ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final}

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final}"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej {SWD(2017) 294 final} PL PL

2 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 Minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca na państwo członkowskie Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo L 2 PL

3 ZAŁĄCZNIK II INFORMACJE WYMAGANE W CELU ZAREJESTROWANIA INICJATYWY 1. Tytuł inicjatywy nie więcej niż 100 znaków. 2. Treść inicjatywy, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania nie więcej niż 1000 znaków. 3. Postanowienia Traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań. 4. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo i daty urodzenia siedmiu członków grupy organizatorów zamieszkujących w siedmiu różnych państwach członkowskich, ze wskazaniem przedstawiciela i jego zastępcy oraz ich adresów i numerów telefonu 1. Jeżeli przedstawiciel lub jego zastępca nie znajduje się w gronie siedmiu członków, o których mowa w akapicie powyżej ich imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo, daty urodzenia, adresy oraz numery telefonu. 5. Dokumenty potwierdzające imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo i daty urodzenia każdego z siedmiu członków, o których mowa w pkt 4 powyżej, oraz przedstawiciela i jego zastępcy, jeżeli nie należą oni do grona siedmiu członków. 6. Imiona i nazwiska innych członków grupy organizatorów. 7. W sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7 stosownie do przypadku dokumenty potwierdzające powołanie podmiotu prawnego zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego specjalnie w celu zarządzania daną inicjatywą oraz potwierdzające, że członek grupy organizatorów wyznaczony na jej przedstawiciela jest upoważniony do działania w imieniu tego podmiotu prawnego. 8. Wszystkie źródła wsparcia i finansowania inicjatywy w momencie rejestracji. Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu inicjatywy w załączniku. Organizatorzy mogą również, jeśli tego chcą, przedłożyć projekt aktu prawnego. 1 Oświadczenie o ochronie danych osobowych: zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych informuje się osoby, których dotyczą dane, że Komisja gromadzi te dane osobowe na potrzeby procedury dotyczącej proponowanej inicjatywy obywatelskiej. W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, państwo zamieszkania przedstawiciela lub w stosownych przypadkach nazwa i państwo siedziby podmiotu prawnego, adresy osób wyznaczonych do kontaktów oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją, oraz żądać w każdej chwili korekty i usunięcia swoich danych osobowych z rejestru on-line Komisji po wygaśnięciu okresu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej. L 3 PL

4 ZAŁĄCZNIK III FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA Część A 1 (dla państw członkowskich, w których nie wymaga się podania części osobistego numeru identyfikacyjnego / numeru osobistego dokumentu tożsamości) Wszystkie pola niniejszego formularza są obowiązkowe. WYPEŁNIA WSTĘPNIE GRUPA ORGANIZATORÓW: 1. Wszyscy sygnatariusze na niniejszym formularzu są obywatelami: Zaznaczyć tylko jedno państwo członkowskie na listę. 2. Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: 3. Data rozpoczęcia i zakończenia okresu zbierania deklaracji: 4. Adres strony internetowej inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej: 5. Tytuł inicjatywy: 6. Treść inicjatywy: 7. Imiona i nazwiska oraz adresy zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktów [w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7 stosownie do przypadku dodatkowo: nazwa i państwo siedziby podmiotu prawnego]: 8. Strona internetowa inicjatywy (jeżeli taka istnieje): WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE (DRUKOWANYMI LITERAMI): Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem(-am) dotychczas poparcia dla tej inicjatywy. PEŁNE IMIĘ/IMIONA NAZWISKO/NAZWISKA MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj) DATA URODZENIA DATA PODPIS 2 Oświadczenie o ochronie danych osobowych 3 w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi w postaci papierowej lub przez indywidualne systemy zbierania deklaracji on-line: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia (UE) 2016/679) dane osobowe przekazane w niniejszym formularzu grupie organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej będą udostępniane wyłącznie właściwym organom dla celów weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie tej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. [12] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności dalej przetwarzane na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych związanych z tą inicjatywą obywatelską (zob. art. [18 ust. 5] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych celów. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, korekty nieścisłości oraz usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych Formularz drukowany jest na pojedynczym arkuszu. Organizatorzy mogą używać arkuszy zadrukowanych dwustronnie. W celu przesłania deklaracji poparcia zebranych w postaci papierowej do centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, należy użyć kodu udostępnionego przez Komisję. Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz jest dostarczany on-line przez centralny system zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 10, lub indywidualny system zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 11. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie dwóch proponowanych wersji oświadczenia o ochronie danych osobowych, w zależności od sposobu zbierania deklaracji. PL 4 PL

5 Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone nie później niż 18 miesięcy po dacie rozpoczęcia zbierania deklaracji dla inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych, nie później niż trzy miesiące po dacie zakończenia wspomnianych postępowań. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków zaskarżenia każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza rozporządzenie (UE) 2016/679. Dane kontaktowe ewentualnego administratora danych: Dane kontaktowe ewentualnego inspektora ochrony danych: Oświadczenie o ochronie danych osobowych w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi przez centralny system zbierania deklaracji on-line: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia (UE) 2016/679) oraz zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych dane osobowe przekazane w niniejszym formularzu Komisji Europejskiej zostaną udostępnione jedynie właściwym organom w celu weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie tej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. [12] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności dalej przetwarzane na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących tej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 18 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych celów. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, korekty nieścisłości oraz usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone nie później niż 18 miesięcy po dacie rozpoczęcia zbierania deklaracji dla inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych, nie później niż trzy miesiące po dacie zakończenia wspomnianych postępowań. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek środka zaskarżenia każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do europejskiego inspektora ochrony danych, jeżeli uważa, że jej prawa wynikające z art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych przez Komisję Europejską. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków zaskarżenia każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza rozporządzenie (UE) 2016/679. Dane kontaktowe ewentualnego administratora danych: Dane kontaktowe ewentualnego inspektora ochrony danych: PL 5 PL

6 FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA Część B 1 (dla państw członkowskich, w których wymaga się podania części osobistego numeru identyfikacyjnego / numeru osobistego dokumentu tożsamości) WYPEŁNIA WSTĘPNIE GRUPA ORGANIZATORÓW: 1. Wszyscy sygnatariusze na niniejszym formularzu są obywatelami: Wszystkie pola niniejszego formularza są obowiązkowe. Zaznaczyć tylko jedno państwo członkowskie na listę. Zobacz stronę internetową oficjalnego rejestru europejskich inicjatyw obywatelskich prowadzoną przez Komisję w odniesieniu do osobistych numerów identyfikacyjnych / numerów osobistych dokumentów tożsamości, z których jeden musi zostać podany. 2. Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: 3. Data rozpoczęcia i zakończenia okresu zbierania deklaracji: 4. Adres strony internetowej niniejszej inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej: 5. Tytuł inicjatywy: 6. Treść inicjatywy: 7. Imiona i nazwiska oraz adresy zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktów: [w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7 stosownie do przypadku dodatkowo: nazwa i państwo siedziby podmiotu prawnego]: 8. Strona internetowa inicjatywy (jeżeli taka istnieje): WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE (DRUKOWANYMI LITERAMI): Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem(-am) dotychczas poparcia dla tej inicjatywy. PEŁNE IMIĘ/IMIONA NAZWISKO/NAZWISKA CZTERY OSTATNIE ZNAKI OSOBISTEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO / NUMERU OSOBISTEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI RODZAJ OSOBISTEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO LUB OSOBISTEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI DATA PODPIS 2 Oświadczenie o ochronie danych osobowych 3 w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi w postaci papierowej lub przez indywidualne systemy zbierania deklaracji on-line: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia (UE) 2016/679) dane osobowe przekazane w niniejszym formularzu grupie organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej będą udostępniane wyłącznie właściwym organom dla celów weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie tej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. [12] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności dalej przetwarzane na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych związanych z tą inicjatywą obywatelską (zob. art. [18 ust. 5] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych celów Formularz drukowany jest na pojedynczym arkuszu. Organizatorzy mogą używać arkuszy zadrukowanych dwustronnie. W celu przesłania deklaracji poparcia zebranych w postaci papierowej do centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, należy użyć kodu udostępnionego przez Komisję. Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz jest dostarczany on-line przez centralny system zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 10, lub indywidualny system zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 11. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie dwóch proponowanych wersji oświadczenia o ochronie danych osobowych, w zależności od sposobu zbierania deklaracji. PL 6 PL

7 Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, korekty nieścisłości oraz usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone nie później niż 18 miesięcy po dacie rozpoczęcia zbierania deklaracji dla inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych, nie później niż trzy miesiące po dacie zakończenia wspomnianych postępowań. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków zaskarżenia każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza rozporządzenie (UE) 2016/679. Dane kontaktowe ewentualnego administratora danych: Dane kontaktowe ewentualnego inspektora ochrony danych: Oświadczenie o ochronie danych osobowych w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi przez centralny system zbierania deklaracji on-line: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia (UE) 2016/679) oraz zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych dane osobowe przekazane w niniejszym formularzu Komisji Europejskiej zostaną udostępnione jedynie właściwym organom w celu weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie tej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. [12] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności dalej przetwarzane na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących tej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 18 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych celów. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, korekty nieścisłości oraz usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone nie później niż 18 miesięcy po dacie rozpoczęcia zbierania deklaracji dla inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych, nie później niż trzy miesiące po dacie zakończenia wspomnianych postępowań. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek środka zaskarżenia każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do europejskiego inspektora ochrony danych, jeżeli uważa, że jej prawa wynikające z art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych przez Komisję Europejską. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków zaskarżenia każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza rozporządzenie (UE) 2016/679. Dane kontaktowe ewentualnego administratora danych: Dane kontaktowe ewentualnego inspektora ochrony danych: PL 7 PL

8 ZAŁĄCZNIK IV CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ SYSTEMU ZBIERANIA DEKLARACJI ON-LINE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) [ ] Z DNIA [ ] W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ (nazwa właściwego organu) z (nazwa państwa członkowskiego) niniejszym poświadcza, że indywidualny system zbierania deklaracji on-line (adres strony internetowej) wykorzystywany do zbierania deklaracji poparcia dla (tytuł inicjatywy) o numerze rejestracji (numer rejestracji inicjatywy) jest zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [...] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu: PL 8 PL

9 ZAŁĄCZNIK V FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA DEKLARACJI POPARCIA WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 1. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe oraz adresy osób wyznaczonych do kontaktów (przedstawiciela i zastępcy grupy organizatorów) lub podmiotu prawnego zarządzającego inicjatywą i jego przedstawiciela: 2. Tytuł inicjatywy: 3. Numer rejestracji nadany przez Komisję: 4. Data rejestracji: 5. Liczba sygnatariuszy będących obywatelami (nazwa państwa członkowskiego): 6. Całkowita liczba zebranych deklaracji poparcia: 7. Liczba państw członkowskich, w których osiągnięto próg: 8. Załączniki: (Załącza się wszystkie deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, którzy są obywatelami danego państwa członkowskiego. W stosownych przypadkach dołącza się odpowiedni certyfikat potwierdzający zgodność indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej). 9. Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że deklaracje poparcia zostały zebrane zgodnie z art. [ ] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 10. Data i podpis jednej z osób wyznaczonych do kontaktów (przedstawiciela lub jego zastępcy 1 ) lub przedstawiciela podmiotu prawnego: 1 Niepotrzebne skreślić. PL 9 PL

10 ZAŁĄCZNIK VI CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY LICZBĘ WAŻNYCH DEKLARACJI POPARCIA ZEBRANYCH DLA (NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO) (nazwa właściwego organu) z (nazwa państwa członkowskiego) po przeprowadzeniu niezbędnych weryfikacji wymaganych na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej niniejszym poświadcza, że (liczba ważnych deklaracji poparcia) deklaracji/deklaracje poparcia dla proponowanej inicjatywy o numerze rejestracji (numer rejestracji inicjatywy) jest ważnych/są ważne zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Data, podpis i oficjalna pieczęć PL 10 PL

11 ZAŁĄCZNIK VII FORMULARZ STOSOWANY W CELU PRZEDŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ INICJATYWY 1. Tytuł inicjatywy: 2. Numer rejestracji nadany przez Komisję: 3. Data rejestracji: 4. Liczba otrzymanych ważnych deklaracji poparcia (musi być co najmniej 1 mln): 5. Liczba sygnatariuszy poświadczona przez państwa członkowskie: BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU Liczba sygnatarius zy HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK RAZEM Liczba sygnatarius zy 6. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe oraz adresy osób wyznaczonych do kontaktów (przedstawiciela i zastępcy grupy organizatorów) 1 lub podmiotu prawnego zarządzającego inicjatywą i jego przedstawiciela: 7. Wszystkie źródła wsparcia i finansowania uzyskanego dla danej inicjatywy, łącznie z wysokością wsparcia finansowego w momencie przedłożenia inicjatywy. 8. Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że wszystkie stosowne procedury i warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [ ] z dnia [ ] w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej zostały spełnione. Data i podpis jednej z osób wyznaczonych do kontaktów (przedstawiciela lub jego zastępcy 2 ) lub przedstawiciela podmiotu prawnego: 1 2 Oświadczenie o ochronie danych osobowych: zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych informuje się osoby, których dotyczą dane, że Komisja gromadzi te dane osobowe na potrzeby procedury dotyczącej inicjatywy obywatelskiej. W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy osób wyznaczonych do kontaktów oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją, oraz żądać w każdej chwili korekty i usunięcia swoich danych osobowych z rejestru on-line Komisji po wygaśnięciu okresu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej. Niepotrzebne skreślić. PL 11 PL

12 9. Załączniki: (Załącza się wszystkie certyfikaty). PL 12 PL

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

9332/15 ADD 3 pa/md/ps 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 pa/md/ps 1 DG D 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 czerwca 205 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 NOTA Od: Prezydencja Do: Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 158 9300 Poz. 941 941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji. z dnia 5 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji. z dnia 5 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 1316 OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2017 r. (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN,

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Podstawy prawne: Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie: - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

IP/10/211. Bruksela, 1 marca 2010 r.

IP/10/211. Bruksela, 1 marca 2010 r. IP/10/211 Bruksela, 1 marca 2010 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego: państwa członkowskie osiągnęły najlepszy dotychczasowy wynik, ale nadal potrzeba działań w zakresie praktycznego stosowania przepisów

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. wyniki ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER

Nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. wyniki ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER Nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wyniki ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER dr inż. Zofia Pawłowska 1. W jaki sposób bada się nowe

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Pytania i odpowiedzi w sprawie inicjatywy obywatelskiej Pytania i odpowiedzi w sprawie inicjatywy obywatelskiej Obywatele Unii Europejskiej będą mogli wkrótce zwrócić się do Unii o wprowadzenie nowych przepisów, pod warunkiem że uda im się zebrać milion podpisów.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.7.2013 C(2013) 4313 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 11.7.2013 r. zastępujące załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Konsultacja interesariuszy w zakresie kształtowania polityki wobec małych przedsiębiorstw na szczeblu krajowym i regionalnym

Konsultacja interesariuszy w zakresie kształtowania polityki wobec małych przedsiębiorstw na szczeblu krajowym i regionalnym Konsultacja interesariuszy w zakresie kształtowania polityki wobec małych przedsiębiorstw na szczeblu krajowym i regionalnym 01.06.2004-30.09.2004 Część I. Informacje ogólne Kraj AT - Austria 1 (1.4) BE

Bardziej szczegółowo

9187/2/16 REV 2 dh/mkk/gt 1 DGG 1A

9187/2/16 REV 2 dh/mkk/gt 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 lipca 2016 r. (OR. en) 9187/2/16 REV 2 ECOFIN 443 UEM 190 SOC 307 EM 203 COMPET 277 ENV 322 EDUC 177 RECH 169 ENER 185 JAI 431 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 73/20 15.3.2019 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/410 z dnia 29 listopada 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szczegółów i struktury informacji przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski

Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.7.2015 L 178/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1070 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające załączniki III, V i VII do rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 196 ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM LEONARDO DA VINCI KONKURS 2012 PROJEKTY MOBILNOŚCI STAŻE I WYMIANY (IVT, PLM, VETPRO)

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM LEONARDO DA VINCI KONKURS 2012 PROJEKTY MOBILNOŚCI STAŻE I WYMIANY (IVT, PLM, VETPRO) PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM LEONARDO DA VINCI KONKURS 202 PROJEKTY MOBILNOŚCI STAŻE I WYMIANY (IVT, PLM, VETPRO) I. INFORMACJE OGÓLNE Słowniczek terminów Instytucja wnioskująca uprawniona

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas PL PL ZAŁĄCZNIK I: PROCEDURALNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo przysługujące obywatelom ue. Ty też możesz mieć wpływ na prawo Ue! europejska inicjatywa obywatelska przewodnik

Nowe prawo przysługujące obywatelom ue. Ty też możesz mieć wpływ na prawo Ue! europejska inicjatywa obywatelska przewodnik Nowe prawo przysługujące obywatelom ue Ty też możesz mieć wpływ na prawo Ue! europejska inicjatywa obywatelska przewodnik Komisja Europejska Sekretariat Generalny B-1049 Bruksela Tekst ukończono w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Europejska inicjatywa obywatelska przewodnik

Europejska inicjatywa obywatelska przewodnik NOWE PRAWO PRZYSŁUGUJĄCE OBYWATELOM UE TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA PRAWO UE! Europejska inicjatywa obywatelska przewodnik Wydanie drugie Komisja Europejska Sekretariat Generalny B-1049 Bruksela Tekst ukończono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 32 DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 32 DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 32 DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych o nazwie Centralna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, L 303/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 sierpnia 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Komisji (UE) 2018/1094 z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2011 KOM(2011) 113 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 356/78 Dziennik Urzędowy Europejskiej 22.12.2012 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Liczba stron (łąćznie z niniejszą) Ostatnia aktualizacja: 07.2013 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU Numer referencyjny wnioskodawcy lub

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK

Bruksela, dnia r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.2.2016 r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego stanu realizacji działań priorytetowych w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 10 listopada 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Zgłoszenie o wystąpieniu nieprawidłowości

Załącznik 1 - Zgłoszenie o wystąpieniu nieprawidłowości Załącznik 1 - Zgłoszenie o wystąpieniu nieprawidłowości Zgłoszenie/korekta zgłoszenia* o wystąpieniu nieprawidłowości Część A Nr w rejestrze spraw nieprawidłowości Wniosek o dofinansowanie Beneficjent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.7.2010 KOM(2010)364 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DYREKTYWY RADY

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.3.2012 r. COM(2012) 127 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie drogowym w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Poniższe stawki maja zastosowanie do działań wolontariatu, staży i miejsc pracy: Tabela 1 stawki na podróż Stawki

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

Konsultacje interesariuszy w zakresie kształtowania polityki wobec małych przedsiębiorstw na szczeblu krajowym i regionalnym

Konsultacje interesariuszy w zakresie kształtowania polityki wobec małych przedsiębiorstw na szczeblu krajowym i regionalnym Konsultacje interesariuszy w zakresie kształtowania polityki wobec małych przedsiębiorstw na szczeblu krajowym i regionalnym 01/06/2004-30/09/2004 Część I. Informacje ogólne Kraj AT- Austria 9 (4.5) BE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Uwaga: Dystans podroży oznacza odległość w jedną stronę, z miejsca rozpoczęcia wyjazdu uczestnika do miejsca wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 8.6.2017 A8-0061/19 Poprawka 19 Petra Kammerevert w imieniu Komisji Kultury i Edukacji Sprawozdanie A8-0061/2017 Santiago Fisas Ayxelà Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku dotyczącego. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku dotyczącego. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.9.2016 r. COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo