Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 3 poziom rozszerzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 3 poziom rozszerzony"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 3 poziom rozszerzony Podstawa opracowania: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z dnia 15 stycznia 2009) Uwaga: Realizacja podstawy programowej z fizyki na poziomie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym (liceum) zakłada opanowanie przez ucznia treści nauczania przewidzianych na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) i na poziomie podstawowym IV etapu edyukacyjnego. Mimo, że treści te zasadniczo nie są wymienione w poniższym zestawieniu ich opanowanie jest niezbędne i może podlegać ocenie. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści. III. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków. IV. Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk. V. Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników. Wymagania PP Wymagania szczegółowe Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń Pole elektryczne 7.1) wykorzystuje prawo stosuje prawo Coulomba Coulomba do obliczania siły dla układów zło żonych z dla układu złożonego z stosuje prawo Coulomba w oddziaływania nie więcej niż trzech dla układów złożonych nieskończonej liczby sytuacjach problemowych elektrostatycznego pomiędzy ładunków punktowych lub ładunków punktowych ładunkami punktowymi sferycznie symetrycznych zna i stosuje pojęcia: pole 7.2) posługuje się pojęciem elektrostatyczne (centralne i natężenia pola jednorodne), linie pola, elektrostatycznego natężenie pola elektrycznego, potencjał 7.3) oblicza natężenia pola oblicza natężenia pola stosuje natężenie pole pochodzące od ładunku

2 centralnego dla centralnego dla punktowego do pochodzącego od jednego pochodzącego od jednego rozwiązywania zadań rozwiązuje złożone, ładunku punktowego ładunku punktowego rachunkowych nietypowe zadania rachunkowe i problemowe 7.4) analizuje jakościowo analizuje jakościowo pole związane z polem pole pochodzące od układu pochodzące od układu elektrostatycznym ładunków ładunków wyznacza pole stosuje natężenie pola elektrostatyczne na centralnego do 7.5) wyznacza pole zewnątrz rozwiązywania zadań elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała rachunkowych, stosuje.. dla układów złożonych z naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego zasadę superpozycji pól dla większej liczby ładunków sferycznie symetrycznego posługując się pojęciem dwóch ładunków sferycznie natężenia pola, potencjału symetrycznych 7.6) przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą zna pojęcie linii pola linii pola 7.7) opisuje pole zna pojęcie kondensatora kondensatora płaskiego, (także płaskiego), jego oblicza napięcie pomiędzy budowę, pojemność, okładkami ładowanie i zastosowanie 7.8) posługuje się pojęciem pojemności elektrycznej kondensatora rysuje je dla pola centralnego i jednorodnego, opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza jego napięcie pól złożonych oblicza rozkład napięć i posługuje się pojęciem ładunków w układach w układach złożonych z analizuje złożone układy pojemności kondensatora zawierających do trzech wiekszej liczby kondensatorów kondensatorów kondensatorów 7.9) oblicza pojemność kondensatora płaskiego, znając jego cechy geometryczne stosuje zależność pojemności kondensatora od jego rozmiarów geometrycznych w sytuacjach typowych i problemowych 7.10) oblicz pracę potrzebną wskazuje na zastosowania oblicza pracę ładowania oblicza zmiany energii do naładowania i układu kondensatorów energii gromadzonej w kondensatora kondensatora kondensatora kondensatorze

3 7.11) analizuje ruch cząstki analizuje ruch ładunku w wyjaśnia zastosowania wyjaśnia zachowawczy naładowanej w stałym polu jednorodnym po torze po paraboli, stosuje zasadę ruchu cząstek w polu charakter pola jednorodnym polu prostoliniowym, zachowania energii elektrycznym elektrostatycznego elektrycznym 7.12) opisuje wpływ pola analizuje rozmieszczenie elektrycznego na się ładunku elektrycznego posługuje się pojęciem planuje doświadczenia rozmieszczenie ładunków w w przewodniku i wpływ gęstości ładunku ilustrujące rozkład ładunku przewodniku, wyjaśnia zewnętrznego pola elektrycznego i powierzchni w przewodniku działanie piorunochronu i elektrycznego na rozkład ekwipotencjalnej siatki Faradaya ładunku w przewodniku Prąd stały wyjaśnia przepływ prądu w 8.1) wyjaśnia pojęcie siły zna różne typy źródeł obwodzie elektrycznym odwołuje się do procesów elektromotorycznej ogniwa i napięcia stałego i parametry wyjaśnia pojęcia SEM i odwołując się do SEM i przemian energii w źródle oporu wewnętrznego je charakteryzujące opór wewnętrzny oporu wewnętrznego napięcia ogniwa 8.2) oblicza opór stosuje wiedzę o zależności przewodnika, znając jego oporu od rozmiarów oblicza wartości oporu na opór właściwy i rozmiary geometrycznych podstawie danych geometryczne przewodnika 8.3) rysuje charakterystykę rysuje charakterystykę prądowo-napięciową prądowo-napieciową na lub na podstawie uwzględnia niepewność dokonuje analizy błędu opornika podlegającego eksperymentu pomiaru pomiaru podstawie danych zadania prawu Ohma stosuje prawo Ohma dla odcinka obwodu 8.4) stosuje prawa stosuje prawa Kirchhoffa dla obwodów z opornikami Kirchhoffa do analizy dla obwodu elektrycznego z...dla obwodów połączonymi w sposób obwodów elektrycznych nie więcej niż czterema posiadających więcej...dla obwodów z niestandardowy, oblicza dla odwodów z opornikami w części kondensatorami opór elektryczny obwodu kondensatorami oporników zewnętrznej połączonymi na podstawie praw szeregowo i równolegle Kirchhoffa

4 oblicza opór zastępczy 8.5) oblicza opór zastępczy na podstawie schematów sieci elektrycznych: oporników połączonych oporników połączonych więcej niż 10 oporników zapisanych w sposób przestrzennych, szeregowo i równolegle (do szeregowo i równolegle niestandardowy, nieskończonych 10 oporników) 8.6) oblicza pracę wykonaną oblicza sprawność źródła podczas przepływu prądu oblicza moc i pracę prądu porównuje ze zmianą uwzględnia sprawność napięcia i analizuje przez różne elementy elektrycznego energii wewnętrznej procesu przyczyny różnic obwodu oraz moc sprawności-optymalizacja rozproszoną na oporze opisuje i wyjaśnia wpływ podaje zastosowania 8.7) opisuje wpływ zna różne typy temperatury na opór wyjaśnia budowę wpływu temperatury na temperatury na opór metali i przewodników.półprzewodników półprzewodników i ich półprzewodników opór metali i półprzewodników metalicznych zastosowania półprzewodników

5 Wymagania PP Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Magnetyzm, indukcja magnetyczna 9.1) szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem rysuje linie pola rysuje magnetycznego w pobliżu magnesów i przewodników z prądem, wskazuje bieguny magnetyczne oblicza wartość wektora B 9.2) oblicza wektor oblicza wartość wektora B dla odcinka obwodu, okręgu dla półokręgu, układów analizuje odstępstwa indukcji magnetycznej dla nieskończonych dla zwolnicy (model (punkt odległy od złożonych z przewodników sytuacji rzeczywistych od wytworzonej przez przewodników idealny), pętli, płaszczyzny okręgu), o ró żnym kształcie. idealnego modelu przewodniki z prądem prostoliniowych, korzysta z prawa Biota- Savarta analizuje ruch cząstki w 9.3) analizuje ruch jednorodnym polu cząstki w stałym magnetycznym ( prędkość analizuje zastosowania..gdy prędkość nie jest wyjaśnia zastosowania jednorodnym polu prostopadła do linii pola), zjawiska prostopadła do linii pola zjawiska magnetycznym oblicza parametry ruchu cząstki 9.4) opisuje wpływ opisuje wpływ materiałów na pole ferromagnetyków na pole magnetyczne magnetyczne 9.5) opisuje zastosowania materiałów ferromagnetycznych opisuje i wyjaśnia zastosowania ferromagnetyków wyjaśnia rolę badań podstawowych w historii poznania podaje przykłady...wpływ wszystkich zachowania różnych wyjaśnia mechanizm analizuje petlę histerezy materiałów materiałów w polu ferromagnetyzmu magnetycznej magnetycznym

6 analizuje siłę 9.6) analizuje siłę elektrodynamiczną elektrodynamiczną działającą na przewodnik z.na przewodnik ułożony wyjaśnia zależność działającą na prądem ułożony prostopadle. w układach złożonych nieprostopadle do linii pola pomiędzy siłą Lorentza a przewodnik z prądem do linii pola magnetycznego elektrodynamiczną w polu magnetycznym magnetycznego, wykonuje obliczenia 9.7) opisuje zasadę opisuje zasadę działania wskazuje zastosowania oblicza moment obrotowy wymienia, charakteryzuje analizuje różnice pomiędzy działania silnika silnika elektrycznego i jego silników elektrycznych silnika rodzaje silników nimi elektrycznego budowę elektrycznych 9.8) oblicza strumień oblicza strumień indukcji analizuje różnice Φ strumień indukcji magnetycznej przez..przez powierzchnię pomiędzy polem...przez solenoid magnetycznej przez powierzchnię - układy zamkniętą elektrycznym a powierzchnię płaskie magnetycznym 9.9) analizuje napięcie analizuje i oblicza napięcie uzyskane na końcach uzyskane na końcach.wykazując jego związek odcinka przewodnika przewodnika podczas jego z działaniem siły Lorenza - i ilościowo podczas jego ruchu w ruchu w polu jakościowo polu magnetycznym magnetycznym 9.10) oblicza siłę elektromotoryczną oblicza SEM powstającą w powstającą w wyniku wyniku zjawiska indukcji zjawiska indukcji elektromagnetycznej elektromagnetycznej 9.11)stosuje regułę stosuje regułę Lenza w celu Lenza w celu wskazania kierunku wykazuje związek reguły i ruchowych wskazania kierunku przepływu prądu dla analizuje obwody sprzężone Lenza z zasadą zachowania przewodników przepływu prądu ruchomych źródeł pola energii indukcyjnego magnetycznego

7 9.12) opisuje budowę i opisuje budowę i zasadę omawia różne typy prądnic, zasadę działania działania prądnicy, wykorzystuje do obliczeń oblicza SEM prądnicy uwzględnia sprawność wskazuje na różnice transformatora i transformatora przekładnię transformatora transformatora, w budowie i zastosowaniu prądnicy opisuje prąd przemienny, stosuje parametry prądu 9.13) opisuje prąd stosuje w obliczeniach uwzględnia sprawność analizuje obwody prądu przemiennego do przemienny parametry prądu procesu przemian energii przemiennego obliczania pracy, mocy przemiennego opisuje zjawisko wskazuje związek pomiędzy 9.14) opisuje zjawisko samoindukcji, wykonuje zjawiskiem samoindukcji a zna i wyjaśnia skutki zna sposoby zapobiegania samoindukcji obliczenia indukcją zjawiska samoindukcji skutkom samoindukcji elektromagnetyczną analizuje obwody 9.15) opisuje działanie opisuje działanie diody jako wymienia i opisuje inne elektryczne z diodami diody jako prostownika prostownika zastosowania diody prostowniczymi Fale elektromagnetyczne i optyka 10.1) opisuje widmo fal opisuje widmo fal elektromagnetycznych i elektromagnetycznych, podaje sposoby podaje źródła fal w podaje zastosowania podaje określenie fali wytwarzania różnych zna sposoby ochrony przed poszczególnych elektromagnetycznej i jej falami różnych rodzajów fal, rodzajów fal zakresach z własności elektromagnetycznymi wskazuje szkodliwe dla elektromagnetycznych omówieniem ich zdrowia zastosowań

8 zna wartość prędkości 10.2) opisuje jedną z światła w próżni, wyjaśnia opisuje jedną metodę omawia doświadczenie wyjaśnia założenia metod wyznaczania znaczenie skończonej wyznaczanie prędkości Michelsona-Morleya Szczególnej Teorii prędkości światła światła Względności wartości prędkości światła 10.3) opisuje doświadczenie Younga opisuje doświadczenie Younga odwołując się zjawisk falowych wyjaśnia znaczenie doświadczenia Younga wyjaśnia znaczenie spójno ści fal w doświadczeniu Younga, wskazuje żródła fal spójnych 10.4) wyznacza wyjaśnia doświadczenie z omawia widmo dyfrakcyjne długość fali świetlnej siatką dyfrakcyjną dla światła...dla nieprostopadłej przy pomocy siatki prostopadłej wiązki światła, monochromatycznego i wiązki światła dyfrakcyjnej wykonuje obliczenia polichromatycznego 10.5) opisuje i wyjaśnia zjawisko wyjaśnia mechanizm omawia warunki polaryzacji wyjaśnia znaczenie omawia zastosowania analizuje układy polaryzacji światła przy polaryzacji światła przy przez odbicie, wykonuje odbiciu i przy przejściu przejściu przez polaryzator obliczenia zjawiska polaryzacji zjawiska polaryzacji światła polaryzacyjne przez polaryzator 10.6) stosuje prawa odbicia do wyznaczenia biegu promienia w pobliżu granicy dwóch ośrodków stosuje prawo odbicia i załamania

9 10.7) opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny analizuje całkowite wewnętrzne odbicie, oblicza kąt graniczny wyjaśnia zastosowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia 10.8) rysuje i wyjaśnia rysuje i wyjaśnia wykorzystuje konstrukcje konstrukcje tworzenia konstrukcje tworzenia do wyznaczania: biegu rozwiązuje zadania obrazów rzeczywistych obrazów rzeczywistych i promieni rysuje konstrukcje obrazów graficzne dla układów i pozornych za pomocą pozornych za pomocą niecharakterystycznych, dla układów optycznych optycznych soczewek skupiających soczewek skupiających i wyznaczania ogniska i rozpraszających rozpraszających soczewki stosuje równanie soczewki i wzór soczewkowy do 10.9) stosuje równanie obliczeń związanych z soczewki wyznacza położeniem przedmiotów...dla zmieniających się dla układów optycznych...dla układów optycznych położenie i lub obrazów i parametrów obrazu i złożonych z soczewek i złożonych z soczewek, powiększenie powiększeniem przedmiotu zwierciadeł otrzymanych obrazów otrzymanych obrazów, posługuję się pojeciem zdolności skupiającej analizuje zjawisko aberracji chromatycznej Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego opisuje założenia wyjaśnia współczesny 11.1) opisuje założenia kwantowego modelu pogląd na naturę światła kwantowego modelu światła, podaje dowody odwołując się do wyników światła słuszności tego modelu doświadczeń

10 11.2) stosuje zależność pomiędzy energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu fotoelektrycznego zewnętrznego, wyjaśnia zasadę działania fotokomórki stosuje zależność pomiędzy energią fotonu a wyjaśnia zasadę działania analizuje charakterystykę stosuje charakterystykę I(U) zjawiska częstotliwością i długością fotokomórki prądowo-napięciową w rozwiązywaniu fali do opisu zjawiska (zdejmowanie, analiza) problemów fotoelektrycznego 11.3) stosuje zasadę stosuje zasadę zachowania zachowania energii do energii do wyznaczania wyznaczania częstotliwości częstotliwości wyjaśnia założenia budowy oblicza energię elektronu w wyjaśnia zastosowanie promieniowania promieniowania atomu wodoru Bohra atomie wodoru wg Bohra widm atomowych emitowanego i emitowanego i absorbowanego przez absorbowanego przez atomy atomy wyjaśnia i analizuje ograniczenia stosowania teorii Bohra, opisuje jakościowo późniejsze teorie budowy atomu 11.4) wyjaśnia wyjaśnia mechanizm mechanizm powstawania wyjaśnia zastosowanie omawia budowę lampy powstawania promieniowania promieniowania rentgenowskiej promieniowania rentgenowskiego, oblicza charakterystycznego rentgenowskiego parametry

11 wyjaśnia probabilistyczny 11.5) określa długość określa długość fal de charakter mikroświata, zna opisuje korelacje pomiędzy fal de Broglie dla Broglie dla poruszających wyjaśnia koncepcję fal omawia zastosowania fal zasadę nieoznaczoności, filozofią a fizyką w poruszających się materii i jej weryfikację materii posługuję się pojęciami pierwszej połowie XX się cząstek determinizm i cząstek indeterminizm wieku praw przyrody Wymagania przekrojowe 12.1) przedstawia jednostki wielkości przedstawia jednostki zna jednostki wielkości ocenia trafność fizycznych wymienionych fizycznych wielkości fizycznych przeprowadza analizę w otrzymanego wzoru na wymienionych w PP, wymienionych w PP, wymiarową złożonych PP stosowane w podstawie analizy opisuje ich związek z opisuje ich związek z wzorów fizycznch przeszłości, przelicza je na wymiarowej jednostkami jednostkami podstawowymi podstawie definicji podstawowymi samodzielnie wykonuje 12.2) samodzielnie analizuje otrzymany wykres ocenia zgodność wykresy na podstawie zaznacza niepewność wykonuje poprawne ze względu na niepewność otrzymanego wykresu z informacji słownych, pomiaru wykresy pomiaru modelem teoretycznym równa ń, tabel 12.3) przeprowadza przeprowadza złożone złożone obliczenia obliczenia liczbowe liczbowe posługując się posługując się kalkulatorem kalkulatorem

12 12.4) interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość pośrednią miedzy danymi w tabeli i za pomocą wykresu interpoluje, ocenia ocenia zgodność orientacyjnie wartość uzyskanych szacunków z pośrednią miedzy danymi w ocenia uzyskane dane modelem obliczeniowym, tabeli i szacuje za pomocą wykresu szacunkowe dokonuje korekty modelu obliczeniowego 12.5) dopasowuje prostą y=ax+b do dopasowuje prostą y=ax+b wykresu i ocenia do wykresu, oblicza ocenia trafność trafność postępowania, wartości współczynników dopasowania prostej oblicza wartości a,b współczynników a, b 12.6) opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru rozumie pojęcie niepewności pomiaru i zna jej przyczyny, stosuje podstawowe zasady niepewności pomiaru dla pomiarów prostych stosuje podstawowe zasady niepewności pomiaru dla pomiarów złożonych analizuje problem minimalizacji niepewności 12.7) szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie ocenia realność otrzymanego wyniku szacuje wartość wyniku ocenia trafność dobranej krytycznie ocenia wartość obliczeń metody szacowania otrzymanego wyniku

13 12.8) przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego artykułu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii przedstawia własnymi słowami tezy poznanego artykułu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii przetwarza informacje wykorzystując informacje z poznanego artykułu popularno-naukowego z dziedziny fizyki lub astronomii krytycznie ocenia trafność poznanego artykułu popularno-naukowego z dziedziny fizyki lub astronomii Wymagania doświadczalne przeprowadza doświadczenia polegające na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz jeśli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących 13.4) kształtu linii pola bada linie pola magnetycznego magnetycznego 13.5) charakterystyki pradowo-napieciowej opornika, żarówki ewentualnie diody Zdejmuje charakterystykę prądowo-napięciową dla opornika, układu oporników, Zdejmuje charakterystykę prądowo-napięciową żarówki, wyznacza opór elektryczny na podstawie charakterystyki pradowo-napięciowej Zdejmuje charakterystykę prądowo-napięciową diody, uwzględnia niepewność pomiaru optymalizuje metodę ilustruje doświadczalnie interpretację strumienia pola magnetycznego 13.7) dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej analizuje dyfrakcję na na płycie CD optymalizuje metodę optymalizuje metodę lub płycie CD siatce dyfrakcyjnej wyznacza współczynnik załamania - przejście wyznacza współczynnik wyznacza współczynnik demonstruje zjawisko uwzględnia niepewność światła przez płytkę załamania - bieg 13.8) załamania światła odbicia i załamania światła załamania światła (prawo pomiaru równoległo ścienną, symetryczny światła w załamania, kąt graniczny) optymalizuje metodę pryzmacie pomiaru 13

14 13.9) obrazów wyznacza ogniskową optycznych bada własności, obrazów i bada własności układów soczewki rozpraszającej, otrzymanych za soczewek optycznych uwzględnia niepewność pomocą soczewek pomiaru optymalizuje metodę 14

15 Sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z fizyki Sposoby oceniania: 1. Odpowiedzi ustne. 2. Oceniana będzie praca ucznia w czasie procesu uczenia: jego praca w grupie uczniowskiej podczas planowania i wykonywania doświadczeń, rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych, udział w zbiorowej dyskusji. 3. Ocenie mogą podlegać prace lub prezentacje przygotowane na podstawie dostępnych źródeł informacji. 4. Testy wyboru jednostopniowe i wielostopniowe (nauczycielskie lub standaryzowane). 5. Sprawdziany zbudowane z pytań zamkniętych lub otwartych teoretycznych, problemowych i rachunkowych. 6. Kartkówki z trzech ostatnich tematów. 7. Karty pracy 8. Testy w kursach e-lerning 9. Badanie wyników nauczania oraz mała matura (klasy drugie) i matura próbna (klasy trzecie) W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub kartkówce w dzienniku lekcyjnym w miejscu oceny wpisuje się "0". Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią z ocen bieżących. Wynika ona z głębokiej analizy wszystkich otrzymanych ocen ze szczególnym zwróceniem uwagi na postęp edukacyjny ucznia. Ocena roczna jest ustalana w oparciu o oceny zdobyte w całym roku szkolnym. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych określa Statut Szkoły 44 p

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego)

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego) Nr lekcji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tematy lekcji 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Elektryzowanie ciał. Oddziaływanie ładunków elektrycznych) 9.2. Prawo Coulomba 9.3. Pole elektryczne (Natężenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Fizyka 3 LO I. Wymagania ogólne zna i wykorzystuje pojęcia i prawa fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych Jolanta Kozielewska OKE Wrocław 1 Plan wystąpienia Idee zmian Nowa matura arkusz i zadania Wyniki - matura z fizyki i astronomii, maj

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Nr zadania Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2018 + poprawki Przedmiot: Fizyka I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 7 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony FIZYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 12 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki Przedmiot: FIZYKA I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 6 Zdało egzamin 4 % zdawalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin

Bardziej szczegółowo

Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne

Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne Klasa IV Działy: Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne Pole elektryczne Prąd elektryczny Pole magnetyczne Indukcja elektromagnetyczna i prąd zmienny Fale elektromagnetyczne i optyka Fizyka atomowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony. Pole elektrostatyczne

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony. Pole elektrostatyczne Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony objaśnić pojęcie kondensatora wyjaśnić, co to znaczy, że ciało jest naelektryzowane opisać oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki technicznej kl.4

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki technicznej kl.4 Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki technicznej kl.4 Zagadnienie (treści podręcznika) 11.1. Źródła pola magnetycznego (Magnes i jego bieguny. Pojęcie pola magnetycznego. Linie pola

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Elektrostatyka (18 godzin) Treści nauczania (tematy lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba (Zjawiska elektryczne wokół nas. Ładunek elektryczny protonu i elektronu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym kl.4 9. Pole elektryczne Wymagania Zagadnienie Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe (treści podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu

Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy system oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

9. Pole elektryczne Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

9. Pole elektryczne Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: 9. Pole elektryczne Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawisko to polega na przepływie

Bardziej szczegółowo

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY 9. Pole elektryczne 1 8 T 7 (2, 3, 4, 5, 6, 12) Natężenie pola elektrostatycznego Zasada superpozycji natężeń pól Praca w polu elektrostatycznym Praca w polu elektrostatycznym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe.

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe. Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowa na liczba godzin Elektrostatyka 8 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka poziom rozszerzony klasa III Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Wymagania edukacyjne fizyka poziom rozszerzony klasa III Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Wymagania edukacyjne fizyka poziom rozszerzony klasa III Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

z niewielkiego wsparcia nauczyciela). fizyki lub w olimpiadzie fizycznej).

z niewielkiego wsparcia nauczyciela). fizyki lub w olimpiadzie fizycznej). 147 7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia Fizyka kl. 3 Temat lekcji Prąd w metalach. Napięcie elektryczne Źródła napięcia. Obwód Natężenie prądu Prawo Ohma. oporu opornika opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Ogólne kryteria oceniania z fizyki: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z fizyki określone programem nauczania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z fizyki w trzeciej Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Bosko I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart 1. Prąd stały 1 9 Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu Pierwsze prawo Kirchhoffa Prawo Ohma dla odcinka obwodu

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA 1. Cele kształcenia i wychowania Zgodnie z podstawą programową, podstawowe cele w nauczaniu fizyki w czwartym etapie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klas 3b, 3e, 3f na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Projekt

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania XI XIII XXI 21. Prawo Coulomba

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. FIZYKA zakres podstawowy Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk Wymagania edukacyjne Gimnazjum- KL. III 9. O elektryczności statycznej Temat według Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Wymagania dopełniające 9.1. Elektryzowanie przez tarcie

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? RÓWNANIA MAXWELLA Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? Wykład 3 lato 2012 1 Doświadczenia Wykład 3 lato 2012 2 1

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Fizyka elementarna. dr hab. Czesław Kizowski prof.ur

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Fizyka elementarna. dr hab. Czesław Kizowski prof.ur Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno - Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu według

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II

PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II POGAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II Opracowała: mgr Joanna Kondys Cele do osiągnięcia: etapowe udział w olimpiadzie fizycznej udział w konkursie fizycznym dla szkół średnich docelowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 165 172 i 253) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U)

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 10. Prąd Temat według programu 10.1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ KLASA III Wymagania na poszczególne oceny. Zasady ogólne Wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA IIa Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania -

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy I. 8 Praca, moc, energia 13 Termodynamika 10 Elektrostatyka 8 Prąd elektryczny

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA (wszystkie klasy pierwsze zakres podstawowy, klasa 2a i klasa 3a zakres rozszerzony) Wymagania edukacyjne - klasa pierwsza nowa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1.Wewnątrzszkolny system oceniania. 2.Podstawę programową. Cele edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 1. Zjawiska termodynamiczne Temat lekcji Podstawowe pojęcia termodynamiki. wymienić właściwości gazów, objaśnić pojęcie gazu doskonałego, wyjaśnić, na czym polega

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013,

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013, KLASA I / II Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013, Wiadomości wstępne 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11 1. Rachunek niepewności pomiaru 1.1. W jaki sposób podajemy wynik pomiaru? Co jest źródłem rozbieżności pomiędzy wartością uzyskiwaną w eksperymencie

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne Opracowała Ewa Szota Wymagania edukacyjne dla klasy I Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Z S Nr 1 w Olkuszu na podstawie programu nauczania dla zawodu technik elektryk [311303] oraz technik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą oraz: - potrafi

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania. Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Zasady oceniania. Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Bioinformatyka, I stopień, stacjonarne, 2018/2019, semestr 1. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Bioinformatyka, I stopień, stacjonarne, 2018/2019, semestr 1. Opis kursu (cele kształcenia) Bioinformatyka, I stopień, stacjonarne, 2018/2019, semestr 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy fizyki Basis of physics Koordynator dr Dorota Wierzuchowska Zespół dydaktyczny dr Dorota Wierzuchowska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III 1. Magnetyzm Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje oddziaływanie biegunów planuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE 3A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: Ocenę klasyfikacyjną dopuszczający otrzymuje uczeo, który:

Bardziej szczegółowo

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era dla podręcznika Spotkania z fizyką, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018. Klasa II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018. Klasa II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 Klasa II Nazwa działu Siły w przyrodzie dopuszczającą Wie że bezwładność ciała to cecha która wiąże się z jego masą Rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Ocenianiu podlegają: Sposoby sprawdzania osiągnięć osiągnięcia Częstość sprawdzania danego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III I. Drgania i fale R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo