O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15"

Transkrypt

1 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok 1. Zrozumienie podej cia Moodle a do nauczania (rozdzia 1.) 21 Krok 2. Instalacja i konfiguracja Moodle a (rozdzia y 2. i 3.) 21 Krok 3. Tworzenie struktury witryny nauczania (rozdzia 4.) 22 Krok 4. Dodawanie podstawowego materia u do kursu (rozdzia 5.) 22 Krok 5. Tworzenie zasobów interaktywnych (rozdzia 6.) 22 Krok 6. Dodawanie elementów spo eczno ciowych (rozdzia 7.) 23 Krok 7. Tworzenie strony powitalnej (rozdzia 8.) 23 Krok 8. Korzystanie z narz dzi nauczyciela (rozdzia 9.) 23 Krok 9. Rozszerzanie Moodle a (rozdzia 10.) 24 Idea Moodle a 24 Do wiadczenia u ytkowników Moodle a 25 Strona g ówna Moodle a 26 Wewn trz kursu 30 Tryb edycji 37 Zasoby i elementy interaktywne 39 Blok administracji 40 I wiele wi cej 41 Architektura Moodle a 41 Katalog aplikacji Moodle a 42 Katalog danych Moodle a 43 Baza danych Moodle a 44 Podsumowanie 44

2 Rozdzia 2. Instalacja i konfiguracja Moodle a 45 Eksperymenty na w asn r k 45 Korzystanie z tego rozdzia u 46 Instalacja Moodle a 46 Krok 1. instalacji serwer 47 Krok 2. instalacji poddomena czy podkatalog? 49 Krok 3. instalacji pobranie i rozpakowanie Moodle a 50 Krok 4. instalacji katalog danych Moodle a 53 Krok 5. instalacji baza danych 54 Krok 6. instalacji skrypt instalacyjny 57 Podsumowanie 64 Rozdzia 3. Konfiguracja witryny 65 Eksperymenty na w asn r k 65 Menu administracji witryny 66 Dost p do menu administracji witryny 67 Uwierzytelnianie 68 Uwierzytelnianie przy u yciu zewn trznej bazy danych lub zewn trznego serwera 69 Konta utworzone r cznie i zawieszanie kont 70 Zapisy 71 Zapisy wewn trzne 72 J zyk 83 Pliki pakietów j zykowych 84 Ustawienia j zykowe 85 Ustawienia zabezpiecze 89 Filtry 95 Konfiguracja strony g ównej 98 Jak korzysta z tego podrozdzia u 99 Ustawienia strony g ównej 99 Kopie bezpiecze stwa 105 Zadania programu cron 105 Podsumowanie 106 Rozdzia 4. Tworzenie kategorii i kursów 107 Kategorie kursów a odbiór witryny 107 Tworzenie kategorii kursów 109 Ustalanie kolejno ci kursów 109 Dodawanie kursu do kilku kategorii 110 Zmiana kategorii kursu 111 Ustawienia kursu 112 R czne zapisywanie nauczycieli i uczniów 128 Bloki 130 Podsumowanie 153 6

3 Rozdzia 5. Dodawanie materia u statycznego do kursu 155 Jakie rodzaje materia ów statycznych mo na doda? 155 Zasoby 156 Pliki 158 Do czego s u y przesy anie plików? 158 Typy plików 159 Zamieszczanie odno ników do przes anych plików 160 Kiedy warto korzysta z przesy ania plików? 162 Strony tekstowe 162 Wybór formatu strony tekstowej 163 Ustawienia okna 166 Strony internetowe 166 Korzy ci ze stosowania j zyka HTML w trakcie edycji stron internetowych 167 Tworzenie strony w edytorze HTML i przesy anie jej do Moodle a 169 Nauka j zyka HTML 169 Odno niki 170 Odno nik a strona internetowa 171 Katalogi 172 Dlaczego warto korzysta z katalogów? 174 Etykiety 174 Dodawanie multimediów (d wi ków i filmów) 175 Osadzanie plików multimedialnych 177 Przesy anie plików multimedialnych 179 Podsumowanie 181 Rozdzia 6. Dodawanie materia u interaktywnego do kursu 183 Zadanie 184 Rodzaje zada 185 Tworzenie zadania 190 Wersja do wydruku 191 Podkre lanie, e zadania s obowi zkowe 191 Lekcja 192 Czym s lekcje? 192 Ustawienia lekcji 195 Strona z pierwszym pytaniem 202 Tworzenie stron z pytaniami 203 Tworzenie stron a przypisywanie przej 207 Przebieg lekcji 207 Edycja lekcji 208 Tabele ga zi 209 Quizy 210 Ustawienia quizu 211 Edycja quizu 217 SCORM/AICC 232 Ankieta 233 Tworzenie ankiety 233 Typy ankiet 234 Zastosowanie ró nych typów ankiet 235 7

4 G osowanie 236 Punkt widzenia uczniów 236 Punkt widzenia nauczyciela 236 Podsumowanie 240 Rozdzia 7. Dodawanie elementów spo eczno ciowych 241 Czat 241 Ustawienia czatu 242 Forum 245 Dyskusja a temat 246 Wykorzystanie forum w celu przesy ania wiadomo ci do wielu osób 246 Wiele forów 246 Ustawienia forów 247 S ownik poj 251 Dodawanie poj do s ownika 251 S ownik globalny a s ownik lokalny 253 S ownik g ówny a s ownik tymczasowy 254 Oceny i komentarze 254 Strony wiki 255 Typ wiki i tryb grup 256 Znaczniki wiki a HTML 257 Przesy anie plików binarnych 257 CamelCase 257 Opcje administracyjne uczniów 257 Nazwa strony 258 Wybór pierwszej strony 258 Warsztaty 263 Strategie warsztatów 264 Tworzenie warsztatów 264 Ustawienia warsztatów 265 Podsumowanie 272 Rozdzia 8. Tworzenie strony powitalnej 273 Pierwsze wra enie 273 Dostosowywanie strony logowania 275 Dostosowywanie strony g ównej 276 Bloki na stronie g ównej 277 czenie dost pu anonimowego, przez konto go cia i zarejestrowane konta 288 Ustawienia bezpiecze stwa 288 Wygl d witryny 289 Motywy kolory i style 289 W asne logo 290 W asny nag ówek i stopka 291 W asne ikony 293 W asne a cuchy znaków 294 Podsumowanie 294 8

5 Rozdzia 9. Narz dzia dla nauczycieli 295 Raporty i logi 295 Strona raportów 296 Wy wietlanie logów 297 Wy wietlanie raportów aktywno ci 298 Statystyki witryny 300 Skale ocen 301 Przypisywanie skali do elementu interaktywnego 302 Tworzenie w asnych skal 303 Oceny 304 Wy wietlanie ocen 304 Kategorie ocen 305 Tworzenie i wy wietlanie kategorii 305 rednia wa ona ocen 306 Waga ocen a waga kategorii 307 rednia wa ona kategorii 308 Punkty, procenty, litery 308 Forum nauczycieli 310 Role 311 Podsumowanie 311 Rozdzia 10. Rozszerzanie Moodle a i administrowanie serwisem 313 Dodatkowe modu y 313 Pobieranie modu ów 314 Instalacja modu ów 315 Zarz dzanie modu ami 316 Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i duplikacja kursów 317 Co zawiera kopia zapasowa? 317 Kopia zapasowa Moodle a, bazy danych i katalogu 320 Automatyczne kopie zapasowe 320 Kopia zapasowa bazy danych 322 Program phpmyadmin 322 Kopia zapasowa katalogów Moodle a 325 Plan odtwarzania systemu po awarii 326 Duplikacja kursu 326 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie pojedynczego kursu 327 Resetowanie kursu 330 Role 330 Poj cia 331 Wbudowane role w Moodle u 334 Przypisywanie roli 334 Edycja uprawnie roli 339 Zalecenia dotycz ce pracy z rolami 342 Podsumowanie 342 Dodatek A Plan tworzenia witryny nauczania 343 Skorowidz 347 9

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery Tytuł oryginału: CMS Design Using PHP and jquery Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-246-3365-4 Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. Receptury dla administratora

PostgreSQL. Receptury dla administratora Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Autor: ukasz Piecuch ISBN: 83-246-1740-X Format: 158 235, stron: 272 Po³¹cz znane technologie i stwórz absolutnie wyj¹tkow¹ witrynê e-commerce! Jak przygotowaæ

Bardziej szczegółowo

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

Systemy i aplikacje. Klasy oprogramowania. Hardware, software i firmware. Klasy oprogramowania (2) uŝytkownik. administrator.

Systemy i aplikacje. Klasy oprogramowania. Hardware, software i firmware. Klasy oprogramowania (2) uŝytkownik. administrator. (u programy u Klasy oprogramowania Systemy i aplikacje administrator uytkownik Oprogramowanie wykład 5 i 6 Jarosław W. Kłos programista ytkowe programy narz dziowe abstrakcja oprogramowania UAM 2005 firmware

Bardziej szczegółowo