Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe"

Transkrypt

1 ANALIZA RYNKU Opracowana z wykorzystaniem danych zawartych w analizie rynku dla budowy hali kupieckiej z częścią biurowo-usługową przy ulicy Namysłowskiej we Wrocławiu wykonanej przez Politechnikę Wrocławską, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław Strona 1 z 23

2 Spis treści 1. WSTĘP Cel opracowania Cele szczegółowe FIRMA I BRANśA Historia i obecna sytuacja firmy Historia i akcjonariat: Władze: Struktura organizacyjna: Dane teleadresowe: Wizja, misja i cele do osiągnięcia Misja i cel Agencji: Zakres działalności: Pozostałe obszary działania spółki: Hala Kupiecka i Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Zielińskiego, Swobodnej: Charakterystyka branŝy Prognozy rozwoju branŝy Perspektywy wzrostu podaŝy nowoczesnej powierzchni handlowej Stawki najmu Czynniki mające wpływ na rozwój branŝy Tempo rozwoju branŝy Analiza strategiczna SWOT INWESTYCJA Analiza zapotrzebowania na powierzchnie Zakres inwestycji Planowane koszty inwestycji PLAN SPRZEDAśY I MARKETINGU Oferowany produkt lub usługa Analiza rynku Konkurencja - porównanie z ofertą konkurencji Tempo wzrostu i rozwoju konkurencji Strategia marketingowa Strona 2 z 23

3 1. WSTĘP 1.1 Cel opracowania Niniejsze opracowanie wykonano dla sprawdzenia moŝliwości realizacji zamierzenia polegającego na budowie hal kupieckich oraz Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z częścią biurowousługową w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w planowanej lokalizacji i w świetle zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 1.2 Cele szczegółowe Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu połoŝonego pomiędzy ulicami Zielińskiego, Swobodnej, Nasypowej we Wrocławiu (Działki nr 34/1, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, AM-14 obręb Plac Południe) na potrzeby hal kupieckich oraz inkubatora przedsiębiorczości wraz z częścią biurowo-usługową w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Cel społeczny (wynikający z polityki Gminy Wrocław) związany z przedmiotowym działaniem polega na stworzeniu warunków pracy umoŝliwiających utrzymanie miejsc pracy firm zrzeszonych we Wrocławskim Stowarzyszeniu Kupców oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni biurowej dla nowopowstających firm. Celem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. jest taka organizacja procesu inwestycyjnego oraz fazy eksploatacyjnej, aby przy zachowaniu celów społecznych wyznaczonych przez Gminę Wrocław (Prezydenta Miasta) przedsięwzięcie było co najmniej samofinansującym się, a o ile to moŝliwe, przynosiło zyski. Strona 3 z 23

4 2 FIRMA I BRANśA 2.1 Historia i obecna sytuacja firmy Historia i akcjonariat: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. (ARAW S.A.) to spółka akcyjna z większościowym udziałem Gminy Wrocław. Powstała w roku 2005 w wyniku porozumienia pomiędzy ośmioma gminami aglomeracji. W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest osiemnaście gmin: Gmina Brzeg Dolny Gmina Czernica Gmina Długołęka Gmina Domaniów Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Kobierzyce Gmina Kostomłoty Gmina Krośnice Gmina Miękinia Gmina Oborniki Śląskie Gmina Oława Gmina Środa Śląska Gmina Święta Katarzyna Gmina Trzebnica Gmina Udanin Gmina Wisznia Mała Strona 4 z 23

5 Gmina śmigród Miasto Wrocław Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 PLN Władze: Rada nadzorcza Agencji: Aleksandra Urban-Stromich - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Członkowie: Magdalena Szymczuk Dariusz Kucharski Funkcję Prezesa Zarządu ARAW S.A. pełni: Dariusz Ostrowski Struktura organizacyjna: Biuro Agencji. Odpowiada za obsługę organizacyjną, administracyjną i logistyczną spółki. Dyrektor Biura Spółki - Tomasz Studenny Zespoły projektów rozwojowych. Dyrektor do spraw projektów - Tomasz Gondek Zespół projektów inwestycyjnych. Zespół odpowiada za stały monitoring rynku inwestycyjnego na świecie, w Polsce i aglomeracji wrocławskiej, pozyskiwanie inwestorów, przygotowanie harmonogramu i budŝetu projektu oraz jego realizację i rozliczenie, inicjowanie działań prorozwojowych oraz badania opinii. Kierownik Zespołu - Ewa Kaucz Zespół projektów unijnych. Zespół odpowiada za stały monitoring środków pomocowych sygnowanych przez Komisję Europejską i inne fundusze, przygotowanie wniosków dotacyjnych, opracowanie harmonogramu i realizację projektu oraz jego rozliczenie. Kierownik zespołu Magdalena Zinczuk Zespół projektów komercyjnych. Zespół odpowiada za pozyskanie, prowadzenie i rozliczenie projektów o charakterze komercyjnym. W ramach kompetencji Zespołu pozostaje kompleksowa realizacja projektów polegających na: budowie hali i pasaŝy kupieckich przy ul. Namysłowskiej w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (WCWP), budowie hal i pasaŝy kupieckich wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz części biurowo-usługowej przy ul. Zielińskiego, Swobodnej w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Strona 5 z 23

6 koordynacji działań związanych z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Plac Solny 14/ Szajnochy 4. Kierownik projektu - Dorota Korbiel Uruchomienie Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Celem realizacji tego przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla uruchomienia kolei aglomeracyjnej funkcjonującej na obszarze aglomeracji wrocławskiej. Projekt posłuŝy równieŝ rzetelnemu przygotowaniu materiałów dotyczących modernizacji infrastruktury Wrocławskiego Węzła Kolejowego, tak aby system komunikacji kolejowej został lepiej zintegrowany z innymi systemami transportu publicznego funkcjonującymi na terenie miasta Wrocławia i przyległymi do niego gminami. Kierownik projektu - Wojciech Zdanowski Dane teleadresowe: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocław tel fax NIP: , Regon: Wizja, misja i cele do osiągnięcia Misja i cel Agencji: Celem spółki jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności oŝywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, a takŝe prowadzenie innej działalności waŝnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. ARAW S.A. bierze czynny udział w oŝywianiu rozwoju ekonomicznego regionu poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji w aglomeracji, stymulowanie procesów innowacji i dyfuzji wiedzy oraz zachęca przedsiębiorców do inwestowania w nowe technologie i naukę. Miarą sukcesu ARAW-u są nowopowstałe miejsca pracy. ARAW S.A. to równieŝ źródło informacji na temat największych inwestycji w regionie oraz bieŝących trendów w rozwoju ekonomicznym. ARAW wspiera takŝe inicjatywy, które pomogą konkurować Aglomeracji na rozszerzającym się rynku europejskim. Potencjalnym inwestorom ARAW S.A. oferuje wsparcie typu one-stop-shop w procesie inwestycyjnym. ARAW S.A. pomaga w wyszukiwaniu odpowiednich terenów pod inwestycje oraz słuŝy radą i dostarcza informacji w celu zapewnienia szybkiego zaistnienia firmy w Aglomeracji. Strona 6 z 23

7 2.2.2 Zakres działalności: ARAW S.A. oferuje inwestorom wsparcie w procesie inwestycyjnym realizowane poprzez: przygotowywanie prezentacji dedykowanych opracowywanie ofert inwestycyjnych (działki inwestycyjne, hale produkcyjne, magazyny, powierzchnie biurowe) przygotowywanie wizyt i aranŝowanie spotkań z władzami samorządowymi oraz jednostkami podległymi, instytucjami szkolnictwa wyŝszego, firmami pośredniczącymi wyszukiwanie poddostawców i partnerów handlowych wsparcie w procesach administracyjnych, np. uzyskiwaniu pozwoleń i zezwoleń pomoc w aplikowaniu o wizy doradztwo w zakresie pomocy publicznej przygotowywanie kampanii promocyjnych Pozostałe obszary działania spółki: Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacja projektów na zlecenie Przygotowywanie na zlecenie analiz i raportów Szkolenia otwarte Opracowanie strategii lokalnych i planów rozwoju Hala Kupiecka i Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Zielińskiego, Swobodnej: Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu połoŝonego pomiędzy ulicami Swobodną, Zielińskiego, Nasypową we Wrocławiu (działki nr 34/1, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 40, 41, 42, 43, 44 i 45; AM-14; obręb Południe) na potrzeby hal kupieckich oraz inkubatora przedsiębiorczości wraz z częścią biurowo-usługową. Cel społeczny (wynikający z polityki Gminy Wrocław) związany z przedmiotowym działaniem polega na stworzeniu warunków pracy umoŝliwiających utrzymanie tych miejsc oraz taka organizacja procesu inwestycyjnego i fazy eksploatacyjnej, aby przy zachowaniu celów społecznych wyznaczonych przez Gminę Wrocław (Prezydenta Miasta) przedsięwzięcie było co najmniej samofinansującym się, a o ile to moŝliwe, przynosiło godziwe zyski. Realizacji tych celów słuŝyć będą inwestycje w: Hale kupieckie, które zostaną zagospodarowane w pierwszej kolejności i na preferencyjnych warunkach na rzecz przedsiębiorców zlokalizowanych na obecnym targowisku przy ul. Zielińskiego, Swobodnej we Wrocławiu. Inkubator Przedsiębiorczości, który ma udostępniać powierzchnię biurową na rzecz przedsiębiorców, przy czym nowopowstałe przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do wynajmowanych powierzchni na warunkach preferencyjnych. Strona 7 z 23

8 2.3 Charakterystyka branŝy Prognozy rozwoju branŝy. Wrocław, stolica województwa dolnośląskiego jest miastem o olbrzymim potencjale, który przyciąga wielu znacznych inwestorów. Rozwój gospodarczy miasta sprawia, iŝ rynek handlowy we Wrocławiu równieŝ intensywnie się rozwija. Deweloperzy i inwestorzy chętnie lokalizują tutaj swoje inwestycje handlowe. Na pewno głównym czynnikiem przyciągającym potencjalnych inwestorów jest fakt, iŝ około 35 % powierzchni miasta ma aktualne plany zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowym czynnikiem jest dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa wraz z autostradą A4, która przebiega na południe od Wrocławia. W końcu 2008 roku zaobserwowano spadek całkowitej wartości inwestycji, co moŝe znaleźć wytłumaczenie w zmniejszającej się ilości transakcji sprzedaŝy. Ich całkowita wartość w 2007 roku wyniosła około 3,0 mld EUR rok to około 2,0 mld EUR. Wiele transakcji, będących obecnie w fazie finalizacji, jest wynikiem porozumień zawartych jeszcze w roku. Pomimo kryzysu na rynku finansowym Polska ma szanse pozostać najbardziej aktywnym krajem pod kątem transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo wyraźnych oznak spowolnienia w I kwartale 2009 r. oddano w Polsce do uŝytku mkw. powierzchni nowych centrów handlowych. Obecnie w budowie znajduje się ok mkw., które trafią na rynek w latach Deweloperzy i inwestorzy oczekują na rozwój sytuacji na rynkach finansowych i wstrzymują realizację wielu projektów. Wielu z nich ma trudności z zapewnieniem finansowania nowych obiektów, zamarł teŝ handel juŝ istniejącymi centrami, co odcina drugą po bankach drogę finansowania nowych inwestycji. Dla deweloperów niepokojące są dane o spadku sprzedaŝy detalicznej o 1,6 proc. w lutym 2009 r. w stosunku do lutego 2008 r. Takie informacje odstraszają najemców, a bez nich nie ma co budować centrów handlowych. Najemcy domagają się teŝ coraz częściej korzystniejszych warunków najmu. Słaba złotówka jest dla nich niekorzystna, bo czynsze w większości przypadków ustalane są w euro. Na rynku nieruchomości handlowych obserwuje się zmianę preferencji inwestorów. Inwestorzy są obecnie mniej chętni do podejmowania ryzyka i finansowania projektów w budowie, zdecydowanie preferują zakupy juŝ istniejących obiektów. Mimo kryzysu finansowego polski rynek handlowy pozostanie atrakcyjny dla inwestorów, ze względu na wzrost konsumpcji społeczeństwa oraz zawierane długoterminowe umowy najmu. Dolny i Górny Śląsk, Łódź i mniejsze miasta regionalne charakteryzuje duŝy potencjał rozwoju. Na koniec 2008 roku podaŝ nowoczesnej powierzchni handlowej wyniosła w Polsce ponad 8 mln m 2, z czego ponad 60% zlokalizowane jest w duŝych miastach. Stopień nasycenia rynku nowoczesną powierzchnią handlową wynosi w Polsce 210 m 2 na 1 tys. mieszkańców jest to poziom zbliŝony do średniego wskaźnika nasycenia w Unii Europejskiej m 2 /1 tys. mieszkańców. NajwyŜszy wskaźnik posiada Poznań (731 m 2 ), Warszawa (613 m 2 ) i Wrocław (590 m 2 ), a najniŝszy Górny Śląsk (322 m 2 ) oraz Kraków (ok. 430 m 2 ). Strona 8 z 23

9 Na rynku nieruchomości biurowych obserwuje się rosnącą tendencję budowania obiektów biurowych na zamówienie pod konkretnego najemcę. Mniejsze ryzyko inwestowania występuje w przypadku obiektów juŝ istniejących z podpisanymi długoterminowymi umowami najmu. Rysunek1. Roczna podaŝ powierzchni handlowej - Polska, (m 2 ) Rysunek 2. Czynsze w centrach handlowych i ulicach handlowych w wybranych miastach w Polsce, w I połowie 2008 roku (EUR/m 2 /miesiąc) W pierwszej połowie 2008 roku na rynku odnotowano 6 transakcji o łącznej wartości ponad 450 mln EUR. Stopy kapitalizacji wzrosły do poziomu 6,5-7,0% za najlepsze obiekty handlowe. Inwestorzy są obecnie mniej chętni do podejmowania ryzyka i finansowania projektów w budowie, zdecydowanie preferują zakupy juŝ istniejących, dobrze wynajętych obiektów, wiele z zawieranych transakcji dotyczy fuzji i przejęć międzynarodowych sieci handlowych lub transakcji portfelami nieruchomości. Strona 9 z 23

10 2.3.2 Perspektywy wzrostu podaŝy nowoczesnej powierzchni handlowej. Na najbliŝsze lata inwestorzy zapowiadają szereg projektów, które do końca 2010 r. powinny przynieść łącznie ponad 2,6 mln m² nowoczesnej powierzchni handlowej. W nadchodzących latach największy przyrost nowoczesnej powierzchni handlowej odnotują Poznań oraz Wrocław. Mimo, iŝ stolica wraz z 7 największymi aglomeracjami skupia obecnie 74% całkowitej podaŝy to coraz bardziej widoczna staje się tendencja zmieniająca te proporcje na korzyść mniejszych miast (od tys. mieszkańców.) Stawki najmu. Stawki czynszów w centrach handlowych, ze względu na utrzymujące się duŝe zapotrzebowanie na tego rodzaju powierzchnie (zwłaszcza w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach), podtrzymały w II połowie 2008 r. dotychczasową tendencję wzrostową i wszystko wskazuje na to, iŝ kierunek ten zostanie utrzymany. Wysokość stawek najmu determinowana jest (pomijając róŝnice między poszczególnymi miastami) pozycją i atrakcyjnością danego centrum handlowego na lokalnym rynku, lokalizacją powierzchni na terenie centrum handlowego, wielkością samej powierzchni, przeznaczeniem lokalu i prestiŝem najemcy. W praktyce stawki najmu w większości przypadków ustalane są indywidualnie, jako suma dwóch składników: opłaty zryczałtowanej liczonej od m² powierzchni oraz procentu od obrotów najemcy. Stawki za najlepsze lokale o powierzchni m² w najbardziej atrakcyjnych centrach handlowych oscylują w okolicach 195 zł/m²/m-c. Popyt na wrocławskie nieruchomości handlowe jest stabilny i koncentruje się wokół galerii handlowych. Współczynnik pustostanów oscyluje na poziomie 2,7 proc. Czynsze za najem powierzchni w centrach handlowych sięgają zł /m 2., zaś czynsze lokali przy głównych ulicach handlowych wynoszą zł za m 2 Wskaźnik metraŝu powierzchni handlowej na 1 tys. mieszkańców wzrósł z 380 do 630 m 2., z tego powodu prognozuje się w 2009 r. niewielką korektę cen wynajmu. Jedynie stawki w najlepszych lokalizacjach pozostaną bez zmian lub będą nieznacznie rosły Czynniki mające wpływ na rozwój branŝy. Czynniki ekonomiczne. Spowolnienie gospodarcze spowodowane kryzysem finansowym ma juŝ swoje odbicie na polskiej gospodarce. ObniŜone zostały przez instytucje międzynarodowe prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski z 5,5% do 4,2% w 2008 roku. Obecnie na rynku jest coraz trudniej otrzymać finansowanie projektu ze strony banków (banki mają coraz większe trudności z utrzymaniem płynności, co skutkuje ograniczeniem akcji kredytowych - niechętnie finansują nowe projekty inwestycyjne; deweloperzy wstrzymują nowe inwestycje, skupiają się na wykończeniu Strona 10 z 23

11 juŝ rozpoczętych). Coraz częściej wymagany jest 20-35% wkład własny. PodwyŜszeniu uległo teŝ oprocentowanie udzielonych kredytów - obecnie wynosi LIBOR lub WIBOR (1 miesięczny bądź 3 miesięczny) plus marŝa (1,5-2%). Uwarunkowania społeczne. Galerie handlowe tracą klientów. Recesja sprawiła, Ŝe targowiska, mało atrakcyjne w porównaniu z nowoczesnymi centrami handlowymi, znów mają wielu klientów. Budowane za setki milionów złotych centra handlowe mają konkurenta, jakiego się nie spodziewały mieć. Do niedawna było tak, Ŝe klienci uciekali z zatłoczonych bazarów pod dachy nowoczesnych, lśniących stalą i klimatyzowanych centrów handlowych. Ale recesja zrobiła swoje, w poszukiwaniu tańszych produktów wracają na targowiska. Utarg kupców na targowiskach rośnie, nawet o 10 proc., kupcy twierdzą, Ŝe ich asortyment w niektórych grupach produktów jest tam tańszy nawet o 50 procent. Chodzi głównie o odzieŝ, bo w Ŝywności takich róŝnic nie ma Tempo rozwoju branŝy. Planowana inwestycja ze względu na swoją innowacyjność niewątpliwie będzie się zaliczać do nowoczesnych obiektów. PodaŜ nowoczesnej powierzchni w ramach istniejących centrów/galerii handlowych we Wrocławiu wynosi obecnie około m 2. NaleŜałoby zwrócić uwagę, iŝ około m 2 powierzchni zostały oddane do uŝytkowania w 2007 r. w trzech nowoczesnych obiektach handlowych: PasaŜ Grunwaldzki, Arkady Wrocławskie, obiekty tzw. III Generacji oraz Magnolia Park. Wcześniej Wrocław posiadał jedynie jeden obiekt handlowy III Generacji, Galerie Dominikańską, która oferuje m 2 powierzchni. Wrocławski rynek centrów handlowy udostępnia potencjalnym klientom równieŝ centra handlowe wyprzedaŝowe. W 2006r. firma Neinver otworzył pierwszy we Wrocławiu Faktory Outlet. Analizując wrocławski rynek powierzchni handlowo-usługowej nie moŝna zapomnieć o Bielanach Wrocławskich, na terenie którego mieszczą się dwa olbrzymie Parki Handlowe: Bielany Retail Park oraz Auchan Bielany Park. Powierzchnia handlowo-usługowa tych obydwóch parków zajmuje około m 2 z 6500 miejscami parkingowymi. W kompleksie Bielany Retail Park znajdują się takie hipermarket jak: Tesco, Ikea oraz Obi. W bezpośrednim sąsiedztwie Bielany Retail Park znajdują się dodatkowo hipermarket Castorama oraz Makro o łącznej powierzchni handlowej około m 2. Strona 11 z 23

12 Rysunek 3. Rysunek 4. Wielkość powierzchni sprzedaŝy w halach kupieckich we Wrocławiu Strona 12 z 23

13 Rysunek 5. W kontekście planowanych inwestycji handlowych w ciągu najbliŝszych 5 lat przewiduje się oddanie do uŝytkowania obiekty, które łącznie zajmą około m 2 powierzchni handlowo-usługowe. Niedawno zostały zakończone prace budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie domu handlowego Renoma, która ma do zaoferowania m 2 powierzchni handlowej na 5 kondygnacjach. Porównanie do obiektu i jego innowacyjności i atrakcyjności, Ŝadna galeria podobnego typu w tej okolicy nie wystąpi. Natomiast firma Mayland Real Estate, przy ulicy Na Ostatnim Groszu planuje budowę centrum handlowego o nazwie Idylla Wrocławska, która będzie zajmować m 2, z czego m 2 zajmie hipermarket Real. Planowanym terminem zakończenia inwestycji jest 2010 r. Analizując planowane inwestycje handlowe pod względem ilościowym naleŝy wspomnieć, iŝ Bielany Retail Park planują dalszą rozbudowę. Docelowa powierzchnia handlowa parku ma wynosić m 2, obecnie liczy około m 2. Wrocławskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z uwagi na swój nowoczesny charakter oraz innowacyjne podejście do biznesu z powodzeniem będzie mogło konkurować z nowoczesnymi obiektami handlowymi funkcjonującymi we Wrocławiu. Strona 13 z 23

14 2.4 Analiza strategiczna SWOT Tabela nr 1. Podsumowanie analizy SWOT UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE Mocne strony Lokalizacja prawie w centrum miasta Doświadczona kadra zarządzająca Przedsiębiorczości Dostęp od najlepszych wykonawców Zatrudnienie Inwestora Zastępczego Innowacyjność Inkubatora Posiadany grunt pod budowę DuŜy majątek trwały Dobre połączenia komunikacyjne Spełnienie oczekiwać społecznych (kupcy, klienci Słabe strony Niestabilna sytuacja finansowa UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE Szanse Poparcie polityczne dla inwestycji Odpowiednio wysoki wkład własny aby uzyskać kredyt inwestycyjny DuŜa ilość potencjalnych klientów, którzy w jednym miejscu mogą załatwić wiele spraw ZrównowaŜony poziom rywalizacji pomiędzy podobnymi obiektami ZagroŜenia MoŜliwość pojawienia się na rynku podobnego obiektu, nowej konkurencji Pogłębienie się kryzysu gospodarczego (wpływ na decyzje konsumenckie) W analizowanej sytuacji mamy do czynienia z inwestycją, w której przewaŝają mocne strony, w otoczeniu zaś szanse. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi: silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Strona 14 z 23

15 3 INWESTYCJA 3.1 Analiza zapotrzebowania na powierzchnie Na potrzeby przeniesienia kupców z istniejącego targowiska przy ul. Zielińskiego określono niezbędną dla nich powierzchnię, którą przedstawia poniŝsza tabela nr 2. LP. FUNKCJA PODSTAWOWA ILOŚĆ/SZT POW. 1SZT ŁĄCZNA POW. 1 Stoiska spoŝywcze m 2 2 Stoiska przemysłowe m m 2 Powierzchnia dla stoiska spoŝywczego i przemysłowego została przyjęta w oparciu o wymogi sanepidu. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego maksymalna powierzchna sprzedaŝy nie moŝe przekroczyć 3000 m 2, dlatego teŝ naleŝy przewidzieć budowę dwóch hal kupieckich o powierzchni sprzedaŝy do 3000 m 2. NaleŜy pamiętać wówczas o tym, Ŝe budynek musi mieć trzy kondygnacje na co najmniej 80% ich obszaru zabudowanego. Dla poszczególnego rodzaju usług zostały określone funkcje wraz z przynaleŝnymi powierzchniami, które prezentuje tabela nr 3. FUNKCJA RODZAJ USŁUG - OPIS POWIERZCHNIA Funkcja podstawowa Handel kupiecki m 2 Funkcja Inkubatory przedsiębiorczości i biznesu, konsultacyjne m 2 uzupełniająca centrum wsparcia wspierająca Funkcja dodatkowa Pow. komercyjne: handlowe, biurowe, usługi towarzyszące m 2 Parking m Zakres inwestycji razem m 2 Przedmiotem inwestycji są dwie Hale Kupieckie i Inkubator Przedsiębiorczości. Inwestycja ze względu na moŝliwości konstrukcyjne obiektu oraz ekonomiczny okres zwrotu, moŝe być realizowana w kilku etapach: I etap to budowa parkingu podziemnego wraz z halami kupieckimi oraz infrastrukturą. II, III i IV etap to dobudowa Inkubatora Przedsiębiorczości oraz części usługowo-biurowogastronomicznej. We współczesnych warunkach gospodarczych prowadzenie działalności typu kupieckiego przez aktywne i dynamiczne jednostki wymaga kierunkowego wsparcia wyspecjalizowanych firm. Uzupełnieniem takiej współpracy moŝe być udział w zamierzeniu podmiotów oferujących dodatkowe, niekonkurencyjne a komercyjne usługi. W związku z powyŝszym przyjęto, Ŝe Inkubator Przedsiębiorczości będzie działał jako kompleks grupujący trzy funkcje: funkcje podstawowe; funkcje wspierające; funkcje uzupełniające. Strona 15 z 23

16 W zakresie funkcji podstawowej będzie się mieścił handel typu kupieckiego i mikroprzedsiębiorczość, czyli drobne usługi. W ramach funkcji wspierających w kompleksie, załoŝono powstanie inkubatora biznesu, inkubatora przedsiębiorczości i konsultacyjnego centrum wsparcia. Jedną z moŝliwych funkcji inkubatora biznesu moŝe być wynajem urządzeń do produkcji na rzecz handlu kupieckiego lub drobnych usług. Inkubator przedsiębiorczości powinien oferować na rzecz kupców moŝliwość krótkoterminowego wynajmu biur, sal konferencyjnych (biuro na godziny). Inkubator przedsiębiorczości powinien równieŝ oferować wszelkiego typu usługi wspierające kupców w prowadzonej działalności takie jak usługi pocztowe i kurierskie, usługi bankowe, usługi marketingowe itp. Konsultacyjne centrum wsparcia to grupa firm oferujących usługi typu: porady prawne, porady księgowe, porady podatkowe. Częścią składową kompleksu Inkubatora Przedsiębiorczości powinny być równieŝ funkcje uzupełniające, dodatkowe. Powinny mieć one charakter komercyjny umoŝliwiający zachowanie dochodowości kompleksu. Jako funkcje uzupełniające mogą wystąpić działalności polegające na komercyjnym wynajmie powierzchni biurowych oraz kaŝdej innej działalności dopuszczonej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o dopuszczeniu konkretnej planowanej funkcji lub usługi moŝe być podjęta tylko jednostkowo na podstawie odrębnej analizy wykonywanej na etapie projektu budowlanego. 3.3 Planowane koszty inwestycji Tabela nr 4. Podział na etapy LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 1 2 I ETAP obejmujący: 1. budowę hal kupieckich z rozbiórką istniejących obiektów kubaturowych, ,00 2. przeprowadzenie prac archeologicznych, 3. podziemie I etapu parking, 4. zagospodarowanie terenu w obrębie I etapu. II ETAP, III i IV obejmujący: 1. kontynuację prac archeologicznych, 2. budowę podziemia dla pozostałych etapów, 3.budowę inkubatora przedsiębiorczości wraz z częścią biurowousługową, ,00 4. zagospodarowanie terenu. razem ,00 Strona 16 z 23

17 4 PLAN SPRZEDAśY I MARKETINGU 4.1 Oferowany produkt lub usługa Dolny Śląsk ma znaczący i zróŝnicowany potencjał biznesowy, który moŝe być chłonnym rynkiem dla róŝnorodnych innowacji, jak teŝ obszarem, w którym innowacje rodzą się i dojrzewają. RóŜne wskaźniki dotyczące rozwoju przedsiębiorczości plasują Dolny Śląsk wśród czterech najsilniejszych regionów Polski. Istnieją wyraźne przesłanki do stwierdzenia, Ŝe dolnośląscy przedsiębiorcy gotowi są do współpracy przy tworzeniu Regionalnego Systemu Innowacyjnego. Dolny Śląsk musi dysponować innowacyjną infrastrukturą. Konieczna jest zatem rozbudowa, modernizacja, istniejącego juŝ systemu, jak teŝ wyposaŝenie go w nowe elementy. Dolnośląskie firmy, zawłaszcza małe i średnie, oraz pojedynczy przedsiębiorcy muszą mieć łatwy i tani dostęp do całego spektrum niezbędnych usług. Projekt Inkubator Przedsiębiorczości łączący w sobie funkcje handlowo usługowe jak równieŝ biznesowe spełnia powyŝsze warunki i wpisuje się w załoŝenia Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Wybudowanie nowoczesnego Centrum skupiającego w sobie zarówno hale kupieckie jak i inkubator przedsiębiorczości zwiększy szanse na rozwój społeczności lokalnej poprzez dostęp do wszelkiego rodzaju usług. Młodzi przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli wynajmować pomieszczenia produkcyjne lub biurowe na preferencyjnych warunkach. Centralizacji ulegnie równieŝ handel detaliczny, który nie jest przygotowany do konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi i umoŝliwi kupcom funkcjonowanie na rynku. Zdaniem ekspertów naleŝy wspomagać powstawanie i finansowanie projektów które wprowadzają nowe rozwiązania do sektora biznesu jak równieŝ sektora usług oraz wspomagają infrastrukturę miasta. Nowopowstałe firmy jak równieŝ przedsiębiorcy trudniący się drobnym handlem nie mają moŝliwości zainwestowania w niezbędną infrastrukturę, wynajem drogich biur w centrum miasta, czy powierzchni handlowych. W takich sytuacjach korzystne bywa ulokowanie firm w miejscach takich ja inkubator przedsiębiorczości. Zadaniem miasta wobec powyŝszego powinno być rozszerzanie swojej oferty w ramach takich inwestycji. Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości będzie wspierał takie działania jak handel artykułami spoŝywczymi, przemysłowymi, usługi drobne dla klientów handlu, gastronomia, jak równieŝ wynajem pomieszczeń produkcyjnych z urządzeniami do produkcji pomocniczej dla handlu i usług, jak równieŝ krótkoterminowy wynajem biur, usługi informacji gospodarczej, usługi pocztowe, kurierskie, marketingowe, informatyczne, przedstawicielstwo ZUS i inne dopuszczone przez MPZP usługi. UŜytkownikami inkubatora będą równieŝ podmioty z otoczenia biznesu takie jak: banki, firmy doradztwa biznesowego biuro porad prawnych i księgowo-finansowych, itp., Szkolenia i edukacja to kolejny obszar współpracy w ramach struktur inkubatora. W ramach inkubatora przedsiębiorczości moŝliwy będzie wynajem sal konferencyjnych w których organizowane będą szkolenia a mała gastronomia która równieŝ zlokalizowana będzie na Strona 17 z 23

18 terenie Inkubatora będzie miała moŝliwość obsługi takich imprez. Inkubator przedsiębiorczości dąŝy do zapewnienia wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności wszystkich zaangaŝowanych w przedsięwzięcie jednostek tj. miasta, kupców jak i przedsiębiorców. Projekt ma na celu zrównowaŝoną pomoc zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw jak równieŝ pomoc dla kupców którzy w procesie likwidacji targowisk zmuszeni zostali do handlu w warunkach o prawie zerowym standardzie, nierzadko na dzikich targowiskach. Ekonomiczno-społeczne korzyści wynikające z budowy Inkubatora przedsiębiorczości oraz doświadczenie jakie zdobędzie miasto przy budowie takiego typu obiektów jest ogromne. Tym bardziej, iŝ w najbliŝszym czasie we Wrocławiu planowana jest modernizacja placów targowych i tworzenie podobnych centrów handlowo-biznesowych. Zdobyte doświadczenie, pozwoli na zrealizowanie planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz umoŝliwi poszerzanie oferty jak i podniesienie poziomu świadczonych usług. Inkubator przedsiębiorczości spełniał będzie dodatkowo funkcje estetyczne i reprezentacyjne dla Miasta Wrocławia. We Wrocławiu podjęte były inicjatywy wybudowania hal targowych, ale o bardzo podstawowym, tymczasowym standardzie, nie spełniającym wymogów estetycznych miasta oraz oferujące jedynie wynajem powierzchni handlowych. W projekcie inkubator przedsiębiorczości oferowany jest szeroki wachlarz usług i jest to w chwili obecnej jedyny taki projekt. W inwestycji Inkubator przedsiębiorczości określenie biznesowo-handlowe to spełnienie oczekiwań cywilizacyjnych handlowców jak i mieszkańców, szansa na wzmocnienie metropolitalnej, krajowej i międzynarodowej marki miasta a w konsekwencji zwiększenie wpływów budŝetowych jak równieŝ szansa na współistnienie aktywności handlowych z aktywnością biznesową która moŝe okazać się być bardzo efektywną. 4.2 Analiza rynku Konkurencja - porównanie z ofertą konkurencji. Analizę rynku powierzchni handlowych opracowano w oparciu o bazę istniejących obiektów we Wrocławiu dysponujących nowoczesną powierzchnią handlowo-usługową, oraz bazę obiektów, znajdujących się w budowie lub w fazie przygotowywania. W 2008 roku we Wrocławiu zakończono realizację 14 projektów biurowych, które dostarczyły ponad 105 tys. m kw. nowej powierzchni biurowej. Bardzo duŝa część powierzchni w tych budynkach została wynajęta jeszcze w trakcie ich budowy. W związku z tym dostępność powierzchni biurowych w nowych budynkach jest ograniczona. Teoretycznie bez najemcy pozostaje obecnie we Wrocławiu około 19 tys. m 2. powierzchni biurowej. Jest to jednak powierzchnia w znacznym stopniu rozproszona, a w ofercie właścicieli biurowców przewaŝają moduły biurowe najłatwiej jest wynająć biuro wielkości m 2. W przypadku obiektów handlowych podobnych do tego jaki planuje zrealizować Inwestor, w okresie ostatniego roku powstała jedna hala kupiecka przy ulicy Strona 18 z 23

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka

Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Hala Produkcyjno-Magazynowa Nowa Siódemka Oferta wynajmu powierzchni produkcyjno-magazynowych Wrocław, 2015 r. Szanowny Panie, Zapraszamy do wynajmu powierzchni w Hali Nowa Siódemka, inwestycji realizowanej

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ T2 INVESTMENT S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Skład Grupy Kapitałowej........2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Bielskie Technologie Sp. z o.o. 43-512 Kaniów ul. Stefana Kóski 45 O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice, marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek

ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek International Construction Tradefair 11-14 January 211 ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek To największe targi budowlane w Europie Środkowo- Wschodniej - miejsce prezentacji oferty najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku CATALYST. Warszawa, 30 maja 2011 r.

Debiut na rynku CATALYST. Warszawa, 30 maja 2011 r. Debiut na rynku CATALYST Warszawa, 30 maja 2011 r. Profil Spółki RANK PROGRESS S.A. to spółka inwestycyjno-deweloperska specjalizująca się w realizacji następujących rodzajów inwestycji na rynku nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44 Wynajem powierzchni biurowych w przy Chorzów, dnia 17 listopada 2016 roku Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Pragnę zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rzeszów, 09-04-2013r. 1 PUNKT KONSULTACYJNY KSU Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: - jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W TRUDNYCH CZASACH KREDYT W CZASACH KRYZYSU DLA FIRM PAWEŁ BIZOŃ DEPARTAMENT KLIENTA KORPORACYJNEGO WARSZAWA, 29.04.2009 r. Kryzys a sytuacja polskich banków w 2008 roku Na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Osoba do kontaktu Konrad Czępiński Telefon (061) 8560-623 Inne numery fax: (061) 8560-615 kontaktowe: email: kczepinski@anr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Lubaczów, październik 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Park Przemysłowy Lubaczów zwany dalej Parkiem jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Projekt Szczecin 9 marca, 2008 Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Główne cele Cele powoływanego Inkubatora to wspieranie rozwoju i poszukiwanie źródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe czerwca 5 Budżety JST po q 5 r. na plusie: pomogły koniunktura i środki UE Trendy bieżące Wzrost dochodów JST w q 5 w porównaniu z q, przy słabszej dynamice (+,8% r/r vs. +6,5% w q ).

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP 28 czerwca 2010 MLP Group jest wiodącym deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując

Bardziej szczegółowo

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie Rola Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo biorczości ci dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo