Podstawowe informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe informacje"

Transkrypt

1 marzec

2 tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) ,3% Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) 14,6% 14,5% x - 0,1 pkt proc. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu ,1% Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł) Zwolnienia grupowe w miesiącu (liczba osób) 278,1 277,8-0,3-0,1% 3 641, ,52 286,82 7,9% ,5% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01 oraz danych GUS. Porównanie do marca 2012 roku W marcu 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła osób i w stosunku do marca 2012 r. ( osób) była większa o osoby, tj. o 9,7%. W marcu 2013 r. zgłoszono do PUP wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej i w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku (5 999) liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 1 237, tj. o 20,6%. Stopa bezrobocia w marcu 2013 r. (14,5%) była o 1,1 pkt proc. wyższa niż w marcu 2012 r. (13,4%). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2013 r. wyniosło 277,8 tys. osób i było niższe (o 1,8%) od notowanego w marcu 2012 r. (283,0 tys. osób). W marcu 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 928,52 zł i było wyższe o 7,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2012 r. (3 661,09 zł). W marcu 2013 r. zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych w liczbie 117 pracowników; w marcu ubiegłego roku zwolniono 118 osób. Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim w latach , , , , , , , , , , , ,9 126, III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1

3 % Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Województwo Liczba bezrobotnych W marcu 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła osób i w porównaniu do lutego 2012 r. zmniejszyła się o 0,3% (o 365 osób). Zmiana liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w latach ,0 7,4 8,3 6,0 4,0 2,0 2,6 1,7 0,9 2,7 3,4 2,2 1,1 2,0 1,2 3,2 3,7 2,2-2,0-0,8-1,8-0,4-1,5-1,5-0,3-4,0-3,9-3,1-3,0-6,0-4,4-4,7-5,5-8,0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W marcu 2013 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, czyli o 52 (o 1,1%) miejsca mniej niż w miesiącu poprzednim. Większość zgłoszonych w marcu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej stanowiły miejsca pracy subsydiowanej (54,1%; miejsca). Miejsc pracy niesubsydiowanej było i stanowiły one 45,9% wszystkich zgłoszonych w marcu miejsc pracy. Spadek ogólnej liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu 2013 r. wynikał ze spadku liczby miejsc pracy niesubsydiowanej o 2,7% (o 60 miejsc). Liczba miejsc pracy subsydiowanej zwiększyła się o 0,3% (o 8 miejsc). Według stanu na koniec miesiąca liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w Pomorskiem wyniosła (tys.) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego w latach * 1,8 2,0 1,6 1,1 0,9 1,0 1,0 0,8 0,6 0,7 1,8 0,6 1,6 2,3 1,8 1,6 1,4 1,3 2,0 1,2 3,4 3,1 3,3 3,3 2,9 3,5 3,7 3,0 2,5 1,9 2,4 2,3 3,7 3,1 3,5 3,0 3,6 4,6 3,2 3,2 2,5 1,6 2,6 2,2 2,2 0,8 0,8 2,6 2,6 1,2 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III miejsca pracy niesubsydiowanej miejsca pracy subsydiowanej * Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do PUP są sumą miejsc pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej. Ewentualne różnice między danymi w tekście i na wykresie wynikają z zaokrągleń. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 2

4 Stopa bezrobocia W marcu 2013 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 14,5% i w stosunku do miesiąca poprzedniego zmniejszyła się o 0,1 pkt proc. Stopa bezrobocia w województwie pomorskim w latach * % 15,0 14,3 14,6 14,5 14,0 13,0 12,0 13,4 12,8 12,3 11,7 11,5 11,5 11,7 11,8 12,1 12,5 13,3 13,5 13,4 13,4 12,9 12,6 12,3 12,1 12,2 12,4 12,6 12,9 11,0 1 9,0 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III * Stopa bezrobocia za grudzień 2011 r. i za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. uwzględnia korektę dokonaną przez GUS w październiku 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. Napływ i odpływ bezrobotnych W marcu 2013 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego osób bezrobotnych, tj. o 268 osób (o 2,0%) mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek liczby rejestracji wpłynął spadek liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz pierwszy o 153 osoby (o 5,1%) oraz po raz kolejny o 115 osób (o 1,1%). Z ewidencji bezrobotnych w marcu 2013 r. wyłączono osoby, tj. o osoby (o 26,1%) więcej niż w miesiącu poprzednim. Wyłączeń z ewidencji dokonano głównie z powodu: podjęcia pracy osób (41,9% ogółu wyłączeń), niepotwierdzenia gotowości do pracy osób (27,1%), rozpoczęcia stażu osób (10,2%), rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 679 osób (5,0%) Napływ i odpływ bezrobotnych oraz podjęcia pracy w województwie pomorskim w latach III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III napływ odpływ w tym: podjęcia pracy Zatrudnianie cudzoziemców W marcu 2013 r. pracodawcy złożyli w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 330 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 93,0% dotyczyło obywateli Ukrainy). Najwięcej cudzoziemców według oświadczeń będzie wykonywało pracę w przetwórstwie przemysłowym (34,8%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (19,4%) i budownictwie (19,1%). Większość cudzoziemców (71,2%) ma wykonywać pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło). W porównaniu do lutego 2013 r. liczba oświadczeń była większa o 56 (o 20,4%). W marcu 2012 r. pracodawcy złożyli w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 470 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy (w lutym 2012 r. 455 oświadczeń). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 3

5 Wybrane kategorie osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Według stanu na 31 marca 2013 r.: liczba bezrobotnych kobiet wyniosła , tj. 52,4% ogółu bezrobotnych; w stosunku do lutego 2013 r. zmniejszyła się o 840 osób, tj. o 1,3% (liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 475 osób, tj. o 0,8% i wyniosła ); bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku (19,3% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego spadek o 237 osób, tj. o 1,0%; osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) (5,5% ogółu bezrobotnych); w stosunku do lutego 2013 r. nastąpił spadek ich liczby o 244 osoby, tj. o 3,4%; osoby bezrobotne do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą (ich udział w liczbie osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 19,6%); w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 148 osób, tj. o 9,7%; osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi osób (44,1% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego spadek o 568 osób, tj. o 1,0%. W marcu 2013 r.: 589 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy; 10 osób posiadających obywatelstwo polskie nabyło prawo do zasiłku za granicą i pobierało zasiłek transferowy w Polsce (w lutym 2013 r. 10 osób). Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego Porównanie stanu na 28 lutego 2013 r. i 31 marca 2013 r. Kategorie osób bezrobotnych Liczba osób bezrobotnych r. Liczba osób bezrobotnych r. Zmiana Zmiana w % Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem ,5 w tym: do 25 roku życia ,6 długotrwale bezrobotne ,1 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,3 powyżej 50 roku życia ,1 bez kwalifikacji zawodowych ,4 bez doświadczenia zawodowego ,3 bez wykształcenia średniego ,2 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,2 niepełnosprawni ,1 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego ,6 W marcu 2013 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano spadek ogólnej liczby osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy o 546 osób, tj. o 0,5%. Spadek dotyczył 9 kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; największy względny spadek odnotowano wśród osób do 25 roku życia (o 2,6%) oraz po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego (o 2,6%). W 2 kategoriach odnotowano wzrost osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (o 3,2%) i powyżej 50 roku życia (o 0,1%). Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 90,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w lutym 2013 r. 90,2%). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 4

6 os oby Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Powiaty Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego marzec 2013 r ,4 18,1 21,4 21,4 23,6 24,1 7,0 21,5 15,2 12,1 26,8 12,8 24,0 22,4 16,4 16,6 29,1 31,6 10,7 5,2 32,0 28,0 24,0 2 % 16,0 12,0 8,0 4,0 0 liczba bezrobotnych stopa bezrobocia Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01 oraz danych GUS. Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2013 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano w 13 powiatach województwa pomorskiego; największy w powiatach: nowodworskim o 2,6% (o 101 osób), kościerskim o 2,2% (o 99 osób) i bytowskim o 2,1% (o 158 osób). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 6 powiatach, największy w Gdańsku o 2,8% (o 422 osoby) i powiecie gdańskim o 2,7% (o 100 osób). W Sopocie liczba bezrobotnych nie uległa zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego. % 4,0 3,0 2,7 Zmiana liczby bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego marzec 2013 r. 2,8 2,0 1,0 0,3 0,7 0,1 0,4-1,0-2,0-3,0-2,1-0,5-1,1-2,2-0,5-1,3-0,7-2,6-1,6-0,4-0,4-1,5-0,8-4,0 bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski tczewski wejherowski m. Gdańsk m. Gdynia m. Słupsk m. Sopot Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W marcu 2013 r. w województwie pomorskim odnotowano spadek zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 1,1% (o 52 miejsca). Spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej odnotowano w 10 powiatach województwa. Największy względny spadek wolnych miejsc pracy odnotowano w Gdyni o 56,1%, tj. o 201 miejsc oraz w powiecie kwidzyńskim o 39,8%, tj. o 82 miejsca pracy. Wzrost miejsc pracy odnotowano w 9 powiatach, największy w powiatach wejherowskim (o 89,8%, tj. o 273 miejsca) i słupskim (o 52,1%, tj. o 101 miejsc). W powiecie gdańskim liczba zgłoszonych miejsc pracy nie zmieniła się. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 5

7 Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe 600 osoby Zwolnienia grupowe w województwie pomorskim w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011 r r r. Jak wykazały sprawozdania PUP w marcu 2013 r. zakłady pracy z 8 powiatów województwa pomorskiego (chojnicki, lęborski, starogardzki, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) zgłosiły zamiar zwolnień grupowych w liczbie 147 pracowników (dla porównania w miesiącu poprzednim zakłady pracy z 12 powiatów zgłosiły zamiar zwolnień grupowych dla 370 pracowników). Zgłoszenia zwolnień grupowych w marcu 2013 r. dotyczyły przede wszystkim pracowników z zakładów pracy zajmujących się przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków, zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie oraz pośrednictwem pieniężnym. W marcu 2013 r. zakłady pracy z 14 powiatów województwa pomorskiego (chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, lęborski, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) dokonały zwolnień grupowych w liczbie 117 pracowników (dla porównania w poprzednim miesiącu zakłady pracy z 8 powiatów zwolniły 89 pracowników). Pracodawcy, którzy przeprowadzili zwolnienia grupowe w marcu 2013 r. reprezentują m.in. pośrednictwo pieniężne, sprzedaż detaliczną kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, produkcję opakowań z tworzyw sztucznych oraz sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną. Kraj W marcu 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 2 314,5 tys. osób i w stosunku do lutego 2013 r. zmniejszyła się o 22,2 tys. osób, tj. o 1,0%. Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 14 województwach, największy w województwie zachodniopomorskim (o 2,3%), najmniejszy w województwie pomorskim (o 0,3%). Wzrost odnotowano w 2 województwach: opolskim (o 0,4%) i mazowieckim (o 0,1%). Stopa bezrobocia w kraju spadła o 0,1 pkt proc. i wyniosła 14,3%. Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Poznaniu (4,7%); najwyższą w powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim (38,6%). W marcu 2013 r. stopa bezrobocia w Pomorskiem była wyższa od krajowej o 0,2 pkt proc. (14,5%). % 15,0 Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle kraju w latach * 14,3 14,6 14,5 14,0 13,0 12,0 11,0 13,4 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,8 12,3 11,7 11,5 11,5 11,7 11,8 12,1 12,1 13,3 13,5 13,4 12,9 12,6 12,5 13,4 13,3 13,2 12,9 12,5 12,6 12,3 12,1 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,2 12,4 12,6 12,9 12,9 13,4 13,4 14,2 14,4 14,3 1 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III województwo pomorskie kraj * Stopa bezrobocia za grudzień 2011 r. i za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. uwzględnia korektę dokonaną przez GUS w październiku 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 6

8 Wybrane informacje otrzymane z powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego PUP w Gdyni: W marcu można było zauważyć pewne wspólne cechy osób rejestrujących się w PUP Gdynia: znaczny udział stanowili mężczyźni powyżej 50 roku życia, w zawodach budowlanych i technicznych. Jest to grupa bezrobotnych, dla których niezwykle ciężko znaleźć pracę, do której posiadaliby wystarczające kwalifikacje, a która jednocześnie spełniałaby ich wymagania. Inną grupą klientów licznie rejestrujących się w Urzędzie byli właściciele firm. Trudności w gospodarce i duża konkurencja na lokalnym rynku sprawiły, że bardzo wiele firm i działalności gospodarczych zostało zlikwidowanych. Wydaje się, iż z różnych względów, byli właściciele firm nie są chętnie przyjmowani do pracy. W efekcie wiele z tych osób na dłużej pozostaje w rejestrze bezrobotnych. Kryzys gospodarczy miał niebagatelny wpływ na działanie agencji zatrudnienia, które, starając się przystosować do zmieniających się warunków, utrzymać dotychczasową pozycję na rynku lub wręcz nie dopuścić do upadku firmy, zaczęły nie tylko rozszerzać zakres świadczonych przez siebie usług (np. o turystykę medyczną, obsługę kadrową firm), ale także wykraczać poza granice swoich dotychczasowych specjalizacji. Większość agencji podejmuje się realizacji ofert pracy bez względu na branżę i stanowisko wskazane w ofercie. Agencje specjalizujące się w rekrutacjach na stanowiska typowo techniczne realizują także oferty pracy dla pracowników układających towary na półkach, a agencje poszukujące kandydatów na wysokiego szczebla stanowiska managerskie realizują oferty pracy dla pracowników fizycznych przetwórstwa ryb i gospodynie domowe. Ponadto w obliczu problemów z pozyskaniem ofert pracy z dotychczasowych lub nowych źródeł wiele agencji decyduje się na rozpoczęcie współpracy z agencjami lub firmami niemieckimi i na realizację rekrutacji na stanowiska opiekunek dla osób starszych do Niemiec. Oferty, którymi dysponują agencje, w 80% są ofertami pracy za granicą, najczęściej w Niemczech, Austrii, Norwegii, Holandii, Szwecji (prace sezonowe). Według rekruterów największe problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy występują w przypadku ofert na wysoko wykwalifikowanych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami i kilkuletnim doświadczeniem (np. spawacze, elektrycy). Pracownicy agencji uważają, podobnie jak lokalni pracodawcy i pośrednicy publicznych służb, że lokalny rynek jest wydrenowany z tego typu wykwalifikowanej kadry. Równie częstą przeszkodą w realizacji zapotrzebowania pracodawców jest nieznajomość języka obcego przez kandydatów do pracy głównie języka niemieckiego. PUP w Kościerzynie: W marcu zaobserwowano wzrost ofert pracy w branży gastronomicznej i w handlu, natomiast spadek w branży budowlanej. PUP w Malborku: Pracodawcy chętnie korzystają z finansowego wsparcia ze strony urzędu pracy, zwłaszcza w postaci staży i doposażenia miejsc pracy. Niestety odczuwalny jest brak ofert pracy dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Z przeprowadzonej w marcu ankiety wśród pracodawców w obszarze rozpoznania barier wpływających na zatrudnienie pracowników jednoznacznie wynika, że największym problemem są wysokie koszty utrzymania pracownika, brak chęci do pracy wśród osób bezrobotnych oraz brak kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy. Szczegółowe dane statystyczne o rynku pracy województwa pomorskiego dostępne są na stronie Tadeusz Adamejtis Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 7

9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Małgorzata Wiśniewska Wydział Planowania, Badań i Analiz, Zespół Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 8

10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Małgorzata Wiśniewska Wydział Planowania, Badań i Analiz, Zespół Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 9

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy maj 2014 r. Województwo pomorskie kwiecień 2014 r. maj 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2014 r. luty 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 119 862 119 959 97 0,1%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2014 r. czerwiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 105 382 100 344-5 038-4,8%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2013 r. czerwiec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje 5 listopad tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2014 r. Województwo pomorskie październik 2014 r. listopad 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy luty 2016 r. Województwo pomorskie styczeń 2016 r. luty 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2014 r. Województwo pomorskie wrzesień 2014 r. październik 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2014 r. Województwo pomorskie lipiec 2014 r. sierpień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 219 r. w województwie pomorskim Spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kraju. Lutowa stopa bezrobocia nie zmieniła się i jest najniższą

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Lipiec 19 r. Stopa bezrobocia w lipcu br. w woj. pomorskim pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu (4,4). Jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Czerwiec 19 r Stopa bezrobocia w czerwcu 19 r. osiągnęła najniższy poziom w historii województwa pomorskiego. Pomorskie ma czwartą

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2015 r. Województwo pomorskie luty 2015 r. marzec 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2014 r. Województwo pomorskie listopad 2014 r. grudzień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie marzec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2017 r. marzec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2016 Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2016 r. Województwo pomorskie listopad 2016 r. grudzień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2016 r. styczeń 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2016 r. Województwo pomorskie lipiec 2016 r. sierpień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2016 r. Województwo pomorskie sierpień 2016 r. wrzesień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2016 r. Województwo pomorskie luty 2016 r. marzec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie kwiecień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2017 r. kwiecień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie lipiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2017 r. lipiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Województwo pomorskie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2016 r. Województwo pomorskie październik 2016 r. listopad 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2015 r. Województwo pomorskie sierpień 2015 r. wrzesień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2015 r. Województwo pomorskie lipiec 2015 r. sierpień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I kwartale 2019 roku w województwie pomorskim

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I kwartale 2019 roku w województwie pomorskim Tysiące Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I kwartale 2019 roku w województwie pomorskim Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń Od czasu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spotkania z pracodawcami, Malbork 28 czerwca, Starogard

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I półroczu 2019 roku w województwie pomorskim

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I półroczu 2019 roku w województwie pomorskim Tysiące Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I półroczu 209 roku w województwie pomorskim Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na pomorskim rynku pracy. Chojnice, 6 kwietnia 2018 r.

Sytuacja na pomorskim rynku pracy. Chojnice, 6 kwietnia 2018 r. Sytuacja na pomorskim rynku pracy Chojnice, 6 kwietnia 2018 r. 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w latach 2005-2017 oraz w styczniu i lutym 2018

Bardziej szczegółowo

Trendy na pomorskim rynku pracy

Trendy na pomorskim rynku pracy Trendy na pomorskim rynku pracy Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 10.04.2019 r. wup.gdansk.pl porp.pl Na Pomorzu, podobnie jak w kraju, zachodzą NEKORZYSTNE ZMANY DEMOGRAFCZNE

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2013 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2013 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w 2013 roku zmiana Województwo pomorskie 2012 r. 2013 r. liczba % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) 282,3 277,8-4,5-1,6% Przeciętne

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2015 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2015 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w 2015 roku zmiana Województwo pomorskie 2014 r. 2015 r. liczba % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku (w tys. osób) 282,7 287,4 4,7

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego. Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego. Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 1 Korzystna sytuacja gospodarcza w województwie pomorskim Liczba podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie luty 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2017 r. luty 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I kwartale 2018 roku w województwie pomorskim

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I kwartale 2018 roku w województwie pomorskim Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w I kwartale 08 roku w województwie pomorskim W I kwartale 08 r. w województwie pomorskim utrzymuje się, obserwowane od trzech lat, rosnące zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku zmiana Województwo pomorskie 2013 r. 2014 r. liczba % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku (w tys. osób) 277,8 282,7 4,9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo