4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli"

Transkrypt

1 Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw dokonanych w nich zapisów a ponadto okre lenie wersji oprogramowania i daty rozpocz cia jego eksploatacji 1. ównym elementem systemu informatycznego rachunkowo ci jest oprogramowanie FKB+B, WIP+B, POGRUN+A, POST+A, P ACE, przez ), sk adaj ce si z modu ów wzajemnie ze sob wspó pracuj cych. Integracja polega na jednolitej klasyfikacji odnosz cych si do danych zdefiniowanych w cz ci wspólnej systemu tj. w danych wspólnych i parametrach. W konstrukcji systemu wydzielono zbiory wspólne, wykorzystywane przez wszystkie modu y. Zbiory te tworz ce wspóln baz danych, pe ni obok funkcji informacyjnej, równie funkcj kontroln. 2. Integracja modu ów umo liwia jednokrotne wprowadzenie danych z mo liwo ci u ytkowania tych danych przez wielu u ytkowników w danej formie i przyspiesza proces przetwarzania danych. Przep yw informacji pomi dzy oprogramowaniem FKB+, WIP+ a stosowanymi jeszcze systemami dziedzinowymi (p ace) odbywa si metod tradycyjn poprzez r czne wprowadzenie dokumentu zawieraj cego dekrety ksi gowe do modu u. Integracja modu ów obejmuje swoim zakresem, tak e takie zagadnienia jak opracowanie wspólnych procedur dotycz cych ochrony danych i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dost pem. 3. Ksi gi pomocnicze prowadzone w systemie informatycznym dla rodków trwa ych- SPUTNIK-Software, stanowi zapisy uszczegó awiaj ce dla wybranych kont ksi gi g ównej. System ten umo liwia: 1) prowadzenie pe nej ewidencji rodków trwa ych zawieraj cej mi dzy innymi ich warto pocz tkow, aktualn, naliczone umorzenia i amortyzacje roczne i narastaj ce, miejsce ytkownika, 2) tworzenie dla potrzeb programu finansowo-ksi gowego raportów o naliczonych umorzeniach i amortyzacji. Dla ka dej z kartotek mo na uzyska szereg zestawie pozwalaj cych w atwy sposób ledzi ich stan oraz dokonuj ce si w nich zmiany.

2 Lp. 4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Nazwa programu (systemu) Charakterystyka i wersja oprogramowania 1 FKB+B Program ksi gowy, obs uguj cy konta zarz du (bud etu) i jednostki bud. UmiG 2. WIP+B Program ksi gowy, obs uguj cy konta ksi gowo ci podatkowej 3. rodki trwa e Program ksi gowy, obs uguj cy wykaz kont pomocniczych rodków trwa ych 4 ACE+A Program naliczaj cy p ace i rozrachunki ZUS i US 5. POGRUN+A System naliczania podatków od gruntów i nieruchomo ci 6. KADRY Program rejestruj cy wersja SQL 7. POST+A Naliczanie podatku od rodków transportowych Data rozpocz cia eksploatacji r r r. Producent SPUTNIK- SOFTWARE atnik -ZUS System przekazywania ZUS 5.. Opis procedur i funkcji: 1) system informatyczny FKB i WIP sk ada si z modu ów o wysokim stopniu integracji, tworz cych baz danych, mi dzy którymi istniej zdefiniowane powi zania i które s zorganizowane w sposób pozwalaj cy wykorzystywa je wielu u ytkownikom w ró nych cz ciach systemu. Wszelkie sk adniki tego oprogramowania komunikuj si wzajemnie i wspó dzia aj ze sob przy wykonywaniu wi kszo ci operacji. Ka dy z modu ów odpowiedzialny jest jednak za szczegó owy zakres ewidencji obj tej tym modu em, 2) w dokumentacji systemu FKB i WIP opisano g ówne modu y systemu, ich podstawowe funkcje, sposoby dzia ania i inne czynno ci wykonywane w programie, z uwzgl dnieniem wzajemnych powi za integracyjnych, 3) Szczegó owy opis algorytmów i parametrów danych sta ych, a tak e wykaz zbiorów danych tworz cych ksi gi rachunkowe na komputerowych no nikach danych zawieraj instrukcje u ytkownika poszczególnych programów, znajduj ce si przy stanowiskach pracy wyposa onych w poszczególne programy. 2

3 Wykaz instrukcji do programów ksi gowych znajduj cych si na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostce. Nr za c znik a 1 FKB+B Nazwa programu (systemu) System komputerowy Na stanowisku 2. WIP+B 3. rodki trwa e SPUTNIK-SOFTWARE 4 ACE+A 5. POGRUN+A 6. POST+A 7. Kadry r. Z-cainsp. Skarbnika ins.ds ksi g podatk r. Windykacja podatków r. Obs uga kasowa r. Wynagrodze i r. Ksi gow.podat. -wymiar r. Ksi gowo podatkowa - rodki transpor Wynagrodze i 8. P atnik ZUS ZUS Wynagrodze i 6. Ochrona zbiorów ksi g rachunkowych Ochrona danych prowadzona jest w dwojaki sposób, tzn. jako ochrona przed osobami nieupowa nionymi oraz jako ochrona systemu przetwarzania danych wprowadzonych do systemów, 1) Programowe zasady ochrony: a) bezpiecze stwo u ytkowania systemu zapewnione jest poprzez funkcj administratora systemu oraz zdefiniowanie praw dost pu poszczególnym u ytkownikom systemu poprzez system SERWER2008 RZ -. Prawa dost pu definiowane s przez u ytkowników kluczowych. Ka demu ytkownikowi definiuje si sesje, do których mo e mie dost p jak i wygl d ekranu. U ytkownicy ko cowi maj dost p tylko do sesji operacyjnych s cych do wprowadzania danych i raportowania oraz do danych sta ych poszczególnych modu ów systemu (w ograniczonym zakresie). b) Wszelkie dane zawarte w powy szych programach zabezpieczone s w nast puj cy sposób: - aby zalogowa si do serwera, trzeba wprowadzi nazw u ytkownika i has o do niego przypisane, co uprawnia konkretnego u ytkownika do korzystania z okre lonych zasobów udost pnionych na serwerze, - po uruchomieniu odpowiedniego programu u ytkownik musi poda swoja nazw a nast pnie has o, co pozwala na wej cie do programu i korzystanie z niego w ramach, które wcze niej zosta y ustalone przez administratora programu (poprzez okre lenie uprawnie dost pu dla ka dego zalogowanego u ytkownika), a) wszelkie has a, wykorzystane do powy szych czynno ci, znane s tylko uprawnionym pracownikom urz du, raz w miesi cu nast puje zmiana hase na inne. 3

4 2) Ochrona zbiorów ksi g rachunkowych przed osobami nieupowa nionymi Ochron przed dost pem osób nieupowa nionych zapewniaj sprawdzone zabezpieczenia pomieszcze, w których przechowuje si zbiory ksi gowe. S to atestowane zamki zamontowane. Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów s odpowiednie zamykane codziennie po zako czeniu pracy szafy. Szczególnej ochronie poddane s : - sprz t komputerowy u ytkowany w wydziale finansowym - ksi gowy system informatyczny, - kopie zapisów ksi gowych, - dowody ksi gowe, - dokumentacja inwentaryzacyjna, - sprawozdania bud etowe i finansowe, - dokumentacja rachunkowa opisuj ca przyj te przez jednostk zasady rachunkowo ci. Dla prawid owej ochrony ksi g rachunkowych stosuje si : - regularne wykonywanie kopii bezpiecze stwa, tzw. backupów - np. na p yty CD, inne dyski twarde na koniec ka dego dnia pracy, - odpowiedni poziom zarz dzania dost pem do danych pracowników na ró nych stanowiskach (imienne konta ytkowników z bezpiecznie przechowywanymi has ami dost pu), - profilaktyk antywirusow - opracowane i przestrzegane odpowiednich procedur oraz stosowane programów zabezpieczaj cych, - systemy podtrzymywania napi cia w razie awarii sieci energetycznej (UPS). Kompletne ksi gi rachunkowe drukowane s nie pó niej ni na koniec roku obrotowego. Za równowa ne z wydrukiem uznaje si przeniesienie tre ci ksi g rachunkowych na inny komputerowy no nik danych, zapewniaj cy trwa zapisu informacji, przez czas nie krótszy ni 5 lat. 7. Przechowywanie zbiorów W sposób trwa y (nie krótszy ni 50 lat) przechowywane s zatwierdzone sprawozdania finansowe, a tak e dokumentacja p acowa (listy p ac, karty wynagrodze albo inne dowody, na podstawie których nast puje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), licz c od dnia, w którym pracownik przesta pracowa u danego p atnika sk adek na ubezpieczenia spo eczne (art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, póz. 353 z pó n. zm.). Okresowemu przechowywaniu podlegaj : - dowody ksi gowe dotycz ce po yczek, kredytów i innych umów, roszcze dochodzonych w post powaniu cywilnym, karnym i podatkowym - przez 5 lat od pocz tku roku nast puj cego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i post powanie zosta y ostatecznie zako czone, sp acone, rozliczone lub przedawnione, 4

5 - dokumentacja przyj tego sposobu prowadzenia rachunkowo ci - przez okres nie krótszy ni 5 lat od up ywu ich wa no ci, - dokumenty dotycz ce r kojmi i reklamacji - l rok po terminie up ywu r kojmi lub rozliczeniu reklamacji, - ksi gi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozosta e dowody ksi gowe i dokumenty -przez okres 5 lat. oblicza si od pocz tku roku nast puj cego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotycz. 8. Udost pnianie danych i dokumentów Udost pnienie sprawozda finansowych i bud etowych oraz dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowo ci jednostki ma miejsce: - w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika jednostki lub upowa nionej przez niego osoby, - poza siedzib jednostki po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki i pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawieraj cego spis wydanych dokumentów. Udost pnianie zbiorów ksi gowych nie mo e narusza obowi zuj cych przepisów prawnych, w szczególno ci ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy- Ordynacja podatkowa. Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Ceg a 5

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo