Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe"

Transkrypt

1 ANALIZA RYNKU Opracowana z wykorzystaniem danych zawartych w analizie rynku dla budowy hali kupieckiej z częścią biurowo-usługową przy ulicy Namysłowskiej we Wrocławiu wykonanej przez Politechnikę Wrocławską, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław Strona 1 z 23

2 Spis treści 1. WSTĘP Cel opracowania Cele szczegółowe FIRMA I BRANśA Historia i obecna sytuacja firmy Historia i akcjonariat: Władze: Struktura organizacyjna: Dane teleadresowe: Wizja, misja i cele do osiągnięcia Misja i cel Agencji: Zakres działalności: Pozostałe obszary działania spółki: Hala Kupiecka i Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Zielińskiego, Swobodnej: Charakterystyka branŝy Prognozy rozwoju branŝy Perspektywy wzrostu podaŝy nowoczesnej powierzchni handlowej Stawki najmu Czynniki mające wpływ na rozwój branŝy Tempo rozwoju branŝy Analiza strategiczna SWOT INWESTYCJA Analiza zapotrzebowania na powierzchnie Zakres inwestycji Planowane koszty inwestycji PLAN SPRZEDAśY I MARKETINGU Oferowany produkt lub usługa Analiza rynku Konkurencja - porównanie z ofertą konkurencji Tempo wzrostu i rozwoju konkurencji Strategia marketingowa Strona 2 z 23

3 1. WSTĘP 1.1 Cel opracowania Niniejsze opracowanie wykonano dla sprawdzenia moŝliwości realizacji zamierzenia polegającego na budowie hal kupieckich oraz Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z częścią biurowousługową w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w planowanej lokalizacji i w świetle zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 1.2 Cele szczegółowe Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu połoŝonego pomiędzy ulicami Zielińskiego, Swobodnej, Nasypowej we Wrocławiu (Działki nr 34/1, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, AM-14 obręb Plac Południe) na potrzeby hal kupieckich oraz inkubatora przedsiębiorczości wraz z częścią biurowo-usługową w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Cel społeczny (wynikający z polityki Gminy Wrocław) związany z przedmiotowym działaniem polega na stworzeniu warunków pracy umoŝliwiających utrzymanie miejsc pracy firm zrzeszonych we Wrocławskim Stowarzyszeniu Kupców oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni biurowej dla nowopowstających firm. Celem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. jest taka organizacja procesu inwestycyjnego oraz fazy eksploatacyjnej, aby przy zachowaniu celów społecznych wyznaczonych przez Gminę Wrocław (Prezydenta Miasta) przedsięwzięcie było co najmniej samofinansującym się, a o ile to moŝliwe, przynosiło zyski. Strona 3 z 23

4 2 FIRMA I BRANśA 2.1 Historia i obecna sytuacja firmy Historia i akcjonariat: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. (ARAW S.A.) to spółka akcyjna z większościowym udziałem Gminy Wrocław. Powstała w roku 2005 w wyniku porozumienia pomiędzy ośmioma gminami aglomeracji. W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest osiemnaście gmin: Gmina Brzeg Dolny Gmina Czernica Gmina Długołęka Gmina Domaniów Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Kobierzyce Gmina Kostomłoty Gmina Krośnice Gmina Miękinia Gmina Oborniki Śląskie Gmina Oława Gmina Środa Śląska Gmina Święta Katarzyna Gmina Trzebnica Gmina Udanin Gmina Wisznia Mała Strona 4 z 23

5 Gmina śmigród Miasto Wrocław Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 PLN Władze: Rada nadzorcza Agencji: Aleksandra Urban-Stromich - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Członkowie: Magdalena Szymczuk Dariusz Kucharski Funkcję Prezesa Zarządu ARAW S.A. pełni: Dariusz Ostrowski Struktura organizacyjna: Biuro Agencji. Odpowiada za obsługę organizacyjną, administracyjną i logistyczną spółki. Dyrektor Biura Spółki - Tomasz Studenny Zespoły projektów rozwojowych. Dyrektor do spraw projektów - Tomasz Gondek Zespół projektów inwestycyjnych. Zespół odpowiada za stały monitoring rynku inwestycyjnego na świecie, w Polsce i aglomeracji wrocławskiej, pozyskiwanie inwestorów, przygotowanie harmonogramu i budŝetu projektu oraz jego realizację i rozliczenie, inicjowanie działań prorozwojowych oraz badania opinii. Kierownik Zespołu - Ewa Kaucz Zespół projektów unijnych. Zespół odpowiada za stały monitoring środków pomocowych sygnowanych przez Komisję Europejską i inne fundusze, przygotowanie wniosków dotacyjnych, opracowanie harmonogramu i realizację projektu oraz jego rozliczenie. Kierownik zespołu Magdalena Zinczuk Zespół projektów komercyjnych. Zespół odpowiada za pozyskanie, prowadzenie i rozliczenie projektów o charakterze komercyjnym. W ramach kompetencji Zespołu pozostaje kompleksowa realizacja projektów polegających na: budowie hali i pasaŝy kupieckich przy ul. Namysłowskiej w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (WCWP), budowie hal i pasaŝy kupieckich wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz części biurowo-usługowej przy ul. Zielińskiego, Swobodnej w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Strona 5 z 23

6 koordynacji działań związanych z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Plac Solny 14/ Szajnochy 4. Kierownik projektu - Dorota Korbiel Uruchomienie Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla uruchomienia kolei aglomeracyjnej funkcjonującej na obszarze aglomeracji wrocławskiej. Projekt posłuŝy równieŝ rzetelnemu przygotowaniu materiałów dotyczących modernizacji infrastruktury Wrocławskiego Węzła Kolejowego, tak aby system komunikacji kolejowej został lepiej zintegrowany z innymi systemami transportu publicznego funkcjonującymi na terenie miasta Wrocławia i przyległymi do niego gminami. Kierownik projektu - Wojciech Zdanowski Dane teleadresowe: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław tel fax NIP: , Regon: Wizja, misja i cele do osiągnięcia Misja i cel Agencji: Celem spółki jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności oŝywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, a takŝe prowadzenie innej działalności waŝnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. ARAW S.A. bierze czynny udział w oŝywianiu rozwoju ekonomicznego regionu poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji w aglomeracji, stymulowanie procesów innowacji i dyfuzji wiedzy oraz zachęca przedsiębiorców do inwestowania w nowe technologie i naukę. Miarą sukcesu ARAW-u są nowopowstałe miejsca pracy. ARAW S.A. to równieŝ źródło informacji na temat największych inwestycji w regionie oraz bieŝących trendów w rozwoju ekonomicznym. ARAW wspiera takŝe inicjatywy, które pomogą konkurować Aglomeracji na rozszerzającym się rynku europejskim. Potencjalnym inwestorom ARAW S.A. oferuje wsparcie typu one-stop-shop w procesie inwestycyjnym. ARAW S.A. pomaga w wyszukiwaniu odpowiednich terenów pod inwestycje oraz słuŝy radą i dostarcza informacji w celu zapewnienia szybkiego zaistnienia firmy w Aglomeracji. Strona 6 z 23

7 2.2.2 Zakres działalności: ARAW S.A. oferuje inwestorom wsparcie w procesie inwestycyjnym realizowane poprzez: przygotowywanie prezentacji dedykowanych opracowywanie ofert inwestycyjnych (działki inwestycyjne, hale produkcyjne, magazyny, powierzchnie biurowe) przygotowywanie wizyt i aranŝowanie spotkań z władzami samorządowymi oraz jednostkami podległymi, instytucjami szkolnictwa wyŝszego, firmami pośredniczącymi wyszukiwanie poddostawców i partnerów handlowych wsparcie w procesach administracyjnych, np. uzyskiwaniu pozwoleń i zezwoleń pomoc w aplikowaniu o wizy doradztwo w zakresie pomocy publicznej przygotowywanie kampanii promocyjnych Pozostałe obszary działania spółki: Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacja projektów na zlecenie Przygotowywanie na zlecenie analiz i raportów Szkolenia otwarte Opracowanie strategii lokalnych i planów rozwoju Hala Kupiecka i Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Zielińskiego, Swobodnej: Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu połoŝonego pomiędzy ulicami Swobodną, Zielińskiego, Nasypową we Wrocławiu (działki nr 34/1, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 40, 41, 42, 43, 44 i 45; AM-14; obręb Południe) na potrzeby hal kupieckich oraz inkubatora przedsiębiorczości wraz z częścią biurowo-usługową. Cel społeczny (wynikający z polityki Gminy Wrocław) związany z przedmiotowym działaniem polega na stworzeniu warunków pracy umoŝliwiających utrzymanie tych miejsc oraz taka organizacja procesu inwestycyjnego i fazy eksploatacyjnej, aby przy zachowaniu celów społecznych wyznaczonych przez Gminę Wrocław (Prezydenta Miasta) przedsięwzięcie było co najmniej samofinansującym się, a o ile to moŝliwe, przynosiło godziwe zyski. Realizacji tych celów słuŝyć będą inwestycje w: Hale kupieckie, które zostaną zagospodarowane w pierwszej kolejności i na preferencyjnych warunkach na rzecz przedsiębiorców zlokalizowanych na obecnym targowisku przy ul. Zielińskiego, Swobodnej we Wrocławiu. Inkubator Przedsiębiorczości, który ma udostępniać powierzchnię biurową na rzecz przedsiębiorców, przy czym nowopowstałe przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do wynajmowanych powierzchni na warunkach preferencyjnych. Strona 7 z 23

8 2.3 Charakterystyka branŝy Prognozy rozwoju branŝy. Wrocław, stolica województwa dolnośląskiego jest miastem o olbrzymim potencjale, który przyciąga wielu znacznych inwestorów. Rozwój gospodarczy miasta sprawia, iŝ rynek handlowy we Wrocławiu równieŝ intensywnie się rozwija. Deweloperzy i inwestorzy chętnie lokalizują tutaj swoje inwestycje handlowe. Na pewno głównym czynnikiem przyciągającym potencjalnych inwestorów jest fakt, iŝ około 35 % powierzchni miasta ma aktualne plany zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowym czynnikiem jest dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa wraz z autostradą A4, która przebiega na południe od Wrocławia. W końcu 2008 roku zaobserwowano spadek całkowitej wartości inwestycji, co moŝe znaleźć wytłumaczenie w zmniejszającej się ilości transakcji sprzedaŝy. Ich całkowita wartość w 2007 roku wyniosła około 3,0 mld EUR rok to około 2,0 mld EUR. Wiele transakcji, będących obecnie w fazie finalizacji, jest wynikiem porozumień zawartych jeszcze w roku. Pomimo kryzysu na rynku finansowym Polska ma szanse pozostać najbardziej aktywnym krajem pod kątem transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo wyraźnych oznak spowolnienia w I kwartale 2009 r. oddano w Polsce do uŝytku mkw. powierzchni nowych centrów handlowych. Obecnie w budowie znajduje się ok mkw., które trafią na rynek w latach Deweloperzy i inwestorzy oczekują na rozwój sytuacji na rynkach finansowych i wstrzymują realizację wielu projektów. Wielu z nich ma trudności z zapewnieniem finansowania nowych obiektów, zamarł teŝ handel juŝ istniejącymi centrami, co odcina drugą po bankach drogę finansowania nowych inwestycji. Dla deweloperów niepokojące są dane o spadku sprzedaŝy detalicznej o 1,6 proc. w lutym 2009 r. w stosunku do lutego 2008 r. Takie informacje odstraszają najemców, a bez nich nie ma co budować centrów handlowych. Najemcy domagają się teŝ coraz częściej korzystniejszych warunków najmu. Słaba złotówka jest dla nich niekorzystna, bo czynsze w większości przypadków ustalane są w euro. Na rynku nieruchomości handlowych obserwuje się zmianę preferencji inwestorów. Inwestorzy są obecnie mniej chętni do podejmowania ryzyka i finansowania projektów w budowie, zdecydowanie preferują zakupy juŝ istniejących obiektów. Mimo kryzysu finansowego polski rynek handlowy pozostanie atrakcyjny dla inwestorów, ze względu na wzrost konsumpcji społeczeństwa oraz zawierane długoterminowe umowy najmu. Dolny i Górny Śląsk, Łódź i mniejsze miasta regionalne charakteryzuje duŝy potencjał rozwoju. Na koniec 2008 roku podaŝ nowoczesnej powierzchni handlowej wyniosła w Polsce ponad 8 mln m 2, z czego ponad 60% zlokalizowane jest w duŝych miastach. Stopień nasycenia rynku nowoczesną powierzchnią handlową wynosi w Polsce 210 m 2 na 1 tys. mieszkańców jest to poziom zbliŝony do średniego wskaźnika nasycenia w Unii Europejskiej m 2 /1 tys. mieszkańców. NajwyŜszy wskaźnik posiada Poznań (731 m 2 ), Warszawa (613 m 2 ) i Wrocław (590 m 2 ), a najniŝszy Górny Śląsk (322 m 2 ) oraz Kraków (ok. 430 m 2 ). Strona 8 z 23

9 Na rynku nieruchomości biurowych obserwuje się rosnącą tendencję budowania obiektów biurowych na zamówienie pod konkretnego najemcę. Mniejsze ryzyko inwestowania występuje w przypadku obiektów juŝ istniejących z podpisanymi długoterminowymi umowami najmu. Rysunek1. Roczna podaŝ powierzchni handlowej - Polska, (m 2 ) Rysunek 2. Czynsze w centrach handlowych i ulicach handlowych w wybranych miastach w Polsce, w I połowie 2008 roku (EUR/m 2 /miesiąc) W pierwszej połowie 2008 roku na rynku odnotowano 6 transakcji o łącznej wartości ponad 450 mln EUR. Stopy kapitalizacji wzrosły do poziomu 6,5-7,0% za najlepsze obiekty handlowe. Inwestorzy są obecnie mniej chętni do podejmowania ryzyka i finansowania projektów w budowie, zdecydowanie preferują zakupy juŝ istniejących, dobrze wynajętych obiektów, wiele z zawieranych transakcji dotyczy fuzji i przejęć międzynarodowych sieci handlowych lub transakcji portfelami nieruchomości. Strona 9 z 23

10 2.3.2 Perspektywy wzrostu podaŝy nowoczesnej powierzchni handlowej. Na najbliŝsze lata inwestorzy zapowiadają szereg projektów, które do końca 2010 r. powinny przynieść łącznie ponad 2,6 mln m² nowoczesnej powierzchni handlowej. W nadchodzących latach największy przyrost nowoczesnej powierzchni handlowej odnotują Poznań oraz Wrocław. Mimo, iŝ stolica wraz z 7 największymi aglomeracjami skupia obecnie 74% całkowitej podaŝy to coraz bardziej widoczna staje się tendencja zmieniająca te proporcje na korzyść mniejszych miast (od tys. mieszkańców.) Stawki najmu. Stawki czynszów w centrach handlowych, ze względu na utrzymujące się duŝe zapotrzebowanie na tego rodzaju powierzchnie (zwłaszcza w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach), podtrzymały w II połowie 2008 r. dotychczasową tendencję wzrostową i wszystko wskazuje na to, iŝ kierunek ten zostanie utrzymany. Wysokość stawek najmu determinowana jest (pomijając róŝnice między poszczególnymi miastami) pozycją i atrakcyjnością danego centrum handlowego na lokalnym rynku, lokalizacją powierzchni na terenie centrum handlowego, wielkością samej powierzchni, przeznaczeniem lokalu i prestiŝem najemcy. W praktyce stawki najmu w większości przypadków ustalane są indywidualnie, jako suma dwóch składników: opłaty zryczałtowanej liczonej od m² powierzchni oraz procentu od obrotów najemcy. Stawki za najlepsze lokale o powierzchni m² w najbardziej atrakcyjnych centrach handlowych oscylują w okolicach 195 zł/m²/m-c. Popyt na wrocławskie nieruchomości handlowe jest stabilny i koncentruje się wokół galerii handlowych. Współczynnik pustostanów oscyluje na poziomie 2,7 proc. Czynsze za najem powierzchni w centrach handlowych sięgają zł /m 2., zaś czynsze lokali przy głównych ulicach handlowych wynoszą zł za m 2 Wskaźnik metraŝu powierzchni handlowej na 1 tys. mieszkańców wzrósł z 380 do 630 m 2., z tego powodu prognozuje się w 2009 r. niewielką korektę cen wynajmu. Jedynie stawki w najlepszych lokalizacjach pozostaną bez zmian lub będą nieznacznie rosły Czynniki mające wpływ na rozwój branŝy. Czynniki ekonomiczne. Spowolnienie gospodarcze spowodowane kryzysem finansowym ma juŝ swoje odbicie na polskiej gospodarce. ObniŜone zostały przez instytucje międzynarodowe prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski z 5,5% do 4,2% w 2008 roku. Obecnie na rynku jest coraz trudniej otrzymać finansowanie projektu ze strony banków (banki mają coraz większe trudności z utrzymaniem płynności, co skutkuje ograniczeniem akcji kredytowych - niechętnie finansują nowe projekty inwestycyjne; deweloperzy wstrzymują nowe inwestycje, skupiają się na wykończeniu Strona 10 z 23

11 juŝ rozpoczętych). Coraz częściej wymagany jest 20-35% wkład własny. PodwyŜszeniu uległo teŝ oprocentowanie udzielonych kredytów - obecnie wynosi LIBOR lub WIBOR (1 miesięczny bądź 3 miesięczny) plus marŝa (1,5-2%). Uwarunkowania społeczne. Galerie handlowe tracą klientów. Recesja sprawiła, Ŝe targowiska, mało atrakcyjne w porównaniu z nowoczesnymi centrami handlowymi, znów mają wielu klientów. Budowane za setki milionów złotych centra handlowe mają konkurenta, jakiego się nie spodziewały mieć. Do niedawna było tak, Ŝe klienci uciekali z zatłoczonych bazarów pod dachy nowoczesnych, lśniących stalą i klimatyzowanych centrów handlowych. Ale recesja zrobiła swoje, w poszukiwaniu tańszych produktów wracają na targowiska. Utarg kupców na targowiskach rośnie, nawet o 10 proc., kupcy twierdzą, Ŝe ich asortyment w niektórych grupach produktów jest tam tańszy nawet o 50 procent. Chodzi głównie o odzieŝ, bo w Ŝywności takich róŝnic nie ma Tempo rozwoju branŝy. Planowana inwestycja ze względu na swoją innowacyjność niewątpliwie będzie się zaliczać do nowoczesnych obiektów. PodaŜ nowoczesnej powierzchni w ramach istniejących centrów/galerii handlowych we Wrocławiu wynosi obecnie około m 2. NaleŜałoby zwrócić uwagę, iŝ około m 2 powierzchni zostały oddane do uŝytkowania w 2007 r. w trzech nowoczesnych obiektach handlowych: PasaŜ Grunwaldzki, Arkady Wrocławskie, obiekty tzw. III Generacji oraz Magnolia Park. Wcześniej Wrocław posiadał jedynie jeden obiekt handlowy III Generacji, Galerie Dominikańską, która oferuje m 2 powierzchni. Wrocławski rynek centrów handlowy udostępnia potencjalnym klientom równieŝ centra handlowe wyprzedaŝowe. W 2006r. firma Neinver otworzył pierwszy we Wrocławiu Faktory Outlet. Analizując wrocławski rynek powierzchni handlowo-usługowej nie moŝna zapomnieć o Bielanach Wrocławskich, na terenie którego mieszczą się dwa olbrzymie Parki Handlowe: Bielany Retail Park oraz Auchan Bielany Park. Powierzchnia handlowo-usługowa tych obydwóch parków zajmuje około m 2 z 6500 miejscami parkingowymi. W kompleksie Bielany Retail Park znajdują się takie hipermarket jak: Tesco, Ikea oraz Obi. W bezpośrednim sąsiedztwie Bielany Retail Park znajdują się dodatkowo hipermarket Castorama oraz Makro o łącznej powierzchni handlowej około m 2. Strona 11 z 23

12 Rysunek 3. Rysunek 4. Wielkość powierzchni sprzedaŝy w halach kupieckich we Wrocławiu Strona 12 z 23

13 Rysunek 5. W kontekście planowanych inwestycji handlowych w ciągu najbliŝszych 5 lat przewiduje się oddanie do uŝytkowania obiekty, które łącznie zajmą około m 2 powierzchni handlowo-usługowe. Niedawno zostały zakończone prace budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie domu handlowego Renoma, która ma do zaoferowania m 2 powierzchni handlowej na 5 kondygnacjach. Porównanie do obiektu i jego innowacyjności i atrakcyjności, Ŝadna galeria podobnego typu w tej okolicy nie wystąpi. Natomiast firma Mayland Real Estate, przy ulicy Na Ostatnim Groszu planuje budowę centrum handlowego o nazwie Idylla Wrocławska, która będzie zajmować m 2, z czego m 2 zajmie hipermarket Real. Planowanym terminem zakończenia inwestycji jest 2010 r. Analizując planowane inwestycje handlowe pod względem ilościowym naleŝy wspomnieć, iŝ Bielany Retail Park planują dalszą rozbudowę. Docelowa powierzchnia handlowa parku ma wynosić m 2, obecnie liczy około m 2. Wrocławskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z uwagi na swój nowoczesny charakter oraz innowacyjne podejście do biznesu z powodzeniem będzie mogło konkurować z nowoczesnymi obiektami handlowymi funkcjonującymi we Wrocławiu. Strona 13 z 23

14 2.4 Analiza strategiczna SWOT Tabela nr 1. Podsumowanie analizy SWOT UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE Mocne strony Lokalizacja prawie w centrum miasta Doświadczona kadra zarządzająca Przedsiębiorczości Dostęp od najlepszych wykonawców Zatrudnienie Inwestora Zastępczego Innowacyjność Inkubatora Posiadany grunt pod budowę DuŜy majątek trwały Dobre połączenia komunikacyjne Spełnienie oczekiwać społecznych (kupcy, klienci Słabe strony Niestabilna sytuacja finansowa UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE Szanse Poparcie polityczne dla inwestycji Odpowiednio wysoki wkład własny aby uzyskać kredyt inwestycyjny DuŜa ilość potencjalnych klientów, którzy w jednym miejscu mogą załatwić wiele spraw ZrównowaŜony poziom rywalizacji pomiędzy podobnymi obiektami ZagroŜenia MoŜliwość pojawienia się na rynku podobnego obiektu, nowej konkurencji Pogłębienie się kryzysu gospodarczego (wpływ na decyzje konsumenckie) W analizowanej sytuacji mamy do czynienia z inwestycją, w której przewaŝają mocne strony, w otoczeniu zaś szanse. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi: silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Strona 14 z 23

15 3 INWESTYCJA 3.1 Analiza zapotrzebowania na powierzchnie Na potrzeby przeniesienia kupców z istniejącego targowiska przy ul. Zielińskiego określono niezbędną dla nich powierzchnię, którą przedstawia poniŝsza tabela nr 2. LP. FUNKCJA PODSTAWOWA ILOŚĆ/SZT POW. 1SZT ŁĄCZNA POW. 1 Stoiska spoŝywcze m 2 2 Stoiska przemysłowe m m 2 Powierzchnia dla stoiska spoŝywczego i przemysłowego została przyjęta w oparciu o wymogi sanepidu. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego maksymalna powierzchna sprzedaŝy nie moŝe przekroczyć 3000 m 2, dlatego teŝ naleŝy przewidzieć budowę dwóch hal kupieckich o powierzchni sprzedaŝy do 3000 m 2. NaleŜy pamiętać wówczas o tym, Ŝe budynek musi mieć trzy kondygnacje na co najmniej 80% ich obszaru zabudowanego. Dla poszczególnego rodzaju usług zostały określone funkcje wraz z przynaleŝnymi powierzchniami, które prezentuje tabela nr 3. FUNKCJA RODZAJ USŁUG - OPIS POWIERZCHNIA Funkcja podstawowa Handel kupiecki m 2 Funkcja Inkubatory przedsiębiorczości i biznesu, konsultacyjne m 2 uzupełniająca centrum wsparcia wspierająca Funkcja dodatkowa Pow. komercyjne: handlowe, biurowe, usługi towarzyszące m 2 Parking m Zakres inwestycji razem m 2 Przedmiotem inwestycji są dwie Hale Kupieckie i Inkubator Przedsiębiorczości. Inwestycja ze względu na moŝliwości konstrukcyjne obiektu oraz ekonomiczny okres zwrotu, moŝe być realizowana w kilku etapach: I etap to budowa parkingu podziemnego wraz z halami kupieckimi oraz infrastrukturą. II, III i IV etap to dobudowa Inkubatora Przedsiębiorczości oraz części usługowo-biurowogastronomicznej. We współczesnych warunkach gospodarczych prowadzenie działalności typu kupieckiego przez aktywne i dynamiczne jednostki wymaga kierunkowego wsparcia wyspecjalizowanych firm. Uzupełnieniem takiej współpracy moŝe być udział w zamierzeniu podmiotów oferujących dodatkowe, niekonkurencyjne a komercyjne usługi. W związku z powyŝszym przyjęto, Ŝe Inkubator Przedsiębiorczości będzie działał jako kompleks grupujący trzy funkcje: funkcje podstawowe; funkcje wspierające; funkcje uzupełniające. Strona 15 z 23

16 W zakresie funkcji podstawowej będzie się mieścił handel typu kupieckiego i mikroprzedsiębiorczość, czyli drobne usługi. W ramach funkcji wspierających w kompleksie, załoŝono powstanie inkubatora biznesu, inkubatora przedsiębiorczości i konsultacyjnego centrum wsparcia. Jedną z moŝliwych funkcji inkubatora biznesu moŝe być wynajem urządzeń do produkcji na rzecz handlu kupieckiego lub drobnych usług. Inkubator przedsiębiorczości powinien oferować na rzecz kupców moŝliwość krótkoterminowego wynajmu biur, sal konferencyjnych (biuro na godziny). Inkubator przedsiębiorczości powinien równieŝ oferować wszelkiego typu usługi wspierające kupców w prowadzonej działalności takie jak usługi pocztowe i kurierskie, usługi bankowe, usługi marketingowe itp. Konsultacyjne centrum wsparcia to grupa firm oferujących usługi typu: porady prawne, porady księgowe, porady podatkowe. Częścią składową kompleksu Inkubatora Przedsiębiorczości powinny być równieŝ funkcje uzupełniające, dodatkowe. Powinny mieć one charakter komercyjny umoŝliwiający zachowanie dochodowości kompleksu. Jako funkcje uzupełniające mogą wystąpić działalności polegające na komercyjnym wynajmie powierzchni biurowych oraz kaŝdej innej działalności dopuszczonej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o dopuszczeniu konkretnej planowanej funkcji lub usługi moŝe być podjęta tylko jednostkowo na podstawie odrębnej analizy wykonywanej na etapie projektu budowlanego. 3.3 Planowane koszty inwestycji Tabela nr 4. Podział na etapy LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 1 2 I ETAP obejmujący: 1. budowę hal kupieckich z rozbiórką istniejących obiektów kubaturowych, ,00 2. przeprowadzenie prac archeologicznych, 3. podziemie I etapu parking, 4. zagospodarowanie terenu w obrębie I etapu. II ETAP, III i IV obejmujący: 1. kontynuację prac archeologicznych, 2. budowę podziemia dla pozostałych etapów, 3.budowę inkubatora przedsiębiorczości wraz z częścią biurowousługową, ,00 4. zagospodarowanie terenu. razem ,00 Strona 16 z 23

17 4 PLAN SPRZEDAśY I MARKETINGU 4.1 Oferowany produkt lub usługa Dolny Śląsk ma znaczący i zróŝnicowany potencjał biznesowy, który moŝe być chłonnym rynkiem dla róŝnorodnych innowacji, jak teŝ obszarem, w którym innowacje rodzą się i dojrzewają. RóŜne wskaźniki dotyczące rozwoju przedsiębiorczości plasują Dolny Śląsk wśród czterech najsilniejszych regionów Polski. Istnieją wyraźne przesłanki do stwierdzenia, Ŝe dolnośląscy przedsiębiorcy gotowi są do współpracy przy tworzeniu Regionalnego Systemu Innowacyjnego. Dolny Śląsk musi dysponować innowacyjną infrastrukturą. Konieczna jest zatem rozbudowa, modernizacja, istniejącego juŝ systemu, jak teŝ wyposaŝenie go w nowe elementy. Dolnośląskie firmy, zawłaszcza małe i średnie, oraz pojedynczy przedsiębiorcy muszą mieć łatwy i tani dostęp do całego spektrum niezbędnych usług. Projekt Inkubator Przedsiębiorczości łączący w sobie funkcje handlowo usługowe jak równieŝ biznesowe spełnia powyŝsze warunki i wpisuje się w załoŝenia Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Wybudowanie nowoczesnego Centrum skupiającego w sobie zarówno hale kupieckie jak i inkubator przedsiębiorczości zwiększy szanse na rozwój społeczności lokalnej poprzez dostęp do wszelkiego rodzaju usług. Młodzi przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli wynajmować pomieszczenia produkcyjne lub biurowe na preferencyjnych warunkach. Centralizacji ulegnie równieŝ handel detaliczny, który nie jest przygotowany do konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi i umoŝliwi kupcom funkcjonowanie na rynku. Zdaniem ekspertów naleŝy wspomagać powstawanie i finansowanie projektów które wprowadzają nowe rozwiązania do sektora biznesu jak równieŝ sektora usług oraz wspomagają infrastrukturę miasta. Nowopowstałe firmy jak równieŝ przedsiębiorcy trudniący się drobnym handlem nie mają moŝliwości zainwestowania w niezbędną infrastrukturę, wynajem drogich biur w centrum miasta, czy powierzchni handlowych. W takich sytuacjach korzystne bywa ulokowanie firm w miejscach takich ja inkubator przedsiębiorczości. Zadaniem miasta wobec powyŝszego powinno być rozszerzanie swojej oferty w ramach takich inwestycji. Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości będzie wspierał takie działania jak handel artykułami spoŝywczymi, przemysłowymi, usługi drobne dla klientów handlu, gastronomia, jak równieŝ wynajem pomieszczeń produkcyjnych z urządzeniami do produkcji pomocniczej dla handlu i usług, jak równieŝ krótkoterminowy wynajem biur, usługi informacji gospodarczej, usługi pocztowe, kurierskie, marketingowe, informatyczne, przedstawicielstwo ZUS i inne dopuszczone przez MPZP usługi. UŜytkownikami inkubatora będą równieŝ podmioty z otoczenia biznesu takie jak: banki, firmy doradztwa biznesowego biuro porad prawnych i księgowo-finansowych, itp., Szkolenia i edukacja to kolejny obszar współpracy w ramach struktur inkubatora. W ramach inkubatora przedsiębiorczości moŝliwy będzie wynajem sal konferencyjnych w których organizowane będą szkolenia a mała gastronomia która równieŝ zlokalizowana będzie na Strona 17 z 23

18 terenie Inkubatora będzie miała moŝliwość obsługi takich imprez. Inkubator przedsiębiorczości dąŝy do zapewnienia wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności wszystkich zaangaŝowanych w przedsięwzięcie jednostek tj. miasta, kupców jak i przedsiębiorców. Projekt ma na celu zrównowaŝoną pomoc zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw jak równieŝ pomoc dla kupców którzy w procesie likwidacji targowisk zmuszeni zostali do handlu w warunkach o prawie zerowym standardzie, nierzadko na dzikich targowiskach. Ekonomiczno-społeczne korzyści wynikające z budowy Inkubatora przedsiębiorczości oraz doświadczenie jakie zdobędzie miasto przy budowie takiego typu obiektów jest ogromne. Tym bardziej, iŝ w najbliŝszym czasie we Wrocławiu planowana jest modernizacja placów targowych i tworzenie podobnych centrów handlowo-biznesowych. Zdobyte doświadczenie, pozwoli na zrealizowanie planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz umoŝliwi poszerzanie oferty jak i podniesienie poziomu świadczonych usług. Inkubator przedsiębiorczości spełniał będzie dodatkowo funkcje estetyczne i reprezentacyjne dla Miasta Wrocławia. We Wrocławiu podjęte były inicjatywy wybudowania hal targowych, ale o bardzo podstawowym, tymczasowym standardzie, nie spełniającym wymogów estetycznych miasta oraz oferujące jedynie wynajem powierzchni handlowych. W projekcie inkubator przedsiębiorczości oferowany jest szeroki wachlarz usług i jest to w chwili obecnej jedyny taki projekt. W inwestycji Inkubator przedsiębiorczości określenie biznesowo-handlowe to spełnienie oczekiwań cywilizacyjnych handlowców jak i mieszkańców, szansa na wzmocnienie metropolitalnej, krajowej i międzynarodowej marki miasta a w konsekwencji zwiększenie wpływów budŝetowych jak równieŝ szansa na współistnienie aktywności handlowych z aktywnością biznesową która moŝe okazać się być bardzo efektywną. 4.2 Analiza rynku Konkurencja - porównanie z ofertą konkurencji. Analizę rynku powierzchni handlowych opracowano w oparciu o bazę istniejących obiektów we Wrocławiu dysponujących nowoczesną powierzchnią handlowo-usługową, oraz bazę obiektów, znajdujących się w budowie lub w fazie przygotowywania. W 2008 roku we Wrocławiu zakończono realizację 14 projektów biurowych, które dostarczyły ponad 105 tys. m kw. nowej powierzchni biurowej. Bardzo duŝa część powierzchni w tych budynkach została wynajęta jeszcze w trakcie ich budowy. W związku z tym dostępność powierzchni biurowych w nowych budynkach jest ograniczona. Teoretycznie bez najemcy pozostaje obecnie we Wrocławiu około 19 tys. m 2. powierzchni biurowej. Jest to jednak powierzchnia w znacznym stopniu rozproszona, a w ofercie właścicieli biurowców przewaŝają moduły biurowe najłatwiej jest wynająć biuro wielkości m 2. W przypadku obiektów handlowych podobnych do tego jaki planuje zrealizować Inwestor, w okresie ostatniego roku powstała jedna hala kupiecka przy ulicy Strona 18 z 23

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów Ekspertyza została wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlają poglądy autora a nie zamawiającego. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE

ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W REGIONIE Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budŝetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Autor raportu: Karolina Grabowska-Garczyńska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo