STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) ; (56) ; www. pssegolubdobrzyn.pl; STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2017 ROKU Golub-Dobrzyń, marzec 2018r.

2 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu Zespół autorski: Hanna Bożejewicz, Janina Dołęgowska, Katarzyna Lotarska, Krystyna Majewska, Wiesław Makowski, Helena Melerska, Ewa Prażuch, Danuta Rutkowska, Gabriela Warnel Skład: Ewa Prażuch 2

3 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie raportu zawierającego ocenę bezpieczeństwa sanitarnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2017 roku. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania, określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. z 2017r. poz z późn. zm.). Ich głównym celem jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Podobnie jak w latach poprzednich, Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2017 prowadziła działania z zakresu bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Systematycznie monitorowano jakość wody przeznaczonej do spożycia, żywności, żywienia i przedmiotów użytku, prowadzono nadzór nad higieną nauczania, wychowania, rekreacji i wypoczynku, a także nad warunkami sanitarno-higienicznymi w obiektach użyteczności publicznej. Realizowane były również krajowe i lokalne programy z zakresu oświaty zdrowotnej. W ramach identyfikacji różnorodnych zagrożeń zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jest włączony do centralnych systemów monitorowania sytuacji epidemiologicznej w skali krajowej i unijnej: System Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach i pływalniach (WODA EXCELL), System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF, System wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych RAPEX, System Bezpieczeństwa Żywności II, System monitorowania i ostrzegania o dopalaczach SMIOD, System elektronicznej rejestracji preparatów szczepionkowych ESNDS, System monitorowania zagrożeń SMZ, Rejestr Ognisk Epidemicznych, System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych. Raport przedstawiający ocenę bezpieczeństwa sanitarnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2017 opracowano na podstawie informacji i materiałów zebranych podczas bieżącej, merytorycznej pracy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a prezentowane dane liczbowe pochodzą ze sprawozdań statystycznych i liczbowych za rok Dziękuję za współpracę organom samorządowym, dyrektorom placówek oświatowowychowawczych, inspekcjom i strażom. Współpraca ta w znaczny sposób wpływa na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w zakresie zdrowia publicznego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Mam nadzieję, że raport przedstawiający ocenę bezpieczeństwa sanitarnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2017 roku, przyczyni się do lepszego poznania zadań, jakie na rzecz zdrowia publicznego wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, podniesienia świadomości społecznej, dotyczącej promowania zdrowego stylu życia oraz zrozumienia wagi zagadnień sanitarnych i epidemiologicznych. Realizując zasadę pełnego dostępu opinii publicznej do informacji dotyczącej bezpieczeństwa sanitarnego, pełny tekst raportu mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu: z poważaniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu Iwona Malinowska 3

4 SPIS TREŚCI WSTĘP SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez czynniki biologiczne Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych Bakteryjne ostre choroby inwazyjne Neuroinfekcje Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek Poliomyelitis oraz przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci do lat Choroby wysypkowe wieku dziecięcego Krztusiec Choroby przenoszone przez kleszcze Gruźlica Profilaktyka wścieklizny u ludzi Grypa i zachorowania grypopodobne Zgony z powodu chorób zakaźnych Wykonawstwo szczepień ochronnych Podsumowanie STAN SANITARNY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA, URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH DO ZAOPATRYWANIA LUDNOŚCI W WODĘ, KĄPIELISK, MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI Jakość wody przeznaczonej do spożycia Wodociągi o produkcji 100 m³/dobę Wodociągi o produkcji m³/dobę Wodociągi o produkcji m³/dobę Miejsca wykorzystywane do kąpieli Podsumowanie PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Ocena sanitarna podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą Podsumowanie STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Działalność kontrolno-represyjna w 2017 roku Stan sanitarny obiektów Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Ocena wdrażania systemów kontroli wewnętrznej w zakładach produkcji i obrotu żywnością Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach RASFF Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych RAPEX Nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego oraz żywnością wzbogaconą Współpraca z innymu jednostkami kontrolnymi Podsumowanie WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

5 5.1 Stan techniczny oraz sanitarny budynków Ocena warunków pobytu i nauki Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Ergonomia w placówkach nauczania i wychowania Tygodniowy rozkład zajęć Możliwość pozostawienia podręczników w szkole Opieka medyczna Dożywianie dzieci i młodzieży Substancje i preparaty chemiczne w szkolnych pracowniach chemicznych Inne działania Podsumowanie WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE ŚRODOWISKA PRACY. CHOROBY ZAWODOWE Warunki higieniczno-sanitarne środowiska pracy Choroby zawodowe Interwencje Nadzór nad środkami zastępczymi Podsumowanie STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Stan sanitarny wybranych grup obiektów użyteczności publicznej Ekshumacje, sprowadzenie zwłok z zagranicy Inne działania Podsumowanie ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY Charakterystyka podjętych działań Podsumowanie OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA Interwencje programowe Interwencje nieprogramowe Inne przedsięwzięcia Podsumowanie WNIOSKI KOŃCOWE

6 WSTĘP Głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu było sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu, bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie chorobom, w tym chorobom zakaźnym i zawodowym, organizowanie i koordynowanie działalności promocyjnej na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego oraz prowadzenia działalności przeciwepidemicznej. Działalność nadzorowa w roku 2017 polegała na kontroli spełniania wymagań, obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania pożądanych norm zdrowotnych, a realizacja zadań statutowych odbywała się zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2017 zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, obejmującym główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami. W związku ze zmianami na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), od 1 stycznia 2010 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu stał się organem rządowej administracji zespolonej w powiecie i automatycznie stał się organem wyłączonym w stosunku do podmiotów dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym. W wyniku tej zmiany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu został wyłączony z nadzoru nad następującymi podmiotami: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1E, Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 6, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem gm. Zbójno, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem gm. Zbójno, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, Filia w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 7, Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1A. Obiekty te znajdują się pod nadzorem sanitarnym Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Przygotowując informację o stanie bezpieczeństwa powiatu golubsko-dobrzyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu oparł się na sprawozdaniach z poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, natomiast przedstawiony dokument nie zawiera analizy stanu sanitarnego z w/w placówek. 6

7 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Ocenę sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych w powiecie golubskodobrzyńskim opracowano na podstawie danych epidemiologicznych, zgromadzonych w ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami u ludzi przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Golubiu-Dobrzyniu, zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 roku, poz. 151). Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu z podmiotów leczniczych wpłynęło 907 zgłoszeń, w których podejrzewano lub/i rozpoznano zachorowanie na chorobę zakaźną, wykryto czynnik chorobotwórczy, bądź zgłoszono podejrzenie zgonu lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (rok zgłoszeń). W roku 2017 zarejestrowano 536 przypadków chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowemu zgłaszeniu i rejestracji (rok przypadków). Hospitalizowano łącznie 106 osób (2016 rok - 89 osób). W ramach nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz działalności związanej z unieszkodliwianiem źródeł zakażenia, przecinaniem dróg szerzenia się zakażenia i nadzorem nad osobami zakażonymi pobrano 76 prób kału. Pobrano również 68 prób kału w ramach nieodpłatnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych u uczniów kształcących się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w omawianym okresie nie wystąpiły zachorowania na jednostki chorobowe mogące stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności lub zbiorowe zachorowania w ogniskach epidemicznych. Dane epidemiologiczne dotyczące występowania chorób zakaźnych w powiecie golubskodobrzyńskim w latach zostały przedstawione w formie tabeli poniżej. Lp Jednostka chorobowa Salmonelozazatrucie pokarmowe Salmonelozaposocznica Inne bakteryjne zakażenia jelitowe-ogółem Inne bakteryjne zatrucia pokarmoweogółem Giardioza Wirusowe zakażenia jelitowe ogółem Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Zapadalność 13 28, , , , , , , , , , , , , ,01 3 6, , , , , , , , , , , , , ,71 7

8 Mikobakteriozy - inne i BNO Krztusiec Płonica Choroba meningokokowa, inwazyjnaogółem Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjna ogółem Kiła Rzeżączka Borelioza Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień Inne wirusowe zapalenie mózgu Wirusowe zapalenie opon mózgowych Ospa wietrzna Różyczka Wirusowe zapalenie wątroby typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu C Nowo wykryte zakażenia HIV Świnka Bąblowica Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, inwazyjnaogółem Zespół hemolitycznomocznicowy w przebiegu zakażenia Escherichia coli Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu-ogółem Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone Grypa i podejrzenia grypy ogółem 1 2,20 1 2, ,80 4 8, , , , , , , , ,09 1 2, , , , , ,97 1 2, ,60 1 2,21 1 2, , ,0 9 19, , , , , , , , , ,46 2 4,40 1 2, , ,0 2 4,40 2 4,40 1 2, , , , , , , , ,01 1 2, , , , ,09 3 6, ,00 3 6,62 2 4,42 1 2, , , , ,42 4 8, , , , , ,20 2 4,40 1 2,20 3 6, ,21 1 2, , , , , ,36 8

9 w tym grypa u dzieci w wieku 0-14 lat Grypa potwierdzona laboratoryjnie ogółem Gruźlica , , , , ,67 1 2, ,83 1 2, , , ,00 4 8,83 2 4,42 Zapadalność - liczba nowych zachorowań zarejestrowanych w ciągu roku na danym obszarze przypadająca na mieszkańców liczona wg następującego wzoru: liczba nowych zachorowań w danym roku podzielona przez liczbę ludności w danym roku pomnożona przez przelicznik (np ). Porównanie zapadalności na choroby zakaźne w powiecie golubsko-dobrzyńskim i w województwie kujawsko-pomorskim w latach zawarto w poniższej tabeli. Lp Jednostka chorobowa Salmoneloza- zatrucie pokarmowe Inne bakteryjne zakażenia jelitowe- ogółem Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe- ogółem Giardioza Wirusowe zakażenia jelitowe -ogółem Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Krztusiec Płonica Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjna- ogółem Kiła Borelioza (choroba z Lyme) Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień Inne wirusowe zapalenie mózgu Wirusowe zapalenie opon mózgowych Ospa wietrzna Różyczka Wirusowe zapalenie wątroby typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji przypadku z 2014r. Nowo wykryte zakażenia HIV Powiat golubsko-dobrzyński Województwo kujawsko-pomorskie Liczba Liczba Liczba Liczba Zapadalność Zapadalność Zapadalność zachorowań zachorowań zachorowań zachorowań Zapadalność 16 35, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 1 2,21 1 2, , , , , , , , , , ,50 1 2, ,81 8 0,39 1 2, , , , , , ,89 1 2, , , , , , ,34 3 6,62 2 4, , ,48 1 2, , ,68 9

10 Świnka Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, inwazyjna- ogółem Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózguogółem Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone Grypa i podejrzenia grypy ogółem w tym grypa u dzieci w wieku 0-14 lat Grypa potwierdzona laboratoryjnie ogółem Gruźlica 4 8, , , ,42 3 6, , ,08 3 6, , ,06 1 2,21 1 2, , , , , , , , ,08 Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 4 8,83 1 2, , ,04 4 8,83 2 4, , ,33 Porównanie współczynników zapadalności zachorowań występujących w roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskim oraz w wybranych w powiatach. Lp Jednostka chorobowa Salmoneloza-zatrucie pokarmowe Salmoneloza-posocznica Salmoneloza- inne zakażenie pozajelitowe Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E.coli biegunkotwórczą Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E.coli enterokrwotoczną Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E.coli inną i BNO Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobacter Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Y. enerocolitica lub pseudotuberculosis Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez inne określone Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez nie określone Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe gronkowcowe Województwo kujawskopomorskie Powiat brodnicki Powiat golubskodobrzyński Powiat lipnowski Powiat rypiński Powiat toruński Powiat wąbrzeski 19,20 20,31 35,35 28,60 20,37 38,7 49,07 0, ,98-0, ,51-0,33-0, , , ,51-2,93-1,92 1,27-3, ,86 1,27 2, ,98-24,77 2,54 8,84 25,59 13,58 31,22-0, ,33-3,98 2,54 13,25 1,51-19,19 8,66 0, ,55-10

11 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe jadem kiełbasianym Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe nie określone Giardioza Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone Wirusowe zakażenia jelitowe nie określone Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o rawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Tularemia Jersinioza pozajelitowa Mikobacteriozy inne i BNO Listerioza Krztusiec Płonica Choroba meningokokowa, inwazyjna ogółem Choroba meningokokowa, inwazyjna- zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Choroba meningokokowa, inwazyjna- posocznica Choroba meningokokowa, inwazyjna- inna określona i nie określona Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjnaogółem Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjnaróża Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjnainna określona i nie określona Legioneloza- choroba legionistów Kiła wrodzona i noworodków Kiła wczesna Kiła późna 0, ,72-2, ,77 1,49 13,97 22,09-2,26 0,33-98,23 105,39 90,58 91,82 81,47 119,66 80,83 23,24 20,31 26,51 146,02 9,05 3,58 20,20 19,49 21,58 11,05 6,02 20,37 15,28 25,98 25,83 151,09 11,05 4,52 2,26 28,62 109,69 88,91 172,68 123,71 233,32 27,16 57,56 72,17 0, , , ,26 1,63-0, ,33-15,89 20,31 39,76 3,01 13,58 61,46 5,77 41,77 22,85 22,09 15,05 6,79 57,23 8,66 0, ,33-0, ,33-0, ,33-0, ,04 33,01 41,97 15,05 6,79 22,44 11,54 16,66 33,01 41,97 15,05 6,79 21,79 11,54 0, ,65-0, , ,45-2,21 4,52 2,26 3,9 2,88 0,38 1,27 1, Kiła- inne postacie kiły i kiła nie określona 0,29 1, , Rzeżączka 0, ,51-0,98-11

12 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie Borelioza (choroba z Lyme) Ostre porażęnia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień Inne wirusowe zapalenie mózgu opryszczkowe Inne wirusowe zapalenie mózgu nie określone Wirusowe zapalenie opon mózgowych enterowirusowe Wirusowe zapalenie opon mózgowych inne określone i nie określone Wirusowe zapalenie opon mózgowych w innych chorobach objętych MZ-56 Ospa wietrzna Różyczka 0, ,17 27,93 33,14 16,56 43,00 24,39-0, ,12-20,50 22,85 15,46 18,06 24,89 22,11 17,32 0, , ,98-0, ,12 1,27-4,52-3,9-0, ,65-542,89 688,18 629,61 758,68 429,98 451,34 392,60 1, ,65 2, Wirusowe zapalenie wątroby typu A 5,14 2,54-1,51-2,93 20, Wirusowe zapalenie wątroby typu B- ostre 0, Wirusowe zapalenie wątroby typu B- 12,34 10,16 22,09 16,56 4,53 12,36 - przewlekłe i BNO 54. Wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji przypadku 18,48 7,62 4,42 6,02 6,79 19,51 - z 2014r. 55. Wirusowe zapalenie wątroby typu B+C 1, Nowo wykryte zakażenia HIV 1,68 1, ,26 1, Świnka 4,42 1,27 15,46 10,54 4,53 3, Malaria 0, Bąblowica 0, , Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, 4, ,51-2,6 2,88 inwazyjna- ogółem 61. Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, 0, inwazyjna zapalenie opon i/lub mózgu 62. Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, 2, ,51-2,6 2,88 inwazyjna- posocznica 63. Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, inwazyjna- inna 1, ,33 - określona i nie określona 64. Zespół hemolitycznomocznicowy w przebiegu zakażenia E. coli 0,

13 Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae, inwazyjna- ogółem Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae, inwazyjna- posocznica Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae, inwazyjna- inna określona i nie określona Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu- w innych chorobach objętych MZ-56 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu- inne określone Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu- inne nie określone Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone Zapalenie mózgu inne i nie określone Grypa ogółem Grypa u dzieci w wieku 0-14 lat Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytniczetoksoplazmoza Zatrucia pestycydamiostre Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm- jagody i inne części roślin Gruźlica 0, , , , ,19 1, ,33-0,77 1,27-4,52-1,95-1,10-2,21 1,51-0,98-0, ,65-5,04 1,27 2, ,93 2,88 5,41 7,46 13, ,98-2, , , ,33 10,16 4,42 15,05 20,37 16, Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez czynniki biologiczne Zatrucia i zakażenia pokarmowe, to grupa chorób o różnorodnych etiologiach, wyodrębniana w nadzorze epidemiologicznym ze względu na ważną rolę w zdrowiu publicznym. Ogólnie klasyfikowane są jako choroby przenoszone drogą pokarmową. Zapadalność na te jednostki chorobowe związana jest ze stanem sanitarno-higienicznym obiektów produkcji i obrotu żywnością, a także higieną przyrządzania i spożywania potraw w środowiskach domowych. W roku 2017 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zarejestrowano bakteryjne zatrucia pokarmowe oraz wirusowe i bakteryjne zakażenia jelitowe. Zauważa się przewagę wirusowych zakażeń jelitowych nad bakteryjnymi zatruciami pokarmowymi i zakażeniami jelitowymi, co obrazuje wykres poniżej. 13

14 Liczba bakteryjnych zatruć pokarmowych oraz bakteryjnych i wirusowych zakażeń jelitowych w powiecie golubsko-dobrzyńskiego w latach Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe ogółem Inne bakteryjne zakażenia jelitowe Bakteryjne zatrucia pokarmowe salmonelozowe Wirusowe zakażenia jelitowe Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zarejestrowano bakteryjne zatrucia pokarmowe wywoływane przez odzwierzęce typy pałeczek Salmonella oraz przez inny nie określony czynnik. Liczba zatruć pokarmowych o etiologii salmonelozowej w roku 2016 i roku 2017 utrzymała się na jednakowym poziomie (wystąpiło po 16 przypadków zachorowań). Wszystkie zarejestrowane przypadki zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella są sporadycznymi przypadkami zachorowań. Najczęstszym nośnikiem zakażenia w salmonelozach były potrawy z jaj i z dodatkiem jaj (14 przypadków, co stanowiło 87,5% wszystkich przypadków). Dominującym zaś typem serologicznym wywołującym objawy chorobowe była Salmonella Enteritidis (7 przypadków, co stanowiło 43,75% przypadków). W większym stopniu chorowali mieszkańcy terenów wiejskich (10 przypadków) niż miejskich (6 przypadków). Na częstość zachorowania nie miała natomiast znaczenia płećzachorowali w równym stopniu mężczyźni i kobiety (po 8 przypadków). Najbardziej narażona na zakażenie pałeczkami Salmonella w roku 2017 okazała się grupa wiekowa 0-4 lat, która stanowiła 37,5% zarejestrowanych przypadków zachorowań. Dość znacząca okazała się również grupa wiekowa powyżej 60 r.ż. (25% zarejestrowanych przypadków). 14

15 Porównanie udziału grup wiekowych w przypadku salmoneloz w latach przedstawiono poniżej lat 5-9 lat lat lat lat lat lat powyżej 60 r.ż Przypadek innego bakteryjnego zatrucia pokarmowego zarejestrowany w powiecie golubskodobrzyńskim wystąpił u 75-letniego mieszkańca miasta. Prawdopodobnie objawy chorobowe wystąpiły po spożyciu surówki przygotowanej z surowych warzyw i owoców. Badania laboratoryjne wykonane podczas pobytu pacjenta w szpitalu nie określiły czynnika chorobotwórczego, powodującego zachorowanie. Zarejestrowane zostały w powiecie golubsko-dobrzyńskim zarówno bakteryjne, jak i wirusowe zakażenia jelitowe. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2017 zarejestrowała łącznie 11 przypadków bakteryjnego zakażenia jelitowego (2016r.- 10 przypadków). Dominowało zachorowanie, w których nie określono czynnika wywołującego stan chorobowy (6 przypadków). Zakażenia wywołane przez Clostridium difficile wystąpiły u 4 mieszkańców, a przez Yersinia enterocolitica - u 1 mieszkańca powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Bakteryjne zakażenia jelitowe wystąpiły częściej u mieszkańców terenów wiejskich (8 przypadków) oraz u osób płci żeńskiej (6 przypadków). Najliczniej zachorowanie wystąpiło wśród osób z grupy wiekowej lat i powyżej 60 r. ż. W każdej z tych grup zachorowały po 3 osoby. Nadal rejestruje się stosunkowo dużą liczbę zakażeń jelitowych o etiologii wirusowej. W roku 2017 w powiecie golubsko-dobrzyńskim nastąpił wzrost liczby zachorowań w stosunku do roku poprzedniego o 80% (2016r.- 35 przypadków, 2017r.- 63 przypadki). Najwięcej przypadków dotyczyło zakażeń wywołanych przez rotawirusy (41 przypadków, co stanowi 65,1% zachorowań). Norowirus był przyczyną 12 wirusowych zakażeń jelitowych (22,9% przypadków). W 2017 roku wystąpiło 5 przypadków zakażenia wywołanego przez inne określone czynniki (7,9% przypadków) oraz 5- wywołanych przez nie określone czynniki (7,9% przypadków). Zachorowania spowodowane wirusowymi zakażeniami jelitowymi w większym stopniu zaatakowały mieszkańców terenów miejskich (38 przypadków) oraz kobiety (33 przypadki). Wirusowe zakażenia jelitowe zarejestrowane w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 89% przypadków wymagały hospitalizacji (56 przypadków). 15

16 Nieznacznie podwyższył się procentowy udział dzieci do lat 2 w zarejestrowanych przypadkach wirusowych zakażeń jelitowych (2016r.- 40% przypadków, 2017r.- 42,9% przypadków). Wirusowe zakażenia jelitowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach rotawirusy norowirusy inne określone nie określone Nadzorem epidemiologicznym objęte są również biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 2 o etiologii nieokreślonej, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu. W roku 2017 zgłoszono 10 takich zachorowań (w 2016r.- 8 zachorowań). W 8 przypadkach wykonano badania laboratoryjne w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, celem ustalenia etiologii zachorowań (wyniki ujemne). Najczęściej badania przeprowadzano w kierunku identyfikacji wirusów. W pozostałych przypadkach zgłoszenia dokonano wyłącznie na podstawie objawów klinicznych. W powiecie golubsko-dobrzyńskim od roku 2010 nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych W roku 2017 i w roku 2016 na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu nie zarejestrowano ogniska zbiorowego zatrucia/zakażenia pokarmowego Bakteryjne ostre choroby inwazyjne Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2017 nie zarejestrowano inwazyjnej choroby wywołanej przez Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Zarejestrowano natomiast przypadki inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pyogenes. Od wielu lat dominującą postacią kliniczną rejestrowanych inwazyjnych chorób wywołanych przez Streptococcus pyogenes jest róża. W 2017 roku na 19 zgłoszonych przypadków tej choroby, wszystkie przypadki to róża. Najbardziej narażeni okazali się mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego z grupy wiekowej powyżej 60 r.ż. (14 osób) oraz lat (3 osoby). Częściej chorowały kobiety (14 przypadków) oraz mieszkańcy terenów wiejskich (14 przypadków). 16

17 Ważną chorobą wywołaną przez Streptococcus pyogenes jest również płonica, wyłączona z ewidencji sprawozdawczej, z grupy chorób inwazyjnych wywołanych tym czynnikiem, omawiana w części dotyczącej chorób wysypkowych wieku dziecięcego Neuroinfekcje W powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2017 roku wystąpił spadek zarejestrowanych chorób ośrodkowego układu nerwowego (rok przypadków, rok przypadek). Zarejestrowany przypadek neuroinfekcji w roku 2017 to zapalenie opon mózgowordzeniowych wywołane przez bakterię Enterobacter cloacae. Neuroinfekcja wystąpiła u noworodka płci żeńskiej. Liczbę przypadków chorób ośrodkowego układu nerwowego w powiecie golubskodobrzyńskim w latach według czynników etiologicznych przedstawiono na poniższym wykresie wirusy bakterie nieokreślone Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie chorowali na wirusowe zapalenie wątroby typu B o przebiegu ostrym. Nie zarejestrowano również koinfekcji z HBV/HCV, ani innych i nie określonych wirusowych zapaleń wątroby. W 2017 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu odnotowała niewielki spadek rejestrowanych przypadków wzw typu B przewlekłego i BNO (2016r.- 14 przypadków, 2017r.- 10 przypadków). Mimo to zapadalność w powiecie golubsko-dobrzyńskim prawie 2-krotnie przewyższa zapadalność w województwie kujawskopomorskim. Zarejestrowane zachorowania przebiegały w sposób bezobjawowy. Przeważali mieszkańcy terenów miejskich (8 przypadków). Zachorowania rozłożyły się równomiernie biorąc pod uwagę płeć. Przeważającą grupą wiekową osób chorych, to przedział wiekowy lat, do którego zaliczyć można 4 osoby. W grupie wiekowej lat i lat zakażone są po 2 osoby, w grupie wiekowej 0-4 lat oraz 60 lat i powyżej znalazły się pojedyncze przypadki. 17

18 Porównanie grup wiekowych chorych w latach przedstawia wykres poniżej Liczba przypadków rok 2016 rok lat 5-9 lat lat lat lat lat lat 60 lat i powyżej Grupa wiekowa Spośród zarejestrowanych osób, sześć nie było wcześniej uodpornionych przeciw wzw typu B, trzy- otrzymało pełne szczepienie przeciw wzw typu B, a jedna- niepełne. Najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia wirusem HBV w zarejestrowanych przypadkach w 2017 roku były zabiegi medyczne (duże operacje, małe zabiegi chirurgiczne, wykonane transfuzje przez 1993 rokiem, inne świadczenia udzielane w placówkach medycznych). W przypadku wzw typu C odnotowano natomiast spadek liczby zarejestrowanych przypadków (2016r. - 3 przypadki, 2017r.- 2 przypadki). Jedno z zakażeń przebiegało w sposób objawowy (nudności, wymioty, bóle brzucha, kłucie w prawym boku). Do możliwych źródeł zakażenia HCV w zarejestrowanych zachorowaniach można zaliczyć: wykonaną transfuzję po 1993 roku, małe zabiegi chirurgiczne oraz inne świadczenia udzielane w placówkach medycznych. Zakażone osoby to mężczyzna z grupy wiekowej lat oraz kobieta z grupy wiekowej lat, zamieszkujące teren wiejski powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach nie zarejestrowano zachorowań na AIDS, a w roku 2017 nie wykryto nowego zakażenia HIV (rok przypadek zakażenia HIV) Poliomyelitis oraz przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci do lat 14 W roku 2017 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano przypadków poliomyelitis. Podobna sytuacja miała miejsce w roku poprzednim. W związku z uczestnictwem Polski w programie WHO dotyczącym eradykacji poliomyelitis, prowadzony jest nadzór i monitoring ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 14, mający na celu potwierdzenie lub wykluczenie występowania dzikich szczepów wirusa polio. 18

19 W latach nie zarejestrowano takich przypadków na terenie powiatu golubskodobrzyńskiego Choroby wysypkowe wieku dziecięcego W przypadku chorób wysypkowych wieku dziecięcego współczynnik zapadalności na ospę wietrzną wzrósł około 1,5-krotnie, a na świnkę 2- krotnie. W przypadku różyczki i płonicy nastąpiły spadki zapadalności na te choroby. W roku 2017 nie zarejestrowano żadnego przypadku zachorowania na różyczkę, a w przypadku płonicy nastąpił spadek liczby zachorowań o około 40%. Porównanie liczby zachorowań w latach przedstawiają poniższe wykresy: liczba przypadków ospa wietrzna świnka różyczka płonica Podobnie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku więcej zachorowań na ospę wietrzną odnotowano na terenie wiejskim (159 przypadków) niż miejskim (126 przypadków). Większość przypadków ospy wietrznej przypada na miasto Golub-Dobrzyń (93 przypadki) oraz na miasto i gminę Kowalewo Pomorskie (135 przypadków). Wg płci częściej chorowały kobiety (144 przypadki) niż mężczyźni (141 przypadków). 19

20 Dwa przypadki zachorowań na ospę wietrzną wymagały hospitalizacji. Tylko jedna z zarejestrowanych osób była uodporniona przeciw tej chorobie (0,35% przypadków) dwiema dawkami szczepionki. Jak co roku, najwięcej zachorowań dotyczyło dzieci w grupie wiekowej 0-4 lat i 5-9 lat (odpowiednio 46,7% i 35,1% ogółu zachorowań), co zapewne związane jest z przebywaniem w dużych skupiskach ludzkich. W stosunku do roku ubiegłego, gdzie najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej 5-9 lat, w roku bieżącym dominującą okazała się grupa wiekowa 0-4 lat. Zachorowania wg wieku (ukończone lata) na ospę wietrzną w latach Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w przypadku różyczki i świnki, prowadzone są obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko odrze, śwince i różyczce z użyciem szczepionki trójskładnikowej. W roku 2017 nie zarejestrowano żadnego przypadku różyczki (rok przypadek), co zapewne jest skutkiem przeprowadzanych szczepień ochronnych. W roku 2017 liczba zachorowań na świnkę wzrosła do 7 przypadków (rok przypadki). W grupie osób nie szczepionych przeciw śwince znajdują się osoby z grupy wiekowej lat i powyżej 30 r.ż. Pozostałe zarejestrowane osoby zostały uodpornione przeciw śwince przyjmując 1 dawkę szczepionki (2 osoby) i 2 dawki szczepionki (2 osoby). Rozpatrując miejsce zamieszkania osób chorych należy zauważyć, że nieznacznie częściej chorowali mieszkańcy terenów wiejskich (4 osoby) niż mieszkańcy terenów miejskich (3 osoby) oraz mężczyźni (4 przypadki) niż kobiety (3 przypadki). W przypadku płonicy nastąpił spadek liczby zachorowań o 40% w stosunku do roku 2016 (2016r.- 16 przypadków, 2017r.- 10 przypadków). Zachorowania wystąpiły wyłącznie wśród osób do 9 roku życia (grupa wiekowa 0-4 lat - 7 przypadków, grupa wiekowa 5-9 lat- 3 przypadki) Liczba zachorowań na płonicę wzrasta w okresie jesienno-zimowym, czemu sprzyja przebywanie wychowanków w zamkniętych pomieszczeniach placówek nauczania i wychowania. W roku 2017 bez wpływu na zachorowanie na płonicę miało miejsce zamieszkania (zachorowania rozłożyły się równomiernie na teren miejski i wiejski). Częściej chorowali natomiast mężczyźni (8 przypadków) niż kobiety (2 przypadki). 20

21 1.8. Krztusiec W województwie kujawsko-pomorskim w przypadku krztuśca w latach utrzymywała się się tendencja wzrostowa, zaś w roku 2017 wystąpił spadek liczby zachorowań w stosunku do roku 2016 (rok przypadków, rok przypadków). W powiecie golubsko-dobrzyńskim trend wzrostowy utrzymał się (2014 rok - 4 przypadki, 2015 rok - 5 przypadków, 2016 rok - 8 przypadków, 2017 rok - 18 przypadków). W roku 2017 cztery przypadki zachorowań na krztusiec wymagały leczenia w warunkach szpitalnych. Przypadki krztuśca wystąpiły z przewagą u mężczyzn (10 przypadków) niż u kobiet (8 przypadków). Na wystąpienie zachorowań na krztusiec nie miało znaczenia miejsce zamieszkania (zachorowało 9 mieszkańców terenów wiejskich i 9 mieszkańców terenów miejskich). W roku 2017 zachorowania wystąpiły również w dwóch ogniskach dwuosobowych, obejmujących rodzeństwo. Spadek odporności populacji bądź też naturalna obecność pałeczek krztuśca Bordetella pertussis w środowisku sprawia, że zachorowania pojawiają się również u osób dorosłych. W roku 2017 wystąpiło jedno zachorowanie u osoby z grupy wiekowej lat. Osoby chore zostały prawidłowo uodpornione przeciw krztuścowi. Porównanie zachorowań w grupach wiekowych (ukończone lata) w roku 2016 i 2017 przedstawiono na wykresie poniżej. 6 5 Liczba przypadków rok 2016 rok Grupa wiekowa 1.9. Choroby przenoszone przez kleszcze Zgłaszane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu przypadki zgłoszeń podejrzeń lub zachorowań na boreliozę, po przeprowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych i weryfikacji na podstawie definicji przypadków chorób zakaźnych opracowanych przez NIZP-PZH w Warszawie, pozwoliły na zakwalifikowanie do rejestracji 21

22 w sprawozdaniu MZ-56 w roku 2017 piętnastu przypadków tej choroby (w 2016r.- 6 przypadków). Wszystkie zarejestrowane w roku 2017 zachorowania opierały się na wystąpieniu fazy wczesnej choroby w postaci rumienia wędrującego, powstałego w miejscu ukłucia przez kleszcza. Pozwoliło to na sklasyfikowane przypadków jako potwierdzonych. Leczeniem tej fazy boreliozy zajmowały się placówki podstawowej opieki zdrowotnej, wdrażając antybiotykoterapię. Zachorowania wystąpiły w następujących grupach wiekowych: lat (4 przypadki), lat (3 przypadki), lat (4 przypadki) oraz 60 lat i powyżej (4 przypadki). Na kontakt z kleszczem najbardziej narażeni okazali się mieszkańcy terenów wiejskich (9 osób) oraz mężczyźni (10 osób). Do narażenia dochodziło podczas pobytu na działce przydomowej (zarówno położonej na terenie miejskim, jak i usytuowanej w pobliżu obszaru zalesionego) lub podczas pobytu rekreacyjnego na terenie leśnym (zbieranie jagód, grzybów). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu, podobnie jak w roku poprzednim Gruźlica W 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano 2 przypadki gruźlicy (rok przypadki). Spowodowało to spadek liczby zachorowań na gruźlicę w powiecie golubsko-dobrzyńskim, co odzwierciedla panującą sytuację w województwie kujawsko-pomorskim. Zarejestrowane w powiecie golubsko-dobrzyńskim przypadki gruźlicy to nowe zachorowania. Wystąpiły one u kobiet (grupa wiekowa lat i lat) zamieszkujących na terenie wiejskim. Zachorowanie u kobiety z grupy wiekowej lat, to skutek styczności z chorą na gruźlicę sąsiadką. Zostało one zdiagnozowane w wyniku prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad osobami ze styczności z chorym na gruźlicę. W 2017r. gruźlica nie była przyczyną zgonu mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego (2016r.- brak zgonów z powodu gruźlicy, 2015r.- gruźlica była przyczyną 2 zgonów). Liczba przypadków gruźlicy w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach liczba przypadków rok Profilaktyka wścieklizny u ludzi Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Golubiu-Dobrzyniu w 2017 roku zgłoszono 76 osób pokąsanych przez zwierzęta (2016r.- 67 osób). We wszystkich przypadkach było prowadzone dochodzenie epidemiologiczne. W 69 przypadkach, dzięki 22

23 współpracy z lekarzami weterynarii, otrzymaliśmy obserwacje zwierząt wykluczające chorobę zwierzęcia i uniknęliśmy w ten sposób kwalifikacji pokąsanych do szczepień. W 7 przypadkach, które zostały zakwalifikowane do szczepień, przyczyną skierowań było w 4 przypadkach pokąsanie przez nieznanego kota, a w 3 - przez psa. W jednym z przypadków pokąsania przez kota jego tkanka mózgowa została poddana badaniom laboratoryjnym. Test immunofluarescencji w kierunku wścieklizny dał wynik ujemny, nie wyizolowano również wirusa wścieklizny na komórkach mysiej neuroblastomy Grypa i zachorowania grypopodobne W ramach nadzoru epidemiologicznego nad grypą oraz zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej świadczeniodawcy zgłaszają do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu przypadki zachorowań na grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych. Świadczeniodawcy w 2017 roku zgłosili łącznie 2593 przypadki zachorowań grypopodobnych i ostrych zakażeń dróg oddechowych. W porównaniu z rokiem 2016 ich liczba w powiecie golubsko-dobrzyńskim minimalnie wzrosła (2016r przypadki). Grypa i zachorowania grypopodobne w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach Liczba przypadków Rok ogółem dzieci do lat 14 Niewielki spadek wystąpił w udziale dzieci w wieku 0-14 lat w zgłoszonych przypadkach z 41,59% w roku 2016 do 40,84% w roku Najczęściej chorowały osoby z grupy wiekowej lat (49% zgłoszonych przypadków). 23

24 Udział grup wiekowych w zgłoszonych przypadkach gryp i zachorowań grypopodobnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim w roku 2017 przedstawia wykres poniżej. 65 i więcej lat 0-4 lat 5-14 lat lat Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w 2017 roku przekazała 4 wymazy do badania laboratoryjnego w ramach uczestnictwa w systemie Sentinel. Spośród nich w 1 przypadku potwierdzono obecność wirusa grypy typ A. Osobą zakażoną wirusem grypy typu A okazała się 8-letnia mieszkanka jednej z gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Przebieg zakażenia był łagodny, niewymagający hospitalizacji Zgony z powodu chorób zakaźnych Umieralność z powodu chorób zakaźnych i zakażeń w powiecie golubsko-dobrzyńskim wynosiła 15,46 na 100 tys. ludności. Zarejestrowano 7 zgonów (o 5 mniej niż w roku 2016), których przyczyną były choroby zakaźne. Przyczyną wszystkich zgonów była posocznica: w 4 przypadkach wywołana przez Staphylococcus aureus, w 2 przypadkach przez inne bakterie Gram-ujemne, a w 1 przypadku przez inne określone gronkowce. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej zgonów odnotowano w grupie osób powyżej 60 roku życia (6 przypadków). Jeden zgon wystąpił w grupie wiekowej lat. W roku 2017 wśród zmarłych przeważali mężczyźni (4 przypadki) oraz mieszkańcy terenu miejskiego powiatu (4 przypadki). 24

25 Przyczyny zgonów w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach posocznica zapalenie płuc gruźlica Wykonawstwo szczepień ochronnych Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych W powiecie golubsko-dobrzyńskim wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych w roku 2017 było na wysokim poziomie. 25

26 Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w powiecie golubsko-dobrzyńskim w roku 2017 przedstawia wykres poniżej. 100,0 95,0 90,0 % 85,0 80,0 75,0 70,0 Wzw t B w 3 r.ż. Błonicy, tężcowi i Błonicy, tężcowi, Poliomyelitis w 3 r.ż. Haemophilus inf. 3 r.ż. Odrze, świce, różyczce w 12- Wykonanie szczepień przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi w roku 2017 było na niższym poziomie niż w roku Dzieci w 6 roku życia uodporniono na poziomie 96,9%. W tym roczniku nie uodporniono 6 dzieci, które ukończyły 5 lat w miesącu grudniu i rodzice nie wyrażali zgody na wcześniejsze szczepienie, 6 dzieci z okresowymi p/w lekarskimi oraz 2 dzieci ze środowiska uchylających się od szczepień. W 14 roku życia wskaźnik uodpornienia był także niższy i wynosił 98,7% (w roku ,1%). Sześcioro nieuodpornionych dzieci, to dzieci z okresowymi przeciwwskazaniami lekarskimi. Młodzież w 19 roku życia uodporniona została w 2017 roku na poziomie 97,7% (rok na poziomie 99,6%). W tej grupie wiekowej nie zostały uodpornione 3 kobiety ciężarne oraz 7 osób z okresowymi przeciwwskazaniami do szczepień. 26

27 Stan zaszczepienia przeciw krztuścowi w roku 2017 roku przedstawia się następująco: w 2 roku życia - 100% i w 3 roku życia- 99,0% (dwoje dzieci z rodzin uchylającej się od szczepień oraz dwoje dzieci z okresowymi p/w lekarskimi). W pierwszym roku życia zaszczepiono szczepieniem pierwotnym przeciw krztuścowi 57,8% niemowląt. Dzieci w 6 roku życia uodporniono na poziomie 96,9% (2 dzieci ze środowiska uchylających się od szczepień i 6 dzieci, które ukończyły 5 lat w miesiącu grudniu oraz 6 dzieci z okresowymi p/w lekarskimi). W 14 roku życia uodporniono 98,7 dzieci ( w ,2 % dzieci). Analogicznie zostały wykonane szczepienia przeciw poliomyelitis: w pierwszym roku życia 57,8%, w 2 roku życia - 100% i w 3 roku życia- 99,0%. Dzieci w 6 roku życia uodporniono na poziomie 96,9%. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 roku życia wykonano na poziomie 90,4%, w 2 roku życia na poziomie 100% i w 3 roku życia na poziomie 99,8%. Stan zaszczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B był na tym samym poziomie jak w roku W roku 2017 do szczepień ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce podlegały dzieci urodzone w roku Uodpornienie tej grupy dzieci kształtowało się na poziomie 96,4% i było nieznacznie niższe niż w roku Nieuodpornione dzieci w liczbie 17, to 12 dzieci z okresowymi p/w lekarskimi oraz 5 dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na szczepienie. Wykonanie podstawowego szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce w miesiącu życia w roku sprawozdawczym wynosi 90,0% (w roku ,5%). Wpływ na taki procent zaszczepienia ma miesięczny rozkład urodzeń. Stan zaszczepienia p/haemophilus influenzae typu b niemowląt urodzonych w roku 2017 wynosiło 57,8%, a w drugim roku życia 100%. Dzieci w trzecim roku życia uodporniono na poziomie 99,0% Realizacja zalecanych szczepień ochronnych W roku 2017 szczepieniu zalecanemu przeciw grypie poddało się w powiecie golubskodobrzyńskim o 100 osób więcej niż w 2016 roku. Uodporniono 1079 osób, w tym 84 dzieci (o 7 dzieci więcej niż w roku 2016). Szczepieniu przeciwko grypie poddało się zaledwie 2,38% populacji zamieszkującej powiat golubsko-dobrzyński tj. o 0,22% więcej niż w roku Stan zaszczepienia przeciwko grypie w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach Liczba osób zaszczep. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r % populacji powiatu Liczba osób zaszczep. % populacji powiatu Liczba osób zaszczep. % populacji powiatu Liczba osób zaszczep. % populacji powiatu Liczba osób zaszczep. % populacji powiatu 950 2, , , ,

28 Liczbę osób, którzy poddali się szczepieniom zalecanym w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach przedstawiono w poniższej tabeli. Szczepienie zalecane przeciwko Liczba zaszczepionych osób 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. Zakażeniu Streptococcus pneumoniae Ospie wietrznej Zakażeniu Haemophilus influenzae Zakażeniu Neisseria meningitidis Zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego Kleszczowemu zapaleniu mózgu Biegunce rotawirusowej Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A Durowi brzusznemu Niepożądane odczyny poszczepienne W Polsce od wielu lat istnieje uregulowany prawny obowiązek zgłaszania i rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych w powiecie golubsko-dobrzyńskim w latach W roku 2017 w powiecie golubsko-dobrzyńskim nie zarejestrowano żadnego przypadku niepożądanego odczynu poszczepiennego (rok ) Uchylanie się od obowiązku szczczepień ochronnych Pomimo bardzo wysokiego odsetka zaszczepienia populacji mieszkańców powiatu golubskodobrzyńskiego rejestruje się osoby uchylające się od tego obowiązku. Wobec tych osób prowadzone jest postępowanie administracyjno-egzekucyjne. W 2017 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wystawił 4 upomienia oraz nałożył 4 tytuły wykonawcze. W stosunku do rodziców 12 dzieci podejmowane były działania (pisma, kontakty telefoniczne i osobiste spotkania) nakłaniające do uodpornienia dzieci 28

29 szczepieniami obowiązkowymi. Przyniosły one rezultaty w postaci wykonania obowiązku szczepienia Podsumowanie 1. Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego była zróżnicowana, ale korzystna. 2. W roku 2017 zarejestrowano o 30% więcej przypadków chorób zakaźnych (2017r przypadki, 2016r przypadków) niż w roku Zachorowania na ospę wietrzną stanowiły 53% wszystkich zgłoszeń. 3. Liczba mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego hospitalizowanych z powodu chorób zakaźnych zwiększyła się (2017r osoby, 2016r.- 85 osób). W stosunku do wszystkich zarejestrowanych chorób zakaźnych hospitalizacji w 2017 roku poddano 19,5% przypadków, a w 2016 roku- 20,8% przypadków. 4. W 2017r. wzrost liczbowy rejestrowanych zachorowań nastąpił m.in. w przypadku: bakteryjnych zakażeń jelitowych wywołanych przez Clostridium difficile oraz przez nie określony czynnik, wirusowych zakażeń jelitowych wywołanych przez rotawirusy, norowirusy i inne określone czynniki, krztuśca, boreliozy, ospy wietrznej oraz świnki. Odnotowano również wzrost liczbowy udziału dzieci do lat 2 w wirusowych zakażeniach jelitowych oraz biegunce i zapaleniu żołądkowo-jelitowemu BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu. 5. Mniej zachorowań niż w roku 2016 zarejestrowano w następujących jednostkach chorobowych: bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica, lamblioza, wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez nie określony czynnik, biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, płonica, róża, styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień, wzw typu B, wzw typu C, grypa. 6. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie wystąpiły zachorowania na dur brzuszny i dury rzekome, błonicę, poliomielitis, riketsjozy, wściekliznę u ludzi, odrę, inwazyjne choroby wywołane przez Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis i Streptococcus pneumoniae, wzw typu A oraz AIDS. Nie wykryto nowych zakażeń HIV. 7. Nastąpił spadek liczby zachorowań w przypadku gruźlicy (2016r.- 4 przypadki, 2017r.- 2 przypadki). Zakażenie prątkami gruźlicy nie było przyczyną zgonu. 8. W powiecie golubsko-dobrzyńskim minimalnie wzrosła liczba zgłaszanych podejrzeń zachorowań na grypę z 2563 przypadków w 2016 roku do 2593 w roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w 2017 roku otrzymała 7 zgłoszeń zgonu z powodu zakażenia i choroby zakaźnej (2016r.-12 zgłoszeń). 10. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie doszło do przypadków szerzenia się chorób zawleczonych z innych krajów, zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne (cholera, dżuma, ospa prawdziwa, gorączki krwotoczne) oraz zdarzeń stanowiących zagrożenia dla zdrowia publicznego. 11. Nie wystąpiło ognisko zbiorowego zatrucia/zakażenia pokarmowego. 12. Wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych w 2017 roku było na wysokim poziomie. Mieszkańcy wykazują również zainteresowanie szczepieniami zalecanymi. 13. Wobec osób uchylających się od obowiązku poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym prowadzone było postępowanie administracyjnoegzekucyjne, w roku 2017 wystawiono 4 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze. 29

30 2. STAN SANITARNY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA, URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH DO ZAOPATRYWANIA LUDNOŚCI W WODĘ, KĄPIELISK, MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz ochrona zasobów wodnych jest jednym z podstawowych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego Jakość wody przeznaczonej do spożycia Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia określone wymagania mikrobiologiczne i chemiczne. Wymagania, jakim powinna odpowiadać jakość wody oraz sposób oceny przydatności wody w roku 2017, określało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). Rozporządzenie umożliwiało prowadzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną efektywnego monitoringu jakości wody oraz weryfikowało wywiązywanie się przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z obowiązku wewnętrznej kontroli jakości wody. To właśnie na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym spoczywa główna odpowiedzialność za właściwą jakość dostarczanej wody. Powiat golubsko-dobrzyński zamieszkuje osób, z czego dostęp do wody wodociągowej posiada ok. 98 % ogółu mieszkańców, czyli ok osób. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu podobnie jak w roku ubiegłym nadzorował 14 urządzeń wodnych, zasilanych z ujęć podziemnych, które służyły do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia: Wodociągi o produkcji wody 100 m³/d. 7 wodociągów, Wodociągi o produkcji wody m³/d - 6 wodociągów, Wodociągi o produkcji wody m³/d. 1 wodociąg. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego największy odsetek wodociągów 50% stanowiły urządzenia o produkcji wody 100 m³/d (7 wodociągów), a także wodociągi o produkcji wody od m³/d ok. 43% (6 wodociągów). Natomiast wodociągi o produkcji wody od m³/d stanowiły ok. 8% (1 wodociąg). 30

31 Odsetek wodociągów o danej produkcji dobowej [m³/d] zaopatrujących mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku % 43% Wodociągi o produkcji 100 [m³/d] 50% Wodociągi o produkcji od [m³/d] Wodociągi o produkcji od [m³/d] W ciągu 2017r. do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowych, łącznie pobrano 70 próbek wody, z czego 9 próbek było kwestionowanych, co stanowiło 13% ogólnej liczby przebadanych próbek (w 2016r. kwestionowanych było 14 próbek wody na 70 pobranych prób do badań laboratoryjnych.) W 6 próbkach wody stwierdzono przekroczenia fizykochemiczne (mętność, ołów, rtęć), w 1 próbce stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne i fizykochemiczne (bakterie grupy coli w 100 ml wody, mętność), a w 2 próbkach przekroczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli w 100 ml wody). W związku z kwestionowanymi próbkami wody, PPIS w Golubiu-Dobrzyniu zarządzających wodociągami obciążył 9 decyzjami płatniczymi. Ilość próbek kwestionowanych pobranych z wodociągów publicznych powiatu golubsko dobrzyńskiego w latach Próbki fizykochemiczne Próbki mikrobiologiczne Próbki fizykochemiczne i mikrobiologiczne W ciągu 2017r. przeprowadzono łącznie 14 kontroli stanu sanitarno-higienicznego urządzeń wodnych oraz wykonano 19 kontroli, związanych z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych. Stan sanitarno-techniczny skontrolowanych urządzeń wodnych nie budził zastrzeżeń sanitarnych. 31

32 Ponadto próbki wody pobierane były przez zarządzających wodociągami, w ramach kontroli wewnętrznych, zgodnie z przesłanymi i zaakceptowanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu harmonogramami poboru próbek wody. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wydał 59 ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym: 52 oceny okresowe, 6 ocen obszarowych jakości wody do spożycia z poszczególnych gmin i 1 ocenę obszarową jakości wody, obejmującą teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W ciągu 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wystosował 10 wystąpień do zarządzających wodociągami na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, które dotyczyły projektu nowego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ustaleń związanych ze sporządzaniem harmonogramów poboru wody w zakresie kontroli wewnętrznych na rok Wodociągi o produkcji 100 m³/dobę Na terenie nadzorowanym przez PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, w tym przedziale znajduje się 7 wodociągów. W roku sprawozdawczym 2017 w tej grupie wodociągów sieć wodociągowa nie uległa wydłużeniu, nie stwierdzono również wodociągów o złym stanie sanitarno-technicznym. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano poprawę stanu higieniczno-zdrowotnego w: wodociągu publicznym Piątkowo gm. Kowalewo Pomorskie dokonano wymiany aeratorów sprężarkowych na stacji uzdatniania wody, wodociągu publicznym Wrocki gm. Golub-Dobrzyń przeprowadzono remont malarski pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodnych, wodociągu publicznym Nowogród gm. Golub-Dobrzyń dokonano wymiany zestawu pomp II stopnia. W roku 2017 w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, stwierdzono przekroczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne w badanych próbkach wody w 4 wodociągach: wodociąg publiczny Piątkowo gm. Kowalewo Pomorskie w 2 próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej stwierdzono podwyższoną mętność 2,8 NTU (dopuszczalny zakres wartości - 1 NTU), podwyższoną ilość związków ołowiu - 14µg/l (dopuszczalny zakres wartości -10µg/l) oraz podwyższoną ilość związków rtęci - 2,8µg/l (dopuszczalny zakres wartości -1µg/l), wodociąg publiczny Wielkie Rychnowo gm. Kowalewo Pomorskie w 1 próbce wody pobranej w stacji uzdatniania wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody - 3jtk, (najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100ml próbki wody), wodociąg publiczny Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie w 1 próbce wody pobranej w stacji uzdatniania wody stwierdzono podwyższoną mętność 1,4 NTU, (dopuszczalny zakres wartości - 1 NTU) oraz przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody - 1jtk, (najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100ml próbki wody), wodociąg publiczny Gałczewko gm. Golub-Dobrzyń w 3 próbkach wody pobranych w stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągowej stwierdzono podwyższoną mętność 1,3 NTU, 2,5 NTU i 3,3 NTU (dopuszczalny zakres wartości mętności - 1 NTU). 32

33 Przekroczenia mikrobiologiczne miały charakter incydentalny i były krótkotrwałe. Natychmiast pobrane próby kontrolne wody do badań laboratoryjnych nie wykazały przekroczeń. Natomiast przekroczenia fizyko-chemiczne w badanych próbkach wody miały charakter krótkotrwały. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i kontrolnych badań laboratoryjnych jakość wody uległa poprawie. Za stwierdzone kwestionowane próby wody, PPIS w Golubiu- Dobrzyniu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciążył 7 decyzjami płatniczymi Wodociągi o produkcji m³/dobę W tej grupie obiektów zapisanych było 6 wodociągów. Długość wodociągów o produkcji m³/d nie uległa zmianie. sieci wodociągowej W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano poprawę stanu higieniczno-zdrowotnego w 4 wodociągach: wodociąg publiczny Radomin gm. Radomin dokonano wymiany pompy głębinowej, wodociąg publiczny Nowa Wieś gm. Ciechocin przeprowadzono remont malarski pomieszczeń stacji uzdatniania wody, wodociąg publiczny Działyń gm. Zbójno przeprowadzono remont malarski pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodnych, wodociąg publiczny Zbójno gm. Zbójno przeprowadzono remont malarski pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodnych. Pod względem jakości sanitarnej wody przekroczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne stwierdzono w: wodociągu publicznym Dulsk gm. Radomin w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej stwierdzono podwyższoną mętność 3,9 NTU (dopuszczalny zakres wartości 1 NTU), wodociągu publicznym Nowa Wieś gm. Ciechocin w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody - 1jtk, (najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów 0 jtk w 100ml próbki wody). Stwierdzone próby kwestionowane miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie potwierdziły się w badaniach laboratoryjnych kontrolnych. W wyniku stwierdzonych przekroczeń, zarządzający wodociągami zostali obciążeni decyzjami płatniczymi. W toku bieżącego nadzoru sanitarnego nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodociągów oraz deficytów wody nie odnotowano Wodociągi o produkcji m³/dobę W tej grupie obiektów podobnie jak w roku ubiegłym zakwalifikowany był 1 wodociąg - wodociąg publiczny Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, który zaopatruje w wodę ludność z terenu miasta Golubia-Dobrzynia. Woda z wyżej wymienionego obiektu poddawana była dezynfekcji podchlorynem sodu w sposób ciągły. Zawartość chloru wolnego w wodzie przeznaczonej do spożycia, badano każdorazowo podczas pobierania próbek wody - łącznie wykonano 8 oznaczeń. Jakość wody wodociągowej z wyżej wymienionego wodociągu kontrolowana była systematycznie w wyznaczonych punktach, zlokalizowanych w różnych 33

34 częściach miasta. Próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, jak również w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w ciągu całego 2017r. jakość wody z wodociągu publicznego w Białkowie gm. Golub-Dobrzyn pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadała obowiązującym wymogom sanitarnym. W okresie sprawozdawczym 2017r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne podejmowały szereg działań, które pozwalały na dostarczanie ludności wody przeznaczonej do spożycia o wymaganej jakości: systematyczne płukanie filtrów, systematyczne płukanie sieci wodociągowej, przeprowadzano okresową lub stałą dezynfekcję wody w zależności od zagrożeń związanych z awariami lub innymi czynnościami wykonywanymi w stacjach uzdatniania wody lub w sieciach wodociągowych, na bieżąco informowano PPIS w Golubiu-Dobrzyniu o kwestionowanych próbkach wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznych oraz o występujących awariach urządzeń wodnych. W ramach obchodów Światowego Dnia Wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wspólnie z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował zajęcia edukacyjne dla młodzieży z gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu. Uczestników spotkania zapoznano z pracą urządzeń wodnych w stacji uzdatniania wody w Białkowie gm. Golub-Dobrzyń, a także przedstawiono zakres działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem sanitarnym wody przeznaczonej do spożycia Miejsca wykorzystywane do kąpieli W sezonie letnim 2017 na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiego funkcjonowały 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli: nad jeziorem Grodno w Nowogrodzie, gm. Golub-Dobrzyń - organizator Spółdzielnia Socjalna ZORZA Golub-Dobrzyń, nad jeziorem Okonin w Okoninie, gm. Ciechocin - organizator Firma Handlowo- Usługowa HIT Robert Dąbrowski, Łysomice. Pierwsze próbki wody do badań laboratoryjnych przez organizatorów zostały pobrane 14 dni przed rozpoczęciem sezonu kapieliskowego z punktów wyznaczonych na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Kolejne próbki były pobrane w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego. Woda przed sezonem i w trakcie jego trwania była przydatna do kąpieli. Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody oraz ocen wizualnych jakości wody dokonanych podczas pobierania próbek wody, PPIS w Golubiu - Dobrzyniu wydał 4 bieżące oceny jakości wody na w/w miejsca wykorzystywane do kąpieli. W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie funkcjonowało żadne kąpielisko. Jednak jednostki administracji samorządowej, uwzględniając potrzeby lokalnych społeczności w zakresie wypoczynku i rekreacji, powinny dążyć do zwiększenia liczby obiektów o bezpiecznej kąpieli i o odpowiednich standardach. W celu organizacji kąpielisk na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, wystosowano do jednostek administracji samorządowej wystąpienia, informujące o korzyściach wynikających z przekwalifikowania istniejących miejsc wykorzystywanych do kąpieli w kąpieliska. 34

35 2.3. Podsumowanie 1. W ramach kontroli jakości wody i minimalizacji ryzyka zdrowotnego konsumentów PPIS w Golubiu-Dobrzyniu gromadził, weryfikował, analizował i ocenił dane w systemie monitoringu WODA EXEL, który spełniał rolę systemu ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach. 2. W ciągu 2017r. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego jakość wody przeznaczonej do spożycia z wszystkich wodociągów nie budziła zastrzeżeń. Występujące incydentalne przypadki występowania przekroczeń fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w pobranych próbach wody nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia konsumentów, gdyż były to przekroczenia krótkotrwałe i nie potwierdzały się w badaniach kontrolnych. 3. W roku 2017 na terenie 7 ujęć wody zlokalizowanych w Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie, Wrocki, Nowogród gm. Golub-Dobrzyń, Radomin, gm. Radomin, Nowa Wieś, gm. Ciechocin oraz Działyń i Zbójno, gm. Zbójno dokonano szereg prac remontowo-modernizacyjnych. 4. Samorządy gminne uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności w zakresie wypoczynku i rekreacji powinny dążyć do organizacji obiektów, zapewniających bezpieczną kąpiel o odpowiednich standardach. W sezonie kąpieliskowym 2017r. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie funkcjonowało żadne kąpielisko. 3. PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2017 znajdowało się 15 podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą oraz 37 praktyk zawodowych. W ciągu 2017r. wpisano do ewidencji 2 nowe obiekty (1 gabinet stomatologiczny i 1 gabinethospicjum domowego) Ocena sanitarna podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą Skontrolowano ogółem 47 obiektów służby zdrowia, w tym 32 obiekty, w których wykonywana jest praktyka zawodowa. We wszystkich obiektach służby zdrowia, łącznie przeprowadzono 62 kontrole stanu higieniczno-zdrowotnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wydał 3 decyzje administracyjne, w tym 1 decyzję merytoryczną, nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości higieniczno-zdrowotnych i technicznych w podmiocie leczniczym, świadczącym ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz wydał 2 decyzje płatnicze. W porównaniu z rokiem ubiegłym stan higieniczno-zdrowotny i techniczny uległ poprawie w 10 obiektach, w tym: w 5 podmiotach leczniczych, wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w 5 gabinetach praktyk zawodowych. Wszystkie zewidencjonowane obiekty służby zdrowia (52 obiekty) wykonujące świadczenia zdrowotne spełniają wymagania, określone w obowiązujących przepisach prawnych. Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu kontrolowany był przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. 35

36 W obiektach medycznych skontrolowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu czystość bieżąca oraz reżim sanitarny był zachowany. Obiekty wyposażone były w wystarczającą ilość środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, sprzętu, bielizny jednorazowego użycia do obsługi pacjentów, materiałów opatrunkowych, ręczników jednorazowego użycia. We wszystkich obiektach medycznych opracowano i wdrożono procedury postępowania z odpadami, z bielizną czystą i brudną, procedury dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz dezynfekcji powierzchni i rąk. Stan higieniczno-zdrowotny pomieszczeń, wyposażenia w podmiotach leczniczych, wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne utrzymane były bez zastrzeżeń. Pomieszczenia, w których wykonywane są indywidualne praktyki lekarzy dentystów lub specjalistyczne praktyki lekarskie zlokalizowane są w odrębnych lokalach. Wydzielone są poczekalnie oraz pomieszczenia sanitarne dla pacjentów. W gabinetach praca najczęściej odbywa się sprzętem jednorazowego użytku (za wyjątkiem stomatologów) i zawsze przy użyciu materiału jednorazowego (serwety, prześcieradła, gaziki, wzierniki, rękawice itd.). W gabinetach, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, znajdują się dodatkowe zmywaki dwukomorowe oraz wyposażone są w autoklawy. Odpady powstające w podmiotach leczniczych, wykonujących działalność leczniczą oraz w trakcie prowadzenia praktyk zawodowych gromadzone były w sposób selektywny, segregowane były w miejscu ich powstawania. Zbieranie odpadów medycznych i komunalnych odbywało się w sposób nie budzący zastrzeżeń, zgodnie z przyjętymi procedurami sanitarnymi, opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów Podsumowanie 1. Nadzór sanitarny sprawowany nad obiektami służby zdrowia na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie wykazał w 2017r. zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ludności. 2. Z roku na rok stan higieniczno-sanitarny i techniczny kontrolowanych obiektów wykonujących działalność leczniczą ulega poprawie (w 2017r.- w 10 obiektach. tj. ok. 19,23% ogólnej liczby podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w 2016r.- w 6 obiektach., tj. ok. 12 % ogólnej liczby podmiotów wykonujących działalność leczniczą). 3. Analiza stanu sanitarnego skontrolowanych obiektów służby zdrowia wskazuje, że w 2017r. żaden obiekt nie został oceniony jako zły pod względem stanu higienicznozdrowotnego. 4. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU W roku 2017 do podstawowych zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należało wykonywanie czynności, związanych z realizacją zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Golubiu-Dobrzyniu, a w szczególności: ocena warunków higieniczno-zdrowotnych zakładów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu środków spożywczych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 36

37 ocena jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, materiałów do kontaktu z żywnością, w tym poprzez ocenę wizualną w trakcie kontroli sanitarnych i kontroli laboratoryjnych próbek pobranych w ramach urzędowych kontroli i monitoringu lub kontroli interwencyjnych, monitorowanie wycofanej z obrotu żywności, kosmetyków oraz przedmiotów użytku w ramach systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się produktach niebezpiecznych na rynku (RASFF, RAPEX), rejestracja i zatwierdzanie nowo otwartych zakładów branży żywnościowej, w tym dotyczących produkcji pierwotnej, realizacja zamierzeń zaplanowanych corocznie zgodnie z wytycznymi GIS i PWIS w Bydgoszczy. W 2017 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu obejmowała nadzorem sanitarnym 663 obiekty żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz 3 zakłady obrotu kosmetykami. Liczba obiektów z podziałem na grupy roku Lp. Grupa obiektów Liczba obiektów w 2017r. Liczba obiektów w 2016r. Liczba obiektów wzrost spadek 1. Zakłady produkcji żywności Zakłady obrotu żywnością (ogółem) Zakłady żywienia zbiorowego otwartego (w tym punkty małej gastronomii) 4. Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego Zakłady produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością 6. Zakłady produkcji i obrotu kosmetykami Ogółem W 2017r. w porównaniu do roku 2016, ogólna liczba nadzorowanych zakładów branży spożywczej wzrosła o 21 obiektów. Największy wzrost odnotowano w grupie obiektów produkcji żywności (wzrost o 13 obiektów), co wynika z faktu wpisania do rejestru zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną obiektów podlegających wyłącznie rejestracji tj. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 63 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.). W stosunku do roku ubiegłego z ewidencji wykreślono 8 zakładów żywienia zbiorowego otwartego. 37

38 Struktura nadzorowanych obiektów w 2017 roku, według profilu prowadzonej działalności. 7% 7% 1% 47% 38% Obiekty produkcji żywności obiekty żywienia zbiorowego otwartego inne obiekty obrotu żywnością obiekty żywienia zbiorowego zamkniętego 4.1. Działalność kontrolno-represyjna w 2017 roku W roku sprawozdawczym skontrolowano łącznie 234 zakłady, co stanowiło 35% zewidencjonowanych obiektów, w których przeprowadzono 284 kontrole i rekontrole, w tym 7 kontroli interwencyjnych, związanych ze zgłoszeniami w systemie RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) oraz zgłoszeniami konsumenckimi. Nadzorem sanitarnym objęto również stołówki w placówkach wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Na podstawie arkuszy ocen zakładu produkcji, obrotu żywnością lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dokonanych w oparciu o jednolite kryteria w całej inspekcji sanitarnej, ocenie poddano 150 zakładów. Pomimo stwierdzanych nieprawidłowości w 2017 roku, nie sklasyfikowano żadnego obiektu jako niezgodnego z wymaganiami prawa. W rezultacie prowadzonego w 2017 roku bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa żywności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wydał 89 decyzji administracyjnych, w tym 53 decyzje płatnicze za czynności kontrolne na kwotę 5355,00 zł, 14 decyzji merytorycznych, nakładających na podmioty obowiązki spełnienia określonych wymogów, w celu poprawy stanu sanitarno-technicznego oraz 22 decyzje zatwierdzające zakład. Nałożono 10 mandatów karnych na łączną kwotę 2400,00 złotych. 38

39 Postępowanie administracyjno-represyjne w latach Stan sanitarny obiektów Zakłady produkcji żywności Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2017 roku nadzorem sanitarnym objęto 309 obiektów. W tej grupie ujęto między innymi: piekarnie - 5, ciastkarnie - 3, automaty do lodów -3, przetwórnie owocowo-warzywne - 1, zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego - 2, wytwórnię chrupek - 1 oraz 294 gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją pierwotną. Zakłady produkcji żywności. Najczęściej stwierdzone niezgodności w tej grupie obiektów: niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń zakładu, niefunkcjonalność pomieszczeń w zakładach starych, znakowanie produktów niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 39

40 W celu wyegzekwowania od przedsiębiorców usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa wydano 4 decyzje administracyjne, 8 decyzji płatniczych oraz nałożono 1 mandat na kwotę 100zł Zakłady obrotu żywnością W 2017 roku zgodnie z rejestrem obiektów Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu golubsko-dobrzyńskiego prowadziło działalność 183 sklepów spożywczych, w tym 9 supermarketów. W omawianej grupie obiektów przeprowadzono 178 kontroli. Zakłady obrotu żywnością. Najczęściej stwierdzone niezgodności w tej grupie obiektów: niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń zakładu, nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, przechowywanie środków spożywczych w niewłaściwych warunkach, tj. w temperaturach niezgodnych z deklaracją producenta i narażenie tej żywności na zanieczyszczenie, brak czystości i porządku w pomieszczeniach, brak monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych, brak zachowanej segregacji asortymentowej środków spożywczych (głównie w urządzeniach chłodniczych), artykuły spożywcze po terminie przydatności do spożycia/ dacie minimalnej trwałości, niezapewnienie właściwych warunków do przechowywania odzieży ochronnej i osobistej w zakładzie, brak systematyczności w prowadzeniu zapisów z GHP, brak dokumentacji z zakresu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, W celu wyegzekwowania od przedsiębiorców usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa wydano 7 decyzji administracyjnych, 35 decyzji płatniczych oraz nałożono 8 mandatów na kwotę 1800zł. 40

41 Zakłady żywienia zbiorowego otwartego. W 2017 roku nadzorem sanitarnym objętych było 47 zakładów, w tym 36 zakładów małej gastronomii. Skontrolowano 33 zakłady żywienia zbiorowego otwartego, w tym 21 zakładów małej gastronomii. Zakłady żywienia zbiorowego otwartego. Najczęściej stwierdzone niezgodności w tej grupie obiektów: nieprawidłowy stan higieniczny pomieszczeń, brak segregacji asortymentowej produktów żywnościowych, brak zabezpieczenia zakładu przed dostępem owadów, wykorzystywanie pomieszczeń i stanowisk niezgodnie z przeznaczeniem, brak właściwych warunków do higienicznego mycia i osuszania rąk, procesy technologiczne prowadzone niewłaściwie, brak właściwych warunków do przechowywania naczyń stołowych. Powyższe uchybienia występowały sporadycznie, aczkolwiek stwarzały zagrożenie spożycia żywności niespełniającej wymagań zdrowotnych. W zakładach żywienia zbiorowego otwartego przeprowadzono 38 kontroli (w tym 23 w zakładach małej gastronomii). Wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 8 decyzji płatniczych oraz 1 mandat na kwotę 500,00zł Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2017 roku było 46 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego. Skontrolowano 30 zakładów, w tym poddano ocenie według arkusza oceny stanu sanitarnego 29 zakładów. 41

42 Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego. Najczęściej stwierdzone niezgodności w tej grupie obiektów: niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, sprzęt produkcyjny zniszczony, trudny do utrzymania w czystości, stanowiska pracy wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, brak segregacji asortymentowej produktów. W związku z występującymi nieprawidłowościami wydano 1 decyzję administracyjną oraz 2 decyzje płatnicze Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W 2017 roku do badań laboratoryjnych w kontrolowanych obiektach żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków pobrano i zbadano łącznie 175 prób, w tym 172 prób artykułów spożywczych, 2 przedmioty użytku oraz 1 kosmetyk. Znaczna część próbek pobranych do badań została przebadana w Zintegrowanym Laboratorium woj. kujawsko-pomorskiego. Pozostałe zgodnie z zintegrowanym systemem badań laboratoryjnych żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu, wprowadzonym dla całego kraju w roku 2017 przez Głównego Inspektora Sanitarnego zostały zbadane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, znajdujących się na terenie innych województw. Pobrane próbki poddane były badaniom laboratoryjnym, ukierunkowanym m.in. na wykrycie występowania w nich pestycydów, metali, azotanów, mikotoksyn, substancji dodatkowych oraz mikrobiologii. Żadna z przebadanych próbek nie była kwestionowana. 42

43 Liczba próbek pobranych do badań laboratoryjnych w latach Ocena wdrażania systemów kontroli wewnętrznej w zakładach produkcji i obrotu żywnością Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakłada na podmioty działające na rynku spożywczym obowiązek przestrzegania w zakładach zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie higieny środków spożywczych. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane do przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr.852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z ). Art. 5 Rozporządzenia Nr 852/2004 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek opracowywania i wdrażania systemu HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point), to system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje przestrzeganie przez producentów i dystrybutorów środków spożywczych przepisów w zakresie wdrażania i realizacji systemów kontroli wewnętrznej, zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności, w tym zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz wdrażania systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). 43

44 Realizacja zasad GHP/GMP oraz wdrożony system HACCP w zakładach produkcji obrotu środkami spożywczymi oraz żywienia zbiorowego w latach Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach RASFF Rasff (Rapid Alert System for Food and Feed) jest to system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach. Jest on skutecznym narzędziem służącym wymianie informacji, dotyczących działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. System ten jest ważnym elementem polityki ochrony zdrowia ludzi na obszarze całego kraju, a zasada jego działania opiera się na zbieraniu i szybkim przekazywaniu informacji o produktach żywnościowych i paszach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. W roku 2017 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu odnotowano 4 powiadomienia, które dotyczyły następujących produktów: Otręby pszenne Nadbużańskie Ekologiczne Młyny Wodne zakwestionowane ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A. Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną interwencyjną w obiekcie podanym w listach dystrybucyjnych. Skrzyp + VIT z Bambusem, w postaci tabletek zakwestionowany z uwagi na fakt, iż do produkcji ww. suplementu diety użyto ekstraktów z liści pokrzywy i ziela skrzypu polnego wytworzonych z surowców poddanych promieniowaniu jonizującemu w zakładzie nie wymienionym w decyzji Komisji 2002/840/WE z dnia 23 października 2002 r. przyjmującej wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności. Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną interwencyjną w obiekcie podanym w listach dystrybucyjnych. Koncentrat pomidorowy 30%. Słoneczny ogród zakwestionowany z uwagi na obecność pleśni w produkcie. Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną interwencyjną w obiekcie podanym w listach dystrybucyjnych. Smoczki kauczukowe Canpol Babies zakwestionowane z uwagi na migrację N-nitrozoamin oraz substancji zdolnych do tworzenia nitrozoamin. Przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną interwencyjną w obiekcie podanym w liście dystrybucyjnej. 44

45 Działania podejmowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu polegały na monitorowaniu procesu wycofywania z obrotu środków spożywczych oraz przedmiotów użytku, które stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Liczba działań podejmowanych w ramach systemu RASFF w latach Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych RAPEX Rapex to Wspólnotowy System Szybkiej Informacji. W Polsce funkcjonuje od dnia wejścia do Unii Europejskiej, jego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points). W roku 2017 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu nie wpłynęło żadne powiadomienie w systemie Rapex Nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego oraz żywnością wzbogaconą W ramach prowadzonego nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego przeprowadzono 29 kontroli sanitarnych, w tym 1 dotyczącą powiadomienia w systemie RASFF. Pobrano 13 próbek, które przebadano w kierunku zawartość witamin i składników mineralnych, przeprowadzono także ocenę poprawności znakowania. Żadnej z badanych próbek nie kwestionowano. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2017 nie stwierdzono podmiotów reklamujących i sprzedających suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego za pośrednictwem internetu. Nie stwierdzono także produktów nieprawidłowo oznakowanych oraz reklamowanych z wyraźnym naruszeniem przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. 45

46 4.8. Współpraca z innymu jednostkami kontrolnymi Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną: uaktualnianie list zakładów produkcyjnych, będących pod nadzorem PIS i IW, przekazywanie informacji w zakresie kontroli ryzyka szerzenia się pałeczek Salmonella w sektorze jaj spożywczych, wzajemne przekazywanie informacji o podmiotach gospodarczych niewłaściwie zagospodarowujących odpady kuchenne lub inne odpady pochodzące z zakładów, będących pod nadzorem PIS oraz o zwrotach produktów pochodzenia zwierzęcego od podmiotów detalicznych do producentów, wspólne kontrole obu inspekcji w zakładach żywienia zbiorowego oraz w zakładach obrotu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, wspólne kontrole obiektów nadzorowanych przez Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Weterynaryjną, organizacja wspólnych szkoleń. Współpraca z Inspekcją Handlową uaktualnianie list zakładów będących pod nadzorem PIS, informowanie o naruszeniach obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska wspólne kontrole gospodarstw rolnych, zajmujących się produkcją pierwotną Podsumowanie 1. Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu- Dobrzyniu w roku 2017 były 663 obiekty żywieniowo-żywnościowe oraz miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami. W porównaniu do lat ubiegłych liczba ta uległa zwiększeniu (2013r.- 337, 2014r.- 347, 2015r.- 370, 2016r.- 642). W roku 2017 skontrolowano łącznie 234 zakłady i wydano 22 decyzje zatwierdzające zakład (2013r.-58, 2014r.-50, 2015r.-54, 2016r.-34) 2. W ramach nadzoru nad jakością środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków w roku 2017 pobrano 175 próbek do badań laboratoryjnych. Liczba pobrany i przebadanych próbek zwiększyła się w stosunku do lat ubiegłych (2013r.-119, 2014r.-119, 2015r.-150, 2016r.-162). Żadnej z badanych próbek nie kwestionowano. 3. W dalszym ciągu nadzorowano przestrzeganie przez producentów i dystrybutorów środków spożywczych przepisów w zakresie wdrażania i realizacji systemów kontroli wewnętrznej, zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności, w tym zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz wdrażania systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). W roku 2017 liczba zakładów przestrzegających zasad GHP/GMP wynosiła 313, a 308 obiektów ma wdrożony system HACCP. Stopień wdrożenia zasad GHP/GMP na przestrzeni ostatnich lat wzrastał w poszczególnych grupach obiektów podobnie jest w przypadku analizy wdrożenia zasad HACCP w obiektach nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu- Dobrzyniu. 46

47 4. Znacznie zmniejszyła się liczba kontroli interwencyjnych w związku z funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach RASFF oraz unijnego system szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych RAPEX. W 2017 roku w ramach systemu RASFF przeprowadzono 5 kontroli (2013r.- 93, 2014r.- 59, 2015r.- 26, 2016r.- 24). Nie otrzymano natomiast żadnej notyfikacji wyrobów umieszczonych w systemie RAPEX (dotyczących nadzorowanego terenu). W poprzednich latach w ramach funkcjonowania tego systemu przeprowadzono w 2013r.- 9 kontroli, a 2014r.- 6 kontroli. W latach 2015 i 2016 nie otrzymano żadnych zgłoszeń o produktach niebezpiecznych. 5. Prowadzono także nadzór nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W roku 2017 przeprowadzono 29 kontroli sanitarnych, w zakresie oceny znakowania. Do badań laboratoryjnych pobrano próbki środków wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne, suplementów diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Prób kwestionowanych nie odnotowano. 6. W celu poprawy warunków sanitarno-higienicznych w zakresie bezpieczeństwa żywności wydano 14 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości ( 2013r.- 14, 2014r.- 11, 2015r.-11, 2016r.- 8) oraz 53 decyzji płatniczych (2013r.- 50, 2014r.- 43, 2015r.- 38, 2016r.- 28). Za stwierdzone naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych nałożono 10 mandatów karnych (2013r.- 1, 2014r.- 2, 2015r.- 2, 2016r.- 3). 5. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży miała na celu zapewnienie bezpiecznych warunków i odpowiedniego standardu higienicznego nauki, pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży w publicznych i niepublicznych szkołach i innych placówkach. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nadzorem w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2017 ogółem objęto 50 placówek, w tym: 42 placówki nauczania i wychowania, do których uczęszczało 5597 dzieci i młodzieży, 1 placówkę wsparcia dziennego, do której uczęszczało 30 dzieci i młodzieży, 7 placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (2 placówki zimowego wypoczynku i 5 placówek letniego wypoczynku), z których skorzystało 410 uczestników. 47

48 W roku 2017 wszystkie obiekty zapisane do ewidencji zostały skontrolowane, w których łącznie przeprowadzono 86 kontroli. Postępowanie administracyjne prowadzone było w 1 placówce nauczania, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących złego stanu higieniczno-zdrowotnego w salach lekcyjnych oraz sanitariatach. W porównaniu do 2016r. liczby uczniów i wychowanków przebywających w kontrolowanych placówkach nauczania i wychowania na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nieznacznie zmalała (2015r , 2016r , 2017r ). 48

49 W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych zorganizowane były placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W czasie ich trwania przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych, podczas których oceniano spełnianie wymogów sanitarno-higienicznych przez organizatorów wypoczynku. Sprawując bieżący nadzór sanitarny skontrolowano 2 placówki wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz 5 placówek letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w których wypoczywało 410 uczestników (w tym 153 uczestników wypoczynku zimowego i 257 uczestników wypoczynku letniego dzieci i młodzieży). 5.1 Stan techniczny oraz sanitarny budynków Stan sanitarno-techniczny placówek oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego ulega z każdym rokiem poprawie. Należy podkreślić, że w czasie wakacji w placówkach nauczania i wychowania przeprowadzono szereg prac remontowych oraz konserwatorsko-porządkowych, mających na celu poprawę warunków sanitarnotechnicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono placówek nauczania i wychowania o złym stanie higieniczno-sanitarnym. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 przeprowadzono w niżej wymienionych placówkach następujące prace remontowe oraz doposażono w meble i sprzęt sportowy: Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie gm. Golub-Dobrzyń: wymiana płytek, armatury (umywalki, muszle klozetowe, pisuary), modernizacja sieci kanalizacyjnej w WC (wymiana zaworów i spłuczek oraz rur kanalizacyjnych), Szkoła Podstawowa w Węgiersku gm. Golub-Dobrzyń: częściowa wymian oświetlenia oraz modernizacja sieci internetowej, Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie gm. Kowalewo Pomorskie: przeprowadzono remont malarski 3 sal lekcyjnych, 49

50 założenie paneli podłogowych w 1 sali lekcyjnej, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Zamkowa 19: przeprowadzono generalny remont sanitariatów dla uczniów w budynku przy ul. Brodnickiej 1, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych oddzielających hol od ciągu komunikacyjnego w budynku przy ul Brodnickiej 1, generalny remont szatni dla uczniów, adaptacja pomieszczenia na portiernię, adaptacja pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego, remont pokoju nauczycielskiego, zamontowano drzwi przeciwpożarowe w kotłowni, budowa placu zabaw, renowacja drzwi wewnętrznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem gm. Golub-Dobrzyń: przeprowadzono remont części pomieszczeń w nowym budynku szkoły, w celu adaptacji na gminny żłobek, przeprowadzono remont sanitariatów, przeprowadzono remont malarski korytarza (położenie gładzi, pomalowanie ścian, pomalowanie drzwi wewnętrznych i wymiana gumolitu), Szkoła Podstawowa w Płonnem gm. Radomin: przeprowadzono remont stołówki (położenie płytek, gładzi na ścianach i pomalowanie oraz wymiana drzwi wewnętrznych), przeprowadzono remont korytarza w części piwnicznej (położenie gładzi i pomalowanie ścian), Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach gm. Golub-Dobrzyń: przeprowadzono remont malarski, a także położono gładzie w 5 salach lekcyjnych, adaptacja pomieszczenia na bibliotekę, zagospodarowano teren wokół budynku szkoły, posadzono iglaki i drzewa ozdobne, Szkoła Podstawowa w Ciechocinie gm. Ciechocin: przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły, przeprowadzono remont w 4 salach lekcyjnych (założono panele podłogowe oraz położono gładzie i pomalowano ściany i sufity), Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37: przeprowadzono remont pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, celu dostosowania ich na potrzeby przedszkola, Zespół Szkół w Zbójnie gm. Zbójno: przeprowadzono remont malarski korytarzy oraz sal lekcyjnych na parterze, przeprowadzono termomodernizację budynku (ocieplono wszystkie ściany, zewnętrzne, wymieniono część okien, wymieniono wszystkie grzejniki oraz całą instalację grzewczą), Zespół Szkół w Radominie gm. Radomin: przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły, przeprowadzono remont malarski 3 sal lekcyjnych, Szkoła Podstawowa w Świętosławiu gm. Ciechocin: przeprowadzono remont malarski 3 sal lekcyjnych oraz szatni dla uczniów (położenie gładzi gipsowej i pomalowanie), 50

51 wymieniono nawierzchnię podłóg (założenie paneli podłogowych) w 2 salach lekcyjnych, wymieniono glazurę w zmywalni naczyń, Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11: budowa nowych szatni dla uczniów, wymiana gumolitu w dwóch szatniach, malowanie lamperii na korytarzu przy hali sportowej, Szkoła Podstawowa w Mlewie gm. Kowalewo Pomorskie: przeprowadzono remont malarski w 1 sali lekcyjnej, Szkoła Podstawowa Wielka Łąka remont malarski pomieszczenia oddziału przedszkolnego, renowacja parkietu w 1 sali lekcyjnej, Gimnazjum w Gałczewie, Golub-Dobrzyń remont malarski 2 sal lekcyjnych (malowanie grzejników oraz drzwi), remont 2 łazienek dla uczniów (wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz wymiana glazury) Ocena warunków pobytu i nauki Oceniając warunki pobytu i nauki brano pod uwagę m.in.: infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, wyniki badań środowiska szkolnego, opiekę medyczną, dożywianie dzieci i młodzieży oraz nadzór nad gospodarką substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego W ramach oceny infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stwierdzono, że salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarnym (przebieralnie, sanitariaty, natryski) posiadało 12 placówek, w tym 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja i 6 zespołów szkół. 51

52 Warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach w roku % placówek z salą gimnastyczną/ zastępczą z boiskiem 50% placówek ze szkolnym zespołem sportowym Ergonomia w placówkach nauczania i wychowania Tworzeniu jak najlepszych warunków nauki uzyskuje się poprzez przestrzeganie zasad ergonomii. Uzyskuje się to przez stosowanie w placówkach nauczania i wychowania mebli właściwie dobranych do wysokości ciała, posiadających certyfikaty zgodności, oznakowanych i prawidłowo zestawionych. W powiecie golubsko-dobrzyńskim nie funkcjonują placówki nie posiadające certyfikatów na sprzęt sportowy i meble. Odsetek mebli z certyfikatami: w 100% posiadały 23 placówki, w tym 1 żłobek i 1 klub malucha, 16 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz 1 zespół szkół, powyżej 50% posiadało 18 placówek, w tym 11 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 5 zespołów szkół i 1 świetlica socjoterapeutyczna, do 50% mebli z certyfikatami stwierdzono 2 placówki, w tym 1 szkoła podstawowa i 1 zespół szkół. 52

53 Odsetek sprzętu z certyfikatami: 100% urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami posiada 16 placówek (1 żłobek,1 klub malucha, 9 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 1 zespół szkół), powyżej 50% - 25 placówek (7 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 5 zespołów szkół, 1 świetlica socjoterapeutyczna), do 50% - 2 placówki (1 szkoła podstawowa, 1 zespół szkół). 53

54 Tygodniowy rozkład zajęć Prawidłowo skonstruowany rozkład zajęć lekcyjnych wpływa na zdrowie oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży, a co za tym idzie na prawidłowy proces uczenia się i osiągane wyniki w nauce. W ramach higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych przeprowadzono 462 badania w tym 924 oznaczenia w 24 placówkach (w 15 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 7 zespołach szkół). Na ich podstawie stwierdzono, że rozkłady zajęć szkolnych we wszystkich placówkach ułożono zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawnymi Możliwość pozostawienia podręczników w szkole Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w 29 skontrolowanych szkołach (22 szkoły podstawowe, 7 gimnazjów) w pomieszczeniach szkoły, zapewniono uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych Opieka medyczna W 13 szkołach działają gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, które spełniają wymagania określone w przepisach prawnych. W 7 szkołach, gabinety takie utworzono w pomieszczeniach zastępczych na terenie placówki. W 2 szkołach profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest świadczona poza terenem (tj. w miejscowym Ośrodku 54

55 Zdrowia). Skontrolowane szkoły zapewniały opiekę pielęgniarki/higienistki we wszystkich placówkach Dożywianie dzieci i młodzieży W trakcie kontroli sanitarnych oceniono działalność placówek szkolnych w zakresie żywienia oraz dożywiania dzieci i młodzieży. W 2017 roku w 24 placówkach zapewniono ciepłe posiłki (15 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 7 zespołach szkół). Pełne obiady zapewniło 19 placówek, w tym: 14 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 3 zespoły szkół. Posiłki jednodaniowe zapewniło 5 placówek, w tym 1 szkoła podstawowa i 4 zespoły szkół. Zwiększyła się liczba uczniów korzystających z pełnych obiadów (2015 rok uczniów, 2016 rok uczniów, 2017r uczniów) oraz z posiłków jednodaniowych (2015 rok uczniów, 2016 rok uczniów, 2017 rok 380 uczniów). Zmniejszyła się liczba dzieci i młodzieży korzystająca z posiłków dofinansowanych (2015r uczniów, 2016r uczniów, 2017r uczniów). W 2017 roku żadna szkoła nie organizowała śniadań, ponieważ wszystkie zapewniły obiady Substancje i preparaty chemiczne w szkolnych pracowniach chemicznych Corocznie pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Golubiu-Dobrzyniu ocenia prawidłowość prowadzonej przez szkoły gospodarki substancjami i preparatami chemicznymi wykorzystywanymi w pracy dydaktycznej. W roku 2017 placówki posiadały aktualny spis w/w substancji i preparatów. Pozostające na stanie substancje i preparaty chemiczne były oznakowane, zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie charakterystyki oraz przechowywane właściwie w zamkniętych pomieszczeniach Inne działania Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów odbywał się na ogół autokarami szkolnymi. Dzieci przebywały pod opieką wychowawców bądź innych zatrudnionych osób. Należy zauważyć, że nie było przestojów i długich oczekiwań dzieci na odjazdy autobusów. W sporadycznych przypadkach uczniowie mieli możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej. W nadzorowanych placówkach oświatowo-wychowawczych zwracano uwagę na mikroklimat w pomieszczeniach. Nie stwierdzono nadmiernego zagęszczenia w salach dydaktycznych. Wilgotność oraz temperatura były w normie. Sale lekcyjne były wietrzone na każdej przerwie, nie było również zmianowości. Oceniono warunki do utrzymania higieny osobistej. Nadzorowane placówki oświatowowychowawcze w wyniku wzmożonej profilaktyki grypy, zapewniły właściwe warunki higieniczne. We wszystkich placówkach stwierdzono dostęp do bieżącej, ciepłej wody, mydła w dozownikach, suszarek do rąk lub ręczników jednorazowego użycia oraz papieru toaletowego Podczas kontroli w podległych placówkach udzielano instruktaży dotyczących właściwego doboru stanowiska pracy ucznia/przedszkolaka, przestrzegania zasad higieny osobistej oraz pozostawiono materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące w/w zagadnień. We wszystkich placówkach pozostawiono materiały edukacyjno-informacyjne opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczące wszawicy, świerzbu, chorób pasożytniczych i grypy. W związku z programem edukacyjnym Trzymaj Formę promowano zdrowy styl życia aktywność fizyczną oraz zasady zdrowego odżywiania. 55

56 W placówkach oświatowych oceniano przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, pozostawiano materiały informacyjno-edukacyjne Podsumowanie 1. Placówki oświatowo-wychowawcze na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zapewniały w 2017r. bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki dzieci i młodzieży. 2. Wszystkie skontrolowane szkoły zapewniały uczniom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. W miarę możliwości finansowych systematycznie remontowane były pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sale gimnastyczne, wymieniane na nowe meble (ławki, stoliki regulowane, szafki). 3. We wszystkich nadzorowanych placówkach oświatowych stwierdzono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Zapewniony jest właściwy stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny pomieszczeń i armatury sanitarnej. Dzieci i młodzież mają dostęp do ciepłej, bieżącej wody, mydła w dozownikach, suszarek do rąk lub ręczników jednorazowego użycia oraz papieru toaletowego. 4. Oceniając sytuację dotyczącą świadczenia opieki medycznej nad uczniami w szkołach należy zauważyć, że odbywa się na podobnym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego. Gabinety profilaktycznej opieki zdrowotnej znajdują się w 13 placówkach. 5. Wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze wyposażone są w meble certyfikowane i tak: w 23 placówkach odsetek mebli z certyfikatami wynosi 100%, w 18 placówkach powyżej 50%, w 2 placówkach do 50%. Nadal znajdują się w użytkowaniu meble, urządzenia i sprzęt sportowy bez certyfikatów, które zakupione zostały przed 2002r. Są one jednak w dobrym stanie technicznym i sukcesywnie są wymieniane. 6. Odsetek urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami w skontrolowanych placówkach w 100% stwierdzono 16 placówkach, powyżej 50% w 25 placówkach i poniżej 50% w 2 placówkach. 7. Ogółem z różnych form dożywiania korzystało w 2017r uczniów, co stanowiło 36,05% dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, a w 2016r uczniów, co stanowiło 33,37% dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół (w 2015r uczniów, co stanowiło 33,55% dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół). 8. Nie stwierdzono niezgodności tygodniowego rozkładu lekcji z przepisami prawnymi oraz zasadami higieny. Rozkłady zajęć lekcyjnych z roku na rok bardziej spełniają wymagania higieniczne uczniów. Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych. 9. Nadzorowi sanitarnemu podlega wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży zgłoszony w elektronicznej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2017r. liczba dzieci i młodzieży korzystająca z różnych form wypoczynku letniego i zimowego w porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie się zmniejszyła (w 2016r dzieci i młodzieży,w 2017r dzieci i młodzieży). Wszystkim uczestnikom wypoczynku zapewniono właściwe warunki higieniczno-sanitarne. 56

57 6. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE ŚRODOWISKA PRACY. CHOROBY ZAWODOWE 6.1. Warunki higieniczno-sanitarne środowiska pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy mają na celu zapewnienie ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy, wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi. Celem sprawowanego nadzoru jest ochrona zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem środowiskowych czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w miejscu pracy. Bieżący nadzór nad tymi obiektami polegał na kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących higieny i warunków środowiska pracy. W ewidencji obiektów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu- Dobrzyniu w 2017r. znajdowało się 180 zakładów pracy, zatrudniających 4273 osoby. Porównawczo w: 2015r zakłady zatrudniające 4136 osób, a w 2016r zakładów zatrudniających 4539 osób. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego dominują zakłady małe, zatrudniające do 9-u pracowników. W 2017r. stanowiły one 58% ogólnej liczby zakładów będących w ewidencji. 57

58 Szczegółową strukturę podmiotów gospodarczych, objętych ewidencją wg działów PKD w 2017r., działania kontrolne, postępowanie administracyjne przedstawia tabela poniżej: PKD razem Liczba zakładów w ewidencji wszystkich zatrudniających pracowników do 9 10 do do i więcej razem do 9 skontrolowanych zatrudniających pracowników 10 do do i więcej Liczba zatrudnionych w zakładach 01 - Rolnictwo Leśnictwo Górnictwo i wydobywanie 10 - Produkcja artykułów spożywczych 13 - Produkcja wyrobów tekstylnych 14 - Produkcja odzieży 16 - Produkcja wyrobów z drewna Liczba wg ewidencji skontrolowanych kontroli decyzji zakładów w których stwierdzono przekroczenia NDS i NDN Poligrafia Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 24 - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych 28 - Produkcja maszyn i urządzeń 29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep

59 31- Produkcja mebli 35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 36-Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców 41- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 43 - Roboty budowlane specjalistyczne 45 - Naprawa pojazdów samochodowych 46 - Handel hurtowy 47- Handel detaliczny 49-Transport lądowy 56- Pozostała usługowa działalność 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 75- Działalność weterynaryjna 80-Diałalność ochroniarska 84 - Administracja publiczna i gospodarcza

60 85- Edukacja Opieka zdrowotna 90-Działalność twórcza związana z kulturą 94 - Działalność organizacji członkowskich 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa RAZEM Łącznie w ciągu 2017r. przeprowadzono 75 kontroli w 60 zakładach pracy. Liczba kontroli obejmowała kontrole planowane, wynikające z opracowanego rocznego harmonogramu kontroli, kontrole nieplanowane przeprowadzone w zakresie sprawdzenia wykonania obowiązków, zawartych w decyzjach merytorycznych oraz kontrole interwencyjne. Zakres kontroli planowanych obejmował: ocenę przestrzegania realizacji ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenę wymagań dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ocenę działań w zakresie narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy, ocenę realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, ocenę warunków pracy, ocenę realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, ocenę realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, ocenę realizacji wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, ocenę przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 60

61 W wyniku przeprowadzonych w 2017r. kontroli sanitarnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: brak badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, zły stan sanitarno-technicznego zaplecza higieniczno-sanitarnego, zły stan sanitarno-technicznego pomieszczeń pracy, brak właściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, brak opracowania oraz udostępnienia instrukcji bhp, udzielania pierwszej pomocy, brak opracowania procedur dezynfekcji oraz procedur umożliwiających bezpieczne usuwanie i postępowanie ze skażonymi odpadami, w związku z narażeniem na działanie czynników biologicznych, brak prowadzenia rejestrów prac i rejestrów pracowników mających kontakt z czynnikiem rakotwórczym, brak zapewnienia właściwego oznakowania zbiorników, służących do przechowywania mieszanin stwarzających zagrożenie. W roku 2017 w zakresie prewencji chorób zawodowych zostało wydanych: 13 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 14 decyzji płatniczych za stwierdzone nieprawidłowości, 5 decyzji zmieniających termin realizacji wydanych zaleceń. Prowadzone postępowanie administracyjne w 2017r. zostało wykonane w całości w 10 przypadkach, w 3 przypadkach terminy realizacji wydanych zaleceń wyznaczono na 2018r. 61

62 Liczba wydanych decyzji administracyjnych w latach przedstawiała się następująco: Rok Decyzje administracyjne, w tym nakazujące Decyzje płatnicze Przekroczenia wartości czynników szkodliwych w 2017r. wystąpiły w 4 zakładach w zakresie hałasu, gdzie liczba osób narażonych wynosiła 34. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w tym zakresie: PKD/liczba zakładów Czynnik szkodliwy Liczba osób narażonych 10/ 1 zakład hałas 6 22/2 zakłady hałas 24 25/1 zakład hałas 4 Razem: 4 zakłady hałas 34 Właściciele zakładów pracy, podjęli odpowiednie działania z uwzględnieniem i zastosowaniem rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Z uwagi na brak możliwości zastosowania rozwiązań technicznych, pracownicy stosują indywidualne ochronniki słuchu oraz zostali zobowiązani do ich stosowania. Fakt stosowania ochron osobistych przez pracowników został potwierdzony podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych. Porównawcza analiza w zakresie ilości osób pracujących w przekroczonych normatywach higienicznych, w zakładach skontrolowanych w latach Rok/liczba zakładów Czynnik szkodliwy Liczba narażonych 2015/7 - pyły 22 - hałas /7 - pyły 13 - hałas /4 - hałas 34 62

63 W 2017r. w wyniku podjętych przez pracodawców działań organizacyjno-technicznych, zmierzających do obniżenia czynnika szkodliwego do dopuszczalnego poziomu, poprawę warunków pracy uzyskano w następujących branżach gospodarki: PKD/liczba zakładów Czynnik szkodliwy Liczba osób, którym poprawiono warunki pracy w zakresie obniżenia NDN do poziomu dopuszczalnego 22/1 zakład hałas 2 38/1 zakład hałas 6 Razem: 2 zakłady hałas 8 Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi, produktami biobójczymi oraz substancjami chemicznymi i ich mieszaninami. W roku 2017 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, funkcjonowało: 5 zakładów, w których występowało narażenie na czynniki rakotwórcze: 1 zakład (PKD 16) - pyły drewna twardego takiego jak buk i dąb, 1 zakład (PKD 22) - tlenek etylenu, 1 zakład (PKD 25) - zakład prowadzi prace demontażowe materiałów zawierających azbest, 1 zakład (PKD 43) - zakład prowadzi prace demontażowe materiałów zawierających azbest, 1 zakład (PKD 86) - promieniowanie jonizujące. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami wydano 1 decyzję administracyjną merytoryczną, nakazującą usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakładzie oraz 1 decyzje płatniczą. 90 obiektów prowadzących działalność w zakresie produkcji, obrotu i stosowania substancji i mieszanin chemicznych, w tym: 1 zakład - prowadzący działalność w zakresie: produkcji substancji chemicznej, 2 zakłady (formulatorzy) prowadzące działalność w zakresie: produkcji mieszanin chemicznych, 27 dystrybutorów mieszanin chemicznych. Są to podmioty zajmujące się sprzedażą detaliczną, 3 prowadzą sprzedaż hurtową, 60 obiektów stosujących substancje/mieszaniny chemiczne. W tej grupie obiektów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (brak dokumentacji w zakresie kart charakterystyk stosowanych mieszanin niebezpiecznych, brak właściwego oznakowania zbiorników służących do przechowywania mieszanin niebezpiecznych), PPIS w Golubiu-Dobrzyniu wydał 2 decyzje administracyjne merytoryczne oraz 2 decyzje płatnicze. 48 zakładów, w których występuje narażenie na czynniki biologiczne gr. 2 i 3. W zakresie tej tematyki skontrolowano 14 zakładów, przeprowadzono 15 kontroli, w wyniku których stwierdzono brak procedur dezynfekcji oraz procedur umożliwiających bezpieczne usuwanie i postępowanie ze skażonymi odpadami. 63

64 W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 1 decyzję administracyjną nakazującą usunięcie nieprawidłowości i 1 decyzję płatniczą. 17 obiektów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych, w tym: 14 podmiotów handlu detalicznego, 2 hurtownie (chemia gospodarcza, środki ochrony roślin, produkty biobójcze, nawozy), 1 producent produktu biobójczego. Łącznie w tym zakresie przeprowadzono 12 kontroli, nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie promocji zdrowia pracownik zatrudniony na Stanowisku ds. Prewencji Chorób Zawodowych prowadził różne działania edukacyjne włączając się w realizowane w kraju programy, akcje, kampanie poprzez: dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących tematyki Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego, zbieranie informacji dotyczących problemu palenia tytoniu w zakładach pracy, dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących następstw zażywania środków zastępczych oraz konsekwencji zdrowotnych, wynikających z ich zażywania, dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących Bezpieczeństwa w odniesieniu do produktów chemicznych Choroby zawodowe Właściwymi do orzekania w zakresie chorób zawodowych są uprawnieni lekarze placówek medycznych: I stopnia, m.in. poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, I stopnia, w przypadku odwołań od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych I stopnia. Są to instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy. W 2017r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu wpłynęły 2 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej. Przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające, polegające na sporządzeniu ocen narażenia zawodowego na czynnik szkodliwy w przebiegu pracy zawodowej. W 1 przypadku na podstawie przeprowadzonej oceny narażenia zawodowego oraz w oparciu o wydane orzeczenie lekarskie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Poradnia Chorób Zawodowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu- Dobrzyniu wydał 1 decyzję o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. W drugim przypadku postępowanie wyjaśniające zostało przesunięte do realizacji na 2018r. Porównując lata dominującą jednostką chorobową była borelioza, która stanowiła 80% wszystkich stwierdzonych chorób zawodowych, co przedstawia poniższy wykres. W roku 2017 PPIS w Golubiu-Dobrzyniu nie wydał żadnej decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. 64

65 6.3. Interwencje W 2017r. przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Prewencji Chorób Zawodowych załatwiana została 1 interwencja, dotycząca niewłaściwych warunków pracy, związanych m.in. z brakiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych dla pracowników firmy ochroniarskiej, świadczącej usługi na terenie jednego z zakładów pracy, zlokalizowanego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w terminie 7-dniowym. Za stwierdzone nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wydał decyzję płatniczą Nadzór nad środkami zastępczymi. Zgodnie z art. 4 pkt 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2017r. poz. 783 z późn. zm.) środek zastępczy jest to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancją psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych. W 2017r. przez pracownika na Stanowisku ds. Prewencji Chorób Zawodowych prowadzone były działania mające na celu egzekwowanie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. 65

66 Działania w zakresie środków zastępczych w 2017r. obejmowały m.in.: monitoring stron internetowych pod katem obrotu środkami zastępczymi, prowadzenie czynności kontrolnych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu, prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych oraz wydawanie decyzji w związku z otrzymanymi dowodami rzeczowymi z Prokuratury Rejonowej oraz Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, prowadzenie działań proceduralnych po otrzymaniu wyników z badań, rejestrowanie zgłoszeń zatruć, w tym środkami zastępczymi, wprowadzanie i aktualizacja danych w elektronicznym systemie monitorowania informacji o dopalaczach (SMIOD), prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. W 2017r. na terenie działalności PPIS w Golubiu-Dobrzyniu ujawniono 2 przypadki podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Sprawy te zostały przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu, a dotyczyły podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych przez osoby prywatne. W obydwu przypadkach w wyniku przeprowadzonych analiz z zakresu chemii w zatrzymanych produktach stwierdzono obecność substancji stanowiących środki zastępcze. Były to substancje: 3-chloro-N-etylokatynon (3CEC) i MDMB CHMICA. W wyniku analizy dokumentacji PPIS w Golubiu-Dobrzyniu z uwagi na brak dowodów świadczących o wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych, wydał w pierwszym przypadku decyzję umarzająca postępowanie w sprawie podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz decyzję o przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu na koszt Skarbu Państwa dowodu rzeczowego. W drugim przypadku PPIS w Golubiu-Dobrzyniu wydał decyzję dotyczącą wycofania z obrotu środka zastępczego i postępowanie w 2017r. nie zostało zakończone. W styczniu 2017r. wydano także decyzję o przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu na koszt Skarbu Państwa dowodu rzeczowego dotyczącego postępowania prowadzonego w 2016r. wobec osoby podejrzanej o wprowadzanie do obrotu środka zastępczego. W 2017r. wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu zostały przeprowadzone 2 kontrole obiektów, z których spisano protokoły z kontroli oraz w 2 przypadkach z uwagi na niemożliwość podjęcia czynności kontrolnych sporządzone zostały notatki służbowe. W wyniku podjętych czynności kontrolnych nie stwierdzono w obrocie produktów zawierających substancje psychoaktywne. W 2017r. do PSSE w Golubiu-Dobrzyniu wpłynęło 1 zgłoszenie zatrucia środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi. Zgłoszenie dotyczyło osoby małoletniej płci męskiej. W latach nie odnotowano żadnego przypadku zatrucia substancjami psychoaktywnymi.. W ciągu 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu prowadził szereg działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie oddziaływania środków zastępczych na organizm ludzki. Działania te polegały na: organizowaniu spotkań z młodzieżą w placówkach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Spotkania te połączone były z prelekcjami prowadzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu nt. Problemy zdrowotne i społeczne jakie mogą być następstwem zażywania środków zastępczych oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z ich zażywania ; 66

67 prowadzeniu dystrybucji materiałów oświatowo-informacyjnych w placówkach oświatowych, podmiotach leczniczych, a także w jednostkach administracji samorządowej, stałej ekspozycji materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących środków zastępczych w siedzibie PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, umieszczaniu informacji dotyczących tematyki dopalaczy na stronie internetowej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą Rejonową oraz Sądem Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu (wspólne kontrole obiektów, przekazywanie materiałów dowodowych, wymiana informacji w zakresie środków zastępczych), współpracy z placówkami medycznymi na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego informowanie o zatruciach powodowanych przez środki zastępcze i inne substancje psychoaktywne. W 2017r. odbyło się podsumowanie konkursu redakcyjnego Gazety Pomorskiej Mocarz II oraz wręczenie nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie uczennicy szkoły gimnazjalnej z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W związku z realizacją zadań w zakresie zdrowia publicznego, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) w obszarze wytwarzania i obrotu środków zastępczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu prowadził stały, bieżący monitoring na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego, podczas kontroli sanitarnych przeprowadzanych m.in. w restauracjach, barach, obiektach handlu detalicznego, stacjach paliw, obiektach użyteczności publicznej pracownicy PSSE w Golubiu-Dobrzyniu sprawdzali czy środki zastępcze nie są wprowadzane do obrotu. W PSSE w Golubiu-Dobrzyniu funkcjonuje Zespół ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. W ramach działalności Zespołu organizowane są spotkania, podczas których omawiane i analizowane są właściwe procedury w zakresie postępowania organów Inspekcji Sanitarnej w przypadku ujawnienia wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych Podsumowanie 1. W ciągu 2017r. realizowane były obowiązki i zadania ustawowe, a priorytetem w tej działalności było kontynuowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, uregulowań prawnych dotyczących produktów biobójczych, warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w nadzorowanych obiektach. 2. W 2017r. pod bieżącym nadzorem sanitarnym znajdowało się 180 zakładów. Zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli skontrolowano 60 zakładów, w których przeprowadzono 75 kontroli. 3. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu- Dobrzyniu wydał łącznie 18 decyzji administracyjnych oraz 14 decyzji płatniczych. 4. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano poprawę m.in. w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń 67

68 higieniczno-sanitarnych, zapewnienia wykonania badań środowiskowych, zapewnienia instrukcji bhp, udzielania pierwszej pomocy, zapewnienia stosownych procedur w związku z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. 5. Przekroczenia wartości NDN w 2017r. wystąpiły w 4 zakładach, w zakresie narażenia na hałas. W przekroczeniach normatywu higienicznego hałasu pracowały 34 osoby. 6. W wyniku podjętych przez pracodawców działań organizacyjno-technicznych poprawę warunków pracy w zakresie obniżenia natężenia czynnika szkodliwego do wartości dopuszczalnej, uzyskano w 2 zakładach. 7. Notuje się tendencję spadkową w zakresie stwierdzonych chorób zawodowych, w 2017r. PPIS w Golubiu-Dobrzyniu nie wydał żadnej decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. 8. W zakresie środków zastępczych przeprowadzono: 2 kontrole, 2 monitoringi (w obiektach, które były zamknięte). W wyniku działań kontrolnych prowadzonych w wytypowanych obiektach wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu nie stwierdzono przypadków wprowadzania do obrotu środków zastępczych. 9. W 2017r. wpłynęły 2 podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych przez osoby prywatne. W związku z tym w wyniku prowadzonego postępowaniem administracyjnego wydano: 1 decyzję wycofania z obrotu środka zastępczego, 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych, 2 decyzje o przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu na koszt Skarbu Państwa dowodu rzeczowego. 68

69 7. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu w 2017r. sprawował bieżący nadzór sanitarny nad 123 obiektami użyteczności publicznej, skontrolowano 102 obiekty, co stanowi 83% ogólnej liczby obiektów. Ogółem we wszystkich zewidencjonowanych obiektach użyteczności publicznej przeprowadzono 145 kontroli stanu higieniczno-zdrowotnego. Na koniec 2017r. negatywnie pod względem stanu sanitarno-higienicznego nie oceniono żadnego obiektu oraz nie wydano decyzji unieruchamiających obiekt. W obiektach użyteczności publicznej w ciągu 2017r. w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości higieniczno-zdrowotnych wydano 6 decyzji merytorycznych nakazujących oraz 6 decyzji płatniczych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego stanu higieniczno-zdrowotnego pomieszczeń i zostały usunięte w wyznaczonych terminach. W porównaniu do roku 2016 poprawę stanu higieniczno-zdrowotnego uzyskano w 23 obiektach użyteczności publicznej, co stanowi 19% ogólnej ilości obiektów użyteczności publicznej. Poprawa stanu higieniczno-zdrowotnego nastąpiła w następujących grupach obiektów: w 2 ubikacjach publicznych, w 5 obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, w 6 zakładach fryzjerskich, w 2 zakładach kosmetycznych, 69

70 na terenie dworca autobusowego, w 4 stacjach paliw, w 2 obiektach sportowych, w 1 obiekcie kulturalno-widowiskowym. Poprawa stanu higieniczno - zdrowotnego obiektów użyteczności publicznej w latach Liczba obiektów użyteczności publicznej Rok W roku 2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu wystosował do różnych jednostek administracyjnych ogółem 18 wystąpień, w tym: 2 wystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowych w Golubiu-Dobrzyniu i Kowalewie Pomorskiem - dotyczące wzmożonego nadzoru nad piaskownicami, 16 wystąpień do jednostek administracji samorządowej na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim 2017r Stan sanitarny wybranych grup obiektów użyteczności publicznej USTĘPY PUBLICZNE - skanalizowane 3 obiekty, w tym: 1 obiekt tymczasowy skanalizowany, (w porównaniu do roku 2016 ilość nie uległa zmianie). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego ubikacje publiczne, zlokalizowane są w: budynku Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia - czynne w godzinach urzędowania, Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu przy placu zabaw, obiekcie tymczasowym skanalizowanym - toaleta typu TOITOI ustawiona przy ul. Chopina w Golubiu-Dobrzyniu. 70

71 Każda toaleta wyposażona jest w umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą z zainstalowanym dozownikiem na mydło w płynie i zasobnikiem na ręczniki jednorazowego użycia oraz pojemnikiem na odpady. Przed sezonem letnim zostały przeprowadzone prace remontowomalarskie pomieszczeń oraz uzupełniono armaturę sanitarną. W czasie kontroli stan sanitarno higieniczny ubikacji nie budził zastrzeżeń. Wyżej wymienione ubikacje nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenach wiejskich powiatu golbsko-dobrzyńskiego brak jest ogólnodostępnych ubikacji publicznych. Istnieje możliwość korzystania w godzinach pracy z pomieszczeń sanitarnych, znajdujących się w budynkach urzędów gmin oraz w obiektach użyteczności publicznej (domy kultury, lokale gastronomiczne, stacje paliw). PŁYWALNIE KRYTE- 2 obiekty (w porównaniu do roku ilość nie uległa zmianie). W 2017 roku nadzorem sanitarnym objęte były 2 pływalnie kryte: pływalnia kryta w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a, pływalnia kryta na terenie Osady Karbówko w Elgiszewie gm Ciechocin. Pływalnie zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego Piątkowo gm. Kowalewo Pomorskie i wodociągu publicznego Nowa Wieś gm. Ciechocin. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną do badań laboratoryjnych pobranych zostało 12 próbek wody do badań fizyko chemicznych i mikrobiologicznych (z niecek basenowych i wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji). W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przebadano również jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w obu pływalniach w kierunku Legionella sp. W ciągu roku 2017 występowały pojedyńcze przypadki przekroczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych parametrów wody. Właściciele pływalni podejmowali natychmiastowe działania naprawcze, w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach nakłada na zarządzającego pływalnią obowiązki m.in.: systematyczne prowadzenie zapisów, dokumentujących bieżącą obserwację wody na pływalni, wykonywanie systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowanie wyników pomiaru jakości wody na pływalni, wykonywanie systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, przekazywanie informacji o jakości wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, udostępnianie na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób kąpiących się oraz na stronie internetowej komunikatów o aktualnej jakości wody. W Pływalni Krytej w Kowalewie Pomorskiem przy ul. Jana Pawła II 2a w trakcie postoju technologicznego w okresie od r. do r. przeprowadzono remont malarski wszystkich pomieszczeń, wchodzących w skład kompleksu basenowego, wymieniono wodę we wszystkich nieckach, a następnie pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Przekazane sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie wykazały przekroczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. W Pływalni Krytej Osada Karbówko w Elgiszewie gm. Ciechocin przeprowadzono remont malarski pomieszczeń ogólnodostępnych i ciągów komunikacyjnych. 71

72 INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ 1 obiekt (w porównaniu do roku ubiegłego ilość bez zmian). W tej grupie obiektów funkcjonuje 1 obiekt - Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu- Dobrzyniu. Obiekt przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18 lat i zameldowane są na terenie powiatu golubskodobrzyńskiego. Podczas kontroli bieżący stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń do przeprowadzania zajęć terapeutycznych, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych nie budził zastrzeżeń. W obiekcie zapewniono wystarczającą ilość środków myjąco-dezynfekcyjnych i środków higieny. NOCLEGOWNIE I DOMY DLA BEZDOMNYCH 1 obiekt (w porównaniu do roku 2016 ilość nie uległa zmianie) W tej grupie obiektów funkcjonuje 1 obiekt - Punkt Noclegowy w Kowalewie Pomorskim, przeznaczony jest dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, zapewnia pobyt podopiecznych na 5 miesięcy tj. od 1 listopada do 31 marca (w wyjątkowych sytuacjach do 30 kwietnia). Nadzór nad placówką sprawuje kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. W skład punktu noclegowego wchodzą: 2 pokoje na 8 miejsc noclegowych, pomieszczenie podręcznej kuchni, wc z umywalką oraz pomieszczenie z kabiną natryskową. Podczas kontroli bieżący stan sanitarno-higieniczny w/w pomieszczeń i wyposażenia był zachowany. W obiekcie zapewniono wystarczającą ilość środków myjąco - dezynfekcyjnych oraz środków higieny. Zarządzający punktem noclegowym zapewnia każdemu podopiecznemu wyżywienie, składające się z ciepłego posiłku, dostarczanego przez firmę gastronomiczną z zewnątrz. OBIEKTY HOTELARSKIE ogółem 4 obiekty, w tym: 3 hotele i 1 pensjonat, skontrolowano wszystkie, (w porównaniu do roku 2016 ilość nie uległa zmianie). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego do obiektów hotelowych, które posiadają kategorię uzależnioną od jego standardu, zaliczone zostały następujące obiekty: Hotel VABANK /kat.***/ zlokalizowany przy ul. Rynek 9 w Golubiu-Dobrzyniu. Obiekt posiada recepcję oraz do dyspozycji 16 pokoi na 31 miejsc noclegowych. Każdy pokój posiada wyposażenie podstawowe i uzupełniające oraz własny węzeł higieniczno-sanitarny. Poza tym w obiekcie jest restauracja Vabank oraz lobby bar /czynny całodobowo/, dwie sale konferencyjne, /każda pomieści ok. 30 osób/, pomieszczenia magazynowe i porządkowe. Hotel posiada miejsca parkingowe tuż przy hotelu, monitorowane, niestrzeżone. Hotel-Restauracja Osada Karbówko /kat***/ Elgiszewo gm. Ciechocin - w obiekcie zorganizowano hol recepcyjny z zespołem higieniczno-sanitarnym, sale konferencyjnobiesiadne z zapleczem kuchennym i magazynowym. Hotel dysponuje pokojami gościnnymi na 138 miejsc noclegowych, każda jednostka mieszkalna posiada wyposażenie podstawowe i uzupełniające oraz własny węzeł higieniczno-sanitarny. Obiekt posiada wydzielone parkingi dla samochodów. Hotel Złota Podkowa /kat.***/ Wrocki 84, gm. Golub-Dobrzyń obiekt posiada kompleks gastronomiczno-hotelowy, składający się z: Hotelu, Restauracji i Sali Bankietowej / na ok. 140 osób/. Hotel posiada recepcję z zespołem higieniczno-sanitarnym, 10 pokoi na 17 miejsc noclegowych, każda jednostka mieszkalna jest klimatyzowana, posiada wyposażenie podstawowe i uzupełniające oraz własny węzeł higieniczno-sanitarny. Obiekt posiada parking dla samochodów i miejsce garażowe dla motocykli. Pensjonat przy Sali Bankietowej Patrycja /kat***/ Świętosław 44, gm. Ciechocin, obiekt posiada recepcję z zespołem higieniczno-sanitarnym, dysponuje 9 pokojami gościnnymi na 33 miejsca noclegowe, każda jednostka mieszkalna posiada wyposażenie podstawowe i uzupełniające oraz własny węzeł higieniczno-sanitarny. 72

73 Podczas kontroli stan higieniczno-zdrowotny w w/w obiektach był zachowany. W hotelach wydzielono magazyny bielizny czystej i brudnej oraz pomieszczenia porządkowe dla sprzętu i środków do utrzymania czystości. Zapewniono wystarczającą ilość środków myjącodezynfekujących, segregacja bielizny była zachowana. Pranie bielizny zlecano specjalistycznym jednostkom, zajmującym się transportem i praniem bielizny hotelowej. Właściciele wykazują coraz większa dbałość o stan techniczny i otoczenie obiektów oraz dążą do podnoszenia standardu świadczonych usług. INNE OBIEKTY, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE - 12 obiektów, (w porównaniu do roku ubiegłego ilość bez zmian) Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2017r. w tej grupie ogółem funkcjonowało 12 obiektów świadczących usługi hotelarskie, w tym: 2 obiekty agroturystyczne. Wszystkie obiekty zostały skontrolowane. Łącznie baza noclegowa całoroczna dysponuje ok. 220 miejscami noclegowymi. W porównaniu do roku ubiegłego poprawę stanu higieniczno-zdrowotnego uzyskano w 5 obiektach, w których świadczono usługi hotelarskie. W pozostałych obiektach w trakcie kontroli sanitarnych nie odnotowano zaniedbań stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wyposażenia, Drobne usterki techniczne usuwane były przez poszczególnych właścicieli obiektów na bieżąco. Zapewniono wystarczającą ilość środków do utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I TATUAŻU W 2017r. w ewidencji obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znajdowało się 42 obiekty, w tym: 19 zakładów fryzjerskich, 11 zakładów kosmetycznych, 1 zakład tatuażu, 3 zakłady odnowy biologicznej, 8 zakładów, w których świadczonych jest więcej niż jedna z w/w usług. W trakcie kontroli oceniano stan higieniczno-zdrowotny pomieszczeń, sposób postepowania z narzędziami, sprzętem i bielizną używana w zakładach oraz sposób postepowania z odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, powstającymi w związku z prowadzeniem usług. Kontrolowano również stan sanitarny i sposób przechowywania narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych ich dezynfekcję i sterylizację oraz przechowywanie i oznakowanie stosowanych kosmetyków. W roku 2017 wszystkie zakłady zostały skontrolowane. W porównaniu do roku ubiegłego z ewidencji został wykreślony 1 zakład fryzjersko-kosmetyczny i przybyło 5 zakładów kosmetycznych. Poprawę stanu higieniczno-zdrowotnego uzyskano w 8 obiektach, w których przeprowadzono remonty malarskie pomieszczeń oraz dokonano wymiany zniszczonego wyposażenia. Nie odnotowano zaniedbań dotyczących czystości bieżącej pomieszczeń, segregacji bielizny czystej i brudnej (w większości stosuje się bieliznę jednorazowego użycia) oraz odzieży osobistej i ochronnej. Zakłady zaopatrzone były w wystarczającą ilość środków dezynfekcyjnych oraz środków czystości. Preparaty kosmetyczne używane przy wykonywaniu zabiegów były w oryginalnych opakowaniach, posiadały aktualne daty ważności. Wszystkie obiekty posiadają pomieszczenia higieniczno-sanitarne, najczęściej wspólne dla personelu i klientów. 73

74 W zakładach kosmetycznych przy wykonywaniu zabiegów, w trakcie których może dojść do naruszenia ciągłości tkanki używa się sprzętu wielorazowego użytku lub sterylnych narzędzi i sterylnych materiałów. Trzy zakłady kosmetyczne posiadają własne autoklawy do sterylizacji narzędzi kosmetycznych. Narzędzia do sterylizacji pakowane są w torebki papierowo-foliowe wyposażone w zewnętrzne chemiczne wskaźniki procesu sterylizacji oraz wewnątrz paski z wieloparametrowym testem kontroli sterylizacji parą wodną w temperaturze 121 C i 134 C. Właściciele autoklawów przeprowadzają kontrolę biologiczną pracy urządzenia. W obiektach nie posiadających autoklawu stosowane są wyłącznie narzędzia jednorazowego użytku lub właściciele maja podpisane umowy na świadczenie usług sterylizacji z zewnętrznym wykonawcą. Powstające w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych odpady niebezpieczne magazynowane były w urządzeniach chłodniczych i odbierane przez specjalistyczne firmy, co potwierdzane było przez odbiorców kartami przekazania odpadów. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciele zakładów kosmetycznych posiadają wdrożone procedury, zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, które regulują: sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanki, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji, sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry, zasady dekontaminacji- procesu niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację pomieszczeń i urządzeń. W trakcie kontroli przedstawiciele PIS informowali właścicieli o sposobach zapobiegania zakażeniom HCV. Dużym utrudnieniem w prowadzeniu nadzoru sanitarnego jest brak uregulowań prawnych dotyczących wymagań sanitarnych dla obiektów świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Brak obowiązujących aktów prawnych, które regulowałyby wymagania dotyczące między innymi zapewnienia odpowiednich zasad prowadzenia dezynfekcji narzędzi oraz sterylizacji sprzętu może przekładać się na zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z usług tych zakładów. DWORCE AUTOBUSOWE -1 obiekt (w porównaniu do roku ubiegłego ilość obiektów bez zmian) Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest 1 dworzec autobusowy, zlokalizowany w Golubiu-Dobrzyniu. Przed sezonem letnim przeprowadzono remont malarski pomieszczeń dworca, odnowiono ławeczki, wymieniono zniszczone kosze i pojemniki na odpady, co wpłynęło na poprawę stanu sanitarno-higienicznego dworca. Obiekt wyposażono w wystarczającą ilość środków czystości i dezynfekcji. W dniu kontroli stan sanitarnohigieniczny pomieszczeń i terenu dworca nie budził zastrzeżeń. W 2017r. skontrolowano 6 pojazdów publicznego transportu drogowego (autobusów). Podczas kontroli stan sanitarno-higieniczny i porządkowy w pojazdach był zachowany. CMENTARZE - 20 obiektów (w porównaniu do roku ubiegłego ilość obiektów bez zmian) W ewidencji obiektów na r. zapisanych jest 20 cmentarzy, w tym 1 komunalny. W ciągu 2017r. skontrolowano 9 cmentarzy. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli. Wszystkie cmentarze są ogrodzone, zaopatrzone w punkty czerpalne wody oraz kontenery na odpady komunalne. Podczas kontroli stan sanitarno-porządkowy terenów i otoczenia cmentarzy był zachowany. Na terenach wiejskich 74

75 w 6 parafiach są kaplice przedpogrzebowe, zlokalizowane przy kościołach, które wyposażone są w urządzenie chłodnicze na 1 trumnę. DOMY PRZEDPOGRZEBOWE - 2 obiekty (w porównaniu do roku ubiegłego ilość obiektów nie uległa zmianie). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego działają 2 domy pogrzebowe, wszystkie zostały skontrolowano. Domy przedpogrzebowe spełniają wymagania techniczne i sanitarne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Posiadają wydzielone pomieszczenia: do przechowywania zwłok i szczątków ludzkich (chłodnie), do przygotowania zwłok do pochówku, pomieszczenie do wystawiania trumien ze zwłokami oraz odprawiania ceremonii pogrzebowych (oddzielone od pozostałych pomieszczeń), toaletę ogólnodostępną, pomieszczenie socjalne dla pracowników. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny w obiektach był zachowany, środki czystości i dezynfekcji w wystarczającej ilości, pomieszczenia utrzymane były czysto. Na odbiór odpadów niebezpiecznych właściciele obiektów posiadali podpisane umowy z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia. Na podległym terenie nie wykonuje się usług typu balsamowanie i utrwalanie zwłok. W 2017r. skontrolowano również 4 samochody służące do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, nieprawidłowości nie stwierdzono. INNE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - w 2017r. w ewidencji ujęto 35 obiektów (w 2016 było 36 obiektów). Do tej grupy obiektów zostały zaliczone obiekty zewidencjonowane i niezewidencjonowane, m.in.: apteki, punkty apteczne, stacje paliw, obiekty sportowe, obiekty kulturalno-widowiskowe, zakłady rolne, targowisko, przystanek PKP, wiaty i przystanki PKS, piaskownice, parkingi, plaże (wykaz liczbowy obiektów przedstawiono w tabeli poniżej).. OBIEKTY ZEWIDENCJONOWANE OBIEKTY NIEZEWIDENCJONOWANE Ilość w ewidencji Ilość skontrolowanych Ocenionych negatywnie Ilość skontrolowanych Ocenionych negatywnie W 2017 roku przeprowadzono łącznie 58 kontroli, w tym 31 kontroli w obiektach poza ewidencją. W porównaniu do roku ubiegłego w grupie obiektów zewidencjonowanych poprawił się stan higieniczno-zdrowotny w 7 obiektach (4 stacje paliw, 2 obiekty sportowe, 1 obiekt kulturalno-widowiskowy). W pozostałych obiektach stan sanitarno-higieniczny nie budził zastrzeżeń. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIS w trakcie kontroli stacji paliw, Państwowa Inspekcja Sanitarna zwracała szczególną uwagę na spełnienie przez podmiot kontrolowany obowiązku: posiadania koncesji, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, wpisu do rejestru, zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych. W związku z możliwością przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń na nadzorowanym terenie, w kontrolowanych obiektach zwracano szczególną uwagę na właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. W kontrolowanych obiektach użyteczności publicznej informowano właścicieli o nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 957 z późn. zm.), który mówi, iż właściciel lub zarządzający 75

76 obiektem, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu. Na przestrzeni ostatnich lat wyniki prowadzonego nadzoru jednoznacznie wskazują na poprawę stanu technicznego i sanitarnego nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej oraz poziomu świadczonych usług. Ma to uzasadnienie w istnieniu coraz większej konkurencji na rynku wszelkich usług, która pozytywnie wpływa na ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług, nie tylko pod względem różnorodności, ale i jakości. Wiele podmiotów gospodarczych w swojej działalności dąży do poprawy funkcjonalności pomieszczeń, zmiany wystroju wnętrz, wyposaża swoje obiekty w nowoczesne, dobrej jakości materiały, sprzęty i urządzenia. Sprawowany nadzór nad obiektami użyteczności publicznej nie wykazał zagrożeń o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia i bezpieczeństwa ludności. Obiekty o dostatecznym stanie technicznym to przekwalifikowane przystanki PKP, w których zakres świadczonych usług znacznie się zmniejszył Ekshumacje, sprowadzenie zwłok z zagranicy W ramach nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego PPIS w Golubiu-Dobrzyniu wydał 28 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji zwłok, szczątków ludzkich oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne, dotyczące wydania zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok oraz 2 postanowienia dotyczące wydania opinii sanitarnych n/t sprowadzenia zwłok lub prochów z zagranicy Inne działania PPIS w Golubiu-Dobrzyniu opiniował 3 wnioski organizatorów w sprawie przeprowadzenia imprezy masowej, zwracając szczególną uwagę na zapewnienie przez organizatora właściwych warunków higieniczno- sanitarnych, punktów czerpalnych wody do spożycia oraz pomocy medycznej. Ponadto PPIS w Golubiu-Dobrzyniu wydał 2 opinie dotyczące przedłożonych projektów uchwał w sprawie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie poszczególnych miast i gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego Podsumowanie 1. Stan sanitarno-higieniczny kontrolowanych obiektów użyteczności publicznej sukcesywnie ulega poprawie (w 2017r. ok. 18,7% ogólnej liczby obiektów użyteczności publicznej uległo poprawie stanu higieniczno-sanitarnego, w 2016r. było to ok 14,2 % ). Żaden obiekt nie został oceniony jako zły pod względem stanu sanitarno-higienicznego. 2. Istotnym problemem w prowadzeniu bieżącego nadzoru sanitarnego jest brak uregulowań prawnych dotyczących wymagań sanitarnych dla obiektów świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej; bowiem te obiekty stanowią najliczniejsza grupę ok. 34 % wszystkich obiektów użyteczności publicznej. 76

77 8. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY Działania pionu podejmowane były na wniosek organów administracji samorządowej na terenie powiatu golubsko dobrzyńskiego oraz inwestorów i miały na celu eliminowanie nieprawidłowości o charakterze profilaktycznym w zakresie wymagań higienicznosanitarnych już na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczania do użytkowania nowopowstałych obiektów budowlanych oraz obiektów już istniejących, w których nastąpiła zmiana sposobu użytkowania. Ważną rolą jest także kontrola budynków oddawanych do użytkowania. Na tym etapie sprawdzane jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wyrobów oraz zgodności wykonania inwestycji z uzgodnionym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektem budowlanym. Zapobiegawczy nadzór sanitarny w 2017 roku sprawowano przede wszystkim poprzez: opiniowanie planowanych przedsięwzięć w zakresie, czy wymagane jest sporządzenie raportu ich oddziaływania na środowisko oraz jego zakresu, opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia (raportu oddziaływania na środowisko) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opiniowanie zakresu i stopnia szczegółowości informacji, wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzgadnianie dokumentacji projektowej przedsięwzięć budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, wydawanie opinii w zakresie spełnienia wymagań sanitarno higienicznych obiektów, udział w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, opiniowanie obiektów pod względem sanitarno higienicznym po zakończeniu inwestycji dla potrzeb współfinansujących w ramach programów Unii Europejskiej, weryfikację uzgodnień projektów budowlanych dokonywanych przez rzeczoznawców ds. sanitarno higienicznych. Zadania związane z uzgadnianiem projektów budowlanych realizowane były także przez rzeczoznawców ds. sanitarno higienicznych, działających poza strukturami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Golubiu - Dobrzyniu Charakterystyka podjętych działań. W 2017 roku z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydano łącznie 59 opinii, 20 uzgodnień i 38 decyzji płatniczych. W 2017 roku na terenie powiatu golubsko dobrzyńskiego przeprowadzono 29 kontroli obiektów, przed dopuszczeniem do użytkowania. W czasie kontroli nie stwierdzono występowania niezgodności w zakresie wykonania prac budowlanych, w stosunku do projektów budowlanych, jak i do obowiązujących przepisów prawnych. Na prośbę inwestorów i projektantów udzielano konsultacji, których celem było zapewnienie prawidłowych wymagań higieniczno zdrowotnych w przewidzianych do realizacji obiektach. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były niewielkie odstępstwa od projektów, które jednak nie miały wpływu na stan sanitarno higieniczny w obiektach. Należy 77

78 stwierdzić, że inwestorom i wykonawcom, a także projektantom najwięcej trudności przysparza prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wentylacji oraz rozwiązań technologicznych. W zakresie oceny co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowisko zajmowano 24 krotnie. Opinię w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydano 6 - krotnie. W ramach działań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przeprowadza się również opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w 2017 roku stanowisko zajmowano 8 krotnie. W roku 2017 w tym zakresie działań nieprawidłowości nie stwierdzono. Wnioski i materiały dotyczące przedsięwzięć były kompletne i czytelne. W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dokonano 12 uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej lub koncepcji adaptacji planowanych inwestycji budowlanych. Nie odnotowano sytuacji odmowy wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu Dobrzyniu kładzie duży nacisk na kompletność rozwiązań branżowych oraz technologicznych. Do najczęściej brakujących elementów projektów budowlanych należy zaliczyć rozwiązania dotyczące instalacji grzewczych w budynkach, wentylacji i instalacji wodno kanalizacyjnych. Często wadliwie sporządzany jest opis techniczny do projektu, który sprowadza się do kilku zdań dotyczących materiałów budowlanych, nie ujmujących nawet charakterystyki obiektu, przeznaczenia, procesu technologicznego, zatrudnienia. Ilość i rodzaj wydanych opinii w latach Lp Zajęte stanowisko dotyczyło Opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wydawania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Opiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych Wydawanie pozwoleń w formie opinii na użytkowanie obiektów w związku z rozpoczęciem użytkowania lub (i) działalności Ilość wydanych opinii 2014r. 2015r. 2016r. 2017r Razem wydanych opinii

79 W sferze podejmowanych działań, były także czynności wynikające ze współpracy z administracją samorządową, w sprawach dotyczących wyjaśnień odnośnie potrzeb sporządzania raportów, inwestycji publicznych itp., a także ze Starostwem Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu. Współpraca z innymi instytucjami i jednostkami układała się bez zastrzeżeń, a podejmowana była głównie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie dotyczącym odbioru obiektów budowlanych Podsumowanie 1. W 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydanych opinii dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, opinii warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinii na użytkowanie obiektów w związku z rozpoczęciem użytkowania lub ich działalności oraz uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. 2. Z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydano łącznie 59 opinii, 20 uzgodnień i 38 decyzji płatniczych. 79

80 9. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W 2017 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego podejmowane były przedsięwzięcia propagujące zasady zdrowego stylu życia oraz pobudzające aktywność prozdrowotną ludzi na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. Działalność tę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu inicjowała poprzez realizację programów edukacyjnych, interwencji nieprogramowych i akcji prozdrowotnych. W realizowanych przedsięwzięciach brały udział placówki oświatowo-wychowawcze, podmioty lecznicze, Komenda Powiatowa Policji, jednostki samorządowe i inne organizacje. Do placówek tych dostarczono materiały informacyjno-edukacyjne w postaci ulotek, plakatów, broszur. Ponadto prowadzono wspólne szkolenia i spotkania. Informacje przekazywane były również w postaci artykułów w prasie lokalnej, na stronie internetowej PSSE, BIP samorządów lokalnych oraz na bieżąco informacje przekazywano w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu. W 2017 roku (roku szkolnym 2016/2017) działalność oświatowo-zdrowotna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Golubiu-Dobrzyniu obejmowała następujące bloki tematyczne: I. Zapobieganie chorobom zakaźnym: 1. profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu oraz opon mózgowo-rdzeniowych, 2. zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym, w tym profilaktyka zakażeń HCV, 3. profilaktyka zachorowań na grypę, 4. propagowanie szczepień ochronnych jako skutecznej profilaktyki chorób zakaźnych, 5. profilaktyka chorób pasożytniczych. II. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym: 1. profilaktyka chorób związanych z używaniem tytoniu, 2. profilaktyka nadwagi i otyłości, 3. profilaktyka zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, 4. zapobieganie lekooporności. III. Zapobieganie zakażeniom i zatruciom pokarmowym: 1. zapobieganie zakażeniom i zatruciom pokarmowym w okresie letnim, 2. zapobieganie zakażeniom i zatruciom w trakcie organizowanych przyjęć I komunijnych IV. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz wśród mieszkańców powiatu: 1. zapobieganie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych, 2. kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie harmonizacji pracy i wypoczynku, 3. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, 4. kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku. V. Inne zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia: 1. edukacja społeczna dotycząca szkodliwej nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV, 2. działania edukacyjne dotyczące racjonalnej antybiotykoterapii, 3. działania edukacyjne dotyczące profilaktyki zatruć grzybami. 80

81 Wyżej wymienione zagadnienia realizowane były w zależności od charakterystyki grupy docelowej w przeprowadzonej interwencji: w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych, na terenie placówek leczniczych, na terenie szpitala powiatowego, na terenie instytucji partnerskich, nagłaśniane w środkach masowego przekazu i poprzez strony internetowe. Podczas realizacji poszczególnych zadań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, realizacji poszczególnych programów zdrowotnych, przedsięwzięć, kampanii, akcji, konkursów, imprez szkolnych w jednostkach realizujących interwencje przeprowadzono: 39 narad dotyczących realizacji interwencji lub dotyczące pozyskania partnerów do realizacji interwencji, 10 szkoleń dotyczących pozyskania partnerów do kolejnej edycji interwencji programowych i nieprogramowych, w których uczestniczyło 30 osób, konkursy plastyczne na etapie powiatowym ( Nie pal przy mnie, proszę, Nie ryzykuje, chronię swoje zdrowie i na etapie wojewódzkim ( Stop dopalaczom ), przeprowadzono 93 wizytacje, organizowano zajęcia edukacyjne o tematyce prozdrowotnej dla młodzieży (1740 osób), rodziców (800 osób), mieszkańców powiatu (około 5000 osób). Wszystkie realizowane interwencje programowe i nieprogramowe w pełni uwzględniały potrzeby społeczności powiatu golubsko-dobrzyńskiego Interwencje programowe Liczbę odbiorców wybranych interwencji programowych realizowanych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2017 roku przedstawiono w tabeli poniżej. Szacunkowa liczba osób Adresaci programu/interwencji objętych Program/interwencja działaniami edukacyjnymi Profilaktyka nadwagi i otyłości- Ogólnopolski program edukacyjny Trzymaj Formę! uczniowie szkół gimnazjalnych, V- VI klas szkół podstawowych, rodzice i opiekunowie

82 Profilaktyka palenia tytoniu,,czyste Powietrze Wokół Nas dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 letnich), ich rodzice, opiekunowie 675,,Nie Pal Przy Mnie, proszę dzieci klas I - III, ich rodzice i opiekunowie 973 Znajdź Właściwe Rozwiązanie młodzież klas I III szkół gimnazjalnych, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, rodzice, opiekunowie. 2460,,Bieg po zdrowie uczniowie klas IV szkoły podstawowej 142 Światowy Dzień Bez Tytoniu dzieci i młodzież w 12 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach, pacjenci 2 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego za pośrednictwem strony internetowej

83 Światowy Dzień Przucania Palenia uczniowie 1 szkoły podstawowej, 1 szkoły ponadgimnazjalnej, pacjenci 3 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, społeczność powiatu golubskodobrzyńskiego za pośrednictwem strony internetowej 2140 Profilaktyczne programy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych ARS- czyli jak dbać o miłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych 550 Kampania,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu Kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne, ich rodziny i bliscy 6000 Profilaktyka HIV/AIDS- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Światowy Dzień AIDS społeczność powiatu golubsko - dobrzyńskiego, przede wszystkim: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, kobiety w wieku rozrodczym lub będące w ciąży, personel medyczny w ośrodkach zdrowia, osoby: dorosłe (18-39 lat), 5600 aktywne seksualnie, wyjeżdżające za granicę i podróżujące po Polsce, żyjące w związkach formalnych, nieformalnych oraz nie posiadające stałego partnera, dla których wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem, odpowiedzialne za własne zdrowie 83

84 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu w ramach działań profilaktycznych, edukacyjnych i innych działań prozdrowotnych interwencji programowych organizował i uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: przedstawiciele PSSE w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyli w dniu 26 maja 2017r. w Pikniku Rodzinnym ph. Trzymaj formę zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Świętosławiu gm. Ciechocin Podczas pikniku uczniowie, rodzice skorzystali z bogatej oferty materiałów informacyjnoedukacyjnych, związanych z profilaktyką uzależnień, w dniu 30 maja 2017r. w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem gm. Radomin podczas Festynu Zdrowia ph. Czas na Zdrowie pracownik PSSE w Golubiu-Dobrzyniu zachęcał dzieci, młodzież obecną na spotkaniu do zdrowego odżywiania. Podczas spotkania został podsumowany również Powiatowy Konkurs Plastyczny ogłoszony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu,,Nie pal przy mnie, proszę, którego adresatem były dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Laureatom konkursu wręczono nagrody i dyplomy. W dniu 2 czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Radominie gm. Radomin odbyło się XVIII Spotkanie z Profilaktyką ph.,,to Ty wybierasz...wybierz życie bez nałogów!, w którym uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele PSSE w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas spotkania podsumowano 18 edycji Spotkań z Profilaktyką. W dniu 27 listopada 2017r. w Zespole Szkół w Zbójnie gm. Zbójno przez najmłodszych uczniów został przygotowany spektakl profilaktyczny w ramach realizowanego przez szkołę Programu edukacji antytoniowej Nie pal przy mnie, proszę. W ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS w placówkach oświatowych (Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie gm. Golub-Dobrzyn, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie) odbywały się spotkania, akcje, wydarzenia kulturalne podczas których podkreślana była rola profilaktyki, potrzeba walki z AIDS i pomocy chorym. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu- Dobrzyniu włączając się w działania podejmowane w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS, uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych z młodzieżą, podczas których przeprowadzane były prelekcje, zajęcia edukacyjne w formie warsztatów z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz nauki tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. 84

85 9.2. Interwencje nieprogramowe Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2017 roku realizowano następujące interwencje nieprogramowe: Program/interwencja Adresaci programu/interwencji Światowy dzień Zdrowia Depresja porozmawiajmy o niej Szacunkowa liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi społeczność powiatu golubsko dobrzyńskiego Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach społeczność powiatu golubsko dobrzyńskiego 2140 Działania informacyjno edukacyjne prowadzone w zakresie profilaktyki grypy społeczność powiatu golubsko dobrzyńskiego

86 Europejski Tygodzień Szczepień społeczność powiatu golubsko dobrzyńskiego 5687 Kampania Społeczna HCV Jestem Świadom. pracownicy wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych, społeczność powiatu golubskodobrzyńskiego Akcja letnia/zimowa Bezpieczne wakacje społeczność powiatu golubsko dobrzyńskiego, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, uczestnicy wypoczynku letniego, obozu sportowego, kolonii i półkolonii,, Etykieta rozszyfrowana wiem, co kupuję i jem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 70 Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat, uczniowie klas I - III szkół podstawowych, rodzice, opiekunowie 233,,Zapobieganie chorobom pasożytniczym-wszawica, świerzb, owsica dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat, uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

87 ,,Stop dopalaczom ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, ich rodziców i opiekunów 7820,,Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych społeczność powiatu golubsko dobrzyńskiego 2142 W ramach interwencji nieprogramowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu organizował i uczestniczył w następujących przedsięwzięciach: w ramach Światowego Dnia Zdrowia, obchodzonego pod hasłem przewodnim,,depresja porozmawiajmy o niej, 7 kwietnia 2017r. zorganizowano w holu budynku, w którym mieszczą się Poradnie Specjalistyczne przy ul. Dr J. G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu stoisko informacyjne z materiałami informacyjnoedukacyjnymi na temat depresji. Akcje wspierał Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Golubiu-Dobrzyniu. w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Szczepień Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w dniach kwietnia 2017 roku przygotowała w holu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz w holu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu stoiska informacyjno-edukacyjne z hasłem Europejskiego Tygodnia Szczepień, plakatami, ulotkami promującymi szczepienia ochronne. Zorganizowany został także w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu punkt informacyjny dla osób zainteresowanych zagadnieniami, związanymi ze szczepieniami. w ramach akcji BEZPIECZNE WAKACJE pracownicy PSSE w Golubiu- Dobrzyniu zorganizowali spotkania z dziećmi i młodzieżą podczas których przypomnieli wypoczywającym zasady bezpiecznego zachowania w lesie, nad wodą oraz omówili zasady zdrowego stylu życia, w tym profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Przekazali również materiały informacyjno-edukacyjne o wyżej wym. tematyce. w dniach r. i r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu- Dobrzyniu oraz w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyły się szkolenia na temat: Zapobieganie zakażeniom HCV. Na spotkania zostali zaproszeni właściciele i pracownicy sektora usług pozamedycznych, wykonujących zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek (tj. zakładów kosmetycznych, tatuażu, odnowy biologicznej i zakładów fryzjerskich), zlokalizowanych na terenie powiatu golubskodobrzyńskiego. 87

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ZA ROK 2016

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ZA ROK 2016 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ZA ROK 2016 Marzec 2017 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 EPIDEMIOLOGIA Ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2017 GDAŃSK 2018

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK Spis treści: I. Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2018 r.....5

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny POWIATU BOCHEŃSKIEGO

Stan sanitarny POWIATU BOCHEŃSKIEGO 1 2016 rok Stan sanitarny POWIATU BOCHEŃSKIEGO 2 3 Spis treści ROZDZIAŁ 1... 5 1.1 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH... 6 1.2. CHOROBY ZAKAŹNE PRZENOSZONE DROGĄ NARUSZENIA CIĄGŁOŚCI TKANEK...

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2018 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW.

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2018 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. STAN SANITARNY powiatu ostrowieckiego 2018 1 2 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się z cyklicznie wydawanym przez Powiatową Stację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Szczecin, wrzesień 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2015 STAN BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU NAKIELSKIEGO ZA 2018 ROK

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU NAKIELSKIEGO ZA 2018 ROK PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NAKLE NAD NOTECIĄ OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU NAKIELSKIEGO Nakło nad Notecią Marzec 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarno-higienicznego i sytuacji epidemiologicznej województwa pomorskiego 2016 r. Spis treści

Ocena stanu sanitarno-higienicznego i sytuacji epidemiologicznej województwa pomorskiego 2016 r. Spis treści Spis treści WSTĘP 3 1.ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII 4 Epidemiologia chorób zakaźnych 4 Szczepienia ochronne 31 2.ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU 47 Nadzór nad obiektami żywności, żywienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 ROK Szczecin, marzec 2019 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2017 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW.

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2017 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. STAN SANITARNY powiatu ostrowieckiego 2017 1 2 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się z cyklicznie wydawanym przez Powiatową Stację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

RAPORT. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. RAPORT BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA w województwie lubuskim w 2017 roku Szanowni Państwo! Przekazuję w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych.

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca raportowania występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych z dnia 02 stycznia 2012 r. W celu zapewnienia jednolitego sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

2017 rok. Stan sanitarny POWIATU BOCHEŃSKIEGO

2017 rok. Stan sanitarny POWIATU BOCHEŃSKIEGO 2017 rok Stan sanitarny POWIATU BOCHEŃSKIEGO `1 `2 Spis treści WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ 1... 5 OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ 1.1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH... 6 1.2. CHOROBY ZAKAŹNE PRZENOSZONE

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R.

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R. NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 15.12.2017R. LEK. MED. DOROTA KONASZCZUK LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP. Zakażenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2017 ROK Szczecin, marzec 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo