1C-Poland. na wiecie i w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1C-Poland. na wiecie i w Polsce WWW.1C.PL"

Transkrypt

1 1C-Poland na wiecie i w Polsce

2 2 Firma 1C w Rosji i innych krajach Tworzenie, wspieranie oraz dystrybucja oprogramowania dla rynku masowego Tworzenie oprogramowania do zarz dzania przedsi biorstwem Produkcja i dystrybucja gier komputerowych Czo owy dostawca rozwi za innych wiatowych producentów

3 3 Dynamika obrotów firmy 1C Porównanie dynamiki wzrostu rynków wiatowego i rosyjskiego oraz Firmy 1C ród a: EITO, IDC ComputerPress 2006, 2007 Ministerstwo Technologii Informacyjnych FR % Rynek wiatowy Rosja Firma Dynamika wzrostu obrotów Firmy 1C w Rosji (bez spó ek zale nych)

4 4 Firma 1C w Rosji i innych krajach Dwa klucze do sukcesu Biznesowe podej cie do tworzonych rozwi za Wzajemnie dopasowane sie partnerska i sprzedawane oprogramowanie

5 5 1C:Enterprise 8 system programów Nasz kluczowy produkt 1C:Enterprise System automatyzacji dzia alno ci przedsi biorstw System rozwi za biznesowych bazuj cych na wspólnej platformie technologicznej Stworzony w oparciu na nowoczesne technologie Wersja 7.7 bran owym standardem w Rosji Wersja 8 nowa generacja platform do tworzenia rozwi za biznesowych

6 6 Rozwi zania dostosowane do klienta Dla ma ych i mikro-przedsi biorstw Od 1 stanowiska W pe ni funkcjonalne atwa instalacja i komfort pracy Dla ma ych i rednich przedsi biorstw Od kilku do kilkudziesi ciu stanowisk Dla wymagaj cych System szyty na miar Wydajno i skuteczno dzia ania Rozwi zania klasy ERP Do kilkuset stanowisk Równie dla terytorialnie rozproszonych holdingów Wszystkie aspekty dzia alno ci firmy

7 7 Obejmujemy pe ny cykl ycia rozwi za biznesowych FIRMA 1C Planowanie i tworzenie Produkcja i dystrybucja Wsparcie techniczne PARTNERZY Dostarczenie do klienta Dostosowanie do jego potrzeb Wsparcie i serwis U YTKOWNICY Czerpanie korzy ci z systemu

8 8 Udzia 1C na rynku oprogramowania FK Udzia 1C na rynku oprogramowania finansowo-ksi gowego w Rosji wed ug sonda u TNS w kwietniu Pytanie brzmia o: Jakiego oprogramowania finansowo-ksi gowego u ywasz w swojej firmie? Pozosta e 9% 91% TNS Group (TNS OBOP, TNS Gallup- Media, TNS MIC, TNS Gallup AdFact)

9 9 Udzia 1C na rynku ERP Udzia oprogramowania 1C:Enterprise 8 w segmencie rynku ERP w Rosji wg badania IDC 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,6% 9,7% 11,7% 14,4% Epicor-Scala Galaktika Microsoft 1C Oracle SAP 1C

10 10 Partnerzy tworz w asne rozwi zania Ju ponad450 rozwi za bran owych i dodatków do rozwi za pude kowych stworzonych przez Partnerów 1C Wojsko Transport Opieka zdrowotna Edukacja Rolnictwo Gastronomia Ubezpieczenia Instytucje pa stwowe Produkcja Turystyka Us ugi Rozwi zania ogólne Budownictwo Wynajem powierzchni Nieruchomo ci i wiele innych

11 11 Nasze rozwi zania w ró nych krajach Ksi gowo Zarz dzanie Handlem Kadry i P ace Bia oru Bu garia Kazachstan Kirgistan + otwa Mo dawia + + Niemcy + Polska + + Rosja Rumunia + Ukraina Wietnam + ERP

12 12 Od 1C do u ytkownika w cyfrach U ytkownicy Wdro enia i instalacje u klientów ko cowych Partnerzy Firma 1C Adaptacja do potrzeb u ytkownika 450 Rozwi zania stworzone przez Partnerów 40 Rozwi zania standardowe Platforma 1 :Enterprise

13 13 Pomoc techniczna i wsparcie u ytkowników Konsultacje dla u ytkowników i Partnerów Miesi cznie oko o konsultacji mailowych i telefonicznych Niezw oczna aktualizacja rozwi za w przypadku zmian przepisów prawnych Prenumerata Wsparcie informacyjne i techniczne yta CD dla u ytkowników wydawana co miesi c Aktualizacje systemów Porady u ytkowania systemów Najcz ciej zadawane pytania do Pomocy Technicznej Porady ksi gowe i rachunkowe Partnerzy dostarczaj prenumerat ytkownikom, pomagaj w instalacji aktualizacji, wspieraj i utrzymuj kontakt z klientem

14 14 Szkolenie partnerów i u ytkowników Szkolenia dla Partnerów Ponad 20 kursów Produktowe Technologiczne Handlowe asne centra szkoleniowe w Moskwie Szkolenia dla u ytkowników ko cowych Oko o 50 standardowych kursów szkoleniowych Prowadzone przez ponad 1200 autoryzowanych centrów szkoleniowych w ca ej Rosji oraz w innych krajach

15 15 Sie partnerska Nasza strategia opiera si na dystrybucji oprogramowania poprzez sie partnersk Partnerzy ponad 8000 w 600 miastach :Franchising ponad 4500 Centra szkoleniowe ponad 1200 Regionalni dystrybutorzy 47

16 16 Partnerzy autoryzowani (1C:Franchising) ówny kana naszej sprzeda y rozwi za biznesowych Atrakcyjne 55% rabaty Wspólny produkt 1C:Enterprise Wspólny marketing Wspólne technologie wdra ania Otrzymuj od nas wiedz i wsparcie Szukaj klientów Demonstruj produkt Dostosowuj i wdra aj oprogramowanie Tworz w asne rozwi zania Podtrzymuj dobr reputacj produktów i sieci partnerskiej Certyfikuj si wed ug standardów ISO Wzrost ilo ci Partnerów w roku 2007 do roku 2006 wyniós 44%

17 17 Konferencje i targi Organizujemy najwi ksze w bran y IT w Rosji konferencje dla swoich Partnerów 1600 uczestników-partnerów Organizujemy równie konferencje letnie Wyjazd nad morze do Turcji z ponad 250 Partnerami i klientami korporacyjnymi Skuteczna praca i mi y odpoczynek Bierzemy udzia we wszystkich najwi kszych targach w Rosji Od 2006 roku uczestniczymy w CeBIT w Hanowerze

18 Jeste my widoczni z kosmosu Dach jednego z budynków firmy 1C w Moskwie Zdj cia pobrane z maps.google.com 18

19 19 1C-Poland W Polsce jeste my cz ci grupy 1C Rozwijamy si tutaj od 2006 roku Zacz li my od wdro enia w naszej spó ce córce Cenega Poland To jeden z najwi kszych dystrybutorów gier komputerowych w Polsce Wdro yli my system handlowy i finansowo-ksi gowy Nasze rozwi zanie pozytywnie przesz o audyt w Cenedze Tworzymy oprogramowanie na bazie 1C:Enterprise 8, dedykowane dla rynku polskiego Budujemy sie partnersk i spo eczno, która potrafi wdra i promowa nasze oprogramowanie na rynku polskim Budujemy wiadomo marki 1C w Polsce Wywiady Reklamy Konferencje Computerworld NR 37/831 z

20 20 1C:Enterprise 8 jako narz dzie rozwoju Oferujemy platform 1C:Enterprise 8 jako narz dzie dla firm, które tworz w asne rozwi zania Nowoczesna platforma do tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Klasa RAD (rapid application development) Standardowy model programowania Maksymalna standaryzacja podej przy tworzeniu rozwi za

21 21 1C:Enterprise 8 jako narz dzie rozwoju Posiada w asny j zyk programowania oraz j zyk zapyta SQL Zawiera kompletny zestaw obiektów i sposobów ich programowania do tworzenia aplikacji Samodzielnie wspó pracuje z silnikami baz danych Trzypoziomowa architektura Pozwala deweloperom skupia si na programowaniu logiki biznesowej, bior c na siebie wiele technicznych szczegó ów Zarz dzanie Handlem Ksi gowo Firma Handlowa Platforma 1C:Enterprise 8 Sk adniki platformy dro platformy Aplikacja kliencka Serwer 1C:Enterprise 8 Serwer baz danych (MSSQL, PostgreSQL, IBM DB2)

22 22 1C:Enterprise 8 jako narz dzie rozwoju Kompletny zestaw obiektów stosowanych i sposobów ich programowania Raporty analityczne Elastyczny mechanizm generowania raportów Wszelkie selekcje, grupowania, filtrowania Uszczegó awianie (drill-down) Precyzyjny system praw dost pu W tym RLS (dost p do poszczególnych zapisów) Administrowanie Zarz dzanie u ytkownikami Aktualizacja rozwi za Narz dzia integracji z innymi systemami Repozytorium konfiguracji jako narz dzie do tworzenia rozwi za w grupach programistów I wiele innych Connection Komponenty zewn trzne XML Integracja HTTP HTML ActiveX Web-serwisy TXT DBF Automation serwer

23 23 Program partnerski Oferujemy atrakcyjny Program partnerski dla firm wdro eniowych Jak w ka dym kraju, tak i w Polsce swoje oprogramowanie sprzedajemy poprzez sie Partnerów Na dzie dzisiejszy posiadamy ponad 30 Partnerów z ró nych regionów Polski Oferujemy atrakcyjne rabaty i korzystne warunki wspó pracy Przeznaczamy bud et marketingowy

24 24 Program partnerski Szkolimy naszych Partnerów Zapewniamy pomoc techniczn i merytoryczn Partnerzy otrzymuj platform 1C:Enterprise 8, która umo liwia Dopasowanie rozwi zania do potrzeb klienta Rozbudowywanie naszych konfiguracji tworz c rozwi zania bran owe Podczas spotka z klientami rozmowa jest nie o tym Czy tylko Jak

25 25 Nasze rozwi zania Oferujemy gotowe rozwi zania oraz nieograniczone mo liwo ci ich dostosowywania Firma Handlowa i Zarz dzanie Handlem To rozwi zania stworzone specjalnie dla Polski Systemy dedykowane do ma ych i rednich przedsi biorstw handlowych Stworzone z my o kadrze zarz dzaj cej Zawieraj kompletny zestaw funkcji i podsystemów do obs ugi ca ej firmy Mog by doskonale dopasowane do potrzeb ka dego klienta

26 26 Nasze rozwi zania Firma Handlowa Sprzeda Zakup Magazyn Ceny i rabaty Raporty rodki trwa e Rozrachunki Bank, Kasa Kontroling Kompletacja P ace Ksi ga G ówna Narz dzia i mechanizmy wspomagaj ce Integracja EDI Wyszukiwanie pe notekstowe Import z arkusza Wydruki Urz dzenia handlowe Wprowadzenie na podstawie Panel interfejsu Zarz dzanie ytkownikami Uprawnienia i RLS Numeracja dokumentów Statusy dokumentów

27 27 Nasze rozwi zania Zarz dzanie Handlem Sprzeda Zakup Magazyn Ceny i rabaty Raporty rodki trwa e Rozrachunki Bank, Kasa Kontroling Kompletacja P ace Ksi ga G ówna Narz dzia i mechanizmy wspomagaj ce Integracja EDI Wyszukiwanie pe notekstowe Import z arkusza Wydruki Urz dzenia handlowe Wprowadzenie na podstawie Panel interfejsu Zarz dzanie ytkownikami Uprawnienia i RLS Numeracja dokumentów Statusy dokumentów

28 28 Nasza witryna w Internecie Aktualno ci na bie co Szczegó owy opis produktów i cennik Lista partnerów Warunki wspó pracy I wiele innych informacji

29 29 1C-Poland Dzi kujemy za uwag

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

income icdispatcher mobilna niezale no

income icdispatcher mobilna niezale no bezpiecze stwo income icdispatcher mobilna niezale no wydajno niezawodno income sp. z o.o. 31-111 Kraków, Al. Krasi skiego 1/3 NIP: 522-26-06-651 Centrala: +48 12 428 68 40 // +48 12 428 68 41 Dzia handlowy:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca:

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca: IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa Prezentacja Spó ki AUDYTOR S.A. Autoryzowany doradca: SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Zakres dzia alno ci Przewagi konkurencyjne Ludzie Jako us ug Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo,

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo, Szanowni Pa stwo, Oddajemy w Wasze r ce katalog, który jest zbiorem szkole jakie znajduj si w ofercie naszej rmy. Tematyka dotyczy nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo