Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych"

Transkrypt

1 Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarzdzania miejscem na dysku i moduł zarzdzania buforami Formaty rekordów i sposoby ich zapisu Rozmieszczenie rekordów w blokach Metody organizacji pliku rekordów Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania Bazy danych (studia dzienne) 2 Model logiczny i fizyczny Model logiczny bazy danych Model fizyczny bazy danych - oparty jest na pojciu pliku i rekordu. Plik obiektu bazy danych składa si z rekordów posiadajcych ten sam format Format rekordu jest list nazw pól z okreleniem ich typów danych. Rekord składa si z wartoci poszczególnych pól. Niektóre pola s wyrónione jako klucz rekordu - ich wartoci jednoznacznie identyfikuj cały rekord. Podstawowe operacje na pliku wstawianie usuwanie modyfikacja wyszukiwanie Operacje na pliku Plik słuy zwykle jako reprezentacja fizyczna jednej tabeli. Ale równie istnieje moliwo pliku jako klastra kilku tabel i wtedy rekordy trzymane w pliku mog mie róny format Bazy danych (studia dzienne) 3 Bazy danych (studia dzienne) 4

2 Mechanizmy składowania Podstawowy mechanizm składowania - noniki danych, na których moe bezporednio operowa procesor np. pami RAM. Mechanizm podstawowy zapewnia zwykle szybki dostp do danych, ala wie si z ograniczon pojemnoci Drugorzdny mechanizm składowania - dyski magnetyczne, dyski optyczne oraz tamy urzdzenia te charkteryzuj si wiksz pojemnosci, mniejszymi kosztami i oferuja wolniejszy dostp do danych ni mechanizm podstawowy. Dane nie mog by przetwarzane bezporednio przez procesor główny Dyski Charakterystyka wykorzystania danych przechowywanych na dysku: dostp swobodny: w oparciu o adres rekordu na dysku mona go przesła do pamici RAM w jednej operacji We-Wy dane s przechowywane i przesyłane w jednostkach nazywanych blokami dyskowymi lub stronami czas dostpu do danych na dysku zalezy od ich połoenia na dysku (cigi ssiadujcych ze sob stron) dy si do tego, aby dane, które s czsto wykorzystywane przez programy, na stałe przebywały w buforach pamici RAM. Operacje odczytu i zapisu bloków na dysku mog by realizowane współbienie. Std opłaca si, aby transakcje uytkowników były realizowane przez system współbienie, a nie sekwencyjnie. Bazy danych (studia dzienne) 5 Bazy danych (studia dzienne) 6 Tamowe urzdzenia pamiciowe Dyskowy model fizyczny Dostp sekwencyjny - aby uzyska dostep do n-tego bloku na tamie najpierw musimy przejrze wczeniejsze n-1 bloków. Nie s przewanie wykorzystywane do przechowywania danych biecych ale do archiwizacji baz danych Atrybut Wiersz (obiekt) Pole Rekord Strona (blok) Relacja Plik Porównanie poj poziomu logicznego i fizycznego Bazy danych (studia dzienne) 7 Bazy danych (studia dzienne) 8

3 Dyskowy model fizyczny gdy rozmiar rekordu jest wikszy ni rozmiar strony, rekord jest dzielony na czci przechowywane na osobnych stronach (najlepiej ssiadujcych na dysku) due obiekty LOB s trzymane w osobnym obszarze przeznaczonym do ich przechowywania w bazie danych, zwykle jako cig ssiednich stron. W rekordach danych znajduj si tylko ich wskaniki jeden plik moe reprezentowa te klaster tabel tzn. powizanie danych z dwóch lub wikszej liczby tabel. Dane w pliku s wówczas umieszczane w oparciu o współny klucz. Bazy danych (studia dzienne) 9 Moduł zarzdzania miejscem na dysku W pliku mamy dwa rodzaje stron: stony z wolnym miejscem do zapisu nowych rekordów strony całkiem lub prawie całkiem zapełnione Zakładamy take, e system ma moliwo rozszerzenia pliku rekordów i alokacji nowych pustych stron. Moduł zarzdzania miejscem na dysku realizuje nastpujce funkcje: odczyt strony zapis strony pobranie strony do zapisu nowego rekordu alokacja cigu stron (połoonych spójnie na dysku) Moduł zarzdzania miejscem na dysku ukrywa szczegóły sprztu i systemu operacyjnego i umoliwia pozostałym modułom traktowanie danych na dysku jako zbioru stron. Bazy danych (studia dzienne) 10 Zarzdzanie buforami danych (w RAM) Moduł zarzdzania buforami danych jest odpowiedzialny za sprowadzanie stron z dysku do puli buforów w pamici RAM. Zapis strony odbywa si w ramce Oprócz puli ramek w pamici RAM s przechowywane: tablica par: <nr_ramki, id_strony> dla kadej ramki: licznik odwoła - ile rónych procesów uywa ramki w danej chwili dla kadej ramki bit modyfikacji - czy po sprowadzeniu do pamici RAM zawarto ramki została zmodyfikowana wszystkie ramki, których licznik odwoła=0 tworz list wolnych ramek Działania modułu zarzdzania buforami Gdy procesowi potrzebna jest strona: Gdy potrzebnej strony nie ma w puli ramek wybierz ramk z listy wolnych ramek (licznik odwoła=0) jeli strona w wybranej ramce została zmieniona, ale nie zaktualizowana na dysku (bit modyfikacji=true) zapisz j na dysk wczytaj potrzebn stron w wybran ramk ustaw jej licznik odwoła=1 Gdy potrzebna strona jest w puli ramek, zwiksz jej licznik odwoła o 1. Przeka procesowi wskanik do ramki ze stron jeli mona przewidzie, e maj by sprowadzone ssiadujce na dysku strony, sprowad od razu kilka stron Bazy danych (studia dzienne) 11 Bazy danych (studia dzienne) 12

4 Działania modułu zarzdzania buforami Gdy zmienia si zawarto ramki: ustawiamy dla ramki bit modyfikacji = true Strona w buforze danych moe by potrzebna wielu procesom: nowe zapotrzebowanie na stron zwiksza jej licznik odwoła o jeden gdy proces zwalnia stron w ramce, jej licznik odwoła zmniejsza si o jeden ramka staje si kandydatek do zastpienia, gdy jej licznik odwoła =0. Zostaje wtedy wstawiona na list wolnych ramek Strategie zastpowania stron w ramkach z listy wolnych ramek LRU - zastpuje si stron, która najdłuej była nieuywana MRU - zastpuje si stron, która ostatnio była uywana Clock - ustala si stał cykliczn kolejno pobierania wolnych ramek Formaty rekordów Plik jest cigiem rekordów. Jeeli kady rekord w pliku ma dokładnie ten sam rozmiar o takim pliku mówi si, składa si z rekordów o stałej długoci. Jeeli róne rekordy w pliku maj róny rozmiar o pliku mówi si, e składa si z rekordów o zmiennej długoci. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy rekordy maj ten sam typ rekordu, ale jedno lub wicej pól ma zmienn długo rekordy maj ten sam typ rekordu, ale jedno lub wicej pól jest opcjonalne plik zawiera rekordy o rónych typach rekordów, z przez to rónych rozmiarach (klastry) Bazy danych (studia dzienne) 13 Bazy danych (studia dzienne) 14 Zapis rekordu o stałej długoci Zapis rekordu skłda si ze spójnego obszaru zawierajcego cigi pól P 1,.., P n o stałych rozmiarach D 1,.., D n Majc adres bazowy (pocztek rekordu) B łatwo mona obliczy poczatek i-tego pola jako B+D D i-1. P 1 P 2 P 3 P 4 Zapis rekordu o zmiennej długoci Zapis rekordu o zmiennej długoci mona reprezentowa przez zapis o stałej długoci (kade pole bdzie reprezenowane w rekordzie) dla pól o zmiennej długoci (stał liczba pól w rekordzie) mona wykorzystywa separatory (?, %, $), które nie wystpuj w wartoci adnego pola, w celu okrelenia koca pól o zmiennej długoci D 1 D 2 D 3 D 4 Adres bazowy (B) Adres=B+D 1 +D 2 P 1 P 2 P 3 P 4 D 1 $ D 3 $ Bazy danych (studia dzienne) 15 Bazy danych (studia dzienne) 16

5 Zapis rekordu o zmiennej długoci Zapis rekordu z polami opcjonalnymi Na pocztku rekordu umieszcamy tablic wskaników do pocztków kolejnych pól, wówczas uzyskujemy bezporedni dostp do wartoci i-tego pola efektywne przechowywanie wartoci Null Jeeli liczba pól w rekordzie jest dua, ale liczba pół faktycznie wystpujcych w rekordzie jest mała, mona w kadym rekordzie uwzgldni sekwencj par <nazwa_pola, warto pola> zamiast samych wartoci pól. Wystpuje kilka rodzajów znaków rozdzielajcych P 1 P 2 P 3 Nazwisko=Kowalski $ Wiek=25 $ Zarobki=1500 % oddziela nazw pola od jego wartoci oddziela pola koczy rekord Bazy danych (studia dzienne) 17 Bazy danych (studia dzienne) 18 Zapis rekordów rónych typów Kady rekord zostaje poprzedzony wskanikiem typu rekordu Rozmieszczenie rekordów w blokach Rekordy pliku musz by przydzielane w blokach dyskowych (stronach), poniewa blok jest jednostk przesyłania danych midzy dyskiem a pamici Zapis rekordu w jednej z omawianych postaci Gdy rozmiar blok jest wikszy od rozmiaru rekordu, wówczas kady blok bdzie zawierał wiele rekordów Wskanik typu rekordu Zakładajc, e rozmiar bloku wynosi B bajtów, a rekordu R, gdzie R<=B, wówczas mona okreli współczynik bloku dla pliku: bfr = floor(b/r) Rozmiar nieuywanej przestrzeni wynosi wówczas B-(bfr R) bajtów Bazy danych (studia dzienne) 19 Bazy danych (studia dzienne) 20

6 Rozmieszczenie rekordów w blokach Organizacja segmentowa bloku wykorzystuje nieuywan przestrze bloku w ten sposób, e cz rekordu jest przechowywana w jednym bloku, a reszta w drugim wskanik znajdujacy si na kocu pierwszego bliku wskazuje na blok zawierajcy reszt rekordu w przypadku, gdy nie bdzie to nastpny w kolejnoci blok na dysku. Blok i Rekord 1 Rekord 2 Rekord 3 Rekord 4 P Rozmieszczenie rekordów w blokach Organizacja niesegmentowa bloku rekordy nie mog przekracza granic bloków wykorzystuje si j w przypadku rekordów o stałej długoci, gdy B>R, poniewa powoduje to, e kady rekord zaczyna si od znanej lokalizacji w bloku, co upraszcza ich przetwarzanie w przypadku rekordów o zmienej długoci moliwa jest zarówno organizacja segmentowa jak te niesegmentowa (zaley od przecitej długoci rekordu) Blok i+1 R 4 (reszta) Rekord 5 Rekord 6 Rekord 7 P Blok i Rekord 1 Rekord 2 Rekord 3 Blok i+1 Rekord 4 Rekord 5 Rekord 6 Bazy danych (studia dzienne) 21 Bazy danych (studia dzienne) 22 Format strony dla rekordów stałej długoci Format strony dla rekordów stałej długoci Dwa alternatywne formaty: najpierw s zgrupowane wszystkie miejsca zajte a potem wolne miejsca zajete i wolne s ze sob przemieszane - to czy miejsce jest wolne czy zajte wskazuje bit w dodatkowej tablicy Occupied Occupied (i) =1 wtedy i tylko wtedy, gdy i-te miejsce na stronie jest zajte Przy operowaniu na danych pojawia si potrzeba sigania do konkretnych rekordów, a nie do wszystkich za kadym razem np. sigamy do rekordu w oparciu o jego wczeniej wyliczony adres bd poprzez adres znaleziony w indeksie. Adres rekordu (identyfikator rekordu rid) identyfikujacy jego połoenie na dysku jest okrelany nastpujco: rid=<id_strony, numer pozycji na stronie> Bazy danych (studia dzienne) N N Wolne miejsce Liczba rekordów Bazy danych (studia dzienne) N M M M Liczba pozycji W przypadku pierwszej struktury przesuwanie rekordów na stronie powoduje zmian identyfikatora rekordu, co komplikuje odwołania do rekordu przez jego identyfikator rid.

7 Format strony dla rekordów zmiennej długoci Adres zapisu rekordu na stronie jest okrelony przez warto w tablicy Poz. Warto Poz(i) wskazuje na pocztek obszaru i-tego rekordu. Dodatkowo warto Poz(0) wskazuje na pocztek obszaru wolnych miejsc. Rid=<id_strony, numer pozycji w tablicy Poz> Przy zmianie pozycji na stronie aktualizowany jest te adres w Poz(i). Nie zmienia to indeksu i,czyli nie zmienia równie identyfikatora rekordu rid. Rid=(i,N) Strona i Rid=(i,1) Metody organizacji pliku rekordów Podstawow rónic pomiedzy róznymi organizacjami plików rekordów polega na tym, czy porzdkuj one rekordy według wartoci pewnego klucza czy nie. Wyróniamy: Plik nieuporzdkowany Plik posortowany Plik haszowany N Wskanik do puli wolnych miejsc Tablica pozycji Liczba pozycji Bazy danych (studia dzienne) 25 Bazy danych (studia dzienne) 26 Plik nieuporzdkowany Rekordy s przechowywane na stronach pliku w dowolnym porzdku nowy rekord jest wstawiany do pierwszej strony, na które jest wolne miejsce Przy wyszukiwaniu przechodzimy po wszystkich stronach do chwili napotkania szukanego rekordu albo koca pliku, gdy rekordu nie ma w pliku Organizacja nieuporzdkowana jest wygodna przy wykonywaniu zapyta dotyczcych wszystkich rekordów lub wikszoci rekordów: select * from emp; Pliki posortowane Rekody s zapisywane na kolejnych stronach wzgldem klucza rekordu Reprezentacja wygodna gdy rekordy przetwarza si zawsze w pewnym ustalonym porzdku lub tylko ich pewien zakres wzgldem tego porzdku np. Select * from emp order by sal select * from emp where sal>2000 wówczas do wyszukania odpowiednich rekordów mona uy wyszukiwania binarnego na blokach a nie na rekordach (uzyskanie dostpu do log 2 (b) bloków, gdzie b - liczba bloków w pliku. Brak korzyci, gdy chcemy odwoła si do rekordów w oparciu o wartoci innych pól, które nie s polami uporzdkowania -dostp wymaga wyszukiwania liniowego (rednio b/2 bloków) Bazy danych (studia dzienne) 27 Bazy danych (studia dzienne) 28

8 Pliki posortowane Problem - wstawianie i usuwanie rekordów wstawianie - naley znale odpowiedni pozycj w pliku wzgldem pola uporzdkowania, a nastpnie zapewni wolne miejsce w pliku. W tym celu naley przesunc rednio połow rekordów w pliku. Poprawa wydajnoci przez wykorzystanie tymczasowego pliku nieuporzdkowanego tzn pliku przepełnienia. Nowe rekordy s wstawiane do pliku przepełnienia - na jego koniec. Okresowo plik jest sortowany i kolejene rekordy s wstawiane do pliku głównego =>zwikszona złoono operacji wyszukiwania usuwanie rekordów - problem mniejistotny, gdy wykorzystauje si znaczniki usunicia Pliki haszowane Plik jest kolekcj segmentów Segment to strona główna plus zero lub wicej stron nadmiarowych alokowanych do segmentu w razie potrzeby. Przydział rekordu do segmentu odbywa si w oparciu o warto funkcji haszujcej, zastosownej do klucza wyszukiwania rekordu, którym jest jedno lub wicej pól rekordu: Funkcja haszujca: h(klucz wyszukiwania rekordu r)= adres segmentu, do którego wpada rekord r Bazy danych (studia dzienne) 29 Bazy danych (studia dzienne) 30 Plik haszowany Plik haszowany klucz h Organizacja pliku haszowanego jest uyteczna przy wyborze rekordu z pliku w oparciu o warto lub wartoci pewnych pól rekordu np.: select * from emp where ename=&nazwisko Organizacja rekordów w pliku haszowanym nie zachowuje kolejnoci wartoci klucza wyszukiwania M-1 Strony główne Strony nadmiarowe Zastosowanie jednej organizacji rekordów w pliku zazwyczaj nie wystarcza w aplikacji baz danych, w których wyszukiwanie odbywa si wzgldem wartoci rónych kluczy wyszukiwania. Rozwizanie tego problemu polega na skorzystaniu z osobnych struktur indeksowych. Bazy danych (studia dzienne) 31 Bazy danych (studia dzienne) 32

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

sprowadza się od razu kilka stron!

sprowadza się od razu kilka stron! Bazy danych Strona 1 Struktura fizyczna 29 stycznia 2010 10:29 Model fizyczny bazy danych jest oparty na pojęciu pliku i rekordu. Plikskłada się z rekordów w tym samym formacie. Format rekordujest listą

Bardziej szczegółowo

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Metody organizacji pliku rekordów. Pojcie indeksu. Wykład 11: Indeksy. Pojcie indeksu - rodzaje indeksów

Bazy danych. Plan wykładu. Metody organizacji pliku rekordów. Pojcie indeksu. Wykład 11: Indeksy. Pojcie indeksu - rodzaje indeksów Plan wykładu Bazy Wykład 11: Indeksy Pojcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail: mmac@ii.pb.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH PLAN WYKŁADU Składowanie danych Podstawowe struktury plikowe Organizacja plików BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA Podstawowy mechanizm składowania pamięć

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B Plan wykładu Bazy danych Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania Definicja zalenoci funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczce zalenoci funkcyjnych Domknicie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK 1 2 3 Pamięć zewnętrzna Pamięć zewnętrzna organizacja plikowa. Pamięć operacyjna organizacja blokowa. 4 Bufory bazy danych. STRUKTURA PROSTA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Podzapytania - wskazówki. Podzapytania po FROM. Wykład 5: Zalenoci wielowartociowe. Sprowadzanie do postaci normalnych.

Bazy danych. Plan wykładu. Podzapytania - wskazówki. Podzapytania po FROM. Wykład 5: Zalenoci wielowartociowe. Sprowadzanie do postaci normalnych. Plan wykładu azy danych Wykład 5: Zalenoci wielowartociowe. Sprowadzanie do postaci normalnych. Dokoczenie SQL Zalenoci wielowartociowe zwarta posta normalna Dekompozycja do 4NF Przykład sprowadzanie do

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojcie indeksu. Wykład 8: Indeksy. Pojcie indeksu - rodzaje indeksów

Bazy danych. Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojcie indeksu. Wykład 8: Indeksy. Pojcie indeksu - rodzaje indeksów Plan wykładu Bazy Wykład 8: Indeksy Pojcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail: mmac@ii.pb.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Pierwsza posta normalna. Druga posta normalna. Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML

Bazy danych. Plan wykładu. Pierwsza posta normalna. Druga posta normalna. Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML Plan wykładu azy danych Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML Przykład sprowadzenia nieznormalizowanej relacji do 3NF SQL instrukcja EXISTS DDL DML (insert) Małgorzata Krtowska Katedra

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Przetwarzanie zapyta. Etapy przetwarzania zapytania. Wykład 12: Optymalizacja zapyta. Etapy przetwarzanie zapytania

Bazy danych. Plan wykładu. Przetwarzanie zapyta. Etapy przetwarzania zapytania. Wykład 12: Optymalizacja zapyta. Etapy przetwarzanie zapytania Plan wykładu Bazy danych Wykład 12: Optymalizacja zapyta Etapy przetwarzanie zapytania Implementacja wyrae algebry relacji Reguły heurystyczne optymalizacji zapyta Kosztowa optymalizacja zapyta Małgorzata

Bardziej szczegółowo

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 >

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 > Typy indeksów Indeks jest zakładany na atrybucie relacji atrybucie indeksowym (ang. indexing field). Indeks zawiera wartości atrybutu indeksowego wraz ze wskaźnikami do wszystkich bloków dyskowych zawierających

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Podstawy modeli relacyjnych. Diagramy ER. Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL

Bazy danych. Plan wykładu. Podstawy modeli relacyjnych. Diagramy ER. Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL Plan wykładu Bazy danych Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - podstawy Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Listy i operacje pytania

Listy i operacje pytania Listy i operacje pytania Iwona Polak iwona.polak@us.edu.pl Uniwersytet l ski Instytut Informatyki pa¹dziernika 07 Który atrybut NIE wyst puje jako atrybut elementów listy? klucz elementu (key) wska¹nik

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych Podstawy Informatyki c.d. alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Bazy danych Struktury danych Średni czas odszukania rekordu Drzewa binarne w pamięci dyskowej 2 Sformułowanie

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów.

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów. Plan wykładu 2 BAZY DANYCH Wykład 4: Indeksy. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki PB Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykáadu. Zale*noci funkcyjne. Wykáad 4: Relacyjny model danych - zale*noci funkcyjne. A B

Bazy danych. Plan wykáadu. Zale*noci funkcyjne. Wykáad 4: Relacyjny model danych - zale*noci funkcyjne. A B Plan wykáadu Bazy danych Wykáad 4: Relacyjny model danych - zale*noci funkcyjne. Maágorzata Krtowska Wydziaá Informatyki Politechnika Biaáostocka Deficja zale*noci funkcyjnych Klucze relacji Reguáy dotyczce

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady. implementacji

System plików przykłady. implementacji Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS System plików (2) 1 Przykłady systemu plików (1) CP/M katalog zawiera blok kontrolny pliku (FCB), identyfikujący 16 jednostek alokacji (zawierający

Bardziej szczegółowo

Temat: Liniowe uporzdkowane struktury danych: stos, kolejka. Specyfikacja, przykładowe implementacje i zastosowania. Struktura słownika.

Temat: Liniowe uporzdkowane struktury danych: stos, kolejka. Specyfikacja, przykładowe implementacje i zastosowania. Struktura słownika. Temat: Liniowe uporzdkowane struktury danych: stos, kolejka. Specyfikacja, przykładowe implementacje i zastosowania. Struktura słownika. 1. Pojcie struktury danych Nieformalnie Struktura danych (ang. data

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (24.01.2011) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Definicja zalenoci funkcyjnych. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne.

Bazy danych. Plan wykładu. Definicja zalenoci funkcyjnych. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. Plan wykładu Bazy danych Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - funkcje Deficja zalenoci funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczce zalenoci funkcyjnych Domknicie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Dekompozycja relacji. Anomalie. Wykład 5: Projektowanie relacyjnych schematów baz danych. SQL - funkcje grupujce

Bazy danych. Plan wykładu. Dekompozycja relacji. Anomalie. Wykład 5: Projektowanie relacyjnych schematów baz danych. SQL - funkcje grupujce Plan wykładu Bazy danych Wykład 5: Projektowanie relacyjnych schematów baz danych. SQL - funkcje grupujce Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail: mmac@ii.pb.bialystok.pl Proces dobrego projektowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1)

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1) Indeksy Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 7 (1) 1 Plan wykładu Problematyka indeksowania Podział indeksów i ich charakterystyka indeks podstawowy, zgrupowany, wtórny indeks rzadki, gęsty Indeks

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych Zaliczenie Bazy danych Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych Wykáad: Podstawowe informacje z zakresu baz danych - relacyjne bazy danych, SQL, indeksy, architektura baz danych Pracownia specjalistyczna:

Bardziej szczegółowo

Standardy danych w tagu EPC

Standardy danych w tagu EPC Standardy danych w EPC Strona: 1 Standardy danych w tagu EPC W elektronicznym noniku danych, jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), bdzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. Bdzie to jeden z poniszych

Bardziej szczegółowo

Zazwyczaj rozmiar bloku jest większy od rozmiaru rekordu, tak więc. ich efektywna lokalizacja kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.

Zazwyczaj rozmiar bloku jest większy od rozmiaru rekordu, tak więc. ich efektywna lokalizacja kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. Proces fizycznego projektowania bazy danych sprowadza się do wyboru określonych technik organizacji danych, najbardziej odpowiednich dla danych aplikacji. Pojęcia podstawowe: Dane są przechowywane na dysku

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach

Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach Przykłady kryteriów stosowanych przy pobieraniu rekordów Zakresy wartoci (>, =, 234 Dla pola Ilo; wywietla liczby wiksze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne III

Systemy operacyjne III Systemy operacyjne III WYKŁAD Jan Kazimirski Pamięć wirtualna Stronicowanie Pamięć podzielona na niewielki bloki Bloki procesu to strony a bloki fizyczne to ramki System operacyjny przechowuje dla każdego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Czynniki wpływajce na fizyczny projekt bazy danych. bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Czynniki wpływajce na fizyczny projekt bazy danych. bazy danych Plan wykładu Bazy danych Wykład 13: Praktyczne projektowanie i strojenie baz danych. Wstp do transakcji. Budowa fizycznego projektu bazy danych Strojenie bazy danych Transakcje Małgorzata Krtowska Katedra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady implementacji

System plików przykłady implementacji System plików przykłady implementacji Dariusz Wawrzyniak CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS Plan wykładu System plików (2) Przykłady implementacji systemu plików (1) Przykłady implementacji systemu plików

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład ósmy Indeksy

Bazy danych wykład ósmy Indeksy Bazy danych wykład ósmy Indeksy Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy Wyszyńskiego, danych wykład Warszawa) ósmy Indeksy

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Operacje w algebrze relacji. Pojcie algebry relacji. Wykład 8: Algebra relacji. SQL - cd

Bazy danych. Plan wykładu. Operacje w algebrze relacji. Pojcie algebry relacji. Wykład 8: Algebra relacji. SQL - cd Plan wykładu Bazy danych Wykład 8: Algebra relacji. SQL - cd Algebra relacji operacje teoriomnogociowe rzutowanie selekcja przemianowanie Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail: mmac@ii.pb.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające)

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Tadeusz Pankowski H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa, Haszowanie W adresowaniu haszującym wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych Zaliczenie Bazy danych Wykáad 1: Wprowadzenie do baz danych Wykáad: Podstawowe informacje z zakresu baz danych - relacyjne bazy danych, SQL, indeksy, architektura baz danych Pracownia specjalistyczna:

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Reguły asocjacyjne. Przykłady asocjacji. Reguły asocjacyjne. Jeli warunki to efekty. warunki efekty

Plan wykładu. Reguły asocjacyjne. Przykłady asocjacji. Reguły asocjacyjne. Jeli warunki to efekty. warunki efekty Plan wykładu Reguły asocjacyjne Marcin S. Szczuka Wykład 6 Terminologia dla reguł asocjacyjnych. Ogólny algorytm znajdowania reguł. Wyszukiwanie czstych zbiorów. Konstruowanie reguł - APRIORI. Reguły asocjacyjne

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja poleceń SQL Metody dostępu do danych

Optymalizacja poleceń SQL Metody dostępu do danych Optymalizacja poleceń SQL Metody dostępu do danych 1 Metody dostępu do danych Określają, w jaki sposób dane polecenia SQL są odczytywane z miejsca ich fizycznej lokalizacji. Dostęp do tabeli: pełne przeglądnięcie,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Algorytmy i struktury danych Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Tablice uporządkowane Szukanie binarne Szukanie interpolacyjne Tablice uporządkowane Szukanie binarne O(log N) Szukanie interpolacyjne

Bardziej szczegółowo

Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków.

Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków. Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków. 1. Para najmniej odległych punktów WP: Dany jest n - elementowy zbiór punktów

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Przykładowe B+ drzewo

Przykładowe B+ drzewo Przykładowe B+ drzewo 3 8 1 3 7 8 12 Jak obliczyć rząd indeksu p Dane: rozmiar klucza V, rozmiar wskaźnika do bloku P, rozmiar bloku B, liczba rekordów w indeksowanym pliku danych r i liczba bloków pliku

Bardziej szczegółowo

Programowanie i struktury danych

Programowanie i struktury danych Programowanie i struktury danych Wykªad 3 1 / 37 tekstowe binarne Wyró»niamy dwa rodzaje plików: pliki binarne pliki tekstowe 2 / 37 binarne tekstowe binarne Plik binarny to ci g bajtów zapami tanych w

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 10. Wzorce projektowe czynnociowe Command Strategy

WYKŁAD 10. Wzorce projektowe czynnociowe Command Strategy WYKŁAD 10 Wzorce projektowe czynnociowe Command Strategy Behavioral Design Pattern: Command [obj] Kapsułkuje dania w postaci obiektu, co umoliwia parametryzowanie klientów rónymi daniami, kolejkowanie

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka spójności

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Temat: Struktury do przechowywania danych w pamici zewntrznej. B - drzewa. B * - drzewa. B + - drzewa.

Temat: Struktury do przechowywania danych w pamici zewntrznej. B - drzewa. B * - drzewa. B + - drzewa. Temat: Struktury do przechowywania danych w pamici zewntrznej. B - drzewa. B * - drzewa. B + - drzewa. Podstawow jednostk w operacjach wejcia - wyjcia zwizanych z dyskiem (pamici zewntrzn) jest blok. czas

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Temat: Struktury danych do reprezentacji grafów. Wybrane algorytmy grafowe.

Temat: Struktury danych do reprezentacji grafów. Wybrane algorytmy grafowe. Temat: Struktury danych do reprezentacji grafów. Wybrane algorytmy grafowe. Oznaczenia G = V, E - graf bez wag, gdzie V - zbiór wierzchołków, E- zbiór krawdzi V = n - liczba wierzchołków grafu G E = m

Bardziej szczegółowo

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski,

Bardziej szczegółowo

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna (imi i nazwisko uczestnika) (nazwa szkoły) Arkusz zawiera 6 zada. Zadania

Bardziej szczegółowo

Temat: Problem najkrótszych cieek w grafach waonych, cz. I: Algorytmy typu label - setting.

Temat: Problem najkrótszych cieek w grafach waonych, cz. I: Algorytmy typu label - setting. Temat: Problem najkrótszych cieek w grafach waonych, cz. I: Algorytmy typu label - setting.. Oznaczenia i załoenia Oznaczenia G = - graf skierowany z funkcj wagi s wierzchołek ródłowy t wierzchołek

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wzorce (szablony) template<class T> {definicja wzorca} lub template<class TypElementu> lub template<class TypElementu1, class TypElementu2>

Wzorce (szablony) template<class T> {definicja wzorca} lub template<class TypElementu> lub template<class TypElementu1, class TypElementu2> Wzorce (szablony) Wzorce pozwalaj na okrelenie, za pomoc pojedynczego fragmentu kodu, całej gamy powizanych (przecionych) funkcji nazywanych funkcjami wzorcowymi lub powizanych kas nazywanych klasami wzorcowymi.

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Stawiajc krzyyk w odpowiedniej wartoci mona zapisa dowolnego binarnego reprezentanta liczby dziesitnej. 128 64 32 16 8 4 2 1 x x x x x

Stawiajc krzyyk w odpowiedniej wartoci mona zapisa dowolnego binarnego reprezentanta liczby dziesitnej. 128 64 32 16 8 4 2 1 x x x x x ADRESOWANIE IP, PODSIECI, MASKI ADRES IP Kady host w sieci TCP/IP jest identyfikowany przez logiczny adres IP. Unikalny adres IP jest wymagany dla kadego hosta i komponentu sieciowego, który komunikuje

Bardziej szczegółowo

Definicja pliku kratowego

Definicja pliku kratowego Pliki kratowe Definicja pliku kratowego Plik kratowy (ang grid file) jest strukturą wspierająca realizację zapytań wielowymiarowych Uporządkowanie rekordów, zawierających dane wielowymiarowe w pliku kratowym,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 8 (29.01.2009) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2009/2010, Wykład nr 8 2/19 Plan wykładu nr 8 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010

Bardziej szczegółowo

2017/2018 WGGiOS AGH. LibreOffice Base

2017/2018 WGGiOS AGH. LibreOffice Base 1. Baza danych LibreOffice Base Jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych:

Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych: 1 / 9 PODSTAWY BAZ DANYCH 2 / 9 PODSTAWY BAZ DANYCH Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych: Jednorodna tabela jako ródło

Bardziej szczegółowo

System plików. Warstwowy model systemu plików

System plików. Warstwowy model systemu plików System plików System plików struktura danych organizująca i porządkująca zasoby pamięci masowych w SO. Struktura ta ma charakter hierarchiczny: urządzenia fizyczne strefy (partycje) woluminy (w UNIXie:

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO Miejsce na nalepk z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz II Instrukcja dla zdajcego Czas pracy 150 minut 1. Prosz sprawdzi, czy

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski : idea Indeksowanie: Drzewo decyzyjne, przeszukiwania binarnego: F = {5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 50, 60} 30 12 40 7 15 35 50 Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE BAZY DANYCH WYKŁAD 2

PRZESTRZENNE BAZY DANYCH WYKŁAD 2 PRZESTRZENNE BAZY DANYCH WYKŁAD 2 Baza danych to zbiór plików, które fizycznie przechowują dane oraz system, który nimi zarządza (DBMS, ang. Database Management System). Zadaniem DBMS jest prawidłowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

stopie szaro ci piksela ( x, y)

stopie szaro ci piksela ( x, y) I. Wstp. Jednym z podstawowych zada analizy obrazu jest segmentacja. Jest to podział obrazu na obszary spełniajce pewne kryterium jednorodnoci. Jedn z najprostszych metod segmentacji obrazu jest progowanie.

Bardziej szczegółowo

Wektor o pocztku i kocu odpowiednio w punktach. Prosta zawierajca punkty p i q: pq Półprosta zaczynajca si w punkcie p i zawierajca punkt q:.

Wektor o pocztku i kocu odpowiednio w punktach. Prosta zawierajca punkty p i q: pq Półprosta zaczynajca si w punkcie p i zawierajca punkt q:. Temat: Geometria obliczeniowa, cz I. Podstawowe algorytmy geometryczne. Problem sprawdzania przynalenoci punktu do wielokta. Problem otoczki wypukłej algorytmy Grahama, i Jarvisa. 1. Oznaczenia Punkty

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Dr inż. Szczepan Paszkiel szczepanpaszkiel@o2.pl Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechnika Opolska Wprowadzenie DBMS Database Managment System, System za pomocą którego można

Bardziej szczegółowo

Normalizacja baz danych

Normalizacja baz danych Normalizacja baz danych Definicja 1 1 Normalizacja to proces organizowania danych w bazie danych. Obejmuje to tworzenie tabel i ustanawianie relacji między tymi tabelami zgodnie z regułami zaprojektowanymi

Bardziej szczegółowo