Podstawowe informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe informacje"

Transkrypt

1 listopad

2 tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) ,3% Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) 12,9% 13,1% x 0,2 pkt proc. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu ,9% Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł) Zwolnienia grupowe w miesiącu (liczba osób) 276,0 276,4 0,4 0,1% 3 823, ,40-44,10-1,2% ,8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01 oraz danych GUS. Porównanie do listopada 2012 roku W listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła osób i w stosunku do listopada 2012 r. ( osób) była większa o osób, tj. o 1,3%. W listopadzie 2013 r. zgłoszono do PUP wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej i w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku (3 296) liczba wolnych miejsc pracy była większa o 543, tj. o 16,5%. Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. (13,1%) była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w listopadzie 2012 r. (12,9%). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2013 r. wyniosło 276,4 tys. osób i było niższe (o 0,8%) od notowanego w listopadzie 2012 r. (278,7 tys. osób). W listopadzie 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 779,40 zł i było wyższe o 3,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2012 r. (3 663,73 zł). W listopadzie 2013 r. zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych w liczbie 85 pracowników; w listopadzie ubiegłego roku zwolniono 571 osób. Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim w latach ,0 120,0 110, , , , , , , , , , , , ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1

3 % Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Województwo Liczba bezrobotnych W listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła osób i w porównaniu do października 2013 r. wzrosła o 1,3% (o osób). Zmiana liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w latach ,0 8,0 7,4 8,3 6,0 4,0 2,7 3,4 2,2 1,1 1,2 3,2 3,7 2,2 1,1 1,3 0,0 - -4,0-6,0-0,3-0,3-1,5-1,5-1,8-1,1-3,1-3,0-2,8-3,9-4,0-4,3 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W listopadzie 2013 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 672 miejsca (o 14,9%) mniej niż w miesiącu poprzednim. Większość zgłoszonych w listopadzie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej (82,1%; miejsca). Miejsc pracy subsydiowanej było 686 i stanowiły one 17,9% wszystkich zgłoszonych w listopadzie miejsc pracy. Spadek ogólnej liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w listopadzie 2013 r. wynikał ze zmniejszenia liczby miejsc pracy subsydiowanej o 15,8% (o 129 miejsc) i miejsc pracy niesubsydiowanej o 14,7% (o 543 miejsca). Według stanu na koniec miesiąca liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w Pomorskiem wyniosła ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 1,0 0,0 (tys.) 2,3 0,6 0,6 0,7 1,8 1,8 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego w latach * 1,6 1,4 1,3 1,6 1,2 0,8 2,5 1,9 2,4 2,3 3,7 3,1 3,5 3,0 3,6 4,6 3,2 3,2 2,5 1,6 2,6 2,2 2,2 3,3 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,7 3,2 0,8 1,2 2,6 2,6 2,3 1,6 1,6 1,6 1,0 0,9 0,8 0,7 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI miejsca pracy niesubsydiowanej miejsca pracy subsydiowanej * Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do PUP są sumą miejsc pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej. Ewentualne różnice między danymi w tekście i na wykresie wynikają z zaokrągleń. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 2

4 Stopa bezrobocia W listopadzie 2013 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 13,1% i w stosunku do miesiąca poprzedniego zwiększyła się o 0,2 pkt proc. % Stopa bezrobocia w województwie pomorskim w latach ,0 14,0 13,0 1 12,1 12,5 13,3 13,5 13,4 12,9 12,6 12,3 12,1 12,2 12,4 12,6 12,9 13,4 14,3 14,6 14,6 14,2 13,7 13,2 13,0 12,8 13,0 12,9 13,1 11,0 10,0 9,0 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. Napływ i odpływ bezrobotnych W listopadzie 2013 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowało się osób bezrobotnych, tj. o osób (o 12,9%) mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek liczby rejestracji wpłynął spadek liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny o 994 osoby (o 9,0%) oraz po raz pierwszy o 875 osób (o 25,6%). Z ewidencji bezrobotnych w listopadzie 2013 r. wyłączono osoby, tj. o osób (o 24,6%) mniej niż w miesiącu poprzednim. Wyłączeń z ewidencji dokonano m.in. z powodu: podjęcia pracy osoby (5% ogółu wyłączeń), niepotwierdzenia gotowości do pracy osób (29,9%), dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 501 osób (4,5%), rozpoczęcia szkolenia 418 osób (3,7%), odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 231 osób (2,1%), rozpoczęcia stażu 159 osób (1,4%) Napływ i odpływ bezrobotnych oraz podjęcia pracy w województwie pomorskim w latach XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI napływ odpływ w tym: podjęcia pracy Zatrudnianie cudzoziemców W listopadzie 2013 r. pracodawcy złożyli w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 184 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz Gruzji bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 87,5% dotyczyło obywateli Ukrainy). Najwięcej cudzoziemców według oświadczeń będzie wykonywało pracę w przetwórstwie przemysłowym (42,4%). Większość cudzoziemców (78,3%) ma wykonywać pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło). W porównaniu do października 2013 r. liczba oświadczeń zmniejszyła się o 153 (o 45,4%). W listopadzie 2012 r. pracodawcy złożyli w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 175 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy (w październiku 2012 r. 341 oświadczeń). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 3

5 Wybrane kategorie osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Według stanu na 30 listopada 2013 r.: liczba bezrobotnych kobiet wyniosła , tj. 55,7% ogółu bezrobotnych; w stosunku do października 2013 r. zwiększyła się o 377 osób (liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o osób, tj. o 2,1% i wyniosła ); bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku (15,9% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrost o 39 osób, tj. o 0,2%; osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) (5,3% ogółu bezrobotnych); w stosunku do października 2013 r. nastąpił wzrost ich liczby o 150 osób, tj. o 2,6%; osoby bezrobotne do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą (ich udział w liczbie osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 19,3%); w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 92 osoby, tj. o 8,7%; W listopadzie 2013 r.: 617 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy (w październiku 2013 r. 758 osób); 8 osób posiadających obywatelstwo polskie nabyło prawo do zasiłku za granicą i pobierało zasiłek transferowy w Polsce (w październiku 2013 r. 10 osób). Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego Porównanie stanu na 31 października 2013 r. i 30 listopada 2013 r. Kategorie osób bezrobotnych Liczba osób bezrobotnych r. Liczba osób bezrobotnych r. Zmiana Zmiana w % Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem ,4 w tym: do 25 roku życia ,3 długotrwale bezrobotne ,2 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,8 powyżej 50 roku życia ,6 bez kwalifikacji zawodowych ,5 bez doświadczenia zawodowego ,7 bez wykształcenia średniego ,1 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ,2 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,4 niepełnosprawni ,03 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego ,3 W listopadzie 2013 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano wzrost ogólnej liczby osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy o osób, tj. o 1,4%. Wzrost dotyczył wszystkich kategorii osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najwięcej przybyło osób bez wykształcenia średniego osób (2,1%) i długotrwale bezrobotnych osób (2,2%). Największy względny wzrost odnotowano wśród osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (o 6,4%). Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 91,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 0,2 pkt proc. więcej niż w październiku. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 4

6 osoby Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Powiaty Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego listopad 2013 r , ,8 19,6 18,3 2 23,1 6,3 17,9 13,8 11,0 25,3 23,7 11,7 20,7 14,8 14,8 29,8 9,7 26,2 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 % ,7 4,8 5,0 0 0,0 m. Gdańsk wejherowski starogardzki chojnicki słupski bytowski m.gdynia kwidzyński tczewski kartuski malborski człuchowski m.słupsk lęborski kościerski pucki nowodworski gdański sztumski m.sopot liczba bezrobotnych stopa bezrobocia Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01 oraz danych GUS. Wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2013 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano w 15 powiatach województwa pomorskiego, spadek w 5 powiatach; największy wzrost odnotowano w powiecie puckim o 6,3% (o 206 osób); natomiast największy spadek w powiecie sztumskim o 1,2% (o 39 osób). % 8,0 6,0 4,0 0,0 - bytowski 1,5 1,9 chojnicki człuchowski gdański -0,9 Zmiana liczby bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego listopad 2013 r. kartuski 1,1 kościerski 4,0 kwidzyński 1,4 lęborski 1,3 malborski 2,8 nowodworski 5,2 pucki 6,3 słupski 3,1 starogardzki -0,4 sztumski -1,2 tczewski 1,5 wejherowski 0,6-0,9 m. Gdańsk m. Gdynia m. Słupsk 0,2 m. Sopot -1,0 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W listopadzie 2013 r. w województwie pomorskim odnotowano spadek zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 14,9% (o 672 miejsca). Spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej odnotowano w 12 powiatach województwa. Największy spadek wolnych miejsc pracy odnotowano w powiecie sztumskim o 49,5% (o 96 miejsc). Wzrost miejsc pracy odnotowano w 8 powiatach, największy w powiecie bytowskim o 69,3%, tj. o 70 miejsc(w tym 69 miejsc pracy subsydiowanej). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 5

7 Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe osoby Zwolnienia grupowe w województwie pomorskim w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011 r r r. Jak wykazały sprawozdania PUP w listopadzie 2013 r. zakłady pracy z 5 powiatów województwa pomorskiego (chojnicki, kościerski, tczewski, wejherowski i Gdańsk) zgłosiły zamiar zwolnień grupowych w liczbie 70 pracowników (dla porównania w miesiącu poprzednim zakłady pracy z 2 powiatów zgłosiły zamiar zwolnień grupowych dla 19 pracowników). Zgłoszenia zwolnień grupowych w listopadzie 2013 r. dotyczyły pracowników z zakładów pracy zajmujących się m.in.: działalnością w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym, pozostałą pomocą społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną oraz kuciem, prasowaniem, wytłaczaniem i walcowaniem metali; metalurgią proszków. W listopadzie zakłady pracy z 6 powiatów województwa pomorskiego (kościerski, pucki, tczewski, wejherowski, Gdańsk i Gdynia) dokonały zwolnień grupowych w liczbie 85 pracowników (dla porównania w poprzednim miesiącu zakłady pracy z 5 powiatów zwolniły 76 pracowników). Zakłady pracy, które przeprowadziły zwolnienia grupowe w listopadzie 2013 r. zajmowały się m.in.: hotelami i podobnymi obiektami zakwaterowania, produkcją bielizny oraz kuciem, prasowaniem, wytłaczaniem i walcowaniem metali; metalurgią proszków. Kraj W listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 2 116,0 tys. osób i w stosunku do października 2013 r. wzrosła o 40,9 tys. osób, tj. o %. Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach, największy w województwie warmińsko-mazurskim (o 3,1%). Stopa bezrobocia w kraju wzrosła o 0,2 pkt. proc. i wyniosła 13,2%. Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Poznaniu (4,2%); najwyższą w powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim (38,6%). W listopadzie 2013 r. stopa bezrobocia w Pomorskiem była niższa od krajowej o 0,1 pkt. proc i wynosiła 13,1%. % 15,0 Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle kraju w latach ,0 13,0 1 12,1 12,5 12,1 12,5 13,3 13,5 13,4 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,4 12,1 12,2 12,4 12,9 12,6 12,9 12,5 13,4 13,4 14,2 14,3 14,6 14,6 14,2 13,7 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,0 12,8 13,0 12,9 13,1 11,0 10,0 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI województwo pomorskie kraj Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Prezentowane w informacji dane dotyczące stopy bezrobocia za grudzień 2012 r. i za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. uwzględniają korektę stopy bezrobocia dokonaną przez GUS w październiku 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 6

8 Wybrane informacje otrzymane z powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego PUP w Gdyni informuje, że w związku ze stosunkowo niewielką liczbą ofert pracy pozostającą w dyspozycji Urzędu, pośrednicy pracy podjęli próbę sprawdzenia zasobów wolnych miejsc pracy oferowanych przez lokalnych pracodawców za pośrednictwem różnych środków ich upowszechniania, w tym m.in. w internetowych portalach pracy. Zdaniem pośredników oferty tam zamieszczane w znacznej mierze pochodzą od agencji zatrudnienia, szczególnie te na wieloosobowe stanowiska pracy, natomiast pracodawcy zwykle rekrutują na pojedyncze stanowiska. Najwięcej ofert dotyczyło pracy w okolicach Wrocławia, Poznania lub w woj. mazowieckim, znacznie rzadziej oferowano pracę w woj. pomorskim. Ponadto odnotowano, że łatwiej pracę znaleźć w Gdańsku niż w Gdyni, czy Sopocie. O ciągłych zmianach i dynamice rynku pracy świadczyć może wzrost liczby ofert pracy pochodzących z powiatów sąsiadujących z Trójmiastem. Według PUP w Gdyni w przeszłości przeważający procent realizowanych przez Urząd ofert pracy stanowiły oferty pracy w handlu, obecnie do Urzędu trafiają głównie oferty na stanowiska tzw. techniczne dla wykwalifikowanych robotników (najczęściej branży stoczniowej i pokrewnej). Oferty pracy do handlu natomiast na bieżąco dostępne są na portalach internetowych. Na rynku pracy spopularyzowały się różnorodne sposoby pozyskiwania pracowników, z których pracodawcy korzystają w zależności od swoich indywidualnych potrzeb. Oprócz portali internetowych coraz powszechniej do pozyskiwania pracowników wykorzystywane są agencje pracy tymczasowej. Pracodawcy zgłaszają swoje zapotrzebowania na pracowników do agencji, zaś agencje nierzadko, te same oferty składają w urzędzie pracy i urząd je realizuje. Obecnie gdyński Urząd realizuje kilka ofert pracy pochodzących z agencji pracy tymczasowej głównie dla spawaczy, monterów kadłubów okrętowych i innych wykwalifikowanych robotników stoczniowych. PUP w Gdyni dokonując analizy ilości ofert pracy zgłaszanych w Urzędzie i dostępnych na otwartym rynku pracy zauważył wzrost ilościowy ofert pracy, lecz dotyczył on jedynie niektórych branż i zawodów, wśród których dla Gdyni są to zawody stoczniowe i wybrane zawody techniczne, takie jak operatorzy różnych maszyn, a także różnego rodzaju doradcy i opiekunowie klienta w firmach ubezpieczeniowych i finansowych. Jak zauważa PUP w Gdyni, informacje płynące z lokalnego rynku o nowych inwestycjach lub planowanych w ciągu roku rekrutacjach na 50, czy 80 nowych miejsc pracy dla osób ze znajomością rachunkowości, księgowości, bądź ekonomii oraz kilku języków obcych, w tym jednego skandynawskiego, nie wpływają na poprawę sytuacji setek przeciętnych kandydatów do pracy. Na każdą pozyskaną przez PUP w Gdyni ofertę pracy o charakterze biurowym, na stanowiska związane z obsługą transportu, gospodarką magazynową, logistyką, ochroną środowiska, kontrolą jakości, obsługą ruchu turystycznego - zgłaszają się dziesiątki (a dzięki internetowi nawet setki) osób chętnych podjąć pracę, nawet poniżej swoich kwalifikacji. Tadeusz Adamejtis Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 7

9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Małgorzata Wiśniewska Wydział Planowania, Badań i Analiz, Zespół Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 8

10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Małgorzata Wiśniewska Wydział Planowania, Badań i Analiz, Zespół Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 9

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy maj 2014 r. Województwo pomorskie kwiecień 2014 r. maj 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2014 r. czerwiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 105 382 100 344-5 038-4,8%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2014 r. Województwo pomorskie wrzesień 2014 r. październik 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2014 r. luty 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 119 862 119 959 97 0,1%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Lipiec 19 r. Stopa bezrobocia w lipcu br. w woj. pomorskim pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu (4,4). Jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2014 r. Województwo pomorskie lipiec 2014 r. sierpień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Czerwiec 19 r Stopa bezrobocia w czerwcu 19 r. osiągnęła najniższy poziom w historii województwa pomorskiego. Pomorskie ma czwartą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje 5 listopad tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2014 r. Województwo pomorskie październik 2014 r. listopad 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy luty 2016 r. Województwo pomorskie styczeń 2016 r. luty 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 219 r. w województwie pomorskim Spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kraju. Lutowa stopa bezrobocia nie zmieniła się i jest najniższą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2013 r. czerwiec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2014 r. Województwo pomorskie listopad 2014 r. grudzień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2015 r. Województwo pomorskie luty 2015 r. marzec 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2016 r. Województwo pomorskie sierpień 2016 r. wrzesień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2016 Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2016 r. Województwo pomorskie listopad 2016 r. grudzień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2016 r. Województwo pomorskie lipiec 2016 r. sierpień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2016 r. styczeń 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie marzec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2017 r. marzec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2016 r. Województwo pomorskie luty 2016 r. marzec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2016 r. Województwo pomorskie październik 2016 r. listopad 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie kwiecień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2017 r. kwiecień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie lipiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2017 r. lipiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spotkania z pracodawcami, Malbork 28 czerwca, Starogard

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Województwo pomorskie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2015 r. Województwo pomorskie sierpień 2015 r. wrzesień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Trendy na pomorskim rynku pracy

Trendy na pomorskim rynku pracy Trendy na pomorskim rynku pracy Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 10.04.2019 r. wup.gdansk.pl porp.pl Na Pomorzu, podobnie jak w kraju, zachodzą NEKORZYSTNE ZMANY DEMOGRAFCZNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2015 r. Województwo pomorskie lipiec 2015 r. sierpień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2015 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2015 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w 2015 roku zmiana Województwo pomorskie 2014 r. 2015 r. liczba % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku (w tys. osób) 282,7 287,4 4,7

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w 2014 roku zmiana Województwo pomorskie 2013 r. 2014 r. liczba % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku (w tys. osób) 277,8 282,7 4,9

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2013 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w 2013 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w 2013 roku zmiana Województwo pomorskie 2012 r. 2013 r. liczba % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) 282,3 277,8-4,5-1,6% Przeciętne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie luty 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2017 r. luty 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na pomorskim rynku pracy. Chojnice, 6 kwietnia 2018 r.

Sytuacja na pomorskim rynku pracy. Chojnice, 6 kwietnia 2018 r. Sytuacja na pomorskim rynku pracy Chojnice, 6 kwietnia 2018 r. 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w latach 2005-2017 oraz w styczniu i lutym 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo