Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom"

Transkrypt

1 Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do poprawy sytuacji epidemiologicznej w tym zakresie. Dzięki szczepieniom osiągnięto spektakularne sukcesy eradykacji (wykorzenienia) najgroźniejszej plagi ludzkości jaką była ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień zabijała co trzeciego mieszkańca ziemi. Świat jest bliski osiągnięcia kolejnych sukcesów: eradykacji poliomyelitis (choroby Heinego-Medina), odry i różyczki wrodzonej. Masowe szczepienia ludności Polski również doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania na błonicę, wirusowe zapalenia wątroby typu B i innych groźnych dla zdrowia i życia chorób. Stąd konieczność edukowania społeczeństwa w zakresie korzyści szczepień, zwłaszcza że tzw. ruchy antyszczepionkowe stanowią realne zagrożenie dla odporności zbiorowiskowej uzyskanej poprzez szczepienia ochronne. Uodpornienie czynne dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Polsce wykonywane jest w drodze realizacji Programu Szczepień Ochronnych (PSO). Program ten ogłaszany jest corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanego do końca 31 października roku poprzedzającego realizację Programu Szczepień Ochronnych (na podstawie art.17, ust. 11 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2011 rok (obowiązującym do dnia 17 października 2011r,) obowiązkowym szczepieniom przeciw: gruźlicy, WZW typu b, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b podlegały dzieci w 1 roku życia; błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b, odrze, śwince i różyczce podlegały dzieci w 2 roku życia; błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis podlegały dzieci w 6 roku życia; odrze, śwince i różyczce podlegały dzieci w 10 roku życia; WZW typu b (dotyczy wyłącznie tych osób, które nie były uprzednio szczepione podstawowo w ramach szczepień obowiązkowych i zalecanych) oraz błonicy i tężcowi podlegała młodzież w 14 roku życia; błonicy i tężcowi podlegała młodzież w 19 roku życia; pneumokokom podlegały dzieci do ukończenia 5 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem tych zakażeń; ospie wietrznej podlegały dzieci do ukończenia 12 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem tych zakażeń oraz dzieci do ukończenia 12 roku życia z ich otoczenia, które dotychczas nie chorowały na ospę wietrzną; tężcowi i wściekliźnie podlegały osoby ze wskazań indywidualnych w związku z ekspozycją na zakażenie; WZW typu B podlegały osoby narażone w sposób szczególny na zakażenie; ponadto dzieci i młodzież, które nie zostały wcześniej zaszczepione zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych. Zgodnie z PSO na 2011 r. stanowiącym załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 października 2011 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011 (Dz. Urz. MZ. z 2011r., Nr 8, poz. 70 z dnia 27 października 2011r.) szczepienia przeciw: pneumokokom przeprowadzane były na większej grupie niemowląt. Szczepieniami objęte zostały dzieci urodzone przed 37 tygodniem ciąży lub urodzone z masą 1

2 urodzeniową poniżej 2500g. od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia (urodzone po 30 września 2011 r.) oraz dzieci do 5 roku życia cierpiące na schorzenia określone w 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086) tj. na przewlekłe choroby serca, płuc, nerek, śledziony, z cukrzycą oraz innymi schorzeniami metabolicznymi; WZW B przeprowadzane były u osób zakażonych wzw typu C. ospie wietrznej - obejmowały dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione powyżej, narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnym pomieszczeniu, co umożliwia przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych; wściekliźnie rozszerzono o grupę osób, które miały styczność z zakażonymi zwierzętami. W 2011 roku PSO na terenie woj. zachodniopomorskiego realizowany był przez 342 świadczeniodawców w 434 gabinetach szczepień (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.) w tym m.in. w : 23 oddziałach noworodkowych; 18 izbach przyjęć i SOR; 7 oddziałach chirurgicznych; 42 gabinetach szczepień dla dzieci i młodzieży; 284 gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 36 gabinetach szczepień dla osób dorosłych; 3 w szkołach podstawowych i gimnazjach; 1 uczelni wyższej; 3 poradniach profilaktyki wścieklizny; 9 poradniach zakładowych; 8 innych gabinetach szczepień. U świadczeniodawców znajdowało się kart uodpornienia (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.) w tym kart uodpornienia dzieci i młodzieży do 20 r.ż. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży od 0-20 roku życia zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 6496 kart. Pielęgniarki wykonujące obowiązkowe szczepienia ochronne miały ukończony w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w tym zakresie i były na bieżąco szkolone w trakcie kontroli przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży oraz osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie były realizowane przy użyciu preparatów szczepionkowych finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. W ramach nadzoru na realizacją szczepień ochronnych w 2011 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 989 kontroli w gabinetach wykonujących szczepienia ochronne (z uwzględnieniem oddziałów noworodkowych). Skontrolowane gabinety szczepień spełniają wymagania jakim powinny odpowiadać gabinety o charakterze zabiegowym. Szczepienia zalecane określone w części II Programu Szczepień Ochronnych na terenie miasta Szczecina były wykonywane w 4 prywatnych punktach szczepień ochronnych tj. w: NZOZ,,MEDICOVER Sp. z o. o. w Szczecinie ul. Malczewskiego 26;,,Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy w Szczecinie Pl. Zwycięstwa 1; 2

3 Ratownictwo,, Falk Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Narutowicza 13 e; NZOZ,, PRAMED w Szczecinie ul. Wyzwolenia 7. Ponadto szczepienia obowiązkowe i zalecane dla osób wyjeżdżających za granicę były wykonywane w: Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie; Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Świnoujściu; Niepublicznym Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej Szczecin, ul. Chopina 22.,, Medicus Spółdzielnia Pracy Lekarzy w Szczecinie Pl. Zwycięstwa 1; NZOZ,, PRAMED w Szczecinie ul. Wyzwolenia 7. Natomiast szczepienia poekspozycyjne przeciw wściekliźnie wykonywane były w Specjalistycznych Poradniach Chorób Zakaźnych w: Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie; Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie; 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu. Od 2003 roku w SPWSZ w Szczecinie ul. Arkońska 4 funkcjonuje Poradnia Konsultacyjna do Spraw Szczepień, która udziela konsultacji bezpośrednich i telefonicznych dotyczących m.in. ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień. Poradnia nie wykonuje szczepień. W opóźnione szczepienia przeciw gruźlicy wykonywane były w gabinetach szczepień medycyny rodzinnej. Ocenę realizacji w 2011 r. Programu Szczepień Ochronnych przeprowadzono w oparciu o analizę danych zawartych w rocznych sprawozdaniach ze szczepień ochronnych Mz-54 sporządzonych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia. W 2011 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był porównywalny w stosunku do roku ubiegłego. Nadal utrzymuje się zbyt niski odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży przeciwko: wzw typu B (dawka uzupełniająca) w 1 r. ż. 45,9% (od 39,2% do 56,3 %); odrze, śwince i różyczce w m. ż. 87,5% (od 80,4% do 93,4%); błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis (dawka uzupełniająca) w 2 r. ż. 52,1% (od 44,0% do 65,9%); zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (dawka uzupełniająca) w 2 r. ż. 52,1% (od 44,0% do 65,9% ); błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis (I dawka przypominająca) w 6 r. ż. 88,2% (od 74,3% do 98,2%); odrze, śwince i różyczce w 10 r. ż. 98,0% (od 94,5% do 100,0 %) - obejmował szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym i w latach wcześniejszych w zamian za odrę lub z wyprzedzeniem w stosunku do programu szczepień); błonicy, tężcowi (II dawka przypominająca) w 14 r. ż. 92,6% (od 81,7% do 99,7%); błonicy i tężcowi (III dawka przypominająca) w 19 r. ż. 88,8% (od 75,3% do 98,0%). Przyczyny zbyt niskiego odsetka zaszczepienia dzieci i młodzieży są analogiczne do lat ubiegłych m.in. nieterminowa realizacja przez świadczeniodawców obowiązkowego programu szczepień ochronnych; nieterminowe zgłaszanie się opiekunów prawnych z dziećmi na obowiązkowe szczepienia ochronne; czasowe lub stałe przeciwwskazania do szczepień ochronnych; 3

4 wzrostem liczby rodziców uchylających się od obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym; występująca na naszym terenie znaczna migracja ludności. W 2011r. w części roczników zmienił się stan uodpornienia dzieci i młodzieży m.in. przeciwko wzw typu B, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, odrze, śwince i różyczce, Haemophilus influenzae typu b oraz uległa zmianie liczba dzieci i młodzieży nie objętych szczepieniami w stosunku do roku ubiegłego. W rocznikach znacznie zwiększyła się liczba dzieci i młodzieży : objętych szczepieniami p/odrze, śwince i różyczce, z dwoma dawkami szczepionki skojarzonej p/odrze, śwince i różyczce w stosunku do roku Od czterech lat na porównywalnym poziomie utrzymuje się liczba niemowląt nie objętych szczepieniami przeciw gruźlicy w 1 roku życia - tabela nr 1. Tab.1. Liczba niemowląt nie objętych szczepieniami przeciw gruźlicy w 1 roku życia w latach na terenie woj. zachodniopomorskiego. Rok Liczba niemowląt nie objętych szczepieniami przeciw gruźlicy w 1 roku życia W 2011 r. zaszczepiono przeciw gruźlicy 206 dzieci z rocznika 2010 od 14 dnia życia do 12 miesiąca życia. Nie objęto szczepieniami p/gruźlicy: 199 dzieci z rocznika 2010; 76 dzieci z rocznika W 2011 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego przeprowadzone zostały dwie akcje szczepień przeciw inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis szczepionką NeisVac C, zakupioną z budżetu Ministra Zdrowia i dystrybuowaną przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Pierwsza akcja szczepień inicjowana przez ZPWIS w Szczecinie przeprowadzona była w okresie od r. do r. oraz od dnia r. do r. Szczepieniom przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis szczepionką NeisVac C przeprowadzonym na terenie woj. zachodniopomorskiego podlegało 3529 dzieci i młodzieży w tym: 343 leczonych z powodu choroby nowotworowej w okresie remisji w Poradni Onkologicznej i Hematologicznej; 1076 ze znacznym upośledzeniem funkcji śledziony, po splenektomii lub z asplenią wrodzoną. Leczonych z powodu m.in. przewlekłych chorób metabolicznych, układu oddechowego, układu krążenia itp. 877 przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych oraz z pierwotnymi zaburzeniami odporności przebywających w domach dziecka, ośrodkach szkolno wychowawczych itp. Druga akcja szczepień inicjowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadzona była w okresie od dnia 08 września 2011 r. do dnia 31 października 2011 r. Szczepieniom przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis szczepionką 4

5 NeisVac C podlegało 668 z wytypowanych wcześniej grup dzieci i młodzieży oraz innych osób narażonych na zakażenie, które nie były wcześniej szczepione przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis C. W trakcie obu akcji szczepień zostało uodpornionych przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis szczepionką NeisVac C 4196 dzieci i młodzieży oraz innych osób narażonych na zakażenie, tj. 99,97% osób podlegających szczepieniom. Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom meningokokowym sprawowali właściwi Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni. Szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis serogrupy C w woj. zachodniopomorskim realizowane były przez 164 świadczeniodawców w 176 gabinetach szczepień. U dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaszczepionych szczepionką NeisVac C przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis serogrupy C nie zarejestrowano niepożądanych odczynów poszczepiennych. Do szczepień przeciwko zakażeniom meningokokowym typ C zużyto 4197 dawek preparatu szczepionkowego NeisVac C, w tym 1 dawka preparatu szczepionkowego 04 lipca br. uległa zniszczeniu. Objęcie w 2011 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego szczepieniami przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis szczepionką NeisVac C dzieci i młodzieży oraz innych osób narażonych na zakażenie szczepieniami przeciw Neisseria meningitidis przyczyniło się w znacznym stopniu do podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego naszego regionu. W 2011 roku kontynuowano realizację obowiązkowych szczepień ochronnych u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie. Szczepienia przeciw : WZW typu B realizowano u osób wykonujących zawody medyczne, uczniów i studentów kształcących się na kierunkach medycznych, osób z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i zakażonych HBV, osób z przewlekłymi chorobami nerek i wątroby, zakażonych HCV i HIV, dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności oraz osób przygotowywanych do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym. W 2011 r. łącznie zaszczepiono 2248 osób; pneumokokom oraz przeciw ospie wietrznej realizowano u dzieci z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem tych zakażeń; wściekliźnie poekspozycyjne. W 2011 roku łącznie zaszczepiono 389 osób; tężcowi wykonywane były ze wskazań indywidualnych w związku z ekspozycją na zakażenie. Szczepienie to stosowane było również profilaktycznie, jako szczepienie zalecane w związku z wykonywaną pracą i u osób wyjeżdżających zagranicę. W 2011 w stosunku do roku 2010 wzrosła o 685 liczba osób poddających się szczepieniom przeciw tężcowi. W 2010 r. zaszczepiono osób, a w 2011r osób. Na terenie woj. zachodniopomorskiego realizowane były szczepienia zalecane m.in. przeciw grypie, zakażeniom Neisseria meningitidis, zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka ludzkiego, WZW typu A, WZW typu B, kleszczowemu zapaleniu mózgu, błonicy, tężcowi, durowi brzusznemu, biegunce rotawirusowej, żółtej gorączce, zakażeniom Streptococcus pneumoniae, ospie wietrznej niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek liczby osób poddających się czynnemu uodpornieniu przed sezonem epidemicznym grypy oraz szczepień zalecanych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, poliomyelitis, cholerze i żółtej gorączce. Od trzech lat na porównywalnym poziomie utrzymuje się liczba osób zaszczepionych przeciw durowi brzusznemu. Znacząco maleje liczba osób poddających się szczepieniom się przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae typu b oraz odrze, śwince i różyczce - na co wpływ ma m.in. wprowadzenie tych szczepień do PSO. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba wykonanych szczepień zalecanych przeciwko WZW typu A, biegunce rotawirusowej 5

6 oraz preekspozycyjnych szczepień przeciw wściekliźnie. W 2011 r. w stosunku do roku 2010 spadła liczba osób poddających się szczepieniom przeciw zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka ludzkiego, zakażeniom Neisseria meningitidis, ospie wietrznej oraz zakażeniom Streptococcus pneumoniae. Realizacja wybranych szczepień zalecanych i obowiązkowych osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia w latach na terenie woj. zachodniopomorskiego przedstawia tabela 2. Tab.2. Liczba zaszczepionych wg choroby, przeciw której wykonano szczepienie w latach Liczba zaszczepionych wg choroby, przeciw której wykonano szczepienie w latach Rok Dur brzuszny Tężcowi Kleszczowe zapalenie mózgu Grypie Żółta gorączka Odrze, śwince i różyczce WZW typu A Zakażenia Streptococcus pneumoniae Zakażenia Neisseria meningitidis w tym 907 szczepień zalecanych Ospa wietrzna Biegunka rotawirusowa Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego Wścieklizna szczepienia profilaktyczne Zakażenia Haemophilus influenzae Poliomyelitis typu b Cholera Ponadto w roku 2011 na terenie woj. zachodniopomorskiego wytypowane grupy osób poddano szczepieniom przeciw grypie, Neisseria meningitidis serogrupy C, ludzkiemu wirusowi brodawczaka, WZW typu A, WZW typu B, kleszczowemu zapaleniu mózgu, durowi brzusznemu i tężcowi finansowanym przez jednostki samorządowe i pracodawców. Na wzrost większości wykonanych szczepień zalecanych mają wpływ trwające od wielu lat działania edukacyjne promujące te szczepienia, wzrastająca dostępność preparatów szczepionkowych, sytuacja epidemiologiczna w zakresie niektórych chorób zakaźnych i udział mediów w nagłośnieniu określonej problematyki zdrowotnej, rosnąca liczba i częstotliwość wyjazdów zagranicznych, a także objęcie wytypowanych grup osób szczepieniami zalecanymi finansowanymi w szczególności przez jednostki samorządowe oraz pracodawców. Od 2003 r. istnieje obowiązek zgłaszania i rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych. Niepożądany odczyn poszczepienny NOP to niepożądany objaw 6

7 chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem. Z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Mogą one być wynikiem: indywidualnej reakcji organizmu człowieka na podanie szczepionki; błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki; zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu. Kwalifikacja NOP-ów określona jest w Rozporządzeniu MZ z dnia r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. Nr.254, poz.1711). Według rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych w 2011 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego zgłoszono łącznie 10 odczynów poszczepiennych (tj. o 7 mniej niż w 2010 r.). Marginalny problem na terenie województwa stanowią osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych. W 2011r. liczba osób nie poddających się temu ustawowemu obowiązkowi wynosiła 392 i wahała się w przedziale od 0,2 do 0,4 na 1000 osób w wieku 0 19 lat. Sukcesywnie prowadzone są działania edukacyjne w stosunku do rodziców uchylających się od obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym, w niektórych przypadkach wdrażane jest postępowanie administracyjne egzekwujące obowiązek szczepień. Preparaty szczepionkowe są zamawiane z Centralnej Bazy Rezerw według wcześniejszego rocznego zamówienia i aktualnego zapotrzebowania oraz przekazywane do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu woj. zachodniopomorskiego, skąd zostają wydane do Świadczeniodawców wykonujących obowiązkowe szczepienia ochronne zgodnie z PSO na dany rok. Preparaty szczepionkowe są przechowywane i dystrybuowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz wymogami przechowywania określonymi przez producentów tych preparatów. Podsumowanie 1. Ocena realizacji szczepień ochronnych w 2011 r. wykazała, że wykonane są one w odsetku gwarantującym w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową i korzystną sytuację epidemiologiczną chorób zwalczanych poprzez szczepienia ochronne. Uzyskanie wysokiego poziomu zaszczepienia populacji wymagało szczególnego zaangażowania i mobilizacji wszystkich jednostek biorących udział w realizacji Programu Szczepień Ochronnych. Należy zauważyć, że mimo iż marginalnym problemem na terenie województwa są osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych, to jednak w 2011r. w stosunku do roku 2010 wzrosła o 36,6 % liczba osób nie poddających się temu ustawowemu obowiązkowi, co jest niepokojące w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. 7

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec; Dziennik Ustaw Nr 182 10578 Poz. 1086 1086 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; Dziennik Ustaw Nr 182 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.09.01 16:54:39 +02'00' 10578 Poz. 1086 1086 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

THE EVOLUTION OF POLISH IMMUNIZATION SCHEDULE DURING THE LAST 10 YEARS

THE EVOLUTION OF POLISH IMMUNIZATION SCHEDULE DURING THE LAST 10 YEARS PRZEGL EPIDEMIOL 2012; 66: 107-112 Szczepionki i szczepienia Dorota Mrożek-Budzyn EWOLUCJA POLSKIEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA PRZESTRZENI OSTATNICH 10 LAT THE EVOLUTION OF POLISH IMMUNIZATION SCHEDULE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 180 13734 Poz. 1215 1215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2017 Część I Nazwa placówki Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2017 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2016 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 października 2009 r. Program Szczepień Ochronnych na rok 2010 Program Szczepień Ochronnych na rok 2010, zwany dalej PSO, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi Wiek Szczepienie przeciw Uwagi 1 życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78 Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 Na podstawie art. 17 ust. 11

Bardziej szczegółowo

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 23 Poz. 108 II. SZCZEPIENIA ZALECANE Patrz Informacje uzupełniające zakaźnym część III PSO. Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi WZW typu A WZW typu B 1) osobom

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Część I Nazwa placówki:. Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2016 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2015 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009 Program Szczepień Ochronnych, zwany dalej PSO, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 Zmiany 2004.04.14 zm. Dz.U.04.51.513 1 2005.05.11 zm. Dz.U.05.69.624 1 2006.03.17 zm. Dz.U.06.36.254 1 2007.05.30 zm. Dz.U.07.95.633 1 2008.07.10 zm. Dz.U.08.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Stan na 01.07.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2012

Program Szczepień Ochronnych na rok 2012 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz. 71) Program Szczepień Ochronnych na rok 2012 Program Szczepień Ochronnych na rok 2012, zwany dalej PSO, składa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2006

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2006 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2006 roku P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz. 753 OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia

Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia Tabela 2.2. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia Szczepienie przeciw WZW typu B Zakażeniom Haemophilus

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014 Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014 Program Szczepień Ochronnych na rok 2014, zwany dalej PSO, składa

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2011

Program Szczepień Ochronnych na rok 2011 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr..., poz. ) Program Szczepień Ochronnych na rok 2011 Program Szczepień Ochronnych na rok 2011, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2007

SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2007 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r. P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018

DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018 DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018 Nazwa placówki.. Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (prognozowana liczba urodzeń w 2018 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2017 r.... (prognozowana liczba urodzeń w 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 849 OBWIESZCZENIE. z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 849 OBWIESZCZENIE. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 849 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 849 OBWIESZCZENIE. z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 849 OBWIESZCZENIE. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 849 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 września 2014 r. w sprawie badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. :

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. : Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP szeroko pojęte władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przeszłości szerzące się epidemicznie

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Wersja z dnia: 2014-04-14 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 31 października 2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014 Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 43 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 31 października 2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016.

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016. Program Szczepień Ochronnych na rok 2016. Zgodnie z Dz.Urz.MZ.2015.63 z dnia 2015.10.19 SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Szczepionki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Szczepionki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397678-2017:text:pl:html Polska-Poznań: Szczepionki 2017/S 194-397678 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2010 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE. www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu. aktualny kalendarz szczepień, argumenty za i przeciw szczepieniom

SZCZEPIENIA OCHRONNE. www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu. aktualny kalendarz szczepień, argumenty za i przeciw szczepieniom www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu SZCZEPIENIA OCHRONNE aktualny kalendarz szczepień, argumenty za i przeciw szczepieniom Paulina Przywara 2013-07-30 www.korektorzdrowia.pl 1 Cele prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Częste pytania rodziców Dziecko miało kontakt z chorobą zakaźną czy szczepić, czy czekać? Dziecko przebyło infekcję, kiedy i czy szczepić?

Bardziej szczegółowo

Szczepienia. dla podróżujących. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Sekcja Epidemiologii

Szczepienia. dla podróżujących. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Sekcja Epidemiologii Szczepienia dla podróżujących Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim Sekcja Epidemiologii Wybierając się w podróż służbową czy na wakacje do egzotycznych krajów musimy pamiętać

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA Szczepienie przeciw WZW typu A- domięśniowo lub podskórnie (według wskazań Szczególnie

Bardziej szczegółowo

ZP.II /13 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I

ZP.II /13 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I Pakiet nr I Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa, dwudawkowa. szt. 150 Pakiet nr II Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i Haemophilus

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Źródło: http://cskmswia.pl Wygenerowano: Środa, 21 października 2015, 08:38 Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Przychodnia Medycyny Rodzinnej CSK MSW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania Zadanie nr 1 1 Szczepionka zapobiegająca wirusowemu zapaleniu wątroby typu

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE KALENDARZ SZCZEPIEŃ A. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU. Wiek Szczepienie przeciw Uwagi

I. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE KALENDARZ SZCZEPIEŃ A. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU. Wiek Szczepienie przeciw Uwagi Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 3 Poz. 72 I. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE KALENDARZ SZCZEPIEŃ A. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU Wiek Szczepienie przeciw Uwagi 1 rok życia w ciągu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 72 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

Poszukujesz rzetelnych informacji na temat: szczepień dla kobiet w ciąży. szczepień dla osób starszych. szczepień w podróżach zagranicznych

Poszukujesz rzetelnych informacji na temat: szczepień dla kobiet w ciąży. szczepień dla osób starszych. szczepień w podróżach zagranicznych AKCJA INFORMACYJNA Doświadczenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że na temat szczepień ochronnych poszukujecie Państwo informacji rzetelnej, wiarygodnej i przystępnej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 19 października 2015 r. Poz. 63 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

Historia i przyszłość szczepień

Historia i przyszłość szczepień IV Europejski Tydzień Szczepień 20-26 kwietnia 2009 Historia i przyszłość szczepień Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Błonica Zapadalność i umieralność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 14

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 14 Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 14 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015 Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce. Szczepienia dzieci i młodzieży w obecnej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych

Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce. Szczepienia dzieci i młodzieży w obecnej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych Szczepienia dzieci i młodzieży w obecnej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce ODRA TĘŻEC MARIA POKORSKA-ŚPIEWAK KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH WIEKU DZIECIĘCEGO

Bardziej szczegółowo

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach Jacek Wysocki Hanna Czajka Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach Wydanie V zaktualizowane i uzupełnione Copyright 2014 by Wydawnictwo Help-Med s.c. Kraków All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 14 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-01/11 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I

ZP.II.3331-01/11 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I Pakiet nr I Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa, dwudawkowa. Postać farmaceutyczna: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej. szt. 150 Pakiet nr II Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 16 października 2019 r. Poz. 87 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne zalecane, profilaktyka poekspozycyjna, ruchy antyszczepionkowe

Szczepienia ochronne zalecane, profilaktyka poekspozycyjna, ruchy antyszczepionkowe Szczepienia ochronne zalecane, profilaktyka poekspozycyjna, ruchy antyszczepionkowe Małgorzata Pawłowska Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego CM UMK Szczepienia zalecane wirusowe zapalenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY SZCZEPIEŃ: OCHRONA INDYWIDUALNA OSOBY ZASZCZEPIONEJ

EFEKTY SZCZEPIEŃ: OCHRONA INDYWIDUALNA OSOBY ZASZCZEPIONEJ EFEKTY SZCZEPIEŃ: OCHRONA INDYWIDUALNA OSOBY ZASZCZEPIONEJ zależy od: wystarczalności odpowiedzi układu odpornościowego (miana przeciwciał); czasu utrzymywania się ochronnego poziomu przeciwciał (częstość

Bardziej szczegółowo

program szczepień Szczepienia troska o zdrowie od najmłodszych lat

program szczepień Szczepienia troska o zdrowie od najmłodszych lat program szczepień Szczepienia troska o zdrowie od najmłodszych lat Szczepienia troska o zdrowie od najmłodszych lat Każdy rodzic chce jak najlepiej troszczyć się o swoje dziecko i chronić je przed wszelkimi

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 25 października 2018 r. Poz. 104 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Małgorzata Pawłowska. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego CM UMK

Szczepienia ochronne. Małgorzata Pawłowska. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego CM UMK Szczepienia ochronne { Małgorzata Pawłowska Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego CM UMK Typy odporności oraz rodzaje uodpornienia Odporność nabyta Uodpornienie naturalne Uodpornienie

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Źródło: http://www.cskmswia.pl/csk/kliniki-i-poradnie/przychodnie-i-poliklin/8608,przychodnia-medycyny-rodzinnej-z-centrum-szcze pien-ul-woloska-137-w-warszawie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

4. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych. GlaxoSmithKline. 60,00 wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) - stosowana u młodzieży

4. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych. GlaxoSmithKline. 60,00 wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) - stosowana u młodzieży Lp. Nazwa szczepionki Wskazania Szczególne zalecenia Producent Uwagi Cena szczepionki w PLN Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu 1 Engerix B 20mcg B) - stosowana u młodzieży

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2005

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2005 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 roku P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2005 Program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 35

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 35 Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 35 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016 Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2015 r. (poz. 63) Program Szczepień Ochronnych na rok 2016 Program Szczepień Ochronnych na rok 2016, zwany dalej PSO, składa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 108 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Silny niepożądany odczyn poszczepienny u rocznego dziecka. Dr n. med. Ewa Duszczyk Pediatria przez przypadki, Warszawa, r.

Silny niepożądany odczyn poszczepienny u rocznego dziecka. Dr n. med. Ewa Duszczyk Pediatria przez przypadki, Warszawa, r. Silny niepożądany odczyn poszczepienny u rocznego dziecka Dr n. med. Ewa Duszczyk Pediatria przez przypadki, Warszawa, 18.11.2016 r. 2 Co to jest niepożądany odczyn poszczepienny Niepożądany odczyn poszczepienny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia czwartek, 5 stycznia 2017 r. Poz. 1 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2015 r. Poz. 63

Warszawa, dnia 19 października 2015 r. Poz. 63 Warszawa, dnia 19 października 2015 r. Poz. 63 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016 Na podstawie art. 17 ust. 11

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl SZCZEPIENIA I PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA U PERSONELU MEDYCZNEGO Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń STARE JABŁONKI, 1.10.2012 r. Szczepienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 5 2015-06-22 13:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mspzozchelm.pl/przetargi.html Chełm: Sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 213 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Załącznik nr 5. Nazwa handlowa

Pakiet 1 Załącznik nr 5. Nazwa handlowa Pakiet 1 Załącznik nr 5 L..p j.m. Przedmiot zamówienia 1. Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularna zawierająca : antytoksynę błonniczą, antytoksynę tężcową i trzy antygeny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mspzoz.metronet.pl Chełm: Sukcesywne dostawy szczepionek do wykonywania szczepień

Bardziej szczegółowo