Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku"

Transkrypt

1 Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 15 maja 2013 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Igoria Trade S.A. pełni PL Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 49/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE SPÓŁKI ZARZĄD RADA NADZORCZA AKCJONARIAT* WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU W TYS. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012R. DO 30 CZERWCA 2013R. W UJĘCIU KWARTALNYM Z TYS. PLN KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ ZARZĄD JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

3 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Igoria Trade Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa Tel.: , Fax: Platforma: Internet: KRS: REGON: NIP: Zarząd Wojciech Kuliński - Prezes Zarządu 1.3. Rada Nadzorcza Wojciech Przyłęcki Piotr Bolmiński Maciej Hazubski Adam Osiński Artur Petkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 3

4 1.4. Akcjonariat* Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura przedstawia się następująco: Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. IQ Partners S.A.** A, B ,62 37,62 2. Jarosław Krawczyk A, B ,55 28, IgoPay Sp. z o.o. D ,09 9, Sumixam Ltd. A, B ,12 5,12 5. Pozostali A, B ,62 19,62 Razem ,00 100,00 * Akcjonariat na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. na dzień 14 sierpnia 2013 roku. ** Spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej - InQbe sp. z o.o. (IQ Partners S.A. posiada 100 proc. udziałów w InQbe sp. z o.o.) 2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku w tys. PLN Wybrane dane finansowe z bilansu (w tys. PLN) Dane na dzień 30 czerwca czerwca 2012 w tys. PLN Kapitał Własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 6 29 Inwestycje krótkoterminowe: W tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w tys. PLN) Za okres od do Narastająco za okres od do Za okres od do Narastająco za okres od do Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto

5 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. w ujęciu kwartalnym w tys. PLN Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 Przychody Strata brutto Zysk brutto 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe II kwartał 2013 roku był okresem intensywnych zmian związanych z rozbudową systemu transakcyjnego Emitenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania, przygotowaniem do integracji z systemami partnerów, obsługą aplikacji mobilnych, dynamicznym wzrostem liczby nowych klientów oraz wartościami realizowanych transakcji, a także automatyzacją obsługi transakcji przy współpracy z systemami bankowymi. Łącznie platforma transakcyjna Trejdoo.com może realizować natychmiastowe i darmowe przelewy bankowe z 21 bankami, co stanowi najszerszą i najkorzystniejszą ofertę dla Klientów. W II kwartale 2013 roku Spółka wygenerowała przychody na poziomie 231 tys. PLN, co świadczy o kontynuacji wysokiego poziomu obrotów na platformie transakcyjnej Trejdoo.com. Wypracowane przychody w II kwartale pozwoliły na osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej na poziomie 156 tys. PLN w ramach II kwartału 2013 roku oraz rekordowego zysku 309 tys. PLN w ramach pierwszego półrocza 2013 roku. 5

6 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r., nr 15/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz nr 23/2013 z dnia 9 lipca 2013r., które dotyczą podpisania umowy o dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, trwają prace związane z realizacją projektu. Spółka otrzymała kolejne transze środków związanych z realizacją projektu. Dotychczas, Spółka otrzymała łącznie ,19 zł. Całkowita kwota przyznanych środków wynosi ,00 zł. Realizacja projektu obejmuje Integracje systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku powierniczego Escrow. W ramach realizowanego projektu nacisk jest położony na bezpieczeństwo obsługi transakcji poprzez wdrożenie podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi Spółki i klientów biznesowych. Spółka realizuje współpracę z biurami podróży w ramach usługi zabezpieczenia transakcji zakupu wycieczek na rachunku powiernicznym Escrow. Obecnie Spółka koncentruje się na promocji i edukacji klientów w ramach usługi Escrow. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz W trakcie II kwartału 2013 roku obroty miesięczne na platformie transakcyjnej Trejdoo.com kształtowały się na poziomie mln PLN miesięcznie. Spółka odnotowuje wzrost wartości transakcji oraz ilości obsługiwanych Klientów. Zarząd Spółki podtrzymuje realizację założonych i opublikowanych prognoz finansowych. 6. Przewidywany rozwój Spółki Spółka zawarła strategiczną umowę i rozpoczęła współpracę z portalem informacyjnym INTERIA.PL. Celem niniejszej umowy jest integracja platformy transakcyjnej Trejdoo.com z portalem informacyjnym INTERIA.PL. Użytkownik portalu otrzymuje dostęp do narzędzi umożliwiających bezpieczną i szybką wymianę walut oraz możliwość zabezpieczania transakcji finansowych na rachunku powierniczym Escrow. W ramach współpracy została uruchomiona platforma transakcyjna pod adresem Zgodnie z zawartą umową prowadzone są wspólne akcje promocyjne oraz działania informacyjne dotyczące usług dostępnych na platformie transakcyjnej Trejdoo i korzyściach dla klientów korzystających z usług Trejdoo. Ponadto, platforma transakcyjna Trejdoo udostępnia bieżące kursy wymiany walut oraz kalkulatory oszczędności w serwisach informacyjnych portalu INTERIA.PL. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku oraz planem przedstawionym w raporcie kwartalnym nr 20/2013 z dnia 15 maja 2013 roku, została uruchomiona nowa wersja platformy transakcyjnej Trejdoo.com. Zakres zmian w systemie transakcyjnym Emitenta obejmował szereg usprawnień związanych nie tylko z częścią funkcjonalną i graficzną, ale przede wszystkich z bezpieczeństwem systemu transakcyjnego Emitenta. Bezpieczeństwo systemu zostało 6

7 zwiększone poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań zapewniających zachowanie ciągłości w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności i niezawodności systemu transakcyjnego. Obecnie Emitent koncentruje się na wdrożeniu pełnej wersji mobilnej systemu transakcyjnego Trejdoo.com. 7. Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd Zarząd koncentrował się na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych dla klientów platformy transakcyjnej Trejdoo.com i pozyskiwaniu nowych klientów. W tym celu została podpisana strategiczna umowa o współpracy z portalem informacyjnym INTERIA.PL. W ramach realizacji strategii działań reklamowo-marketingowych były prowadzone negocjacje oraz została podpisana umowa na przeprowadzenie kampanii reklamowej z telewizją TVN Media Sp. z o.o. w kanałach telewizyjnych TVN24, TVN CNBC, TVN Style, TVN7 oraz TVN Turbo. Zarząd prowadził aktywną promocję programu partnerskiego oraz budowę sieci afiliantów. W ramach projektu realizowanego z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. Integracje systemów informatycznych w celu elektronicznej kooperacji w zakresie wymiany walut i rachunku powierniczego Escrow, Zarząd prowadził realizację projektu i testy systemów informatycznych z pierwszymi partnerami. Prace obejmują przygotowanie infrastruktury technicznej oraz związane są z wytworzeniem oprogramowania i integracją platformy transakcyjnej Trejdoo.com z systemami informatycznymi partnerów. Projekt jest realizowany zgodnie z założonym harmonogramem. Łączna kwota przyznanych środków wynosi ,00 PLN. 8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. 9. Oświadczenie Zarządu Emitenta Zarząd Igoria Trade S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że raport kwartalny Igoria Trade S.A. zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki. Wojciech Kuliński Prezes Zarządu 7

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r.

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo