REPORT. Pekao Research 1/03 (326) Softbank SPEK. Jak kot na cztery łapy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REPORT. Pekao Research 1/03 (326) Softbank SPEK. Jak kot na cztery łapy?"

Transkrypt

1 Data 13 stycznia 2003 Kurs 14,45 PLN Wycena (za 6 mies.) 18,9 PLN WIG ,29 Reuters SOBK.WA Bloomberg SFT PW Kapitalizacja 298 mln PLN Free float 146 mln PLN Średni dzienny obrót za ostatni kwartał 2,1 mln PLN P/BV = 1,9 Analityk Sobiesław Pająk, CFA (48 22) Pekao Research 1/03 (326) REPORT ISSN Softbank SPEK Jak kot na cztery łapy? Prokom inwestorem strategicznym Softbanku - dobrze to czy źle? Dobrze! Sądzimy, iż wejście Prokomu Software do Softbanku w roli inwestora strategicznego niesie dlań więcej szans i korzyści niż zagrożeń; Softbank powinien skorzystać na tym, iż w niektórych istotnych przetargach nie będzie konkurować z Prokomem, lecz występować z nim razem w ramach jednego konsorcjum (potencjalnie symbiotyczny układ w kontekście PKO BP i PZU). Obie spółki powinny skorzystać na racjonalizacji działań i oszczędnościach kosztowych w zakresie R&D oraz możliwościach oferowania znacznie krótszych okresów realizacji dużych projektów informatycznych. Softbank = centrum zysków czy kosztów? Pozycja Softbanku w grupie Prokomu Software nie jest jeszcze do końca wyjaśniona (w chwili obecnej jasne jest tylko to, iż stanie się on dla Prokomu centrum wszelkich kompetencji w zakresie systemów informatycznych dla sektora bankowego). Nie wiemy jeszcze, na jakich zasadach będzie odbywał się podział przychodów, kosztów i zysków ze wspólnych projektów obydwu spółek (Softbank jako centrum zysków czy centrum kosztów w zakresie projektów bankowych?). Uważamy, że bardziej prawdopodobne jest pozycjonowanie Softbanku jako centrum zysków (z uwagi na olbrzymią - ok. 130 mln PLN - tarczę podatkową wynikającą z realizacji w roku 2002 strat na chybionych inwestycjach internetowych, umożliwiającą Spółce niepłacenie podatku dochodowego przez okres najbliższych kilku lat). O ile deklaracja reprezentantów Prokomu powinna tę sprawę nieco wyjaśnić, sądzimy, iż najbardziej wiarygodnym świadectwem byłoby kupno dalszych udziałów w Softbanku przez Prokom (nie można na to liczyć przed kwietniem 2003). Przejęcie Wonloka przez Softbank postrzegamy w kategoriach zdobycia dostępu do potencjalnie dużego, nowego klienta (BGŻ), którego w inny sposób najwyraźniej nie było można pozyskać. To, czy Spółce uda się z powodzeniem zaoferować BGŻ inne produkty i nadrobić bardzo wysoką cenę płaconą za Wonloka (26,5 mln PLN, 2002E S przeda Skor. EBIT Skor. zysk netto mln PLN 4,,, 6, 9, EPS* SPEKULA ULACYJNIE KUP UPUJ Zmiana EPS* P/E* P/CE * EV/ EBITDA * Stopa dywidendy brutto mln PLN mln PLN P LN % x x x % , 3 45, , , 4 5, 9 4, 7 3, , 5 17, , , 2 14, 8 11, 3 0, E 245, 0 16, , , 1 31, 6 11, 0 0, E 280, 0 20, , , 6 12, 9 10, 0 0, E 310, 0 24, , , 7 11, 4 8, 0 0, 0 Wyniki jednostkowe. E = prognoza CDM Pekao SA * obliczone na podstawie wartości skorygowanego zysku netto i skorygowanego zysku operacyjnego. Skorygowany zysk netto i skorygowany zysk operacyjny w 2002 roku pomijają odpisy restrukturyzacyjne tworzone w tym roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (39 mln PLN) oraz pozostałych kosztów finansowych (147 mln PLN). Prognozowana przez CDM Pekao SA raportowana strata operacyjna i raportowana strata netto (jednostkowe) za rok 2002 wynoszą, odpowiednio -22,6 mln PLN oraz -154,6 mln PLN. Informacje o ewentualnych powi¹zaniach Spó³ki, z CDM Pekao SA, zakres odpowiedzialnoœci CDM za treœæ raportu, niezbêdne definicje u ywanych terminów fachowych oraz objaœnienia stosowanych metod wyceny, jak i inne istotne dla odbiorcy raportu informacje zawarte s¹ na ostatniej stronie niniejszego opracowania. IT

2 P/S rzędu 1,8), pozostaje jednak na razie niepewne. Dlatego, dla potrzeb wyceny akcji Softbanku, przypisaliśmy Wonlokowi zerową wartość. Czyszczenie bilansu. Wejście Prokomu w charakterze inwestora strategicznego do Softbanku poprzedzone było przeprowadzeniem w Spółce due-dilligence, w efekcie którego urealniono wycenę bilansową składników majątku Spółki (ogromne odpisy aktualizacyjne - łącznie 188,3 mln PLN - tworzone w ciężar wyników za 3Q'02 i 4Q'02). Doprowadzono również do odzyskania przez Spółkę części pieniędzy (69,5 mln PLN) zainwestowanych w chybione projekty internetowe, co na dobre powinno już rozwiać wątpliwości odnośnie płynności finansowej Softbanku (spadek zadłużenia odsetkowego do 4 mln PLN, 50 mln PLN wolnych środków pieniężnych na koniec 2002 roku). Choć wydaje się, iż bilans Spółki został już przywrócony do porządku, nie wykluczamy wystąpienia w I połowie 2003 roku pewnych dodatkowych, (choć tym razem już naprawdę niewielkich) odpisów restrukturyzacyjnych. Softbank zdaje się mieć już najgorsze za sobą; po trzech kwartałach 2002 roku marża brutto na sprzedaży i skorygowana marża operacyjna (pomijająca wpływ odpisów restrukturyzacyjnych) Spółki uległy wyraźnej poprawie (odpowiednio z 14,8% do 19,0% i z -0,7% do 5,3%). Spółka wyraźnie zapanowała nad kosztami swej działalności (spadek kosztów ogólnych zarządu o 31% rok-na-rok, brak podwyżek płac w roku 2002 i 2003). Stan książki zamówień Softbanku na początku 2003 roku prezentuje się przyzwoicie ("twardy"/"miękki" backlog na poziomie 70 mln PLN/200 mln PLN). Wycena. Nasza bezwzględna wycena akcji Softbanku (18,9 PLN) sugeruje znaczny potencjał wzrostowy. Wycena porównawcza (18,0 PLN) potwierdza tezę o niedoszacowaniu akcji Spółki przez rynek. Rekomendacja. Największą niewiadomą pozostaje to, jaką rolę (centrum zysków czy centrum kosztów) przydzieli Softbankowi Prokom Software w swej grupie kapitałowej. Olbrzymia tarcza podatkowa Softbanku sprawia, iż skłaniamy się ku tej pierwszej opcji (przynajmniej przez okres najbliższych kilku lat, do momentu "wyczerpania się" korzyści płynących z tarczy podatkowej Spółki). Sądzimy, iż z chwilą wyjaśnienia się tej kwestii, dyskonto w wycenie akcji Spółki względem średniej dla sektora powinno zaniknąć. Niemniej jednak, doceniając wagę tego czynnika ryzyka, pomimo znacznego potencjału wzrostowego implikowanego przez naszą wycenę, podwyższamy naszą rekomendacje dla akcji Softbanku z Neutralnie jedynie do SPEKULACYJNIE KUPUJ. Softbank historia rekomendacji Rekomendacja Data wydania Data zapadniêcia Stopa zwrotu (%) Relatywna stopa zwrotu wzglêdem rynku (%) Poni ej Rynku Poni ej Rynku Neutralnie Spekulacyjnie kupuj nie póÿniej ni Historia rekomendacji obejmuje rekomendacje CDM Pekao S.A. zapadające po 31 grudnia 2001 roku. Rekomendacja zapada w dniu jej zmiany - "zapadnięcie poprzez zmianę" - lub w dniu, w którym upływa 6 miesięcy od jej wydania - "zapadnięcie poprzez upływ czasu", którykolwiek z tych dni okaże się pierwszy. Relatywna stopa zwrotu z rekomendacji oznacza stopę zwrotu z akcji spółki, której rekomendacja dotyczy, w okresie od jej wydania do zapadnięcia (lub w okresie od wydania do chwili obecnej, w przypadku rekomendacji podtrzymywanych) odniesioną do stopy zwrotu z benchmarku w tym samym okresie. Dla rekomendacji wydanych przed 1 stycznia 2002 roku benchmarkiem jest indeks WIG, a dla rekomendacji wydanych po 1 stycznia 2002 roku benchmarkiem jest indeks WIG20. W przypadku zapadnięcia danej rekomendacji poprzez jej zmianę oraz dla rekomendacji podtrzymywanych, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia stopy zwrotu i relatywnej stopy zwrotu brana jest cena zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia/ podtrzymania rekomendacji oraz wartość benchmarku z dnia zapadnięcia rekomendacji. W przypadku, gdy rekomendacja zapadła poprzez upływ czasu, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia relatywnej stopy zwrotu brana jest średnia cen zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech bezpośrednio poprzedzających go sesji oraz średnia wartość benchmarku z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech bezpośrednio poprzedzających go sesji. 2

3 Spis treści Opinia Inwestycyjna... 4 Wycena... 6 Prokom inwestorem strategicznym dobrze to czy źle (i dla kogo)? Obligacje zamienne Softbanku - najatrakcyjniejszy instrument finansowy świata? Przejęcie Wonloka = opcja na BGŻ Wyniki Finansowe Wyniki za 1-3Q 02 i oczekiwania odnośnie 4Q Prognoza Sprawozdania finansowe (jednostkowe, PSR)... 28

4 OPINIA INWESTYCYJNA Lata to okres pokuty Softbanku za grzechy przeszłości: błędną strategię zdobywania udziału rynkowego w sektorze publicznym kosztem dotowania sprzedaży do tego sektora oraz zupełnie chybione megainwestycje internetowe Pokutą za te grzechy był gwałtowany spadek przychodów Spółki oraz raportowane megastraty (wynik odpisów restrukturyzacyjnych chybionych inwestycji) w roku 2002 Po wyrugowaniu z wyników Spółki za 1-3Q 02 rok wpływu odpisów restrukturyzacyjnych dostrzegamy w nich widoczną poprawę w stosunku do 2001 roku Ostatnie dwa lata były dla Softbanku bardzo burzliwym i trudnym okresem, w czasie którego Spółka zmagała się z bolesnymi konsekwencjami chybionych decyzji strategicznych i inwestycyjnych roku 2000, prowadzących niemal do utraty płynności finansowej. Widząc saturację popytu w swym podstawowym obszarze działalności (bankowość, a uściślając PKO BP) zarząd Softbanku podjął decyzję o dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki poprzez wejście w sektor publiczny. Niestety, ekspansja ta, choć generowała znaczne inkrementalne przychody (ok. 85 mln PLN w roku 2000, ok. 100 mln PLN w roku 2001), nie przyniosła Spółce istotnych zysków, gdyż obejmowała głównie dostawy sprzętu instytucjom sektora publicznego, które choć z samej natury rzeczy niskomarżowe były naszym zdaniem dodatkowo dotowane przez Softbank w celu zdobycia udziału rynkowego w tej niszy. Na tym nie koniec; na fali internetowego szaleństwa przełomu wieków Softbank znacznie bardziej przeinwestował w obszar nowej ekonomii niż pozostali duzi integratorzy notowani na GPW, po części zapewne dlatego, iż wybrał sobie jako pole ekspansji najbardziej kapitałochłonne obszary nowej ekonomii (ISP). Dodatkowo, w porównaniu z Prokomem, ComputerLandem i ComArchem, procesy decyzyjne w Softbanku dotyczące zaprzestania dalszych inwestycji w przedsięwzięcia internetowe oraz wychodzenia z tych przedsięwzięć przebiegały znacznie wolniej (opóźnienie rzędu 1-1,5 roku). Efektem odejścia od tych dwóch zupełnie chybionych ścieżek rozwoju są wyniki roku 2002 przynoszące załamanie się przychodów Spółki (głównie konsekwencja odejścia od dotowania sprzedaży do sektora publicznego, co szczerze mówiąc bardziej nas cieszy, niż martwi) oraz olbrzymie raportowane straty (odpisy wartości aktywów głównie internetowych: TDC Internet Polska, FinFin). Co ciekawe, choć wyniki Spółki za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku wyglądają na pierwszy rzut oka tragicznie (spadek przychodów o 26% rok-na-rok, strata netto równa 167 mln PLN versus zysk netto w wysokości 1,3 mln PLN za 1-3Q 01), my zauważamy w nich (w porównaniu z rokiem 2001) znaczną poprawę! Poprawa stanu bieżącego biznesu Spółki jest wyraźnie widoczna po wyeliminowaniu z wyników Softbanku za 1-3Q 02 odpisów restrukturyzacyjnych dokonanych w ciężar rachunku wyników. Po trzech kwartałach 2002 roku marża brutto na sprzedaży Softbanku wyraźnie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku 2001 (z 14,8% do 19,0%), co świadczy o wyrugowaniu z niej przychodów charakteryzujących się rentownością zbliżoną do zera, oraz pewnym przesunięciu struktury sprzedaży Spółki w kierunku rozwiązań o wyższej wartości dodanej. Jeszcze wyraźniejsza poprawa widoczna jest przypadku rentowności operacyjnej Spółki (skorygowanej o wpływ odpisów restrukturyzacyjnych z roku 2002) wzrost z -0,7% za 1-3Q 01 do +5,3%% za 1-3Q 02 (konsekwencja wzięcia przez Softbank w ryzy kosztów prowadzenia działalności, zwłaszcza kosztów human resources i co za tym idzie kosztów ogólnego zarządu - spadek o 31% rok-na-rok z 31,1 mln PLN za 1-3Q 01 do 21,5 mln PLN za 1-3Q 02). Perspektywy Softbanku na rok bieżący wydają się nam dość obiecujące; szacujemy twardy / miękki backlog kontraktów Spółki na początek 2003 roku na ok. 70 mln PLN/200 mln PLN Perspektywy Spółki na rok 2003 wydają się nam dość obiecujące. Twardy backlog kontraktów Softbanku na początek 2003 roku wynosi ok. 70 mln PLN. Zakładamy, iż podobnie jak w roku 2002 Spółka osiągnie w roku bieżącym ok. 90 mln PLN przychodów z tytułu maintenance Zorby w PKO BP oraz kontraktów okołozorbowych. Dodatkowo, szacujemy wartość zawartej w październiku 2002 roku umowy generalnej z Fiserv na podwykonawstwo w zakresie maintenance jego oprogramowania ICBS u polskich klientów na ok. 40 mln PLN rocznie. W chwili obecnej, zatem, Softbank zdaje się mieć zabezpieczone na rok bieżący przychody w wysokości ok. 200 mln PLN. Zakładamy, iż w ciągu roku Softbank pozyska dodatkowe kontrakty o wartości ok. 80 mln PLN, 4

5 ostrożne założenia odnośnie kontraktacji w dalszej części roku (80 mln PLN) sprawiają, iż oczekujemy w roku bieżącym ok. 14% wzrostu przychodów Spółki do ok. 280 mln oraz zysku operacyjnego/zysku netto na poziomie ok. 20,5 mln PLN/ 16 mln PLN Sądzimy, iż szanse na to, że Softbank będzie uczestniczył we wdrożeniu scentralizowanego systemu informatycznego w PKO BP są bardzo duże Kwestia tego, czy Prokom ustawi Softbank jako centrum zysków czy centrum kosztów, stanowi największy czynnik ryzyka, choć olbrzymia tarcza podatkowa Softbanku zdaje się przemawiać na korzyść tej pierwszej opcji Możliwość wystąpienia w Spółce dalszych (choć naszym zdaniem już niewielkich) odpisów restrukturyzacyjnych w 1H 03 co jest założeniem dość ostrożnym, biorąc pod uwagę choćby fakt, iż w samym IV kwartale 2002 roku Spółka pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 150 mln PLN. W konsekwencji, spodziewamy się ok. 14% wzrostu przychodów Spółki w roku bieżącym (do poziomu ok. 280 mln PLN). Sądzimy, iż w roku 2003 rentowność operacyjna Softbanku powinna dalej wzrosnąć (nawet bez istotnej poprawy struktury przychodów względem roku 2002), choćby z uwagi na zamrożenie w roku bieżącym podwyżek płac w Spółce; oczekujemy wzrostu marży operacyjnej do ok. 7,3%, zysku operacyjnego na poziomie ok. 20,5 mln PLN (wzrost o ok. 23% względem skorygowanego zysku operacyjnego oczekiwanego za cały rok 2002) oraz zysku netto na poziomie ok. 16 mln PLN (wzrost o ok. 400% względem pomijającej wpływ odpisów restrukturyzacyjnych jego oczekiwanej wartości za rok 2002). Co więcej, postrzegamy Softbank jako bardzo prawdopodobnego beneficjenta (w tej lub innej konfiguracji personalnej ) trwającego właśnie megaprzetargu na scentralizowany system informatyczny dla PKO BP (naszym zdaniem jedynie wybór oprogramowania Profile Sanchez Associates lub software u Computer Sciences Corporation - tradycyjni partnerzy ComputerLandu na polskim rynku wyklucza lub - co najmniej - bardzo istotnie ogranicza udział Softbanku we wdrożeniu tego systemu) oraz prawdopodobnego (choć już w mniejszym stopniu) beneficjenta przetargu na system informatyczny dla grupy PZU. Największą niewiadomą i potencjalny czynnik ryzyka stanowi rola Softbanku po wejściu do grupy kapitałowej Prokomu Software. W chwili obecnej jasne jest tylko to, iż Softbank stanie się dla Prokomu Software centrum wszelkich kompetencji w zakresie systemów informatycznych dla sektora bankowego. Bliższe szczegóły współpracy i wspólnej strategii obu firm w tym obszarze nie są na razie znane. Sądzimy, iż mogą one ujrzeć światło dzienne po oczekiwanych zmianach w zarządzie Softbanku w 1Q 03 (powołanie reprezentanta Prokomu Software najprawdopodobniej jego wiceprezesa, pana M. Szturmowicza na stanowisko prezesa zarządu Spółki). Obecnie nie wiemy jeszcze, na jakich zasadach będzie odbywał się podział przychodów, kosztów i zysków ze wspólnych projektów obydwu spółek. Choć w pierwszej chwili mogłoby się wydawać, iż może on być korzystny dla Prokomu, a niekorzystny dla Softbanku (konsekwencja tego, iż to Prokom przejmuje kontrolę nad Softbankiem, a nie na odwrót), wydaje się, iż istnieją istotne podstawy, by oczekiwać, iż Softbank może stać się centrum zysków w zakresie projektów z obszaru bankowości (olbrzymia tarcza podatkowa Softbanku szacujemy ją na ok. 130 mln PLN wynikająca ze strat zrealizowanych na inwestycjach internetowych). O ile deklaracja reprezentantów Prokomu powinna tę sprawę nieco wyjaśnić, sądzimy, iż najbardziej wiarygodnym świadectwem tego, iż Softbank stanie się centrum zysków (a nie kosztów) w zakresie bankowych projektów informatycznych, byłoby kupno dalszych transz udziału obecnego prezesa Softbanku pana A. Lesza przez Prokom Software. Na tego typu potwierdzenie nie możemy jednak liczyć przed początkiem kwietnia 2003 (wcześniejsze kupno implikowałoby konieczność ogłoszenia przez Prokom Software wezwania na akcje Softbanku, co nie jest jego intencją). Sądzimy, jednakże, iż obawy, jakoby Prokom Software mógł nie być zainteresowany wzrostem wartości akcji Softbanku do czasu, gdy nie nabędzie w nim docelowego ze swego punktu widzenia udziału, są bezpodstawne (cena zakupu akcji Softbanku przez Prokom jest zabezpieczona sufitem podwieszonym na wysokości 13 PLN). Również nie obawiamy się podaży tanich akcji Softbanku pochodzących z konwersji ostatniej emisji obligacji zamiennych Spółki przez ich nabywcę fundusz Nihonswi (3,2 mln akcji, cena konwersji równa 10 PLN), przynajmniej do końca 2003 roku. To, czy księgi Softbanku zostały już całkowicie wyczyszczone ze wszelakich zaszłości, stanowi kolejny czynnik ryzyka. Choć uważamy, iż możemy jeszcze mieć do czynienia z pewnymi dodatkowymi odpisami restrukturyzacyjnymi i dodatkowymi kosztami (np. koszty ewentualnych likwidacji spółek zależnych), sądzimy, że mówimy tu ewentualnie o kwotach rzędu kilku (a nie kilkudziesięciu) milionów złotych (jedynym poten- 5

6 cjalnym przypadkiem, który przychodzi nam na myśl, jest FinFin, którego sprzedaż przeciąga się w czasie; w przypadku niedojścia tej transakcji do skutku, powstałaby konieczność spisania udziałów Softbanku w tej spółce na zero - odpis rzędu 0,4 mln PLN - oraz poniesienie kosztów likwidacji równych ok. 1,5 mln PLN). oraz oczekiwane przez nas słabe w porównaniu z 4Q 01 wyniki za 4Q 02 (będące jednakże iluzją słabości wynikającą ze zmian w sezonowości Spółki) stanowią kolejne czynniki ryzyka Nasza wycena fundamentalnej wartości akcji Softbanku (18,0-18,9 PLN) leży kilkadziesiąt procent powyżej ich obecnej rynkowej ceny jednakże omówione powyżej czynniki ryzyka nie pozwalają nam na więcej, niż podwyższenie rekomendacji dla akcji Spółki z Neutralnie do SPEKULACYJNIE KUPUJ Pewny czynnik ryzyka stanowią również oczekiwane przez nas wyniki Spółki za 4Q 02, które wciąż będą obciążone znacznymi odpisami restrukturyzacyjnymi (ok. 20,3 mln PLN). Nawet po ich wyeliminowaniu, Softbank dozna naszym zdaniem w 4Q 02 bardzo dużej kontrakcji przychodów oraz skorygowanego zysku operacyjnego (ponad 50% rok-na-rok). Tak drastyczne pogorszenie się wyników Spółki w 4Q 02 będzie jednakże naszym zdaniem stanowić w znacznej mierze złudzenie optyczne wynikające ze zmian w sezonowości Spółki; 4Q był sezonowo silny w 2001 roku (w kwartale tym Softbank zrealizował 42% swej całorocznej sprzedaży i cały wypracowany w tym roku zysk operacyjny), a sezonowość ta była naszym zdaniem znacznie słabsza w roku ubiegłym (spodziewamy się, iż w 4Q 02 Softbank zrealizował ok. 32% swych całorocznych przychodów). Nasza wycena akcji Softbanku (tak bezwzględna, jak i porównawcza) sugeruje ich istotne niedowartościowanie (o ok %). W chwili obecnej akcje Softbanku wyceniane są ze znacznym dyskontem (wskaźniki EV/EBITDA na lata 2002 i 2003) wobec średniej dla porównywalnych spółek notowanych na GPW (dyskonto rzędu 20%). Dyskonto to wynika naszym zdaniem - z niepewności rynku odnośnie szczegółów strategii inwestora strategicznego (Prokom Software) względem Softbanku (zwłaszcza wobec tego, czy Softbank zostanie ustawiony jako centrum zysków w obszarze bankowości czy jako centrum kosztów). Sądzimy, iż z chwilą wyjaśnienia się tej kwestii (my uważamy, iż Softbank zostanie pozycjonowany jako centrum zysków), dyskonto w wycenie akcji Spółki względem średniej dla sektora powinno zaniknąć. Niemniej jednak, pomimo wynikającego z naszej wyceny znacznego potencjału wzrostowego akcji Spółki zwracamy uwagę na czynniki ryzyka; pomimo iż argumenty zdają się przemawiać za pozycjonowaniem Softbanku jako centrum zysków (przynajmniej do momentu wyczerpania się tarczy podatkowej, czyli przez okres najbliższych 3-4 lat), inwestor strategiczny (Prokom Software) może podjąć odmienną decyzję. Proces czyszczenia bilansu Spółki, choć zdaje się być już na ukończeniu, może naszym zdaniem - wciąż jeszcze obciążać rachunek wyników Spółki w pierwszych dwóch kwartałach 2003 roku dalszymi odpisami restrukturyzacyjnymi (choć skala tych ewentualnych odpisów nie powinna przekroczyć rzędu kilku-kilkunastu milionów złotych). W końcu wyniki Softbanku za 4Q 02 (nawet po wyeliminowaniu wpływu odpisów restrukturyzacyjnych za ten kwartał) będą naszym zdaniem prezentować się blado na tle osiągnięć Spółki za 4Q 01 ( iluzja słabości wynikająca ze zmian w sezonowości Spółki w okresie ostatnich dwóch lat). Uznając znaczenie tych wszystkich czynników ryzyka sądzimy, iż akcje Softbanku mogą w nadchodzących miesiącach utrzymywać nieco spekulacyjny charakter. Z drugiej strony, nasza wycena akcji Softbanku sugeruje bardzo znaczący potencjał wzrostowy. SPEKULA- CYJNIE KUPUJ. WYCENA Wycena dwiema metodami Ostrożne założenia w zakresie wzrostu przychodów Wyceniliśmy akcję Softbanku dwiema metodami: bezwzględną (DCF) oraz względną (porównanie z odpowiednikami notowanymi na GPW). Uważamy, iż założenia przyjęte przez nas do wyceny Softbanku są raczej ostrożne. Po zapaści przychodów Spółki w roku 2002 (oczekiwany spadek o 37% rok-na-rok), założyliśmy relatywnie wolny wzrost przychodów Softbanku w okresie (średnioroczne składane tempo wzrostu równe niecałe 8%). Choć na pierwszy rzut oka założenie takowe wydawać by się mogło agresywne (zwłaszcza niemal 15% wzrost przychodów 6

7 zakładany na rok bieżący), jak pokazujemy w dalszej części raportu (por. sekcja dotycząca naszych prognoz wyników finansowych Spółki), już na początku roku Softbank zdaje się mieć zabezpieczone na rok bieżący przychody w wysokości ok. 200 mln PLN; zakładamy, iż w ciągu roku Spółka pozyska dodatkowe kontrakty o wartości ok. 80 mln PLN, co wydaje nam się założeniem dość ostrożnym biorąc pod uwagę fakt, iż w samym IV kwartale 2002 roku Spółka pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 150 mln PLN, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż my zakładamy dla całego bieżącego roku. i kształtowania się rentowności operacyjnej Spółki Tarcza podatkowa wynikająca z ogromnych strat roku 2002 uwzględniona w wycenie Zapłata 10,4 mln PLN spornych zobowiązań podatkowych uwzględniona w wycenie (obniżenie wartości akcji Softbanku o 0,5 PLN) Kupno Wonloka traktowane wyłącznie jako wypływ gotówki ze Spółki (obniżenie wartości akcji Softbanku o 1,3 PLN) Wycena spółek zależnych Softbanku: Softbank Serwis po wartości środków pieniężnych netto w posiadaniu, pozostałe spółki zależne na poziomie 50% ich wartości godziwej ustalonej w wyniku due dilligence poprzedzającego wejście Prokomu do Spółki Nie zakładamy dalszej skokowej poprawy marż operacyjnych realizowanych przez Spółkę. Szacujemy, iż skorygowana marża operacyjna Softbanku (obrazująca rentowność jego bieżących operacji pomijając odpisy restrukturyzacyjne poczynione w 2002 roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych) wyniosła po 3 kwartałach 2002 roku 5,3%; spodziewamy się, iż za cały rok 2002 wyniesie ona ok. 6,8%. W roku bieżącym spodziewamy się wzrostu rentowności operacyjnej Spółki do ok. 7,3%, co powinno być możliwe choćby dzięki zamrożeniu płac na poziomie roku ubiegłego. W dłuższej perspektywie zakładamy nieznaczną jedynie dalszą poprawę rentowności operacyjnej Softbanku (o 0,8 punktu procentowego, do poziomu 8,0% w roku 2005; przyjmujemy, iż rentowność operacyjna Softbanku utrzyma się na tym poziomie w nieskończoność). Straty zrealizowane przez Softbank (głównie na inwestycjach internetowych TDC Internet Polska, FinFin) dają Spółce ogromną tarczę podatkową (ok. 130 mln PLN, wg naszych szacunków). Szacujemy, iż w konsekwencji Softbank nie będzie płacić przez okres najbliższych 4 lat (do wyczerpania się strat podatkowych z roku 2002) kasowego podatku dochodowego. Oczekiwanie to uwzględniliśmy w naszym modelu wyceny akcji Spółki (zerowy podatek dochodowy nakładany na zysk operacyjny Spółki w okresie , 27% stawka podatku CIT nakładana na EBIT Spółki począwszy od 2007 roku). Szacujemy, iż na koniec 2002 roku nadwyżka środków pieniężnych i ekwiwalentów nad zobowiązaniami odsetkowymi Softbanku wyniosła ok. 46 mln PLN. Nasza wycena uwzględnia zapłatę przez Softbank na początku stycznia 2003 roku 10,4 mln niepobranego przez Spółkę jako płatnika za lata zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników mających siedzibę poza granicami Polski z tytułu praw autorskich i licencji software owych (odnośnie szczegółów por. str. 23 tego raportu), co obniża wartość akcji Spółki o 0,5 PLN na akcję (rezerwa na ten wypływ gotówki zostanie zawiązana - najprawdopodobniej - przez Spółkę w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych 4Q 02, lecz sam fizyczny wypływ środków pieniężnych ze Spółki miał miejsce dopiero na początku 2003 roku), oraz kupno przez Softbank 100% udziałów w Wonloku, które ma mieć miejsce w roku bieżącym (transakcja ta obniża w naszym modelu wyceny wartość kapitału akcyjnego Softbanku o 26,5 mln PLN, czyli o 1,3 PLN na akcję: wypływ gotówki ze Spółki, zerowa wartość przypisana w chwili obecnej nabywanym udziałom w Wonloku). Nasze podejście do obu tych zdarzeń uważamy za konserwatywne (w świetle dotychczasowego orzecznictwa NSA wydają się istnieć spore szanse na odzyskanie przez Spółkę ww. podatku, Wonlok może okazać się jednak coś wart). W 4Q 02 został przeprowadzony w Softbanku due dilligence mający między innymi - na celu urealnienie wyceny jego aktywów, w tym udziałów w spółkach zależnych. Posiadając świeżą, niezależną wycenę tychże udziałów postanowiliśmy przypisać niektórym ze spółek zależnych Softbanku niezerową wartość (wycena na poziomie 50% wartości godziwej tych spółek ustalonej we ww. procesie due dilligence). Wyjątek od tej reguły stanowi Softbank Serwis, który wyceniliśmy po wartości środków pieniężnych zdeponowanych na escrow account tej spółki. Przyjęte założenia przekładają się na wycenę kapitału akcyjnego Softbanku - w scenariuszu podstawowym zakładającym 10% rezydualny WACC oraz 4,5% rezydualny wzrost FCFF (zgodny z zakładanym nominalnym rezydualnym wzrostem gospodarki) na poziomie 389 mln PLN, czyli 18,9 PLN na akcję. 7

8 Tabela 1 Softbank: model DCF E 2003 E 2004 E 2005 E 2006 E 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E >2011 E Sprzeda (mln PLN) 230, 2 320, 7 391, 3 390, 5 245, 0 280, 0 310, 0 339, 5 368, 3 395, 9 421, 7 444, 9 464, 9 485, 8 % zmiana (rok-na-rok) 39,3 % 22,0 % - 0,2 % - 37,3 % 14,3 % 10,7 % 9,5 % 8,5 % 7,5 % 6,5 % 5,5 % 4,5 % 4,5 % M ar a operacyjna (skorygowana) 20,2 % 22,3 % 11,5 % 4,6 % 6,8 % 7,3 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % Skor. EBIT (mln PLN) 46, 5 71, 6 45, 2 17, 8 16, 6 20, 5 24, 1 27, 2 29, 5 31, 7 33, 7 35, 6 37, 2 38, 9 % zmiana (rok-na-rok) 54 % - 37 % - 60 % - 7 % 23 % 18 % 13 % 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % S tawka podatku dochodowego (T) 36 % 34 % 30 % 28 % 28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Skor. EBIT * (1-T), (mln PLN) 29, 7 47, 2 31, 6 12, 8 12, 0 20, 5 24, 1 27, 2 29, 5 23, 1 24, 6 26, 0 27, 1 28, 4 % zmiana (rok-na-rok) 59 % - 33 % - 59 % - 7 % 71 % 18 % 13 % 9 % - 22 % 6 % 5 % 4 % 4 % Skor. EBITDA (mln PLN) 50, 8 79, 3 53, 8 25, 6 22, 8 27, 4 31, 3 34, 7 37, 4 40, 0 42, 5 44, 8 46, 9 49, 0 % zmiana (rok-na-rok) 56 % - 32 % - 52 % - 11 % 20 % 14 % 11 % 8 % 7 % 6 % 5 % 5 % 5 % Amortyzacja (D), (mln PLN) 4, 3 7, 7 8, 7 7, 7 6, 2 7, 0 7, 2 7, 6 8, 0 8, 4 8, 8 9, 2 9, 7 10, 2 Skor. EBIT * (1-T) + D, (mln PLN) 34, 1 55, 0 40, 3 20, 6 18, 2 27, 4 31, 3 34, 7 37, 4 31, 5 33, 4 35, 2 36, 8 38, 5 % zmiana (rok-na-rok) 61 % - 27 % - 49 % - 12 % 51 % 14 % 11 % 8 % - 16 % 6 % 5 % 5 % 5 % Nak³ady inwestycyjne (mln PLN) -22, 2-33, 2-26, 1-41, 0-52, 5-38, 3-11, 5-7, 9-8, 3-8, 8-9, 2-9, 7-10, 1-10, 6 Zmiana kapita³u obrotowego (mln PLN) -4, 1-10, 9 2, 6-68, 8 44, 6-4, 0-3, 4-3, 3-3, 2-3, 1-2, 9-2, 6-2, 2-2, 3 Z ap³ata spornych zobowi¹zañ podatkowych (mln PLN) -10, 4 FCFF (mln PLN) 7, 8 10, 9 16, 8-89, 2 10, 3-25, 2 16, 4 23, 5 25, 9 19, 6 21, 3 22, 9 24, 4 25, 5 % zmiana (rok-na-rok) 38,9 % 54,5 % 43,3 % 10,0 % - 24,1 % 8,6 % 7,6 % 6,5 % 4,5 % 4,5 % Koszt kapita³u akcyjnego I nflacja 8,6 % 9,8 % 8,5 % 3,6 % 1,2 % 2,6 % 2,8 % 2,5 % 2,4 % 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % S topa zwrotu pozbawiona ryzyka (realna, p.o.) 14,1 % 2,3 % 6,9 % 13,2 % 9,5 % 3,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % S topa zwrotu pozbawiona ryzyka (nominalna, p.o.) 23,9 % 12,3 % 16,0 % 17,3 % 10,8 % 5,7 % 5,2 % 5,1 % 5,1 % 4,9 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % P remia za ryzyko rynku akcji 7,5 % 7,0 % 6,5 % 5,4 % 5,2 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Beta, rzeczywista za okres 0,8 6 0,9 6 1,5 4 1,3 6 1,0 6 Beta odlewarowana 0,8 6 0,9 6 1,2 3 1,0 5 1,0 5 1,1 0 Beta uwzglêdniaj¹ca poziom zad³u enia w danym okresie 0,8 6 0,9 6 1,5 4 1,3 6 1,0 6 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 W ymagana stopa zwrotu (CAPM) 30,4 % 19,0 % 26,0 % 24,6 % 16,3 % 11,2 % 10,7 % 10,6 % 10,6 % 10,4 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % M no nik dyskontowy 1,0 8 1,2 0 1,3 3 1,4 7 1,6 2 1,7 8 1,9 6 2,1 6 2,3 7 W spó³czynnik dyskonta 0,92 3 0,83 3 0,75 3 0,68 1 0,61 7 0,56 1 0,51 0 0,46 4 0,42 1 Koszt d³ugu K oszt d³ugu (przed opodatkowaniem) 22,8 % 16,3 % 20,3 % 17,1 % 11,2 % 8,1 % 7,8 % 7,4 % 7,1 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % S tawka podatku dochodowego 36 % 34 % 30 % 28 % 28 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % K oszt d³ugu (po opodatkowaniu) 14,6 % 10,7 % 14,2 % 12,3 % 8,1 % 5,9 % 5,7 % 5,4 % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Œredni wa ony koszt kapita³u (WACC) W aga d³ugu 0 % 0 % 26 % 29 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % W aga d³ugu zamiennego na akcje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % W aga kapita³u akcyjnego 100 % 100 % 74 % 71 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % K oszt kapita³u akcyjnego 30,4 % 19,0 % 26,0 % 24,6 % 16,3 % 11,2 % 10,7 % 10,6 % 10,6 % 10,4 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % Koszt d³ugu zamiennego na akcje po opodatkowaniu K oszt d³ugu po opodatkowaniu 14,6 % 10,7 % 14,2 % 12,3 % 8,1 % 5,9 % 5,7 % 5,4 % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % W ACC 30,4 % 19,0 % 22,9 % 21,0 % 16,2 % 11,2 % 10,7 % 10,6 % 10,6 % 10,4 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % M no nik dyskontowy 1,0 6 1,1 7 1,2 9 1,4 3 1,5 8 1,7 4 1,9 1 2,1 0 2,3 1 W spó³czynnik dyskonta 0,94 7 0,85 5 0,77 3 0,69 9 0,63 3 0,57 6 0,52 4 0,47 6 0,43 3 W artoœæ bie ¹ca FCFF (mln PLN) -23,8 7 14,0 3 18,1 8 18,0 8 12,4 4 12,2 8 12,0 1 11,6 4 11,0 5 Uwaga: Skorygowany EBIT pomija wpływ odpisów restrukturyzacyjnych tworzonych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w 2002 r. Źródło: Softbank, szacunki CDM Pekao SA 8

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9 Handel marzec 2006 North Coast oferta publiczna Wycena DCF 4.2 Spółka dla smakoszy Wycena porównawcza 3.9 North Coast jest importem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów spożywczych. Odbiorcami towarów

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY telekomunikacja ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001 Teraz w rytmie innych telekomów kurs PLN 60 50 wolumen 000 szt. 7000 6000 Po podpisaniu umowy z Vivedni znika

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo