1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm"

Transkrypt

1 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

2 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej platformie

3 3 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma do tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny j zyk programowania oraz j zyk zapyta SQL Zawiera kompletny zestaw obiektów i sposobów ich programowania Samodzielnie wspó pracuje z silnikami baz danych Zestaw gotowych rozwi za dla firm w wielu krajach Od prostych systemów jednostanowiskowych do rozwi za klasy ERP Zarz dzanie Handlem Ksi gowo Firma Handlowa Platforma 1C:Enterprise 8 Sk adniki platformy dro platformy

4 4 Dlaczego 1C:Enterprise 8 Klasa RAD (rapid application development) pozwala na znaczne przyspieszenie tworzenia rozwi za Zestaw gotowych rozwi za pozwala bazowa na ju stworzonych produktach bez konieczno ci tworzenia od podstaw Standardowy model programowania Maksymalna standaryzacja podej przy tworzeniu rozwi za Olbrzymi zestaw wbudowanych obiektów dodatkowo przyspiesza prac programisty Pozwala deweloperom skupia si na programowaniu logiki biznesowej, bior c na siebie wiele technicznych szczegó ów Na skutek ww. cech systemu tworzenie rozwi zania ulega przy pieszeniu o kilka razy w porównaniu do tradycyjnych sposobów programowania

5 5 Dla kogo jest 1C:Enterprise 8 Zarz dy firm i u ytkownicy ko cowi Wysoka wydajno dzia ania systemu atwe skalowanie rozwi za do potrzeb rozwijaj cego si biznesu System szyty na miar twojego biznesu Elastyczny mechanizm raportów na bie co jest wsparciem w podejmowaniu decyzji Firmy wdro eniowe Wdro enie rozwi za open source pozwala na dokonywanie dowolnych zmian dla klienta Rozmowa nie o tym Czy, tylko Jak Technologia pe nego podtrzymania rozwi za u u ytkownika Firmy programistyczne tworz ce w asne rozwi zania Mo liwo ci szybkiego programowania rozwi za Mo liwo ci wspólnej pracy kilku programistów nad jednym projektem Du e mo liwo ci integracji z innymi systemami informatycznymi

6 6 Podstawowe cechy i mo liwo ci platformy Internacjonalizacja Sprawozdawczo Praca u ytkownika Skalowalno Interfejs Administrowanie System praw dost pu Narz dzia deweloperskie Web rozszerzenie Wymiana danych Mechanizmy stosowane Web serwisy i ws-odno niki Integracja Wyszukiwarka pe notekstowa Rozszerzenie dla komputerów kieszonkowych

7 7 Skalowalno Rozproszona baza danych Klient-serwer, klaster serwerów Klient-serwer, jeden serwer Tryb plikowy, praca w sieci Tryb plikowy, jednostanowiskowy

8 8 Architektura klient-serwer 1C:Enterprise 8 Nowoczesna 3-poziomowa architektura Serwer 1C:Enterprise mo e pracowa na platformach Windows Linux Jako serwer baz danych mog by u ywane MS SQL Server PostgreSQL (wersje dla Windows i Linux) IBM DB2 (wersje dla Windows i Linux) Klient Serwer 1C:Enterprise 8 Serwer baz danych Skuteczne wykorzystanie mo liwo ci serwera danych Wysoka pr dko wykonania zapyta SQL Jednoczesna praca wielu u ytkowników ytkownicy maj dost p wy cznie do serwera 1C:Enterprise 8 (nie maj bezpo redniego dost pu do serwera bazy danych)

9 9 rodowisko deweloperskie Model programowania 1C:Enterprise 8 jest w pe ni funkcjonalnym rodowiskiem deweloperskim Pe nowarto ciowy wbudowany w asny j zyk programowania asny model obiektowy najlepiej odzwierciedlaj cy potrzeby przy tworzeniu rozwi za biznesowych Wydajny system pomocy przy obiektach, w ciwo ciach i procedurach zyka zyk zapyta SQL Sk adnia jest maksymalnie zbli ona do standartowego SQL Zawiera elementy zorientowane na specyfik zada 1C:Enterprise 8 Du e mo liwo ci dla grupowania oraz podsumowania danych Zawiera specjalistyczne wirtualne tabele dla dost pu do skomplikowanie wyliczonych danych Konstruktor zapyta umo liwia wizualne tworzenie do skomplikowanych zapyta, bez programowania

10 10 rodowisko deweloperskie Formularze Interaktywne tworzenie formularzy Elastyczne mo liwo ci komponowania danych na formularzach Szczegó owe ustawienie elementów interfejsu u ytkownika Kompletny zestaw elementów w formularzu Repozytorium konfiguracji Specjalistyczne narz dzie do tworzenia rozwi za w grupach programistów repozytorium konfiguracji Jednoczesna praca zespo u programistów z jednym rozwi zaniem Synchronizowanie zmian Zachowywanie wersji wszystkich zmian konfiguracji Mo liwo dost pu do repozytorium z zewn trz poprzez protokó http Repozytorium konfiguracji Programi ci

11 11 Mechanizmy stosowane Katalogi Dokumenty Rejestry informacji Rejestry akumulacji Mechanizmy ksi gowe Procesy biznesowe, i wiele innych

12 12 Internacjonalizacja Wszystkie ci gi znaków zachowuj si w formacie UNICODE Wyklucza to problemy z kodowaniem w pracy systemu Umo liwia wprowadzenie tekstów w systemie w ró nych zykach Potrzymanie narodowych odmienno ci Prawid owe sortowanie danych w ró nych j zykach Potrzymanie narodowych formatów liczb, dat, czasu Mo liwo tworzenia rozwi za przy u yciu kilku j zyków interfejsu Umo liwia to prac ró nych u ytkowników jednej bazy informacyjnej w ró nych j zykach interfejsu Wykorzystane s narz dzia wspomagaj ce skuteczne przet umaczenie interfejsu rozwi zania na inny j zyk

13 13 Elastyczny mechanizm generowania raportów System Komponowania Danych (SKD) obiekt pozwalaj cy na tworzenie analitycznych raportów o ogromnych mo liwo ciach tylko dzi ki okre leniu zapytania SQL Arkusz obiekt przeznaczony do wy wietlania raportów oraz ich atwy export do popularnych formatów (Excel, HTML) Wykres umo liwia graficzne przedstawienie danych Elastyczno wszelkie selekcje, grupowania, podsumowania Wysoka wydajno Tworzenie raportów przez ytkownika bez wsparcia programistycznego Uszczegó awianie danych (drill-down) Przyjazna szata graficzna

14 14 Role i uprawnienia dost pu Ka dy u ytkownik posiada uprawnienia w zale no ci od swej roli System uprawie umo liwia nadanie jednemu u ytkownikowi kilku ról Uprawnienia s podzielone na interaktywne i niskopoziomowe Interaktywne ograniczaj dost p wizualny Niskopoziomowe ca kowicie uniemo liwiaj dost p do danych i s kontrolowane na poziomie serwera aplikacji System RLS (Record Level Security) ogranicza dost p do poszczególnych zapisów bazy Pozwala np. na uniemo liwienie dost pu do faktur zakupu poszczególnych dostawców, a przy tym pozwala przegl da pozosta e faktury Mo liwo autoryzacji w systemie 1C:Enterprise 8 przez autoryzacje w domenie Windows Bezpiecze stwo i niezawodno w trybie klient-serwer ytkownik pod cza si jedynie do serwera 1C:Enterprise 8 Nie ma bezpo redniego dost pu do serwera baz danych

15 15 Administrowanie Odnowa rozwi za na bazie 1C:Enterprise 8 u u ytkownika Mechanizm instalacji rozwi za od producenta Automatyczne i pó automatyczne odnowienie rozwi zania u ytkownika Narz dzia modyfikacji rozwi zania u u ytkownika z zachowywaniem oryginalnej wersji producenta Synchronizacja zmian od producenta ze zmianami wykonanymi dla ytkownika Rozbudowany mechanizm porównywania i po czenia konfiguracji Narz dzia dla backupowania danych Równie w trybie automatycznym (np. co noc) Dziennik rejestracji Narz dzie umo liwiaj ce zapis wszystkich znacz cych zdarze w bazie informacyjnej

16 16 Ergonomiczny interfejs Przyspieszenie masowego wprowadzenia danych Praca z klawiatury bez u ycia myszki dla operacji masowych Podpowied wprowadzanej warto ci wg pierwszych wpisanych liter w polach formularzy Automatyczne uruchomienie wyboru wymaganych pól Oznaczenie wymaganych pól w formularzach Ogólne cechy Szybka zmiana menu ównego w zale no ci od roli Sterowanie rozmiarem i pozycj okien Ustawienie filtrów i sortowania w listach Ustawienie sk adu kolumn w listach System kontekstowej pomocy i podpowiedzi czy pomoc platformy i rozwi zania Pomoc kontekstowa w formularzu Dymki dla pól w formularzach screen

17 17 Integracja z innymi systemami COM-connection Umo liwia dost p do obiektów 1C:Enterprise 8 z innych aplikacji i odwrotnie Wbudowane narz dzia pracy w Internecie HTTP, FTP, SMAPI, SMTP, POP3 Web-serwisy i Ws-odno niki Wbudowane narz dzia pracy z XML Integracja w formularzach Wbudowanie w formularze ActiveX oraz HTML-dokumentów Active Document Connection Komponenty zewn trzne Web-serwisy TXT XML Narz dzia Integracji DBF HTTP Automation serwer HTML ActiveX

18 18 Wymiana danych Mechanizmy wymiany danych umo liwiaj tworzenie systemów po czonych na podstawie: 1C:Enterprise 8 innych systemów informatycznych, które nie bazuj na 1C:Enterprise 8 Narz dzia wymiany Plan wymiany Narz dzia serializacji XML Narz dzia odczytu/zapisu dokumentów XML Mechanizmy wymiany Mechanizm rozproszonych baz informacyjnych Uniwersalny mechanizm wymiany danych

19 19 Inne mo liwo ci Analiza danych (data mining) Procesy biznesowe Web rozszerzenie Rozszerzenie do komputerów kieszonkowych Rozproszone bazy informacyjne Mapa geograficzna

20 20 Firma Handlowa Sprzeda Zakup Magazyn Kompletacja Rozrachunki Bank, Kasa Kontroling Ceny i rabaty P ace rodki trwa e Ksi ga G ówna

21 21 Zarz dzanie Handlem Sprzeda Zakup Magazyn Kompletacja Rozrachunki Bank, Kasa Kontroling Ceny i rabaty

22 22 Sprzeda Obs uguje procesy Sprzeda y Przedsprzeda y Zwrotów Pe ny cykl sprzeda y Zlecenie (pre-order) Zamówienie (potwierdzenie zlecenia) Wydanie towaru z magazynu (WZ) Faktura sprzeda y Szybka sprzeda Faktura sprzeda y + Wydanie towaru Zamówienia ledzenie statusu zamówienia (w toku, wys ane, zafakturowane itp.) Wprowadzenie zmian (anulowanie cz ci lub ca ci zamówienia) Wysy ka potwierdzenia do klienta przez bezpo rednio z systemu Pe na obs uga procesu zwrotu towaru Zamówienia zwrotu od klienta + akceptacja ilo ci i cen Automatyczne dobieranie faktur sprzeda y do zwrotu Przyj cie towaru na magazyn Wystawianie faktur koryguj cych Sprzeda detaliczna Paragon + faktura na cz lub ca paragonu Zamówienia detaliczne Export towarów i us ug Do krajów UE Do klientów zagranicznych Kody towarów klientów

23 23 Zaopatrzenie Jest odzwierciedleniem procesów sprzeda y Obs uguje procesy Zakupu Zwrotów Pe ny cykl zakupu Zlecenie (pre-order) Zamówienie (potwierdzenie zlecenia) Przyj cie towaru na magazyn (PZ) Faktura zakupu Szybki zakup Faktura zakupu + Przyj cie towaru Zamówienia ledzenie statusu zamówienia (w toku, wys ane, zafakturowane itp.) Wprowadzenie zmian (anulowanie cz ci lub ca ci zamówienia) Import danych od dostawcy do dokumentów systemu Pe na obs uga procesu zwrotu towaru Zamówienia zwrotu do dostawcy + akceptacja ilo ci i cen Wysy ka towaru z magazynu Wprowadzenie faktur koryguj cych Faktury kosztowe Szybkie wprowadzenie nowego dostawcy Szybkie wprowadzenie faktury Import towarów i us ug Z krajów UE Od klientów zagranicznych Kody towarów dostawców

24 24 Rozrachunki. Bank, Kasa Wszystkie operacje standardowe Przelewy od klientów i dla dostawców KP i KW od klientów i dla dostawców Rozliczenie rozrachunków Faktury zaliczkowe + korekta Uwzgl dnianie ró nych dokumentów w przelewach Powi zanie przedp at z zamówieniem atwy wybór nierozliczonych dokumentów przy rozliczeniu przelewów Raport uzgodnienia sald i raporty analityczne Wszystkie operacje w kasie i na rachunkach bankowych Przelewy dowolne KP i KW dowolne Przelewy dla pracowników KW i KP dla pracowników Wprowadzenie wyci gu bankowego Raport kasowy Raporty analityczne

25 25 Gospodarka Magazynowa. Kompletacja Operacje Przyj cia na magazyn Wydania z magazynu Przesuni cia mi dzymagazynowego (MM) Inwentaryzacja Wype nienie danymi ewidencji magazynowej Import danych z arkuszy inwentaryzacyjnych Dane o towarze zawieraj Kilka jednostek miar i ich wagi Kody kreskowe (domy lny i dodatkowe) Operacje Kompletacja Dekompletacja Zamówienie kompletacji Pozwala monitorowa oczekiwane komplety Kompletacja na podstawie zamówienia Specyfikacje Pozwalaj okre li sk ad kompletacji dla towarów Kilka specyfikacji dla ka dego towaru Specyfikacja domy lna

26 26 Ceny i rabaty. Kontroling Nieograniczona ilo cenników Elastyczne warunki ustalenia cen i rabatów Dla grup towarów Dla grup klientów Rabaty okresowe ( wi teczne, sezonowe itp.) Dla poszczególnych klientów Cenniki dostawców Import z arkusza Podpowied ostatnich cen zakupu w zamówieniach Raport Cennik Wg grup cen Inne ni ksi gowe spojrzenie na koszty firmy Uk adanie kosztów wg potrzeb zarz dzania biznesem Niestandardowe podzia y (klienci, projekty itp.) Mo liwo tworzenia w asnych analityk (np. optymistyczny, pesymistyczny) Wprowadzanie wydatków oddzielnie od ksi gowo ci wg ustalonych analityk Porównanie planów i faktycznych wydatków Planowanie bud etów firmy Mo liwo zak adania kilku planów

27 27 rodki trwa e. P ace Ewidencja rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych Operacje Zakup T Przyj cie (OT) Amortyzacja bilansowa i podatkowa Przesuni cie T Zmiana warto ci T Likwidacja Sprzeda Amortyzacja Automatyczne wyliczenie miesi cznych rat Mo liwo r cznej korekty Standardowe formularze wydruku Zestawienie amortyzacji T i raporty analityczne Prosty system p acowy dla firm które nie maj rozbudowanych wymaga Dla bardziej wymagaj cych mo liwy jest import danych z zewn trznych systemów kadrowo-p acowych Przyj cia do pracy i wprowadzanie podstawowych danych Aneks do umowy o prac Ewidencja nieobecno ci wg typów Urlop Urlop na danie Choroba Ci a i inne Lista p ac Automatyczne wype nienie Wyliczenie sk adek ZUS i zaliczki na podatek

28 28 Ksi ga g ówna Plan kont Uk adany jest wg przyj tej polityki rachunkowo ci Zawiera dowoln ilo subkont Zawiera wielowymiarow analityk powi zan z katalogami i dokumentami systemu Dziennik operacji ksi gowych Lista wszystkich zapisów ksi gowych Odpowiedni wydruk Schematy ksi gowania dokumentów Pot ne narz dzie do opisywania zasad odzwierciedlenia w ksi gowo ci ka dego dokumentu Tworzenie zasad bez programowania Dla wdro eniowców albo zaawansowanych ytkowników Ksi gowanie dokumentu mo e by Natychmiastowe przy jego zatwierdzeniu Grupowe ksi gowanie odroczone w czasie czne ksi gowanie wyj tkowych przypadków Raporty analityczne Zestawienie sald i obrotów na kontach syntetycznych i analitycznych Kartoteka konta Dziennik operacji Dokumenty ewidencji operatywnej FV WZ OT Szablony ksi gowania Wn/Ma Wn/Ma Wn/Ma Wn/Ma Dekretacje ksi gowe Ewidencja VAT Automatyczne odzwierciedlenie w ró nych przypadkach W tym Eksport i Import Rejestry VAT zakupu i sprzeda y

29 29 Raporty analityczne Kilkadziesi t raportów z ró nych obszarów danych Ka dy raport stanowi podstaw do tworzenia asnych raportów przez u ytkownika Trzy podstawowe sposoby wy wietlania ka dego raportu Tabela Tabela krzy owa Wykres (oko o 40 typów) Dowolne Selekcje danych Grupowania (w tym wg hierarchii katalogów) Filtrowania (w tym filtry z one) Sortowania (w tym wielopoziomowe) Wygl d warunkowy (wyró nienie wa nych danych w raporcie) Tworzone w jednej technologii atwia opanowanie mechanizmu Towary Miesi ce

30 30 Mechanizmy i narz dzia wspomagaj ce Integracja i EDI Eksport danych handlowych w formacie XML Import danych z systemów zewn trznych Wymiana danych za pomoc serwerów EDI (ECOD) Wyszukiwanie pe notekstowe Import z arkusza Wysy ka bezpo rednio z systemu Wbudowana w nie tam gdzie jest potrzebna Wysy ka formularzy wydruku i raportów do partnerów i wspó pracowników Pe nowarto ciowa wyszukiwarka w twoim systemie Intuicyjne wyszukiwanie danych Mo liwo sterowania dla bardziej precyzyjnych wyników Wczytywanie z arkusza dokumentów handlowych bezpo rednio do dokumentów systemu Zamiast godziny klepania z klawiatury 2 minuty wczytywania z arkusza

31 31 Mechanizmy i narz dzia wspomagaj ce Wydruki Dostosowanie ustawie wydruku dla partnerów biznesowych Personalne ustawienia wydruku dokumentów dla ytkowników Szybkie drukowanie z poziomu dokumentu Urz dzenia handlowe Pod czenie drukarek fiskalnych (Elzab, Novitus, Posnet) Czytniki kodów kreskowych Drukowanie etykiet towarów z kodem kreskowym Wprowadzenie na podstawie Narz dzie u atwiaj ce wprowadzenie cuchów dokumentów Raz wprowadzone dane s wykorzystywane wielokrotnie Redukcja b dów przy przeklepywaniu danych Panel interfejsu Pomaga porusza si po systemie Intuicyjne grupowanie obiektów systemu dla atwego odnalezienia Ulubione dla najcz ciej u ywanych funkcji

32 32 Mechanizmy i narz dzia wspomagaj ce Zarz dzanie ytkownikami Wygodna lista u ytkowników Kreator nowego u ytkownika Monitorowanie u ytkowników online Uprawnienia i RLS Role dla odzwierciedlenia pe nionych obowi zków Dodatkowe uprawnienia dla precyzyjno ci ustawie RLS dla bezpiecze stwa danych Numeracja dokumentów Zachowanie czno ci numeracji Mo liwo numeracji wg firm, lat i miesi cy Osobne prefiksy dla typów dokumentów Statusy dokumentów Dla wybranych typów dokumentów Pozwalaj ledzi post p realizacji operacji Dodatkowa informacja dla podejmowania decyzji na bie co

33 33 Po czenie platformy i rozwi zania Co daje budowanie rozwi za na bazie platformy 1C:Enterprise 8? Elastyczno! Ka da firma jest unikatowa i rozwi zanie powinno by precyzyjnie dopasowane do jej specyfiki. Zarz dzanie Handlem Ksi gowo Firma Handlowa Platforma 1C:Enterprise 8 Sk adniki platformy dro platformy

34 1C-Poland Dzi kujemy za uwag

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo