1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy VII z historii:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy VII z historii:"

Transkrypt

1 1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy VII z historii: Podczas oceniania stosowane będą zróżnicowane formy: sprawdzian, test pisemny stosuje się po zakończonych działach (zapowiedziany tydzień wcześniej, podany jest zakres materiału, trwający 45 minut, może wystąpić kilka w ciągu roku). krótki sprawdzian pisemny z bieżącej wiedzy zapowiedziane, sprawdzające wiedze uczniów z 3 ostatnich lekcji, trwający min. odpowiedź ustna na bieżąco. Zakres materiału trzy ostatnie lekcje. praca w grupach, bieżące zagadnienie, praca z tekstem źródłowym, mapą praca bieżąca na lekcji (np. referaty, prezentacje, aktywny udział w zajęciach). 2.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż proponowane oceny klasyfikacyjne reguluje Status Szkoły. 3.Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasie VII. Kursywą oznaczono wymagania śródroczne, pozostałe wszystkie wymagania to wymagania roczne. Układ według programu XIX 1) XIX 2) Ocena dopuszczająca Wie kiedy obradował kongresu wiedeńskiego Ocena dostateczna Potrafi wymienić państwa, które decydowały o zmianach w Europie i chciały przywrócenia starego ładu Ocena dobra Potrafi określić zasady jakimi kierowano się na kongresie (legitymizm, równowaga sił) podaje przyczyny rewolucji oraz wymienia wynalazki i ich twórców Ocena bardzo dobra Omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do ziem polskich i Europy charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej Ocena celująca ocenić skutki rewolucji przemysłowej w zakresie przemian

2 XX 1) XX 2) XX 3) Zna datę 29/30 XI 1830 wybuchu powstania listopadowego oraz postać Józefa Chłopickiego, Piotra Wysockiego XX 4) XX 5) Wie kiedy powstała Rzeczpospolita Krakowska zna postacie Wielkiej Emigracji (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin)i potrafi wytłumaczyć termin ten Potrafi podać przyczyny wybuchu powstania oraz omawia noc listopadową Potrafi pokazać Rzeczpospolita Krakowską na mapie i ziemie zabrane przez zaborców potrafi pokazać na mapie państwa do których emigrowano Wskazuje na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim Potrafi określić ramy czasowe Królestwa Polskiego Charakteryzuje powstanie, wymienia najważniejsze bitwy wojny polskorosyjskiej Omawia położenie Polaków z zaborach opisuje okoliczności narodzin Wielkiej Emigracji Charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego Przedstawia skutki klęski powstania listopadowego w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym ocenić działalność przedstawicieli Wielkiej Emigracji, przedstawić dokonania polskich wieszczów narodowych, ekonomicznych i środowiskowych przedstawić życie i działalność Fryderyka Chopina XXI 1 charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie i na ziemiach polskich wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem

3 XXI 2) XXII 1) 2) 3) 4) XXIII 1) XXIII 2) XIII 3) zna datę wybuch powstania krakowskiego, postać Jakuba Szeli i termin rabacja zna datę wybuchu powstania styczniowego, postać Romualda Traugutta, Aleksandra II Zna datę wojny secesyjnej, postać Abraham Lincolna potrafi wyjaśnić czym była rabacja galicyjska wymienia cele polityczne stronnictw białych i czerwonych Wyjaśnia pojęcia federacja, rasizm, secesja, Unia, Konfederacja, wojna secesyjna, jankes, Ku Klux Klan omawia przyczyny i skutki powstania przedstawia okoliczności wybuchu powstania, wymienić bezpośrednie skutki klęski powstania styczniowego Opisuje sytuację polityczna w II połowie XIX w. w Europie wymienić najważniejsze różnice między Północą a Południem Stanów Zjednoczonych, przedstawić okoliczności, w których doszło do secesji Charakteryzuje ekspansje kolonialną państw europejskich w XIX wieku wiedeńskim opisuje przebieg powstania z uwzględnieniem specyfiki działań zbrojnych Charakteryzuje proces zjednoczenia Włoch i Niemiec porównać stosunek sił Unii i Konfederacji, opisać skutki wojny secesyjnej, omówić cele Ku Klux Klanu, omawia sytuację niewolników w USA metody wykorzystywane przez państwa kolonialne w celu podporządkowania sobie kolonizowanych terenów wskazuje różnice między reformami uwłaszczeniowymi przeprowadzonymi w zaborach pruskim, austriackim i rosyjskim przedstawić sytuację czarnoskórych mieszkańców USA po wojnie

4 XIII 4) XXIV 1) 2) XXIV 3) XXIV 4) XX IV 5) 6) XXV 1) 2) 3) Zna pojęcia germanizacja, rusyfikacja, autonomia galicyjska Zna postacie Roman Dmowski, Józef Piłsudski i Wincenty Witos Zna datę wybuchu rewolucji w Rosji Zna datę wybuchu I wojny światowej oraz postać arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Wyjaśnia cele działań zaborców wobec Polaków Wymienia główne cele narodowej demokracji, zna pojęcia socjalizm, ruch ludowy oraz ruch narodowy Wyjaśnia społeczne i narodowe aspekty rewolucji Potrafi wymienić państwa należące do trójporozumienia i Trójprzymierza, Zna postacie: Karola Marksa, Marii Skłodowskiej-Curie Opisuje metody jakimi kierowali się zaborcy Omawia narodziny nowoczesnych ruchów politycznych Wskazuje przyczyny i skutki tejże rewolucji Wymienia główne przyczyny wybuchu I wojny światowej, omawia specyfikę działań opisać funkcjonowanie gospodarek uprzemysłowionych krajów Europy, przedstawić nowe zjawiska kulturowe, w tym narodziny kultury masowej i przemiany obyczajowe Opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców Opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków dostrzec różnice między programami różnych partii socjalistycznych Omawia najważniejsze konflikty między mocarstwami przed dostrzec wpływ ideologii socjalistycznej na kształtowanie się świadomości społecznej i politycznej robotników

5 XXV 4) XXV 5) Zna daty: 3 III 1917, 6/7 XI 1917, XI 1917 III 1918, III 1918 oraz postać Włodzimierza Lenina XXVI 1) 2) 3) Wymienia postanowienia aktu 5 listopada, treści dotyczące sprawy polskiej w orędziu Wilsona i deklaracji wersalskiej XXVII 1) 2) XXVII 3) Wyjaśnia czym był ład wersalski i zna datę konferencji wersalskiej Zna termin totalitaryzm, faszyzm, nazizm, narodowy socjalizm wskazuje na mapie państwa należące do wrogich bloków politycznomilitarnych i ich sojuszników Potrafi połączyć daty z wydarzeniem rewolucja lutowa, październikowa, zna termin bolszewicy Zna postać Józefa Hallera, prezydenta USA Woodrowa Wilsona Wymienia państwa należące do Ligii Narodowej, wskazuje na mapie nowe państwa powstałe po I wojnie światowej Potrafi podać nazwiska twórców systemów totalitarnych i wskazać na mapie, wojennych oraz przedstawia skutki działań wojennych Opisuję rewolucje i wojnę domową w Rosji przedstawić polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej Charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej, traktatu w Locarno i Rapallo oraz ład wersalski Charakteryzuje systemy totalitarne wybuchem I wojny światowej, omawia przebieg wojny oraz ocenia politykę państw biorących udział w wojnie Charakteryzuje poste techniczny w okresie I wojny światowej ocenia znaczenie orędzia Wilsona i deklaracji wersalskiej dla sprawy polskiej ocenia wysiłek zbrojny Polaków Opisuje następstwa I wojny światowej Ocenia działalność Ligii Narodów

6 gdzie zostały zapoczątkowane XXVIII 1) Zna datę 11 XI 1918 Wymienia najważniejsze postanowienia Małej konstytucji XXVIII 2) 3) XXIX 1) XXIX 2) XXIX 3) Wymienia w jakich miejscach doszło do walki o granice II RP, zna termin plebiscyt Zna datę przewrotu majowego i pojęcie zamach majowy Potrafi wskazać na mapie miejsca walk o granice II RP (Wielkopolska, Śląsk), plebiscytowe, wskazuje na mapie tereny objęte wojną z bolszewikami Omawia przebieg przewrotu majowego i na kogo on był Potrafi ocenić wpływ Józefa Piłsudskiego na uspokojenie sytuacji na ziemiach polskich, opisuje okoliczności, w jakich doszło do odrodzenia państwa polskiego Opisuje wojnę polskobolszewicką, wyjaśnia termin cud na Wisłą Charakteryzuję skutki wojennych zniszczeń Zna datę wydania konstytucji marcowej oraz potrafi określić w jakich okolicznościach powstała Wymienia skutki przewrotu majowego, wymienić grupy popierające zamach majowy opisać działalność ugrupowań rywalizujących o władzę na ziemiach polskich Omawia skutki i postanowienia pokoju ryskiego dostrzec różnice gospodarcze, kulturowe i społeczne utrudniające unifikację ziem polskich Charakteryzuje ustrój Polski na podstawie konstytucji marcowej Ocenia politykę władz II RP

7 XXIX 4) XXIX 5) XXX 1) 2) 3) XXX 4) XXXI 1) XXXI 2) Wyjaśnia skrót COP, zna postać Eugeniusza Kwiatkowskiego skierowany Potrafi wskazać na mapie Gdynie oraz COP i sprzeciwiające się mu Wyjaśnia termin sanacja, zna datę uchwalenia konstytucji kwietniowej najważniejsze zakłady zlokalizowane w obrębie Centralnego Okręgu Przemysłowego Podaje najważniejsze osiągnięcia kulturowe i naukowe Polski w okresie międzywojennym Omawia jak doszło do narodzin faszyzmu, oraz przedstawia okoliczności Opisuje rządy sanacji, opisać ustrój Rzeczpospolitej na podstawie Konstytucji kwietniowej Przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II RP podaje przykłady łamania postanowień traktatu wersalskiego przez Niemcy i potrafi wyjaśnić ich wpływ na polską politykę Omawia skutki światowego kryzysu gospodarczego oraz ocenia osiągnięcia gospodarcze II RP Omawia japońską agresję na Dalekim Wschodzie Przedstawia ekspansje Włoch i wojnę domową Analizuje politykę Niemiec wobec postanowień traktatu wersalskiego

8 XXXI 3) Zna daty wydarzeń związanych z polityka Niemiec, zna datę paktu Ribbentrop-Mołotow, wymienia państwa będące sojusznikami III Rzeszy Wymienia osiągnięcia Hitlera po przejęciu władzy, wymienia postanowienia paktu o nieagresji pomiędzy III Rzesza a ZSRR, zna termin Anschluss Austrii, wymienia cele polityki Hitlera dojścia do władzy Benito Mussoliniego Opisuj politykę hitlerowskich Niemiec, zdobycze terytorialne, wymienia żądania Hitlera wobec Polski, wskazać na mapie terytoria opanowane przez Trzecią Rzeszę, Hiszpanii wymienić etapy formowania się państw osi, przedstawić okoliczności, w jakich doszło do Anschlussu Austrii

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania I. Podstawa programowa historia 1. Chronologia historyczna. a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASA SIÓDMA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASA SIÓDMA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASA SIÓDMA EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM uczeń: DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY -wymienia decyzje kongresu dotyczące ziem polskich, zna jego datę

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria oceniania z przedmiotu historia w klasie VII

Wymagania i kryteria oceniania z przedmiotu historia w klasie VII Wymagania i kryteria oceniania z przedmiotu historia w klasie VII Wymagania edukacyjne dla uczniów: Uczeń: omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU

TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU TESTY I KARTY PRACY DLA UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH Z PRZEDMIOTU HISTORIA Iwona Wierzbicka Sprawdzian modyfikowany dla uczniów klasy VII I wojna światowa. 1. Z podanych państw wybierz te, które wchodziły w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający -Posługuje się następującymi pojęciami: rewolucja przemysłowa, romantyzm, pozytywizm,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy siódmej Szkoły Podstawowej zgodne z podstawą programową.

Wymagania edukacyjne dla klasy siódmej Szkoły Podstawowej zgodne z podstawą programową. Wymagania edukacyjne dla klasy siódmej Szkoły Podstawowej zgodne z podstawą programową. Podstawa programowa Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Odróżnianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wymagania dla ucznia klasy VI. Przedmiot: historia i społeczeństwo. Ocena dopuszczająca. ocena dostateczna

Indywidualne wymagania dla ucznia klasy VI. Przedmiot: historia i społeczeństwo. Ocena dopuszczająca. ocena dostateczna Orzeczenie PPP.258.263.2015 Indywidualne wymagania dla ucznia klasy VI Przedmiot: historia i społeczeństwo ocena niedostateczna nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca PRACUJE PRZY

Bardziej szczegółowo

- Posługuje się następującymi pojęciami: rewolucja przemysłowa, romantyzm, pozytywizm, faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja.

- Posługuje się następującymi pojęciami: rewolucja przemysłowa, romantyzm, pozytywizm, faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Indywidualne wymagania edukacyjne dla ucznia klasy VI dostosowane do specyficznych trudności w nauce Przedmiot: historia i społeczeństwo Opinia PPP: 4223.357.2015 Niedostateczny Nie spełnia wymogów na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII- KLASA VI DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH MOŻLIOWŚCI UCZNIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII- KLASA VI DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH MOŻLIOWŚCI UCZNIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII- KLASA VI DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH MOŻLIOWŚCI UCZNIA Opinia PPP.4223.378.2017 Ocena niedostateczna Nie spełnia wymogów programowych na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres podstawowy)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres podstawowy) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres podstawowy) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII

HISTORIA klasa VII 2017-09-01 HISTORIA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Historia Historia jest skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach od poznania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia- klasa VI

Wymagania edukacyjne historia- klasa VI Wymagania edukacyjne historia- klasa VI Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 7

Plan wynikowy. Klasa 7 Plan wynikowy. Klasa 7 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. zna daty obrad kongresu wiedeńskiego; potrafi wymienić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA VI - SP nr 1 w Szczecinku

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA VI - SP nr 1 w Szczecinku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KLASA VI - SP nr 1 w Szczecinku Skróty literowe oznaczają poszczególne wymagania: K konieczne = dopuszczający P podstawowe = dostateczny R rozszerzające = dobry D dopełniające

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H7-142 KWIECIEŃ 2014 Numer zadania 1. 2. 3. 4. 5. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 7

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 7 1 Przedmiotowy system oceniania. Klasa 7 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. 2. Walka z porządkiem pokongresowym 1. Liberalizm.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- historia klasa I

Kryteria oceniania- historia klasa I Ocena dopuszczająca: Kryteria oceniania- historia klasa I Zna pojęcia: źródła historyczne, era, zlokalizuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia, Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prehistorii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 7

Plan wynikowy. Klasa 7 1 Plan wynikowy. Klasa 7 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. 2. Walka z porządkiem pokongresowym 1. Liberalizm. 2. Konserwatyzm.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych.

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń: EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE VII Przedmiotowy system oceniania zawiera szczegółowe kryteria, które dotyczą wiadomości i umiejętności, jakie powinien opanować uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne historia klasa VII

Wymaganie edukacyjne historia klasa VII Wymaganie edukacyjne historia klasa VII ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1. Kongres wiedeński 2. Walka z porządkiem pokongresowym 3. Królestwo Polskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 7 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Podstawa programo wa I półrocze Dział I. Pierwsza połowa XIX

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. VII DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. VII DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. VII DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Występujące u uczniów trudności w nauce historii: 1. Trudności w

Bardziej szczegółowo

1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy IV z historii:

1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy IV z historii: 1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy IV z historii: Podczas oceniania stosowane będą zróżnicowane formy: sprawdzian, test pisemny stosuje się po zakończonych działach (zapowiedziany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII Klasa 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII Klasa 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII Klasa 7 bardzo 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. zna daty obrad kongresu wiedeńskiego; potrafi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA I PLAN WYNIKOWY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA I PLAN WYNIKOWY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA I PLAN WYNIKOWY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawa programowa, opublikowana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku, wprowadziła nowy system nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA I PLAN WYNIKOWY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA I PLAN WYNIKOWY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA I PLAN WYNIKOWY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawa programowa, opublikowana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku, wprowadziła nowy system nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wymagania- klasa 7 SP

Wymagania- klasa 7 SP Wymagania- klasa 7 SP 1. Kongres wiedeński 1.Obrady kongresu. 2.Postanowienia kongresu. 3.Święte Przymierze. 4.Epoka restauracji. zna daty obrad kongresu wiedeńskiego; potrafi wymienić najważniejsze postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii. Klasa 7 Na podstawie programu nauczania historii dla II etapu edukacyjnego, klasy 4-8 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z historii. Klasa 7 Na podstawie programu nauczania historii dla II etapu edukacyjnego, klasy 4-8 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z historii. Klasa 7 Na podstawie programu nauczania historii dla II etapu edukacyjnego, klasy 4-8 szkoły podstawowej. bardzo Europa po kongresie wiedeńskim. zna daty obrad kongresu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY TEMAT LEKCJI

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY TEMAT LEKCJI SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na lekcjach historii w klasie VII. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra.

Plan pracy na lekcjach historii w klasie VII. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra. Plan pracy na lekcjach historii w klasie VII. bardzo 1. Zapoznanie z programem nauczania i zasadami oceniania w klasie VII. 2. Kongres wiedeński i jego decyzje. zna daty obrad kongresu wiedeńskiego; potrafi

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 7

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 7 ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 7 CELE EDUKACYJNE Zainteresowanie uczniów przeszłością. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w przeszłości, zrozumienie natury

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Poziom rozszerzający ocena dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Poziom rozszerzający ocena dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA KL. 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna Poziom rozszerzający ocena dobra Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej do programu nauczania Wydawnictwo WSiP autorstwa Anity Plumińskiej Mieloch Podręcznik Historia 7 Autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNENA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII

HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNENA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNENA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII 1 TEMAT LEKCJI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna Poziom rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej do programu nauczania Wydawnictwo WSiP autorstwa Anity Plumińskiej Mieloch Podręcznik Historia 7 Autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom Ocena Stosuje się następujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII. Poziom konieczny - ocena dopuszczająca

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII. Poziom konieczny - ocena dopuszczająca WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII Poziom konieczny - ocena dopuszczająca daty: 1814 1815, 1815, postanowienia polityczne kongresu wiedeńskiego. pojęcia: stary ład, legitymizm, równowaga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Historia I a B I. Wymagania ogólne 1. Chronologia historyczna - porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 7

Plan wynikowy. Klasa 7 Plan wynikowy. Klasa 7 1. Kongres wiedeoski 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. zna daty obrad kongresu wiedeoskiego; potrafi wymienid najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Historia klasa 7 Rok szkolny 2018 / 2019

Wymagania edukacyjne. Historia klasa 7 Rok szkolny 2018 / 2019 Wymagania edukacyjne. Historia klasa 7 Rok szkolny 2018 / 2019 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Podstawa programowa 1. Kongres wiedeński

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia klasa 7 Rok szkolny 2018 / 2019 P- wymagania podstawowe PP- wymagania ponadpodstawowe

Wymagania edukacyjne Historia klasa 7 Rok szkolny 2018 / 2019 P- wymagania podstawowe PP- wymagania ponadpodstawowe Wymagania edukacyjne Historia klasa 7 Rok szkolny 2018 / 2019 P- wymagania podstawowe PP- wymagania ponadpodstawowe Ocena dopuszczająca P Ocena dostateczna P Ocena dobra PP Ocena bardzo dobra PP Ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które?

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? Quiz 11 Listopada 1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? a) Był prezydentem b) Był premierem c)był ministrem spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 7

Plan wynikowy. Klasa 7 Plan wynikowy. Klasa 7 Temat lekcji bardzo 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. zna daty obrad kongresu wiedeńskiego; potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 7 Wymagania edukacyjne z historii w klasie 7 Podczas nauki przedmiotu historia w naturalny sposób kształtowane są takie wartości jak: ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie z oddziałami gimnazjalnymi (klasa III) Gabriela Rojek Mariola Polańska Agnieszka Grobelna - Staniszewska 1. Z przedmiotu ocenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z historii w kl. I

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z historii w kl. I Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z historii w kl. I Na lekcjach historii uczniowie w II Liceum Ogólnokształcącym korzystają z podręcznika: - Stanisław Roszak i Jarosław Kłaczkow,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Rozdział I. Europa i naród polski w pierwszej połowie XIX wieku -zna postać Napoleona, daty 1804,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot: historia Klasa: I b T I. Wymagania ogólne Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Oceny bieżące i klasyfikację uczeń uzyskuje według skali ocen i zapisów w WSO obowiązującym w SOSW w Węgorzewie. I. CELE

Bardziej szczegółowo

4) przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.

4) przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona. Projekt edukacyjny Moja miejscowość (region) w XIX wieku Realizowane treści z podstawy programowej do historii, klasa 7 1 XVIII. Epoka napoleońska. Uczeń: 4) przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 28. Wybuch wielkiej wojny

Rozdział 28. Wybuch wielkiej wojny Rozdział 28. Wybuch wielkiej wojny Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie; ustala związki poprzedzania i następstwa; dostrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 6 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Walka o odzyskanie niepodległości - wskazuje na mapie Włochy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rosję opowiada, w jakich okolicznościach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Mówienie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII rok szkolny 2017/2018 1. Każdy sprawdzian po przerobionym dziale obejmuje wymagania ogólne z : a) zakresu chronologii historycznej: -sytuowania wydarzeń, zjawisk

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 PLAN WYNIKOWY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra * 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM mgr Anna Rajda WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM KLASA III OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna daty: 1789

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności ucznia w klasie siódmej

Wymagania edukacyjne z historii i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności ucznia w klasie siódmej Wymagania edukacyjne z historii i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności ucznia w klasie siódmej 1.Uczeń na każdej lekcji posiada podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, przybory do pisania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM P 1. Kongres wiedeński zna daty obrad kongresu wiedeńskiego potrafi wymienić najważniejsze postanowienia kongresu zna członków Świętego Przymierza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VII

Wymagania edukacyjne dla kl. VII Wymagania edukacyjne dla kl. VII opracowane na bazie Wczoraj i dziś. Program do nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego Dział tematyczny. Osiągnięcia ucznia (wiadomości

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 6 według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane

Bardziej szczegółowo

Wczoraj i dziś Rozkład materiału do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś Rozkład materiału do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś Rozkład materiału do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej KLASA VII Temat Materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej. Uczeo: Rozdział I: Europa i świat w latach 1815 1863

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo