PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie"

Transkrypt

1 PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie 1. Cele Celem procedury jest: stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale, podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego, podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Wydziału, szerokie informowanie o jakości kształcenia na Wydziale. 2. Odpowiedzialność Osobą odpowiedzialną za formułowanie oraz realizację i doskonalenie Procedury Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale jest Dziekan. Dziekan może delegować odpowiedzialność na inne osoby. 3. Zakres obowiązywania Procedura obowiązuje na wszystkich rodzajach, kierunkach i formach studiów I, II i III stopnia oraz podyplomowych realizowanych na Wydziale. 4. Opis działania a) Rekrutacja Rekrutacja na studia I i II stopnia przebiega zgodnie z aktualnymi regulacjami uczelnianymi, na podstawie Uchwały Senatu SGGW przyjmowanej corocznie na rok przed danym rokiem akademickim, a także Uchwały Senatu w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów. Opiera się na centralnym, elektronicznym systemie rejestracji i komunikacji z kandydatami, nadzorowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i obsługiwanym przez Centrum Informatyczne SGGW. Wymagania wstępne dla kandydatów na studia I i II stopnia stawiane kandydatom w kolejnych latach, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału, a następnie Senat, ogłaszane są w publikowanym Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej uczelni. Organem odpowiedzialnym za proces rekrutacji na Wydziale jest Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) zatwierdzana przez Radę Wydziału. Rekrutacja na studia III stopnia przebiega na podstawie Uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia trzeciego stopnia w SGGW oraz Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska i jest nadzorowana przez Kierowników Studiów Doktoranckich. Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega na podstawie Uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe w SGGW i jest nadzorowana przez Kierownika Studiów Podyplomowych. 1

2 b) Organizacja procesu kształcenia Organizacja procesu kształcenia na wszystkich formach, stopniach i trybach oferowanych na Wydziale jest oparta na aktualnych aktach prawnych: ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i aktach wykonawczych Ministra właściwego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także aktualnie obowiązujących w SGGW przepisach (Statut Uczelni, Regulamin Studiów, Zarządzenia Rektora itp.). Nadzór nad organizacją procesu kształcenia na Wydziale prowadzi Dziekan, który oddelegowuje swoje uprawnienia Prodziekanom, Koordynatorowi, kierownikom studiów doktoranckich i podyplomowych. c) Uruchamianie kierunków i specjalności Decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem nowego kierunku studiów podejmuje Dziekan po uzyskaniu akceptacji Rady Wydziału. Uruchomianie kierunków studiów odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Decyzję o uruchomieniu nowej specjalności na istniejącym kierunku studiów podejmuje Dziekan po akceptacji Rady Wydziału. Decyzję o otwarciu i uruchomieniu studiów doktoranckich i podyplomowych podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Rady Wydziału. d) Opracowywanie programów kształcenia Opracowanie nowych oraz doskonalenie istniejących programów kształcenia prowadzi Komisja ds. Dydaktyki przy współudziale prodziekana ds. dydaktyki, prodziekana ds. studiów oraz koordynatora ds. studiów niestacjonarnych. Zmiany w programie kształcenia mogą wynikać między innymi z: zmieniających się potrzeb rynku pracy, postępu nauki w ramach kierunku kształcenia. Uwagi w sprawie doskonalenia programu kształcenia zgłaszają w szczególności: studenci kierunku (badania ankietowe), absolwenci kierunku (badania ankietowe), nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, za pośrednictwem Komisji ds. Dydaktyki, interesariusze zewnętrzni, za pośrednictwem Pełnomocnika dziekana ds. współpracy z gospodarką. e) Opracowywanie programów przedmiotów Opracowanie programów przedmiotów jest powierzane przez Dziekana kierownikom katedr, którzy delegują w tym celu kompetentnych nauczycieli akademickich. Dziekan może zlecić opracowanie programu przedmiotu pracownikowi spoza Wydziału. Osoba opracowująca program przedmiotu przygotowuje jego sylabus wg ogólnouczelnianego wzoru, uwzględniającego wymogi KRK i kierunkowe efekty kształcenia. Nowe lub skorygowane sylabusy przedmiotów powinny być zaopiniowane przez Komisję ds. Dydaktyki i zatwierdzone przez Dziekana Wydziału. Sylabusy przedmiotów są upubliczniane na internetowej stronie Wydziału. f) Przeglądy programów kształcenia Programy kształcenia na kierunkach realizowanych na Wydziale podlegają przeglądowi przez Wydziałową Komisję ds. Dydaktyki z częstotliwością raz na dwa lata, lub w miarę potrzeb. 2

3 Zmiany w programach uwzględniają opinie i sugestie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz zmieniające się uregulowania prawne. Weryfikacja efektów kształcenia Po zakończeniu każdego roku akademickiego koordynator przedmiotu dokonuje oceny osiągnięcia efektów kształcenia podejmując, w miarę potrzeby, odpowiednie działania korygujące i doskonalące. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia analizuje raporty ocen przedmiotów przeprowadzonych w trakcie poprzedniego roku akademickiego. W przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem założonych efektów kształcenia lub w innych przypadkach uznanych za krytyczne Dziekan na wniosek Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia wszczyna działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia w ramach danego przedmiotu. Procedury weryfikacyjne są realizowane według Załącznika 2, Załącznika 3 i Załącznika 4 g) Warunki wyboru przedmiotów fakultatywnych Zajęcia do wyboru (fakultety), proponowane są w ramach obowiązujących programów studiów i efektów kształcenia na danym kierunku przez pracowników dydaktycznych Wydziału, pracowników spoza Wydziału, w tym nauczycieli zagranicznych, interesariuszy zewnętrznych. Przedmioty fakultatywne wybierane są przez studentów w trakcie semestru poprzedzającego ich realizację. Studenci zapisują się na listę w Dziekanacie, która jest zatwierdzana przez właściwego Prodziekana lub Koordynatora. W ramach przedmiotów do wyboru student może również realizować przedmioty spoza oferty Wydziału, w tym przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty realizowane poza uczelnią, za zgodą właściwego Prodziekana lub Kierownika Studiów. h) Plan zajęć Kalendarz roku akademickiego jest corocznie określany zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Ogólne zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów w SGGW. Semestralny plan zajęć tworzony jest przez wyznaczonego pracownika Wydziału w porozumieniu z pracownikami Wydziału. Plany zajęć po konsultacjach z Wydziałowym Samorządem Studentów lub Wydziałowym Samorządem Doktorantów zatwierdza Prodziekan najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. i) Organizacja zajęć dydaktycznych Zajęcia prowadzone na Wydziale odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych, terenowych i seminariów. Część zajęć może być prowadzona w formie e-learningowej. Formy zajęć poszczególnych przedmiotów są określone w sylabusach. j) Prowadzenie zajęć dydaktycznych Zajęcia w trakcie semestru prowadzone są zgodnie z ustalonym planem zajęć. W przypadku uzasadnionej potrzeby zmiany terminu zajęć, prowadzący w porozumieniu z przedstawicielem studentów ustala nowy termin zajęć i informuje o w/w fakcie dziekanat. Odwołanie zajęć reguluje Regulamin studiów SGGW. Przedstawiciel studentów informuje zainteresowanych studentów oraz informacja jest podawana na tablicy ogłoszeń i w Internecie, 3

4 k) Warunki zaliczania zajęć Warunki zaliczania zajęć są zgodne z obowiązującym Regulaminem studiów, a w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów opisane są w sylabusie. Oceny cząstkowe oraz końcowe uzyskane podczas zajęć przechowywane są przez prowadzących przedmiot przez okres 3 lat. Końcowe prace zaliczające przechowywane są przez prowadzących przedmiot przez okres 1 roku Załącznik 5. Oceny końcowe archiwizowane są w ogólnouczelnianym systemie ehms. Właściwy Prodziekan wydaje decyzje w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń. l) Warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe Warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe określone są w Regulaminie studiów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Prodziekan ds. dydaktyki. m) Warunki przenoszenia z innych uczelni i kierunków Warunki przechodzenia z innych uczelni i kierunków ustalane są indywidualnie przez właściwego Prodziekana, na podstawie analizy zrealizowanego dotychczas przez studenta programu kształcenia i osiągniętych efektów kształcenia. Prodziekan właściwy dla danego kierunku wyznacza na drodze decyzji przedmioty lub efekty kształcenia, które student ubiegający się o przeniesienie musi dodatkowo zrealizować. n) Praktyki i staże studenckie Praktyki i staże studenckie zarówno krajowe, jak i zagraniczne koordynowane są przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. Tryb realizacji oraz zaliczania praktyk, określony jest w Regulaminie praktyk Załącznik 6. o) Prace dyplomowe Tematy prac dyplomowych proponowane są przez pracowników dydaktycznych Uczelni oraz interesariuszy zewnętrznych. Inicjatywę w podejmowaniu określonej tematyki mogą mieć również studenci. Prace dyplomowe realizowane są w katedrach. Zgłaszane przez Kierowników katedr tematy prac dyplomowych są zatwierdzane przez właściwego Prodziekana po zasięgnięciu opinii właściwego dla danego kierunku zespołu Komisji ds. Dydaktyki. Student powinien mieć zatwierdzony temat pracy dyplomowej nie później niż na rok przed ukończeniem studiów. Ostateczny temat realizowanej pracy dyplomowej może być w końcowej fazie opracowywania uściślony przez promotora w porozumieniu z dyplomantem. Ocena jakości zrealizowanych prac dyplomowych przeprowadzana jest okresowo przez Komisję ds. Jakości Kształcenia. Dwa razy do roku, tj. po semestrze zimowym i letnim wybierane są losowo przynajmniej po 4 prace dyplomowe z każdego kierunku, stopnia i rodzaju studiów i przekazywane do odpowiedniego dla danego kierunku zespołu podlegającego Komisji ds. Dydaktyki, celem dokonania oceny, która będzie dotyczyła: zgodności tematu z kierunkiem studiów, poziomu pracy i zgodności recenzji z poziomem pracy. Ocena w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego odpowiedniego zespołu powinna być przekazana Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości kształcenia, który w porozumieniu z Prodziekanem ds. Dydaktyki podejmuje stosowne działania. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia kryteriów oceny Dziekan podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości prac dyplomowych Załącznik 7. Wnioski z przeprowadzonych działań przekazywane są Radzie Wydziału. Weryfikacja oryginalności prac dyplomowych przeprowadzana jest przez system Antyplagiat zgodnie z obowiązującymi aktami wewnętrznymi SGGW. 4

5 p) Egzamin dyplomowy Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego określa Regulamin studiów w SGGW. Organizację i zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych określa Zarządzenie Rektora SGGW Załącznik 8, Załącznik 9 i Załącznik 10. Komisja ds. Dydaktyki okresowo, tj. nie rzadziej niż 2 razy w kadencji ocenia zgodność przebiegu egzaminów z obowiązującymi regulaminami. q) Stypendia i pomoc materialna W ramach środków ogólnouczelnianego funduszu pomocy materialnej (FPM) każdy student Wydziału może ubiegać się o pomoc materialną w formie różnego rodzaju stypendiów i zapomóg. Stypendia uwzględniają także potrzeby osób niepełnosprawnych oraz promują studentów wyróżniających się w różnych aktywnościach związanych z kształceniem. Zasady udzielania pomocy materialnej reguluje Regulamin pomocy materialnej w SGGW. Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie pomocy materialnej, jej form i terminów składania podań znajdują się na internetowej stronie głównej SGGW oraz Wydziałowej stronie internetowej.za proces przydzielania stypendiów i pomocy materialnej odpowiedzialna jest właściwa Wydziałowa Komisja Stypendialna. Organem odwoławczym i kontrolnym jest Uczelniana Komisja Stypendialna. r) Polityka informacyjna Za politykę informacyjną Wydziału względem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych odpowiada Dziekan, który może delegować swoje uprawnienia innym osobom. W celu właściwego przepływu informacji Dziekan powołuje Pełnomocnika ds. promocji i kontaktu ze szkołami średnimi, Pełnomocnika ds. promocji Wydziału, Pełnomocnika ds. współpracy z gospodarką oraz Pełnomocnika ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów. Głównymi elementami polityki informacyjnej Wydziału jest przekazywanie informacji na temat: prowadzonych kierunków i programów studiów, prowadzonych tematów badawczych, oferty dla podmiotów gospodarczych, współpracy międzynarodowej, upublicznienia informacji o strategii rozwojowej Wydziału i jakości kształcenia. Podstawowym kanałem informacji dla pracowników jest poczta internetowa, poprzez którą przesyłane są informacje według kompetencji. Podstawowym kanałem informacyjnym dla studentów jest system ehms. Wydział posiada stronę internetową zawierającą najważniejsze informacje o organizacji, strukturze i działalności jednostki. Za funkcjonowanie wydziałowej strony internetowej odpowiada Prodziekan ds. rozwoju wspólnie z wyznaczonym przez niego operatorem systemu. s) Monitorowanie losów absolwentów Monitorowanie losów absolwentów podlega Pełnomocnikowi Dziekana ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów i prowadzone jest przy współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. monitorowania losów absolwentów zgodnie z obowiązującymi zasadami na uczelni. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane są, przede wszystkim do doskonalenia programów kształcenia oraz procesu kształcenia, a także w innych wykazanych badaniami przypadkach. 5

6 t) Ocena nauczycieli Nauczyciele akademiccy podlegają ocenie zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem SGGW. Okresowe oceny prowadzi Komisja ds. Oceny Kadry Naukowej w porozumieniu z Prodziekanem ds. nauki. Ocenę spełnienia wymogów, jakim powinni odpowiadać nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego dokonują na Wydziale corocznie Prodziekan ds. nauki i Prodziekan ds. dydaktyki. Ważnym narzędziem oceny pracy nauczyciela akademickiego jest hospitacja zajęć. Celem hospitacji zajęć dydaktycznych jest dążenie do systematycznej oceny i poprawy jakości kształcenia na Wydziale oraz dbałość o rozwój kadry dydaktycznej. Hospitacje przeprowadzane są przez Komisję ds. Hospitacji na zlecenie Dziekana w szczególności w celu oceny: umiejętności dydaktycznych doktorantów i pracowników, na wniosek kierowników katedr, umiejętności dydaktycznych przy awansowaniu pracownika, w przypadku niskiej oceny wynikającej z badań ankietowych lub zastrzeżeń zgłaszanym przez Samorząd Studencki. Na początku każdego roku akademickiego Przewodniczący Komisji Hospitacyjnej w konsultacji z Kolegium Dziekańskim sporządza harmonogram hospitacji. Hospitacje przeprowadza się zgodnie z procedurą - Załącznik 11 i Załącznik 12. Studenci oceniają jakość procesu edukacyjnego poprzez ankiety oceny przedmiotów zamieszczone w systemie ehms przez Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Dziekanem Wydziału. Za badanie oceny jakości procesu edukacyjnego przez absolwentów jest odpowiedzialny Pełnomocnik dziekana ds. monitorowania losów absolwentów, który współpracuje z odpowiednim pełnomocnikiem Rektora. u. Prowadzenie badań naukowych Prace badawcze prowadzone na Wydziale realizowane są zgodnie z reprezentowanymi dyscyplinami naukowymi i prowadzonymi kierunkami studiów. Pracownicy wchodzący w skład minimum kadrowego poszczególnych kierunków powinni prowadzić w szczególności badania naukowe powiązane z tematyką prowadzonych zajęć. v. Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia Potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników dydaktycznych i kształcenia przyszłej kadry akademickiej powinny być analizowane na bieżąco stosownie do zmieniających się programów nauczania, programu rozwoju Wydziału oraz planowanej liczby studentów. Analiza taka prowadzona jest na wszystkich poziomach organizacyjnych Wydziału a zidentyfikowane potrzeby przekazywane do Dziekana Wydziału. Potrzeby w zakresie zasobów materialnych związanych z prowadzeniem procesu dydaktycznego powinny być identyfikowane co najmniej raz w roku przez kierowników katedr z określeniem perspektywy czasowej ich realizacji (Załącznik 13). w. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia Studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany i programów stypendialnych. Zasady uczestnictwa w poszczególnych programach określają odpowiednie rozporządzenia i regulaminy obowiązujące w SGGW. Ważnym elementem umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego jest prowadzenie przez Wydział angielskojęzycznych studiów II stopnia, w których biorą udział studenci z różnych krajów. 6

7 Studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na podstawie podpisanych umów dwustronnych biorą udział w programie podwójnego dyplomowania z innymi uczelniami. Program międzynarodowej wymiany studentów prowadzony przez Pełnomocnika Dziekana d/s Współpracy z Zagranicą i Badawczych Programów Europejskich zatwierdzany jest przez Prodziekana ds. dydaktyki w porozumieniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej SGGW. x. Budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym Wydział otwarty jest na współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy, którzy wyrażają wolę uczestniczenia w doskonaleniu jakości kształcenia poprzez zasięganie opinii m.in. o programach studiów, programach poszczególnych przedmiotów, opinii na temat wiedzy i umiejętności studentów oraz ich przygotowania do pracy zawodowej. Wydział organizuje seminarium z pracodawcami absolwentów poświęcone jakości kształcenia nie rzadziej niż raz w ciągu trwania kadencji. Szczególną wagę Wydział przykłada do podejmowania prac usługowo-badawczych na rzecz podmiotów gospodarczych, w realizacji których uczestniczą studenci realizując prace inżynierskie i magisterskie. y. Etyka w kształceniu Przestrzeganie norm etycznych jest głównym przesłaniem w realizacji celów edukacyjnych i naukowych. Każdy pracownik Wydziału biorący udział w procesie edukacyjnym i badaniach naukowych zna Kodeks etyki pracownika SGGW i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Studenci zobowiązani są do postępowania zgodnie z Kodeksem etyki studenta i Regulaminem Studiów w SGGW, a doktoranci zgodnie z Kodeksem etyki doktoranta. W przypadku wystąpienia sytuacji łamania zasad etyki zgłoszonych przez pracowników lub studentów Wydziału, Dziekan podejmuje decyzję o ewentualnym skierowaniu sprawy do odpowiedniej Komisji Dyscyplinarnej. Instrumentem oceny oryginalności i przestrzegania praw autorskich w pracach dyplomowych studentów jest wdrożony przez SGGW ogólnouczelniany system Antyplagiat. Każda praca dyplomowa wykonywana na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska poddawana jest procedurze oceny oryginalności i przestrzegania praw autorskich. z. Innowacje i porównania Wydział rozwija proces edukacji ze szczególnym uwzględnieniem kryterium innowacyjności. Spełnienie tego kryterium odbywa się w szczególności poprzez realizację części edukacji w nowoczesnych laboratoriach, udział w edukacyjnych programach zagranicznych, współpracę z organizacjami gospodarczymi. Ważnym elementem w kształtowaniu procesu edukacyjnego jest wymiana doświadczeń w ramach konferencji i seminariów jednoimiennych wydziałów. Przy opracowaniu programów nauczania brane są pod uwagę doświadczenia i wzorce uczelni zrzeszonych w organizacji Euroliga oraz uczelni, z którymi Wydział prowadzi dwustronną współpracę. 5. Przeglądy procedury Procedura podlega okresowemu przeglądowi w miarę potrzeb przez Komisję ds. Jakości Kształcenia, jednak nie rzadziej niż raz w trakcie trwania kadencji. Wyniki przeglądu stanowią załącznik w dokumentacji jakości kształcenia. 7

8 6. Działania naprawcze i doskonalące Działania naprawcze podejmowane są niezwłocznie według ustalonego, w miarę zaistniałych potrzeb harmonogramu przez odpowiednie jednostki organizacyjne, stosownie do zidentyfikowanego aspektu edukacyjnego. Prace zleca Dziekan odpowiednim osobom. Każde działanie naprawcze powinno być opisane i podejmowane jest w porozumieniu z Pełnomocnikiem dziekana d/s jakości kształcenia. 8

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Dotyczy Punkt w Procedurze Dokument Czynności Częstotliwość Rozdzielnik * (czyli do kogo trafia dokument) Rada Wydziału c uruchamianie kierunków i specjalności Protokół z Rady Wydziału Zapis w protokole

Bardziej szczegółowo

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Wersja 2.0 Obowiązuje od: 24.09.2013 r. 1. Cele Procedury Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Wersja 3.0 Obowiązuje od: 18.12.2015 r. 1. Cele Procedury Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019 Harmonogram bieżących zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019 Planowane zadania Odpowiedzialni za realizację Termin Podsumowanie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie 1. Cele Procedury Jakości Kształcenia: stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii

KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii 1. Cele operacyjne na rok akademicki 2013/14 Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji Lp. 1 Rozszerzenie oferty zajęć do wyboru Prodziekani

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik 2 Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r. Załącznik 2, wydanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2018 KALENDARZ JAKOŚCI 2018

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2018 KALENDARZ JAKOŚCI 2018 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. PROCEDURA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie Wydanie 1.0

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 282

U C H W A Ł A Nr 282 U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 8/2012-13 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 20.03.2013 - w sprawie: zatwierdzenie procedur efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia i

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Architektura Krajobrazu Jednostka Międzywydziałowa. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Architektura Krajobrazu Jednostka Międzywydziałowa. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. REGULAMIN Architektura Krajobrazu Jednostka Międzywydziałowa 1 Postanowienia ogólne 1. Architektura Krajobrazu" jest jednostką międzywydziałową,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW:

Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - SYSTEM WSPARCIA STUDENTÓW WZDJK_5 Data ostatniej zmiany: 26.05.2015, 27.06.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K1 Strona 1 Stron 11 Wydanie Data wydania I Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Stanowisko/ imię i nazwisko Prodziekan/prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oparty jest na następujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Załącznik do Uchwały nr 156/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 12.04.2018 Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: WSZJK-DJK- WL-1 Data: 12.04.2018 Wydanie: Stron: 1/2018

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 19 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 19 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 8/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz jakości na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

Kalendarz jakości na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Kalendarz jakości na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Wersja 1.0 Obowiązuje od: 24.09.2013 r. 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2013/14 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW KSIĘGA PROCEDUR

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW KSIĘGA PROCEDUR KSIĘGA PROCEDUR Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie Strona 1 z 1 Spis treści Procedura I. Procedura zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. Znak sprawy: DN-0024-4/2018 Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 437/19/2016-2020 Senatu PWr ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1 Użyty w tekście termin Program kształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: Data: WSZJK-DJK-NM-1 2017-03-09 Wydanie: Stron: 1/2017 5 1. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie doboru

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku Procedura badania Jakość realizacji zajęć dydaktycznych 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 289/2016 Wydanie: 2 Uzupełnienie struktury Data wydania 1: 18.12.2014 Data weryfikacji: 25.11.2016 Nr: 0.1. Symbol: WSZJK-O Załączniki: 0.1.-Z01 PROCEDURA zapewniania i

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 20/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW KSIĘGA PROCEDUR

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW KSIĘGA PROCEDUR KSIĘGA PROCEDUR Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie Strona 1 z1 Spis treści Procedura I. Procedura zapewnienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

Procedura Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Procedura Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie PROCEDURA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie Wersja 2.1 Obowiązuje od: 29.09.2015 r. 1. Cele Procedury Jakości Kształcenia Za podstawowe cele

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Załącznik do uchwały Nr II/70 Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21 maja 2013 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Opis wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie Wersja 2.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr./ Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA nr./ Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA nr./ 2016 Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2014/2015 TERMINY POSIEDZEŃ WZJK w roku akad. 2014/2015: 4 listopada 2014 r. 13 stycznia 2015 r. (po kolegium dziekańskim) 3 marca 2015 r. 5 maja 2015 r. Terminarz posiedzeń WZJK może ulec zmianie. Harmonogram nie

Bardziej szczegółowo