1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm"

Transkrypt

1 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

2 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej platformie

3 3 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma do tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny j zyk programowania oraz j zyk zapyta SQL Zawiera kompletny zestaw obiektów i sposobów ich programowania Samodzielnie wspó pracuje z silnikami baz danych Zestaw gotowych rozwi za dla firm w wielu krajach Od prostych systemów jednostanowiskowych do rozwi za klasy ERP Zarz dzanie Handlem Ksi gowo Firma Handlowa Platforma 1C:Enterprise 8 Sk adniki platformy dro platformy

4 4 Dlaczego 1C:Enterprise 8 Klasa RAD (rapid application development) pozwala na znaczne przyspieszenie tworzenia rozwi za Zestaw gotowych rozwi za pozwala bazowa na ju stworzonych produktach bez konieczno ci tworzenia od podstaw Standardowy model programowania Maksymalna standaryzacja podej przy tworzeniu rozwi za Olbrzymi zestaw wbudowanych obiektów dodatkowo przyspiesza prac programisty Pozwala deweloperom skupia si na programowaniu logiki biznesowej, bior c na siebie wiele technicznych szczegó ów Na skutek ww. cech systemu tworzenie rozwi zania ulega przy pieszeniu o kilka razy w porównaniu do tradycyjnych sposobów programowania

5 5 Dla kogo jest 1C:Enterprise 8 Zarz dy firm i u ytkownicy ko cowi Wysoka wydajno dzia ania systemu atwe skalowanie rozwi za do potrzeb rozwijaj cego si biznesu System szyty na miar twojego biznesu Elastyczny mechanizm raportów na bie co jest wsparciem w podejmowaniu decyzji Firmy wdro eniowe Wdro enie rozwi za open source pozwala na dokonywanie dowolnych zmian dla klienta Rozmowa nie o tym Czy, tylko Jak Technologia pe nego podtrzymania rozwi za u u ytkownika Firmy programistyczne tworz ce w asne rozwi zania Mo liwo ci szybkiego programowania rozwi za Mo liwo ci wspólnej pracy kilku programistów nad jednym projektem Du e mo liwo ci integracji z innymi systemami informatycznymi

6 6 Podstawowe cechy i mo liwo ci platformy Internacjonalizacja Sprawozdawczo Praca u ytkownika Skalowalno Interfejs Administrowanie System praw dost pu Narz dzia deweloperskie Web rozszerzenie Wymiana danych Mechanizmy stosowane Web serwisy i ws-odno niki Integracja Wyszukiwarka pe notekstowa Rozszerzenie dla komputerów kieszonkowych

7 7 Skalowalno Rozproszona baza danych Klient-serwer, klaster serwerów Klient-serwer, jeden serwer Tryb plikowy, praca w sieci Tryb plikowy, jednostanowiskowy

8 8 Architektura klient-serwer 1C:Enterprise 8 Nowoczesna 3-poziomowa architektura Serwer 1C:Enterprise mo e pracowa na platformach Windows Linux Jako serwer baz danych mog by u ywane MS SQL Server PostgreSQL (wersje dla Windows i Linux) IBM DB2 (wersje dla Windows i Linux) Klient Serwer 1C:Enterprise 8 Serwer baz danych Skuteczne wykorzystanie mo liwo ci serwera danych Wysoka pr dko wykonania zapyta SQL Jednoczesna praca wielu u ytkowników ytkownicy maj dost p wy cznie do serwera 1C:Enterprise 8 (nie maj bezpo redniego dost pu do serwera bazy danych)

9 9 rodowisko deweloperskie Model programowania 1C:Enterprise 8 jest w pe ni funkcjonalnym rodowiskiem deweloperskim Pe nowarto ciowy wbudowany w asny j zyk programowania asny model obiektowy najlepiej odzwierciedlaj cy potrzeby przy tworzeniu rozwi za biznesowych Wydajny system pomocy przy obiektach, w ciwo ciach i procedurach zyka zyk zapyta SQL Sk adnia jest maksymalnie zbli ona do standartowego SQL Zawiera elementy zorientowane na specyfik zada 1C:Enterprise 8 Du e mo liwo ci dla grupowania oraz podsumowania danych Zawiera specjalistyczne wirtualne tabele dla dost pu do skomplikowanie wyliczonych danych Konstruktor zapyta umo liwia wizualne tworzenie do skomplikowanych zapyta, bez programowania

10 10 rodowisko deweloperskie Formularze Interaktywne tworzenie formularzy Elastyczne mo liwo ci komponowania danych na formularzach Szczegó owe ustawienie elementów interfejsu u ytkownika Kompletny zestaw elementów w formularzu Repozytorium konfiguracji Specjalistyczne narz dzie do tworzenia rozwi za w grupach programistów repozytorium konfiguracji Jednoczesna praca zespo u programistów z jednym rozwi zaniem Synchronizowanie zmian Zachowywanie wersji wszystkich zmian konfiguracji Mo liwo dost pu do repozytorium z zewn trz poprzez protokó http Repozytorium konfiguracji Programi ci

11 11 Mechanizmy stosowane Katalogi Dokumenty Rejestry informacji Rejestry akumulacji Mechanizmy ksi gowe Procesy biznesowe, i wiele innych

12 12 Internacjonalizacja Wszystkie ci gi znaków zachowuj si w formacie UNICODE Wyklucza to problemy z kodowaniem w pracy systemu Umo liwia wprowadzenie tekstów w systemie w ró nych zykach Potrzymanie narodowych odmienno ci Prawid owe sortowanie danych w ró nych j zykach Potrzymanie narodowych formatów liczb, dat, czasu Mo liwo tworzenia rozwi za przy u yciu kilku j zyków interfejsu Umo liwia to prac ró nych u ytkowników jednej bazy informacyjnej w ró nych j zykach interfejsu Wykorzystane s narz dzia wspomagaj ce skuteczne przet umaczenie interfejsu rozwi zania na inny j zyk

13 13 Elastyczny mechanizm generowania raportów System Komponowania Danych (SKD) obiekt pozwalaj cy na tworzenie analitycznych raportów o ogromnych mo liwo ciach tylko dzi ki okre leniu zapytania SQL Arkusz obiekt przeznaczony do wy wietlania raportów oraz ich atwy export do popularnych formatów (Excel, HTML) Wykres umo liwia graficzne przedstawienie danych Elastyczno wszelkie selekcje, grupowania, podsumowania Wysoka wydajno Tworzenie raportów przez ytkownika bez wsparcia programistycznego Uszczegó awianie danych (drill-down) Przyjazna szata graficzna

14 14 Role i uprawnienia dost pu Ka dy u ytkownik posiada uprawnienia w zale no ci od swej roli System uprawie umo liwia nadanie jednemu u ytkownikowi kilku ról Uprawnienia s podzielone na interaktywne i niskopoziomowe Interaktywne ograniczaj dost p wizualny Niskopoziomowe ca kowicie uniemo liwiaj dost p do danych i s kontrolowane na poziomie serwera aplikacji System RLS (Record Level Security) ogranicza dost p do poszczególnych zapisów bazy Pozwala np. na uniemo liwienie dost pu do faktur zakupu poszczególnych dostawców, a przy tym pozwala przegl da pozosta e faktury Mo liwo autoryzacji w systemie 1C:Enterprise 8 przez autoryzacje w domenie Windows Bezpiecze stwo i niezawodno w trybie klient-serwer ytkownik pod cza si jedynie do serwera 1C:Enterprise 8 Nie ma bezpo redniego dost pu do serwera baz danych

15 15 Administrowanie Odnowa rozwi za na bazie 1C:Enterprise 8 u u ytkownika Mechanizm instalacji rozwi za od producenta Automatyczne i pó automatyczne odnowienie rozwi zania u ytkownika Narz dzia modyfikacji rozwi zania u u ytkownika z zachowywaniem oryginalnej wersji producenta Synchronizacja zmian od producenta ze zmianami wykonanymi dla ytkownika Rozbudowany mechanizm porównywania i po czenia konfiguracji Narz dzia dla backupowania danych Równie w trybie automatycznym (np. co noc) Dziennik rejestracji Narz dzie umo liwiaj ce zapis wszystkich znacz cych zdarze w bazie informacyjnej

16 16 Ergonomiczny interfejs Przyspieszenie masowego wprowadzenia danych Praca z klawiatury bez u ycia myszki dla operacji masowych Podpowied wprowadzanej warto ci wg pierwszych wpisanych liter w polach formularzy Automatyczne uruchomienie wyboru wymaganych pól Oznaczenie wymaganych pól w formularzach Ogólne cechy Szybka zmiana menu ównego w zale no ci od roli Sterowanie rozmiarem i pozycj okien Ustawienie filtrów i sortowania w listach Ustawienie sk adu kolumn w listach System kontekstowej pomocy i podpowiedzi czy pomoc platformy i rozwi zania Pomoc kontekstowa w formularzu Dymki dla pól w formularzach screen

17 17 Integracja z innymi systemami COM-connection Umo liwia dost p do obiektów 1C:Enterprise 8 z innych aplikacji i odwrotnie Wbudowane narz dzia pracy w Internecie HTTP, FTP, SMAPI, SMTP, POP3 Web-serwisy i Ws-odno niki Wbudowane narz dzia pracy z XML Integracja w formularzach Wbudowanie w formularze ActiveX oraz HTML-dokumentów Active Document Connection Komponenty zewn trzne Web-serwisy TXT XML Narz dzia Integracji DBF HTTP Automation serwer HTML ActiveX

18 18 Wymiana danych Mechanizmy wymiany danych umo liwiaj tworzenie systemów po czonych na podstawie: 1C:Enterprise 8 innych systemów informatycznych, które nie bazuj na 1C:Enterprise 8 Narz dzia wymiany Plan wymiany Narz dzia serializacji XML Narz dzia odczytu/zapisu dokumentów XML Mechanizmy wymiany Mechanizm rozproszonych baz informacyjnych Uniwersalny mechanizm wymiany danych

19 19 Inne mo liwo ci Analiza danych (data mining) Procesy biznesowe Web rozszerzenie Rozszerzenie do komputerów kieszonkowych Rozproszone bazy informacyjne Mapa geograficzna

20 20 Firma Handlowa Sprzeda Zakup Magazyn Kompletacja Rozrachunki Bank, Kasa Kontroling Ceny i rabaty P ace rodki trwa e Ksi ga G ówna

21 21 Zarz dzanie Handlem Sprzeda Zakup Magazyn Kompletacja Rozrachunki Bank, Kasa Kontroling Ceny i rabaty

22 22 Sprzeda Obs uguje procesy Sprzeda y Przedsprzeda y Zwrotów Pe ny cykl sprzeda y Zlecenie (pre-order) Zamówienie (potwierdzenie zlecenia) Wydanie towaru z magazynu (WZ) Faktura sprzeda y Szybka sprzeda Faktura sprzeda y + Wydanie towaru Zamówienia ledzenie statusu zamówienia (w toku, wys ane, zafakturowane itp.) Wprowadzenie zmian (anulowanie cz ci lub ca ci zamówienia) Wysy ka potwierdzenia do klienta przez bezpo rednio z systemu Pe na obs uga procesu zwrotu towaru Zamówienia zwrotu od klienta + akceptacja ilo ci i cen Automatyczne dobieranie faktur sprzeda y do zwrotu Przyj cie towaru na magazyn Wystawianie faktur koryguj cych Sprzeda detaliczna Paragon + faktura na cz lub ca paragonu Zamówienia detaliczne Export towarów i us ug Do krajów UE Do klientów zagranicznych Kody towarów klientów

23 23 Zaopatrzenie Jest odzwierciedleniem procesów sprzeda y Obs uguje procesy Zakupu Zwrotów Pe ny cykl zakupu Zlecenie (pre-order) Zamówienie (potwierdzenie zlecenia) Przyj cie towaru na magazyn (PZ) Faktura zakupu Szybki zakup Faktura zakupu + Przyj cie towaru Zamówienia ledzenie statusu zamówienia (w toku, wys ane, zafakturowane itp.) Wprowadzenie zmian (anulowanie cz ci lub ca ci zamówienia) Import danych od dostawcy do dokumentów systemu Pe na obs uga procesu zwrotu towaru Zamówienia zwrotu do dostawcy + akceptacja ilo ci i cen Wysy ka towaru z magazynu Wprowadzenie faktur koryguj cych Faktury kosztowe Szybkie wprowadzenie nowego dostawcy Szybkie wprowadzenie faktury Import towarów i us ug Z krajów UE Od klientów zagranicznych Kody towarów dostawców

24 24 Rozrachunki. Bank, Kasa Wszystkie operacje standardowe Przelewy od klientów i dla dostawców KP i KW od klientów i dla dostawców Rozliczenie rozrachunków Faktury zaliczkowe + korekta Uwzgl dnianie ró nych dokumentów w przelewach Powi zanie przedp at z zamówieniem atwy wybór nierozliczonych dokumentów przy rozliczeniu przelewów Raport uzgodnienia sald i raporty analityczne Wszystkie operacje w kasie i na rachunkach bankowych Przelewy dowolne KP i KW dowolne Przelewy dla pracowników KW i KP dla pracowników Wprowadzenie wyci gu bankowego Raport kasowy Raporty analityczne

25 25 Gospodarka Magazynowa. Kompletacja Operacje Przyj cia na magazyn Wydania z magazynu Przesuni cia mi dzymagazynowego (MM) Inwentaryzacja Wype nienie danymi ewidencji magazynowej Import danych z arkuszy inwentaryzacyjnych Dane o towarze zawieraj Kilka jednostek miar i ich wagi Kody kreskowe (domy lny i dodatkowe) Operacje Kompletacja Dekompletacja Zamówienie kompletacji Pozwala monitorowa oczekiwane komplety Kompletacja na podstawie zamówienia Specyfikacje Pozwalaj okre li sk ad kompletacji dla towarów Kilka specyfikacji dla ka dego towaru Specyfikacja domy lna

26 26 Ceny i rabaty. Kontroling Nieograniczona ilo cenników Elastyczne warunki ustalenia cen i rabatów Dla grup towarów Dla grup klientów Rabaty okresowe ( wi teczne, sezonowe itp.) Dla poszczególnych klientów Cenniki dostawców Import z arkusza Podpowied ostatnich cen zakupu w zamówieniach Raport Cennik Wg grup cen Inne ni ksi gowe spojrzenie na koszty firmy Uk adanie kosztów wg potrzeb zarz dzania biznesem Niestandardowe podzia y (klienci, projekty itp.) Mo liwo tworzenia w asnych analityk (np. optymistyczny, pesymistyczny) Wprowadzanie wydatków oddzielnie od ksi gowo ci wg ustalonych analityk Porównanie planów i faktycznych wydatków Planowanie bud etów firmy Mo liwo zak adania kilku planów

27 27 rodki trwa e. P ace Ewidencja rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych Operacje Zakup T Przyj cie (OT) Amortyzacja bilansowa i podatkowa Przesuni cie T Zmiana warto ci T Likwidacja Sprzeda Amortyzacja Automatyczne wyliczenie miesi cznych rat Mo liwo r cznej korekty Standardowe formularze wydruku Zestawienie amortyzacji T i raporty analityczne Prosty system p acowy dla firm które nie maj rozbudowanych wymaga Dla bardziej wymagaj cych mo liwy jest import danych z zewn trznych systemów kadrowo-p acowych Przyj cia do pracy i wprowadzanie podstawowych danych Aneks do umowy o prac Ewidencja nieobecno ci wg typów Urlop Urlop na danie Choroba Ci a i inne Lista p ac Automatyczne wype nienie Wyliczenie sk adek ZUS i zaliczki na podatek

28 28 Ksi ga g ówna Plan kont Uk adany jest wg przyj tej polityki rachunkowo ci Zawiera dowoln ilo subkont Zawiera wielowymiarow analityk powi zan z katalogami i dokumentami systemu Dziennik operacji ksi gowych Lista wszystkich zapisów ksi gowych Odpowiedni wydruk Schematy ksi gowania dokumentów Pot ne narz dzie do opisywania zasad odzwierciedlenia w ksi gowo ci ka dego dokumentu Tworzenie zasad bez programowania Dla wdro eniowców albo zaawansowanych ytkowników Ksi gowanie dokumentu mo e by Natychmiastowe przy jego zatwierdzeniu Grupowe ksi gowanie odroczone w czasie czne ksi gowanie wyj tkowych przypadków Raporty analityczne Zestawienie sald i obrotów na kontach syntetycznych i analitycznych Kartoteka konta Dziennik operacji Dokumenty ewidencji operatywnej FV WZ OT Szablony ksi gowania Wn/Ma Wn/Ma Wn/Ma Wn/Ma Dekretacje ksi gowe Ewidencja VAT Automatyczne odzwierciedlenie w ró nych przypadkach W tym Eksport i Import Rejestry VAT zakupu i sprzeda y

29 29 Raporty analityczne Kilkadziesi t raportów z ró nych obszarów danych Ka dy raport stanowi podstaw do tworzenia asnych raportów przez u ytkownika Trzy podstawowe sposoby wy wietlania ka dego raportu Tabela Tabela krzy owa Wykres (oko o 40 typów) Dowolne Selekcje danych Grupowania (w tym wg hierarchii katalogów) Filtrowania (w tym filtry z one) Sortowania (w tym wielopoziomowe) Wygl d warunkowy (wyró nienie wa nych danych w raporcie) Tworzone w jednej technologii atwia opanowanie mechanizmu Towary Miesi ce

30 30 Mechanizmy i narz dzia wspomagaj ce Integracja i EDI Eksport danych handlowych w formacie XML Import danych z systemów zewn trznych Wymiana danych za pomoc serwerów EDI (ECOD) Wyszukiwanie pe notekstowe Import z arkusza Wysy ka bezpo rednio z systemu Wbudowana w nie tam gdzie jest potrzebna Wysy ka formularzy wydruku i raportów do partnerów i wspó pracowników Pe nowarto ciowa wyszukiwarka w twoim systemie Intuicyjne wyszukiwanie danych Mo liwo sterowania dla bardziej precyzyjnych wyników Wczytywanie z arkusza dokumentów handlowych bezpo rednio do dokumentów systemu Zamiast godziny klepania z klawiatury 2 minuty wczytywania z arkusza

31 31 Mechanizmy i narz dzia wspomagaj ce Wydruki Dostosowanie ustawie wydruku dla partnerów biznesowych Personalne ustawienia wydruku dokumentów dla ytkowników Szybkie drukowanie z poziomu dokumentu Urz dzenia handlowe Pod czenie drukarek fiskalnych (Elzab, Novitus, Posnet) Czytniki kodów kreskowych Drukowanie etykiet towarów z kodem kreskowym Wprowadzenie na podstawie Narz dzie u atwiaj ce wprowadzenie cuchów dokumentów Raz wprowadzone dane s wykorzystywane wielokrotnie Redukcja b dów przy przeklepywaniu danych Panel interfejsu Pomaga porusza si po systemie Intuicyjne grupowanie obiektów systemu dla atwego odnalezienia Ulubione dla najcz ciej u ywanych funkcji

32 32 Mechanizmy i narz dzia wspomagaj ce Zarz dzanie ytkownikami Wygodna lista u ytkowników Kreator nowego u ytkownika Monitorowanie u ytkowników online Uprawnienia i RLS Role dla odzwierciedlenia pe nionych obowi zków Dodatkowe uprawnienia dla precyzyjno ci ustawie RLS dla bezpiecze stwa danych Numeracja dokumentów Zachowanie czno ci numeracji Mo liwo numeracji wg firm, lat i miesi cy Osobne prefiksy dla typów dokumentów Statusy dokumentów Dla wybranych typów dokumentów Pozwalaj ledzi post p realizacji operacji Dodatkowa informacja dla podejmowania decyzji na bie co

33 33 Po czenie platformy i rozwi zania Co daje budowanie rozwi za na bazie platformy 1C:Enterprise 8? Elastyczno! Ka da firma jest unikatowa i rozwi zanie powinno by precyzyjnie dopasowane do jej specyfiki. Zarz dzanie Handlem Ksi gowo Firma Handlowa Platforma 1C:Enterprise 8 Sk adniki platformy dro platformy

34 1C-Poland Dzi kujemy za uwag

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 173 /14 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE Wykaz

Bardziej szczegółowo

1 of 5 2013-09-06 21:26

1 of 5 2013-09-06 21:26 1 of 5 2013-09-06 21:26 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

1C-Poland. na wiecie i w Polsce WWW.1C.PL

1C-Poland. na wiecie i w Polsce WWW.1C.PL 1C-Poland na wiecie i w Polsce WWW.1C.PL 2 Firma 1C w Rosji i innych krajach Tworzenie, wspieranie oraz dystrybucja oprogramowania dla rynku masowego Tworzenie oprogramowania do zarz dzania przedsi biorstwem

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Cena. 2580,00 PLN netto

Cena. 2580,00 PLN netto Rewizor GT Sfera to nowoczesny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to rozszerzona wersja Rewizora GT, wzbogacona o mechanizm umożliwiający dowolną rozbudowę programu.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna - system obsługi sprzedaży detalicznej i gospodarki magazynowej

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna - system obsługi sprzedaży detalicznej i gospodarki magazynowej magazynowej Gospodarka magazynowa 1. Możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej w ramach magazynów określonych przez użytkownika wg swoich potrzeb (słownik magazynów). a) Symbol magazynu symbole są definiowane

Bardziej szczegółowo

Asystent Firma 2015 MAX - licencja na 1 rok

Asystent Firma 2015 MAX - licencja na 1 rok Dane aktualne na dzień: 27-05-2016 23:47 Link do produktu: http://www.galeosoft.pl/asystent-firma-2015-max-licencja-na-1-rok-p-1473.html Asystent Firma 2015 MAX - licencja na 1 rok Cena brutto Cena netto

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Systemy kontroli wersji dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Systemy kontroli wersji Śledzenie zmian, np.: w kodzie źródłowym Łączenie zmian dokonanych w plikach Ułatwienie

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126

FlexDMS Aktualizacja 126 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APTEKA ILC. Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę?

PROGRAM APTEKA ILC. Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę? PROGRAM APTEKA ILC APTEKA ILC - Z Aptekarską Dokładnością Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę? Chciałbyś mieć więcej swobody w obsłudze swoich Klientów i planowaniu działań marketingowych? Potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

EuroSoft Apteka. System zarządzania apteką. Wersja dla aptek szpitalnych wersja 2.85 14.01.2010. Ekspedycja

EuroSoft Apteka. System zarządzania apteką. Wersja dla aptek szpitalnych wersja 2.85 14.01.2010. Ekspedycja EuroSoft Apteka System zarządzania apteką Ekspedycja Wersja dla aptek szpitalnych wersja 2.85 14.01.2010 wydawanie towarów wg nazw handlowych, kodów z etykiet własnych lub kodów EAN opakowania dobieranie

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów:

Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów: Gratyfikant GT Sfera jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, który oprócz standardowej funkcjonalności został wyposażony w Sferę dla Gratyfikanta GT - mechanizm umożliwiający rozbudowę systemu. Program

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

XL Księgowość. Księgowość

XL Księgowość. Księgowość Księgowość Moduł Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, które są prawnie zobowiązane przez przepisy do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont,

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2016.1 19.04.2016

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2016.1 19.04.2016 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2016.1 19.04.2016 CO NOWEGO W 2016.1 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych, pozwala w dogodny

System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych, pozwala w dogodny System rejestracji czasu pracy (RCP) oraz kontroli dostępu do chronionych stref jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw wielozakładowych i wielooddziałowych. System dzięki wykorzystywaniu technologii internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM e-flownet Portal informacje ogólne» E-FLOWNET PORTAL TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DLA:

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo