1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych"

Transkrypt

1 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

2 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny j zyk programowania oraz j zyk zapyta SQL Zawiera kompletny zestaw obiektów i sposobów ich programowania do tworzenia aplikacji Samodzielnie wspó pracuje z silnikami baz danych Pozwala deweloperom skupia si na programowaniu logiki biznesowej, bior c na siebie wiele technicznych szczegó ów Zestaw gotowych rozwi za dla firm w wielu krajach Od prostych systemów jednostanowiskowych do rozwi za klasy ERP

3 3 Czym jest 1C:Enterprise 8 Rozwi zania biznesowe i inne, od firmy 1C oraz jej partnerów. Firma handlowa Ksi gowo Platforma 1C:Enterprise 8 Sk adniki platformy dro platformy

4 4 Czym jest 1C:Enterprise 8 Jakie zadania s najlepiej rozwi zywane za pomoc platformy 1C:Enterprise 8 Zadania kierowania i zarz dzania firm Wsparcie w podj ciu decyzji Ksi gowo i rachunkowo Zadania organizacyjne Analiza danych CRM Automatyzacja produkcji Planowanie i wiele innych z zakresu dzia alno ci firmy

5 5 Dlaczego 1C:Enterprise 8 Zarz d i menad erowie Wysoka wydajno oraz atwe skalowanie rozwi za do potrzeb biznesu Szeroki obszar rozwi zywanych zada Elastyczny mechanizm generacji raportów ytkownicy Ergonomiczny interfejs Internacjonalizacja Administratorzy Rozbudowane narz dzia administrowania Technologia pe nego podtrzymania rozwi za u u ytkownika Deweloperzy Mo liwo ci szybkiego programowania rozwi za Mo liwo ci wspólnej pracy kilku programistów nad jednym projektem Du e mo liwo ci integracji z innymi systemami informatycznymi

6 6 Skalowanie rozwi za ytkowanie osobiste Grupy robocze Skala przedsi biorstwa Wszystkie rozwi zania identycznie dzia aj w dwóch trybach Tryb plikowy Ca a baza informacyjna zachowuje si w jednym pliku ytkowanie osobiste lub w niewielkich grupach roboczych w sieci lokalnej Wygodne w instalacji Nie wymaga dodatkowego oprogramowania Tryb klient-serwer Wykorzystuje serwer baz danych Dziesi tki i setki ytkowników Intensywna praca na wielu stanowiskach Du a obj to informacji

7 7 Architektura klient-serwer 1C:Enterprise 8 Nowoczesna 3-poziomowa architektura Funkcjonuje serwer 1C:Enterprise oraz serwer baz danych Serwer 1C:Enterprise mo e pracowa zarówno na platformie Windows jak równie na platformie Linux Jako serwer baz danych mog by u ywane MS SQL Server PostgreSQL (wersje dla Windows i Linux) IBM DB2 (wersje dla Windows i Linux) Klient Serwer 1C:Enterprise 8 Serwer baz danych Wysoka paralelno pracy u ytkowników Du a pr dko wykonywania zapyta do bazy danych Skuteczne wykorzystanie mo liwo ci serwera danych ytkownicy maj dost p wy cznie do serwera 1C:Enterprise 8 (nie maj bezpo redniego dost pu do serwera bazy danych)

8 8 Elastyczny mechanizm generacji raportów Raporty sztywne (bilans itd.) Mechanizm Generacji Raportów Raporty analityczne Elastyczno wszelkie selekcje, grupowania, podsumowania Wysoka wydajno Tworzenie raportów przez u ytkownika bez wsparcia programistycznego Uszczegó owianie danych (drill-down) Przyjazna szata graficzna

9 9 Ergonomiczny interfejs Design interfejsu Szybkie opanowanie przez pocz tkuj cych u ytkowników Skuteczna praca do wiadczonych u ytkowników Redukcja wysi ku przy d ugiej pracy Intuicyjny model percepcji informacji Nie odwraca uwagi szczegó ami szaty graficznej Umo liwia szybkie wyodr bnienie wa nej informacji Racjonalnie u ywa przestrze ekranu Przy pieszenie masowego wprowadzenia danych Podpowied wprowadzanej warto ci wg pierwszych wpisanych liter w polach formularzy Automatyczne uruchomienie wyboru wymaganych pól Oznaczenie wymaganych pól w formularzach

10 10 Ergonomiczny interfejs Ogólne cechy Szybka zmiana interfejsu Sterowanie rozmiarem i pozycj okien Ustawienie filtrów i sortowania w listach Ustawienie sk adu kolumn w listach Wydrukowanie dowolnych list oraz eksport do Excelu System pomocy i podpowiedzi czy pomoc platformy i rozwi zania Pomoc kontekstowa w formularzu Tooltipy dla pól w formularzach

11 11 Internacjonalizacja Wszystkie ci gi znaków zachowuj si w formacie UNICODE Wyklucza to problemy z kodowaniem w pracy systemu Umo liwia wprowadzenie tekstów w systemie w ró nych zykach Potrzymanie narodowych odmienno ci Umo liwia to prac ró nych u ytkowników jednej bazy informacyjnej w ró nych j zykach interfejsu Prawid owe sortowanie danych w ró nych j zykach Potrzymanie narodowych formatów liczb, dat, czasu Mo liwo tworzenia rozwi za przy u yciu kilku j zyków interfejsu Wykorzystane s narz dzia wspomagaj ce skuteczne przet umaczenie interfejsu rozwi zania na inny j zyk

12 12 Administrowanie System uprawie umo liwia nadanie jednemu u ytkownikowi kilku ról Pozwala to na po czenie przez jednego pracownika kilku stanowisk Uprawnienia s podzielone na interaktywne i niskopoziomowe Interaktywne ograniczaj jedynie dost p wizualny Niskopoziomowe ca kiem uniemo liwiaj dost p do danych System RLS (Record Level Security) ogranicza dost p do poszczególnych zapisów bazy Dla najbardziej wymagaj cych u ytkowników Pozwala np. uniemo liwi dost p do faktur zakupu poszczególnych dostawców i pozwala przy tym przegl da pozosta e faktury

13 13 Administrowanie Mo liwo autoryzacji w systemie 1C:Enterprise 8 przez autoryzacje w domenie Windows Nadawana przez administratora systemu ytkownik przy uruchomieniu systemu nie wprowadza loginu i has a Bezpiecze stwo i niezawodno w trybie klientserwer ytkownik pod cza si jedynie do serwera 1C:Enterprise 8 Nie wymaga dost pu do jakichkolwiek plików w sieci Nie wymaga dost pu do serwera baz danych

14 14 Administrowanie Odnowa rozwi za na bazie 1C:Enterprise 8 u u ytkownika Mechanizm instalacji rozwi za od producenta Automatyczne i pó automatyczne odnowienie rozwi zania u ytkownika Narz dzia modyfikacji rozwi zania u u ytkownika z zachowywaniem oryginalnej wersji producenta Synchronizacja zmian od producenta ze zmianami wykonanymi dla ytkownika Rozbudowany mechanizm porównywania i po czenia konfiguracji Narz dzia dla backupowania danych Równie w trybie automatycznym (np. co noc) Dziennik rejestracji Narz dzie umo liwiaj ce zapis wszystkich znacz cych zdarze w bazie informacyjnej

15 15 rodowisko deweloperskie Model programowania 1C:Enterprise 8 jest w pe ni funkcjonalnym rodowiskiem deweloperskim Pe nowarto ciowy wbudowany w asny j zyk programowania asny model obiektowy, najlepiej odzwierciedlaj cy potrzeby przy tworzeniu rozwi za biznesowych Wydajny system pomocy przy obiektach, w ciwo ciach i procedurach j zyka zyk zapyta SQL Sk adnia jest maksymalnie zbli ona do standartowego SQL Zawiera elementy zorientowane na specyficzno zada 1C:Enterprise 8 Du e mo liwo ci dla grupowania oraz podsumowania danych Zawiera specjalistyczne wirtualne tabele dla dost pu do skomplikowanie wyliczonych danych Konstruktor zapyta umo liwia tworzenie do skomplikowanych wizualnie zapyta, bez programowania

16 16 rodowisko deweloperskie Raporty rodowisko 1C:Enterprise 8 posiada specjalistyczne obiekty dla atwego tworzenia skomplikowanych raportów Arkusz obiekt przeznaczony do wy wietlania raportów oraz ich atwy export do popularnych formatów (Excel, HTML) Wykresy umo liwiaj naoczne wy wietlanie danych Formularze Interaktywnie tworzenie formularzy Elastyczne mo liwo ci komponowania danych na formularzach Szczegó owe ustawienie elementów interfejsu u ytkownika Kompletny zestaw elementów w formularzu

17 17 Tworzenie rozwi za w grupach programistów Specjalistyczne narz dzie dla tworzenia rozwi za w grupach programistów zbiornik konfiguracji Jednoczesna praca zespo u programistów z jednym rozwi zaniem Synchronizowanie zmian Zachowywanie wersji wszystkich zmian konfiguracji Mo liwy jest dost p do zbiornika z zewn trz poprzez protokó http Zbiornik konfiguracji Programi ci

18 18 Narz dzia dla integracji z innymi systemami COM-connection Umo liwia dost p do obiektów 1C:Enterprise 8 z innych aplikacji i odwrotnie Wbudowane narz dzia pracy w Internecie HTTP, FTP, SMAPI, SMTP, POP3 Wbudowane narz dzia pracy z XML Integracja w formularzach Wbudowanie w formularze ActiveX oraz HTML-dokumentów Active Document Connection Komponenty zewn trzne Automation klient TXT XML Narz dzia Integracji DBF HTTP Automation serwer HTML ActiveX

19 19 Inne mo liwo ci Analiza danych Procesy biznesowe Web rozszerzenie Rozdzielone bazy informacyjne Mapa geograficzna Web-serwisy

20 Dzi kujemy za uwag

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo