/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie dokonania oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Brda

Bardziej szczegółowo

Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego.

Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego. Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego. Projekt dotowany przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Opracowanie wykonane przez: dr inż. Bogdan Wziątek

Bardziej szczegółowo

Rybactwo w jeziorach lobeliowych

Rybactwo w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE Arkadiusz Wołos, Andrzej Lirski, Tomasz Czerwiński Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w 2016 r.

Sprawozdanie z gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w 2016 r. Sprawozdanie z gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w 2016 r. 1. Wody użytkowane przez PZW. Polski Związek Wędkarski użytkował w 2016 r. 219.140 ha wód, (w 2015 r. 219.891 ha). W wyniku przejęcia nowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Pokrycie W sumie zdano 3827 rejestrów z czego: wypełnione 3355 Puste 558 Stanowiło to ok 62% wydanych rejestrów. Presja W sumie wędkarze byli nad wodą 58411

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 1 INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w śabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 07/71/7/24/09

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2011 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 6578 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1 Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1.W jakim wieku młodzież niezrzeszona w PZW może wędkować pod opieką wędkarza w ramach jego limitu połowu ryb? a/ do

Bardziej szczegółowo

Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej Tomasz Heese

Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej Tomasz Heese Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej Tomasz Heese Katedra Biologii Środowiskowej Politechnika Koszalińska Powierzchnia 295,1 ha Objętość 16,1

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej.

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 2. Charakterystyczna cecha świnki to: a) dolny otwór gębowy o zrogowaciałych wargach, b) kolec

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2016 1 Opracowanie opiera się na analizie 7 927 rejestrów połowów, zamieszczonych w zezwoleniach

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 3 WIESŁAW

Bardziej szczegółowo

Wpływ kormorana czarnego na stan ichtiofauny Zbiornika Koronowskiego i obwodu rybackiego rzeka Wisła nr 1

Wpływ kormorana czarnego na stan ichtiofauny Zbiornika Koronowskiego i obwodu rybackiego rzeka Wisła nr 1 Wpływ kormorana czarnego na stan ichtiofauny Zbiornika Koronowskiego i obwodu rybackiego rzeka Wisła nr 1 Ekspertyza dotowana przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitoringu połowowego okoni (Perca fluviatilis L., 1758) w Zatoce Pomorskiej w latach dr inż. Sebastian Król

Wyniki monitoringu połowowego okoni (Perca fluviatilis L., 1758) w Zatoce Pomorskiej w latach dr inż. Sebastian Król Wyniki monitoringu połowowego okoni (Perca fluviatilis L., 1758) w Zatoce Pomorskiej w latach 211 214 dr inż. Sebastian Król 1 Okoń (Perca fluviatilis L., 1758) DANE BIOLOGICZNE: długość 2-35 cm, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny

Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych / Polish-Norwegian Research Fund Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny Witold Białokoz i Łucjan Chybowski Zakład Rybactwa Jeziorowego IRS Giżycko

Bardziej szczegółowo

Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych

Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2013 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 7851 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 115/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 115/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 115/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 Zacisze Na podstawie 48 w związku z 47 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja połowów wędkarskich w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Sezon 2017

Rejestracja połowów wędkarskich w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. Sezon 2017 Mgr Kamil Dawidowicz Rejestracja połowów wędkarskich w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Sezon 2017 Łódź, 2018 Jeziorsko (Obwód Rybacki War 4) Wprowadzenie W niniejszym opracowaniu zawarto

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 11/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 11/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 203 Sławków Na podstawie 48 ust 2 w związku z 47 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras Ogólne wiadomości z zakresu hodowli ryb karpiowatych Marek Matras Informacje ogólne Pochodzenie karpia (Cyprinus carpio) Pochodzenie karpia koi (Cyprinus carpio) Gatunki ryb hodowane w stawie karpiowym

Bardziej szczegółowo

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku Materiały do planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska (PLH 200004) w części dotyczącej ryb Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Instytut Rybactwa Śródlądowego

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2015 1 Opracowanie opiera się na analizie 7 841 rejestrów połowów, zamieszczonych w zezwoleniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE Rzeka Odra - Szczecin 2017 Łowisko Sicina w Pyrzycach Okręg PZW w Szczecinie działa w granicach administracyjnych dawnego województwa szczecińskiego. Na

Bardziej szczegółowo

Porównanie struktury zarybień dokonywanych przez okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego

Porównanie struktury zarybień dokonywanych przez okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego 19 Porównanie struktury zarybień dokonywanych przez okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego Maciej Brudziński Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Przed pięcioma laty na konferencji, która obyła

Bardziej szczegółowo

Odłowy rybackie i wędkarskie porównanie wyników jakościowych i ilościowych. Tomasz Czerwiński

Odłowy rybackie i wędkarskie porównanie wyników jakościowych i ilościowych. Tomasz Czerwiński 30 Tomasz Czerwiński Odłowy rybackie i wędkarskie porównanie wyników jakościowych i ilościowych Tomasz Czerwiński Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Wprowadzenie W powszechnej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny.

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ZESTAW B... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. 2. Nauka o ochronie środowiska: a) ekologia, b) sozologia, c) antropologia 3. Proces ponownego

Bardziej szczegółowo

LOL /2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL /2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-12-14/2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Selektywność narzędzi połowu jako element zrównoważonego rybołówstwa i rozważnego zarządzania akwenami na przykładzie opracowania pod tytułem:

Selektywność narzędzi połowu jako element zrównoważonego rybołówstwa i rozważnego zarządzania akwenami na przykładzie opracowania pod tytułem: Selektywność narzędzi połowu jako element zrównoważonego rybołówstwa i rozważnego zarządzania akwenami na przykładzie opracowania pod tytułem: Ocena możliwości poprawy selektywności połowów ryb, realizowanych

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-12-16/2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-12-16/2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-12-16/2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ KRZYWOSZ WPŁYW KORMORANA NA ZASOBY NASZYCH JEZIOR

TADEUSZ KRZYWOSZ WPŁYW KORMORANA NA ZASOBY NASZYCH JEZIOR UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 90-96 TADEUSZ KRZYWOSZ WPŁYW KORMORANA NA ZASOBY NASZYCH JEZIOR Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku ul.

Bardziej szczegółowo

Liczebność kormorana

Liczebność kormorana 97 TADEUSZ KRZYWOSZ, PIOTR TRACZUK WPŁYW KORMORANA I INNYCH ZWIERZĄT DRAPIEŻNYCH NA STAN I PERSPEKTYWY KRAJOWEJ ICHTIOFAUNY Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Zakład Rybactwa

Bardziej szczegółowo

LOL /2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL /2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-12-09/2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Operat urządzeniowy łowiska wędkarskiego dla zbiornika wodnego w miejscowości Żabiny (gm. Rybno)

Operat urządzeniowy łowiska wędkarskiego dla zbiornika wodnego w miejscowości Żabiny (gm. Rybno) Operat urządzeniowy łowiska wędkarskiego dla zbiornika wodnego w miejscowości Żabiny (gm. Rybno) Olsztyn, 15 listopada 2016r. I. ZAKRES OPRACOWANIA I ZAŁOŻENIA METODYCZNE Operat urządzeniowy wykonano na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 13/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 133 Staw CMC Zawiercie Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 118/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 755 Toń

Uchwała nr 118/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 755 Toń Uchwała nr 118/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 755 Toń Na podstawie 48 w związku z 47 pkt 15 Statutu PZW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 19/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce

Uchwała nr 19/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce Uchwała nr 19/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 541 Olszyce Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015 WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015 Obwód rybacki rzeki Warta nr 4 zbiornik Jeziorsko Gatunek ryby Ilość kg Ilość szt. Wartość Uwagi Karp kroczek 11.250 29.050 135.000,- Zielęcice 6.400 kg Zalew

Bardziej szczegółowo

Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięd

Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięd Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych osiągnięd Piotr Gomułka, Jarosław Król Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmiosko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

JANUSZ WRONA WĘDKARSTWO - WPŁYW NA ŚRODOWISKO I POPULACJE RYB

JANUSZ WRONA WĘDKARSTWO - WPŁYW NA ŚRODOWISKO I POPULACJE RYB UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 164-172 JANUSZ WRONA WĘDKARSTWO - WPŁYW NA ŚRODOWISKO I POPULACJE RYB Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Departament Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 646 Gzel Mały

Uchwała nr 14/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 646 Gzel Mały Uchwała nr 14/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 646 Gzel Mały Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring objawów drożności przebudowanych zapór na dopływach Raby (listopad 2017)

Monitoring objawów drożności przebudowanych zapór na dopływach Raby (listopad 2017) Monitoring objawów drożności przebudowanych zapór na dopływach Raby (listopad 2017) WSTĘP Dzierżawcy obwodu rybackiego rzeki Raby, obejmującego dopływy: potok Krzczonówka i potok Trzebuńka, od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim

Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim Piotr Gruszka Tadeusz Krajniak Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim Przegląd aktualnej sytuacji Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Stacja Badawcza w Świnoujściu I. GATUNKI RYB

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA. Maciej Andrzej Wdowczyk

WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA. Maciej Andrzej Wdowczyk UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA Maciej Andrzej Wdowczyk Nr indeksu: 39/2010 Analiza śródleśnego zbiornika wodnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 67/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 67/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 23.11.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 639 Jastrzębie Dolne Na podstawie 48 ust. 2 w związku z 47

Bardziej szczegółowo

Badania ichtiofauny w latach dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - jeziora

Badania ichtiofauny w latach dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - jeziora INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Bardziej szczegółowo

Marian Tomala Gospodarstwo Rybackie Przyborów k/brzeska

Marian Tomala Gospodarstwo Rybackie Przyborów k/brzeska Marian Tomala Gospodarstwo Rybackie Przyborów k/brzeska Siedziba Gospodarstwa Rybackiego PRZYBORÓW Gospodarstwo Rybackie Przyborów kontynuuje ponad 150-letnią tradycję gospodarki stawowej na terenie Małopolski.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach Kraków, 25. listopada 2010 Metodyka badań Badania ichtiofaunistyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 741 14 - ka. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ WOŁOS. 1. Wstęp

ARKADIUSZ WOŁOS. 1. Wstęp UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 102-119 ARKADIUSZ WOŁOS REJESTRCAJA POŁOWÓW WĘDKARSKICH A KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA RACJONALNEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OKRĘGÓW POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 56/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 56/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 09.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 503 Wisła Mała i nr 548 Łącka Grobla Na podstawie 48 w związku

Bardziej szczegółowo

PZW JAKO PARTNER W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI WODNEJ PAŃSTWA EFEKTY GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ PROWADZONEJ NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ PZW

PZW JAKO PARTNER W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI WODNEJ PAŃSTWA EFEKTY GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ PROWADZONEJ NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ PZW 7 MACIEJ BRUDZIŃSKI PZW JAKO PARTNER W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI WODNEJ PAŃSTWA EFEKTY GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ PROWADZONEJ NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 3/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 3/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji połowu ryb na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka

Bardziej szczegółowo

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r.

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. NAZWA GATUNKOWA WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY LIMIT DOBOWY *(1) AMUR BRZANA stycznia do 3 sztuki do 40 cm 30 czerwca stycznia do 5 sztuk CERTA do 30 cm 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr ka

Uchwała nr 7/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr ka Uchwała nr 7/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 741 14-ka Na podstawie 48 ust 2 w związku z 47 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Gospodarstwie Rybackim Mikołajki I. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 5/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 5/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 813 Zalew Pniowiec. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Korzeniec składającego się ze stawu Pilok nr 526 i zbiorników Zalew nr 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Uchwała nr 16/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

ROBERT CZERNIAWSKI *, JÓZEF DOMAGAŁA, MAŁGORZATA PILECKA-RAPACZ, GRZEGORZ KRACZEK, ŁUKASZ SŁUGOCKI, TOMASZ KREPSKI

ROBERT CZERNIAWSKI *, JÓZEF DOMAGAŁA, MAŁGORZATA PILECKA-RAPACZ, GRZEGORZ KRACZEK, ŁUKASZ SŁUGOCKI, TOMASZ KREPSKI ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2015, tom/volume 28, 105 121 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH zagadnienia wodne

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH zagadnienia wodne Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy obszarów Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 i Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 Człopa, 19 grudnia 2013 r. PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego w Sławkowie nr 203 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 3955 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

Restytucja łososia w Polsce

Restytucja łososia w Polsce Restytucja łososia w Polsce Ryszard Bartel Instytut Rybactwa Śródlądowego Zakład Ryb Wędrownych Rutki Zespół do Spraw Zarybiania MRiRW e-mail: gdansk@infish.com.pl ryszard.bartel@wp.pl Troć wiślana (letnia)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 11/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 11/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 406 Bolina II Na podstawie 48 w związku z 47 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA. Karol Dziemiańczyk

WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA. Karol Dziemiańczyk UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁOCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA Studia podyplomowe ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA Karol Dziemiańczyk Nr indeksu: 26/2010 Analiza limnologiczna i ichtiologiczna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim. Andrzej Zyśk Delegatura NIK w Olsztynie Warszawa, r.

Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim. Andrzej Zyśk Delegatura NIK w Olsztynie Warszawa, r. Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim Delegatura NIK w Olsztynie Warszawa, 4.11.2014 r. Cel główny kontroli Ocena realizacji ustawowych zadań na rzecz prowadzenia na

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ WOŁOS, TOMASZ CZERWIŃSKI ZMIANY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO RYBACKIEGO UŻYTKOWANIA JEZIOR W LATACH

ARKADIUSZ WOŁOS, TOMASZ CZERWIŃSKI ZMIANY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO RYBACKIEGO UŻYTKOWANIA JEZIOR W LATACH 19 ARKADIUSZ WOŁOS, TOMASZ CZERWIŃSKI ZMIANY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO RYBACKIEGO UŻYTKOWANIA JEZIOR W LATACH 26-21 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Bardziej szczegółowo

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm.

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. ZESTAW D... IMIĘ...... NAZWISKO 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. 2 Która ryba nie jest chroniona prawem? a. koza, b. piskorz, c. jazgarz. 3. Sprężyna zanętowa to:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 18/2017 w sprawie: ustalenia gospodarza i zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 709 Kamieniec Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY"

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY I WSTĘP REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY" Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO Wydanie 25 Opracował Bogdan Barton Przechlewo, 13 luty 2016 r. 1 Wstęp 1. Dzierżawcą Jeziora Przechlewskiego wyłonionym w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Materiały i metodyka

Wprowadzenie. Materiały i metodyka Wprowadzenie W sezonie 2008 członkowie katowickiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego po raz piętnasty rejestrowali swoje połowy, natomiast działając na zasadzie porozumienia po raz dziewiąty robili

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 3 Poz. 24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lipca 2015 r.

Dziennik Ustaw 3 Poz. 24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lipca 2015 r. Dziennik Ustaw 3 Poz. 24 Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 24) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA

III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA III. 2.4. GOSPODARKA RYBACKO WĘDKARSKA Zasady prowadzenia gospodarki rybackiej na terenie całego kraju regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO BARTOŁTY WIELKIE SEZON 2015/16

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO BARTOŁTY WIELKIE SEZON 2015/16 REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO BARTOŁTY WIELKIE SEZON 2015/16 1. Wstęp 1. Poniższy regulamin stanowi zbiór zasad wędkowania i ochrony zasobów ichtiofauny na wodach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 60/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 112 Łosień

Uchwała nr 60/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 112 Łosień Uchwała nr 60/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 112 Łosień Na podstawie 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKU LICENCYJNYM W KODRĘBIE Gospodarzem łowiska jest uprawniony do prowadzenia gospodarki rybacko wędkarskiej w obwodzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY"

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM MACZUŁY" I WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA BIESZCZADZKICH ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH, A GOSPODARKA RYBACKA I POTRZEBY OCHRONY ŚRODOWISKA

ICHTIOFAUNA BIESZCZADZKICH ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH, A GOSPODARKA RYBACKA I POTRZEBY OCHRONY ŚRODOWISKA doc. dr hab. Wiesław WIŚNIEWOLSKI dr Irena BORZĘCKA mgr Paweł BURAS mgr Paweł PRUS mgr Jacek SZLAKOWSKI INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. St. SAKOWICZA W OLSZTYNIE ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO W śabieńcu

Bardziej szczegółowo

Ryba Ilość sztuk Wymiar ochronny. Węgorz 1 60 cm. Sandacz 1 / co 7 dni / 60 cm

Ryba Ilość sztuk Wymiar ochronny. Węgorz 1 60 cm. Sandacz 1 / co 7 dni / 60 cm KOŁO BESKID POGÓRZE Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący na łowisku w Pogórzu 1.Regulamin niniejszy obowiązuje od 2019 roku do odwołania. 2.Uprawnienia do wędkowania: a) Prawo do amatorskiego

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu w roku raport

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu w roku raport Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu w roku 2008 - raport Informacje ogólne na temat przyjętej metodyki opracowania oraz stanu kompletności danych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2019 r. Poz. 1357 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

LOL /2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL /2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-12-15/2013 P/13/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/13/163 Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 24 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH PODZIAŁ WÓD PUBLICZNYCH 1. Wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, śródlądowe wody powierzchniowe płynące są własnością Skarbu Państwa. Są to wody publiczne

Bardziej szczegółowo

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus Amur biały - Ctenopharyngodon idella Amur biały - 3 sztuki na dobę Boleń - Aspius aspius Boleń 40 cm 3 sztuki Okres ochronny: 01.01-30.04 dobowy limit połowu (łącznie z karpiem, lipieniem, pstrągiem potokowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na terenie zbiornika wodnego Balaton MOSiR CENTRUM w Wodzisławiu Śląskim.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na terenie zbiornika wodnego Balaton MOSiR CENTRUM w Wodzisławiu Śląskim. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na terenie zbiornika wodnego Balaton MOSiR CENTRUM w Wodzisławiu Śląskim. I. Wstęp. II. Prawa wędkującego w wodzie zbiornika Balaton - MOSiR Centrum Wodzisław Śląski.

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS Piotr Konieczka 1, Małgorzata Misztal-Szkudlińska 2, Jacek Namieśnik 1, Piotr

Bardziej szczegółowo